Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 september 2015 nr: 8


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen en Guido Robbens

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 18 september 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Terugblik

02 02 03 07

18 Fietsen met Gijs en Bert 19 Dagtocht Rotterdam

Schrijft u mee? Nieuwsbrief, ook door u? Mijmeringen HEVO-Actueeltjes

Reizen en dagtochten 14 Kerstreis ThĂźringer Wald

Bestuur

Voorlichting

04 Dialoog met ouderen 05 Schrijven in HEVO-Actueel

13 SCR voorlichting gebruik PC en Smartphone 15 HEVO Komfestival 16 Informatie ouderenadviseurs 21 SCR voorlichting Telebankieren 22 Informatiemarkt, 13 september in De Kentering

Uit Tips 06 Dag van de Senioren 16 Film Deans in Perron-3

Lezingen en workshops

En ook ‌..

06 Mandala-tekenen 18 Rondleiding in de Lambertuskerk 20 Tussen kunst en kitch restauratie schilderijen 20 Cursus fietsveiligheid

15 23 23 24

1

Wandelen met de Zandlopers Spelen met taal Schaken in De Ontmoeting Expositie natuurfotografie


Schrijft u mee? Beste HEVO-leden. Weet u dat u lid bent van een vereniging met meer dan 2400 leden? Onze vereniging heeft 16 commissies en 43 clubs. In het HEVO-inschrijfformulier staat de vraag: Waarom bent u lid geworden van HEVO? U antwoordde: ‘Oh, dat weet ik nog niet, laat mij eerst maar even een tijdje lid zijn, dan kom ik er vanzelf achter!’ Weet u het nu? Velen van u zullen deze vraag bevestigend dan wel ontkennend beantwoorden. Intussen zijn velen van u lid geworden van een commissie of club. Als redactie van HEVO-Actueel willen wij u graag tot schrijven aanzetten. Wij zijn er van overtuigd dat er veel gebeurt in uw commissie of club. Bijvoorbeeld in uw biljart- of fietsclub, in uw koor, in uw dansgroep, in uw reis, in uw expressiegroep, enz. Ik kan nog wel even doorgaan. Met andere woorden, ik nodig u van harte uit om een leuk stukje te schrijven over wat u meemaakt in uw commissie en/of club. Denkt u nou niet van: dat kan ik niet of dat doet een ander wel! Nee, schrijft u dat leuke stukje nu eens zelf. Wij, de redactie, zien uw kopij, in een Word-bestand, gaarne tegemoet. Piet Kerssens, redactie.

Nieuwsbrief, ook door u?

Hebt u hem al gezien, de vernieuwde Nieuwsbrief die u via de website www.hevorosmalen.nl en in uw mailbox kunt lezen? Nog niet? Zeker doen! In HEVO-Actueel kunt u oproepen doen, artikelen plaatsen, verslagen van reizen insturen, kortom eigenlijk alles wat voor onze leden van belang is. Het nadeel, als je het zo zou mogen noemen, is dat HEVO-Actueel een maandblad is en dat de Nieuwsbrief in elke 14 dagen verschijnt. U kunt de leden veel sneller bereiken. Maak dus gebruik van deze mogelijkheid en neem contact op met Nieuwsbrief@hevorosmalen.nl of meldt u aan voor de HEVO-Nieuwsbrief. Geert Loeffen, redactie

2


Mijmeringen Hebt u dat nou ook? ’s Nachts, als je wilt gaan slapen, wordt je oor weleens gestreeld door prachtig vogelgezang. Ik heb het geluk, dat ik recht tegenover de Lambertuskerk woon. De vogels rondom de statige toren zeggen mij welterusten met een prachtige sonate van Ludwig von Beethoven, vergezeld door klokkengelui? Wellicht de Moonlight Sonata of laat ik mij nu te veel meeslepen door mijn liefde voor de klassieke muziek? Sonata quasi una Fantasia. Een sonate die als fantasie aandoet. Opgedragen aan gravin Giulietta Guicciardi. Alleen haar naam al! Een en al schoonheid. Op de klanken van deze muziek memoreer je de dag, die de ‘wels en wees’ gebracht heeft. Verder luisterend naar de vermeende klanken val ik na enige tijd in slaap en waag mij aan dromen, die ik me nooit ’s ochtends herinner. Is ook niet erg, want een nieuwe dag gaat mij opslokken. De zon geeft haar mooiste stralen af en nodigt mij uit tot……... ja, tot wat? Ik weet het nog niet. Als pensionado hoef je niet meer zo nodig. Op de maandagochtend fiets ik naar De Ontmoeting om mijn ‘werk’ als gastheer te gaan doen. Mijn collega begroetend, koffiezetapparaat aan, de lichten aan, de radio aan, de kassa geteld. De eerste gasten komen binnen, vragen om een kopje koffie, maken een praatje. De bridgers gaan hun kaartje leggen, de toneelclub gaat repeteren voor het volgende toneelstuk. Er is volop bedrijvigheid. Heel leuk en ontspannend en voordat je er erg in hebt, is het al weer pauze. Menige bridger of toneelspeler zucht. Ook zij hebben zich ontspannen door inspanning en dan doet een heerlijk kopje koffie of thee wonderen. Om 1 uur ’s middags pak ik mijn fiets weer om naar huis te gaan. Een uurtje later de auto om de kleinkinderen van school te halen, die hun verhalen vertellen. Oma, opa, weet je wat er gebeurd is? Ik zal het u maar onthouden. Ook u, dunkt me, hoort de verhalen aan…. Mijmeringen van een dag, u heeft en kent ze allemaal. Graag wens ik u vele mijmerdagen toe! Piet Kerssens, redactioneel

