Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang april 2017 nr. 4


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 12 april 2017.

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

1 Internet, een vloek of een zegen?

Bestuur

2 Van het bestuur 3 Impressies van een beoogd voorzitter 4 Kandidaat bestuurslid HEVO: Piet Spierings 5 Even voorstellen: Lidy Verdegaal 6 Afstudeeropdracht: 2600 leden actief?

Workshop en lezingen

11 Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen 12 Interactieve Thema-bijeenkomst Zingeving

Voorlichting

13 Informatie van de ouderenadviseurs

Uittips 5 7 12 14 15

Opnieuw een informatiemarkt in mei Dagtocht paleis Het Loo en de Veluwe Fiets-Bridgedrive zaterdag 17 juni 2017 Film: Good Will Hunting Excursie met lezing over het “Philipsmeisje” 16 Muziekmiddag in De Ontmoeting op zondag 7 mei 19 Er is nog plaats voor de voorjaars- en zomerreis

Spelen met taal

20 Onze lurven zitten overal en nergens

En ook ....

8 HEVO-Actueeltjes 13 Aankondiging Open dag-clubdag op 8 juli 2017 14 Facebook 16 Rabobank Clubkas Campagne, stem op HEVO 17 Na de Verkiezingen 18 Activiteit van de maand: fietsen 19 Prins Photo exposeert in De Ontmoeting


Internet, een vloek of een zegen?

W

ie kan zich het hedendaagse leven nog voorstellen zonder computer en internet met iPhone of smartphone? Onze generatie senioren is dit al bijna vergeten. De vaste telefoon, als er die al was, hing vroeger in de koude gang. Want alleen in de woonkamer brandde de kachel. Nederland was immers arm aan delfstoffen. Maar toen werd het aardgas ontdekt in Groningen en de welvaart begon. Centrale verwarming, de wasmachine en de televisie werden gemeengoed. Echter de snelle opmars van het computergebeuren gaf een nog ingrijpender inbreuk in het gewone dagelijkse leven. Het veelvuldig gebruik van de aankoop via webwinkels en marktplaats heeft al tot verschraling van het winkelaanbod geleid. Waar is nog een leuke cd-winkel te vinden, waar je heerlijk kon snuffelen? Nee zeg, hebt u geen mp3 speler? Maar wat ik wel heb, is een voordeur waar geregeld een pakket voor buren wordt afgeleverd. Kleine moeite, graag gedaan. Een hedendaags tafereel dat je overal kunt aantreffen, in het openbaar vervoer en in de publieke ruimte is het intensief gebruik van die huidige moderne mobiel. Allerlei vormen van social media zijn blijkbaar nodig om in de dagelijkse behoefte van berichten te voorzien. Jammer genoeg gebruiken sommige lieden dit fenomeen om anderen te pesten of andere vormen van misbruik uit te oefenen. Het criminele gespuis overal vandaan probeert op allerlei manieren het positieve gebruik van internet om te zetten in geldelijk gewin. Door computers te hacken om geld af te persen, door valse facturen te zenden of via allerlei trucs bankrekeningen leeg te halen. Maar het internetgebeuren gaat hoe dan ook steeds meer grip krijgen als communicatiekanaal vanuit de overheid en allerlei andere instanties, die eerder via brieven contact met hun klanten onderhielden. Toch is de blauwe belastingenvelop voorlopig, door hevig protest, gebleven. De banken kunnen tenslotte contant geld en papieren afschriften evenmin afschaffen. Evenals onze HEVO-Actueel in zijn kleurrijke uitvoering, die willen wij niet missen. Maar de wekelijkse HEVO-Nieuwsbrief op vrijdagmorgen waarderen wij ook. Jammer dat van de 1200 opgegeven e-mailadressen een groot aantal nooit gelezen wordt. Jo van Zantvoort, redactie.

1


Van het bestuur

O

p 2 mei om 14.30 uur, vindt in De Ontmoeting de algemene ledenvergadering plaats. Alle vrijwilligers krijgen, tegelijk met de bezorging van deze HEVO-Actueel, een boekje met de agenda en de vergaderstukken. Voor de andere HEVO-leden staat in De Ontmoeting in het folderrek een exemplaar van het boekje.

In de vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en wordt de begroting 2017 ter vaststelling aangeboden. Ook vragen we de ledenvergadering om het beleidsplan 2017-2020 vast te stellen en het daarop gebaseerde werkplan 2017. In de voorbereiding van het beleidsplan hebben we op het concept reacties gevraagd van de commissieleden en vertegenwoordigers van de clubs. Hun reacties zijn meegenomen in het nu voorliggende beleidsplan. In het boekje vindt u een samenvatting. Het volledige beleidsplan staat op onze site www.hevorosmalen.nl onder ‘Over HEVO/Belangrijke documenten’. Daar vindt u ook de andere vergaderstukken. Het is de laatste keer dat Jan Jansen de algemene ledenvergadering voorzit. Hij en Pierre Kisters beĂŤindigen het lidmaatschap van het bestuur. Er staan drie leden klaar om de opengevallen plekken op te vullen. Carel van den Heuvel is de beoogd voorzitter. Daarnaast zijn Lidy Verdegaal en Piet Spierings bereid om toe te treden tot het bestuur. In deze HEVO-Actueel vertellen zij over hun achtergrond en eerste ervaringen met HEVO. Uiteraard staan we in de vergadering stil bij het langdurige voorzitterschap van Jan Jansen. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om hem persoonlijk te bedanken. Het programma van 65 jaar HEVO krijgt steeds meer vorm. Op 18 mei is in De Ontmoeting een informatiemarkt. De inschrijving voor de fiets-Bridgedrive op 17 juni is geopend en op 8 juli krijgen alle HEVO-clubs een podium om zich te presenteren aan Rosmalen. We merken regelmatig dat in onze ledenadministratie oude e-mailadressen staan. Dat is jammer, want dan kunnen we u niet door middel van onze wekelijkse Nieuwsbrief op de hoogte houden. Mail naar ledenadministratie@hevorosmalen.nl als u uw e-mailadres nog niet hebt doorgegeven of denkt dat er mogelijk een oud e-mailadres in ons bestand staat. Peter de Leeuw, secretaris

