Page 1

HEVO - Actueel Dertiende jaargang december 2013 nr: 10


Colofon

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving en lay-out Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 073 – 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl telefoonnummer 073-5214548 Marlies Markensteyn

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 13 december. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


Inhoud Afscheid van de redactie������������������������������������������������������������������������ 3 Mag ik mij even voorstellen?������������������������������������������������������������������ 4 Even voorstellen: Geert Loeffen������������������������������������������������������������ 4 Creatief en actief redactielid Louk Zalme stopt ����������������������������������� 5 In Memoriam �������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Van het bestuur ��������������������������������������������������������������������������������������� 7 Workshop schrijven �������������������������������������������������������������������������������� 8 Van de penningmeester�������������������������������������������������������������������������� 9 HEVO krijgt € 1.250 van Rabobank������������������������������������������������������ 10 Van de ouderenadviseurs����������������������������������������������������������������������11 Foske, Katja, Sammi en Anja, stagiaires bij HEVO ���������������������������� 12 Noodfonds van Vluchtelingenwerk������������������������������������������������������ 13 Een rondje HEVO (aflevering 6)������������������������������������������������������������ 13 HEVO-Actueeltjes: ������������������������������������������������������������������������������� 15 Koersbalclub ‘op koers’������������������������������������������������������������������������ 16 Beste commissie- en sectieleden ������������������������������������������������������� 16 Da-Capo verzorgt muzikale middag ���������������������������������������������������� 16 Nieuwe groep start met zumbalessen������������������������������������������������� 16 Nieuw bij HEVO: muziekactiviteiten ���������������������������������������������������� 17 Thema-avond kerststukje maken. ������������������������������������������������������� 17 Kerstvoorbereiding 2013 - thema Geen Plaats���������������������������������� 18 HEVO-wandelclub De Zandlopers ������������������������������������������������������� 19 Excursie naar het informatiecentrum Zuid-Willemsvaart ���������������� 20 Bejaarden & Begeerte��������������������������������������������������������������������������� 20

1


Inhoud Bezoek aan provincie en stad Utrecht ������������������������������������������������ 21 Omdat muziek je bij elkaar brengt������������������������������������������������������� 22 Jubileum 20-jarig bestaan biljartclub De Bergen ������������������������������ 25 Godsbeelden zijn mensbeelden ���������������������������������������������������������� 25 GGZ Oost-Brabant zoekt vrijwilliger ��������������������������������������������������� 27 Sluitingstijden De Ontmoeting tijdens de feestdagen ��������������������� 28 Deadline kopij H-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2


Afscheid van de redactie Het begon zo eenvoudig, zo gewoon. Gemoedelijk aan een tafeltje in het oude HEVO-gebouw werd in juni/juli 2000 een ‘sollicitatiegesprek’ gevoerd tussen Lout Buis, Ingrid Thelissen, Frans Voss en ondergetekende. De aanleiding was een mededeling op het inlegvel van de Nestor, waarin men aangaf behoefte te hebben aan iemand die af en toe een artikel voor de HEVO kon schrijven. Dit was de echte geboorte van HEVO-Actueel. En dat schrijven deden we met z’n drieën, Frans Voss, Ingrid Thelissen en ik, in het prille begin. Voor 90% kwamen de teksten van ons en de voorzitter, er was nog geen respons van commissies en secties, dat kwam pas na jaren mondjesmaat op gang, We hebben daar wel vele malen toe opgeroepen, maar kennelijk moest men daar lang aan wennen. Gelukkig is dit nu wel anders. We hadden interviews met bestuursleden, andere prominenten en anderszins bekende, opvallende of kleurrijke figuren. Ik maakte verhalen over de komst van de trein in Rosmalen in 1881, de aanleg van de Zuid Willemsvaart 1822 -1826, de tram van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel. Ik sprak met mevrouw Van den Berg (BP-station) en bewonderde in haar huis de overdonderende collectie poppen. Ad van Langen kon vertellen over hoe het was als gemeentesecretaris in het nog zelfstandige Rosmalen, om maar wat voorbeelden te noemen. Velen van u zullen zich dat nog wel herinneren. Ons blad werd verschillende malen in een nieuw jasje gestoken, waardoor ook het afdrukken van foto’s mogelijk werd. Krien van Hirtum, die inmiddels was aangeschoven, heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt door te putten uit zijn uitgebreide collectie fotomateriaal van oud-Rosmalen. Nu ik na vele jaren stop met de redactie, weet ik dat een zeer actief en gedreven team de groei naar volwassenheid van ons blad zal voortzetten, ik noem het maar de tweede generatie die nu het heft in handen heeft. Ik hoop dat HEVO-Actueel een onmisbare en belangrijke spil blijft in onze vereniging en de juiste informatie zal geven over alle activiteiten, uiteraard in goed evenwicht met verhalen over geschiedenis van Rosmalen, over hoogtepunten bij de HEVO en wat er zoal aan belangwekkends speelt in onze omgeving, of dat nu over ouderen gaat of over infrastructuur. En dus graag gelezen zal worden. Ik heb me met veel plezier aan dit werk gewijd en ik dank allen met wie ik in de redactie heb mogen verkeren voor de goede samenwerking: de huidige maar

3


ook de voormalige redactieleden Frans Voss, Krien van Hirtum en Jaap Tuinder, het was me een groot genoegen. Ik wens de huidige leden veel succes voor de toekomst! Ik zal het met belangstelling volgen. Dit is dan het laatste dat ik in dit blad te berde breng!

Redactioneel, Louk Zalme

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Piet Kerssens. Per 15 oktober ben ik toegetreden tot de redactie van HEVO-Actueel. Ik ben wellicht geen onbekende voor u. Reeds enkele jaren maak ik deel uit van verschillende commissies, zoals vrijwilligers- en beheercommissie. Op maandagochtend ben ik gastheer in De Ontmoeting. En dat met veel plezier. Ook trof en treft u mijn naam aan op de binnenkant van de HEVO-Actueelkaft als corrector. Tevens verzorg ik de HEVO-Actueeltjes. Ik ben getrouwd met Rita en heb twee dochters, uiteraard twee schoonzoons en vier kleinkinderen, twee meisjes en twee jongens. Bijna veertig jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs op basisschool ’t Ven. Sinds 1973 wonen wij in Rosmalen, eerst in Hintham en daarna op verscheidene plekken in het dorp. Nu wonen wij in de Schoolstraat. Kan het toevalliger! Een oud-onderwijzer in de Schoolstraat. Als redactielid wil ik mij inzetten om uw ‘geschriften’ te plaatsen in ons blad.

