Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO Actueel april- 2016 nr. 4 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 13 april 2016

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Uittips 8 Van de reiscommissie 13 Dagtocht Gelderse Poort en rondvaart 16 HEVO Lenteconcert 18 Filmaankondiging: Still Alice 24 Bevrijdingsconcert op 5 mei

2 Nederlandse gezegdes, vertaald naar het Engels 2 Alles voor U!

Bestuur 3 Van het bestuur 5 Spannende functies voor u!

En ook …..

U en uw hobby

5 7 14 16

8 Het maken van natuurfilms door Ad Abelen

Workshops en lezingen 6 Filosofie in de 20e eeuw 6 Digitale vaardigheden vergroten 18 Lezing over Barmhartigheid

17 17

Voorlichting

20

9 HEVO-Actueeltjes 19 Informatie ouderenadviseurs

21 21 22 23

Spelen met taal 23 Wir schaffen das

24

1

Seniorenmiddag in De Ontmoeting Sjoelen in De Ontmoeting De Rabobank Clubkas Campagne “De Vrolijke Trappers” Fietstochten Aikido 50+ Reanimatie: nieuwe cursus en herhalingsles Iedere mens heeft een laatste wens Zomerschool We hebben elke woensdag zin En nu bent u aan zet ...!? Samen eten en koken op Basisschool ‘t Ven Afgeluisterd


Nederlandse gezegdes, vertaald naar het Engels Laatst vroeg ik me af, toen ik op een winterse avond tv zat te kijken, of wij nog wel Nederlands moeten praten. Nederlands, is dat onze moedertaal of onze moers taal? Ja, zeker weten! Echter, kijk je naar De Wereld Draait Door, RTL Late Night, (hé, is dat geen Engels?, wordt wel ondertiteld!) of Pauw, dan hoor je meer Engels dan Nederlands. Spreken de komende generaties nog Nederlands? Leerlingen op onze basisscholen krijgen al Engels in de kleutergroep. Mijn jongste kleindochter zei laatst: “Opa, how are you?” En (on)willekeurig antwoordde ik: “I’m fine, thank you” en ze glunderde. Ik kan het niet laten, maar ik luister graag naar het steenkolenengels van Louis van Gaal en Ronald Koeman. De uitspraak van Louis: ‘The dead or the gladiolen’, zal u toch zeer bekend in de oren klinken? Zo heb ik er nog een paar! Geniet met mij mee. It rains steel pipes, I fell with the door in the house, there is nothing on the hand, I shall let them smell a poopy, I’m keeping you in the holes, I don’t trust you for a meter, it shall me a sausage be, it’s dick black outside, to participate for bacon and beans, there is not a ball on the tv, it walks in the soup. U merkt wel, dat de twinkelingen in mijn ogen hun best doen of hebben gedaan. Mijn neef, die studeert aan de Tilburg University (glimlach), legt mij uit - in het Nederlands – welke studie hij doet. En hij gebruikt me toch een aantal Engelse termen. Ik zeg maar niks, ik doe of ik hem begrijp. Klinkt zo stom, als je vraagt wat hij bedoelt. Nee, mensen, durf gerust in het Nederlands te vragen wat er bedoeld wordt. Koester je eigen taal, er is toch niets mooier dan je eigen moers taal! Niet dan? Laatst liep ik in de Raadhuisstraat en zag – schrik niet – The Authentication Company. Als redacteur en auteur (gebruik ik me toch Franse woorden!) van uw HEVO-Actueel bedank en groet ik u in het Nederlands! Hartstikke bedankt voor het lezen van dit stukje en tot ziens. Redactioneel, Piet Kerssens.

Alles voor u! Deze uitspraak past uitstekend bij de werkzaamheden die Pierre Kisters - als HEVO- en KBO-bestuurslid - namens u en voor u, de laatste zes jaren heeft uitgevoerd. Via Pierre hadden en hebben we zéér korte lijntjes naar het algemeen bestuur van KBO-Brabant. Hij was, namens onze HEVO, de laatste zes jaar voorzitter van de KBO-kring ’s-Hertogenbosch. HEVO is een van de zeven afdelingen die behoren bij deze kring.

2


Een veelheid van zaken, altijd in verband met de ouderen, werden in de kringvergaderingen besproken en Pierre kon als voorzitter van de kring deze zaken voorleggen aan het regio-bestuur of het algemeen bestuur van KBO-Brabant. Vele uren per maand werden besteed aan deze functie, vergaderen, stukken lezen en het deelnemen aan aanverwante bijeenkomsten. De grote kracht van de KBO is de kracht van bottom up, kort en krachtig van afdeling naar de kring en van de kring - soms via de regio - naar het algemeen bestuur. Daar was Pierre mee bezig, goed luisteren naar wat er leeft onder de leden en de afdelingen en gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. Zo heeft hij - zowel namens de HEVO als namens de kring -onder meer sterk gepleit voor meer landelijke samenwerking met de andere ouderenbonden om de collectieve belangenbehartiging van senioren te versterken. Pierre geeft aan dat hij het een goede zaak zou vinden als de redactie ook aandacht zou besteden aan het brede werkterrein van de KBO. Mensen beseffen vaak niet hoeveel werk er verzet wordt voor de leden. KBO is een merknaam geworden, een organisatie met een eigen geluid waar rekening mee wordt gehouden. De KBO komt vooral op voor de belangen van senioren en zet zich in de problemen die ervaren worden, zo veel mogelijk op te lossen. Wie denkt dat Pierre hiermee zijn werk voor KBO-Brabant beĂŤindigt, heeft het mis. Sinds enkele maanden is hij al lid van de (nieuwe) Adviescommissie Beleid. In deze commissie kan hij zijn bijdrage blijven leveren aan het beleid van de KBO. Wij wensen Pierre heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging. Geert Loeffen, redactie

Van het bestuur In de algemene ledenvergadering op 26 april - 19.30 uur - legt het bestuur verantwoording af over 2015, stellen we de begroting en het werkplan 2016 vast en nemen we afscheid van twee bestuursleden, Hans van der Bruggen en Harrie Wijn. Ook dragen we een nieuw bestuurslid (Ruud van Aart) ter benoeming voor. De agenda en alle vergaderstukken zijn gebundeld in een handzaam boekje. Alle vrijwilligers (commissieleden, bezorgers H-A en Ons, gastvrouwen/-heren, bestuurders/coĂśrdinatoren van clubs) krijgen een boekje. Alle overige leden kunnen een boekje ophalen in De Ontmoeting. HEVO is een vrijwilligersorganisatie. In het verleden werd met leden die als vrijwilliger aan de slag gaan een vrijwilligersovereenkomst gesloten.