2


Impressies van een beoogd voorzitter

T

oen de redactie van HEVO-Actueel mij vroeg om een impressie van mijn eerste indrukken als beoogd voorzitter op te schrijven, heb ik even geaarzeld. Dat is immers een heikele vraag voor iemand die nog niet benoemd is. Voor je het weet, willen ze je niet meer hebben… In de voorbije maanden heb ik meegedraaid met het DB en het AB en ter oriëntatie een aantal commissies bezocht. Daarnaast heb ik me verdiept in de stukken en deelgenomen aan de bijeenkomsten over het beleidsplan. Het eerste dat daarbij opvalt is de enorme breedte van HEVO. Er zijn zoveel clubs, commissies en andere activiteiten dat het je af en toe duizelt. Daarnaast functioneren er allerlei instanties buiten HEVO waar we mee te maken hebben. En last but not least is er die mooie accommodatie die gerund moet worden. Het tweede dat meteen in het oog springt, is de professionaliteit en de betrokkenheid van al die vrijwilligers die binnen de HEVO-geledingen actief zijn. Die 220 actieve leden stellen elke week heel veel tijd beschikbaar om De Ontmoeting te runnen, een commissie te bemensen, een club te draaien, de administratie bij te houden, reizen te organiseren, individuele senioren te ondersteunen, evenementen te regelen, de digitale nieuwsbrief te maken, HEVO-Actueel samen te stellen en te bezorgen, etc. Zij doen dat met een enorme betrokkenheid en op hoog niveau. Hier zie je dat HEVO een club is met ervaring. In die 65 jaren is niet alleen een bestand van zo’n 2600 leden ontstaan maar ook een enorme know how ontwikkeld. Het is allemaal vrijwillig maar niet vrijblijvend en heel professioneel. Het derde opvallende punt is dat iedereen ‘DE HEVO’ kent. De vereniging is zo nadrukkelijk aanwezig in de Rosmalense samenleving dat je nooit hoeft uit te leggen waar HEVO voor staat; wel wat die letters betekenen, maar dat vertellen we niet meer. Natuurlijk heb ik ook verbeterpunten gezien, maar die houd ik nog even voor mezelf. Welke organisatie heeft die niet? Als de ALV daar op 2 mei voor kiest, zal het mij een eer zijn om mee te mogen werken aan de verdere ontwikkeling van eze mooie club. Carel van den Heuvel

3


Kandidaat bestuurslid HEVO: Piet Spierings

I

k ben geboren in 1938 in ’s-Hertogenbosch, als oudste in een gezin van drie kinderen.

De oorlogstijd met de gedwongen verhuizing begin 1944 kan ik me nog heel goed voor de geest halen. Mijn ouders hebben hun kinderen de kans geboden om te gaan studeren. Zelf heb ik de HTS Bouwkunde/Bouwfysica. in ‘s-Hertogenbosch bezocht. Later heb ik circa 3 jaar rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam in de avonduren. Helaas heb ik de studie niet kunnen afronden. Ongeveer 30 jaar ben ik met veel plezier lid van Scouting Nederland geweest. Vanaf april 1961 t/m februari 1963 heb ik als dienstplichtige bij het Wapen der Genie gediend; ik ben afgezwaaid als 2e luitenant. In 1967 ben ik in het huwelijk getreden; ons gezin heeft 3 jongens mogen verwelkomen. Ca. 33 jaar ben ik werkzaam geweest in de volkshuisvesting (woningbouw-corporaties) met veel nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het vrijwilligerswerk heeft altijd mijn interesse gehad. Bijna 30 jaar ben ik voorzitter geweest van de wijkraad Hintham; 9 jaar heb ik in de centrale cliëntenraad van de ‘Van Neynselstichting’ mogen adviseren. Ook ben ik bestuurslid bij twee reserve-officiersverenigingen. Momenteel ben ik interim voorzitter van ‘Biechten Actieve Senioren’ (BAS). Vanaf november 2016 volg ik in de bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten van HEVO, het functioneren van onze seniorenvereniging. Ik heb ervaring met bestuurswerk in kleinere organisaties. HEVO is echt een grote organisatie. Dus veel vergadermomenten, verslaglegging en dan veel leesvoer. In de afgelopen maanden heb ik de ‘vuurdoop’ gehad bij het mee beoordelen van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. HEVO wordt geconfronteerd met zich wijzigende structuren, nieuwe inzichten en noodzakelijke veranderingen, waardoor de nodige maatregelen moeten worden genomen m.b.t. de toekomst van onze seniorenvereniging. Ik heb HEVO tot op heden als plezierig en interessant ervaren en wil mijn bijdrage leveren aan de groei en bloei van de vereniging. Piet Spierings