3


Dialoog met ouderen In de afgelopen maanden heeft Laura Medo voor haar afstudeeronderzoek aan de Fontys Hogeschool Communicatie een onderzoek gedaan voor onze vereniging. Onderdeel van het onderzoek was het zoekgedrag van senioren in Rosmalen: hoe komen ze aan hun informatie. Daarnaast is het imago onderzocht en is bekeken hoe HEVO meer in dialoog kan komen met haar leden en de Rosmalense senioren. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat HEVO een grote naamsbekendheid heeft en dat men over het algemeen tevreden is over de informatieverstrekking. Het imago is positief en vooral ‘sociaal’ en ‘gezellig’. Onder niet-leden werd HEVO door een enkeling nog wel eens gezien als “bejaardenclub”. Uit de enquête kwam naar voren dat veel senioren het druk hebben en veel te doen hebben. Maar ook gaven veel leden aan dat ze bereid zijn om met HEVO mee te denken en of te werken. 286 HEVO-leden en 49 niet-leden hebben de enquête ingevuld. Dat geeft een redelijke mate van betrouwbaarheid. Van de HEVO-leden gaf 42% aan wekelijks deel te nemen aan een activiteit en 31% een keer per maand. De meeste informatie over HEVO halen de leden uit HEVO-Actueel (75%), de website (50%) en de Nieuwsbrief (73%). Ook wordt de Rosbode vaak geraadpleegd. Als het gaat om informatie in het algemeen (dus niet alleen over HEVO) scoren internet, het Brabants Dagblad, Bossche Omroep en Rosbode het hoogst. Dit is belangrijke informatie voor onze externe communicatie. Op de vraag ‘wat betekent HEVO voor u?’ gaf 64% aan dat activiteiten belangrijk tot zeer belangrijk zijn. Voor 62% is dat het contact met anderen, 60% belangenbehartiging, 53% nieuwe mensen ontmoeten en 31% van huis zijn. Voor 73% voldoet HEVO geheel of voor een groot deel aan de verwachtingen. Het bestuur betrekt de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen bij de communicatie, het formuleren van beleid en het opzetten van activiteiten. In komende HEVO-Actueels vertel ik daar mee over. Ik wil iedereen danken die meegewerkt heeft aan het onderzoek van Laura. Peter de Leeuw, secretaris

4


Schrijven in HEVO-Actueel HEVO-Actueel is het blad van en voor leden van seniorenvereniging HEVO. Doel van HEVO-Actueel is het bevorderen van de betrokkenheid bij de vereniging. Er wordt informatie gegeven over de activiteiten van commissies en clubs. Ook wordt aandacht besteed aan zaken, die de leden in hun dagelijks leven aangaan (landelijke of lokale ontwikkelingen op het gebied van het seniorenbeleid, de Wmo, welzijn en zorg). Het blad verschijnt 11 x per jaar. Wij willen het blad leesbaar houden. Dat kan door artikelen niet te lang te laten zijn, door het plaatsen van foto’s en door de opmaak. Voor de lengte van een artikel hebben we maxima vastgesteld. Een verslag, aankondiging van een activiteit of informatie van de ouderenadviseurs mag maximaal 1600 tekens (excl. spaties) omvatten. Hoe weet u het aantal tekens? In de balk in Word staat links onderaan het aantal woorden. Wanneer u daarop met de linkerknop van de muis klikt, ziet u het aantal tekens. Als een artikel te lang is, vraagt de redactie aan de schrijver om het in te korten. Soms doet de redactie dat, waarbij ze er goed op let dat de essentie van het artikel behouden blijft. Wanneer een artikel ingrijpend is gewijzigd, legt ze het eerst voor akkoord aan de schrijver voor. We vragen u om uw artikel aan te leveren in een Word-bestand, platte tekst met zo min mogelijk opmaak en dus niet in een mail. Dit laatste geeft ons extra werk. Als u foto’s voor bij uw artikel hebt, is dat heel fijn. Lever die dan apart aan, dus niet verwerkt in het artikel. Voor de rubriek U en uw hobby gaan we uit van maximaal 1200 tekens. In de meeste gevallen zorgt de redactie voor dit artikel. Elke maand schrijft een redactielid een redactioneel artikel. Zij of hij is vrij in onderwerp, maar is gehouden aan het aantal tekens van 1600. Zo leggen we ons zelf ook beperkingen op. De lengte van Van het bestuur is afhankelijk van de informatie. De aanlevering van kopij kent een deadline. De redactie gaat hier strenger de hand aan houden. Deadline komende nummers: • 18 september (oktober) • 16 oktober (november) • 20 november (december) Peter de Leeuw, redactielid

5


Dag van de Senioren Nog ongeveer 3 weken en dan is het zover. Op vrijdag 2 oktober biedt HEVO een feestelijk programma aan in Perron-3 met een mix van velerlei muziekgenres. Uitvoerenden zijn Lya De Haas en Hennie Korsten, de Herzogenwälder Blasmusik, Floris Jan Mensen en het Regionaal Symfonieorkest uit Oss. En natuurlijk kunt u ook weer kijken naar interessante hobby’s van diverse HEVO-leden. Samen met deze HEVO-Actueel ontvangt u een flyer met de belangrijkste gegevens. Indien u nog geen kaartje hebt besteld, wacht dan niet te lang om teleurstelling te voorkomen. Beschikt u reeds over een kaartje, geef de flyer dan aan uw vrienden, buren, familie of kennissen. Ook zij zijn samen met u van harte welkom bij dit gezellige evenement op 2 oktober 2015. Pieter Vissers - evenementencommissie