3


Eerlijk gezegd is dat een beetje in het slob geraakt. Voortaan krijgt elke nieuwe vrijwilliger een brief waarin zij/hij wordt verwelkomd als vrijwilliger en waarin wordt uiteengezet wat dat over en weer met zich meebrengt. Op die manier weet een vrijwilliger waar zij/hij aan toe is, wat haar/zijn rechten zijn, waar zij/hij heen moet bij problemen. We kennen binnen HEVO bij clubs ook betaalde “krachten”. Dan moet u denken aan dirigenten, regisseur, instructeurs, docenten etc. Wanneer iemand voor haar of zijn diensten betaald wordt, is het belangrijk dat dat fiscaal correct gebeurt. Wanneer dat nl. niet het geval is kan HEVO door de belastingdienst aangesproken worden, bijvoorbeeld op de afdracht van premies. Wanneer een vergoeding onder een bepaald niveau blijft is dat niet aan de orde. Maar dan nog is het zaak de afspraken over vergoedingen goed vast te leggen. Vanaf 1 mei wijzigt de regelgeving op dit gebied. Het bestuur gaat daarom met de betrokken clubs in overleg om te bekijken of alles fiscaal goed geregeld is. Dit jaar wordt gewerkt aan het beleidsplan 2017-2021. Daar willen we de leden bij betrekken. We doen dat in de volgende werkgroepen: • Groei en structuur Hoofdvraag: hoe houden we de vereniging bij de huidige jaarlijkse groei beheersbaar en vitaal? •

Relatie HEVO - clubs Hoofdvraag: hoe geven we de relatie van de clubs binnen en met HEVO vorm en andersom?

Externe oriëntatie Hoofdvraag: hoe verhouden we ons tot de (veranderende) buitenwereld?

Individuele ondersteuning leden en senioren-niet-leden Hoofdvraag: wat mogen onze leden en niet-leden van ons verwachten op het gebied van ondersteuning?

Belangenbehartiging collectief Hoofdvraag: hoe geven we invulling aan onze doelstelling om op te komen voor de belangen van senioren in Rosmalen

Financieel beleid Hoofdvraag: hoe blijven we een financieel gezonde vereniging?

Aanbod aan de leden Hoofdvraag: welk aanbod van incidentele activiteiten bieden we (naast aanbod van de clubs) aan onze leden? Als u wilt meepraten in een werkgroep, kunt u zich melden bij ondergetekende: 0637602637, info@hevorosmalen.nl Peter de Leeuw, secretaris

4


Spannende functies voor u! De secretariaatscommissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij zijn taken. Als u het leuk vindt om in het hart van onze organisatie als vrijwilliger actief te zijn, dan hebben we binnen onze commissie twee leuke functies voor u. •

De commissie zoekt een of twee nieuwe leden die de secretaris helpen bij het maken van de “aangeklede besluitenlijsten” van de bestuursvergaderingen, de behandeling van de post die binnenkomt en het bijhouden van gegevens zoals: huldeblijken, samenstelling van bestuur en commissies. Er is twee keer per maand een bestuursvergadering (DB en AB). Per vergadering bent u circa 5 uur kwijt (bijwonen van de vergadering, uitwerken van het verslag). We kunnen ons voorstellen dat u wel geïnteresseerd bent, maar dat u twee vergaderingen per maand wat veel van het goede vindt. Daarom zijn we nadrukkelijk op zoek naar twee of meer kandidaten om het werk te spreiden. Onderling wordt dan afgesproken wie wat doet. Bent u een keer verhinderd, dan regelen we binnen de secretariaatscommissie vervanging.

Voor de website zijn we op zoek naar een commissielid dat zich samen met de webbeheerders (de technische kant) gaat bezighouden met de webredactie. Het gaat dan meer om wat er op komt te staan, om de actualiteit van de informatie, de toegankelijkheid van teksten en van de site. Het kost u een paar uurtjes per week.

Hebt u interesse maar ook nog vragen? Bel me gerust op: 0637602637. Of mail aan: deleeuwpeter2@gmail.com Peter de Leeuw, secretaris

Seniorenmiddag in De Ontmoeting Zondag 1 mei is er een seniorenmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. U bent op deze middagen van harte welkom en u hoeft ook geen lid van HEVO te zijn om deel te nemen aan deze gezellige middag. Op 1 mei a.s. komt het koor Eigen Wijs voor u optreden. Dit koor heeft al vele malen opgetreden en is ook bij HEVO niet onbekend. Het koor bestaat uit ongeveer 25 zangers en zangeressen en heeft een heel breed repertoire, dat zij graag ten gehore brengt. Gezelligheid staat voorop en dit koor zal u zeker een leuke en ontspannen middag brengen. Tot ziens op zondag 1 mei. Info: Jenny van Rooij , 073-5213732

