Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 maart 2015 nr: 3


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 27 maart 2015

Vormgeving Tiny Kappen, Harrie Wijn

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie

Lezingen / workshop

2 Het is me wat!! Poeh poeh 2 Handleiding voor onze communicatie 4 Van het bestuur

14 Oud worden met zin, hoe doe je dat 19 Ouderdom, een hoopvolle levensfase 21 Zomerschool 2015 27 Informatiemiddag SCR 31 Workshops Internetbankieren

Uit-tips 6 Expositie van Regina Folkers 6 Nieuw in De Annenborch: Danscafé 7 Film Een brug te ver in Perron-3 8 HEVO-Actueeltjes 12 Toneelclub speelt Kluts 17 HEVO-paasviering 2015 19 HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers 20 Musical Cats 30 Film Suzanne in Perron-3

Vacatures 13 Posters maken 13 Bent u dat betrokken lid met commerciële feeling 16 Lid Vrijwilligerscommissie 26 Lid commissie Ontspanning en Educatie 29 Oproeplid algemeen bestuur

En ook ….. 7 12 17 22 23 24 24 25

Wegens vakantie gesloten Biljarters gezocht KBO voor onze belangen Een rondje HEVO (slot) KBO-HEVO-ledenpas en kortingen Advertenties in HEVO-Actueel Even voorstellen: Laura Medo Belastingaangifte inkomstenbelasting 2014 28 U en uw hobby: Harry Zwanenberg 32 U en uw hobby: Joke Nooi-Luiken

Reizen / dagtochten 6 HEVO-reis naar Winterberg 14 Met HEVO naar De Keukenhof 15 Passiespelen Tegelen; vooraankondiging 18 HEVO-zomerreis

1


Het is me wat !! Poeh poeh! Ik moet mee in de vaart der volkeren. Mijn Nokia 100, ontworpen om er mobiel mee te bellen, voldeed niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een social media apparaat worden gesteld. Maar welk toestel moet je dan aanschaffen en hoe? Als je bestelt via internet en je neemt een abonnementje dan ben je het minst duur uit. Maar als ik iets nu eens niet zou weten of kunnen (en die kans is levensgroot) kan ik dan via internet ook hulp krijgen? Nou, nee dat is moeilijk. Dus het zekere voor het onzekere genomen en de plaatselijke telefoonwinkel binnen gestapt. Er waren nog vele wachtenden voor me maar toen ik aan de beurt was, werd mij met engelen geduld informatie gegeven over het aan te schaffen toestel. Ook het advies om aan de hand van mijn belgedrag een abonnement aan te bieden wat bij mij paste, gaf mij veel vertrouwen . Alles werd keurig ingesteld en geprogrammeerd en ik naar huis. Maar daar begon het al, het toestel deed niet wat ik er van verwachtte. Ik dus terug, weer wachten en met veel geduld geholpen worden. Je wilt niet weten hoe vaak ik terug geweest ben. Het is nu zover dat ze bij mijn binnenkomst vragen: koffie?? Zwart hè? En weet je, ze kennen inmiddels de pincode van mijn toestel ook al uit het hoofd en toch heb ik het gevoel dat dat ook goed zit en ik besef dat het nooit aan het toestel ligt maar altijd aan mijzelf. En om dat te accepteren èn te erkennen? Nou dat is me wat hoor, poeh,poeh!! Geert Loeffen, redactioneel

Handleiding voor onze communicatie Bestuur, commissies en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Hieronder leest u hoe u uw informatie op de juiste plek kunt krijgen. Interne communicatie. U wilt een lezing aankondigen voor de leden van HEVO. Dan stuurt u de aankondiging naar de mailadressen redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en webmaster@hevorosmalen.nl. In de aankondiging staat wie de lezing houdt, wanneer (dag en tijd), de plaats, eventuele kosten en de inhoudelijke informatie . Voor HEVO-Actueel en website kunt u hetzelfde artikel aanleveren.

