Page 1

HEVO - Actueel veertiende jaargang januari 2014 nr: 1


Colofon

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving en lay-out Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 073 – 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl telefoonnummer 073-5214548 Marlies Markensteyn

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 24 januari

Ledenadministratie Annemarie Peters; 073 5213957 Yvonne de Ruijter email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


Inhoud Wat brengt het jaar 2014?����������������������������������������������������������������������������������� 2 Van het bestuur ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 Contributie 2014: belangrijk bericht����������������������������������������������������������������� 4 Heel vervelend !!�������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Belastingaangifte over het jaar 2013 ���������������������������������������������������������������� 6 Bezorging ONS en HEVO - Actueel ������������������������������������������������������������������ 7 In gesprek met ….. Jan Jansen�������������������������������������������������������������������������� 8 De Zangtoffel treedt op tijdens Seniorenbeurs ��������������������������������������������� 11 Van de Ouderenadviseurs��������������������������������������������������������������������������������� 12 Een rondje HEVO (aflevering 7)������������������������������������������������������������������������ 12 Computerles voor senioren������������������������������������������������������������������������������ 14 De 100ste ouderencontactmiddag, bescheiden feestje ��������������������������������� 15 HEVO-Actueeltjes ��������������������������������������������������������������������������������������������� 17 januari – februari������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Bejaarden & Begeerte��������������������������������������������������������������������������������������� 18 Wandeling over Nulandse Heide ��������������������������������������������������������������������� 19 Carnaval 2014 – vooraankondiging������������������������������������������������������������������ 19 Meer wandelmogelijkheden bij HEVO ������������������������������������������������������������ 19 Kennismaking met socratische gesprekken��������������������������������������������������� 20 Monique van de Ven en Angela Schijf in Daglicht������������������������������������������ 21 Workshop schrijven������������������������������������������������������������������������������������������ 22 Excursie over omleiding Zuid-Willemsvaart��������������������������������������������������� 23 Vrijwilligers bezorging en verspreiding HA gevraagd ���������������������������������� 23 Verlies rijbewijs en nieuws rijbewijskeuringen ��������������������������������������������� 24

1


Wat brengt het jaar 2014? Het nieuwe jaar is net begonnen of er staat ons weer een grote aanpassing te wachten. Wij kunnen per 1 februari alleen het Europese banknummer, de zogenaamde IBAN gebruiken. Veel instanties en bedrijven gebruiken dit al, zoals op de bankafschriften te zien is. Wij, als particulieren, moeten er ook aan geloven. Eigenlijk wordt alleen een land- en bankidentificatie voor ons eigen banknummer toegevoegd. Maar we waren er al veertig tot vijftig jaar aan gewend en het wordt zodoende een nieuw banknummer. Per internet wordt soms de aanvraag voor een nieuw pasje aangeboden maar dat zijn weer eens criminele activiteiten. Dus gaan wij hier nooit op in. Aan de eurobiljetten zijn we nu al elf jaar gewend, maar de ontwerpen uit 2002 worden vervangen met nog meer veiligheidskenmerken. De nieuwe vijfeurobiljetten werden vorig jaar in omloop gebracht. Dit jaar zijn de tieneurobiljetten aan de beurt om vervangen te worden. Er wordt ons echter gevraagd om meer te pinnen en dat gebeurt ook zodat de bankbiljetten minder zullen slijten. Afgelopen jaar werd een virtuele munt, de zogenaamde bitcoin een nieuw fenomeen op het internet. Er wordt zelfs al druk mee gespeculeerd. Hoe zal dat verder gaan als de criminelen hiermee massaal aan de gang gaan? In onze gemeente gaat men dit jaar in twee wijken proefdraaien met een vernieuwd ophaalsysteem voor de afvalstoffen. Een container voor plastic en een container voor papier komen er bij. De grijze container wordt dan om de vier weken opgehaald. In het kader van het verminderen van restafval een mooi streven. De postbestelling van TNT zal vanaf dit jaar niet meer op maandag zijn. Maar de busjes met de per internet bestelde artikelen zullen zeker nog frequenter onze straten bezoeken. De bezorging van de webwinkels per drone zal nog verre toekomstmuziek blijken. Jammer genoeg zal nu toch al het winkelaanbod ook in Rosmalen gaan verschralen. Vanwege de inlijving van Nuland en Vinkel bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben wij de gemeenteraadsverkiezingen pas in november. Het verkiezingscircus in de media kunnen we dus voorlopig op gepaste afstand aanschouwen. Seniorenvereniging HEVO zal ook in 2014 weer hulp, educatie en ontspanning bieden met de inspanning van al die enthousiaste vrijwilligers. In de mooie ambiance van De Ontmoeting en op andere locaties in Rosmalen.

Redactie, Jo van Zantvoort

De redactie van HEVO-Actueel wenst u een Gelukkig Nieuwjaar. 2


Van het bestuur Het bestuur wenst u allen, prive en als lid van HEVO, een voorspoedig, gezond en actief 2014 toe. Het nieuwe jaar van HEVO staat weer bol van leuke, leerzame en interessante activiteiten van uiteenlopende aard en inhoud. Ook dit jaar houden wij u via HEVOActueel, website (hevorosmalen.nl) en nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten. Als u dit leest hebben we een aantal bijzondere gebeurtenissen, waarbij een groot aantal HEVO-leden betrokken en aanwezig was, achter de rug. Het vrijwilligersfeest in november, de kerstviering op 20 december en de nieuwjaarsreceptie op 6 januari. Dank aan allen die deze prachtige bijeenkomsten hebben georganiseerd en begeleid.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is Angele van Beckhoven in het zonnetje gezet. Zij is enthousiasmerend en bezielend binnen de activiteiten- en evenementencommissie. Zij is organisatorisch sterk en regelt haar taken en zaken van A tot Z. Op deze wijze is zij al langere tijd met hart en ziel bezig voor de leden van HEVO. Onze voorzitter mocht haar als blijk van waardering de zilveren speld van KBOBrabant opspelden. Op 17 december hebben zo’n 70 ouderen uit Rosmalen genoten van een diner in de Annenborch. Ons koor De Zangtoffel verzorgde met kerstliederen de muzikale omlijsting. Het diner was in het kader van het maatschappelijk ondernemen aangeboden door woningstichting Kleine Meierij. De gasten waren uitgenodigd door de Annenborch, welzijnsorganisatie Divers en HEVO samen met de Diaconie en de Samen op weg gemeente Berlicum-Rosmalen.