5


Filosofie in de twintigste eeuw In deze cursus filosofie staat het denken in de afgelopen honderd jaar centraal. De filosofen zijn de laatste honderd jaar niet meer bezig met een mens- en wereldbeeld, die alomvattend zijn, maar gaan met een specifiek aspect van het menselijk bestaan aan de gang, zoals bijvoorbeeld: de taal of de waarneming. Uiteraard heeft dat dan weer consequenties voor het in de wereld staan in het algemeen. Aan de hand van zes filosofen maken de deelnemers kennis met het denken in de twintigste eeuw, de problemen die de filosofen willen oplossen en verschillende perspectieven op het menselijk bestaan. Wittgenstein I en II (1889-1951) - Taalfilosofie Maurice Merleau-Ponty (1908–1961)- Fenomenologie Cornelis Verhoeven (1928-2001) - Filosofie als activiteit Jürgen Habermas (geb. 1929) - Frankfurter Schule en Kritische filosofie Martha Nussbaum (geb. 1947) - In de wereld staan Peter Sloterdijk (geb. 1947) - Cultuurfilosofie De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend in De Ontmoeting op 29 april, 20 mei, 17 juni en op 1 en 15 juli. Iedere keer van 10.00 tot 12.30 uur met een korte pauze. De cursus is op 1 april van start gegaan maar door omstandigheden waren wij niet in staat om deze datum tijdig aan u door te geven, waarvoor onze excuses. De cursus wordt gegeven door Jacomijn Hendrickx 0651579745) en kost voor HEVO-leden € 45,- (niet-leden betalen € 60,-). De cursus gaat door bij tenminste twaalf deelnemers. Aanmelden: info@filos.nu onder vermelding van: naam, telefoonnummer, adres en HEVO-lidmaatschap ja/nee en de toevoeging ‘filosofie twintigste eeuw’. Hetty Goudswaard

Digitale vaardigheden vergroten Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen verzorgt op dinsdag 10 mei om 14.00 uur een informatiebijeenkomst voor senioren die hun digitale vaardigheden willen vergroten. Wij informeren u over onze computer-, tablet-, smartphone-cursussen en verdere activiteiten. Locatie: Computerlokaal Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100 Rosmalen. Wilt u hier naar toe komen dan verzoeken wij u dringend om u aan te melden vóór 8 mei bij de receptie van de Annenborch, 073-8519600.

6


Voor senioren die nog niet bekend zijn met het gebruik van laptop óf computer met het nieuwe programma Windows10 bieden wij de Cursus Windows10 Start aan waarin alle beginnershandelingen stap voor stap worden aangeleerd. In de periode van 23 mei t/m 24 juni is nog plaats bij de volgende cursussen: Maandag 23 mei 09.30u Uitgebreide fotocursus 15.15u Overstappen van Windows 7/8 naar Windows10 Dinsdag 24 mei 13.30u Omgaan met Androïd Smartphone 15.15u Windows10 Start Woensdag 25 mei 15.15u Omgaan met Androïd Tablet Donderdag 26 mei 13.30u Omgaan met de iPad Genoemde cursussen zijn slechts een greep uit ons ruime cursusaanbod voor zowel de beginnende als de gevorderde computeraar. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatie bijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting, Cultureel Centrum de Biechten en Ons Trefpunt - Maliskamp. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Annette Gladdines 0620356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch, 073-8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Loopt u tegen problemen aan als u thuis met uw computer, tablet of smartphone bezig bent? Wij helpen u graag verder. U kunt bij ons terecht van dinsdag--t/m vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: 073-8519630 óf bellen naar 0620372776. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

Sjoelen in De Ontmoeting In maart zijn we met een groep van ongeveer tien enthousiaste mensen begonnen met sjoelen op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. De indeling van de dag wordt gemaakt tussen 13.15 en 13.30 uur. We beschikken over zes sjoelbakken. We willen deze club nog wat uitbreiden en nodigen u daarom van harte uit om eens vrijblijvend een keer mee te komen sjoelen. Harrie Wijn activiteitencommissie

7


Het maken van natuurfilms door Ad Abelen “Als kind maakte ik al foto’s en dia’s, op een zeker moment had ik er wel 6000”, zegt Ad Abelen, nu op de gezegende leeftijd van 83 jaar. Ad werd in het jaar 2000 lid van de videoclub ‘Berkel-Enschot’. Hij zegde de foto vaarwel en legde zich voortaan toe op de video. Vooral geïnspireerd door alles van wat er in de natuur ook maar kan bewegen, zette hem aan tot het maken van natuurfilms, die op USB-sticks gezet worden. Dagenlang liep en loopt Ad door bossen, steden en dorpen met zijn camera. In het begin nog met een eenvoudig toestelletje. Naarmate hij meer en meer geïnteresseerd raakte, werd zijn apparatuur professioneler. Monteren heeft hij zich zelf aangeleerd. Ad begint niet zomaar met filmen, hij gaat altijd met een idee op pad. “Vooral ’s morgens vroeg, zo rond de klok van acht uur”, zegt Ad, “want dan heb je het mooiste licht”. Enkele onderwerpen, die Ad filmde, zijn het Maximakanaal, de Paleisbrug in ’s-Hertogenbosch, evenementen op De Driesprong in Rosmalen en de muziekuitvoering van Trug nor Vruuger in De Kentering. Ad houdt zich niet alleen bezig met monteren. Nee, bij zijn films plaatst hij ook teksten en muziek, die de films zeer verlevendigen. Teksten haalt hij van internet en muziek van cd’s. Vrijwel elke dag is Ad 1 à 2 uur bezig in zijn kamer met zijn computer. Ad is nog actief lid van C.O.V. de computerclub van Oisterwijk. Als hij thuis gewerkt heeft, neemt hij de films mee naar zijn club, waar ze nog bekeken en besproken worden, want de films moeten een hoge kwaliteit hebben. Urenlang lopen door bossen, steden en dorpen resulteert in een prachtige film van 10 à 20 minuten, want, zoals Ad zegt: “De film moet blijven boeien, het moet de mensen treffen!” Nou, dat is Ad gelukt met al zijn films. Graag zou hij zijn materiaal aan u willen laten zien in De Ontmoeting. Hij kan er zeer boeiend bij vertellen. Wellicht is er een ingang richting HEVO. Ik heb er van genoten! Piet Kerssens, redactie.

Van de reiscommissie

In De Ontmoeting kunt u een folder ophalen met daarin de dagtochten en meerdaagse reizen die HEVO voor 2016 heeft gepland.