4


Even voorstellen: Lidy Verdegaal

S

inds december 2016 ben ik als kandidaatbestuurslid aanwezig geweest bij de bestuursvergaderingen van HEVO. Dat waren er in december toevallig meteen al vier, omdat het Beleidsplan 2017-2020 van de grond moest komen. Dat bleek een prima manier om HEVO en ook de zittende bestuursleden te leren kennen, want alle aspecten van HEVO kwamen aan de orde, waarbij de nodige keuzes moesten worden gemaakt en knopen doorgehakt. Het was fijn om te ervaren dat dit, ondanks alle onderlinge verschillen, steeds in grote harmonie gebeurde. Dat gaf mij het vertrouwen dat ik mijn steentje zal kunnen bijdragen in het bestuur, en mee kan helpen de grote organisatie die HEVO inmiddels is geworden in goede banen te leiden. Over mijzelf: ik ben 68 jaar en woon met mijn echtgenoot Gert in de Bremhoeven. Na 20 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs was ik 23 jaar werkzaam bij justitie, eerst als officier van justitie, de laatste acht jaar als advocaat-generaal bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch. Sinds ik met pensioen ben, ben ik ook actief in twee andere besturen: de Stichting Samen Leven is Samen Delen in Empel en het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.   Lidy Verdegaal

Opnieuw een informatiemarkt in mei !

O

p donderdag 18 mei organiseert HEVO weer een informatiemarkt voor senioren. Het thema is: welbevinden en leefstijl met een knipoog naar ‘HEVO 65 jaar’. Allerlei organisaties presenteren zich met producten voor senioren. We hebben weer een breed scala aan standhouders op ons marktpleintje. Van een plaatselijke bank tot een pedicure, de thuiszorg en een demonstratie van elektrische fietsen en nog heel veel meer. De infomarkt vindt weer plaats in De Ontmoeting’. Het wordt vast een sfeervolle dag vol informatie. Met voor elk wat wils. In het meinummer van HEVO-Actueel vindt u specifieke informatie over de standhouders. Schrijf de datum alvast in uw agenda: donderdag 18 mei van 11.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom. Tonny van Raaij, werkgroep infomarkt

5


Afstudeeropdracht: 2600 leden actief?

H

EVO heeft 2600 leden. Daarvan nemen zo’n 800 leden deel aan activiteiten van de clubs. Ook zijn er vrijwilligers die actief zijn als gastvrouw of gastheer, in commissies of bestuur zonder deel te nemen aan een club. Er zijn HEVO-leden die alleen maar meegaan met de reisjes. Als je dat allemaal bij elkaar optelt zijn er toch een heleboel leden niet (of niet meer) actief. Daar kan men vele redenen voor hebben. Bijvoorbeeld omdat men HEVO een warm hart toedraagt, een soort donateur. Of omdat men nog elders zijn of haar activiteiten heeft en het lidmaatschap ziet als een oudedagsvoorziening. Maar misschien ook omdat men een drempel ervaart, een steuntje in de rug nodig heeft of fysiek of psychisch beperkt is. HEVO wil graag weten waarom een groot aantal leden niet of niet meer actief is. Om vervolgens te kijken of we in ons beleid of in ons aanbod van activiteiten of diensten - bijvoorbeeld de ouderenadvisering - iets anders moeten doen. Om de feiten boven tafel te krijgen gaat Loes Roosenboom van Avans Hogeschool in het kader van haar afstuderen in de komende maanden een onderzoek doen. Door middel van telefonische interviews gaat zij proberen de redenen in beeld te krijgen en doet ze aanbevelingen aan het bestuur. Uit de lijst van niet-actieve leden wordt een selectie gemaakt. Mogelijk wordt u gebeld. Ik vraag u om medewerking om zo nog beter ons beleid en aanbod af te stemmen op de wensen en behoeften van onze leden. Peter de Leeuw, secretaris

6


7


HEVO-Actueeltjes 3 april tot en met 12 mei Badminton

Danscafé

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Info en aanmelding: Bea Intveld, 0735215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Zondag 30 april: 14.00 uur. Restaurant De Annenborch. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!!

Computerproblemen

Woensdag 12 april.

Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

De Ontmoeting gesloten

Zondag 16 april en maandag 17 april: Pasen. Donderdag 27 april: Koningsdag.