2


HEVO-Actueel verschijnt maandelijks met aankondigingen van activiteiten, een maandagenda (HEVO-Actueeltjes), (reis)verslagen, informatie die van belang is voor senioren, mededelingen van het bestuur, oproepen voor vacatures. Vanwege de beschikbare ruimte vragen wij u het artikel te beperken tot maximaal 1600 tekens. Deadline aanlevering HEVO-Actueel: vrijdag 27 maart (verschijnt vanaf woensdag 15 april) vrijdag 17 april (verschijnt vanaf woensdag 6 mei) vrijdag 15 mei (verschijnt vanaf woensdag 3 juni) Op de website staat informatie over onze vereniging: hoe we zijn georganiseerd, wat we doen, voor welke activiteiten u bij ons terecht kunt, welke clubs er zijn. In de agenda staat wat er elke dag te doen is. Als de lezer op een activiteit klikt ziet hij/zij de door u aangeleverde informatie (zie boven). Onder nieuws kunt u een kort bericht laten plaatsen als bijvoorbeeld op het laatste moment een activiteit niet doorgaat of een bijeenkomst is volgeboekt of juist nog niet. De digitale Nieuwsbrief verschijnt elke twee weken en wordt gebruikt voor aankondiging van de activiteiten in de komende drie weken. De copy voor de Nieuwsbrief wordt gehaald van de agenda op de website en uit de HEVOActueeltjes. Daar hoeft u niets voor te doen. U kunt in de Nieuwsbrief ook een bericht laten opnemen voor een activiteit op langere termijn (vooraankondiging, start verkoop toegangsbewijzen). Stuur dan uw te plaatsen bericht naar Harrie Wijn (h.wijn@home.nl) Externe communicatie Is uw activiteit ook toegankelijk voor niet-leden? Stuur dan het artikeltje dat u hebt aangeleverd voor HEVO-Actueel/de website aan: externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Indien uw bericht zich inderdaad leent voor externe publiciteit, wordt de informatie verwerkt in een persbericht voor lokale media gaat. Bij grotere evenementen is het handig om vooraf overleg te hebben met een medewerker van externe communicatie. Peter de Leeuw, secretaris

3


Van het bestuur Op 23 januari heeft het bestuur ‘op de hei’ gezeten, ofwel we zijn een hele dag in conclaaf gegaan in de bestuurskamer en er alleen voor een goede lunch uit gekomen. We hebben gekeken hoe het met onze vereniging gaat, of we onze voornemens voor het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat we dit jaar gaan doen. Dat laatste zetten we in het werkplan 2015 dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de ledenvergadering op 24 april, aanvang 14.00 uur. Dan legt het bestuur ook verantwoording af over 2014 en laten we de begroting 2015 vaststellen. Waar hebben we het zoal over gehad? De zittingstermijn van de bestuursleden Janny Heuveling en Hetty Goudswaard is voorbij. Beiden hebben aangegeven dat ze voor herbenoeming in aanmerking willen komen. We gaan een nieuw lid zoeken voor het bestuur. Ook zoeken we leden voor de commissie Ontspanning en Educatie (voorheen cultuur), de Sponsorcommissie en de Vrijwilligerscommissie. We zoeken ook iemand die postertjes voor onze activiteiten wil maken. Mission-statement vastgesteld ‘Seniorenvereniging HEVO Rosmalen’ draagt eraan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. HEVO doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering te organiseren. Bestuur en commissies Het bestuur wil een directe relatie houden met het werk van de commissies. Iedere commissie moet daarom vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dat kan in de vorm van een eerste aanspreekpunt (een liaison tussen bestuur en commissie; het bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van de commissie) maar ook als voorzitter van een commissie. De aard van de taak is daarin bepalend. Wanneer sprake is van eerste aanspreekpunt, benoemt de commissie uit haar midden een voorzitter of coördinator. Standaard staat twee keer per jaar op de agenda een bijeenkomst van bestuur met commissies. Het bestuur plant alleen nog maar zo’n bijeenkomst als er met de commissieleden aan de hand van een bepaald thema beleidsvoorbereidend kan worden gesproken. Afgelopen jaar ging het over de stelling: ‘Overdaad schaadt’, doelend op ons aanbod.