8


HEVO-Actueeltjes Algemene ledenvergadering Dinsdag 26 april: 19.30 uur. De Ontmoeting. Algemene HEVO-ledenvergadering.*** Concert Zondag 10 april: 14.00 tot 17.00 uur. PERRON-3. Voorjaarsconcert: m.m.v. Da Capo, Con Amore, HEVO-koor en De Zangtoffel. Kaartverkoop aan de bar in De Ontmoeting. Kosten: € 5,-. Cursus Vrijdag 15 april: 09.15 tot 11.15 uur. De Ontmoeting. Reanimatiecursus. Van 11.30 tot 13.00 uur is de herhalingsles. Info en aanmelding: vóór 10 april, Bea Intveld, 073-5215581 of 0610754753, fam.intveld@home.nl *** De Ontmoeting Woensdag 27 april: Koningsdag. De Ontmoeting is gesloten Danscafé Zondag 17 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 13 april. Fietsen Woensdag 6 april: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Henk Baarens, 073-5230163. Woensdag 20 april: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Bert van Oostenbruggen, 073-5216356. Woensdag 4 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Paul Rambags, 073-5212065. Film Maandag 11 april: 20.15. PERRON-3. HEVO-film. Still Alice van Richard Glatzer en Wash West.*** Filosofie Vrijdag 29 april: 10.00 tot 12.30 uur. De Ontmoeting. Filosofie in de twintigste eeuw. Info en aanmelding: Jacomijn Hendrickx, 0651579745, info@filos.nu ***

9


Filosofie (vervolg) Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx. Geo-caching Dinsdag 21 april en dinsdag 3 mei: 19.30 uur. De Ontmoeting. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Elke tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand: 14.00 uur. De Ontmoeting. Oefenen in de praktijk voor beginnende cachers. Informatie Dinsdag 10 mei: 14.00 uur. De Annenborch. Computerlokaal. Informatiebijeenkomst over computer-, tablet-, smartphonecursussen en computerhulp. Aanmelding tót 8 mei: De Annenborch, 073-8519600. Info: Annette Gladdines, 0620356366. Keuringen Vrijdag 13 mei: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring - alléén voor HEVO-leden - voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554. Kienen Vrijdag 8 april: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 23 april: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 28 april: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. 10 rondes, kosten: € 5,- per boekje Lezing/presentatie Dinsdag 5 april: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Jeroen Bosch, lezing/presentatie door Hans Hendrickx. Info: Joke Pos, 073-5221436, jok.jan.pos@home.nl Dinsdag 26 april: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Themabijeenkomst over Barmhartigheid.*** Reizen Donderdag 7 april: 09.00 uur. Dagtocht Landerdse Peel en EDAH-museum. Vertrek vanaf het Gildeplein. Kosten: HEVO-leden € 56,- en voor niet-HEVO-leden € 60,-. Info en aanmelding: Rieki Plappert, 073-5221728 of 0655973861 ha.plappert@home.nl

10


Reizen (vervolg) Woensdag 13 april: 13.00 tot 14.00 uur. De Ontmoeting. Inschrijving voor 7-daagse zomerreis naar Nauders Oostenrijk. Van 6 juli tot en met 12 juli. Kosten: € 570,- per persoon. Toeslag 1-persoonskamer € 54,-. Info: Diny Voets, 073-5030900 of 0610843040, dini.voets@zziggo.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen. Maandag 18 april: 11.00 uur. Dagtocht Kaasboerin in Postel. Vertrek vanaf het Gildeplein. Kosten: HEVO-leden € 48,- en voor niet-HEVO-leden € 53,-. Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900 of 0610843040, dini.voets@ziggo.nl Dinsdag 3 mei: 10.00 uur. Dagtocht Gelderse Poort en rondvaart over De Waal. Info en aanmelding (vanaf 5 april): Diny Voets, 073-5030900 of 0610843040, dini.voets@ziggo.nl *** Maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei: 5-daagse excursiereis Normandië. Info en aanmelding: Rieki Plappert, 073-5221728 of 0655973861, ha.plappert@home.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen. Seniorencontactmiddagen Donderdag 7 april en donderdag 21 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 12 april: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorencontactmiddag is elke tweede dinsdag van de maand. Woensdag 13 april: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Dinsdag 26 april: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. Note: De seniorenmiddag is elke laatste dinsdag van de maand. Vrijdag 29 april: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Note: De seniorenmiddag is elke laatste vrijdag van de maand. Zondag 1 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van zangkoor: Eigen Wijs.*** Donderdag 5 mei: Deze seniorenmiddag in De Biechten gaat niet door vanwege Bevrijdingsdag. Dinsdag 9 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorencontactmiddag is elke tweede dinsdag van de maand.

11


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Woensdag 11 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Sjoelen Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Sjoelen. U bent als HEVO-lid van harte welkom.*** Sportief Rosmalen 55+ Elke woensdag: 13.30 tot 14.30 uur. Sporthal De Hazelaar Sportinstuif: warming-up, jazz gym, volleybal en dynamic tennis. Vakantie Zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei: De Ontmoeting is gesloten wegens meivakantie! Wandelen Elke dinsdag: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 0629547700. Dinsdag 12 april, dinsdag 26 april en dinsdag 10 mei: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581 of 0610754753. Maandag 2 mei: 13.30 uur. Rustige wandeling met de Zandlopers in De Wamberg. Vertrek vanaf het parkeerterrein Berlicumseweg. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Workshops Vrijdag 8 april: 09.15 uur. De Ontmoeting. Demonstratie/workshop Taekwondo. Info en aanmelding: Rob Hoogeboom, 0624380936, rwtahoogeboom@ziggo.nl Donderdag 14 april: 15.15 uur, vrijdag 22 april: 13.30 uur, donderdag 28 april: 15.15 uur. De Annenborch. Onderwerp: uitleg over overheidsdiensten via internet. Duur: 1½ uur. Kosten: € 5,-. Info en aanmelding: Annette Gladdines, 0620356366, agladdines@home.nl Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

