Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 april 2015 nr: 4


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen en vacature

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 17 april 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie 2 3 4 6

Reizen / dagtochten

AustraliĂŤ Algemene ledenvergadering Van het bestuur In gesprek met: Hans van der Bruggen

12 Bezoek aan de Passiespelen Tegelen 14 Korte informatie van de reiscommissie 14 Vaartocht van Middelburg naar Veere

Uit-tips

Vacatures

5 Seniorencontactmiddag Kruisstraat 5 HEVO-wandelclub De Zandlopers 8 HEVO-Actueeltjes 13 Seniorencontactmiddag 13 Koersbal in Ons Trefpunt Maliskamp

16 Vacature redactielid HEVO-Actueel 17 Dementiemaatje: iets voor u?

En ook ‌.. 13 15 17 18

Bedankje Ensemble Con Amore Onze stage Informatie van de ouderenadviseurs 19 Geen wachtlijst bij line dance 20 Oproep aan de gebruikers van De Ontmoeting

Lezingen / workshop 11 Reanimatie: beginnerscursus en herhalingscursus 15 Kennismakingslessen Pilates

1


Australië Net samen met mijn zus terug van een bezoek aan mijn broer in Australië moet ik constateren dat het toch niet meevalt om de voorzieningen voor ouderen daar en hier te vergelijken. Mijn broer heeft een spierziekte, waardoor functies zijn uitgevallen. Hij kan dus niet meer zelfstandig lopen of in en uit bed komen. Dat moet met een tillift. Hij is nu opgenomen in een zorgcentrum, niet ver verwijderd van de bungalow waar ze wonen. Doordat de afstand redelijk klein is, kan hij elke dag gehaald worden, zodat hij toch veel ‘thuis’ is. Het huis van mijn broer en schoonzus staat in een bungalowpark. Dat is afgesloten met een poort, waar je zonder sleutel of kaartje niet in komt. Heel veilig dus. Het zijn allemaal aparte huizen, maar iedereen kent iedereen, waardoor er een goede sociale controle en opvang is. Een nicht, die ook in Australië woont, vertelde dat men Nederland als voorbeeld nam, omdat daar alles vergoed zou worden. Ik heb haar snel uit die droom geholpen en verteld dat het nu allemaal veranderd is. Geen Walhalla meer hier. Een aantal jaren geleden sprak men in Nederland de mensen met hun voornaam aan in verzorgingstehuizen, maar toen vond men dat toch te amicaal en werd het weer ‘meneer’ en ‘mevrouw’. Mensen in Australië worden wél bij hun voornaam genoemd en dat heeft toch wel iets vertrouwds. Mijn nicht en haar man wonen ook in een bungalowpark voor ouderen. Al die parken hebben een ‘clubhouse’, waarin een zwembad, een fitnessruimte, een biljart, een grote recreatieruimte, enz. Een paar keer zijn wij met mijn broer en schoonzus uitgegaan met de ‘maxi-taxi’ (rolstoelbus). Hoewel ze een boekje hadden met ‘vouchers’ vond ik het duur, maar dat is het in Nederland ook, afhankelijk van de bijdrage via de WMO. Overigens hebben wij een heerlijke tijd gehad in Australië, de familie was weer eens bij elkaar, dus werden er ook veel herinneringen opgehaald. Nu teren we weer op nieuwe ‘herinneringen’ aan een mooie reis. Ingrid Thelissen, redactioneel

2


Algemene Ledenvergadering Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 28 april om 19.30 uur in De Ontmoeting (wij ontvangen u graag vanaf 19.00 uur met koffie en thee). De agenda is als volgt: 1. Opening. 2. Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 22 april 2014 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Vaststelling HEVO jaarverslag 2014 5. Financiën 5.1 jaarcijfers 2014 en financieel verslag: het bestuur stelt voor om in te stemmen met de jaarcijfers 2014 en het voordelig saldo ad Є 14.055,90 alsvolgt te bestemmen: Є 13.000 in fonds herinvesteringen en Є 1055,90 toevoegen aan algemene reserve 5.2 verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur. 5.3 vaststelling begroting 2015 en vaststellen contributie 2016: er wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 vast te stellen op Є 25,50 5.4 benoeming kascommissie. 6. Vaststelling werkplan 2015. 7. Bestuursverkiezingen Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Hetty-Goudswaard-ten Brink. Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen. 8.Rondvraag. Na afloop van de vergadering bent u genodigd voor een afsluitende borrel. Alle tijdens de vergadering te behandelen stukken zijn gebundeld in een boekje. Alle vrijwilligers en besturen van de clubs krijgen persoonlijk een boekje. De overige leden kunnen het boekje afhalen in De Ontmoeting. Het boekje is ook in te zien op onze website www.hevorosmalen.nl Peter de Leeuw, secretaris