Excursie met lezing en rondleiding

Zondag 7 mei: 14.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Muziekmiddag, verzorgd door 6 musici, variërend in de leeftijd van 13 tot 78 jaar. Zij brengen lichtklassieke liederen, American songs, musicalliederen en instrumentale muziek. Entreegeld: HEVO-leden € 5,en niet-HEVO-leden € 6, -. Aanmelding: Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com ***

Woensdag 26 april: 10.00 tot 12.30 uur. Kamp Vught. Lezing: Het Philipsmeisje door Sanne van Heijst. Kosten: HEVO-leden € 5,en niet-HEVO-leden € 6, - incl. koffie/thee. Vooraf per bank te voldoen op IBANnummer: NL34 Rabo 0132 9533 66 t.n.v. HEVO-Rosmalen. Rondleiding: concentratiekamp Vught. Kosten: € 3,50 ter plekke te betalen. Info en aanmelding vóór 14 april: Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com ***

Cursus

Expositie

Concert

Maandag 3 april tot maandag 3 juli: De Ontmoeting Fototentoonstelling van de Rosmalense fotograaf Piet Prins. www.prinsphoto.nl ***

Maandag 10 april: 09.30 uur. Uitgebreide Fotocursus. 13.30 uur. Omgaan met de iPad. 15.15 uur. Windows10 Start. Dinsdag 11 april: 13.30 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone. 15.15 uur. Omgaan met Androïd Tablet Woensdag 12 april: 13.30 uur Overstappen van Windows7/8 naar Windows10 De cursussen duren 5 weken. Locatie: Computerlokaal De Annenborch. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl ***

Fietstocht

Woensdag 5 april: 09.30 uur. 30 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Henk Baarens, 073-5230163. Woensdag 19 april: 09.30 uur. 45 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Jack Delhez, 073-5214998. Woensdag 3 mei: 09.30 uur. 30 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Leo Houdijk, 073-5214444.

8


Film

Zaterdag 6 mei: 14.00 uur De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

Maandag 10 april: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: ‘Good Will Hunting’ met in de hoofdrollen Matt Damon en Ben Affleck. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen). Voor niet-HEVOleden en online bestelde kaarten € 7,50. ***

Reizen

Maandag 3 april: Vanaf deze datum aanmelding voor de dagtocht Paleis Het Loo en De Veluwe op 18 mei. Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl *** Maandag 8 mei t/m vrijdag 12 mei: Voorjaarsreis Duitsland – Dresden en Leipzig. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Info: Rieki Plappert, 073-5221728, 06-55973861, ha.plappert@home.nl en HEVO-website www.hevorosmalen.nl Attentie! 8-daagse zomerreis van 22 tot 29 juli: Oostenrijk Nieder-Österreich – Kirchschlag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Zie HEVO-Actueel februarinummer. Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl

Filosofie

Elke derde maandag van de maand: 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

Geo-caching

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 tot 22.00 uur.De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is. Wanneer De Ontmoeting gesloten is, leest u in de HEVO-Nieuwsbrief.

HEVO-paasviering

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 7 april: 14.30 uur. Restaurant De Annenborch. Oecumenische woord- en gebedsdienst. Inloop vanaf 14.00 uur. Kaartjes à € 2, - zijn te koop vanaf 20 maart in De Annenborch en De Ontmoeting.

Vrijdag 7 april en 12 mei: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554

Inschrijving Fiets-bridgedrive

U kunt u inschrijven via het inschrijfformulier op onze website www.hevorosmalen.nl/fietsbridgedrive2017 of via het papieren inschrijfformulier, dat u vindt op het folderrek in De Ontmoeting. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn welkom. Info: Paul Rambags, 06-22801502 of Tini Kurvers, 06-29547700.

Seniorencontactmiddagen

Donderdag 6 en 20 april: 14.00-16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor € 7, -. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 11 april: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Kienen

Vrijdag 7 april: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 20 april: 19.30 tot 22.00 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur

9


Woensdag 12 en 26 april: 13.30-16.00 u. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder berichtgeving, niet komt. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Dinsdag 25 april: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076 Vrijdag 28 april: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375 Donderdag 4 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor € 7, -. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 9 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Dinsdag 4 en 18 april: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. Maandag 1 mei: 13.30 uur. Rustige wandeling langs het Máximakanaal naar sluis Hintham met De Zandlopers. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Ook nietHEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Dinsdag 2 mei: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. Workshop/presentatie Woensdag 12 april: 15.15 uur. Introductie Social Media. Computerlokaal De Annenborch. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kosten: € 5, - voor 1½ uur. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, website: www.scr-rosmalen.nl ***

Vakantie

Zaterdag 22 april t/m zondag 30 april: De Ontmoeting is gesloten wegens voorjaarsvakantie.

Sjoelen

Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting.

Wijkplein Rosmalen

Themabijeenkomst

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Vrijdag 21 april: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Thema: Wat is ons (nog) heilig? Inleiders: Clazien Pulles en Harry Willems van De Binnentuin. Iedereen is van harte welkom! Commissie Zingeving. ***

Piet Kerssens, redactie.

Wandelen

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700.

10


Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen Derde lesperiode gaat in april beginnen. oor de Workshop/presentatie Introductie Social Media van woensdag 12 april (15.15 uur) zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Kosten € 5,- voor 1,5 uur. Verder bieden wij u de volgende cursussen aan: Uitgebreide Fotocursus: vanaf 10 april 09.30 uur Omgaan met de iPad: vanaf 10 april 13.30 uur Windows10 Start (beginnerscursus): vanaf 10 april 15.15 uur Omgaan met de Androïd Smartphone: vanaf 11 april 13.30 uur Omgaan met Androïd Tablet: vanaf 11 april 15.15 uur Overstappen van Windows7/8 naar Windows10: vanaf 12 april 13.30 uur De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum Computerlokaal De Annenborch.