Redactie, Piet Kerssens

Even voorstellen: Geert Loeffen Met het schrijven van dit artikeltje, stel ik me voor als nieuw redactielid van ons verenigingsblad HEVOActueel. Mijn naam is Geert Loeffen, ben 67 jaar en drie jaar lid van HEVO. Ik ben 44 jaar getrouwd met Erica, heb twee kinderen (dochters) en vier kleinkinderen. Ik ben geboren in Rosmalen en ben hier altijd blijven wonen. Ruim 41 jaar ben ik werkzaam geweest in het beroepsonderwijs in ’s-Hertogenbosch. Na zes jaar les gegeven te hebben aan moeilijk lerende kinderen binnen de LTS, kreeg ik de kans om als adjunct-directeur, binnen dezelfde school, mijn werkzaamheden te vervolgen. Deze functie heb ik met heel veel genoegen uitgevoerd. Toen de

4


toenmalige directeur met pensioen ging, heb ik mee gesolliciteerd in de externe sollicitatieprocedure. Heel blij was ik dat ik opnieuw mijn loopbaan kon voortzetten, nu als directeur van dezelfde school. In de periode die toen volgde zijn er vijf fusies geweest van totaal zes scholen. In die periode tuimelden de onderwijsvernieuwingen over elkaar heen en kon ik mijn energie dus heel goed kwijt. Na elke fusie veranderde de naam: LTS Zuid/Oost, scholengemeenschap De Meierij, scholengemeenschap Brabant, Frederik Hendrik college en Koning Willem I college afdeling VO. Ik denk dat velen van ons deze namen in het verleden wel eens zijn tegengekomen. Bij het Koning Willem I college heb ik met heel veel plezier gewerkt in de functie van locatiemanager van de locatie Vlijmenseweg. In 2009 ben ik met pensioen gegaan en had ik plotseling heel veel vrije tijd (dacht ik). Mijn vrouw en ik bedachten toen dat we ook samen een activiteit zouden moeten hebben en dat werd bridge. Daarom zijn we lid geworden van HEVO want we wilden daar graag de bridgecursus volgen. Dan kom je in De Ontmoeting en zie je allerlei mensen zich inspannen om als vrijwilliger het mij naar de zin te maken. En wat deed ik? Ik bracht 22 stuks HEVO- Actueel rond, meer niet. Toen ik de oproep las, heb ik me als potentieel redactielid aangemeld. Er werd positief gereageerd op mijn aanmelding en ik ga nu proberen om een bijdrage te leveren aan het mooie verenigingsblad HEVO-Actueel.

Redactie, Geert Loeffen

Creatief en actief redactielid Louk Zalme stopt Sinds 2000 was Louk redactielid van HEVO-Actueel. Ik heb de ‘oude’ HEVO-Actueels er nog eens op nagelezen. Het ‘oeuvre’ van Louk is een veelzijdige caleidoscoop van artikelen. Het gaat van vele interviews met bestuursleden, vrijwilligers bij de verschillende activiteiten, gesprekken met oud-Rosmalenaren en stukken over de historie van Rosmalen tot het ‘nieuwe’ Perron-3 en de HEVO-activiteiten daar, gedurende de nieuwbouw van het Seniorencentrum. Kortom over zo ongeveer alles wat Rosmalen en HEVO maakte en maakt tot wat het nu is. Louk werd geboren in Den Haag en groeide op in Rijswijk (Z-H.). Na zijn HBS-A vervulde hij zijn dienstplicht bij de luchtmacht. In 1957 trouwde Louk met Corrie. Vóórwerk voor het echte werk deed hij bij 3 bedrijven in de regio, vóór hij het

5


Westen ontvluchtte. Er was in die tijd een grote woningnood en het zou twee jaar duren voor je in aanmerking kwam voor een woning. Hij zegt daarover: ‘Daarna ging het kriskras door Nederland. Van Rijswijk een sprong naar Helvoirt en Geldrop werd ook aangedaan. Hilversum kwam ook aan bod voor enige jaren, totdat ik in Rosmalen neerstreek. Vandaar ‘bediende’ ik de verkoop van een betonfabriek en later in de 14 jaren daar ‘bepaalde’ ik zelf de verkoop. Na pensionering verleende ik parttime gedurende 7 jaren hand- en spandiensten aan een steenfabriek, die stenen voor restauratiewerken produceerde’. ‘Ik deed al sinds 1996 vrijwilligerswerk bij de Laurentiuskerk (drukwerk). De connectie met HEVO ontstond toen Lout Buis mij belde met de vraag of ik lid wilde worden. De eerste Nestor viel binnen met daarin een inlegvel, waarin gevraagd werd naar mensen die wel eens een artikeltje wilden schrijven. En zo startte de redactie met de leden Frans Voss, Ingrid Thelissen en ikzelf, later nog aangevuld met Harry v. d. Rijt. Wij schreven allemaal veel artikelen, want het blad moest toch vol. Toen Frans Voss - die ook de lay-out deed - ging verhuizen, meldde zich gelukkig Krien van Hirtum aan. Jo van Zantvoort en Jaap Tuinder kwamen toen ook in de redactie. Dat was een fijne ploeg. Het is mijn op één na langste ‘baan’ geworden, met dertien en een half jaar en dat mag HEVO misschien wel als een compliment beschouwen!! Op een gegeven moment is het genoeg, net als bij al die bedrijven. Er verandert zoveel bij HEVO-Actueel, dat het mij een goed moment lijkt om nu te stoppen’.

Redactie, Ingrid Thelissen

In Memoriam Na een kort ziekbed is op donderdag 31 oktober op 79-jarige leeftijd Fons Oude Ophuis overleden. We hebben op donderdag 7 november in de Laurentiuskerk afscheid van hem genomen, tijdens een bijzonder indrukwekkende dienst, bezocht door een groot aantal HEVO-leden. Fons was bij HEVO gedurende vele jaren een zeer gerespecteerde ouderenadviseur, alsmede belastinginvuller. Hij heeft veel mensen bijgestaan met hun vragen op allerlei gebied en ook veel belastingkwesties voor hen opgelost. Hij deed dat op zijn eigen wijze: bescheiden zoals hij was, zeer deskundig en consciëntieus. Hij was een innemende persoonlijkheid, die het vertrouwen genoot van velen. We zullen hem niet snel vergeten. Wij wensen Thilly en haar familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Ad Kuijpers 6


Van het bestuur Glossy

Steeds weer horen we hoe mooi onze vernieuwde HEVO-Actueel wordt gevonden. Hulde daarvoor aan de redactie en vormgever Harrie Wijn. Soms wordt die opmerking gevolgd door: zal wel duur zijn, zo’n ‘glossy’. Integendeel. Onze penningmeester is heel blij met deze vernieuwing omdat die zo’n 30% minder kost dan de oude uitgave. Een extra compliment voor redactie en Harrie.

Onze vrijwilligers zijn het goud van onze vereniging. En daar moet je zuinig op zijn. We waarderen het zeer dat zo’n 200 vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor HEVO. Waardering kan op vele manieren. Het begint met aandacht en respect vanuit bestuur, commissie en van de leden in de dagelijkse contacten en in de persoonlijke levenssfeer. We kunnen onze waardering ook uitdrukken in meer materiële zin. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens het vrijwilligersfeest, waar elk jaar een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje wordt gezet. Dit jaar waren dat Louk Zalme (redactie HEVOActueel), Jenny van Rooij (evenementen- en activiteitencommissie en sinds kort commissie Welzijn en Zorg) en Rieki Kuijpers (gastvrouw).

