Page 1

HEVO - Actueel veertiende jaargang april 2014 nr: 4


Colofon

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving en lay-out Tiny Kappen / Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 073 – 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl telefoonnummer 073-5214548 Marlies Markensteyn

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 25 april 2014

Ledenadministratie Annemarie Peters; 073 5213957 Yvonne de Ruijter email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


Inhoud www: winterkamperen, wintersport en wifi������������������������������������������ 2 Van het bestuur ��������������������������������������������������������������������������������������� 3 Vormgever van HEVO-Actueel ��������������������������������������������������������������� 5 De nieuwe informatiefolder van de HEVO is er!����������������������������������� 5 Soldaat van Oranje����������������������������������������������������������������������������������� 6 BROEM 2014 – vooraankondiging ��������������������������������������������������������� 6 Een rondje HEVO (aflevering 10)������������������������������������������������������������ 7 HEVO-wandelclub De Zandlopers ��������������������������������������������������������� 8 Infomarkt voor senioren op zaterdag 17 mei ��������������������������������������� 8 HEVO-zomerreis van do. 17 t/m wo. 23 juli ������������������������������������������ 9 HEVO-Actueeltjes april - mei ��������������������������������������������������������������� 10 Leuven ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Korendag 2014 zeer geslaagd ������������������������������������������������������������� 12 Bij de HEVO vieren we ook carnaval��������������������������������������������������� 13 Is de ziel ter ziele?��������������������������������������������������������������������������������� 15 Naar buiten met bewoners van zorginstellingen ������������������������������ 16 Trap Perron-3, getuigen gezocht ��������������������������������������������������������� 17 Geen belastingaangifte doen kan u geld kosten! ������������������������������ 18 Senioren- biljartclub De Poedels��������������������������������������������������������� 19 Communicatiemedewerker gezocht���������������������������������������������������� 19 Vacature sponsorcommissie HEVO ��������������������������������������������������� 19 Gastvrouwen en gastheren gezocht ��������������������������������������������������� 20

1


www: winterkamperen, wintersport en wifi Al meer dan 25 jaar overwinteren wij tijdens de grijze en grauwe Nederlandse wintermaanden in de sneeuw, steeds op diezelfde camping in de Franse Alpen. Camping? In de winter? Ja, camping in de winter. En nee, in de caravan is het niet koud. Inmiddels stoken we elektrisch en de thermostaat kan, net als thuis, op iedere gewenste temperatuur worden ingesteld. In die 25 jaar – zo blijkt – ontstaat een vaste groep overwinteraars: Nederlanders, Fransen, Duitsers, Zwitsers en Belgen. We worden allemaal een jaartje ouder, onze kinderen hebben kinderen en dus leren opa’s en oma’s hun kleinkinderen de eerste ‘pizzapuntjes’. (Bij de pizzapunt vormen je ski’s letterlijk een pizza-punt. De voorkanten van je ski’s staan naar elkaar toe en de achterkanten ver van elkaar af.) De vaste groep kun je qua leeftijd plaatsen zo tussen de 60 en 75 jaar jong en het bijzondere: iedereen skiet nog. En: alpineskiën, geen langlaufen. Oké, je gaat niet meer met de eerste lift omhoog om dan vervolgens met de laatste de dal afdaling te maken. Maar de ski-uurtjes worden wel gemaakt. Sportieve senioren. Vroeger hielden we contact met het thuisfront via een wekelijks telefoontje. Buiten in de vrieskou stond je te wachten tot je eindelijk aan de beurt was. Het verklaart wellicht de lage frequentie van het contact. 2014. Hoe anders gaat het nu. Op onze camping is sinds een paar jaar gratis wifi beschikbaar. Hartstikke handig, als het werkt. Want de overwinteraars willen skypen met hun kleinkinderen, willen hun bankzaken regelen en ik ken zelfs iemand die de kopij voor HEVO-Actueel daar bekijkt. Wij – en het zijn vooral de Nederlanders – stellen hoge eisen aan wifi. Wij zijn per slot van rekening het land met – geloof ik – het hoogste aantal internetaansluitingen. Computer, laptop, tablet en smartphone we hebben het allemaal in huis en: we gebruiken het nog ook. Tenminste wij wel.

2


Maar in Frankrijk gaan nog steeds dingen met de Franse slag en op onze camping geldt dat voor wifi. Er wordt geen professioneel en gespecialiseerd bedrijf in de arm genomen, nee het is een campinggast net als wij die ‘iets’ van internet af weet. Moet ik nog meer vertellen? De afloop lijkt me duidelijk. We klagen steen en been, maar erg veel helpt dat niet. Het ligt aan de bergen en – zeker deze winter – aan de grote hoeveelheid sneeuw. Smoesjes, Franse smoesjes. Maar we blijven wel terugkomen hoor. Eenmaal thuis is daar weer het genot van die snelle verbinding met al zijn mogelijkheden. De toenemende digitalisering is voor ons geen groot probleem. Nu nog overschakelen van Windows XP naar Windows 8.1 en we kunnen weer een poosje mee op de digitale snelweg.