3


Er is een overleg geweest tussen HEVO, Kleine Meierij en bewonerscommissie De Ontmoeting over overlast die bewoners ondervinden van het gebruik van het seniorencentrum. Samen bewonen van een pand betekent rekening houden met elkaar. Uit de gesprekken blijkt dat de directe bovenbewoners last hebben van het stapelen van de stoelen en verschuiven van tafels. Dat hoeft niet. Vraag daarom aan allen om de stoelen zachtjes op elkaar te zetten en de tafels te tillen in plaats van te schuiven. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO komt op voor de belangen van haar leden. Zo heeft zij bij de zorgverzekeraars gevraagd om de mogelijkheid van gespreid betalen van het eigen risico voortaan standaard aan te bieden. In een opinieartikel heeft de voorzitter van KBO Brabant aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van een onafhankelijke adviseur bij de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’. In het keukentafelgesprek wordt bekeken welke extra ondersteuning vanuit de gemeente nodig is om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Een onafhankelijk adviseur kan helpen dat de juiste afwegingen gemaakt worden. Ook vraagt KBO-Brabant gemeenten om niet te bezuinigen op vrijwilligersactiviteiten. Gelukkig bestaan er in onze gemeente geen plannen om de subsidies aan HEVO te verlagen. In 2014 start KBO-Brabant samen met de lokale afdelingen een project rondom het gebruik van de tablets. Wij houden u op de hoogte wanneer onze afdeling aan de beurt is.

Secretaris, Peter de Leeuw

Contributie 2014: belangrijk bericht Om het (inter)nationale betalingsverkeer veiliger te maken krijgen we allemaal te maken met veranderingen. U hebt dat al gemerkt aan de wijziging van uw 10-cijferige banknummer dat nu bestaat uit een IBAN nummer van 18 posities. Ook op het gebied van machtigingen gaat een en ander veranderen. U hebt ons gemachtigd om jaarlijks de contributie van uw rekening af te schrijven. Volgens de nieuwe voorschriften moeten wij u melden op welke datum wij voornemens zijn het bedrag van uw jaarlijkse HEVO-contributie van uw rekening af te schrijven. Ook moeten wij u ons Incassant ID nummer melden. Dat is: NL94ZZZ40219742000. Het bedrag van de HEVO-contributie voor 2014 ad € 25,-- per persoon zullen wij van uw bankrekening, conform uw machtiging, gaan afschrijven op 28-01-2014. Dit gaat dus automatisch. U hoeft geen verdere actie te ondernemen. Als u het met de afschrijving niet eens bent kunt u binnen 8 weken na afschrijving via uw bank het bedrag weer laten terugstorten.

4


Leden die ons (nog) niet hebben gemachtigd ontvangen begin februari 2014 van ons een brief over de contributie. In die brief vragen wij u om de daarbij gaande machtiging te ondertekenen en aan ons toe te sturen, waarna wij uw contributie later via uw machtiging kunnen innen. Mocht u daartoe niet willen besluiten dan vragen wij u het bedrag rechtstreeks aan ons over te maken. Wij zijn heel blij met afgegeven machtigingen tot automatische incasso van de jaarcontributie. Het scheelt ons een heleboel tijd en kosten en is ook voor u heel veilig en gemakkelijk.

Hans van der Bruggen, penningmeester,

hansvanderbruggen@hetnet.nl

Heel vervelend !! Onlangs kreeg een bestuurslid een telefoontje van een mevrouw die een felicitatiekaart had ontvangen voor haar man ter gelegenheid van zijn lustrum-verjaardag. Helaas, zo meldde deze mevrouw, was haar man al enkele maanden geleden overleden. Natuurlijk hebben wij excuses aangeboden voor deze pijnlijke situatie. Het bleek dat de overledene nog als lid in onze ledenadministratie stond. Het bericht is kennelijk nooit bij onze ledenadministratie terecht gekomen. Onze boodschap hierbij: geef s.v.p. belangrijke wijzigingen in gegevens direct door aan onze ledenadministratie e-mail: ledenadministratie@ hevorosmalen.nl of telefonisch 073 – 521 39 57 (Annemarie Peters). Dat geldt voor overlijden, verhuizingen, nieuw e-mailadres of wijziging daarin, wijziging van uw bankgegevens (niet die van 9 naar 18 posities), wijzigingen van naam (bijvoorbeeld bij echtscheiding). Wanneer u als lid juist staat ingeschreven krijgt u van ons HEVO-Actueel op het juiste adres, kunnen wij uw contributie goed afwerken, krijgt u om de 14 dagen per e-mail onze Nieuwsbrief in uw mailbox en voorkomen wij felicitaties die niet correct zijn, zoals hiervoor aangegeven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ledenadministratie, Annemarie Peters en Yvonne Ruijter

5


Belastingaangifte over het jaar 2013 In januari en februari vallen bij u weer allerlei jaaroverzichten e.d. in de brievenbus, die u nodig heeft bij het invullen van uw belastingaangifte over 2013. In de meeste gevallen moet u voor 1 april a.s. aangifte doen. Of u de aangifte nu zelf doet, of dat u de aangifte door een ander laat verzorgen, het is handig om eerst alle benodigde gegevens bij elkaar te zoeken. Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die u nodig heeft. Als u gezamenlijk aangifte doet met uw partner, dan heeft u de gegevens van hem/haar ook nodig. De brief van de belastingdienst, waarin wordt gevraagd om aangifte te doen. Hierin staan uw persoonlijke gegevens vermeld. Mensen die vorig jaar hun aangifte hebben laten invullen door een belastinginvuller van de HEVO ontvangen ook van de belastingdienst een brief met een code, waarmee de belastinginvuller de vooraf ingevulde aangifte kan gebruiken. De aangifte van vorig jaar. De inkomensgegevens: de jaaropgave van de AOW, van uw pensioen(-en), eventuele uitkeringen van lijfrenteverzekeringen, inkomsten uit werk etc. U ontvangt deze opgeven meestal in de loop van februari. Indien er sprake is van een eigen woning. De WOZ-beschikking met als peildatum 01-01-2012. U heeft deze opgave vorig jaar in februari ontvangen van de gemeente. Daarbij de jaaropgave van de bank inzake uw hypotheekschuld per 31-12-2013 en de in 2013 betaalde rente. Het saldo op uw bankrekeningen per 1-1-2013. Het gaat zowel over uw betaalrekeningen en als over uw spaarrekeningen. Eventueel overige bezittingen en het saldo van uw schulden (niet de hypotheekschuld). Rekeningen van uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit. Het gaat om kosten, die niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekering. Een overzicht met bewijsstukken (afschrijvingen) van gedane giften aan goede doelen. Als u die ontvangen heeft: de voorlopige aanslag(-en) 2013. De beschikking zorgtoeslag 2014 en (bij een huurwoning) de beschikking huurtoeslag 2014. Dan kan na het invullen van de aangifte gecontroleerd worden of uw maandelijkse voorschot van de toeslagen klopt. Vooral om te voorkomen, dat u te veel toeslag ontvangt en dat aan het eind van het jaar moet terugbetalen.