V

We komen met iets extra’s Bij voldoende belangstelling, bijvoorbeeld voor een cursus Excel, Word of Fotoboek maken willen we graag cursussen inplannen. Dat geldt ook voor workshops. Meld u daarom aan. Individuele lessen Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15,- per cursusdeel van 1,5 uur. Maak daarom uw wensen kenbaar en na overleg met u, kunnen wij maatwerk leveren. Informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op www.scr-rosmalen.nl óf in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting, Cultureel Centrum de Biechten en Ons Trefpunt. Ook zijn de volgende gratis cursussen van start gegaan door een samenwerking van StadsBiEB Centrum, StadsBiEB Rosmalen, Humanitas Computerhuis en Senioren Computerleercentrum Rosmalen. • Klik & Tik. Het internet op. U leert in uw eigen tempo o.a. websites bekijken, invullen van een online formulier, e-mailen en downloaden. • De overheid gaat digitaal. U ook? U leert hoe u in 4 dagdelen o.a. gebruik kunt maken van de Belastingdienst en de digitale diensten van uw gemeente. Informatie via www.bibliotheekdenbosch.nl, cursus@bibliotheekdenbosch.nl of telefonisch Marij de Graaf/Ton van Bijnen 073-6802900. Tineke Braaksma-van Emmerik, secretaris SCR

11


Interactieve Thema-bijeenkomst zingeving Wat is ons (nog) heilig? e leven in roerige tijden, met veel onbehagen, onzekerheid en pessimisme. En juist dan is het goed ons de vraag te stellen wat ons vandaag de dag nog heilig is. Gewoon het heilige ervaren in het alledaagse leven, is dat mogelijk? Sinds de tot dusver gewone vindplaatsen, zoals kerken, rituelen, gebedsmomenten, e.d. lang niet altijd meer voldoen, is er behoefte aan nieuwe vindplaatsen. Zo klonk in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de roep om waarden en normen.

W

Het heilige vinden in het alledaagse, is dat niet te gewoon? Het ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. Het heilige is niet hoog boven ons of ver van ons af, maar doordrenkt het dagelijks leven. Zo is het bijvoorbeeld te vinden in onze samenleving, onze cultuur met haar waarden en normen. Maakt het deel uit van onze identiteit of ligt het verwoord in onze grondwet en de omschrijving van de mensenrechten. Dan hebben we het over de heiligheid van het leven. Wat is ons in deze tijd (nog) heilig? Welke waarden zijn voor mij heilig? Waarin zit voor mij de heiligheid van het leven? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan. Het gesprek wordt ingeleid door Clazien Pulles en Harry Willems, van ‘De Binnentuin’, vindplaats voor zingeving en verdieping. De commissie zingeving van HEVO nodigt u van harte uit voor deze themabijeenkomst op vrijdag 21 april van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Fiets-Bridgedrive zaterdag 17 juni 2017

H

eeft u zich al ingeschreven voor de HEVO Fiets-Bridgedrive op zaterdag 17 juni aanstaande? Zoniet, doe dat dan snel! Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wij rekenen op mooi weer, zodat we dan een prachtige combinatie bieden van fietsen door de natuur rondom Rosmalen en bridgen op gezellige locaties. Als extraatje zijn er nog leuke prijzen te winnen ook en is er voor iedereen een presentje bij het weggaan. Meer informatie en inschrijving op www.hevorosmalen.nl/fietsbridgedrive2017 of het informatieblad, te vinden op het folderrek in De Ontmoeting.

12


Informatie van de ouderenadviseurs Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. heeft eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Bij een laag inkomen en weinig vermogen komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding. Krijgt u kwijtschelding, dan hoeft u de aanslag niet of slechts gedeeltelijk te betalen. De gemeente verleent kwijtschelding voor (on)roerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor de hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk.

U

Kwijtschelding aanvragen? Als bij de gemeente bekend is, dat u voldoet aan de inkomens- en vermogensnorm, dan krijgt u automatisch kwijtschelding. Dat staat vermeld op het aanslagbiljet dat u ontvangen heeft. Krijgt u geen automatische kwijtschelding en denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding, dan vraagt u zelf kwijtschelding aan. Dit doet u op een eenvoudige manier via de website van de gemeente www.s-hertogenbosch.nl/kwijtschelding Geen internet? Bel dan met de gemeente, 073-6155475. Als u volledige kwijtschelding krijgt, dan geldt dit ook voor de aanslag waterschapslasten (BSOB). U hoeft dat niet apart aan te vragen. Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding? De vrijwilligers van de Wijkpleinen helpen u graag. U kunt ook terecht bij de ouderenadviseurs van HEVO. Vragen? Ga naar www.s-hertogenbosch.nl of stuur een mail naar belastingen@s-hertogenbosch.nl Bellen kan natuurlijk ook via 073-6155475. De gemeente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 t/m 17.00 uur. U kunt natuurlijk ook de ouderenadviseurs bellen op 06-53279098. Paul Scholten, ouderenadviseur

Aankondiging Open dag-clubdag op 8 juli 2017

I

n het kader van HEVO 65 jaar organiseert de HEVOactiviteitencommissie in samenwerking met SJV (Stichting Jeugd- en Vormingsactiviteiten) een open dag-clubdag. Alle clubs kunnen zich presenteren aan elkaar, aan de jeugd en aan Rosmalen.