redactioneel, Marlies Markensteyn

Van het bestuur Op dinsdagavond 22 april om 19.30 uur is in De Ontmoeting de algemene ledenvergadering. Op de agenda staan: Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 26 april 2013 Vaststelling HEVO jaarverslag 2013 - Financiën - jaarcijfers 2013; verslag kascommissie. - verlenen decharge aan bestuur. - vaststelling begroting 2014 en vaststellen contributie 2015 (€ 25,00). - Benoeming kascommissie. - Vaststelling werkplan 2014. - Bestuursverkiezingen Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Jan Jansen, Pierre Kisters en Ingrid Thelissen. Ingrid Thelissen stelt zich niet meer herkiesbaar. Jan Jansen en Pierre Kisters hebben aangegeven herbenoemd te willen worden. Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen. De jaarstukken staan op www.hevorosmalen.nl. Ook is er een boekje van gemaakt. Alle commissieleden en besturen van de clubs (secties) hebben dit boekwerkje gelijk met deze HEVO-Actueel ontvangen.

3


Andere leden kunnen het boekje afhalen bij De Ontmoeting. Wij hebben er van afgezien om ook in deze HEVO-Actueel nog informatie op te nemen. Het bestuur was aanwezig bij de start van Platform073, de plek waar inwoners, organisaties en bedrijven in onze gemeente elkaar kunnen vinden en helpen. Iedereen kan op de site een vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk, van gratis diensten, kennis of materialen plaatsen. Vanuit HEVO hebben we de vraag om ondersteuning bij het maken van een communicatieplan op de site gezet. Met de zelfstandige Stichting Computer Leercentrum Rosmalen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. SCR blijft voor onze leden de organisatie die ons wegwijs kan maken in het gebruik van pc, i-pad en internet. We gaan onderzoeken of in De Ontmoeting een ringleiding kan worden aangelegd. Er zijn offertes aan gevraagd. Realisering is afhankelijk van de hoogte van de kosten en of we hiervoor een subsidie kunnen krijgen. De uitgave is nl. niet voorzien in de begroting voor dit jaar. Er is een nieuwe informatiefolder over HEVO in onze “huisstijl”. De folder wordt gebruikt voor de werving van nieuwe leden en van sponsors, donateurs en adverteerders. We hebben overleg gehad met Perron-3. Er is o.a. gesproken over de trap in de centrale hal die door heel veel gebruikers als onveilig wordt ervaren. Perron-3 deelde mee dat binnenkort een leuning in het midden wordt aangebracht. Bij de gemeente wordt opnieuw aangedrongen op uitvoering van plannen voor de herinrichting van het buitengebied. Daar zit ook bij dat de achteringang rolstoeltoegankelijk wordt gemaakt. Perron-3 is echter afhankelijk van de gemeente. Op maandag 24 maart heeft het bestuur in het kader van de teambuilding onder leiding van René Giebels een natuurwandeling gemaakt op het landgoed Haanwijk. Het ontstaan van dit gebied aan de oever van de Dommel, de flora en fauna, hoe je de natuur moet beleven, het kwam allemaal aan de orde. Een bijzondere belevenis met zo’n bevlogen gids.

Peter de Leeuw, secretaris

4


Vormgever van HEVO-Actueel Dit is de eerste HEVO-Actueel die is vormgegeven door Tiny Kappen. Tiny heeft de rol van vormgeven overgenomen van Harrie Wijn. Harrie heeft aan de wieg gestaan van HEVO-Actueel nieuwe stijl (en daarmee aan de wieg van onze huisstijl). Vorig jaar augustus viel de eerste ‘nieuwe’ HEVO-Actueel op uw deurmat. In de maanden daarna heeft Harrie - in overleg met de redactie - de opmaak verbeterd. Het kostte hem elke keer weer heel wat (nachtelijke) uurtjes om tijdig voor de deadline de kopij aan te leveren bij de drukker. Harrie heeft aangegeven dat hij het opmaken van het blad om hem moverende redenen graag aan een ander wil overdragen. Wij hebben Tiny Kappen bereid gevonden om deze belangrijke taak over te nemen. Tiny heeft zijn ervaring in opmaak opgedaan bij onder andere ROS Kabelkrant. Hij is nu actief vrijwilliger bij de Heemkundekring en bij het SCR. Harrie blijft als vormgever van HEVO-Actueel achtervanger voor noodgevallen. Dank aan Harrie en welkom voor Tiny.

Namens de redactie, Peter de Leeuw

De nieuwe informatiefolder van de HEVO is er! De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een nieuwe informatiefolder. Door gezamenlijke inspanning ligt er nu een eigentijdse brochure, waarin kort en helder beschreven wordt wat HEVO is, voor wie HEVO bedoeld is en wat HEVO allemaal te bieden heeft. Er zijn ook twee nieuwe inlegvellen gemaakt, die met de informatiefolder kunnen worden uitgereikt: een inschrijfformulier voor nieuwe leden én een formulier waarop nieuwe donateurs en adverteerders kunnen aangeven of en hoe zij HEVO willen ondersteunen. Kent u iemand die de HEVO wat extra financiële ondersteuning wil bieden, of wilt u dat zelf doen, neem dan de nieuwe folder met inlegvel voor donateurs mee.