3


Van het bestuur ALV De algemene ledenvergadering is op dinsdag 28 april om 19.30 uur. In deze HEVO-Actueel vindt u de agenda. Alle vergaderstukken zijn gebundeld in een boekje en staan op www.hevorosmalen.nl. HEVO-Actueel Marlies Markensteyn heeft om privéredenen moeten besluiten om de eindredactie van HEVO-Actueel te beëindigen. Dit nummer is de laatste HEVO-Actueel onder haar leiding. Het bestuur en HEVO zijn haar veel dank verschuldigd dat zij deze taak op zich heeft genomen. Marlies heeft een heel grote bijdrage geleverd aan de veranderingen die de afgelopen twee jaar zijn doorgevoerd in ons verenigingsblad. In augustus 2013 kwam de eerste HEVO-Actueel in het nieuwe jasje uit. Nadien heeft zij samen met de redactie gesleuteld aan de inhoud. Zij was daarin, soms tegen de stroom in, streng maar nooit onrechtvaardig. Ieder kreeg zijn plaats binnen het blad maar werd wel nadrukkelijk gevraagd om zich aan een aantal regels, bijv. over de lengte van een artikel, te houden. Regels die zij als een cerberus bewaakte. Alom hoor je lovende verhalen over het blad: prettig leesbaar, overzichtelijk, professioneel, gezellige lay-out, informatief, mooi. Marlies: bedankt!! Nieuwe leden Op dinsdag 21 april is er een bijeenkomst voor de nieuwe leden. In het afgelopen halfjaar hebben we maar liefst 135 nieuwe leden mogen begroeten. Allen hebben een uitnodiging ontvangen voor deze avond. We vertellen waar HEVO voor staat, wat we doen, hoe we zijn georganiseerd. Van de nieuwe leden willen we graag horen wat hun verwachtingen van het lidmaatschap zijn. Uiteraard wijzen we op de mogelijkheid om als vrijwilliger binnen onze vereniging actief te zijn. Was u als nieuw lid de vorige keer verhinderd dan bent u deze avond van harte welkom. Zomerschool HEVO werkt ook dit jaar met een aantrekkelijk programma mee aan de Zomerschool van 20 juli tot en met 8 augustus. Bedoeling is om op de middagen dat er een zomerschoolactiviteit is, De Ontmoeting ook open te hebben voor andere activiteiten. De Ontmoeting De sluiting van De Ontmoeting begin mei en in de herfstvakantie wordt gebruikt door onze gastvrouwen en –heren om alles een keer goed te reinigen, de vloer te boenen en voor het onderhoud van de biljarts. Dat doe je niet in één dag! Maar daarna ziet ons gebouw er weer spic en span uit.

4


Bijeenkomst afgelast De bijeenkomst van het bestuur met de commissies op 12 mei gaat niet door. Zoals bekend kiest het dagelijks bestuur er voor om op bezoek te gaan bij de commissies om met hen hun wel en wee te bespreken. KBO-Brabant HEVO is een afdeling van KBO-Brabant dat de belangen van haar 130.00 leden op provinciaal en landelijk niveau behartigt. KBO-Brabant verzet zich tegen de uitholling van de PGB voor senioren. Ook voert ze campagne tegen wat zij noemt ‘de afbraak van onze pensioenen’. KBO-Brabant steunt, samen met Yuris, leden die bezwaar aantekenen tegen individuele beschikkingen op basis van de nieuwe zorgwet. Peter de Leeuw, secretaris