12


Dagtocht Gelderse Poort en rondvaart De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.00 uur weer terug in Rosmalen te zijn. De Waal is een van de drukst bevaren rivieren in ons land. Op deze dag maken we een schitterende boottocht in de buurt van Nijmegen. Na de lunch maken we een busrit door de Gelderse Poort. De tocht voert u langs het kleinste dorpje van Nederland (Persingen), via Beek en Berg en Dal, naar de Zevenheuvelenweg die u kent van de Vierdaagse. Daarna genieten we van de Ooijpolder met zijn heggenlandschap en weidse uiterwaarden. Er blijft tijd over om op het einde van de middag nog een korte wandeling te maken of op een terras wat te drinken. Daarna kunt u nog genieten van een driegangendiner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 60,-; voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 5 april bij Diny Voets: 073-5030900 of 0610843040. Mailen naar dini.voets@ziggo.nl kan ook. Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u te horen of er plaats is. Daarna verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van “reiscommissie HEVO” onder vermelding van: “Gelderse Poort” en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Ine Jacobs, reiscommissie

13


De Rabobank Clubkas Campagne In het vorige nummer van HEVO-Actueel heeft u al kunnen lezen dat de Rabobank Clubkas Campagne van start gaat. HEVO heeft zich aangemeld als deelnemer. Deze campagne kan de verenigingskas van HEVO heel wat opleveren. In totaal is er 100.000 euro beschikbaar. Het aantal uitgebrachte stemmen bepaalt de hoogte van het bedrag. Met andere woorden: Als HEVO 10% van de stemmen krijgt krijgen we 10.000 euro! Daar worden we allemaal beter van! Stemperiode Van 12 april tot en met 26 april 2016 mogen alle klanten ouder dan 12 jaar hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Alle klanten van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken, ouder dan 12 jaar, van wie een e-mailadres bekend is, ontvangen hierover een e-mail met een unieke persoonlijke code, waarmee zij kunnen stemmen. Daarnaast bestaat eveneens de mogelijkheid om via de eigen inlogcode met random-reader of scanner een stem uit te brengen. HEVO zet in op 10% van de te behalen stemmen Dat lijkt misschien veel maar met rond de 2500 leden moet dat toch kunnen lukken. Niet iedereen heeft een rekening bij de Rabobank maar kent waarschijnlijk wel iemand die dat wél heeft. Iedere rekeninghouder kan 5 stemmen uitbrengen. Al is dat er dan maar één op HEVO, het telt wel aan. In de week van 12 - 16 april komen we bij elke HEVO-club nog eens kort uitleggen wat de bedoeling is en hoe het moet. In de week van 19 - 23 april staat de sponsorcommissie met de laptop in De Ontmoeting om iedereen nog eens te motiveren en te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Op de website van de Rabobank is hierover natuurlijk ook alle informatie te vinden. Zie ook de advertentie in dit blad. Kortom: Stem van 12 t/m 26 april op onze club! Vraag anderen dit ook te doen! Sponsorcommissie, Tonny van Raaij

HEVO Lenteconcert

Nog geen kaarten gekocht voor het HEVO-Lenteconcert? Het kan nog. Op zondagmiddag 10 april geven de orkesten Da Capo en Con Amore samen met het grote HEVO-koor en De Zangtoffel een concert in PERRON-3. Het belooft een muzikale happening te worden die u niet wilt missen. Kaarten zijn te koop bij de bar in De Ontmoeting en kosten € 5,- per stuk. U komt toch ook? Namens alle deelnemers, Tonny van Raaij

14


Rabobank Clubkas Campagne

Stem van 12 t/m 26 april op onze club!

Kom in actie. Breng jouw stem uit! Rabobank 's-Hertogenbosch e.O. stelt â‚Ź 100.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Klanten van Rabobank 's-Hertogenbosch e.O. kunnen van 12 t/m 26 april stemmen op hun favoriete club. Stem op onze club en help ons verder!

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/denbosch Een aandeel in elkaar

15


“De Vrolijke Trappers” - Fietstochten De HEVO-fietsgroep “De Vrolijke Trappers” organiseert voor u ook in 2016 weer 18 fietstochten. Alle fietstochten starten bij De Ontmoeting”, steeds om 09.30 uur. Deelname aan onze HEVO-fietstochten is gratis en ook niet-leden zijn welkom. U neemt deel op eigen risico en consumpties op de pauzeplaatsen zijn voor eigen rekening. De gemiddelde snelheid, waarmee wordt gereden is 15 km per uur. Zorg ervoor dat zowel u als uw fiets in goede conditie zijn! Noteer alle data alvast in uw agenda of op uw kalender!

Dag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag

Datum 06 april 20 april 04 mei 18 mei 01 juni 15 juni 29 juni 06 juli 13 juli 20 juli 27 juli 03 augustus 10 augustus 17 augustus 24 augustus 31 augustus 14 september 28 september

Afst. 30 km 45 km 30 km 45 km 30 km 45 km 30 km 45 km 60 km 30 km 45 km 60 km 30 km 45 km 60 km 30 km 45 km 30 km

Routeman Henk Baarens Bert v. Oostenbruggen Paul Rambags Nico van Rijswijk Bert v. Oostenbruggen Jack Delhez Nico van Rijswijk Paul Rambags Leo Houdijk Bert v. Oostenbruggen Henk Baarens Leo Houdijk Paul Rambags Nico van Rijswijk Leo Houdijk Nico van Rijswijk Jack Delhez Henk Baarens

Leo Houdijk

16

Telefoon 073-5230163 073-5216356 073-5212065 073-5214696 073-5216356 073-5214998 073-5214696 073-5212065 073-5214444 073-5216356 073-5230163 073-5214444 073-5212065 073-5214696 073-5214444 073-5214696 073-5214998 073-5230163