4


Het bestuur wil graag in het komende jaar met de commissies afzonderlijk praten over het functioneren, de taak en de taakuitoefening. Het bestuur gaat de commissies daarvoor uitnodigen. Lidmaatschap Soms moeten leden hun lidmaatschap opzeggen omdat zij het niet meer kunnen betalen. Dat is een heel vervelende situatie. We hebben gesproken over de vraag of we in die gevallen een lagere contributie tot zelfs vrijstelling van contributie moeten aanbieden. We hebben besloten om daar niet toe over te gaan. Betrokken leden kunnen een beroep doen op de gemeente voor een budget om deel te kunnen nemen aan activiteiten. De ouderenadviseurs kunnen hierin adviseren. Grenzen aan de groei Onze vereniging blijft erg aantrekkelijk. Het ledental groeit met nieuwe leden uit de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeenten in onze omgeving. Groei is mooi maar legt ook een druk op de organisatie van onze vereniging. Moeten we grenzen stellen aan onze groei? Omdat we er willen zijn voor alle senioren hebben we besloten dat niet doen, iedereen blijft welkom. Voor een aantal activiteiten van clubs bestaat een wachtlijst. Wil iemand op zo’n wachtlijst komen, dan moet hij/zij zich wel eerst aanmelden als lid van HEVO. Dat kan betekenen dat een nieuw lid niet meteen in onze verenging kan doen wat hij/zij graag zou willen. Daarom verwijzen we kandidaat-leden, als die bij ons willen deelnemen aan een activiteit die vol is, naar mogelijkheden in bijv. Hintham bij De Biechten of bij KBO-afdelingen elders in onze gemeente. Jaarrekening 2014 De penningmeester heeft de jaarrekening 2014 in het bestuur gebracht. De jaarrekening sluit met een positief saldo van ca. Є 14.000,00. Dit is vooral door incidentele inkomsten. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om Є 13.000 te storten in een fonds voor herinvesteringen in De Ontmoeting. De rest gaat naar de algemene reserve. Op zich zijn we een financieel gezonde club. Maar we moeten vooruitzien. Alles wordt duurder, ook bij ons. Daarom wordt aan de leden voorgesteld om de contributie voor 2016 te verhogen met Є 0,50. De stukken voor de ledenvergadering worden gebundeld in een boekje dat vanaf begin april beschikbaar is. Alle commissieleden krijgen een exemplaar. Voor de andere leden ligt een exemplaar in De Ontmoeting of kan worden opgevraagd bij de secretaris. Peter de Leeuw, secretaris

5


Expositie van Regina Folkers Tot maandag 1 juni kunt u in De Ontmoeting de schilderijen van Regina Folkers bezichtigen. Regina is rolstoel gebonden en 71 jaar jong. Een geboren optimiste. Ze begon in 2007 met schilderen, eerst aquarel maar nu voornamelijk in acryl. Haar schilderijen zijn het best te omschrijven als realistische werken. Ze woont in een groene omgeving, een inspirerende omgeving. Prachtige vogels tovert ze met haar penseel tevoorschijn maar ook haar landschappen zullen u boeien. Haar schilderijen zijn ook te koop, prijs op aanvraag; telefoon 6136635. Geertje van Gerven

Nieuw in De Annenborch: Danscafé Een keer in de maand ondergaat het restaurant van De Annenborch een metamorfose en verandert het in een danszaal. We spelen gouwe ouwe krakers van weleer, van meezingers tot tranentrekkers……………… en natuurlijk mag er gedanst worden. U bent tussen 14.00 uur en 16.00 uur welkom op onderstaande zondagen : 22 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 4 oktober en 1 november. Deelname is gratis. De Annenborch, Marina Rademaker

HEVO-reis naar Winterberg Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de reis naar Winterberg van maandag 25 t/m vrijdag 29 mei. Meer informatie op de website www.hevorosmalen.nl of bij Rieki Plappert tel. 5221728 of 06-55973861. Reiscommissie, Ine Jacobs

6


Film Een brug te ver in Perron-3 Op maandag 20 april wordt in samenwerking met Perron-3 de HEVO-film Een brug te ver gedraaid in de filmzaal van Perron-3. Aanvang: 20.15 uur. Deze spektakelfilm gaat over de Operatie Market Garden en met name de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, waarmee een begin werd gemaakt met de bevrijding van Nederland boven de rivieren. Het is de verfilming van het boek A Bridge Too Far uit 1974 van Cornelius Ryan.  De titel verwijst naar een uitspraak van de Britse luitenant-generaal Frederick Browning. Tijdens de voorbereidingen van Operatie Market Garden zei hij desgevraagd tegen veldmaarschalk Bernard Montgomery dat zijn troepen de brug over de Rijn bij Arnhem wel vier dagen zouden kunnen vasthouden. Hij voegde daar aan toe: ‘But, Sir, I think we might be going a bridge too far’. Het veroveren van de brug over de Rijn bij Arnhem, het hoofddoel van operatie Market Garden, bleek een onmogelijke missie. Het lukte 600 lichtbewapende parachutisten om vlakbij de brug voet aan de grond te krijgen. Daar werden vier dagen lang zware gevechten geleverd, maar de brug en de stad bleven in Duitse handen. De slag om Arnhem, van 17 tot 26 september 1944, was het laatste hoofdstuk van Operatie Market Garden. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Commissie Ontspanning en Educatie, Ingrid Thelissen

Wegens vakantie gesloten In verband met Pasen is De Ontmoeting gesloten op zondag 5 en maandag 6 april.