Eigen onderscheiding Voor een vrijwilliger die zich gedurende een groot aantal jaren met grote inzet verdienstelijk heeft gemaakt voor HEVO kunnen we bij KBO-Brabant (HEVO is een afdeling van KBO-Brabant) een zilveren speld aanvragen, uit te reiken tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Maar het bestuur heeft ook behoefte aan een eigen ‘onderscheiding’ om de waardering uit te drukken voor iemand die een uitzonderlijk grote verdienste heeft gehad voor de vereniging. In het verleden gebruikten we daarvoor de titel ‘erelid’. In de toekomst wil het bestuur het predicaat ‘Lid van Verdienste’ toekennen aan een lid, dat zich gedurende een groot aantal jaren (tenminste 10) op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging in haar volle breedte en voor haar leden. Het bestuur kijkt dan naar de inspanning en de betrokkenheid van het lid en de betekenis van de verrichte werkzaamheden voor de continuïteit van de vereniging of de belangen van de leden. In de regel vindt benoeming tot lid van verdienste plaats nadat zij/hij haar/zijn actieve rol binnen de vereniging heeft beëindigd. Een lid van verdienste krijgt als blijk van waardering een blijvende herinnering.

7


SCR

Het Senioren Computerleercentrum Rosmalen (SCR) is een samenwerkingsverband van HEVO, Annenborch en Divers. Met de stuurgroep van SCR en de partners wordt gesproken over een andere, meer zelfstandige, positie van het SCR. Annenborch en Divers trekken zich terug op hun kerntaken. De gedachten gaan nu uit naar een stichting SCR met een intensieve samenwerkingsrelatie met HEVO.

Perron-3

Het bestuur heeft bij de directie en raad van toezicht van Perron-3 aandacht gevraagd voor een aantal onveilige situaties in het gebouw. Perron-3 heeft aangegeven dat zij werkt aan verbeteringen.

Dag van de Ouderen

De Dag van de Ouderen was een klinkend succes. De Vrolijke Voetjes heeft bij het bestuur aan de orde gesteld dat zij het jammer vinden dat de verschillende secties (koren, orkest, toneel, dans etc.) van HEVO geen mogelijkheid krijgen om op te treden op deze dag. De ambitie van bestuur en evenementencommissie is om alle senioren van Rosmalen in het kader van de (internationale) Dag voor de Ouderen een volwaardig cultureel programma te bieden. Vanuit dat uitgangspunt worden optredende gezelschappen of personen geselecteerd. De Dag voor de Ouderen is niet een presentatie van HEVO.

Secties

Het bestuur spreekt nadrukkelijk zijn waardering uit voor wat er door de HEVOsecties wordt gepresteerd en dat zij dat ook willen laten zien. Daarom is er volgend jaar op 8 november een voor iedereen toegankelijke happening in De Ontmoeting waar al onze secties een podium krijgen. Op 11 november was er een overleg van het bestuur met de vertegenwoordigers van de secties. Op de agenda stond onder andere het nieuwe sectiereglement. Vrijwel alle aanwezige secties gaven aan akkoord te gaan met het reglement. Een aantal bespreekt het nog in hun sectie. In het komende halfjaar gaan activiteitencommissie en dagelijks bestuur nog met de secties afzonderlijk (of in groepjes) om de tafel.

Secretaris, Peter de Leeuw

Workshop schrijven Ik vind schrijven leuk. Maar soms ook best moeilijk. En ik weet dat dat niet alleen voor mij geldt. We willen graag zonder taalfouten schrijven met een goed gebruik van de grammatica. We willen ook dat onze lezer geboeid wordt, proeft hoe leuk we een reis of uitstapje hebben gevonden of dat hij/zij enthousiast wordt voor een activiteit of evenement dat we organiseren.

8


Binnen HEVO zijn er al verschillende leden die regelmatig een artikel of aankondiging schrijven. Dat kan voor de website zijn, voor HEVO-Actueel of in de vorm van een persbericht. Misschien zijn er ook leden die dat wel zouden willen doen, maar nog enige schroom voelen. Voor alle (aankomende) ‘schrijvers’ organiseren we, samen met de redactie van HEVO-Actueel, op donderdag 20 februari (19.30 uur) een workshop schrijven. Josje Verbeeten, communicatiemedewerker van de gemeente ’s-Hertogenbosch en redacteur van het personeelsblad van de gemeente, gaat ons leren hoe we nog betere teksten kunnen schrijven. Iedereen die zich geroepen voelt is welkom. Opgeven kan via ons mailadres info@hevorosmalen.nl

Peter de Leeuw, secretaris bestuur en lid redactie

Van de penningmeester Nieuwe bankrekeningen

Alle bankrekeningen, dus ook uw bankrekening, gaan wijzigen. Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer, het IBANnummer. Vanaf 1 februari 2014 is alleen met het nieuwe langere banknummer te betalen en te incasseren. U hebt allen te maken met de betaling aan HEVO te weten de jaarlijkse contributie. Daarnaast kan het zijn dat u betalingen moet doen aan HEVO als deelnemer aan een activiteit (voorbeelden: taichi, koor, zumba, biljarten ) of voor betaling van een reis. Van uw eigen activiteitenclub of reisleiding krijgt u bericht over het nieuwe banknummer waarop u uw bijdrage dan kunt overmaken.

9


Contributiebetalingen

De HEVO-jaarcontributie bedraagt in 2014 € 25,-- per persoon. Zeker 85 % van onze leden betaalt de jaarlijkse HEVO-contributie via een aan HEVO afgegeven machtiging. De bankrekeningen van deze leden worden automatisch in ons systeem aangepast: u hoeft daar zelf niets voor te doen. Ook hier blijkt weer het gemak van betaling per machtiging, waar uw penningmeester ook erg blij mee is. Nog ca. 15 % van onze leden schrijven wij aan om hun contributie te betalen. Deze brieven gaan wij in februari 2014 versturen: wij vragen u daarin om: of uw contributie over te maken op het nieuwe banknummer: NL67 INGB 0004853955 of om ons alsnog te machtigen voor een automatische afschrijving van uw jaarcontributie.

Hans van der Bruggen, penningmeester HEVO

HEVO krijgt € 1.250 van Rabobank In HEVO-Actueel van oktober heb ik u bericht over de door Rabobank beschikbaar gestelde gelden ad € 15.000. Ik heb u daarin gevraagd om op het HEVO-project te stemmen en dat hebben velen van u ook gedaan, waarvoor mijn dank. Het HEVO-project kreeg de meeste stemmen en mocht daarom meedoen tijdens de 2e stemming op de ledendag van de Rabo op maandag18 november. We waren met vijf organisaties die mochten ‘strijden’ om de eerste vijf prijzen. Het HEVO-project voor aankoop van lichten geluidsapparatuur voor o.a. lezingen en toneelvoorstellingen, werd op een prima wijze gepromoot door Ton Kipperman van onze sectie Toneel. Wij bleven helaas steken op de vierde plaats wat ons € 1.250 opleverde. De eerste prijs ad € 3.000 ging naar het project gehandicaptensport van basketbalvereniging Black Eagels. Dank ook aan de aanwezige leden van HEVO en Rabobank die op ons project gestemd hebben. Bij een ander fonds gaan we vragen om aanvullende steun omdat we voor de genoemde investering meer nodig hebben dan het verkregen bedrag.