Seniorencontactmiddag Kruisstraat De eerstvolgende seniorencontactmiddag zal plaatsvinden op dinsdag 28 april van 14.00 uur tot 17.00 uur in de kantine van de voetbalclub RKKSV. U bent uiteraard van harte welkom. Tijdens de contactmiddag kunt u gezellig meedoen met diverse kaarspellen of rummycup spelen. De 100ste Dinsdag 26 mei is een speciale seniorenmiddag, dan vieren wij onze 100e inloopmiddag en dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Anny van den Heuvel is daar de vaste gastvrouw, zij staat al die jaren voor iedereen klaar. Deze middag zal een extra feestelijk tintje hebben . Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732

HEVO-wandelclub De Zandlopers Op maandag 4 mei gaan we in het natuurgebied De Heinis een wandeling maken van ongeveer 5 km. We vertrekken om 13.30 uur vanaf café Sunflower op de hoek van de Balkweg en de Reitscheweg (Soetelieve). Om mee te wandelen hoeft u geen HEVO-lid te zijn en u hoeft u ook niet vooraf aan te melden. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh, tel. 6418910.

5


In gesprek met Hans van der Bruggen Vertrekt HEVO-penningmeester met de Noorderzon? Laat hij failliete boedel achter? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ‘Is het echt waar dat je met de noorderzon vertrekt als verantwoordelijke penningmeester bij onze HEVO?’ Hans betoogt dat er zeker geen sprake is van een failliete boedel noch van een onaangekondigd vertrek. Wat is dan wel aan de orde, vraag ik me af. De reactie van Hans. ‘Na het vertrek van penningmeester Frits Neomagus ben ik als penningmeester in april 2007 aangetreden. Ik zat al eerder in de kascommissie van HEVO en assisteerde Frits al enige tijd. In 2007 ben ik als penningmeester benoemd en dus al ruim 7 jaar verantwoordelijk voor het financiële beleid bij HEVO. In juni 2016 hoop ik 80 jaar jong te worden en in 2016 loopt mijn bestuurstermijn ook af. Ik heb daarom besloten om mijn functie in de ALV van april 2016 beschikbaar te stellen.’ Van een failliete boedel blijkt gelukkig geen sprake te zijn, zeker niet op dit moment. Er moeten gekke dingen gebeuren wil dat in 2016 aan de orde zijn. En dus presenteert Hans tijdens de ALV op vrijdag 24 april de jaarrekening 2014 en daarvoor hoeft HEVO zich zeker niet te schamen, vindt hij. ‘In de afgelopen jaren hebben we voor ruim € 165.000 investeringen kunnen doen waarvoor we geen cent hebben hoeven te lenen. De exploitatie 2014 sluit met een overschot en de begroting 2015 is ook rond. We zijn gestart met een fonds voor herinvesteringen en we hebben nog een kleine algemene reserve.’ Heeft de HEVO-penningmeester dan geen enkele zorg? Hans: ‘Als dat zo was zou ik geen interview in deze HEVO-actueel nodig hebben. Zoals gezegd ik stop in 2016 en dat is toch al over 14 maanden… en de tijd gaat snel. Met mijn bestuur zoeken we dus naar een opvolger als bestuurslid met de functie van penningmeester. Een mooie maar vooral drukke en verantwoordelijke functie, die we toch wat willen gaan ontlasten middels de vorming van een financiële commissie waaraan de penningmeester uiteraard leiding gaat geven.’

6


Hoe stel je je zo’n financiële commissie voor? Heel veel taken lagen en liggen, naast het vicevoorzitterschap, nu nog op de schouders van de penningmeester. ‘We hebben al iets kunnen onderbrengen zoals de financiën van de reiscommissie waarvoor Huub van Santvoort nu verantwoordelijk is terwijl het voorzitterschap van de sponsorcommissie onlangs is overgegaan naar Tonny van Raaij.’Voor de penningmeester resteren nog vele taken zoals aanvragen subsidies bij de gemeente, inning contributies, betalen rekeningen, bijhouden bankrekeningen van ca. 14 clubs, afrekeningen met de bar van De Ontmoeting, de gehele boekhouding naast het deelnemen in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. ‘Op dit moment ben ik, vanuit het bestuur ook nog betrokken bij de evenementencommissie en penningmeester bij de KBO-kring ’s-Hertogenbosch. Het moet mogelijk zijn deze voor één persoon (te) vele taken bij een commissie onder te brengen, waar mogelijk Huub en Tonny dan ook deel van gaan uitmaken naast enkele nieuwe leden onder leiding van de (nieuwe) penningmeester. Het vicevoorzitterschap zit niet automatisch aan het HEVO-penningmeesterschap verbonden.’