Mandala-tekenen Seizoen 2015-2016 Ik verheug me er op om de cursus (12 lessen) weer te mogen geven.We beginnen op woensdag 30 september in De Ontmoeting. De cursus is eens in de 14 dagen. Het einde van de cursus zal eind maart 2016 zijn. In de herfstvakantie (van 24 oktober t/m 1 november) is er geen les. De laatste les in 2015 is op 9 december. Op 30 september: les 1 waarin we beginnen met een vrije Mandala. Daarna volgt de Chakra in 7 lessen. Tot slot komen er nog enkele andere thema’s aan de orde. We maken er weer een fijn Mandala-jaar van !!! Gesina Versteeg, tel. 5212862

6


HEVO-Actueeltjes september-oktober-november Cursus Vrijdag 18 september: 10.00 tot 12.30 uur. De Ontmoeting. Inleiding in filosofie en filosoferen o.l.v. Jacomijn Hendrickx, tel. 0651579745. Kosten: HEVO-leden € 45,-, niet-HEVO-leden € 60,Aanmelding: info@filos.nu o.v.v. naam, telefoonr., adres en HEVO-lid ja/nee. Vervolgdata: 2 en 16 oktober, 13 en 27 november, 11 december. Dinsdag 29 september: 14.00 uur. De Annenborch. Info-bijeenkomst over computer- tablet- smartphonecursussen en computerhulp. Aanmelding: tot 25 september bij de receptie van De Annenborch, tel. 8519600.*** Woensdag 30 september: De Ontmoeting. Cursus Mandala-tekenen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.*** Vrijdag 9 oktober: 12.45 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Cursus Fietsveilgheid en mogelijkheid tot testen E-bike. Aanmelding: Let op! U kunt zich tot uiterlijk 30 september aanmelden. VVN Steunpunt Zuid, Beekstraat 52, 6001 GJ Weert of www.hevorosmalen.nl/fietscursus of mail uw deelname (zie inschrijfbon) naar steunpuntzuid@vvn.nl *** Dansen Zondag 4 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Zondag 1 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Deadline HEVO-Actueel!! Vrijdag 18 september en 16 oktober en 20 november Expositie Dinsdag 1 september tot en met 30 oktober: De Ontmoeting. Tentoonstelling: Natuurfoto’s van het IVN ‘s-Hertogenbosch.*** Festijn Vrijdag 2 oktober: Dag van de Senioren. Perron-3.***

7


Film Maandag 12 oktober: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Daens.*** Fietsen Woensdag 16 september: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Dick Bruin, tel. 5215254. Woensdag 30 september: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Bert v. Oostenbruggen, tel. 5216356. Informatie Dinsdag 15 september: 13.30 tot 15.00 uur. De Annenborch. Presentatie telebankieren t.b.v. SNS- ASN- en Regiobankcli谷nten. Computerlokaal De Annenborch. Aanmelding: Annette Gladdines, tel. 0620356366. Bij geen gehoor: receptie De Annenborch, tel. 8519600.*** Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 8 september: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Dinsdag 6 oktober: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Dinsdag 3 november: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Kaartverkoop Woensdag 5 augustus en daaropvolgend: Kaartverkoop. Dag van de Senioren. Perron-3. Zie ook www.perron-3.nl Keuringen Vrijdag 11 september: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554.

8


Vrijdag 9 oktober: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 6 november: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Zaterdag 19 september: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 24 september: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Vrijdag 16 oktober: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 24 oktober: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 29 oktober: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Donderdag 26 november: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Komfestival Zondag 13 september: 11.00 tot 17.00 uur. HEVO-stand. Rosmalen-centrum nabij De Driesprong.*** Tevens informatie over o.a. Wmo in De Kentering van 10.00 tot 17.00 uur.*** Reizen Woensdag 16 september: De Ontmoeting. 13.00 tot 14.00 uur. Informatie en aanmelding Kerstreis.*** Zondag 20 september: Soldaat van Oranje. Geen plaatsen meer vrij. Info: Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861, e-mail: ha.plappert@home.nl. Dinsdag 22 september: Bezoek Mechelen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Info: Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040. Woensdag 21 oktober: Bezoek Bruinkoolgroeve Düren. Dagtocht: de Bruinkoolgroeve, Düren, lunch en diner. Kosten: € 49,- p.p. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag van € 5,- bij. Info: website HEVO en HEVO-Actueel augustus. Aanmelding: Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861 of e-mail: ha.plappert@home.nl Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Info en aanmelding: Loek Mostertman, tel. 6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl ***

9


10


Seniorencontactmiddagen Donderdag 3 en 17 september: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Zondag 6 september: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van zanggroep: De Zangtoffel. Info: Jenny van Rooij, tel. 521373. Dinsdag 8 september: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 9 en 23 september: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Vrijdag 25 september: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Dinsdag 29 september: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Donderdag 1 en 15 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels@gmail.com Zondag 4 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Tussen Kunst en Kitsch. Keuring en advies voor eventuele restauratie van uw schilderijen door Rita van der Laan. www.atelierritavanderlaan.com Info: Jenny van Rooij, tel. 521373.*** Dinsdag 13 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 14 en 28 oktober: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Riet Zijlemans, tel. 6123990. Dinsdag 27 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Vrijdag 30 oktober: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Donderdag 5 en 19 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels@gmail.com Dinsdag 10 november: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 11 en 25 november: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart. Info: Jenny van Rooij, tel: 5213732. Riet Zijlemans, tel. 6123990.