5


Hebt u vragen hierover of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met Hans van der Bruggen, voorzitter Sponsorcommissie, tel. 073 – 521 32 04 of via email: hansvanderbruggen@hetnet.nl Hij zal u graag de folders toesturen. De nieuwe informatiefolders liggen in De Ontmoeting. Het is de moeite waard om ze in te zien.

sponsorcommissie, Tonny van Raaij

Soldaat van Oranje In de Nieuwsbrief en in HEVO- Actueel is per abuis de reisdatum voor de musical verkeerd aangegeven. De datum, dat HEVO met twee volle bussen naar deze voorstelling gaat, is zondag 5 oktober. Er zijn geen plaatsen meer vrij.

reiscommissie, Ine Jacobs

BROEM 2014 – vooraankondiging De BROEM (Breed overleg Ouderen En Mobiliteit) rijvaardigheidstests zijn bestemd voor 50-plussers die in het bezit zijn van een rijbewijs. De tests bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte voor de oudere automobilist(e). De uitslag van de tests heeft geen enkele invloed op het behouden van uw rijbewijs, maar verschaft u meer inzicht in de kwaliteit van uw eigen rijvaardigheden. HEVO organiseert deze 2-daagse cursus op dinsdag 19 augustus en op donderdag 21 augustus. Dankzij een gemeentelijke subsidie kunt u hieraan deelnemen voor slechts € 10,- per persoon. In de komende HEVO-Actueels en op de website zullen wij u hierover verder informeren; tijdige inschrijving voorkomt teleurstelling, want vol is vol. Meer informatie is te verkrijgen bij Jan Hoofs, tel 073 – 521 25 54. U kunt zich nu al aanmelden, liefst per e-mail: jan.hoofs@hetnet.nl

evenementencommissie, Pieter Vissers

6


Een rondje HEVO (aflevering 10) In de mooiste lenteweek tot nog toe en juist in die zonnige week op de mooiste dag mocht ik van Jan Hoofs weer de blaadjes bij de HEVO-leden in de Maliskamp door de brievenbus schuiven. De natuur is dan al weken zijn tijd vooruit, volgens de weerkundigen. En dat kan ik zien ook. De krokusjes, velden vol, de narcissen overal in bloei. De tulpenboom geeft veel tuinen een feestelijk beeld Een genoegen om zo wandelend onder de voorjaarszon de woensdagmiddag door te brengen. Halverwege mijn rondje zoek ik even de rust bij het dierentuintje, banken in overvloed. Kijkend naar de dieren hoor ik in de verte de kinderen bezig in de speeltuin. Maar mooier dan dat al is de drukte die de vogels maken. Waarschijnlijk converseren ze met elkaar over het mooie weer of bespreken ze luidruchtig hun plannen om nestjes aan te leggen. Prachtig; en …. zo muzikaal! Verrast merk ik dat het vogelorkest zachter en zachter speelt en wordt overstemd door het prachtige geluid van een harp. De bespeelster van dat mooie instrument streelt met haar ranke vingers de snaren zo gevoelig dat de schitterendste klanken zich uitstorten over het dierenparkje en de bank waarop ik uitrust. Dat moet wel haast zeker Lavinia Meijer zijn, de charmante Nederlands-Koreaanse harpiste die overal volle zalen trekt. Verbaasd ben ik dat ze hier in de Maliskamp haar repetitieruimte heeft gevonden. Geef ze eens ongelijk: de zon, het groen, de voorjaarsbloemen, wat kan ze beter wensen. En dat ze mij met een concert vereert, ongelooflijk. ‘Mijnheer, voelt u zich wel goed?’ Een jonge vrouw zet zich naast mij op de bank en kijkt mij een beetje ongerust aan. De witte tassen met HEVO-blaadjes liggen slordig om me heen.

7


Ik reageer verwonderd en leg haar uit, dat ik wegdroomde bij de muziek van de vogels en als vanzelf overstapte naar het iele geluid van de harp. ‘Wat fijn als je zo kunt dromen, daar kun je jaloers op zijn’, is haar reactie. ‘Maar nu ben ik weer klaarwakker en moet ik gauw aan het werk, de HEVO-leden wachten op hun boekjes’, zo sluit ik de ontmoeting af. Dankzij de uitstekende planning van Jan Hoofs werd het een heel aparte woensdagmiddag. Met zulke ervaringen zal het voor hem niet moeilijk zijn om bezorgers te vinden!

Antoon van der Pijll

HEVO-wandelclub De Zandlopers Maandag 5 mei gaan we een wandeling van ongeveer 5 km maken naar de Hooge Heide. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Veedijk bij woonhuis nr. 16. Op maandag 2 juni maken we een wandeling van ongeveer 5 km naar het Karregat. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de voormalige openbare basisschool van Kruisstraat, adres Kruisstraat 29. Je hoeft om mee te wandelen geen HEVO-lid te zijn en je hoeft je ook niet vooraf aan te melden. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh tel. 073 – 641 89 10.