Hans van der Bruggen, penningmeester HEVO

10


Van de ouderenadviseurs Deze keer een paar, hoop ik, nuttige tips.

Per 1 januari 2014 vervalt de aftrek van specifieke zorgkosten voor de inkomstenbelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om voor eigen rekening gebleven medicatie (op voorschrift), dieetkosten, extra kleding en beddengoed, hulpmiddelen, maar ook voor eigen rekening gebleven tandartskosten. Dit jaar (2013) dus de laatste mogelijkheid tot aftrek. Dus misschien een uitgave voor de tandarts nog dit jaar doen? (Let op. De datum van betaling is bepalend voor het jaar van aftrek!) Het vervallen van die aftrekposten voor belasting heeft voor een aantal mensen tot gevolg dat het verzamelinkomen 2014 (veel) hoger wordt dan dat van 2012 of 2013. Let er op dat dit gevolgen kan hebben voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Een hoger inkomen 2014 leidt tot een lagere toeslag! Geef tijdig een wijziging van uw inkomen door aan belastingdienst/toeslagen. Deze maand krijgen we ook allemaal een nieuw aanbod van onze zorgverzekeraar voor 2014. Het is verstandig om dat aanbod goed te bekijken. Meer aanvullend verzekerd dan nodig? Of misschien (gelet op de ervaring van dit jaar) niet voldoende verzekerd? Geen collectiviteitskorting? Is die misschien ergens te krijgen? Zijn er goedkopere verzekeringen? Neem er de tijd voor. Het loont de moeite. Veel succes er mee. Als u ons nodig heeft: u vindt onderstaand onze namen en telefoonnummers. Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Piet de Munck Willem Konickx Henny Verhoef Paul Scholten Ad Kuijpers

06 – 54 632 456 073 – 52 110 70 06 – 40 714 339 073 – 64 406 65 073 – 52 163 91

Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol Ad Kuijpers

073 – 52 171 93 073 – 52 163 91

11


Foske, Katja, Sammi en Anja, stagiaires bij HEVO Foske vertelt. ‘Toen ik enkele jaren geleden van huis naar het Rodenborchcollege fietste, zag ik dat het oude HEVO-gebouw gesloopt werd. Ik dacht zo bij mezelf, dat het best leuk zou zijn om iets voor ouderen te doen. En daardoor ben ik samen met Katja Corsten, Sammi Tran en Anja Schouten de komende tijd te vinden in De Ontmoeting’. Hun verplichte maatschappelijke stage van 30 uur willen zij dus aan ons besteden en dat niet zomaar omdat ze niets anders wisten. Nee, er is bewust voor gekozen. Foske wil zelfs komen zingen. Zij is van plan om na de middelbare school verder te studeren op een conservatorium. ‘Katja vertelt dat ze zich willen gaan inzetten bij verschillende activiteiten. Zo kunt u ons bijvoorbeeld tegenkomen bij de vrijwilligersavond, waarbij het uitserveren van koffie, drankjes en hapjes een leuke ervaring zal zijn. Dan worden we echt gezien! Ook zullen we als twee zwarte pieten present zijn op de zondagmiddag tijdens het seniorencafé voorafgaand aan de echte verjaardag van Sint Nicolaas.’ ‘Verder zullen wij als serveerster werken op de Nieuwjaarsreceptie van de HEVO op 6 januari en met carnaval in De Kentering,’ vertelt Anja. ‘En natuurlijk, als we daarvoor tijd hebben, een leuk praatje met de ouderen maken’. Ze zien er echt naar uit! Al pratend en rondkijkend in ons seniorencentrum merken ze op dat het een heel gezellig gebouw is. Niet zomaar een clubgebouw, nee, echt een gebouw met een leuke aankleding en bovenal met gezellige mensen. Het was op de middag, dat ik hen interviewde, gezellig druk. De biljarters maakten er hun caramboles. Verschillende leden zaten aan het schaakbord en de barkrukken waren bezet. Bij het afscheid nemen merkten de meiden nog op, dat het niet bij 30 stage-uren zal blijven. Zij zullen nog vaker binnenkomen. Zo gezellig vinden ze het nu al! Ik hoop, dat Foske, Katja, Sammi en Anja een gezellige tijd bij ons zullen hebben. Komt u met hen kennismaken tijdens de komende festiviteiten, want zonder u kunnen zij hun werk niet doen.

Redactie, Piet Kerssens. 12


Noodfonds van Vluchtelingenwerk VluchtelingenWerk Nederland is een organisatie die probeert, via plaatselijke afdelingen, arme en soms getraumatiseerde vluchtelingen op allerlei manieren te helpen, bijvoorbeeld met medische of juridische zorg. Ook worden vluchtelingen voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst of, als dat mogelijk is, op inburgering in de Nederlandse samenleving, bij voorbeeld door taallessen. Vluchtelingenwerk ‘s-Hertogenbosch is gevestigd op de benedenverdieping van de grote flat aan de IJsselstraat 52, vlak tegenover de Oosterplas. Door een tiental medewerkers en een groot aantal vrijwilligers wordt daar hard gewerkt aan een menselijke opvang van vluchtelingen. Het heeft ook een speciaal fonds om noodgevallen op te vangen, zoals onverzekerde medische zorg bij een acute ziekte. Voor dat noodfonds zal bij de HEVO-kerstvoorbereiding (zie elders in dit nummer) worden gecollecteerd tijdens de oecumenische viering in De Kentering op vrijdag 20 december.

Commissie zingeving, Loek Mostertman

Een rondje HEVO (aflevering 6) ‘Met de blaadjes van de KBO-Brabant en van HEVO in de hand, sloffend door de blaadjes van de bomen’, daarover zou ik u vertellen. Zo had ik beloofd. Maar dat ging niet door, de eerste echte herfststorm kwam meer dan een week na mijn loopje. Het wandelingetje was toch meer dan de moeite waard. Het bruine bladerdak boven mijn hoofd werd goudgeel gekleurd door de stralende zon. Prachtig! Op de grond nog maar weinig blad. Wel paddenstoelen, heel veel paddenstoelen. Die waren nu nog niet bedekt met bladeren en toonden zich in volle glorie. Kleine witjes, veldjes met licht- en donkerbruine exemplaren, dicht bijeen alsof ze elkaar hadden opgezocht. De stinkzwam kon ik goed ruiken, maar helaas niet zo gauw vinden. En natuurlijk de vliegenzwam, rood met witte stippen, waarop kabouter Spillebeen ………… Ik heb nog om me heen gekeken, die kabouter liet zich niet zien. Een prachtige vliegenzwam, een beetje oranje ook en de hoed was 24 cen-