11


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Dinsdag 24 november: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Vrijdag 27 november: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Vakantie Zaterdag 24 oktober tot en met Zondag 1 november: De Ontmoeting gesloten wegens herfstvakantie. Wandelen Dinsdag 15 en 29 september: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Dinsdag 22 september: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Maandag 5 oktober: 13.30 uur. Strandbad aan de Deltalaan. Wandeling om De Groote Wielenplas. Info: Bert Nissingh, tel. 6418910.*** Dinsdag 6 en 20 oktober: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Dinsdag 13 en 27 oktober: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 3 en 17 november: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Dinsdag 10 en 24 november: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Redactie, Piet Kerssens.

12


SCR voorlichting gebruik pc en smartphone Het Senioren Computerleercentrum verzorgt op dinsdagmiddag 29 september a.s. weer een informatiemiddag voor mensen die hun digitale vaardigheden willen vergroten en willen onderzoeken of het Computerleercentrum hen daarbij van dienst kan zijn. Ook in de maanden oktober, november en december staan er weer diverse cursussen in de planning. Windows 7 en Windows 8 gebruikers kunnen gratis Windows 10 downloaden. Dit besturingssysteem is als het ware een kruising tussen Windows 7 en 8. De functies die bij Windows 7 goed bevielen en de moderne mogelijkheden van Windows 8 zijn in Windows 10 verenigd. Vanaf oktober 2015 zal het SCR cursussen Windows 10 in haar aanbod gaan opnemen. De precieze data staan binnenkort op het aanmeldformulier vermeld. Aanmeldformulieren worden o.a. tijdens de info-middag verstrekt en zitten in de infoboekjes, die verkrijgbaar zijn bij Perron, Het HEVO-gebouw De Ontmoeting, Zorgcentrum de Annenborch en De Biechten. Verder zijn wij voornemens om vanaf oktober ook cursussen te gaan inplannen voor het leren omgaan met de smartphone. In eerste instantie voor hen, die een smartphone hebben met een Adroid besturing. Men dient voor deze cursus wel de eigen smartphone mee naar de cursus te brengen. Maar we blijven uiteraard ook nog onze tabletcursussen en diverse fotocursussen aanbieden. Naast het volgen van een cursus kunt u ook bij ons terecht met uw individuele vragen op het vlak van computer-, tablet- en smartphonegebruik tijdens onze Inloopuren. Wij gaan dieper in op wat wij u te bieden hebben op 29 september a.s.. Deze informatiemiddag begint om 14.00 uur en vindt plaats in ons leslokaal in Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100 in Rosmalen. Wilt u hier naartoe komen? Dan verzoeken we u DRINGEND om u aan te melden v贸贸r vrijdag 25 september 2015. Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij moeten rekenen; het lokaal kan slechts 12 belangstellenden plaatsen en bij meer aanmeldingen moeten we een extra bijeenkomst regelen. Meldt u zich aan via het telefoonnummer van de receptie van Zorgcentrum De Annenborch: 8519600. Henri毛tte Koldewee, voorzitter SCR.

13


Kerstreis Thüringer Wald, 22-27 december 2015 Thüringer Wald Het Thüringer Wald is het grootste woud in het oosten van Duitsland met oude steden en dorpen met zeer oude vakwerkhuizen zoals Eisenach, Weimar, Erfurt. Schmalkalden - Thüringer Wald Onze vakantiebestemming Schmalkalden ligt aan het riviertje de Schmalkalde en is een 1200 jaar oude stad met omwalling, huizen in vakwerkbouw, de gotische kerk St. Georg en het 16e eeuwse slot Wilhelmsburg. Hotel Jägerklause

We verblijven in familiehotel Jägerklause aan de rand van Schmalkalden. Alle comfortabele kamers zijn voorzien van bad/douche, wc, (deels) telefoon en tv. Verschillende kamers hebben een balkon. Het hotel is van alle gemakken voorzien en beschikt over een lift (enkele kamers niet per lift bereikbaar), een huisbar, enz.. Het uitgebreide ontbijtbuffet bevat producten uit eigen keuken. In het restaurant, tot ver in de omgeving bekend vanwege zijn kwaliteit, wacht ons ‘s avonds een 3-gangen keuzemenu. Op eerste kerstdag krijgen we een Jägerklausemenu en op de tweede is er een grillavond in het grillrestaurant van het hotel. Reissom Toeslag 1-persoonskamer

€ 497,-- p.p. € 50,-- p.p.