Er wordt een verbinding gemaakt vanaf De Ontmoeting, langs kraampjes in de Kamperfoeliestraat naar SJV en Kindcentrum ‘t Ven. Thema: van verleden naar heden naar toekomst. In de volgende HEVO-Actueel volgt meer informatie

13


Film: Good Will Hunting

O

p maandag 10 april wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Good Will Hunting’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur. Drama met Matt Damon en Ben Affleck over de jonge Will Hunting, die niet wil toegeven aan zijn hoogbegaafdheid. Regie: Gus van Sant. Will Hunting (Matt Damon) werkt als schoonmaker op de technische universiteit, maar heeft de intelligentie in huis om de beste student te verslaan. Zijn wiskundeknobbel wordt ontdekt door een professor, maar Will is niet van plan zijn oude milieu en beste vriend Chuck (Ben Affleck) in de steek te laten. Psychiater Sean Maguire (Robin Williams) probeert Will er echter van te overtuigen dat hij iets moet doen met het talent dat hij gekregen heeft. Ondertussen wordt de knappe studente Skylar (Minnie Driver) verliefd op Will. Matt Damon en Ben Affleck schreven samen het script voor het succesvolle drama ‘Good Will Hunting’, waarin ze zelf ook de hoofdrollen vertolken. Robin Williams speelt - net als in ‘Dead Poets Society’ - een vriendelijke doch tegendraadse mentor, die de verwarde slimmerik Will Hunting probeert te helpen. Recensie: http://cinemagazine.nl/good-will-hunting-1997-recensie De entree bij PERRON-3 is € 6,50 op vertoon van uw HEVO-pasje; € 7,50 voor niet-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE.

Facebook

I

k ben bezig om vrienden te maken buiten Facebook maar ik ga wel op dezelfde manier te werk. Ik ga elke dag de straat op en vertel aan de mensen die ik tegenkom wat ik zojuist gegeten heb, hoe ik me voel en wat ik gisterenavond gedaan heb. Ik geef ze foto’s van mijn vrouw, van onze dochters, van de kleinkinderen, van onze honden, van onze mooie tuin. Ik luister ook naar wat zij te zeggen hebben en zeg hen dat ik ze graag zie en hoor. En potdomme, het werkt! Ik heb al drie vaste volgers, twee politiemensen en een psychiater! Met dank aan de Brabantse Spreukenkalender. Geert Loeffen

14


Excursie met lezing over het “Philipsmeisje”

E

xcursie kamp Vught en lezing over het boek het “Philipsmeisje” door Sanne van Heijst op woensdag 26 april 2017. De Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie organiseert een excursie van een halve dag naar kamp Vught met eerst een lezing door Sanne van Heijst over haar boek: “Philipsmeisje” gevolgd door een rondleiding met een van de gidsen van het kamp. Het programma ziet er in het kort als volgt uit: • 09.15 uur: Vertrek vanaf het Gildeplein met eigen auto’s. Omdat mogelijk niet iedereen over een auto beschikt zou het fijn zijn als er mensen met elkaar mee zouden kunnen rijden. Daarom willen wij bij aanmelding noteren of u passagiers, tegen betaling, in uw auto wilt meenemen • 10.00-11.00 uur: aanvang lezing door Sanne • 11.00-11.15 uur: pauze met koffie/thee • 11.15-12.30 uur: rondleiding door het kamp • 13.15 uur: terug op het Gildeplein. Voor de lezing, inclusief koffie/thee, betalen HEVO-leden € 5,- en niet leden € 6,-, vooraf per bank te voldoen op banknummer: NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Seniorenvereniging HEVO-Rosmalen. Voor de rondleiding betaalt u ter plekke € 3,50 als u een museumjaarkaart heeft is dit gratis. Als u de rondleiding te confronterend vindt, dan kunt u een wandeling over de hei maken naar de fusilladeplaats. Voor informatie en/of aanmelden (s.v.p. vóór 14 april) bij Joke Pos, 073-5221436 of per e-mail: joke.posvaniersel@gmail.com, met vermelding van het aantal personen, of u wel of niet per auto gaat en hoeveel passagiers u eventueel kunt meenemen. Ook of u HEVO-lid bent. De commissie Cultuur, Ontspanning en Recreatie.

15


Muziekmiddag in De Ontmoeting op zondag 7 mei

D

e commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie biedt alle muziekliefhebbers van HEVO, uw buren, vrienden of kennissen een heerlijke ontspannen middag vol muziek aan. Het wordt een middag met licht-klassieke liederen, American songs, musical-duetten en instrumentale muziek. Voor u treden mensen op in diverse leeftijden, van heel jong (13) tot een beetje ouder (78). Jan Pos (bas) en Judith Roelofs (mezzosopraan) zingen zowel duetten als sololiederen en worden aan de piano begeleid door Jos Lampert. Jos begeleidt ook Lidwijne Kuijk op dwarsfluit. Rosalie Bloemers zingt musicalliederen, begeleid door Nico Schoenmakers. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ca. 16.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. De entree bedraagt: € 5,- voor HEVO-leden en € 6,- voor niet-leden incl. koffie of thee en programma -, te betalen aan de zaal, vόόr aanvang van het concert. U kunt zich aanmelden bij: Joke Pos-van Iersel, joke.posvaniersel@gmail.com of 073-5221436. Wij hopen u op zondag 7 mei te mogen begroeten. De commissie Cultuur, Educatie en Ontspanning

Rabobank Clubkas Campagne, stem op HEVO !