Aikido 50+ Als je ouder wordt, wordt soepel bewegen minder vanzelfsprekend. Vaak heeft dat minder met slijtage te maken dan we denken. Spanningen in ons leven en weerstand in ons lichaam hebben grote invloed op hoe vrij we zijn in onze bewegingen. Vrij bewegen met minder moeite verhoogt de kwaliteit van het leven. Het is daarom zinvol er aandacht aan te schenken, ongeacht de leeftijd. Aikido is niet alleen puur fysiek bezig zijn. Een goede coördinatie tussen lichaam en geest krijgt veel aandacht tijdens de lessen. De oefeningen zijn divers. Afstemmen op en respectvol omgaan met “de ander” is een belangrijk aspect van de aikido-oefeningen, die soms alleen, maar vaker samen met een partner worden gedaan. Daarin verschilt aikido van tai-chi en yoga. Aikido draagt bij aan een gezonde houding. Je kunt daarbij denken aan drie aspecten. Allereerst: het (her)vinden van een gezonde en ontspannen lichaamshouding. In de tweede plaats: het vergroten van innerlijke rust, stabiliteit en zelfvertrouwen. Je kunt een stootje hebben. In de derde plaats: een betere waarneming, een grotere reactiesnelheid en vrijheid van bewegen. Het is heel goed mogelijk dat het bovenstaande desondanks geen duidelijk beeld oproept van wat we doen tijdens een training. Daarom bieden we drie proeflessen aan op woensdagen en wel op 18, 25 mei en op 1 juni a.s. van 11.00 tot 12.00 uur in de Budozaal, Bisschop Bekkerslaan 4 te Rosmalen. Deze zaal ligt achter het gebouw van makelaar Abelen. De kosten bedragen : € 20,- voor 3 lessen. Opgeven bij Paul van Wijngaarden, via e-mail: acdb-administratie@hotmail.com of via 0641266195. Namens de activiteitencommissie, Bea Intveld

Reanimatie: nieuwe cursus en herhalingsles

Op maandag 15 april 2016 wordt er een nieuwe cursus en een herhalingsles reanimatie gegeven door Tiny Schellings. De nieuwe cursus wordt gehouden in De Ontmoeting van 9.15 tot 11.15 uur. De herhalingsles van 11.30 tot 13.00 uur. Het reanimeren en het gebruik van AED worden in theorie gegeven en in de praktijk geoefend. Alle HEVO-leden en niet-HEVO-leden worden hierbij uitgenodigd zich op te geven. Kosten: de cursus en de herhalingsles zijn gratis voor HEVO-vrijwilligers. Anders kost de cursus en de herhalingsles 10 Euro. Aanmelding vóór 10 april is in verband met de planning noodzakelijk. Voor verdere informatie en aanmelden: Bea Intveld fam.intveld@home.nl of 073-5215581 of 0610754753

17


Filmaankondiging: Still Alice Op maandag 11 april 2016 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Still Alice’ van Richard Glatzer en Wash West gedraaid in de filmzaal van PERRON-3. De aanvangstijd is 20.15 uur. Still Alice is een Amerikaanse dramafilm uit 2014 met Julianne Moore en Alec Baldwin in de hoofdrollen. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2007 van Lisa Genova. Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer op 50-jarige leeftijd bij haar wordt vastgesteld en ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan. Regisseurs Richard Glatzer en Wash Westmoreland weten Alzheimer bespreekbaar te maken, zonder de gebeurtenissen te dramatiseren. Julianne Moore belichaamt de machteloosheid van haar personage. Zij werd voor haar hoofdrol in dit aangrijpende drama overladen met prijzen, waaronder de Golden Globe, De BAFTA, de Screen Actors Guild Award én de Oscar voor Beste Actrice. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3. De prijs van on-line bestelde kaarten is altijd 7,50. Vergeet niet uw HEVO-PASJE mee te nemen. Commissie COE.

Lezing over Barmhartigheid Er is in onze huidige wereld en samenleving veel barmhartigheid, erbarmen, mededogen en compassie nodig. We leven vaak in een onbarmhartige wereld. Er zijn veel tegenstellingen tussen mensen. Er wordt veel gedacht in zwart-wit, in wij-zij, in winnen en verliezen. En dat veroorzaakt onrust, angst, oorlog en geweld. We willen nadenken hoe we van barmhartigheid weer een deugd kunnen maken voor onze samenleving.

18


Wat kan barmhartigheid bijdragen aan vermindering van verdeeldheid en vijanddenken? Waarin kunnen we barmhartig zijn? Voor wie kunnen we barmhartig zijn? Hoe kunnen we barmhartig (leren) zijn? De Christelijke Traditie kent de zeven werken van barmhartigheid. Maar er is ook een eigentijds besef van barmhartigheid. Dat komt o.a. tot uiting in het gedachtegoed van het Non-Dualisme: niet in ‘tweeën’ maar in ‘enen’ denken. Paus Franciscus benoemde dit jaar tot het jaar van barmhartigheid. Een mooie gelegenheid om het daar dan eens met elkaar over te hebben. We doen dat na de inleiding van Clazien Pulles en Harry Willems. Beiden zijn van “De Binnentuin, vindplaats voor verdieping en bezinning voor senioren”. Naam: Lezing en gesprek Datum: 26 april 2016 Tijd: 10.00 – 12.00 uur Locatie: De Ontmoeting Deelname: Ook voor niet-HEVO-leden Informatie: HEVO commissie Zingeving / Hetty Goudswaard

Informatie van de ouderenadviseurs Bij ongeval waarschuwen ……………………………………… U herkent deze tekst vast wel. Bij het jaarlijks in gebruik nemen van uw nieuwe agenda vult u dit waarschijnlijk ook steeds in. Wist u, dat dat ook heel gemakkelijk op uw mobieltje kan. Zo kunnen hulpverleners in geval van nood snel contact zoeken met de door u aangewezen contactpersoon of contactpersonen. Als iemand betrokken is bij een ongeval of als hij onwel is geworden, dan willen de hulpverleners snel weten met wie ze te doen hebben. Niet alleen om direct de partner of een andere contactpersoon te informeren, maar ook kunnen ze dan informatie opvragen over de patiënt. Bijvoorbeeld over medicijngebruik of over de ziektes. Snelheid is daarbij vaak geboden en in het belang van de patiënt. Steeds meer mensen hebben een mobiele telefoon op zak. De medewerkers van ambulancediensten, maken vaak mee dat de patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat ze op de mobiele telefoon alle telefoonnummers moeten doorspitten om het telefoonnummer te vinden van ouder/partner/contactpersoon, die moet worden geïnformeerd. Daar is een slimme oplossing voor bedacht, namelijk de ICE code. ICE is de afkorting van In Case of Emergency. Dit begrip is ondertussen al internationaal erkend als afkorting. In het buitenland kan het dus ook werken. Een hulpverlener zal als eerste op uw mobieltje kijken of er een telefoonnummer onder ICE is opgeslagen.