13


timeter in doorsnee. Hoe verleidelijk om hem mee naar huis te nemen. Niet gedaan. In mijn jeugd gingen mijn ouders met ons paddenstoelen zoeken om die heerlijk klaar te maken bij de warme maaltijd. Wij, kinderen, vonden dat spannend: zouden we er niet ziek van worden. Sommige soorten zijn immers niet zo best voor de maag. Het liep altijd goed af! Ik heb er wel iets van geleerd: eekhoorntjesbrood is goed te eten maar de vliegenzwam schijnt uiterst giftig te zijn. Tegenwoordig kun je bij de groenteman, de delicatessenwinkel en zelfs in de supermarkt heel wat soorten eetbare paddenstoelen aantreffen om er een lekkere maaltijd mee te bereiden. Daar doe ik het dan maar mee, voorzichtig als ik ben. En…. die kabouter dan? Die laat zich op klaarlichte dag niet zien, vrees ik. Mogelijk kent u het sprookje van Godfried Bomans De dood van een sprookjesverteller. Die sprookjesverteller, ernstig ziek, wilde vóór zijn dood nog één kabouter zien, hij had er veel over geschreven maar er nooit een ontmoet. Helaas, de Dood kwam hem al halen. Te vroeg eigenlijk…… Dit sprookje is zo mooi, dat u het beter in zijn geheel kunt lezen. Wie graag de hele tekst van De dood van een sprookjesverteller wil lezen, meldt zich maar. Ik zal mijn best doen. Als u nu in de bossen gaat wandelen, kijkt u vast met andere ogen naar die mooie paddenstoelen. En vergeet niet de boomzwammen en elfenbankjes, die schilderachtige tribunes , waarop de kabouters ‘s avonds na zonsondergang hun pijpje roken en elkaar vertellen over die grotemensenwereld met zijn vreemde mensen en die man, die sloffend de HEVO-boekjes door de brievenbussen schuift.

Antoon van der Pijll

14


HEVO-Actueeltjes:

17.50. Tijd: 19.00 tot 22.00. Contactpersoon: Angèle van Bokhoven. *

december en januari

Vrijdag 20 dec: Kerstviering HEVO 2013. *

Zondag 8 dec: seniorencafé in De Ontmoeting. Seniorenorkest DaCapo verzorgt een muzikale middag. Tijd: 14.00 tot 17.00. *

Zondag 22 dec: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00.

Maandag: 9 dec: film Nova Zembla. Aanvang 20.15. Perron-3.

Zondag 22 dec: vertrek 6-daagse kerstreis naar Hinterthiersee in Oostenrijk. Zie uitgebreide info op HEVO-website.

Dinsdag 10 dec: seniorencontactmiddag Laurentius in wijk De Molenhoek, Laurentiuskerk Oude Baan 1, Tijd: 14.00 tot 17.00.

Maandag 6 jan: HEVO-wandelclub De Zandlopers.. Vertrek: 13.30 uur vanaf parkeerplaats aan het einde van de Lijsterbeslaan – Maliskamp. *

Woensdag 11 dec: seniorencontactmiddag De Groote Wielen in Het Groote Hart, Deltalaan 162. Tijd: 13.30 – 16.30.

Maandag 6 jan: nieuwjaarsreceptie in De Ontmoeting. Tijd: 16.00 tot 18.00.

Vrijdag 13 dec: oriënterende muziekbijeenkomst in De Ontmoeting. Toegang is gratis. Tijd: 10.00 – 11.30.

Dinsdag 7 jan: De Ontmoeting is weer open voor alle activiteiten.

Vrijdag 13 dec: kienen in De Ontmoeting. Aanvang 14.00.

Dinsdag 7 jan: inpakken van ONS Magazine / HEVO-Actueel.

Vrijdag 13 dec: medische keuring voor het rijbewijs 70+ door keuringarts de heer H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij de heer Jan Hoofs, tel: 073 – 521 25 54. Zondag 15 dec: Seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00.

Vrijdag 10 januari: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringarts de heer H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij de heer Jan Hoofs, tel: 073 – 521 25 54. Actueeltjes met een sterretje geven elders in uw blad uitgebreidere informatie.

Dinsdag 17 dec: Seniorencontactmiddag Kruisstraat. Kruisstraat 13. Tijd: 14.00 – 17.00.

Piet Kerssens.

Donderdag 19 dec: kerststukje maken in De Ontmoeting. Kosten €

15


Koersbalclub ‘op koers’ Op donderdagochtend spelen we van 9.30 uur - 11.30 uur koersbal in De Ontmoeting. Zou u graag deel uit willen maken van een clubje, dan hebben wij voor u nog plaats. Wij zijn op dit moment met 14 spelers en kunnen nu nieuwe leden plaatsen. Koersbal is een eenvoudig spel dat tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden. Heeft u interesse en wilt u komen kijken, dan is dit mogelijk. Wel willen wij dit graag van te voren weten. U kunt dan ook een afspraak maken met:

Jenny van Rooij telefoon 073-5213732.

Beste commissie- en sectieleden Denkend aan de uitdrukking: ‘De aanhouder wint……..’, wil ik u vragen de nieuwtjes, data van bijeenkomsten van uw club aan mij toe te zenden. Ik plaats ze dan in de HEVO-Actueeltjes van HEVO-Actueel. Het emailadres is pietkerssens@ home.nl Houdt u echter rekening met de deadlines. Op de binnenkant van de omslag van HEVO-Actueel treft u de deadline aan.

Redactie Piet Kerssens

Da-Capo verzorgt muzikale middag Op zondag 8 december verzorgt seniorenorkest Da-Capo een muzikale middag in De Ontmoeting. U bent van harte welkom ook als u geen lid van HEVO bent. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Da-Capo staat garant voor gezelligheid. En wilt u in deze toch al feestelijke maand een extra leuke middag hebben dan zien wij u graag binnen komen.

Voor informatie : Jenny van Rooij tel. 073-5213732

Nieuwe groep start met zumbalessen Op dinsdagavond 10 december gaat van 20.30 uur tot 21.15 uur - onder leiding n Nicole Teurlings - een nieuwe groep starten met de zumbalessen.

16


Mocht u belangstelling hebben, dan kunnen wij nog vier leden van harte welkom heten. Voor informatie: Angèle van Beckhoven, tel. 073 – 521 78 29 of 06 – 42 919 501 e-mail angelevanbeckhoven@gmail.com

Nieuw bij HEVO: muziekactiviteiten De activiteitencommissie HEVO wil activiteiten op het gebied van muziek starten. Ze denkt bijvoorbeeld aan: - het samen muziek maken op instrumenten (van thuis meegenomen of in De Ontmoeting aanwezig); - het luisteren naar bijvoorbeeld klassieke muziek (waarbij ingegaan wordt op de achtergronden van de composities en de componisten); - het leren van muziektheorie (wat leidt tot beter musiceren); - het behandelen van de muziekgeschiedenis of het leven van een of meer componisten (zoals Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mahler enz.). Heeft u altijd al samen muziek willen maken (wat is er leuker dan dat?) of heeft u altijd al meer over de achtergronden van componisten en hun composities willen weten, waardoor u meer in composities hoort en er nog meer van gaat genieten, dan is deze nieuwe activiteit vast iets voor u. Heeft u andere ideeën voor een activiteit op muziekgebied, laat het ons dan weten. Wij nodigen u uit voor de oriënterende bijeenkomst in De Ontmoeting op vrijdag 13 december van 10.00 – tot 11.30 uur, waarbij u ook kennis kunt maken met muziekdocent Jos de Hoon . Hij gaat bij voldoende belangstelling de door u gekozen muziekactiviteit opzetten. Entree is gratis. U bent van harte welkom.