Bij de reissom inbegrepen: • de reis per luxe touringcar (vertrek vanaf diverse opstapplaatsen in Rosmalen), voorzien van bar, modern geluidssysteem met DVD, panorama camera, toilet en airco; • hotel op basis van halfpension, ontbijtbuffet, dagelijks 3-gangen keuzemenu, 1 x Jägerklausemenu en 1 x grillavond; • excursies (inclusief entrees): bezoek historische stad Erfurt – wintertocht door het Thüringer Wald met stop in Oberhof – bezoek zeeaquarium in Zella Mehlis – bezoek Weimar met kerstmarkt - fakkelwandeling met glühwein – glasstudio Herbert Reuss – bezoek Viba chocoladewereld – bezoek centrum Schmalkalden – natuurtocht met stop in Meiningen – bezoek Eisenach;

14


• • •

avond met live-muziek op 23 december en op de 24ste gezellige middag met koffie/thee en gebak en voor iedereen een klein geschenk van de kerstman; afscheidsdiner; alle taxen – calamiteitenfonds – reserveringskosten - de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider.

Niet inbegrepen: Annulerings- en/of reisverzekering - persoonlijke uitgaven - niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees. Aanmelden kan op 16 september in De Ontmoeting van 13.00 tot 14.00 uur bij Diny Voets, telefonisch te bereiken op nummer 5030900 of 0610843040. Mailen kan ook naar dini.voets@ziggo.nl.

HEVO Komfestival Als één van de grootste verenigingen van Rosmalen mogen wij natuurlijk niet ontbreken op deze jaarmarkt. Wij willen het grote publiek informeren over het uitgebreide scala van activiteiten voor 50-plussers en het maatschappelijke belang waar wij in Rosmalen voor staan. Leden van het bestuur en de evenementencommissie zijn aanwezig om al de vragen te beantwoorden. Het komfestival vindt plaats op zondag 13 september 2015 van 11.00 - 17.00 uur. Onze stand is te vinden nabij De Driesprong in het centrum. Pieter Vissers ,evenementen commissie

Wandelen met De Zandlopers Op maandag 5 oktober gaan we een wandeling maken rond De Groote Wielenplas. We vertrekken vanaf het strandbad aan de Deltalaan. Om mee te wandelen hoeft u geen HEVO-lid te zijn en u hoeft zich vooraf niet aan te melden, iedereen is welkom. Voor informatie: bellen naar Bert Nissingh 6418910.

15


Film ‘Daens’ in Perron-3 Op maandag 12 oktober 2015 wordt in samenwerking met Perron 3 de HEVO-film ‘Daens’ gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Aanvang: 20.15 u. Wanneer Adolf Daens in de Vlaamse industriestad Aalst aan de slag gaat als pastoor, maakt hij kennis met de erbarmelijke omstandigheden waaronder de Aalster fabrieksarbeiders gedwongen zijn te leven. Kindersterfte, alcoholmisbruik, zedenverval, armoede en honger zijn aan de orde van de dag. Daens’ ontsteltenis vindt al snel zijn weg naar de krantenkolommen. Bij Charles Woeste, een welgestelde fabrieksdirecteur en parlementslid namens de katholieken, schiet dit in het verkeerde keelgat. Hij noemt Daens een socialistische onruststoker. Tot zijn grote woede verschijnen Daens’ artikelen in de katholieke krant. Hoewel progressiever ingestelde fabrieksdirecteuren nog wel bereid zijn om het leven van het proletariaat enigszins te verbeteren, blijft een meerderheid van de burgerij halsstarrig het klassiek-liberale gedachtegoed aanhangen. Al met al een boeiende film over sociaal onrecht en de sociale omstandigheden van arbeiders en de liberale bovenlaag van de negentiendeeeuwse klassenmaatschappij. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Ingrid Thelissen, Commissie Cultuur

Informatie van de ouderenadviseurs Per telefoon inbreken in je computer. Kan dat?? Ja, dat kan! Niet alleen je huis is tegenwoordig interessant voor inbrekers, ook inbreken op je computer is populair bij het dievengilde. Op allerlei slinkse manieren wordt geprobeerd toegang te krijgen tot jouw computer en daarmee je geld en je gegevens af te troggelen. De afgelopen maanden probeerden nep-Microsoftmedewerkers zo ook hun slag te slaan. Aan deze vorm van oplichting is niet veel te doen, omdat de oplichters vanuit het buitenland opereren.