Wat is dan je oproep? ‘Wij zoeken nu twee of drie actieve en betrokken HEVO-leden (of die HEVO-lid willen worden) met een financiële achtergrond, die bereid zijn om plaats te nemen in de genoemde financiële commissie en waarvan iemand dan in april 2016 benoemd kan worden als mijn opvolger.’ Hebt u, geachte lezer, belangstelling of wilt u informatie hierover neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact op met: Hans van der Bruggen, tel. 5213204, e-mail: hansvanderbruggen@hetnet.nl Marlies Markensteyn; met dank aan Hans van der Bruggen

7


HEVO-Actueeltjes april – mei Cursus Donderdag 16 april: 10.00 tot 12.000 uur. Groep 2. Alleen voor cursisten. Plaats is bekend bij cursisten. Natuurwandeling o.l.v. René Giebels. Dinsdag 12 mei dinsdag 19 mei en dinsdag 26 mei: 14.45 tot 15.30 uur. De Ontmoeting. Kennismakingslessen Pilates. Kosten: € 10,00 voor 3 lessen. *** Dansen Zondag 26 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Zondag 31 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Deadline HEVO-Actueel!! Vrijdag 17 april en vrijdag 15 mei Expositie Tot maandag 1 juni: Regina Folkers exposeert in De Ontmoeting. Fietsen Woensdag 22 april: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Paul Rambags, tel. 5212065. Woensdag 6 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Dick Bruin, tel. 5215254. Woensdag 20 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Henk Baarens, tel. 5230163. Films Maandag 20 april: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Een brug te ver. Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Woensdag 15 april: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361.

8


Keuringen Vrijdag 17 april: 09.00 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 15 mei: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Zaterdag 18 april: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 30 april: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Zaterdag 16 mei: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 22 mei: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 28 mei: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Reizen Woensdag 15 april: Bezoek Keukenhof. Info en aanmelding: Diny Voets, tel. 5030900 / 0610843040. E-mail: dini.voets@ziggo.nl Maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei: Reis naar Winterberg, Duitsland. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Info: HEVO-website en/of Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861. Zondag 31 mei: Bezoek aan Passiespelen, Tegelen. *** Seniorencontactmiddagen Woensdag 8 april: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Donderdag 16 april: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: karelstoffels111@gmail.com Woensdag 22 april: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Riet Zijlemans, tel. 61233990. Vrijdag 24 april: 14.00 tot 16.30 uur. Het Trefpunt, Sint Jozefstraat 1. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5241375. Dinsdag 28 april: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076.***

9


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Zondag 3 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden zangkoor Eigen Wijs uit Empel. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732.*** Donderdag 7 mei: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 12 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 13 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Diverse activiteiten. Donderdag 21 mei: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 26 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Woensdag 27 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Bloemstukje maken. Vrijdag 29 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Sluiting De Ontmoeting Maandag 27 april: Koningsdag. Maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei: Meivakantie. Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag. Zondag 24 en maandag 25 mei: Pinksteren. Sport Dinsdag 21 april: 13.30 tot 16.00 uur. Het Trefpunt, Sint Jozefstraat 1, Koersbal; Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732.*** Dinsdag 19 mei: 13.30 tot 16.00 uur. Het Trefpunt, Sint Jozefstraat 1. Koersbal. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732.*** Toneel Vrijdag 17 april: 20.00 uur. zaterdag 18 april: 19.30 uur. en zondag 19 april: 14.30 uur. De Ontmoeting. HEVO-toneelgroep Rosmalen uit de Coulissen speelt Kluts.

10


Wandelen Dinsdag 21 april: 09.30 uur. De Annenborch. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 28 april: 09.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Maandag 4 mei: 13.30 uur. Café Sunflower – Soetelieve. Wandeling van 5 km. Info: Bert Nissingh, tel. 6418910.*** Workshop Dinsdag 28 april: De Annenborch. Telebankieren in Computerlokaal SCR. • 13.30 tot 14.30 uur: voor RABOklanten • 14.45 tot 15.45 uur. voor ABN-AMROklanten • 16.00 tot 17.00 uur: voor INGklanten Aanmelding: Annette Gladdines, tel. 6135824. Bij geen gehoor: receptie De Annenborch, tel. 8519600. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Redactie, Piet Kerssens.