6


Als u alle gegevens verzameld heeft, dan kunt u beginnen met de aangifte. Het advies is om als (fiscale) partners altijd gezamenlijk aangifte te doen. Ook verdient het aanbeveling uw aangifte digitaal te doen. De kans op fouten in de aangifte is dan het kleinst en u weet meteen of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. U kunt natuurlijk ook een beroep doen op de belastinginvullers van de HEVO. U vindt hun gegevens elders in HEVO-Actueel of op de website wwww.hevorosmalen.nl. Over de aangeboden hulp in het februari nummer van HEVO-Actueel meer.

Paul Scholten

Bezorging ONS en HEVO - Actueel IJzel, sneeuw, regenbuien, alle weertypes hebben onze tweeÍnvijftig bezorgers van HEVO-Actueel en van het KBO-magazine ONS in 2013 gehad. Elke maand, als zij weer uitvlogen, keken we bezorgd naar de lucht maar ze kregen het steeds voor elkaar en daarvoor danken wij hen van harte! Ook in 2014 staan zij voor u paraat. Omdat we niet de hele regio bestrijken, neemt een aantal leden van HEVO – als ze toch in De Ontmoeting zijn - zelf ONS en HEVO-Actueel mee. Voor hen en andere belangstellenden, hierbij de data waarop in 2014 deze bladen uitkomen: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 13 augustus, 10 september, 15 oktober, 12 november en 10 december. Noteer deze woensdagen in uw agenda of kalender, zodat u direct weet wanneer u het KBO-magazine ONS en HEVO-Actueel kunt afhalen.

Jan Hoofs

7


In gesprek met ….. Jan Jansen Het is maandagochtend 9 december, een goed moment om aan de hand van de agenda van HEVO-voorzitter Jan Jansen terug te kijken op 2013. En natuurlijk werpen we een blik op 2014; wat staat er nu al genoteerd en hoe vol wordt die agenda. Om maar meteen met dat laatste te beginnen: de agenda van Jan is vol, erg vol. Dat kan ook niet anders als besturen je hobby is, je graag mensen ontmoet en het een uitdaging vindt om nieuwe dingen te zien ontstaan. Bovendien is besturen intellectueel een uitdaging. Jan heeft zitting in een groot aantal besturen; naast HEVO zijn dat onder meer: parochiebestuur H. Maria, gezondheidscentrum De Groote Wielen, Rosmalens Verenigingen Contact (RVC), Volkskerstzang Provinciehuis, de zorggroep huisartsen in Rosmalen en omgeving, projecten in Zuid-Afrika en last but not least: Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR). Het ZNR heeft zonder enige twijfel afgelopen jaar de meeste tijd gevergd, het initiatief kwam immers vanuit HEVO. Op maandag 9 september ondertekenden HEVO, Cello, Vivent, De Annenborch, Divers, zorggroep BeRoemD, apotheker BENU en de gemeente de Intentieovereenkomst ZNR. Het doel: ‘Zorgen voor een infrastructuur op het gebied van zorg en welzijn zodat de Rosmalenaren prettig langer thuis kunnen blijven wonen.’ De ambitie is uitgesproken, de structuur in een overeenkomst gegoten en nu is het mensenwerk. ‘En dat heeft zijn tijd nodig, maar het zorgteam functioneert,’ aldus Jan. Nagenoeg dagelijks wordt HEVO bestookt met initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. ‘We worden ingeschakeld bij plannen voor het ontwikkelen of opnieuw invullen van locaties waar iets opgezet zou kunnen worden. Commerciële partijen benaderen HEVO om gebruik te mogen maken van het seniorenbestand. Maar, het is te veel voor HEVO. En daarvoor hebben we juist het ZNR. Natuurlijk is het belangrijk dat HEVO wordt gevonden: we registreren en inventariseren en verwijzen door. Je moet als organisatie ook aangeven wat je niet kunt, niet wilt. Mensen die zorg en/of ondersteuning behoeven, moeten hun weg nog vinden in het ZNR, fysiek bij het Wijkplein in Perron-3, maar ook telefonisch en digitaal, 24 uur per dag.’ Ook actueel in 2013 waren de plannen tot nieuwbouw van basisschool ’t Ven en daaraan gekoppeld het Beweegpark ’t Ven, oftewel de ontwikkeling van een

8


Brede Rosmalense School aan de Mimosastraat. Wat begon met een initiatief van SJV (lees Adriënne Hazenberg) en HEVO (lees Jan Jansen) voor het ontwikkelen van een de jeu de boulesbaan en beweegpark op de SJV-locatie, heeft geresulteerd in integratie van basisschool ’t Ven, de gymzaal en het SJV-gebouw. In het nieuwe plan is dan een verbinding, ontmoeting en samenwerking mogelijk tussen jong en oud. Ook HEVO en wijkraad ’t Ven kunnen van een aantal faciliteiten gebruik maken. ‘De financiële ruimte is in de gemeentebegroting voor 2014

gecreëerd,’ aldus Jan. ‘HEVO maakt deel uit van de gebruikersgroep, maar wordt dus heel nadrukkelijk geen bezitter van ruimte(s).’ Het is de bedoeling dat na de bouwvakvakantie 2014 gestart wordt met de bouw van het nieuwe complex. Bewegen voor senioren staat wat Jan betreft centraal in 2014. ‘Onderzoeken wijzen steeds duidelijker op het belang van een gezonde leefstijl, van bewegen en van senioren op gewicht ter verbetering van hun gezondheid. Gebruikers/senioren, sportverenigingen, gezondheidszorg, Sport Alliantie Rosmalen zullen samen tot initiatieven komen. HEVO zal hiertoe het voortouw nemen.’ HEVO is een financieel gezonde seniorenvereniging. ‘We hebben geen schulden. Het risico bestaat altijd dat subsidies onder druk komen te staan.’ De relatie KBO-