Infomarkt voor senioren op zaterdag 17 mei De afgelopen weken heeft de werkgroep Informatiemarkt veel tijd en aandacht besteed aan het uitnodigen van voor u interessante organisaties en bedrijven. We kunnen nu melden dat er 21 deelnemers zullen zijn. Daarmee is de ruimte in De Ontmoeting echt helemaal benut. We zijn er blij mee dat zovelen klaar staan om u te informeren over wat zij bieden. Wie zijn er dan allemaal? Hieronder een opsomming: Wonen/Welzijn en Zorg: We willen allemaal graag dat mensen zo lang mogelijk op een goede manier (zelfstandig) kunnen wonen en leven. Het Zorgzaam Netwerk Rosmalen heeft hierin een voortrekkersrol.

8


Deelnemers in deze groep zijn: Woningstichting De Meijerij BrabantZorg (thuiszorg) Divers welzijnsonderneming Cello-zorg Vivent- thuiszorgwinkel Zorgteam Rosmalen(ZNR) en Wijkplein/ Juvans Woonzorgcentrum De Annenborch IVT (thuiszorg op maat) Apotheek Rosmalen Bewegen en in conditie blijven: Stichting Senioren Computer Leercentrum, Fysiotherapie Scholten, Ergo Den Bosch, Healthclub Enjoy Rosmalen, De Huidkliniek, Pedicurepraktijk Podocare, Fietsplus Verhallen Afscheid en Zorg: Familliae (professionele mantelzorg) Het Regelloket Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Stichting van Mens tot Mens (spirituele zorg) Arts Lommelen Uitvaartverzorging. U bent allen welkom op zaterdag 17 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur.

werkgroep Informatiemarkt, Tonny van Raaij

HEVO-zomerreis van do. 17 t/m wo. 23 juli Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze zomerreis naar Reutte – Tirol – Oostenrijk. Kijk voor informatie over deze reis in HEVO-Actueel van vorige maand of op de website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diny Voets tel. 073 – 503 09 00 of 06 – 10 843 040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl

reiscommissie, Ine Jacobs

9


HEVO-Actueeltjes april - mei Vrijdag 25 apr: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, gebouw Meerlaer, St Josefstr. 1, Maliskamp. Seniorencontactmiddag. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75. Zondag 27 apr: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencáfe voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Dinsdag 29 apr: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13, Rosmalen. Info: Annie van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76.

Vrijdag 18 apr: De Ontmoeting, medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54.

Zondag 4 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje.

Zondag 20 apr: 1e paasdag. De Ontmoeting is gesloten. Maandag 21 apr: 2e paasdag. De Ontmoeting is gesloten.

Maandag 5 mei: 13.30 uur. Wandeling naar de Hooge Heide. Vertrek: Veedijk bij woonhuis nr. 16. Info: Bert Nissingh, tel. 073 – 641 89 10.***

Dinsdag 22 apr: 19.30 tot 22.30 uur. De Ontmoeting. Algemene ledenvergadering. ***

Woensdag 7 mei: 09.30 tot 13.00 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Organisatie: De Vrolijke Trappers. Info: Dick Bruin, tel. 073 – 521 52 54.

Woensdag 23 apr: 09.30 tot 13.00 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Paul Rambags, tel. 073 – 521 20 65.

Zondag 11 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje.

Woensdag 23 apr: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Seniorencontactmiddag. Bloemschikken. Indien u meedoet, vooraf aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 073 – 612 39 90 of bij Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.

Dinsdag 13 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Seniorencontactmiddag. Laurentius, Oude baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel. 073 – 521 27 48.

10


Woensdag 14 mei: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: Ons en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54.

Zondag 25 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Dinsdag 27 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13, Rosmalen. Info: Annie van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76.

Woensdag 14 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Seniorencontactmiddag. Bloemschikken. Indien u meedoet, vooraf aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 073 – 612 39 90 of bij Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.

Woensdag 28 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Seniorencontactmiddag. Bloemschikken. Indien u meedoet, vooraf aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 073 – 612 39 90 0f bij Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.

Vrijdag 16 mei: De Ontmoeting, medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 521 25 54.

Vrijdag 30 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Seniorencontactmiddag. Ons Trefpunt, gebouw Meerlaer, St Josefstr. 1, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75.

Vrijdag 16 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Kienen. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 17 mei: 10.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Infomarkt voor senioren. ***

Over Actueeltjes met sterretjes leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie.

Zaterdag 17 mei: 09.30 tot 13.00 uur. MFC De Binckhorst, Rosmalen. Natuurwandeling. Aanmelding: info@ hetbewaardeland.nl. ***

Redactie, Piet Kerssens

Zondag 18 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Woensdag 21 mei: 09.30 tot 13.00 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Organisatie: De Vrolijke Trappers. Info: Henk Baarens, tel. 073 – 523 01 63.