Reanimatie: beginnerscursus en herhalingscursus Bij voldoende belangstelling zal er op dinsdag 28 april een cursus reanimatie gegeven worden in De Ontmoeting. Deze les duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur en wordt verzorgd door Tiny Schellings. Aansluitend is er van 15.15 uur tot 16.15 uur een herhalingsles. Tijdens de cursus komt de theorie uitgebreid aan bod. Daarna worden zowel de reanimatie als het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator) geoefend. Kosten van deze training bedragen € 10,-. Voor vrijwilligers, die binnen HEVO actief zijn, is de cursus gratis. De herhalingsles is altijd gratis. Let op: aanmelding vooraf is in verband met de planning noodzakelijk vóór maandag 20 april. Voor verdere informatie en aanmelden voor de cursus en de herhalingsles kan per mail bij Bea Intveld: fam.intveld@home.nl Als u niet kunt mailen, kunt u contact opnemen met Bea Intveld, tel: 5215581 of 06-10754753.

11


Bezoek aan Passiespelen Tegelen Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, Zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk Zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palm-zondag en Pasen. Op zondag 31 mei kunt u met HEVO een bezoek brengen aan deze Passiespelen. De bus vertrekt om 12.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham. We verwachten om 21.00 uur weer terug te zijn in Rosmalen. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 60,-. Dit is inclusief de busreis, entree, koffie met vlaai in de pauze van de voorstelling en op de terugweg een driegangen-diner. Voor niet-HEVO-leden komt er een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis bij Ine Jacobs, tel. 6422096 of 06 – 2827695, mailen kan ook naar: inejacobsine@gmail.com Nadat u zich heeft aangemeld en er is plaats, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO o.v.v. Passiespelen en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Zie ook website www.hevorosmalen.nl

12


Seniorencontactmiddag Zangkoor Eigen Wijs uit Empel treedt op zondagmiddag 3 mei op in De Ontmoeting. Het koor is opgericht in 2005 en telt intussen 36 leden. Zij zingen over lief en leed en gezelligheid staat bij hun optredens voorop. Dit koor wordt vaak gevraagd in verpleeg- en verzorgingshuizen en werkt ook mee aan liederentafels en korenfestivals. Voor de muzikale begeleiding zorgt accordeonist John Tiemissen, de muzikale leiding is in handen van Leny Floris. Het repertoire van Eigen Wijs bestaat uit Nederlandstalige liedjes, traditionele smartlappen, levens- en zeemansliederen. De Ontmoeting is open vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Eigen Wijs treedt op vanaf 14.15 uur tot ongeveer 15.00 uur. Na een korte pauze vervolgen ze hun optreden tot 16.15 uur. Al met al belooft het weer een gezellige middag te worden. Ook al bent u geen lid van HEVO, u bent van harte welkom. De toegang is gratis. Informatie: Jenny van Rooij , tel. 5213732.

Bedankje Graag wil ik de HEVO-leden bedanken voor de belangstelling, in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoekjes, die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn ziekte. Dat heeft mij zeer goed gedaan. Wetend, dat ik nu weer aan de beterende hand ben, groet ik u weer in De Ontmoeting. Met vriendelijke groet, Rien van Hoof, technische dienst De Ontmoeting

Koersbal in Ons Trefpunt Maliskamp Op dinsdag 7 april is het spelen van koersbal in Het Trefpunt gestart. De tweede kennismakingsmiddag is op dinsdag 21 april van 13.30 uur tot 16.00 uur. Koersbal is een balspel dat tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden. De mat die binnen gebruik wordt om het spel te spelen, is gemaakt van vilt. Bij voldoende belangstelling gaan we elke 1e en elke 3e dinsdag van de maand spelen. As u kennis wilt maken met koersbal, kom dan op dinsdag 21 april een kijkje nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny van Rooij, tel. 5213732.