16


Het enige, dat je kunt doen is, zelf alert zijn op dit soort vorm van oplichting. De inbraak. Je wordt gebeld, meestal door een Engels sprekend of slecht verstaanbaar iemand. De criminelen doen zich voor alsof zij van Microsoft zijn of voor het bedrijf werken en hangen een verhaal op, dat uw computer met een virus besmet is. Er wordt gevraagd de computer op te starten en enkele opdrachten uit te voeren. In de ogen van een leek lijkt het dan al snel alsof er heel wat mis is met de computer. Eenmaal overtuigd van de ellende op hun computer wordt de gebelde verzocht toestemming te geven om op afstand toegang tot hun computer te verschaffen. Vanaf dat punt zijn er verschillende varianten in omloop. Zo kan het zijn dat de crimineel de computer zogenaamd ‘controleert’ en adviseert om een duur antivirusprogramma aan te schaffen. Ook zijn er versies waarbij de crimineel de computer op afstand vergrendelt en de gebelde moet betalen om de vergrendeling ongedaan te krijgen. Daarnaast kan de crimineel ook kwaadaardige software op de computer plaatsen om zo achter uw persoonlijke gegevens te komen, bijv. banknummers, wachtwoorden, enzovoort. Advies. Als u een telefoontje krijgt van iemand met een buitenlands accent of in het Engels, die zegt bij Microsoft te werken, hang dan direct op. Bel ook nooit terug naar onbekende nummers. Dit zijn vaak nummers in het buitenland, die veel geld kosten. De oplichters bellen willekeurig mensen op. Zolang u de persoon niet op uw computer of laptop heeft laten inloggen, zal er waarschijnlijk niet veel aan de hand zijn. Wanneer dat wel het geval is, raden we u aan om al uw wachtwoorden aan te passen, ook van uw e-mail. Bent u verder in het proces geweest en heeft u ook bijv. een bankrekeningnummer of creditcardgegevens opgegeven, dan is het raadzaam onmiddellijk uw bank of creditcardmaatschappij te bellen en uw rekeningen te blokkeren. Als het toch mis is gegaan, dan beoordelen de banken per geval of gedupeerden geld terugkrijgen. Wilt u zekerheid of uw computer in orde is, laat hem dan zo snel mogelijk nakijken door een betrouwbaar computerbedrijf! In zijn algemeenheid geldt: Ga nooit op telefoontjes van vreemden in, laat u niet zogenaamd waarschuwen door mensen, die u niet kent. Neem als uitgangspunt dat u zelf actie onderneemt als u iets nodig heeft en bel dan met een u bekende en betrouwbare leverancier. Vraag aan familie, vrienden en kennissen met welke bedrijven zij goede ervaringen hebben. Vraag vooraf offerte voor dat u met iemand in zee gaat. Kortom: Niet bang zijn, maar wel alert zijn op deze vorm van oplichting. Paul Scholten, ouderen adviseur

17


Rondleiding in de Lambertuskerk De Commissie Cultuur heeft in de vorige HEVO-Actueel een rondleiding aangekondigd in de Lambertuskerk. Deze rondleiding wordt speciaal voor HEVO-leden gehouden door Antoine de Visser. De Lambertuskerk is een rijksmonument dat op het hoogste punt van het dorp Rosmalen staat. Het schip van de kerk werd gemoderniseerd in neoclassicistische Waterstaatstijl. In de kerk zijn nog o.a. een houten communiebank (1759), drie gebrandschilderde ramen in het koor (1914), een Mariabeeld (1751) en een Smitsorgel (1850). In HEVO-Actueel van augustus staat een uitgebreide beschrijving van de excursie. Deze boeiende rondleiding vindt plaats op dinsdag 6 oktober a.s. en begint om 14.00 uur. U bent allen van harte welkom en u hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Fietsen met Gijs en Bert Woensdag 19 augustus was een ideale fietsdag en bij De Ontmoeting hadden zich om half tien dan ook circa vijfendertig enthousiaste fietsers verzameld, voor de tocht van 45 kilometer. Via de Watertuinen van de Groote Wielen leidde Bert ons door het ongerepte poldergebied langs verstilde weggetjes naar Lithoijen. Vandaar reden we terug naar Lith, waar in het dorp de koffie op ons wachtte. Zo’n fietstocht biedt twee mogelijkheden: enerzijds ontmoet je vrienden en bekenden, met wie je herinneringen ophaalt of een leuke babbel hebt. Anderzijds kun je ook van de natuur genieten zonder veel te converseren. Al pratend met elkaar op de fiets kom je erachter dat ieder mens op een andere manier naar de natuur en de bewoning kijkt en weer andere dingen observeert dan jijzelf. De terugweg liep langs de Maas tot voorbij Gewande en langs de sluis van Empel. Het was een leuke tocht! Bert en Gijs: bedankt en tot de volgende keer! Guido Robbens

18


Dagtocht Rotterdam                               Op 21 juli 2015 gaan we in twee bussen naar Rotterdam. Bij Wagenberg, gemeente Drimmelen hebben we onze eerste stop. De koffie met gebak smaakte heerlijk, maar de levertijd was een beetje aan de overdreven kant. Maar een kniesoor die daar op zo’n mooie dag op let. Bij de Moerdijkbrug verlaten we ons Noord-Brabant. Wat kom je dáár dan een enorme plas water tegen! Na de tunnel bij Dordrecht rijden we langs Barendrecht en IJsselmonde, gebieden waar zich een heel stuk familiegeschiedenis van mij heeft afgespeeld.  Met Opa, een tuinder met paard en wagen mee naar de groenteveiling in Barendrecht, schitterend vond ik dat!  We naderen Rotterdam. De skyline alleen al is beslist de moeite waard.  Maar Rotterdam zelf ook!  

We begonnen met een rondvaart over de Maas richting de Maasvlaktes. Veel van de havenactiviteiten zijn hiernaartoe verplaatst. Na de lunch in een restaurant bij CS bezochten we de stad op eigen gelegenheid. Vrijwel iedereen is toen, linea recta, naar de vorig jaar geopende Markthal gegaan. Dankzij het tot 30 meter hoger geplaatste dak van die hal heeft de verkoop van vlees daar de zegen van de Voedsel- en Warenautoriteit gekregen. Vanaf het moment dat je de Markthal binnenkomt, word je overmeesterd door al die indrukken die je dan opdoet. Geweldig! Ja, vooral de hoogte van de hal is indrukwekkend. En dan te bedenken dat die hoogten aan de twee zijkanten gewoon zijn ‘gevuld’ met appartementen! Appartementen, die van twee kanten die 30 meter bereiken!  Aan het eind van de middag gaan we weer richting Noord-Brabant. Overigens niet nadat Diny Voets een ‘verdwaalde’ medereiziger had opgespoord. Het diner hebben we gebruikt in hetzelfde café-restaurant van de ochtend in Wagenberg. Het smaakte goed. En de sfeer was gezellig.  Op de levertijd viel deze keer niets aan te merken. Ik kijk terug op een geslaagde dagtocht. Diny en Rieki, met de twee chauffeurs uiteraard, hartstikke bedankt! Joris van Gelder, deelnemer dagtocht