11


Leuven De reis naar Leuven - die in augustus zou plaatsvinden - is verplaatst naar zaterdag 14 juni. We maken deze reis met het Comité Leuven-’s-Hertogenbosch. De reis zal in het kader staan van de gevolgen, die Leuven heeft ondervonden van de Eerste Wereldoorlog, of zoals men in België zegt: ‘De Grote Oorlog’.  Hoe het programma er deze dag uitziet en welke kosten hieraan verbonden zijn, is nog niet bekend. In de volgende HEVO-Actueel, die op 14 mei uitkomt, besteden wij hieraan uitgebreid aandacht. Wel kunt u zich nu al aanmelden. Voorafgaand aan deze excursie zal Kees van den Oord op donderdagavond 15 mei een lezing verzorgen van ca. 1 uur over Leuven tijdens WOI. Zodra bekend is waar deze plaats zal vinden, vermelden wij dat op de HEVO-website onderdeel reizen en in de nieuwsbrieven.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ine Jacobs tel. 073 – 642 20 96 of 06 – 28 276 951 mailen kan ook naar; inejacobsine@gmail.com

Reiscommissie, Ine Jacobs

Korendag 2014 zeer geslaagd Op donderdag 13 maart heeft het HEVO-koor een Korendag georganiseerd in Perron-3. Naast het HEVO-koor werd daar ook aan deelgenomen door ouderenkoor Ons Genoegen uit Boxtel, Hertog Jan Koor uit Schijndel, seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout en seniorenkoor De Vrolijke Samenzang uit Nuenen. Na een kort welkomstwoord van ondergetekende traden de vijf koren afzonderlijk op om een concert van ongeveer een half uur te geven, daarbij geïntroduceerd door Anne-Riet Vera die van elk koor wel een paar wetenswaardigheden wist te vertellen. Er werd door de koren een zeer afwisselend programma afgewerkt. Dit varieerde van ‘k heb mijn wagen volgeladen tot aan Danny Boy. Er werd veelal meerstemmig gezongen in diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans, Spaans en Engels.

12


Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang zong zelfs in het Russisch. Nu is dit laatste niet zo verwonderlijk als je weet dat de dirigente luistert naar de naam Natalia Tretiakova. Nadat alle koren hun concert gegeven hadden werd gezamenlijk het slotlied Kwintet gezongen, dat geschreven en gearrangeerd was door Jan Pos. Tot slot werden alle dirigenten en muzikale begeleiders uitgenodigd om naar het podium te komen waar zij een kleine attentie als herinnering in ontvangst mochten nemen. En zo kwam er een einde aan een zeer geslaagde en muzikale dag. Een groot aantal van onze koorleden is hierna nog gezamenlijk gaan eten, wat ook heel gezellig was. Ik wil iedereen een compliment maken die er aan meegewerkt heeft om deze dag tot een succes te maken.

Secretaris HEVO-koor, AndrĂŠ Keller

Bij de HEVO vieren we ook carnaval Brabanders zouden geboren fanatieke carnavalsvierders zijn is een algemene opvatting. Maar hoewel ik geboren en getogen ben in West-Brabant heeft het carnavalsvirus op mij geen vat kunnen krijgen. De evenementencommissie van de HEVO heeft evenwel een krachtige poging gedaan om mij met het genoemde virus te vaccineren. Op de zonnige maandagmiddag van 3 maart werd de Blauwe Zaal van de Kentering bestormd door uitbundig verklede senioren. Niks geen Rosmalens kwartierke, want om kwart voor twee waren bijna alle stoelen bezet. De zaalaankleding was blauw-wit in duidelijke carnavaleske sfeer met ellelange tafels voor de vrolijke deelnemers. Het Trug nor Vruugerorkest zweepte de sfeer op met oorverdovende carnavalsklanken. Om kwart voor twee ving de happening aan met een opzwepende inleiding van spreekstalmeester Sjef Peters, die ook deelgenomen had aan het carnavalsontbijt op de Driesprong. De diverse consumpties werden door snelle jongelui geserveerd met inruil van carnavalsmunten, die in groten getale werden ingekocht.

13


Ook drie leerlingen van het Rodenborchcollege waren ingevlogen om de plastic drankglazen voor de ondergang te behoeden. Door de feestcommissie was er een keur van zeer gemotiveerde gelegenheidsartiesten gecontracteerd, die allemaal optimaal luidruchtig wilden presteren. De zanggroep van Trug nor Vruuger zweepte de toehoorders op met bekende en minder bekende teksten. De tonprater Frans Bevers uit Oirschot strooide een eindeloos aantal dubieuze en minder dubieuze grappen en grollen over de welwillende toehoorders uit. De dansmariekes stalen de show met hun vrolijke en wervelende danspasjes. Carnavalsclub De Kepkes deed pogingen om de geluidsbarrière te doorbreken, de audiciens in Rosmalen zullen er blij mee zijn. De jeugdprins uit Rosmalen, jong geleerd is oud gedaan, mocht met de jeugdhofkapel en zijn gevolg, enkele keren tussen de tafels door een polonaise doen, ze wisten van geen ophouden. Tussen de bedrijven door verzorgden de dames en heren van de HEVO-feestcommissie voor de uitvoering van het loterijgebeuren. Aan tafel werden de lootjes verkocht en werd de eventuele prijzen bezorgd, zoals verzorgingsproducten en huishoudelijke items. Ook boden zij voor de liefhebbers warme snackjes aan op het eind van middag, hetgeen met smaak werd verorberd. Het verloop van het hele middaggebeuren hielden zij goed in het oog om zo nodig bij te sturen. Het hele programma liep in tijdspanne flink uit. Reden waarom Zijne Doorluchtige Hoogheid prins Harry den Urste van Rosmalen met zijn Raad van Ellef pas na half zes zijn intrede zou doen. Maar helaas moest ik toen afhaken, mijn incassering op carnavalsziektekiemen was aan het maximum. Het zingen van het Rosmalens volkslied liet ik dus aan mij voorbij gaan. Maar hulde aan alle vrijwilligers, die de liefhebbers van carnaval onder de senioren van Rosmalen een mooie lange middag hebben bezorgd.