13


Korte informatie van de reiscommissie Zomerreis Dolomieten Voor de zomerreis naar Italië van 16 t/m 22 augustus zijn nog enkele tweepersoons kamers vrij. Voor informatie hierover zie HEVO-Actueel van maart, onze website of neem contact op met Diny Voets, tel. 5030900 of 06 – 10843040, mailen kan ook naar: dini.voets@ziggo.nl Soldaat van Oranje Voor de voorstelling van zondag 20 september zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie zie www.hevorosmalen.nl of neem contact op met Rieki Plappert, tel. 5221728 of 06 – 55973861, mailen kan ook naar: ha.plappert@home.nl

Vaartocht van Middelburg naar Veere De bus vertrekt op donderdag 11 juni om 09.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham. We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn in Rosmalen. Op de heenweg maken we een stop voor koffie met gebak. Dan vertrekken we via de Zeelandbrug naar Middelburg. Hier krijgt u de gelegenheid iets van Middelburg te verkennen. De lunch wordt geserveerd op de boot van Rederij Duijkhuizen. Met deze boot maken we de vaartocht naar Veere. Daar kunt u op eigen gelegenheid even rond wandelen. Om 16.30 uur vertrekt de bus naar Etten-Leur voor een 3-gangen diner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO-leden € 65,voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis bij Diny Voets, tel. 5030900 of 06 – 10843040. E-mail: dini.voets@ziggo.nl Nadat u zich heeft aangemeld en er is plaats dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van: Middelburg en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening.

14


Kennismakingslessen Pilates Pilates is een bewegingsmethode, ontwikkeld door Joseph Pilates (1880-1967). Zijn oefeningen starten vanuit buik, bekken, en lage rug, ook wel het Powerhouse genoemd. Mobilisatie van de rug, stabiliteit van het bekken en versterken van de diepe buikspieren vormen de basis. Iedere oefening is een combinatie van kracht, souplesse, lichaamscontrole en bewuste ademhaling. Pilates versoepelt en versterkt het lichaam, verbetert je houding en bevordert je lichaamsbewustwording. Het brengt je lichaam in balans! De bewegingen gebeuren in een rustig tempo en veel oefeningen worden op een mat uitgevoerd.Het motto van Pilatesdocente Marieke Heijmans is: je hoeft niet fit te zijn om fit te worden. U kunt in drie lessen kennismaken met deze bewegingsmethode: dinsdag 12 mei, 19 mei en 26 mei van 14.45 tot 15.30 uur. De lessen worden gehouden in De Ontmoeting en de kosten bedragen € 10,- voor drie lessen. Aanmelden vóór donderdag 30 april bij Bea Intveld, tel: 5215581 of 06-10754753 of fam.intveld@home.nl Trek gemakkelijk zittende kleding aan, en breng een grote en een kleine handdoek mee. Voor een matje wordt gezorgd. Bij voldoende belangstelling start een groep Pilates in september. Activiteitencommissie

Ensemble Con Amore …. is een enthousiaste muziekgroep, in 2014 ontstaan uit een HEVO-initiatief. Het ensemble bestaat uit een pianiste, celliste, violist, keyboardspeler en drie blokfluitisten. Eenmaal in de veertien dagen wordt er van 15.00 tot 17.00 uur geoefend in De Ontmoeting. De deskundige leiding is in handen van Jos de Hoon. Belangstelling? Bespeelt u een instrument en heeft u ook belangstelling om gezellig samen te musiceren, kom dan gerust eens luisteren bij de repetitie of vraag informatie bij Mia van den Brand, tel. 5216451 of bij Jan Jol, e-mail janjol@xs4all.nl