9


HEVO (lees: de afdracht van gelden aan KBO Brabant) blijft op financieel vlak onder druk staan. ‘Wat is de toegevoegde waarde van KBO Brabant ten opzichte van dat wat HEVO er voor terugkrijgt?’ Twee HEVO-bestuursleden zijn dit jaar herkiesbaar: Ingrid Thelissen en Jan zelf. Soms aarzelt hij of hij zich nog een keer herkiesbaar zal stellen. ‘Aan een bestuurder en zeker aan een voorzitter kleeft een houdbaarheidsdatum.’ Momenteel heeft HEVO (nog) geen tekort aan vrijwilligers, de commissies en secties zijn goed bemenst. ‘Maar straks, bij het ZNR als bijvoorbeeld de contactmiddagen uitgebouwd moeten gaan worden, dan hebben we veel nieuwe vrijwilligers nodig.’ Ik ontlok Jan een reactie op de vraag of een jonge vrouw van 45 lentes die zich zeer betrokken voelt bij de problematiek die binnen het ZNR gaat spelen, als vrijwilliger van HEVO daarvoor inzetbaar is. ‘Die discussie mag geopend worden. Het gaat er toch om of mensen een betekenis kunnen hebben voor senioren?’ Over het gebruik van social media door HEVO doet Jan niet meteen een uitspraak. Ik proef dat hij er eigenlijk niets op tegen heeft, maar zijn enthousiasme spat ook niet van het scherm. Onlangs – naar aanleiding van het overlijden van een HEVO-lid – vroeg de redactie van HEVO-Actueel zich af of er een soort van protocol is aan de hand waarvan schriftelijk of anderszins op een overlijden wordt gereageerd. ‘Er zijn afspraken binnen onze seniorenvereniging. De commissie Lief en Leed rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Soms weet je als HEVO iets over een ernstig zieke of een stervende, soms weet je niets. Belangrijk is wel dat leden dit aan ons doorgeven.’ Ieder jaar overlijden trouwens zo’n 50 á 60 leden. ‘Als we een overlijdensbericht ontvangen, gaat er namens HEVO minstens iemand naar een condoleance en meestal naar de uitvaart. Drie maanden later wordt de achtergebleven partner bezocht om te bespreken of HEVO ergens in kan begeleiden.’ ‘Is de uitstraling van De Ontmoeting, een heikel punt,’ vraag ik aan Jan. De Ontmoeting heeft volgens Jan drie beteke-

10


nissen: als café, voor de wijk en voor activiteiten. ‘De functie voor de wijk komt nog niet voldoende tot zijn recht’ vindt Jan. ‘Dit is iets om in 2014 extra aandacht aan te besteden. We hebben daar overigens met de bewonerscommissie van het appartementencomplex De Ontmoeting over gesproken.’ Jan wil wel benadrukken , grote waardering te hebben voor de gastvrouwen en –heren en voor beheerder Harrie Wijn. Aan het einde van een jaar maak je ook de balans op als het gaat om dierbaren die er niet meer zijn. ‘Loslaten kost mij moeite; afscheid nemen van mensen die me – in diverse vormen – dierbaar waren, is niet makkelijk.’ Hij noemt in dit verband mensen waar hij door geïnspireerd werd, bijvoorbeeld het overlijden van oud-bisschop Jan Bluyssen en heel recent nog de dood van Nelson Mandela. Na de bezinning rond de kerstdagen en de gezelligheid van oud en nieuw (nee hoor geen vuurwerk, wel champagne) is 2014 een jaar om naar uit te kijken. Uit te kijken bijvoorbeeld naar de reis naar Japan die Jan organiseert. Maar ook om uit te kijken naar de ontwikkeling van HEVO. ‘Wat zijn onze uitdagingen en hoe kunnen we de groei van HEVO beheersbaar houden?’ En: ‘hoe blijf of kom ik op een gezond gewicht!’

Redactie, Marlies Markensteyn

Nagekomen bericht. ‘Volkskerstzang met erepenning voor Jan Jansen’ kopt het Brabants Dagblad op maandag 16 december. Tijdens de 25ste editie van het inmiddels traditionele evenement ontving Jan, uit handen van commissaris Wim van de Donk, de Commissarispenning. Het is een persoonlijke blijk van waardering. Wij feliciteren Jan van harte met deze bijzondere onderscheiding

De Zangtoffel treedt op tijdens Seniorenbeurs Samenzanggroep De Zangtoffel is door KBO Brabant uitgenodigd om op dinsdag 14 januari twee optredens te verzorgen tijdens de Seniorenbeurs, die dit jaar gehouden wordt in De Koningshof in Veldhoven. Ieder optreden duurt 40 minuten. Het eerste optreden begint om 11.15 uur en het tweede om 13.30 uur.

Riki Ubert, secretaris De Zangtoffel

11


Van de Ouderenadviseurs Een waarschuwing en een correctie

‘Het zal mij niet overkomen. Ik houd de pingegevens van mijn bankpasje voor mezelf’. En toch gebeurt het steeds weer. Er komen mails binnen die lijken afkomstig te zijn van uw bank of er belt iemand op die zich uitgeeft voor een medewerkster van uw bank. Mooie verhalen, maar trap er NIET in. Reageer nooit op een link in een mail en geef NOOIT uw pincode aan iemand anders af! Geen enkele bank vraagt u ooit om bijvoorbeeld pasnummers of inlog- en signeercodes. Twijfelt u of vertrouwt u een telefoontje niet? Bel de bank terug op het telefoonnummer dat u kent of dat u op de website van de bank kunt vinden. Mijn verhaal over de aftrekbaarheid van de specifieke zorgkosten vanaf 2014 is toch weer (gedeeltelijk) achterhaald. De aftrek specifieke zorgkosten voor de Inkomstenbelasting 2014 zou volledig verdwijnen, zo waren de berichten. Nu blijkt dat de aftrek toch voor een groot deel overeind blijft. Het verschil met 2013 is dat rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen (waaronder trapliften) vanaf 2014 niet meer aftrekbaar zijn. Voor het overige blijft de regeling toch gelijk aan die van 2013. Dus blijft bijvoorbeeld nog de mogelijkheid om tandartskosten, medicijnen op recept die u zelf moet betalen, af te trekken. Ook dieetkosten op voorschrift en extra kosten voor kleding/beddengoed kunnen opgevoerd worden als kosten. Maar er blijft een drempel gelden, die afhankelijk is van uw inkomen! Als u ons nodig heeft: u vindt onze namen en telefoonnummers achter in dit blad.

Ad Kuijpers

Een rondje HEVO (aflevering 7) ‘Code oranje’ en wat later zelfs ‘code rood’, toen de bezorgers daags vóór sinterklaasavond de HEVO-boekjes bij u in de bus schoven. Dijkbewaking, sluizen dicht, alles en iedereen voorbereid op storm en hoog water. Maar HEVO-Actueel bezorgers zijn wel wat gewend en ik weet zeker dat alle HEVO-leden hun december-editie in de bus hebben gevonden. Gelukkig voor de bezorgers waren de kastanjes en de eikels al door hun bomen afgeschud, anders was het nog een gevaarlijk tripje geweest.