D

e Rabobank heeft hart voor verenigingen. Daarom stellen zij een bedrag van € 100.000,- ter beschikking voor financiële ondersteuning. Hoe meer stemmen we verzamelen, hoe meer geld we krijgen. Tijdens de ‘Rabobank Clubkascampagne’ krijgt iedere klant van de Rabobank 5 stemmen om te verdelen. U mag maximaal 2 stemmen aan één vereniging geven. HEVO mag toch ook op ú rekenen? Rond 10 april krijgt u per e-mail of per post een stemcode toegestuurd én de link, die u moet gebruiken om online te stemmen. De stemperiode loopt van 11 tot 25 april. Heeft u moeite met stemmen via internet? Van 11 tot 25 april is elke ochtend rond half elf iemand van de sponsorcommissie - Tonny van Raaij, Paul Rambags of Hans van der Bruggen in De Ontmoeting aanwezig om u daarbij te helpen. We hebben ons eigen stembureau, herkenbaar aan de poster. Neem dan wel uw stemcode mee! Maak buren, familie, vrienden, collega’s enthousiast, zodat ook zij een stem uitbrengen op HEVO. We hopen echt, dat onze vereniging net zo’n mooi bedrag weet binnen te halen als vorig jaar. Dat zou een leuk cadeautje zijn voor deze 65-jarige! Sponsorcommissie, Tonny van Raaij

16


Na de verkiezingen

A

ls u dit artikel leest, zijn de Tweede Kamerverkiezingen al weer een tijdje achter de rug. Velen van u zullen gestemd hebben. Legitieme redenen deden u natuurlijk besluiten op de voor u juiste partij te stemmen. Zo ook geschiedde mij, uiteraard.We zijn nu enkele weken verder! Echter, hoe nu verder? Vele partijleiders gaven in hun campagne aan, dat zij de premier van Nederland willen worden. Kent u de uitspraak van Hans Wiegel nog op een vraag van Ivo Niehe? Ivo vroeg hem: “Vindt u het niet jammer, dat u nooit premier van Nederland bent geworden?” Het antwoord, dat mijnheer Wiegel gaf, was: “Beste heer Niehe, ik ben de beste premier, die Nederland nooit gehad heeft!” Intrigerend antwoord. Vindt u ook niet? Gaarne kijk en luister ik naar tv-programma’s, waarin oude ‘meesters’ hun zegje doen. Zet u kanaal 50 maar aan en geniet van uitspraken, gebezigd door b.v. Dries van Agt. Dries begon zijn antwoord altijd met ‘waarde heer’ of ‘geachte mevrouw’. Als oud-onderwijzer genoot ik hiervan. Heel wat anders dan het Nederlands van de huidige partijleiders. Maar goed, laat ik maar niet te lang in het verleden kijken. Hoop dat er snel een stabiel kabinet komt, zodat de beloften, gedaan in campagnetijd, uit zullen komen. Piet Kerssens

17


Activiteit van de maand: fietsen Hoe lang organiseert De Vrolijke Trappers al fietstochten?

I

n mijn herinnering zijn we daar ongeveer 10 jaar geleden mee begonnen. Het idee van fietstochten kwam vanuit de activiteitencommissie. We hebben toen binnen HEVO 5 ‘routemannen’ gezocht en gevonden. De Vrolijke Trappers is overigens geen vereniging met leden: iedereen die wil, mag meefietsen. Ik treed voor HEVO slechts als aanspreekpunt op en roep de routemannen bijeen, waarna we gezamenlijk mooie routes uitstippelen, aldus Leo Houdijk. Hebben jullie vaste routes? Wij hebben bijna nooit exact dezelfde route. Soms kiezen we alternatieve weggetjes, waardoor de deelnemers het idee krijgen dat ze een onbekend traject afleggen, terwijl ze slechts enkele honderden meters verwijderd zijn van bekende omgeving. Sommige routes worden ook wel eens in omgekeerde richting gereden, waardoor ze minder bekend lijken. De laatste tijd zijn er ook nieuwe routes bijgekomen. De pleisterplaatsen van de eindbestemming of van de tussenstop liggen meestal wel vast. Wat als het weer tegenvalt? We hebben ooit een fietstocht naar Biezenmortel meegemaakt met alleen maar regen. Iedereen was drijfnat, maar de sfeer was geweldig en we hebben alleen maar gelachen. Ook voordat Buienradar bestond, konden we inschatten, waar en wanneer regen zou komen. Wat te denken van het toenemend aantal elektrische fietsen? Om te voorkomen dat de elektrische fietsers een versneld tempo aanhouden, rijdt de routeman met het gele hesje voorop: hij bepaalt het tempo. We proberen aanwijzingen te geven om in de groep veiliger te fietsen: niet plotseling remmen of bruusk uitwijken. Verder hopen we dat er nog een instructiemiddag kan worden georganiseerd, waarin een deskundige van Veilig Verkeer Nederland nieuwe verkeersregels toelicht en onder leiding van de routemannen een proeftocht gefietst wordt langs oversteekpunten en rotondes. En de gezelligheid? Voor de sociale contacten zijn de fietstochten prima. Ik hoor nooit dat het ongezellig is en wij krijgen na afloop ook vaak een bedankje. Guido Robbens (redactie)