Activiteitencommissie

Thema-avond kerststukje maken. Op donderdag 19 december zal er een thema-avond gehouden worden: kerststukje maken. De professionele leiding ligt in handen van Mona van der Biezen, bloemiste uit Nuland. Zij gaat er met u voor zorgen dat u met een zeer fraai kerststukje naar huis gaat. U kunt uit twee verschillende voorbeelden kiezen en alle materialen zullen door Mona verzorgd worden. De keuze kan gemaakt worden uit een kerst-stok of een etagère. Uiteraard zijn de kleuren van de versieringen naar eigen wens. Mona zorgt voor zilver, goud, rood of felle kleurtjes.

17


De kosten voor deze avond zijn € 17,50 dit is inclusief alle schalen en materialen. Het enige dat u zelf meebrengt is een tang, een mesje en een schaar. Mona zal eind november voorbeelden in De Ontmoeting neer zetten, zodat u alvast een indruk krijgt van het resultaat. Er kunnen slechts 20 personen aan deze avond deelnemen. Aanmelden kan in De Ontmoeting, u dient vooraf te betalen. Bij grote belangstelling zal er op dinsdag 10 december (let op: dit is een andere datum dan in de vorige HEVO-Actueel vermeld stond) een extra avond gehouden worden.

Activteitencommissie Angèle van Beckhoven tel. 073 – 521 78 29

Kerstvoorbereiding 2013 - thema Geen Plaats Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar ter voorbereiding op Kerstmis een oecumenische viering gehouden, gevolgd door een gezellige kerstmaaltijd. . Het thema van de viering op vrijdag 20 december luidt Geen Plaats en daarbij denken we allereerst aan het verhaal van Lukas over de geboorte van Jezus. Toen Jozef en Maria op reis waren van Nazareth naar Bethlehem was er voor hen geen plaats in de herberg, zodat Maria in een stal moest bevallen.

18


Maar we denken ook aan de vele vluchtelingen voor wie bij ons vaak geen plaats is. Het meest schrijnend bleek dat uit de dood van honderden vluchtelingen, die bij Lampedusa probeerden om Fort Europa te bereiken. Daarbij bedenken wij ook, dat ons land slechts mondjesmaat vluchtelingen toelaat die uit de hel van Syrië ontsnapt zijn. Met gebeden, gedichten en lezingen besteden we aandacht aan het wezen van het kerstfeest: vrede op aarde, ook voor de vele vluchtelingen. Omdat zingen ‘dubbel bidden’ is, doen we dat samen met het HEVO-koor onder leiding van Jan Pos, dat ook enkele bijzondere kerstliederen zal zingen. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor het Noodfonds van Vluchtelingenwerk; elders in dit blad vindt u daarover meer. We hopen op een royale gift voor dat fonds. Na de viering volgt weer de gezamenlijke kerstmaaltijd in de feestelijk aangeklede Theaterzaal van De Kentering in Rosmalen. Vrijdag 20 december in De Kentering, van 14.30 - 18.00 uur; zaal open vanaf 14.00 uur. Toegangskaartjes à €7,50 incl. kerstmaaltijd kunt u kopen vanaf 25 november bij De Ontmoeting en bij steunpunt Meeuwenhof op woensdag 11 december tussen 14.00 - 15.00 uur bij De Annenborch. Wij wensen u een fijne kerstviering toe.

Commissie Zingeving, Evenementen Commissie

HEVO-wandelclub De Zandlopers Maandag 6 januari 2014 gaan we een wandeling maken van ongeveer 5 km naar het Eikenburgbos/Vinkelsebos. Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Lijsterbeslaan (Maliskamp). Om mee te wandelen hoef je geen HEVOlid te zijn en je hoeft je ook niet vooraf aan te melden. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh tel. 6418910.

19


Excursie naar het informatiecentrum Zuid-Willemsvaart Het is een enorm en zeer interessant kunstwerk – de hele omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Wekelijks verandert het beeld. De commissie Cultuur zal half januari op dinsdag, woensdag of donderdag een excursie organiseren naar het informatiecentrum in de Kloosterstraat, waar u uitgebreide informatie krijgt over de hele ontwikkeling. In de volgende HEVO-Actueel kunt u hierover meer lezen.

Bejaarden & Begeerte Een voorstelling die prikkelt om lief te hebben, om te leven. HEVO, Annenborch en Welzijnsorganisatie Divers organiseren op 24 januari twee voorstellingen van het theaterstuk Bejaarden & Begeerte van het Zuidelijk Toneel. De voorstellingen zijn om 15.00 uur en 19.00 uur in De Annenborch. Toegang gratis (maximaal 125 bezoekers per voorstelling). Geïnspireerd door hun opa’s, die laat in hun leven smoorverliefd werden, maakten Lucas De Man (1982) en Oscar Kocken (1983)  de voorstelling Bejaarden & Begeerte. In deze voorstelling gaan zij de dialoog aan met de generatie 65plus en proberen zij antwoorden te vinden op vragen als: kan je nog verliefd worden op je tachtigste en zo ja, is dat hetzelfde als wanneer je twintig bent? Mag je nog met iemand samen zijn na het overlijden van je partner en is er in tehuizen voldoende gelegenheid om je af te zonderen met je (nieuwe) geliefde? Vele ouderen zoeken na het overlijden van hun partner een nieuw leven, en dus ook een nieuwe liefde. Het gebeurt dus... Lucas de Man en Oscar Kocken nemen het publiek mee terug in de tijd met herinneringen aan het amoureuze leven van lang geleden: het flirten in de danszalen, de onwetendheid, de macht van de kerk en alle taboes. Bovendien bespreken zij wat er zovele jaren later voor de ouderen is veranderd: vroeger moesten ze hun liefdesleven geheimhouden voor hun ouders, nu voor hun

20


kinderen. Ze verzorgen een zeer vermakelijke voorstelling waarin verhalen, film, dans, muziek en tekst zorgen voor een afwisselend geheel. De voorstelling is uitsluitend toegankelijk voor 65-plussers óf jongeren onder begeleiding van een 65-plusser. Leuk met uw kinderen of kleinkinderen, of gewoon een HEVO-lid, dat nog geen 65 is. Plaatsen reserveren kan bij de receptie van De Annenborch, 073 – 851 96 00.

Bezoek aan provincie en stad Utrecht Met een schraal herfstzonnetje vertrekken wij op woensdag 16 oktober met een gezelschap van 57 personen richting Maarsbergen in de provincie Utrecht. Onze chauffeur is vandaag Teun die ons gedurende de reis op de hoogte houdt van alle bezienswaardigheden die wij op deze dagtrip tegenkomen. Wij rijden over de Maas Gelderland binnen, passeren de Waal, de Lek en zien links van ons de stuw van Hagestein liggen, rijden provincie Utrecht binnen en zien aan de rechterkant de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie tussen Muiden en de Biesbosch een prachtig natuurgebied met forten en waterstaatkundige werken, deels zichtbaar, deels verborgen in het landschap van maar liefst 85 km lang.

gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden.