12


Massa’s eikels gingen onder mijn voeten door, ooit zag je nog wel eens mensen bezig die eikels in emmers te verzamelen. Voer voor de varkens, zei men. Anderen zeiden dat ze dienden om daaruit weer de kiem te leggen voor nieuwe eikenbomen Misschien was het voor beide doeleinden. Stadsmens als ik ben, blijf ik u het juiste antwoord schuldig. Die kastanjes raap ik nog steeds op en leg ze op de tuintafel, zo mooi zijn ze vaak: oranje-bruin glanzend. Eekhoorntjes komen bewonderend een kijkje nemen. Eikels, kastanjes, lucifers: dat waren de ingrediënten voor creativiteit. Met een priemetje gaatjes boren in de eikels en de kastanjes, lucifers er in en ze op die manier aan elkaar hechten. Je kunt er prachtige beesten mee maken. Als je voldoende eikels hebt, behoort een duizendpoot tot de mogelijkheden: iedere eikel twee of vier poten en ze dan achterelkaar zetten zolang als maar mogelijk is. Voor de grotere beesten waren de kastanjes het lijf, een eikel de kop en wat kleinere eikels de kop en lucifers de poten. Een klein touwtje diende als staart. .Ach met wat fantasie kon je er hele dierenparken van bouwen. O, ja en als je het dan op de tuintafel aan het opstellen was, mocht je niet vergeten er wat bladeren tussendoor te strooien. Prachtig allemaal! Eens was ik in Rothenburg in een enorme kerststallenwinkel. Het was nog maar net vroeg in de herfst, maar daar waren het hele jaar door alle mogelijke kerstgroepen te bewonderen. En redelijk prominent stond een groep helemaal gemaakt van ‘de natuur’. Eikels met petjes op, kastanjes, beukennootjes, kastanjedoppen, prachtig grote bladeren, ingespoten om goed te blijven. Wonderlijk hoever je met wat fantasie kunt komen! Misschien een tip voor de opa’s en oma’s binnen HEVO, die zoeken naar leuke bezigheden met hun kleinkinderen. Maar ja, dan moeten de IPads en de I-Phones even opzij gelegd worden; voor sommige kleinkinderen een moeilijke beslissing. Misschien, wie zal het zeggen, worden er zulke mooie prestaties geleverd, dat er binnen De Ontmoeting een expositie-plaatsje voor is. Of een fotootje in HEVOAktueel. kan misschien ook. Ik zal dan bij de redactie een goed woordje voor u doen!

Antoon van der Pijll

13


Senioren Computerleercentrum Rosmalen

Computerles voor senioren Het Senioren Computerleercentrum verzorgt ook in het nieuwe jaar computerlessen voor senioren. Vanaf half januari is er weer een groot aanbod aan cursussen. In ons moderne computerlokaal in De Annenborch worden in kleine groepen (zes deelnemers maximaal) de lessen gegeven, gericht op senioren. Voor een aantal cursussen zijn nog plaatsen vrij. Cursus Kennismaken met de computer, voor mensen die helemaal geen kennis van de computer hebben is dit een goede start. Startdatum: maandag 13 januari 13.30 uur. Basiscursus Internet en e-mail, voor hen die al algemene computerkennis hebben en zich willen richten op het gebruiken van internet en e-mail. Startdatum: woensdag 15 januari 15.15 uur. Vervolgcursus Internet en e-mail: voor mensen, die al enige ervaring met het gebruik van internet en e-mail hebben of de basiscursus gedaan hebben.Startdatum: woensdag 15 januari 13.30 uur. Tegenwoordig zijn tablets ook voor senioren erg aantrekkelijk om te gebruiken, want de bediening is eenvoudig en u hebt ook de mogelijkheid om te e-mailen en van internet gebruik te maken, u kunt er zelfs mee internetbankieren. Er zijn cursussen voor zowel de I-pad (Apple) als een tablet met Android-besturingssysteem. Cursus Omgaan met de tablet Android: voor hen, die (beter) willen leren werken met de Android tablet (van alle merken). Men moet de eigen tablet meebrengen. Startdatum: maandag 13 januari 15.15 uur. Cursus Omgaan met de I-pad: Voor hen, die (beter) willen leren werken met de I-pad. Men moet de eigen I-pad meebrengen. Startdatum: dinsdag 14 januari 15.15 uur. Van uw digitale foto’s op de pc kunt u prachtige albums laten maken. In de volgende cursus leren wij u hoe dat moet. Cursus Fotoboek maken en bestellen: Voor hen die kunnen omgaan met mappen en bestanden en enige internetervaring hebben. Startdatum: maandag 13 januari 9.30 uur.

14


Voor meer informatie en het complete cursusaanbod kunt u het SCR info-boekje raadplegen. Dit bevat ook het aanmeldingsformulier. Deze boekjes liggen in het HEVO-gebouw, in Perron 3, in De Biechten en in De Annenborch. Voor vragen kunt u ook bellen naar Ineke Veltman, tel. 073 – 521 88 10

De 100ste ouderencontactmiddag, bescheiden feestje Drie benamingen: ouderencontactmiddag, seniorencontactmiddag of seniorencafé en ze hebben één ding gemeenschappelijk namelijk: ontmoeten. In Kruisstraat ontmoet men elkaar iedere tweede dinsdag van de maand, in De Ontmoeting iedere zondagmiddag, op woensdagmiddag in de Groote Wielen, in Hintham iedere eerste en derde dinsdag en in Maliskamp kunnen senioren elkaar ontmoeten op vrijdagmiddag. Iedere tweede dinsdag van de maand is de kerkzaal van de Laurentiuskerk de ontmoetingsplek voor senioren uit Molenhoek. HEVO-voorzitter Jan Jansen is, wegens een sterfgeval, vanmiddag verhinderd om zijn felicitaties uit te spreken bij deze 100ste ouderencontactmiddag. Bestuurslid Janny Heuveling

neemt de honneurs waar. De genodigden op deze feestelijke dinsdagmiddag 10 december hebben ‘iets’ met deze contactmiddag te maken gehad of zijn nog steeds actief. Janny: ‘Een groep maatschappelijk betrokken mensen, bevlogen bestuurders die met financiële steun van de provincie ruim tien jaar geleden bij elkaar kwamen in het Project Ouderen Proof Rosmalen, kortweg PRO, is veel dank verschuldigd.’ Een van de vele initiatieven die toen ontstond was het Zorgzaam Netwerk