18


Prins Photo exposeert in De Ontmoeting

G

raag wil ik mijn passie voor fotografie met u delen. Fotografie is eigenlijk het schilderen met licht en dat geeft de fotograaf veel mogelijkheden in het samenstellen van zijn beeld. In tegenstelling tot het studiowerk waar je zelf het gewenste licht creëert, ben je in de natuur afhankelijk van de omstandigheden. Als je dan ook nog afhankelijk bent van de medewerking van de dieren, dan worden de uitdagingen nog groter. Naast de fauna in eigen land zal ik o.a. een aantal beelden laten zien van IJsland. Voor fotografen is IJsland in alle jaargetijden een ideaal reisdoel; het land staat bekend om zijn ongerepte schoonheid van de natuur en de aanwezigheid van lava door vulkaanuitbarstingen, water en ijs.

De eilanden Düne en Helgoland in de Noordzee zijn bij natuurfotografen bekend om de populatie vogels en zeehonden. Zittend op het strand van Düne kwam er plots een drietal zeehonden uit zee, die ‘vlak voor mijn neus’ op het kiezelstrand gingen liggen. Dat was echt een schitterend moment om mee te maken! Snel mijn lens gewisseld om dit portret te maken. Hopelijk gaat u ook genieten van deze beelden. Wilt u meer beelden zien, neem dan eens een kijkje op mijn website www.prinsphoto.nl . Heeft u vragen over de foto’s of wilt u contact met mij opnemen, bel of mail me gerust. Ik ben bereikbaar op: info@prinsphoto.nl 06-83600295. Veel kijkplezier gewenst! Piet Prins

Er is nog plaats voor de voorjaars- en zomerreis

V

oor de reis naar Dresden en Leipzig van 8 t/m 12 mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rieki Plappert: ha.plappert@home.nl 073-5221728, 06-55973861. U kunt zich ook nog aanmelden voor de zomerreis naar Kirchschlag in Oostenrijk van 22 t/m 29 juli. Informatie krijgt u van Diny Voets, dini.voets@ziggo.nl 073-5030900, 06-10843040.

19


Onze lurven zijn overal en nergens

I

n de zegswijze ‘Iemand bij zijn lurven pakken’ zijn de lurven de grote onbekenden: niemand weet waar die dingen ergens zitten. De ene denkt dat hij bij zijn schouders gepakt wordt en de andere aan zijn oren of nekharen. Een derde voelt zich in zijn kuif gepikt en een vierde meent dat met lurven de bretels zijn bedoeld. Dan laat de zegswijze ‘iemand bij zijn kladden pakken’ minder te raden over: kladden zijn wapperende of afhangende stukken kleding, die de gezagsdrager vastgrijpt om zijn slachtoffer te overmeesteren. Zoals het verwante Duitse begrip ‘Klamotten’ (‘kloffie’) wordt ‘kladden’ of ‘vodden’ dan in het meervoud gebruikt, hetgeen suggereert dat het vastgrijpen niet per se een fijnzinnig gebeuren is. Bij de overeenkomstige Duitse uitdrukking ‘jemand beim Schlafittchen nehmen’ is de herkomst ook duidelijk. In ‘Schlafittchen’ zit het woord ‘Fittich’ vervat, dat ‘vleugel’ betekent. In die beeldspraak kan iemand nog net worden opgepakt, voordat hij zijn vleugels had kunnen uitslaan om te vluchten. Iemand die bij zijn kladden wordt gepakt, wordt soms niet alleen ter verantwoording geroepen, maar in afgeleide zin soms ook te grazen genomen. De Vlaamse zegswijze ‘iemand bij zijn pietje pakken’ heeft meestal die laatste gevoelswaarde. ‘Pietje’ verwijst onomwonden naar het geslachtsdeel; in één geval zelfs letterlijk, zoals in het relaas van een journalist over een python in Bengalen die zich in een toiletpot had ingenesteld en daar een toiletbezoeker onaangenaam verwelkomde. Het pietje-gezegde wordt in Vlaanderen niet als schokkend-ordinair ervaren, hooguit als volks-triviaal. Journalisten gebruiken het geregeld bij mannen (niet bij vrouwen) die het verdienen om op hun nummer te worden gezet, zoals bij corrupte politici met dik betaalde bijbaantjes. Om de connotatie met het mannelijk geslachtsdeel te verdoezelen, hanteren sommige journalisten dan de spelling ‘bij zijn pitje’. In dit geval spreken we van een schijnheilige spellingsvariant. Guido Robbens

20


HEVO-informatie Bestuur

Jan Jansen, voorzitter cie reizen, cie lief en leed

073-5214991

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vice voorzitter redactie HEVO-Actueel secretariaatscie Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/zorg en welzijn

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Pierre Kisters, 073-5213692 KBO-zaken, lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie

www.hevorosmalen.nl e-mail: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


April, tuinieren...?!

Hevo actueel april totaal