19


U kunt ook meerdere telefoonnummers opslaan. Als de eerste contactpersoon niet bereikbaar is, wordt de tweede gebeld. U bent helemaal vrij om daarin uw eigen keuze te maken. U kunt zelf op ieder moment een nummer wijzigen of verwijderen. Voorbeeld • ICE1: het telefoonnummer van de partner • ICE2: het telefoonnummer van een van de kinderen • ICE3: het telefoonnummer van een derde contactpersoon Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan. Ga direct aan de slag en zet nu meteen een ICE met telefoonnummer in je mobiel. DOEN! Paul Scholten, ouderenadviseur

Ieder mens heeft een laatste wens Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, nog eenmaal naar mijn zus in Hoorn of zomaar nog een keertje naar het strand. Het lijken wensen, die heel eenvoudig te vervullen zijn maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant kan dat wel en brengt terminaal zieke mensen nog een keer naar hun favoriete plek. De begeleiding wordt uitgevoerd door professionele vrijwilligers. De ambulances zijn uitgerust met comfortabele brancards. Een familielid kan mee in de ambulance en dit alles is volledig kosteloos. Kent u iemand die ernstig ziek is en nog een laatste wens heeft? WensAmbulance regelt het graag voor u. Neem contact op met 0613572883 of ga naar www.wensambulancebrabant.nl WensAmbulance kan een laatste wens invullen. Geert Loeffen, redactie

20


Zomerschool 2016 De zevende editie van de zomerschool voor 55plussers in ’s-Hertogenbosch en omstreken komt eraan. Opnieuw zijn er activiteiten tijdens 3 volle weken! In de periode van 25 juli tot en met 12 augustus bieden we ruim 90 workshops, presentaties en excursies aan, waarin “kennismaken met” op de voorgrond staat. We gaan lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en bewegen, creativiteit en op pad gaan in de omgeving: voor iedereen is er wel iets te halen. Op 12 augustus sluiten we af met een bruisende slotmiddag. Halverwege de drie weken staat dit jaar een bus excursie gepland met diner. Programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn vanaf half mei te vinden in De Ontmoeting in Rosmalen en ook bij de wijkpleinen, de sociaal- culturele centra, de bibliotheken e.d. De informatie is ook te vinden op www.sasdenbosch.nl onder het tabblad ‘Zomerschool’. Daar kun je ook een filmpje van de zomerschool 2015 bekijken om na te genieten of alvast in de goede stemming komen en de sfeer proeven. Jacqueline van den Wildenberg-Dillen, activiteitencommissie.

We hebben elke woensdag zin “We kijken uit naar de woensdagmiddag” Tijdens een korendag zei een bestuurslid van de REBO (Regionale Bond voor Ouderenkoren) dat het HEVO-koor gerekend kan worden tot de beste seniorenkoren van Noord-Brabant en dat is te merken. Inmiddels komt een groot aantal leden uit ’s-Hertogenbosch of de dorpen rond Rosmalen. Gerda Akkermans, Rina van Dorst en Annie Ruijs leggen elke week de grootste afstand af. Zij komen uit het onder de rook van Oss gelegen Heesch. Gerda Akkermans beet het spits af. Gerda: “Toen ik in Spanje woonde, zong ik bij een koor waar Coby Wagemans pianiste was. Teruggekeerd in Nederland, wilde ik weer bij een koor. Ik belde Coby op en zij vertelde dat zij na haar terugkeer begeleidster geworden was bij het HEVO-koor. Ik vroeg haar of ik als inwoonster van Heesch ook lid kon worden. Dat bleek geen bezwaar te zijn”.

21


Eenmaal lid, stak Gerda bij haar dorpsgenoten Rina van Dorst en Annie Ruijs de loftrompet over het HEVO-koor. Annie Ruijs: “In het verleden hebben we alle drie op hoog niveau gezongen. Als lid van een koor in Oss deed ik elk voorjaar mee met de uitvoering van de Matthäus Passion. Ik moet nu een stapje terug doen, maar ben toch wel op een behoorlijk niveau blijven zingen. In Heesch, waar we ook lid zijn van een koor, kan dit nog niet. Dit koor bestaat nog niet zo lang, het is nog in opbouw. Bij het HEVO-koor vinden we wat we zoeken”. Rina van Dorst: “Ik kan zeggen dat we ons bij het koor meteen thuis voelden. De leden hebben ons op een fantastische manier opgevangen. Het repertoire vinden wij interessant”. Gevraagd of zij soms wel eens opzien tegen de rit Heesch – Rosmalen die zij elke week moeten maken, zegt het drietal unaniem: “We kijken juist uit naar de woensdagmiddag. Tijdens de repetities genieten we volop van het mooie pianospel van Coby en de mooie liederen die we leren”. Wil Smulders, HEVO-koor