15


Vacature redactielid HEVO-Actueel Vertrek Een half jaar geleden is bij mijn echtgenoot de diagnose ALS gesteld. Meer en meer vervul ik nu thuis met liefde en plezier de prachtige ‘taak’ van mantelzorgster. Vroeg of laat kom je – als je als echtpaar lang samen mag leven – allemaal in deze verzorgende situatie terecht. De eerlijkheid gebiedt me om u te zeggen, dat wij het nu wel een beetje aan de vroege kant vinden. Maar gezondheid is kennelijk geen vrije keuze. Deze editie van HEVO-Actueel is daarom de laatste waaraan ik als redactielid heb meegewerkt. Dat is de verklaring van de kop boven dit artikeltje. Marlies Markensteyn Vacature HEVO-Actueel is het blad van en voor de leden van HEVO en het heeft als doel het bevorderen van de betrokkenheid van de leden. Iedere maand bepaalt de redactie (nu nog 5 leden) aan de hand van binnengekomen stukken wat er in HEVO-Actueel geplaatst wordt. In beginsel blijft de auteur verantwoordelijk voor het door hem/haar ter publicatie aangeboden artikel. De redactie let er op dat zinnen grammaticaal correct zijn en er geen taalfouten in staan. De redactie kan de opbouw van een artikel – met behoud van de inhoud – vanuit een oogpunt van logica enigszins wijzigen. De redactieleden leveren zelf een tekstuele bijdrage in de vorm van interviews of verslagen van bijeenkomsten. Redactielid HEVO-Actueel, het is een van de leukste of misschien wel de allerleukste vrijwilligersklus die je binnen HEVO kunt vervullen. Functie-eisen Je spreekt en schrijft correct Nederlands, bent communicatief en hebt zeker geen hekel aan de computer. Tekstverwerken in bijvoorbeeld Word is voor jou geen enkel probleem. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter de Leeuw, tel 5215268 of 0637602637. Of stuur een email sturen naar redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

16


Dementiemaatje: iets voor u? Welzijn Divers zoekt vrijwilligers voor mensen met beginnende dementie. U kunt bijvoorbeeld aan de slag met hun levensverhaal. Dementerende ouderen herinneren zich vaak nog veel van vroeger. Door die op te halen en vast te leggen in een levensboek, ervaren zij weer hun eigen kracht. Maar u kunt de dementerende oudere ook helpen met zijn of haar administratie, een stukje wandelen of gewoon, samen een kopje koffie drinken. Van vrijwilligers verwacht Welzijn Divers dat ze over veel geduld beschikken en een flexibele instelling. U moet zich namelijk goed kunnen verplaatsen in de steeds wisselende behoeften van de dementerende. U helpt hen om in het dagelijkse leven de weg te blijven vinden en in verbinding te blijven met hun omgeving. Dit doet u in aanvulling op de omgeving van de oudere of aanwezige zorgprofessional. Als voorbereiding op dit vrijwilligerswerk krijgt u een korte training aangeboden, daarnaast biedt Welzijn Divers een goede begeleiding en reĂŤle onkostenvergoeding. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Moniek van Oss, ouderenwerk Welzijn Divers: m.vanoss@divers.nl of 06 46 76 81 08. Voor informatie over het levensboek, kunt u terecht bij vrijwilliger Henny Ketelaar, info@meeenander.nl of 06 13 50 74 82.

Onze stage

Vandaag hebben wij afscheid genomen van Jacqueline en Angèle, die ons 30 uren hebben begeleid tijdens onze maatschappelijke stage bij HEVO. Wij hebben ervaren dat deze grote vereniging bestaat uit allemaal vrijwilligers.Prettig is het dat wij ook een steentje hebben kunnen bijdragen tijdens de zondagmiddaginloop, de vrijwilligersavond, de nieuwjaarsreceptie en het seniorencarnaval. Wij vonden het zo leuk om te doen dat we ons al wilden aanmelden als vrijwilliger voor carnaval in 2016, maar daar zijn we nog te jong voor! Wij denken terug aan een leuke tijd bij HEVO. Veel groetjes van Isa en Fleur

17


Informatie van de ouderenadviseurs Verrassing van de belastingdienst De hielden eind februari een informatiebijeenkomst over het zelf invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2014. Een geslaagde bijeenkomst, volgens ons, vooral ook door de grote belangstelling uwerzijds. Begin maart werden we volledig verrast door de belastingdienst met de ‘online aangifte’. Die was ons aangekondigd voor het volgend jaar. Erg jammer dat onze presentatie nu niet één op één aansluit op de ‘online aangifte’. Maar de inhoud van ons verhaal is wel ongewijzigd gebleven. Een troost. Partnertoeslag op uw AOW AOW-ers met een jongere partner (nog geen AOW) hebben vaak een toeslag op hun AOW, de zogenaamde partnertoeslag. Het is de laatste paar jaren regelmatig voorgekomen dat een afkoopsom van een pensioen gekort wordt op de partnertoeslag. De regelgeving wordt nu veranderd. Maar wellicht kan er nog een bezwaar ingediend worden tegen een reeds toegepaste korting. Als u wilt kunnen we u hierbij helpen. Vergoeding voor sociale, culturele of sportieve activiteiten Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemeente. Tot maximaal € 125,- per jaar. We hebben het dan bijvoorbeeld over de HEVO-contributie en de bijdrage die u aan een HEVO-club moet betalen. Maar ook over het abonnement van de bibliotheek. U kunt daarvoor de gemeente benaderen (afdeling Mens & Wijk I, tel. 6155155). Maar u kunt ook ons, de ouderenadviseurs, vragen om u op weg te helpen. U kunt ons telefonisch bereiken: 06 53279098 of per mail: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Ad Kuijpers, ouderenadviseur