15


Rosmalen, ZNR, dat ook nu weer zeer actueel is. In het ZNR van toen werd de gedachte ontwikkeld dat ouderen, die door de jaren heen toch vaker en vaker senioren werden genoemd, zelf het beste wisten waar ze behoefte aan hadden. Uit onderzoek bleek dat bij senioren behoefte bestond aan het versterken van onderling contact in de wijken, door regelmatig bijeenkomsten te organiseren. Ontmoeting staat centraal, met de mogelijkheid om op een ontspannen manier een praatje te maken, een spel te spelen. De eerste bijeenkomst, zo vertelt Janny, tien jaar geleden, was in de kerkzaal van de Laurentiuskerk. ‘Het idee bleek al snel levensvatbaar te zijn en dan, dan zijn er vervolgens vrijwilligers nodig die de organisatie op zich willen nemen en de ontmoetingsmiddagen gaan uitbouwen naar andere wijken in Rosmalen. Ton Verstappen was de vrijwilliger van het eerste uur die met grote inzet en met ondersteuning van zijn vrouw Ans betrokken raakte bij de opzet, uitbouw en continuering van de ontmoetingsmiddagen.’ Zijn tomeloze energie en inzet, onuitroeibaar optimisme en geloof in het project worden door Janny gememoreerd. Ton blijft onder al die loftuitingen een bescheiden man. ‘Ik heb de naam, maar het is een wisselwerking tussen mensen.’ Het ZNR is nieuw leven ingeblazen. In brede samenwerkingsverbanden zal ook nu weer antwoord gegeven moeten worden op de nieuwe vragen die de samenleving stelt. Die opdracht formuleert Janny als volgt ‘Hoe kun je netwerken versterken vanuit de wijk, hoe groeien we toe naar een zorgzame wijk van ontmoeting naar dagbesteding.’ De cirkel is rond, het gedachtengoed van tien jaar geleden is heel actueel. ‘Wat kunnen mensen zelf, wat willen mensen zelf, wie en wat is daarvoor nodig?’ Met een cadeau voor Ton en bloemen voor Ans en Mia (zij zorgt altijd voor de koffie) komt een einde aan het officiële deel van de bijeenkomst en is het hoogste tijd voor …. ontmoeten. Op de achterpagina van HEVO-Actueel vindt u nog meer foto’s van deze feestelijke bijeenkomst.

Redactie, Marlies Markensteyn

16


HEVO-Actueeltjes

Donderdag 23 jan: filmvoorstelling Daglicht in Perron-3. Aanvang 20.15 uur. * Zondag 26 jan: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 28 jan: seniorencontactmiddag Kruisstraat, locatie sportkantine, Kruisstraat 13. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: A. van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76. Vrijdag 31 jan: seniorencontactmiddag Maliskamp, Ons Trefpunt, St. Jozefstraat 1. Tijd: 14.00 tot 16.30. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75. Zondag 2 feb: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Maandag 3 feb: wandeling van ± 5 km over de Nulandse Heide. Vertrek : 13.30 uur vanaf parkeerplaats De Binckhorst/Cello. Info: Bert Nissingh, tel. 073 – 641 89 10. * Dinsdag 4 feb: wandeling van een uur in rustig tempo. Vertrek 9.30 uur vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81. * Dinsdag 4 feb: kennismaking met Socratische gesprekken. Tijd: 10.00 uur in De Ontmoeting. * Zondag 9 feb: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 11 feb: wandeling van 5 km. Vertrek: 9.30 uur vanaf De Ont-

januari – februari Woensdag 8 jan: seniorencontactmiddag Groote Wielen, Het Grote Hart aan de Deltalaan 162 . Tijd 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 - 521 37 32. Vrijdag 10 jan: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringarts H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij de Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. * Zondag 12 jan: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 14 jan: seniorencontactmiddag Molenhoek, locatie: kerkzaal Laurentius. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: Ton Verstappen, tel. 073 – 521 27 48. Zondag 19 jan: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Woensdag 22 jan: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162. Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32. Donderdag 23 jan: toneelstuk Bejaarden & Begeerte. Locatie: De Annenborch, Deken van Roestellaan. Er zijn twee voorstellingen om 15.00 uur en om 19.00 uur. Toegangskaarten (gratis): receptie De Annenborch., tel. 073 – 851 96 00.

17


Woensdag 26 feb: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162. Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32. Vrijdag 28 feb: seniorencontactmiddag Maliskamp, Ons Trefpunt, St. Jozefstraat 1. Tijd: 14.00 tot 16.30. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75. Over HEVO-Actueeltjes met een sterretje leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie.

moeting. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81. * Dinsdag 11 feb: seniorencontactmiddag Molenhoek, locatie: kerkzaal Laurentius. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: Ton Verstappen, tel. 073 – 521 27 48. Woensdag 12 feb: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162. Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32. Woensdag 12 feb: voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS Magazine / HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. * Vrijdag 14 feb: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. * Zondag 16 feb: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Donderdag 20 feb: Workshop Schrijven in De Ontmoeting. Tijd: 19.30 uur. Opgeven via ons mailadres: info@hevorosmalen.nl * Zondag 23 feb: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Dinsdag 25 feb: seniorencontactmiddag Kruisstraat, locatie: sportkantine, Kruisstraat 13. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: A. van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76.

Piet Kerssens.

Bejaarden & Begeerte HEVO, Annenborch en Welzijnsorganisatie Divers organiseren op donderdag 23 januari (let op: dit is een gewijzigde datum) twee voorstellingen van het theaterstuk Bejaarden & Begeerte van het Zuidelijk Toneel. De voorstellingen zijn om 15.00 uur en 19.00 uur in De Annenborch. Toegang gratis (maximaal 125 bezoekers per voorstelling). In de vorige HEVO-Actueel hebt u uitgebreide informatie over deze bijzondere voorstelling kunnen lezen. De voorstelling is uitsluitend toegankelijk voor 65-plussers óf jongeren onder begeleiding van een 65-plusser. Leuk met uw kinderen of kleinkinderen, of gewoon een HEVO-lid, dat nog geen 65 is.Plaatsen reserveren kan bij de receptie van De Annenborch, 073 – 851 96 00.

18


Wandeling over Nulandse Heide Op maandag 3 februari kunt u met HEVO-wandelclub De Zandlopers een wandeling van ongeveer 5 km maken over de Nulandse Heide. Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van Cello (de Binckhorst). Attentie: een gedeelte van de route gaat over los zand. Om mee te wandelen hoeft u geen HEVO-lid te zijn en vooraf aan melden is niet nodig. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh, tel. 641 89 10.