Nu bent u aan zet … !? Op dinsdagochtend 24 mei a.s. organiseert de evenementencommissie in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) een quiz in De Ontmoeting. Wij nodigen daarom graag onze HEVO-clubs uit om een team te vormen en in een gezellige ambiance de strijd aan te binden voor een leuke prijs en eeuwige roem. Weet u het nog? Op 26 november vorig jaar won een HEVO-team, gesteund door supporters, op een geweldige manier de 1e prijs bij de Brabantse finale van de wegwijs-verkeersquiz in het provinciehuis. Dankzij de gewonnen prijs bieden wij u nu een unieke mogelijkheid, om gratis ook uw verkeerskennis te testen. Nu zult u denken: ik ken de verkeersregels al. Of: dat is niks voor mij. Maar wij hebben anders ervaren en zullen u persoonlijk ervan overtuigen dat het beslist leerzaam en de moeite waard is om als team mee te spelen. Om een idee te krijgen wat voor soort vragen u kunt verwachten, verwijzen wij u graag naar http://opfriscursus.vvn.nl/v/start voor een korte of uitgebreide test. Het is niet verplicht om je voor deze online-test aan te melden bij VVN. Binnenkort nemen wij via uw clubleiding contact op voor meer informatie en directe inschrijving. Wij denken aan 6 tot 7 teams van 10 personen, maar een team mag ook een combinatie van meerdere clubs zijn. Bent u nu al geïnteresseerd, dan kunt u ook een mailbericht sturen naar evenementen@hevorosmalen.nl voor meer informatie. Pieter Vissers, namens de evenementencommissie

22


Wir schaffen das Sinds september debatteert half Nederland over deze roemruchte uitspraak van ‘Mutti Merkel’. In positieve of negatieve zin: iedereen begrijpt wat ermee bedoeld is. Het sterke Duitse werkwoord ‘schaffen’ (in de betekenis van ‘creëren’) heeft zij hier niet bedoeld. Merkel gebruikte het zwakke werkwoord ‘schaffen’ dat in het standaardduits betekent: tot stand brengen, voor elkaar brengen. In die grondbetekenis van ‘leveren’ kent het Nederlands hetzelfde ‘schaffen’ vooral in samenstellingen: werkverschaffing, aan- en afschaffen. Ook in: ‘eten wat de pot schaft’. Soms ook wil je met iemand ‘niets te schaften (schaffen) hebben’: deze uitdrukking, die wellicht onder invloed van het Duits in het Nederlands is gekomen, heeft geen verwantschap met het werkwoord ‘schaften’ in de betekenis van: het werk onderbreken om te eten. Daarnaast heeft ‘schaffen’ in gewestelijk Duits(het ‘Schwäbisch’) ook nog de betekenis van ‘werken’, bekend van de spreuk: “Schaffe, schaffe, (Geld spare), Häusle bauen”. Leuk of niet: binnen Duitsland hebben de Schwaben met die spreuk de reputatie van een werkzaam maar vooral zuinig volkje. Trendy wordt ‘Wir schaffen das’ misschien niet. Dat is wel het geval bij het Duits klinkende woord ‘unheimisch’, in de betekenis van ‘onbehaaglijk, onheilspellend’. Alleen: ‘unheimisch’ is in het hele Duitse taalgebied onbekend. Het is een Nederlandse vondst. In een gesprek met een Duitser is het een kat in een vreemd pakhuis. Als de unheimisch-babbelaar vertrokken is, zegt de Duitser: “Komisch, dieser ‘Holländer’ (!), hij gebruikte een Duits woord dat ik nog niet kende”. Guido Robbens

Samen eten en koken op basisschool ‘t Ven U leest het goed! Dit gebeurt nu inderdaad elke donderdagmiddag op deze school en het is een enorm succes. Op die middag zijn er gemiddeld twintig gasten om te koken, gezamenlijk de tafel te dekken, te eten en daarna op te ruimen. Dit alles vormt een stukje sociale bezigheid en u hoeft niet alleen aan tafel te zitten. De sfeer is erg gemoedelijk en gezellig. Lijkt het u iets om hieraan deel te nemen, dan kunt u op de voorafgaande maandag contact opnemen met Agaath Koppenschaar: 0649863127. Jenny van Rooij

23


Bevrijdingsconcert op 5 mei Vier de bevrijding!

Het Bevrijdingsfestival Brabant en Eet met je hart organiseren een Bevrijdingsconcert speciaal voor senioren. Zij nodigen u van harte uit voor dit gratis concert met Margriet Eshuijs en band op de Pettelaarseschans (overdekte zitplaatsen).

U bent welkom vanaf 09:30. Het concert begint om 10.00 en duurt tot 11.00 uur. U wordt ontvangen met koffie. Onze vrijwilligers begeleiden u; er zijn beperkt stoelen aanwezig voor mensen die slecht ter been zijn. Als u met de auto komt kunt u gratis parkeren bij het Provinciehuis. Bij de Pettelaarseschans zelf is een fietsenstalling. Wilt u er bij zijn dan moet u zich vooraf aanmelden op femke@eetmetjehart o.v.v. bezoek Bevrijdingsconcert.

Afgeluisterd We zitten op een terras als we 2 fietsers aan zien komen. Ze hebben beiden eenzelfde elektrische fiets maar ze hebben niet dezelfde outfit aan. Hij heeft wel een fietskaarthoudertje op het stuur. Ze gaan naast ons aan een tafeltje zitten en het volgende gesprek ontstaat. • Zij: ’Ik ben best moe, en jij? • Hij: ‘Gaat wel’. • Zij: ’Wat wil jij? • Hij: ‘Ik neem wat jij neemt’. • Zij: ‘Koffie’? • Hij: ‘Is goed’. • Zij: ‘Ik heb ook wel zin in iets erbij’. • Hij: ‘Ja dat is goed’. • Zij: ‘Iets warms of iets kouds’? • Hij: ‘Maakt mij niet uit, ik vind het allemaal goed’. • Zij: ’Ik vind wel dat het hier tocht’. ’Heb jij daar geen last van? ‘ • Hij: ‘Ik niet, vind het best lekker zitten hier’. • Zij: ‘Nou ik niet, kom we gaan naar een ander terras’. • Hij: ‘Is goed’. Ze staan op en vertrekken. Het gesprek kan natuurlijk ook andersom gevoerd worden maar dat komt maar sporadisch voor. Geert Loeffen

24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Jeroen Bosch - Tuin der Lusten

Hevo actueel april totaal  
Hevo actueel april totaal  
Advertisement