Nu rijden wij richting kaasboerderij de Weistaar bij het begin van de Utrechtse Heuvelrug waar de koffie en gebak worden geserveerd. Daarna hebben wij gelegenheid om de film over het bereiden van kaas te bekijken, streekproducten en hebbedingetjes in de vallei–landwinkel te kopen en wandelend vele indrukken op te doen in het nostalgische museum met authentieke boerderijgeveltjes, poppen in klederdracht en

De koffietafel met kroket wordt hierna genuttigd en wij zetten onze bustocht voort door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, dat overwegend bestaat uit bos, afwisselend met heideterreinen. Wij rijden langs Slot Zeist, prachtig omgeven door een Engels landschappark, richting Stad Utrecht waaraan de Maliebaan aan de Buitensingel de rondvaartboot op ons de ligt te wachten. Utrecht heeft een belangrijke historische geschiedenis, wij passeren tal van bezienswaardigheden, zoals de Domtoren, de hoogste kerktoren van Nederland

21


(465 treden en ruim 112 meter hoog ) het symbool van Utrecht, de unieke werven, middeleeuwse bruggen en panden aan de Oude Gracht, het mooie en groene Zochterplantsoen en natuurlijk de kenmerkende kelders met gezellige terrassen aan het water waar het zomers goed toeven is. Ook varen wij langs de herstelwerkzaamheden van het ingestorte deel van de kade aan de Oude Gracht. Na deze vaartocht rijden wij richting Hoog Catharijne ( een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland ) waar wij tot kwart over vijf de tijd hebben om te shoppen of lekker een terrasje te pikken. Alle deelnemers zijn aanwezig in de bus om naar het dineradres te gaan. De avond valt als wij via Tiel en Culemborgwaard naar het monumentale dorpje Aspen rijden, waar wij in restaurant De Schildkamp, ondanks het late tijdstip, een goed verzorgd diner wordt geserveerd. Na het diner vertrekken wij voldaan en tevreden richting Rosmalen. Wij danken de reisleiding en de chauffeur voor deze geweldige goed verzorgde dag. Chapeau!

Joop Stoop.

Omdat muziek je bij elkaar brengt Voor alles in je leven is er een eerste keer. Met losse handen fietsen, gat in je knie vallen, diploma uitreiking, ziek zijn, beter worden, Parijs, verliefdheid, zoenen, liefdesverdriet, afscheid nemen, baan, ontslag, AOW. Aan deze opsomming kunt u vast nog veel meer eerste keren toevoegen. 11 oktober 2013. Weer een eerste keer, want kennelijk was het in Nederland nooit zo koud op 11 oktober. Ik voeg er

22


nog eentje aan toe: de Dag van de Ouderen. Gewetensvraag: als ik nog geen HEVO-lid zou zijn geweest, was ik dan op vrijdag 11 oktober ook naar Perron-3 gegaan? Eerlijk antwoord? Neen, dan was ik niet gegaan. Waarom niet? Is toch (nog) niks voor mij, waarom zou ik naar de Dag van de Ouderen gaan? Omdat ik binnen de redactie had aangegeven het verslag voor HEVO-Actueel te willen schrijven, ga ik ’s middags al eventjes kijken in Perron-3. Sfeer proeven en ik heb alle tijd om met vrijwilligers van de Wereldwinkel - één van de standhouders op de informatiemarkt - te praten. Tijdens de pauze in het programma luister ik in de foyer alleen maar, luister ik naar het gegons van stemmen. Men ontmoet elkaar, kletst bij of na over de voorstelling tot nu toe. De jongens en meisjes achter de bar hebben trouwens hun handen vol om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd een drankje krijgt. Voor nu heb ik genoeg gezien. ’s Avonds ga ik terug, want ik heb een kaartje gekocht voor de avondvoorstelling. Buiten gutst het van de regen, binnen is het aangenaam. Eenmaal in de zaal ga ik er eens goed voor zitten. Bühne vrij, laat de artiesten maar komen.

23


Als ik de Evenementencommissie mag geloven – en waarom zou ik dat niet doen – worden we getrakteerd op een gevarieerd muziekprogramma. Van dixieland naar operette, van licht klassiek naar nostalgie. Voor elk wat wils dus. Zal ik ooit nog naar een dixieland looporkest kijken en luisteren zonder meteen ook dat konijntje op duracel batterijtjes van de Slapsticks rondjes te zien draaien? Of thuis luisteren naar Carmen zonder terug te denken aan de soliste van het operettekoor Rosmalen? Moeilijk. En haast onmogelijk om tenor Albert van mijn netvlies te verdringen. Stem, charme en charisma, gemaakt voor de operettemuziek. Ik zou een YouTube-filmpje naar André Rieu sturen als ik hem was. Het kleine symfonieorkest Toermalijn en zijn kennelijk eeuwig jonge dirigent, wat fantastisch om tot op zo’n hoge leeftijd leiding te geven aan deze amateurmusici,

vertolken onder andere een prachtige Aladin. De uitsmijter van de avond is zonder enige twijfel de And’re Zusjes. Twee Haagse en een Rosmalense dame. Ze nemen ons inderdaad mee “on a sentimental journey”. Zangtalenten en flair kortom: dames gemaakt voor de bühne. Ja, dit was deze eerste keer meer dan waard. Angele, Jenny, Rieki, Pieter en Sjef: mijn complimenten en dank voor de organisatie van deze feestelijke Dag van de Ouderen. Getuige de vele reacties achteraf kan wel geconcludeerd worden: wie er niet was, die heeft iets gemist. Dus: We’ll meet again tijdens de HEVO-Seniorendag 2014.

Redactie, Marlies Markensteyn

24


Jubileum 20-jarig bestaan biljartclub De Bergen

zeer leuke en gezellige middag geworden.

Op zondagmiddag 20 oktober heeft biljartclub De Bergen met haar leden en vrouwen - op feestelijke wijze aandacht besteedt aan haar 20-jarig bestaan. De festiviteiten bestonden in sportief opzicht uit een jeu de boules toernooi in een hal op het sportpark te Berlicum; dit onder een deskundige leiding van de baanbeheerder met zijn vrouw. Onder het genot van een drankje en een hapje is het een

De prijsuitreiking is verricht door bestuursleden van de HEVO: penningmeester Hans van der Bruggen( penningmeester) en Harrie Wijn als coĂśrdinator van de biljartclubs bij de activiteitencommissie. De winnaar bij de heren was Frans van de Pasch en bij de dames Jenny van Rooij. En omdat het vooral een gezelligheidstoernooi was, had Henk van Rooij voor de winnaars een prijs en een troostprijs voor de verliezers. Niet onvermeld mag worden dat Henk en Jenny van Rooij op een uitstekende manier voor de catering hadden gezorgd.