7


HEVO-Actueeltjes maart - april Cursus Donderdag 5 maart: 14.00 tot 16.00 uur. Lambertuskerk. Geschiedenis Lambertuskerk door Antoine de Visser. Donderdag 12 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Oral History door Tiny Kappen/Jo Verstijnen. Donderdag 19 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Geschiedenis Coudewater door Leo Balmer. Donderdag 26 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Rosmalen tijdens de oorlog door Ad Hermens. Zaterdag 4 april: 10.00 tot 12.00 uur. De Kleine Meierij, Weidestraat 2, Wandeling door centrum o.l.v. Ron van der Voort. Dinsdag 14 april: 10.00 tot 12.00 uur. Groep 1. Alleen voor cursisten. Plaats is bekend bij cursisten. Natuurwandeling o.l.v. René Giebels. Donderdag 16 april: 10.00 tot 12.000 uur. Groep 2. Alleen voor cursisten. Plaats is bekend bij cursisten. Natuurwandeling o.l.v. René Giebels. Dansen Zondag 22 maart: 14.00 tot 16.00 uur. Danscafé. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch.*** Zondag 26 april: 14.00 tot 16.00 uur. Danscafé. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch *** Deadline HEVO-Actueel Vrijdag 27 maart en vrijdag 17 april. Expositie Maandag 2 maart tot maandag 1 juni: Regina Folkers exposeert in De Ontmoeting.*** Fietsen Woensdag 8 april: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Bert van Oostenbruggen, tel. 5216356.*** Woensdag 22 april: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Paul Rambags, tel. 5212065.***

8


Films Dinsdag 10 maart: 11.00 uur. De Ontmoeting. Video-film over de zomerreis naar de Dolomieten. Eventuele inschrijving is dan mogelijk. *** Dinsdag 10 maart: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Suzanne.*** Maandag 20 april: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Een brug te ver.*** Informatie Maandag 30 maart: 14.00 uur. Computerlokaal De Annenborch. Informatiebijeenkomst over computer- en tabletcursussen en computerhulp. Aanmelden v贸贸r 28 maart, tel. 8519600. *** Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Woensdag 4 maart: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere ge茂nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Keuringen Vrijdag 6 maart: 09.00 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 17 april: 09.00 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Zaterdag 14 maart: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 26 maart: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Vrijdag 10 april: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 18 april: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 30 april: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Lezing Dinsdag 31 maart: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Ouderdom, een hoopvolle levensfase!? door Prof. Dr. Tinie Kardol.*** Dinsdag 14 april: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Ouder worden met zin, hoe doe je dat? door Harry Willems en Clazien Pulles.***

9


Seniorencontactmiddagen Donderdag 5 maart: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1 Info: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 10 maart: 14.00 tot 17.00 uuur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1 Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Donderdag 19 maart: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Info: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 24 maart: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13 Info: Annie van den Heuvel, tel. 5220076. Woensdag 11 en 25 maart: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162 Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990 of Jenny van Rooij, tel. 5213732. Bloemstukje maken. Vrijdag 27 maart: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1 Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Dinsdag 31 maart: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13 Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Donderdag 2 en 16 april: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: karelstoffels111@gmail.com Zondag 5 april: De Ontmoeting. Geen seniorencafĂŠ i.v.m. Pasen. Woensdag 8 en 22 april: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162 Info: Riet Zijlemans, tel 6123990 of Jenny van Rooij, tel. 5213732. Bloemstukje maken. Dinsdag 14 april: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1 Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Vrijdag 24 april: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1 Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Dinsdag 28 april: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Reizen Dinsdag 24 maart: Bezoek Tweede Kamer. Kosten: â‚Ź 26,- incl. lunch. Informatie en aanmelding: Ine Jacobs, tel. 6422096 / 0628276951. E-mail: inejacobsine@gmail.com Woensdag 15 april: Bezoek Keukenhof. Informatie en aanmelding: Diny Voets, tel. 5030900 / 0610843040. E-mail: dini.voets@ziggo.nl ***