18


Geen wachtlijst bij line dance Bij De Oldtimers, de line dancegroep bij HEVO, is lange tijd een wachtlijst geweest voor nieuwe leden. Nu zijn nieuwe leden weer van harte welkom. Bij HEVO is elf jaar geleden het initiatief genomen om line dance te promoten. De deelnemers doen de naam Oldtimers zeker eer aan, want er was en is nog steeds amper verloop. De gezelligheid van de club is daar zeker debet aan. Line dance vindt zijn oorsprong in Amerika, maar de invloeden uit andere windstreken zijn merkbaar. Tijdens het bijwonen van een les is het verrassend om de muziek van een dans te plaatsen in het land van herkomst. Een groot voordeel is dat bij deze dansvorm geen vaste partner nodig is, want er wordt op de bijbehorende muziek in lijnen en rijen bewogen, op basis van dezelfde maat en beweging. Speciale schoenen zijn niet nodig. De dansleidster doet de passen voor en spreekt ze ook duidelijk uit. Zo nodig kan men uit de groep even aan de kant stappen, even toekijken om daarna weer mee te doen. De instructrice herhaalt de al bekende dansen, maar komt ook met nieuwe passen en muziek. Er zijn momenteel drie dansgroepen actief op donderdag in De Ontmoeting: van 10.30 uur tot 12.15 uur, van 13.30 uur tot 15.15 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Halverwege de lessen wordt er even een pauze ingelast om uit te puffen van de inspanning. Nicole Teurlings geeft les in de ochtend en in de avond. Isje Maas neemt de middag voor haar rekening. Soms is er een openbare demonstratie van line dance, zoals tijdens het Komfestival op de Driesprong of op de Open Dag van HEVO. Is uw belangstelling gewekt, kom dan eens vrijblijvend binnenlopen op donderdag. Want er is plaats voor actieve dames en heren. Leeftijd is nooit een probleem, als u maar van dansen en vrolijke muziek houdt. Aanmelden bij Mieke Ramler graag per telefoon, tel. 6144443 of email: miekeramler@hotmail.com Redactie, Jo van Zantvoort

19


Oproep aan de gebruikers van De Ontmoeting Er komen de laatste tijd klachten binnen bij de beheercommissie over de manier waarop de zalen achter gelaten worden door de diverse clubs en activiteiten. Het komt steeds meer voor dat ik de tafels en stoelen moet opruimen of goed moet gaan zetten omdat de gebruikers dit zelf niet hebben gedaan. Als een ieder de boel netjes opruimt en weer terug zet waar het hoort dan heeft de volgende gebruiker hiervan ook weer plezier.  Ik doe hiermee een oproep aan de besturen van de clubs en commissies om hier op toe te zien dat dit gebeurt. Laten we zuinig zijn op onze spullen zodat we er zo lang mogelijk mee kunnen doen. • • •

Wilt u de tafels en stoelen in de grote zaal weer terug zetten zoals ze behoren te staan. De tafels langs de raamkant en schuifwand in de biljartzaal. De stoelen gestapeld per 6 tegen de schuifwand van de danszaal. Het komt regelmatig voor dat er 7 of 8 stoelen gestapeld worden, maar hier kunnen deze stoelen niet tegen. U kunt gebruik maken van de tafel- en stoelverplaatser mits u deze ook weer op zijn plaats terugzet. Wilt u in de danszaal de stoelen gestapeld per 6 tegen de gepleisterde wand plaatsen aan het einde van de les of activiteit.

Namens de Beheercommissie, Harrie Wijn

20


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Koningin Mรกxima opende op 5 maart het naar haar genoemde Mรกximakanaal

04 apr totaal  

S.v.p. op 14 april op website plaatsen