Jo Hommeles

Godsbeelden zijn mensbeelden Dat beweerde Harry Willems als inleider bij de gespreksochtend van 15 november, georganiseerd in De Ontmoeting door de commissie Zingeving van HEVO. Willems is een theoloog, die jarenlang gewerkt heeft als organisatieadviseur bij gemeentes en zorginstellingen en die na zijn pensionering hernieuwde belangstelling voor spiritualiteit heeft gekregen. Samen met zijn collega Clazien Pulles, die helaas verhinderd was, probeert hij in deze tijd van secularisatie, stem te geven aan het onuitroeibaar verlangen van mensen naar religie en zingeving. Willems constateert dat er ondanks die secularisatie en misschien zelfs daardoor veel te doen is op de markt van religie en geloof; hij noemt de schrijvers Vonne van der Meer en DĂŠsanne van Brederode als voorbeelden van een moderne

25


omgang met de vraag naar zingeving. Hij citeert ook de pas overleden bisschop Bluyssen die zei: Geloven moet je niet leren, maar je moet leren geloven. Volgens Willems is er ook verband tussen iemands godsbeeld en iemands zelfbeeld. Het kinderlijk godsbeeld wordt gevormd door de relatie van het kind met zijn ouders. God krijgt voor het jonge kind als vanzelf de trekken van een strenge vader en een lieve moeder. Voor velen van ons is het godsbeeld ook gevormd door voorstellingen uit de Bijbel, waar God geïdentificeerd wordt met leven, licht en liefde, maar ook als Schepper van hemel en aarde en als Vader van Jezus van Nazareth. Enkele aanwezigen refereren daarbij aan de geloofsbelijdenis van de Kerk, al is die wel in erg oude woorden doorgegeven. Een humanistische deelneemster stelde, dat mensen ook zonder de leiding van God en Kerk hun leven goed vorm kunnen geven, al erkende ze, dat de Joods-Christelijke traditie daarbij ook voor haar een rol speelt. Voor de pauze ging het vooral over oude en vaak wijd verbreide godsbeelden; na de pauze kwamen meer eigentijdse godsbeelden aan de orde, zoals die verwoord zijn door bijvoorbeeld Anton Houtepen (God als open vraag) en Klaas Hendrikse (Geloven in een God, die niet bestaat). In dat verband zei Gerard Reve: “Bestaan? Dat heeft God helemaal niet nodig!”. We spreken over God, maar ieder heeft daar zijn eigen voorstelling van; eigenlijk is hij ‘onzegbaar’, zoals ook wordt aangeven door mystici als Eckehart en Johannes van het Kruis. Alle religieuze tradities proberen vorm te geven aan het heilige; een groot probleem is, dat die vormgeving niet meer aanspreekt. Karl Barth (God als totaal andere) en Levinas (God als gezicht van de ander) vullen elkaar aan met immanente en transcendente beelden van God, die volgens veel van de bijna dertig aanwezigen in ieder van ons als liefde aanwezig is. Uit de slotdiscussie citeren we nog, met een vrij willekeurige greep: ‘Iedereen wordt met een kiem van geloof geboren’ ‘Voor mij is Jezus de belangrijkste wegwijzer naar God’ en het verhaal van Augustinus: “Op het strand was een jongetje bezig om de hele zee in een klein kuiltje te scheppen. Toen Augustinus hem zei, dat dat niet kon, wees het jongetje erop, dat het net zo onmogelijk was om God helemaal te bevatten”. Namens de commissie Zingeving dankte Hetty Goudswaard de inleider voor zijn boeiende verhaal en de deelnemers voor hun aanwezigheid en grote betrokkenheid bij het gesprek.

Commissie zingeving, Loek Mostertman

26


GGZ Oost-Brabant zoekt vrijwilliger Je vindt het heerlijk om buiten te zijn en maakt daarom regelmatig met een vriend(in) een ommetje in de buurt. Waarom dan niet samen wandelen in een schitterende parkachtige omgeving. Daar kunnen jullie aan de conditie werken, genieten van de eeuwenoude bomen en tevens oude-

ren gunnen om naar buiten te gaan.

Op landgoed Coudewater wonen namelijk enkele, niet mobiele, ouderen die zonder hulp niet naar buiten kunnen. Twee vliegen in één klap gevangen: jullie tweetjes gaan gezellig wandelen en babbelen en sluiten aan bij enkele vrijwilligers die op die dinsdagochtend een wandelingetje maken met een groepje bewoners. Die oudere bewoners hebben nagenoeg geen ontspanningsmogelijkheden doordat ze aan de rolstoel gekluisterd zijn en daarnaast psychiatrische beperkingen hebben. Een beetje afleiding en extra aandacht doen hen werkelijk wonderen. Daarnaast genieten ze ervan om de buitenlucht op te snuiven en de wind langs het gezicht te voelen. Die dinsdagochtend vliegt voorbij. Met je ‘eigen bewoner’ maak je met de groep, een korte wandeling over het terrein. Al snel is de tijd aangebroken voor een gezamenlijk kopje koffie of thee waarna weer een korte wandeling volgt. Spijtig genoeg moeten ze daarna weer terug naar de afdeling. Het zichtbaar genieten en die blije blik, dat alleen al maakt dit vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk. De nieuweling moet wel over speciale eigenschappen beschikken. Geduld hebben bijvoorbeeld, gemakkelijk contact kunnen maken, respect tonen voor de bewoners en het leuk vinden om te zorgen. En tot slot: het voortduwen van een rolstoel moet geen probleem zijn. ‘En mijn vakanties en verplichtingen dan’, zul je zeggen. Natuurlijk wordt er op jou gerekend maar voor vakanties en dergelijke is vanzelfsprekend begrip. Het zal je vast bij ons bevallen. Vrijwilligers die het tienjarig jubileum erop hebben zitten is bij ons heel gewoon. Heb je nog wat twijfels, maak een afspraak om je vrijblijvend nader te oriënteren. Je kunt je samen met een vriend(in) op geven maar vanzelf ben je alleen ook van harte welkom.

Maria van Schayk, coördinator vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabantnl

27


Sluitingstijden De Ontmoeting tijdens de feestdagen De Ontmoeting is voor alle activiteiten gesloten van maandag 23 december t/m maandag 6 januari. De laatste activiteit is dus de zondagmiddaginloop op 22 december. We openen het nieuwe jaar met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2014. De receptie begint om 16.00 uur. De gewone activiteiten gaan vervolgens weer van start op dinsdag 7 januari 2014.

Deadline kopij H-A

H-A verschijnt

2013 vrijdag 13 dec

2014 woensdag 8 jan

2014 vrijdag 24 jan

woensdag 12 feb

vrijdag 21 feb

woensdag 12 mrt

vrijdag 28 mrt

woensdag 16 apr

vrijdag 25 apr

woensdag 14 mei

vrijdag 30 mei

woensdag 18 juni

vrijdag 25 juli

woensdag 13 aug

vrijdag 22 aug

woensdag 10 sep

vrijdag 26 sep

woensdag 15 okt

vrijdag 24 okt

woensdag 12 nog

vrijdag 21 nov

woensdag 10 dec

28


HEVO-informatie Bestuur Naam: Aanspreekbaar voor: Telefoon: Jan Jansen voorzitter, commissie reizen 5214991 Peter de Leeuw secretaris, 5215268 Hans v. d. Bruggen penningmeester, sponsorcommissie 5213204 Janny Heuveling cultuur, CCB 5212420 Ingrid Thelissen cultuur, zingeving, redactie, seniorennieuws, KBO 6414789 Hetty Goudswaard zingeving, CCB 5216487 Harrie Wijn activiteitencie, beheerder, 2e penningmeester 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, cie. CCB 5213692

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 073 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Ledenadministratie Annemarie Peters; 073 5213957 Yvonne de Ruijter email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl


Hevo actueel december docx  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you