10


Toneel Vrijdag 17 april: 20.00 uur. HEVO-toneelgroep Rosmalen Zaterdag 18 april: 19.30 uur. HEVO-toneelgroep Rosmalen Zondag 19 april: 14.30 uur. HEVO-toneelgroep Rosmalen uit de Coulissen speelt Kluts. *** Viering Vrijdag 27 maart: 14.00 uur. Restaurant De Annnenborch. Oecumenische Paasviering.*** Voorstelling Donderdag 9 april: 14.30 uur. Perron-3. Musical ‘Cats’ door musicalgroep Rodenborchcollege.*** Wandelen Dinsdag 10 maart: 09.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 17 maart: 09.30 uur. De Annenborch. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 24 maart: 09.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 31 maart: geen wandeling!! Dinsdag 21 april: 09.30 uur. De Annenborch. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 28 april: 09.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Workshop Dinsdag 7 april: 13.30 tot 14.30 uur. Annenborch. Computerlokaal SCR. Voor RABO-klanten. *** Dinsdag 14 april: 14.45 tot 15.45 uur. Annenborch. Computerlokaal SCR. Voor ABN-AMROklanten. *** Dinsdag 28 april: 16.00 tot 17.00 uur. Annenborch. Computerlokaal SCR. Voor INGklanten.*** Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreidere informatie. Redactie, Piet Kerssens

11


Toneelclub speelt Kluts HEVO-toneelgroep Rosmalen ‘Uit de Coulissen’ speelt in april in De Ontmoeting de tragikomedie Kluts onder regie van Marianne Weterings. Een heftig verhaal over ouderen die te maken krijgen met lichamelijk en geestelijk verval. Op sommige momenten confronterend maar er kan ook volop gelachen worden. In een armetierig bejaardenpension hebben de bewoners niet veel meer dan een half vergane fauteuil, een ijskoude slaapplek en hun herinneringen. En ze hebben elkaar, maar dat blijkt met zulke verschillende achtergronden geen onverdeeld genoegen. De directrice van het pension is alleen geïnteresseerd in geld. Het overlijden van een bewoner lijkt haar in de problemen te brengen. Het is voor de derde keer dat de toneelclub zich presenteert in De Ontmoeting. Vorig jaar stond het stuk De Goot op het programma. Sinds september wordt het nieuwe stuk gerepeteerd. Volgens regisseur Marianne Weterings heeft de groep (er staan straks 10 spelers op het toneel) ook nu weer flinke stappen gemaakt. ‘Het is mooi om te zien dat ze er meer plezier in krijgen om hun personage zo goed mogelijk neer te zetten.’ De voorstellingen zijn op vrijdag 17 april (20.00 uur), zaterdag 18 april (19.30 uur) en zondag 19 april (14.30 uur). Kaarten à € 7,50 (inclusief 1x koffie/thee) zijn vanaf maandag 23 maart verkrijgbaar in De Ontmoeting. Ron Cramer

Biljarters gezocht HEVO is gestart met een nieuwe biljartclub in De Ontmoeting. We spelen op donderdagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur. Als u belangstelling hebt om te gaan biljarten, geef u dan op bij Harrie Wijn e-mail h.wijn@home.nl of kom eens langs op een donderdagavond. Vraag naar Wim Vermeulen. Hij kan u alles vertellen over deze nieuwe club.

12


Posters maken De activiteiten, die georganiseerd worden door de commissies Ontspanning en Educatie, Collectieve Belangenbehartiging en Zingeving worden op verschillende manieren onder de aandacht van de leden gebracht. Dat gebeurt onder andere met posters (A4), die worden opgehangen in De Ontmoeting en op een aantal andere locaties in Rosmalen. Wij zoeken een creatief persoon, die het leuk vindt om op haar/zijn pc posters te maken, die laten zien dat het een activiteit van HEVO is, maar die qua opmaak (bijv. afbeelding) aansluiten bij de aard van de verschillende activiteiten. Het gaat om ca. 15 ontwerpen per jaar. We vragen: • creativiteit • handig met de pc en de daarvoor geschikte programma’s. Wilt u meer weten? Bel dan Peter de Leeuw tel. 06 37602637 of mail: deleeuwpeter2@gmail.com

Bent u dat betrokken lid met commerciële feeling De Sponsorcommissie heeft dringend behoefte aan nieuwe mensen. In de Sponsorcommissie richten wij ons op het zoeken naar en benaderen van organisaties, fondsen, bedrijven, personen enz. die HEVO financieel willen steunen. Een onderdeel van de Sponsorcommissie is ook het samenstellen en behouden van de kortingslijst. Een populair item bij alle HEVO-leden. Om dit allemaal te kunnen blijven doen hebben we mankracht nodig. De Sponsorcommissie is onderbezet. Hebt u: • interesse in de HEVO; • feeling voor commerciële zaken; • (enige) kennis van geldzaken en financiële administratie; • communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling); dan bent u wellicht onze nieuwe collega! Voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek neem contact op met Tonny van Raaij tel: 5214170/ 0610167198 of mail: tonnyvanraaij@gmail.com