Redactie, Jo van Zantvoort

14


Is de ziel ter ziele? Dat was het thema van de gespreksochtend op donderdag 21 maart in De Ontmoeting.Het zeer geanimeerde gesprek werd bijgewoond door meer dan twintig deelnemers en geleid door de twee filosofen-theologen van De Binnentuin, Harry Willems en Clazien Pulles. Vóór de pauze gaf Harry een uitvoerig overzicht van alles wat er ooit over de ziel is gedacht en geschreven. Onze taal kent zeker veertig uitdrukkingen, waarin de ziel een rol speelt, zoals ‘met hart en ziel’, ‘zielsveel’ en ‘eelt op je ziel’. Onder invloed van de Verlichting, die begon met de Franse Revolutie (1789), is de ziel een tijdje uit het publieke debat verdwenen, maar de laatste jaren is hij weer helemaal terug van weggeweest. Veel discussie gaf de bestseller van hersenonderzoeker Dick Swaab ‘Wij zijn ons brein’. Swaab heeft bij zijn onderzoek geen ziel gevonden en hij conludeert, dat het een arrogant misverstand is om te denken dat hij bestaat. Zijn collega Herman van Praag, die het eerst met hem eens was, is op andere gedachten gekomen: ‘Wij zijn onze geest’, waarbij één van de aanwezigen opmerkt, dat er wel een wezenlijk verschil bestaat tussen geest en ziel. Recent neemt ook informaticus Gerrit Teule stelling tegen Swaab met zijn dikke boek: ‘Hebben wij een ziel?’ waarin hij concludeert dat we er wel degelijk één hebben. Veel filosofen hebben zich uitgesproken over de ziel; enkele voorbeelden: Heraclitus: De ziel is onbegrensd. Socrates: Filosofie is zorgen voor de ziel. Nietzsche: We bedenken een ziel omdat we niet dood willen. Ook theologen hebben erover nagedacht. Harry meldt, dat het woord ‘ziel’ maar liefst 754 keer in de Bijbel voorkomt. De ziel kan beschouwd worden als een brug tussen God en mens. De ziel is wellicht onafhankelijk van ruimte en tijd, maar voor de wetenschap blijft hij een mysterie! Na de pauze neemt Clazien het over met een PowerPointpresentatie over de ziel als ‘kwetsbare binnenruimte’ van de mens. Ze citeert daarbij een prachtig gedicht van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska. De ziel zou de wegwijzer zijn op het ‘niet te verzuimen moment’. Bij de dood zou de ziel het lichaam verlaten: ‘het ontzielde lichaam’ blijft achter, de ziel is ‘op reis’. De ziel wordt wel beschouwd al de kern van de persoon; één van de deelnemers suggereert dat de ziel van de mens samenvalt met zijn ik. De Braziliaanse schrijver Paulo Coelho spreekt in verband met de ziel over ‘magische momenten’ en de Vlaamse priester Guido Gezelle schreef: ‘Als de ziele luistert, spreekt het Al een tale’. De vraag wordt opgeworpen of ook ouderen nog bezield kunnen raken?

15


Namens de commissie Zingeving sluit Hetty Goudswaard de boeiende bijeenkomst. Zij kondigt ook aan dat er ook in het najaar zo’n gespreksochtend wordt gehouden en wel op maandag 24 november. Het thema is dan: Eenzaamheid. U bent weer hartelijk welkom!

commissie Zingeving, Loek Mostertman

Naar buiten met bewoners van zorginstellingen De Binckhorst, Mariaoord en Jozefoord liggen in een prachtige omgeving. Familie, vrijwilligers en medewerkers kunnen met de bewoners wandelen en spelen in de schitterende natuur van de Hooge Heide. Maar er kan nog veel meer in de natuur beleefd worden, samen met deze bewoners en cliënten. Het Bewaarde Land ontwikkelt natuurbelevingsprogramma’s voor kinderen maar gaat nu ook, in samenwerking met deze zorginstellingen, voor hun bewoners speciale natuurbelevingprogramma’s ontwikkelen. Bent u benieuwd wat er allemaal te beleven valt of wilt u graag als (toekomstige) vrijwilliger meemaken wat je in de natuur kunt doen met deze bewoners? Kom dan naar de proefochtend! U kunt dan kennismaken met de verschillende programma’s die ontwikkeld worden. Op deze ochtend kunt u (gratis) meedoen aan twee van onderstaande workshops. Dit komt zowel de bewoners als u zelf ten goede; het is gezond voor de bewoner én voor uzelf! Kinderen begeleiden in de natuur Maak kennis met het natuurbelevingsprogramma van Het Bewaarde Land voor kinderen uit groep 5 van de basisschool. U gaat op pad met een van de wachters en beleeft wat de kinderen ook beleven. Speciale mensen, speciale wensen Zie en ervaar zelf hoe de natuur beleefbaar is te maken voor met mensen met een ernstig meervoudige beperking.