19


Restauratie schilderijen Op zondag 4 oktober is Rita van der Laan van 14.00 tot 17.00 uur aanwezig bij de inloopmiddag van HEVO. Zij geeft in de vorm van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ vrijblijvende adviezen betreffende restauraties aan schilderijen op doek en paneel. Dit kan betrekking hebben op schoonmaken, bedoeken, scheuren herstellen, inschilderen, vernissen en opspannen. Geen enkele restauratie is gelijk aan de andere. Elke verflaag, elk vernis vergt een eigen aanpak. Neemt u alstublieft het betreffende schilderij mee! Dan kijken we er samen naar! Meer info over restauraties vindt u op website: www.atelierritavanderlaan.com

Cursus Fietsveiligheid Met plezier maar vooral veilig fietsen wilt u toch allemaal? Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met HEVO een gratis cursus fietsveiligheid voor senioren. De cursus bestaat uit theorie met nuttige tips en de laatste verkeersregels voor fietsers. Het praktijkdeel omvat een vaardigheidstraining op een parcours. Ook is een lokale fietsenzaak (fietsplus Verhallen) aanwezig om vrijblijvend een E-bike te testen. Dit is zeker nuttig als u overweegt over te stappen van een gewone naar een elektrische fiets. Tevens kunt u meedoen met een fietsroute in de omgeving met typische verkeerssituaties onder begeleiding van de HEVO fietsclub “De vrolijke Trappers”. Vrijdag 9 oktober 12.45 – 16.30 uur in Rosmalen: locatie De Ontmoeting. De bijeenkomst heeft een informatief karakter. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 30 september 2015. Maar let op wees snel want vol is vol!

20


Telefonisch aanmelden is mogelijk via 088-5248850. Aanmelding per E-mail is mogelijk via steunpuntzuid@vvn.nl . Vermeld s.v.p. “cursus fietsveiligheid Rosmalen 9-10-2015” en de volgende gegevens: man/vrouw, voorletters, achternaam, adres, postcode en plaats, geboortedatum en telefoonnummer. Directe inschrijving is ook mogelijk op: de website www.hevorosmalen.nl/fietscursus In De Ontmoeting zijn inschrijfbonnen verkrijgbaar voor schriftelijke aanmelding. Pieter Vissers - evenementencommissie

SCR voorlichting Telebankieren Vindt u het bankieren via internet lastig of hebt u vragen over de manier waarop dat veilig kan plaats vinden? Regelt u uw geldzaken via de SNS-bank, de ASN-bank of de Regio-bank? Het Senioren Computerleercentrum Rosmalen biedt u dan bij de start van het nieuwe cursusseizoen de gelegenheid om er nadere uitleg over te krijgen en uw vragen erover te stellen. Op dinsdag 15 september a.s. geven wij om 13.30 uur in ons computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch (De Hoef 100 in Rosmalen) een presentatie van hoe het telebankieren bij de hierboven genoemde banken in zijn werk gaat. U kunt zich desgewenst voor het bijwonen daarvan bij ons aanmelden via het aanmeldformulier, dat u aantreft in ons infoboekje. Deze is te verkrijgen bij Perron-3, De Annenborch, De Biechten en het HEVO-gebouw De Ontmoeting. De presentatie duurt 1,5 uur en het bijwonen ervan kost € 5,-. Deze voldoet u bij aanvang van de presentatie. We organiseerden ook al demonstraties internet-bankieren voor RABO-, ING-, en ABN-AMRO bankklanten in de eerste weken na de zomervakantie. Heeft u deze gemist en bent u geïnteresseerd in het bijwonen van zo’n demonstratie laat het ons dan weten. Wij zijn voornemens om geregeld presentaties voor de verschillende banken te verzorgen. We kunnen u dan informeren over wanneer een volgende presentatie voor de bank waar u bij bent aangesloten gepland staat. Nadere informatie over de presentaties telebankieren en de andere cursussen is te verkrijgen bij Annette Gladdines, tel. nr. 06 – 203 56 366. Krijgt u geen gehoor? Bel dan met de receptie van De Annenborch, tel. 8519600. Henriëtte Koldewee, voorzitter SCR