13


Oud worden met zin, hoe doe je dat? De commissie Zingeving van Seniorenvereniging HEVO organiseert in samenwerking met ‘De Binnentuin’, vindplaats voor zingeving en verdieping, een bijeenkomst over: Oud worden met zin, hoe doe je dat? Het thema wordt verzorgd door Clazien Pulles en Harry Willems. Deze bijeenkomst in De Ontmoeting op dinsdag 14 april is gratis en ook niet-leden zijn welkom. Tijd: van 10.00 – 12.00 uur. Tijdverdrijf De ouderdom wordt vaak als een onaantrekkelijk proces van achteruitgang gezien, alles wordt minder. Toch worden ook steeds meer mensen ouder en blijven langer vitaal. Kom je de tijd nog goed door als je geen betaalde arbeid meer verricht en geen werk- of sociale contacten meer hebt? Hoe geef je dan zin aan zo’n hele nieuwe levensfase? Je past misschien op kleinkinderen, steekt veel tijd in sport en bewegen, doet vrijwilligerswerk, gaat op reis. Prettige en zinvolle dingen. Maar is er ook nog meer waarvoor deze oudere levensfase mooie kansen biedt? Zinvol Oud worden kan ook beleefd worden als een proces van geestelijke groei, zingeving en verrijking. Een toevoegen van kwaliteit aan je levensjaren. Een (ver)volmaken van je levensverhaal. Je leven zinvol maken, vol zin maken, zodat het zin had dat je hier was. Je kunt ontdekken dat er in het ouder wordende lichaam een bezielde en geïnspireerde geest schuilt. Deze kun je laten zien aan je zelf en aan anderen. En zo kan deze levensfase de tijd van je leven worden, waarin je oud wordt met zin. Waarin je oud wordt zonder het te zijn. Waarin ‘alles wordt minder’ plaats inruimt voor ‘alles wordt meer’ dan ooit. Commissie Zingeving, Hetty Goudswaard ten Brink

Met HEVO naar De Keukenhof In 2015 is het 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh is overleden. De Keukenhof heeft samen met de musea Van Gogh en Kröller-Müller het thema Van Gogh verder uitgewerkt. De bus vertrekt op woensdag 15 april om 8.45 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham.

14


Onderweg een stop voor koffie met gebak. In Lisse brengt u dan een bezoek aan de Keukenhof waar u op eigen gelegenheid de lunch kunt gebruiken. Eind van de middag vertrekken we weer naar huis. Onderweg stoppen we nog voor een driegangen diner. We verwachten om 20.30 uur weer terug in Rosmalen te zijn. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 52,00 voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,00. Aanmelden voor deze reis bij Diny Voets tel. 5030900 of 06 – 10843040 mailen kan ook naar dini.voets@ziggo.nl Nadat u zich heeft aangemeld en er is plaats dan verzoeken wij u het bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van ‘Keukenhof’ en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Reiscommissie, Ine Jacobs

Passiespelen Tegelen; vooraankondiging Op zondag 10 mei gaat in Tegelen de 20ste editie van de Passiespelen in première. Het is de eerste van 25 voorstellingen. De laatste voorstelling is op zondag 13 september. Het vijfjaarlijks evenement van het Tegelse Passiespel - ontstaan in 1931 - is uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure en speelt zich af tegen de achtergrond van het majestueuze decor gebouwd in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Op zondag 31 mei kunt u met HEVO een bezoek brengen aan de Passiespelen. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 60,00. Dit is inclusief de busreis, entree, koffie met vlaai in de pauze van de voorstelling en op de terugweg een driegangen diner. Voor niet-leden komt er een toeslag bij van € 5,00. In de volgende HEVO-Actueel treft u meer informatie over deze HEVO-dagtocht. Reiscommissie, Ine Jacobs