16


Op stap: Wandelen in de natuur met cliënten van zorginstellingen Stevig stappen of korte ommetjes in de Hooge Heide; het kan allemaal. Wat komt er bij kijken? Welke activiteiten kunt u aanbieden tijdens een wandeling om de natuur intensiever te beleven? Als doelgroepen denken we hierbij met name aan mensen met een licht verstandelijke beperking of dementie. Bezinning en rust in de Hooge Heide Maak kennis met stilte en rust in de natuur en de mogelijkheden die dat geeft voor bezinning. Ervaar ’t zelf. Hoe kunt u dit inzetten voor vrijwilligerswerk met terminale patiënten, dementerenden of mensen met een beperking? Natuuractiviteiten bezoekerscentrum ’t Heike Gezamenlijk nieuwe natuuractiviteiten voor het bezoekerscentrum bedenken, uitwerken en uitproberen. De proefochtend is op 17 mei van 9.30 uur tot 13.00 uur in het restaurant van de Binckhors). We gaan de natuur in dus zorg voor gepaste kleding en schoenen. Voor meer informatie zie www.hetbewaardeland. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@hetbewaardeland.nl

Trap Perron-3, getuigen gezocht Na een geslaagd bezoek aan de uitvoering van de Bossche Komedie op maandag 23 september 2013 besloten mijn echtgenote en ik direct naar huis te gaan. Het werd voor ons namelijk erg druk aan de bar om met een glas wijn nog wat na te genieten. Op de natuurstenen trap van en naar de Theaterzaal is mijn echtgenote echter zeer ongelukkig gevallen en heeft ze haar linker elleboog ernstig verbrijzeld. Vele bezoekers hebben haar daar ruim een uur in een zeer ongelukkige positie zien liggen. Pas na mijn vraag waar de ambulance bleef (na ongeveer 20 minuten) heeft de bedrijfshulpverlening een ambulance laten bellen. Die arriveerde zeer snel. De ambulance broeders zijn daarna nog ruim drie kwartier bezig geweest om haar te stabiliseren om haar naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis te kunnen vervoeren. Daar is zij met spoed onderzocht en geopereerd.

17


Inmiddels heeft de verzekering van Perron-3 geen aansprakelijkheid erkend, omdat niet is vast komen te staan waardoor dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Daarom zou ik graag in contact komen met mensen die haar hebben zien vallen of die hebben gezien op welk trapdeel zij heeft gelegen. Ook zoek ik contact met mensen die al een keer eerder of later op of bij die trap zijn gevallen en/of over die trap hebben geklaagd bij een of meer medewerkers van Perron-3. U zou ons mogelijk kunnen helpen bij een bevredigende afwikkeling van deze affaire, al is het maar dat er spoedig maatregelen worden getroffen om de situatie bij die trap te verbeteren en toekomstige ongevallen worden voorkomen. Ons e-mailadres is andmar@home.nl en telefoonnummer 073 – 521 55 90 of 06 – 17 946 995. Alvast bedankt, André en Maria Timmermans, Marie Koenenstraat 14, 5242EA Rosmalen.

Geen belastingaangifte doen kan u geld kosten! Aangifte doen van uw inkomen bij de belastingdienst betekent niet dat u altijd belasting moet betalen. Er zijn ook veel mensen die de belasting die ze betaald hebben geheel of gedeeltelijk terug krijgen! Dat kan als iemand naast zijn (haar) AOW maar één pensioentje heeft of een paar kleine pensioentjes. Regelmatig blijkt dat er teveel belasting is ingehouden. Die kan eenvoudig teruggevraagd worden. Ook loont het de moeite na te gaan of er geen ziektekosten zijn die als aftrekpost kunnen worden opgegeven. Er zijn (horen we) veel mensen die medicijnen deels zelf moeten betalen. Of die zeer regelmatig naar een specialist in het ziekenhuis moeten en daar flinke reiskosten voor hebben. Fysiotherapie komt nogal eens voor eigen rekening. Ook de rekening van de tandarts moet vaak zelf betaald worden. Het eigen risico dat u aan de zorgverzekeraar moet betalen, kunt u niet opgeven als aftrekpost. Voor mensen ouder dan 65 met een laag inkomen geldt nog steeds de regel dat de kosten met een factor verhoogd worden. Zo komt iemand dan eerder in aanmerking voor teruggave. Dus: neemt u, als u wilt, contact met één van ons op om uw persoonlijke situatie te bekijken. U vindt onze namen en telefoonnummers achter in dit blad.