21


Informatiemarkt in De Kentering Op zondag 13 september vindt het jaarlijkse KOM-festival weer plaats in Rosmalen. Op deze dag kunt u met name in De Kentering terecht voor belangrijke informatie. U weet dat veel regelingen en wetten gaan veranderen of zijn veranderd op de terreinen wonen, welzijn en zorg. De zogenaamde participatiemaatschappij zal steeds meer inhoud gaan krijgen. Wat gaat dit alles met name ook voor onze senioren betekenen ? De Seniorenraad ’s-Hertogenbosch gaat samen met de gemeente en vele organisaties op de genoemde terreinen in dit najaar een zestal informatiemarkten organiseren in de wijken van de gemeente. Voor Rosmalen/Empel gaat dit gebeuren op zondag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur in De Kentering in Rosmalen. Het wijkplein Rosmalen organiseert dit evenement, bijgestaan door een werkgroep van vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties. Hebt u vragen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015), dan kan een vertegenwoordiger van de gemeente u mogelijk helpen, eventueel bijgestaan door een cliënt-ondersteuner. Ook vragen over aanpassing van uw woning om daar als senior langer in te kunnen blijven wonen, kunt u hier kwijt. Kunt u niet meer zelfstandig blijven wonen, wat zijn dan de mogelijkheden: “Is er plaats voor u in een verzorgingshuis”? Ook thuiszorgorganisaties kunnen u verder helpen. Natuurlijk zijn ook de organisaties in het Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) present. Kortom, met al uw vragen kunt u deze dag terecht in De Kentering en zal zowel mondeling als met foldermateriaal de informatie gegeven worden. Op deze beurs is ook HEVO present met ouderenadviseurs en vertegenwoordigers, die u kunnen vertellen wat deze grote club u allemaal te bieden heeft. HEVO heeft hier geen eigen informatiekraam, die staat op of bij De Driesprong. Graag verwelkomen wij u, maar zeker ook uw kinderen, en uw huidige of toekomstige mantelzorgers. Verder kunt ook nog genieten van ons eigen HEVO-koor en andere muzikale presentaties. Natuurlijk is de toegang gratis. Mede namens de werkgroep en de HEVO-vertegenwoordiging, Hans van der Bruggen

22


Schaken in De Ontmoeting Op dinsdag 1 september zijn we in De Ontmoeting weer begonnen met schaken. Bij de ruim 2500 HEVO-leden zullen er vast nog enkelen zijn, die dat niet gemerkt hebben, maar die graag af en toe een partijtje willen schaken of die schaken spelenderwijs willen leren. Op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur kunt u gratis meedoen met onze club. Enige voorwaarde is, dat u tegen uw verlies moet kunnen! Dat geldt overigens ook als u zich aanmeldt bij de Rosmalense schaakclub De Kentering, die op maandagavond in De Beer speelt, of bij de landelijk prominente Bossche schaakclub HMC Calder, die op vrijdagavond in De Biechten opereert. Het is bekend dat denksport en speciaal schaken erg goed zijn om de hersenen in beweging te houden en al daalt het niveau met de leeftijd, men kan er nog lang veel plezier aan beleven! Inlichtingen en aanmelden bij Loek Mostertman, tel. 6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl

Kannietverstaan Nog steeds zijn er Duitstaligen die het Nederlands niet goed beheersen. Zo raakte een Oostenrijkse toerist in de war, toen hij bij het uitrijden van de bebouwde kom het bordje ‘Tot ziens’ zag staan. Hij las er een verwijzing in naar een begraafplaats en begreep het als ‘Tot sind sie’. Een inwoner van Beieren kon helemaal niets beginnen met het bord ‘verkocht’ dat hij bij huizen zag staan. Op basis van de Duitse betekenis van ‘verkocht’ (‘drooggekookt’) werd het voor hem aardig puzzelen. Bij de term ‘huurkoopfinanciering’ dacht een Berlijner dat het om een transactie ging met prostituées. Een oud misverstand van Duitstaligen m.b.t. het Nederlands staat vermeld in de almanak ‘Der Rheinische Hausfreund’ van J.P. Hebel uit 1811. Een Duitse toerist liep eens door Amsterdam en zag er een bruiloftsfeest. Op zijn vraag aan een voorbijganger welke rijke man hier zijn trouwfeest vierde, kreeg hij als antwoord: ‘Kannietverstaan’. Een week later kwam dezelfde toerist een begrafenisstoet tegen.

23


Op zijn vraag aan een Amsterdammer wie er overleden was, luidt het antwoord: ‘Kannietverstaan’. Bij dit antwoord is de Duitser de kluts kwijt : hij vervalt in gesomber over de vluchtigheid van het menselijk bestaan: die ongelukkige meneer, die vorige week nog zo vrolijk in het huwelijk trad en nu alweer naar zijn laatste rustplaats werd gedragen! Overmand door treurnis sloot hij zich spontaan aan bij de begrafenisstoet, waarna hij in de kerk luid bad voor het zielenheil van meneer Kannietverstaan. Guido Robbens, redactie

Expositie Natuurfotografie Sinds 2012 ben ik lid van de werkgroep Natuurfotografie van het IVN ’s-Hertogenbosch e.o.. Onze gezamenlijke hobby is natuur en fotografie. Regelmatig trekken we er met onze camera’s op uit om in een interessant natuurgebied mooie foto’s te maken. Daarna komen we een avond bij elkaar om de foto’s met elkaar te bespreken. Vooral voor een beginnende fotograaf als ik, is dat zeer leerzaam. Een aantal keren per jaar wordt door ervaren fotografen een thema-avond gegeven, waarbij de techniek van het fotograferen aan de orde komt. Van 1 september tot 31 oktober kunt u de foto expositie in De Ontmoeting bekijken. Er ligt een informatielijstje bij de bar, waarop een korte toelichting van de foto’s wordt gegeven. Ik ben benieuwd naar uw eventuele reactie, die u kunt schrijven in het kleine notitieboekje. Wilt u meer informatie over de werkgroep Natuurfotografie, kijk dan op de website van IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch : www.ivn-s-hertogenbosch.nl Trees Giebels, namens de werkgroep Natuurfotografie.

24


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Fietsen houdt ons wel bezig!

08 sept totaal