15


Vacatures Vrijwilligerscommissie We zijn op zoek naar leden voor de Vrijwilligerscommissie. Deze commissie stemt vraag en aanbod af tussen het vrijwilligerswerk binnen HEVO en de belangstellenden daarvoor. Zo wordt (nieuwe) leden gevraagd of ze als vrijwilliger actief willen zijn voor de vereniging. De commissie meldt vacatures binnen onze vereniging voor vrijwilligers aan de hand van een taakinhoud en profiel in HEVO-Actueel en op onze website. Uiteraard probeert de commissie een match tot stand te brengen tussen vraag en aanbod. De commissie werkt samen met Galant, het professionele vrijwilligersplatform voor ’s-Hertogenbosch. Deelgenomen wordt aan het coördinatorenoverleg van maatschappelijke- en zorgorganisaties in Rosmalen. De komende jaren wordt een toenemend beroep gedaan op vrijwilligers in het kader van zorg en welzijn van kwetsbare burgers. Daartoe wordt in het Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) een beleid ontwikkeld om Zorgzame Wijken in te richten en individuele begeleiding/ondersteuning van vrijwilligers te bieden aan kwetsbare burgers via het Zorgteam van ZNR. De taakstelling van de vrijwilligerscommissie • Het HEVO-bestuur, gevraagd en ongevraagd, adviseren m.b.t. het vrijwilligersbeleid. • Vacatures binnen de seniorenvereniging matchen door middel van de HEVO media en Platform073. • Vacatures binnen het Zorgzaam Netwerk Rosmalen in samenspraak met Galant matchen door middel van de HEVO media en Platform073. • De belangstelling sonderen van (nieuwe) HEVO-leden voor vrijwilligerswerk. • Het HEVO–beleid uitvoeren inzake het vrijwilligerswerk middels onder meer vrijwilligersovereenkomsten. • Organiseren van de jaarlijkse waardering voor vrijwilligers. • Vertegenwoordigen van de HEVO in overleggen waar het gaat om vrijwilligerswerk. De commissie vergadert een keer per twee maanden. De overige tijdsbesteding is afhankelijk van de taak maar is hooguit (gemiddeld) een paar uur per week. Mocht u belangstelling hebben en/of nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen tel. 5214991 of per mail : j.th.jansen@home.nl

16


HEVO-paasviering 2015 Nieuw Leven

We zijn nu op weg in de veertigdagentijd en de blik is weer op Pasen gericht. Wij maken u graag attent op de oecumenische viering die door HEVO gehouden zal worden in het restaurant van De Annenborch op vrijdag 27 maart. Het restaurant is toegankelijk vanaf 14.00 uur en de viering begint om 14.30 uur. Het thema, voorbereid door de commissie Zingeving, heeft betrekking op het nieuwe leven dat te zien is in de natuur: kuikens en lammetjes, jong gras in de wei en nieuw blad aan de bomen. Ook refereert het aan het Bijbelse paasverhaal dat vertelt over de opwekking van de gekruisigde Jezus door zijn hemelse vader. Jezus kreeg daarmee nieuw leven en hij deelt dat nog steeds uit aan de mensheid.

Op allerlei manieren zal dit thema in de viering worden besproken en bezongen. Het HEVO-koor zal weer op voortreffelijke wijze haar bijdrage leveren met toepasselijke liederen, dikwijls in samenzang met u allen. Iedereen is bij deze viering op vrijdag 27 maart hartelijk welkom. De toegang is gratis en na afloop om ca. 15.30 uur wordt koffie met paasbrood door De Annenborch geserveerd. Commissie Zingeving, Loek Mostertman, Evenementencommissie, Pieter Vissers

KBO voor onze belangen HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO-Brabant behartigt de belangen van 130.00 leden op provinciaal en landelijk niveau. Loopbaanclub KBO-Brabant vraagt aandacht voor het maatschappelijk probleem van de oudere werkzoekende. Het blijft niet bij woorden alleen: met de start van een Loopbaanclub 50+ wil de KBO ook daadwerkelijk iets doen voor de vele werkzoekenden. In Gemert-Bakel is de eerste Loopbaanclub gestart waarin geĂŻnteresseerde vijftigplussers gezamenlijk onderzoeken wat ze willen en kunnen op het gebied van werk. Een inspirerende plek waar deelnemers met elkaar kunnen sparren, hun eigen ideeĂŤn toetsen of een nieuw plan kunnen maken hoe verder met werk en loopbaan.

17


De bedoelding is om de Loopbaanclub 50+ op meer plaatsen te starten. Op basis van de ervaringen in Gemert-Bakel maakt KBO-Brabant een draaiboek en geeft tips aan andere KBO-Kringen in Brabant die ook aan de slag willen. Wij wachten als HEVO de resultaten af en gaan dan bekijken of dit ook iets voor ons is. Yuris Rechtspraak KBO ondersteunt met haar partner Yuris Rechtspraak een echtpaar uit Veghel in hun procedure tegen de gemeente Veghel. Het echtpaar krijgt vanwege ernstige gezondheidsproblemen al jaren huishoudelijke hulp op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die hulp dreigen ze nu vanwege bezuinigingen van de gemeente Veghel grotendeels kwijt te raken. Het echtpaar vecht de korting aan bij de rechter. Een uitspraak van de rechter kan vergaande gevolgen hebben voor anderen. Columns voorzitter De voorzitter van KBO snijdt regelmatig in zijn columns in de ONS zaken aan die de positie van de senioren raken. Zo vraagt hij aandacht voor de gevolgen van de wijzigingen in het pensioenstelsel. Het HEVO-bestuur vindt dit een goede zaak hoewel het soms wel moeite heeft met de somtijds negatieve en politieke ondertoon en het onverholen stemadvies. Peter de Leeuw, secretaris