Van de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers

18


Senioren- biljartclub De Poedels Voor de dinsdagmiddag zijn wij op zoek naar nog enkele biljartliefhebbers die ons team willen versterken. Wij spelen in onderling competitieverband, waarbij gezelligheid vanzelfsprekend is. Hebt u belangstelling? Kom dan eens langs op een van onze speelmiddagen op dinsdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur in het SCC De Biechten, Vincent van Goghlaan 1 in Hintham. Voor verdere inlichtingen: Joop Stoop 073 - 641 52 45 of 06 – 12 102 128.

Communicatiemedewerker gezocht HEVO groeit. Zowel in ledental als ook in het aantal activiteiten. Dit stelt extra eisen aan de communicatie. Zowel binnen de vereniging als ook naar buiten. De communicatie binnen HEVO en van HEVO naar buiten behoeft een meer gestructureerde aanpak. Een van de acties om de communicatie te stroomlijnen is uitbreiding van de secretariaatscommissies met een communicatiemedewerker. Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten? (zie website) Neem dan contact op met Peter de Leeuw, secretaris van het bestuur: 06 – 37 602 637 of deleeuwpeter2@gmail.com

Vacature sponsorcommissie HEVO De sponsorcommissie heeft tot taak Zorgdragen voor extra financiële middelen voor de seniorenvereniging, middels: - indienen van projecten en aanschrijven van fondsen; - het werven van donateurs; - aanspreken van Rosmalense ondernemingen en bedrijven; - acquireren van advertenties op de website; - jaarlijks actualiseren van de kortingenlijst voor de HEVO-leden; - aanspreken en onderhouden van contacten met winkeliers in Rosmalen; - mede organiseren van info bijeenkomsten over wonen, welzijn en zorg voor de senioren in Rosmalen; - uitdragen van de seniorenvereniging op relevante plaatsen.

19


Leden sponsorcommissie - Hans van der Bruggen, voorzitter commissie en penningmeester HEVO; - Paul Rambags, lid en eerst aanspreekbaar voor kortingenlijst leden; - Jan Jansen, lid; - Tonny van Raaij , lid; - vacature. Vacature sponsorcommissie De commissie is op zoek naar aanvulling voor de volgende werkzaamheden : - bijdragen aan de taakstelling van de commissie; - uitdragen van de seniorenvereniging middels marketingconcepten; - acquireren voor HEVO, specifiek gericht op advertenties voor de website. Wij zoeken iemand met - interesse en betrokkenheid bij HEVO; - ervaring met marketingconcepten / acquisitie; - goede uitdrukkingsvaardigheden; - bij voorkeur bekendheid met sociale media zoals Facebook, e.d. Wilt u nog nadere informatie, bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersvacature, dan kunt u contact opnemen met Hans van der Bruggen, tel. 073 – 521 32 04.

Gastvrouwen en gastheren gezocht Iedere week van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur - 17.00 uur, op zondag van 14.00 uur - 17.00 uur en ’s avonds tijdens activiteiten, is De Ontmoeting geopend. En er wordt gelukkig veel gebruik gemaakt van deze gezellige ruimte. Biljarters zijn er bijna elke dag, er zijn workshops, spelactiviteiten, koorleden repeteren er, er wordt gedanst, naar interessante lezingen geluisterd, er wordt gediscussieerd en nog veel meer. Maar bovenal is er tijd en ruimte voor een praatje onder het genot van een kop koffie of een kopje thee. En altijd zijn er gastvrouwen en/of -heren die u op uw wenken bedienen. Ze weten een sfeer te creëren, beantwoorden vragen, nemen de telefoon op en stellen nieuwe leden op hun gemak. Kortom: onmisbare vrijwilligers binnen HEVO. Het team van gastvrouwen en gastheren is aan uitbreiding toe, oftewel: nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Misschien is het goed om te vermelden dat u geen horecaervaring nodig hebt, dat u prima wordt ingewerkt en dat u altijd samen met een andere gastvrouw/gastheer in De Ontmoeting werkt. Niet de hele dag, maar wel een dagdeel. Belangstelling? bel Harrie Wijn 06 -23 36 27 45 of mail: h.wijn@home.nl

20


HEVO-informatie Bestuur Naam: Aanspreekbaar voor: Telefoon: Jan Jansen voorzitter, commissie reizen 5214991 Peter de Leeuw secretaris, 5215268 Hans v. d. Bruggen penningmeester, sponsorcommissie 5213204 Janny Heuveling cultuur, CCB 5212420 Ingrid Thelissen cultuur, zingeving, redactie, seniorennieuws, KBO 6414789 Hetty Goudswaard zingeving, CCB 5216487 Harrie Wijn activiteitencie, beheerder, 2e penningmeester 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, cie. CCB 5213692

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 073 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Namen en telefoonnummers ouderenadviseurs Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Piet de Munck 06 – 54 632 456 Willem Konickx 073 – 52 110 70 Henny Verhoef 06 – 40 714 339 Paul Scholten 073 – 64 406 65 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91 Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol 073 – 52 171 93 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91


Hevo actueel april  

HEVO