Carnaval 2014 – vooraankondiging Het duurt nog even en dan gaan de beentjes weer van de vloer. Noteer nu reeds de datum van dit spetterende carnavalsfeest voor alle senioren van Rosmalen in uw agenda. Dit carnavalsspektakel wordt gehouden op maandagmiddag 3 maart in de Blauwe Zaal van partycentrum De Kentering. Aanvang 14.00 uur; de toegang is gratis. Medewerking verlenen: stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval, de Jeugdhofkapel, de Dansgardes, een tonproater, een van onze eigen Zandhazendurpse muziekskes en natuurlijk de zang- en muziekgroep Trug nor Vruuger. In de februari-uitgave van HEVO-Actueel komen wij met meer informatie over het programma. Ook dit jaar wordt het senioren carnaval georganiseerd door HEVO en Trug nor Vruuger

Evenementencommissie, Pieter Vissers

Meer wandelmogelijkheden bij HEVO Vanaf februari kan er vaker deelgenomen worden aan georganiseerde wandelingen. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand vertrekken we om 9.30 uur vanaf De Ontmoeting voor een stevige wandeling van ongeveer 7 kilometer. We wandelen 5 km per uur: dat is een flinke

19


wandelpas. We verkennen telkens een ander geblied van Rosmalen: Coudewaterbos, Maliskampse bos, Sparrenburgbos, Groote Wielen. Na anderhalf uur zijn we dan terug bij De Ontmoeting voor een verdiend kopje koffie of thee. Wie dat een te snel tempo vindt: op de eerste en derde dinsdag van de maand vertrekken we om 9.30 uur vanaf De Annenborch voor een wandeling van een uur, in rustig tempo. Ook mensen, die met een rollator lopen, kunnen mee. We lopen op stoepen in een cirkel rond. Bij terugkomst in De Annenborch drinken we daar gezellig een kopje koffie of thee. We gaan lopen met mensen, die regelmatig aanwezig zullen zijn, zodat er een vaste groep ontstaat. De wandeling gaat altijd door tenzij het heel slecht weer is. Met regen lopen we met regenjas of paraplu. Kosten: alleen een goed humeur en je eigen consumptie.

Informatie en aanmelden bij Bea Intveld, tel 073 - 521 55 81 of 06 – 10 754 753

Kennismaking met socratische gesprekken

Op dinsdag 4 februari is er om 10.00 uur in De Ontmoeting een lezing over het socratisch gesprek door filosoof Marja Havermans. Socrates was een Griekse filosoof die zo’n 400 jaar voor Christus in Athene woonde. Hij ging voortdurend de straat op om vragen te stellen aan de mensen. Zijn bedoeling daarmee was om hun kennis naar boven te halen, want echte kennis heb je niet van horen zeggen, die zit in de mensen zelf. Het opdiepen van je eigen kennis uit ervaring en die kennis toetsen op waarheid is de basis van het socratisch gesprek. Zo’n gesprek voeren is vaak diepgaand, maar ook heel concreet en vooral heel erg leuk om te doen. Start socratische gespreksgroep De lezing op 4 februari is een kennismaking met Socrates en zijn gespreksmethode en voor iedereen gratis toegankelijk. Bij voldoende belangstelling start daarna een socratische gespreksgroep. De groep gaat op een vaste middag en waarschijnlijk eens per twee weken, met elkaar socratisch in gesprek. Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 12. U schrijft zich in voor een serie gesprekken, de eigen bijdrage is 5 euro per gesprek. Nadere informatie over tijdstip en aantal gesprekken volgt tijdens de lezing op 4 februari. Wat is een socratisch gesprek?

20


In een socratisch gesprek proberen de deelnemers aan de hand van een concreet ervaringsvoorbeeld een gezamenlijk antwoord te vinden op een algemene vraag. Het gesprek is een onderzoek naar je eigen denken: wat vind ik nou eigenlijk en waarom vind ik dat? Daar kom je steeds beter achter omdat je met elkaar steeds diepere vragen gaat stellen. Dit gebeurt aan de hand van het concrete voorbeeld uit iemands eigen ervaring, wat het gesprek heel ‘levend’ en direct maakt. Een socratisch gesprek kan gaan om een morele vraag (moet ik altijd rekening houden met een ander? kan liefde zondig zijn?), om een wat-vraag (wat is vertrouwen? wat is een beschaafd mens?), een algemeen filosofische vraag (verandert iets door ernaar te kijken? wat is de waarde van de eindigheid van het leven? is er onzin?) of een andere boeiende vraag (welke tijd is van mij? waarom zijn tafelmanieren belangrijk? waarom kan het nooit eens simpel?). De deelnemers bepalen zelf met welke vraag zij aan de slag gaan. Een socratisch gesprek is elke keer een boeiende ervaring, dat vindt eigenlijk iedereen die eraan meedoet. Het mooie is dat je met elkaar het onderzoek aangaat. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, het gaat niet om het debat. Het gaat erom - net als in een dialoog - dat je goed naar elkaar luistert, je eigen gedachten zo helder mogelijk formuleert en elkaar vragen stelt om samen tot een goed antwoord te komen. Wie is Marja Havermans? ‘Ik ben filosoof en heb een eigen praktijk in ’s-Hertogenbosch. Mensen met levensvragen op allerlei terrein kunnen bij mij terecht voor individuele filosofische gesprekken. De insteek daarvan is het onderzoeken van je eigen denken en het stellen van steeds betere vragen, om tot helderheid en nieuw inzicht te komen. Wie goed denkt, weet daarna ook goed te handelen. Daarnaast begeleid ik socratische gespreksgroepen van met name senioren. Dat is ook voor mij heel boeiend, want zij hebben een enorme ervaringskennis!’

Commissie Zingeving, Hetty Goudswaard ten Brink

Monique van de Ven en Angela Schijf in Daglicht Op donderdag 23 januari wordt, in samenwerking met Perron 3, de HEVO-film Daglicht gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. De film is geregisseerd door Diederik van Rooijen. De succesvolle advocate Iris (Angela Schijf) ontdekt dat haar moeder (Monique van de Ven) een groot geheim met zich meedraagt. Iris blijkt een oudere halfbroer te hebben

21


waarvan het bestaan noodgedwongen is verzwegen. De autistische Ray (Fedja van Huêt) blijkt in een tbs-kliniek te verblijven omdat hij veroordeeld is voor een gruwelijke moord. Iris trekt zich het lot van haar halfbroer aan en in haar zoektocht naar de waarheid wordt ze geconfronteerd met zaken die haar leven voorgoed zullen veranderen. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie/thee en alle drankjes geldt zowel vóór de voorstelling als in de pauze een eenheidsprijs van € 1,75 per consumptie. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen!

Workshop schrijven Ik vind schrijven leuk. Maar soms ook best moeilijk. En ik weet dat dat niet alleen voor mij geldt. We willen graag zonder taalfouten schrijven met een goed gebruik van de grammatica. We willen ook dat onze lezer geboeid wordt, proeft hoe leuk we een reis of uitstapje hebben gevonden of dat hij/zij enthousiast wordt voor een activiteit of evenement dat we organiseren. Binnen HEVO zijn er al verschillende leden die regelmatig een artikel of aankondiging schrijven. Dat kan voor de website zijn, voor HEVO-Actueel of in de vorm van een persbericht. Misschien zijn er ook leden die dat wel zouden willen doen, maar nog enige schroom voelen. Voor alle (aankomende) ‘schrijvers’ organiseren we, samen met de redactie van HEVO-Actueel, op donderdagavond 20 februari (19.30 uur) een workshop schrijven. Josje Verbeeten, communicatiemedewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch en redacteur van het personeelsblad van de gemeente, gaat ons leren hoe we nog betere teksten kunnen schrijven. Iedereen die zich geroepen voelt is welkom. Opgeven kan via ons mailadres info@hevorosmalen.nl

Peter de Leeuw, secretaris bestuur en lid redactie 22


Excursie over omleiding Zuid-Willemsvaart De commissie Cultuur organiseert op woensdag 12 maart een excursie naar het informatiecentrum aan de Kloosterstraat over de omleiding Zuid-Willemsvaart. In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er acht bruggen aangelegd - waarvan een gedeelte al is gerealiseerd - over het toekomstige kanaal. Met de omlegging van de ZuidWillemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. De excursie duurt van 10.00 – 12.00 uur. We worden ontvangen met een kopje koffie/thee en daarna mogen we foto’s/ film e.d. op eigen houtje bekijken. Rond 10.20 uur gaan we dan naar de zaal waar we door middel van beelden en film een uitgebreid verslag krijgen van de werkzaamheden. Dat duurt een uur. Er bestaat dan ook de mogelijkheid tot vragen stellen. Na afloop kunnen degenen die dat willen nog naar de echte werkzaamheden gaan kijken. U wordt verzocht om uiterlijk 10.00 uur bij de locatie aanwezig te zijn. De excursie met rondleiding is gratis inclusief een kopje koffie of thee. Als u aan deze excursie met rondleiding en uitleg wilt deelnemen, dient u zich vóór 25 februari op te geven bij Fiet Vreeburg, tel. 073 – 521 23 53. Bij haar afwezigheid kunt u het antwoordapparaat (s.v.p. duidelijk naam en telefoonnummer vermelden) inspreken.

Vrijwilligers bezorging en verspreiding HA gevraagd Het eerste HEVO-lid in de Groote Wielen werd genoteerd op 1 januari 2007. Het was in de Erebiastraat. Tussen bouwliften en andere ongemakken die het bouwen nou eenmaal met zich meebrengt, heb ik de eerste tijd HEVO-Actueel en de toenmalige Nestor in de brievenbus gedaan. In deze zeven jaren is het ledental in de Groote Wielen onstuimig gegroeid. Binnenkort kunnen we het vijftigste lid inschrijven. Good old Huub Hendriks bezorgt

23


al vele jaren onze bladen bij de leden in de mooie wijk De Groote Wielen. Maar het wordt hem langzamerhand toch iets te veel. Daarom vragen we speciaal voor deze wijk een extra bezorger, die per fiets een aantal adressen van Huub kan overnemen. Wie wil hem helpen? Tevens gezocht een jong enthousiaste HEVO-lid, dat genegen is t.z.t. alle ins en outs op zich te nemen voor de verspreiding van het magazine Ons en HEVOActueel in Rosmalen en in de regio. Het gaat om de verspreiding van ongeveer 1900 exemplaren. Van dit aantal zijn er 200 in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Het is de bedoeling om 52 bezorgers elf keer per jaar te voorzien van de HEVObladen. Gezien de nogal zware werkzaamheden is een mannelijke opvolger gewenst. Hebt u zin om ons bezorgersteam te versterken, dan kunt u zich aanmelden bij Jan Hoofs, tel 521 25 54 of per mail: jan.hoofs@hetnet.nl.

Verlies rijbewijs en nieuws rijbewijskeuringen Rijbewijskeuringen vanaf 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de keuringsdatum vastgesteld voor vernieuwing van het rijbewijs als de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt is. Dit geldt voor de categorieën A(motor) en B (auto). De data voor de medische keuringen in 2014 bij de HEVO zijn: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 12 september, 17 oktober, 14 november, 12 december. Wijzigingen voorbehouden. Als lid van de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen kunt u een telefonische afspraak maken bij Jan Hoofs telefoon 5212554. Voor het hele jaar kunt u zich nu al inschrijven, graag zelfs! Via Burgerzaken in Perron-3 komt u in het bezit van de Medische Eigen Verklaring van het CBR (kosten € 23.80) die u zelf moet invullen. De rijbewijskeuring wordt gedaan door de huisarts in ruste Harry Damen en is in De Ontmoeting, Tulpstraat 2. Tevens brengt u uw brillen en eventueel uw hoorapparaat mee. Het honorarium voor deze keuring is € 25.--. Urinemonster is niet nodig. Na de keuring gaat de brief op de bus naar het CBR en moet er een of twee weken gewacht worden op bericht. Ondertussen kunt u alvast een pasfoto laten maken voor ongeveer € 11.--. Na het bericht van het CBR te hebben ontvangen, gaat u nogmaals naar de afdeling Burgerzaken in Rosmalen waar u, na betaling van € 42.10, het rijbewijs na een week in ontvangst kunt nemen. Misschien krijgt u per 1 januari 2014 een klein voordeeltje. Het kabinet wil vanaf die datum een maximaal tarief voor rijbewijzen. Het standaardtarief mag niet meer dan € 38.48 kosten. Tot 1 januari mogen de gemeenten zelf weten welk tarief ze willen rekenen. ’s-Hertogenbosch was niet de goedkoopste, zij rekende € 42.10…….!

Jan Hoofs

24


HEVO-informatie Bestuur Naam: Aanspreekbaar voor: Telefoon: Jan Jansen voorzitter, commissie reizen 5214991 Peter de Leeuw secretaris, 5215268 Hans v. d. Bruggen penningmeester, sponsorcommissie 5213204 Janny Heuveling cultuur, CCB 5212420 Ingrid Thelissen cultuur, zingeving, redactie, seniorennieuws, KBO 6414789 Hetty Goudswaard zingeving, CCB 5216487 Harrie Wijn activiteitencie, beheerder, 2e penningmeester 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, cie. CCB 5213692

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 073 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Namen en telefoonnummers ouderenadviseurs Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Piet de Munck 06 – 54 632 456 Willem Konickx 073 – 52 110 70 Henny Verhoef 06 – 40 714 339 Paul Scholten 073 – 64 406 65 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91 Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol 073 – 52 171 93 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91


Hevo actueel januari