HEVO-zomerreis Italië en om precies te zijn Stilfes en de Dolemieten, vormt het doel van de zomerreis van HEVO. Vertrekdatum is zondag 16 augustus. Op zaterdag 22 augustus arriveren we weer in Rosmalen. De reissom bedraagt € 585,-- p.p. Toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 60,-- p.p. (6 kamers beschikbaar). Hebt u belangstelling om aan deze reis deel te nemen, dan kunt u op dinsdag 10 maart om 11.00 uur in De Ontmoeting een video van deze reis bekijken. Uitgebreide informatie in de vorm van het reisprogramma reis is dan eveneens beschikbaar Daarna kunt u zich inschrijven voor deze reis. Ook als u niet mee gaat met deze reis bent u van harte welkom.

18


HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers Schema HEVO-fietstochten 2015 Alle fietstochten starten bij De Ontmoeting aan de Tulpstraat steeds om 09.30 uur. Deelname aan de HEVO-fietstochten staat voor iedereen open en is zoals altijd op eigen risico en op eigen kosten. Datum Afstand Routeman Telefoon woensdag 08 april 30 km        Bert v. Oostenbruggen 5216356 woensdag 22 april  45 km        Paul Rambags             5212065 woensdag 06 mei        30 km Dick Bruin 5215254 woensdag 20 mei 45 km         Henk Baarens 5230163 woensdag 03 juni 30 km Henk Baarens            5230163 woensdag 17 juni      45 km         Leo Houdijk             5214444 woensdag 01 juli          30 km         Paul Rambags 5212065 woensdag 08 juli           45 km        Dick Bruin 5215254 woensdag 15 juli            60 km         Leo Houdijk                    5214444 woensdag 22 juli       30 km        Bert v. Oostenbruggen 5216356 woensdag 29 juli       45 km         Henk Baarens 5230163 woensdag 05 aug. woensdag 12 aug. woensdag 19 aug.  \woensdag 26 aug

60 km        30 km        45 km        60 km       

Leo Houdijk 5214444 Paul Rambags 5212065 Bert v. Oostenbruggen 5216356 Leo HoudijK 5214444

woensdag 02 sept. 30 km       woensdag 16 sept. 45 km       woensdag 30 sept.       30 km      

Henk Baarens 5230163 Dick Bruin 5215254 Bert v. Oostenbruggen 5216356

Ouderdom, een hoopvolle levensfase De Nederlandse bevolking veroudert. De levensverwachting neemt toe en het geboortecijfer daalt. De toegang tot langdurige professionele zorg voor ouderen wordt verder bemoeilijkt, terwijl het aantal ouderen dat zorgbehoevend is, sterk stijgt. Daarnaast heeft en krijgt de Nederlandse samenleving te maken met een explosieve stijging van het aantal 65-plussers dat al vele jaren in een goede gezondheid leeft.

19


Prof. dr. Tinie Kardol bouwt zijn verhaal op vanuit een positieve manier van denken. Hij constateert dat we in een interessant tijdperk leven, maar dat de kosten voor de langdurige zorg hoog zijn opgelopen, dat we steeds meer toegroeien naar een participatiesamenleving en dat er kritisch zal worden gekeken naar de noodzaak van professionele zorg. Nederland heeft geen traditie opgebouwd voor wat betreft de zorg binnen de sociale gemeenschap voor haar kwetsbare medemensen, anders dan een financiĂŤle inspanning ( betalen voor AWBZ ). De ouderen zijn in andere woonsituaties terecht gekomen, vaak wat buiten de sociale gemeenschap. Dit heeft tot de constatering geleid dat er een gebrek aan maatschappelijke participatie is van 40 % van de 60-plussers. Dit alles brengt hem tot de overtuiging dat, wil je het tij keren in de ouderenzorg , het noodzakelijk is een ouderen behoeftenonderzoek te doen. Door een verdeling in drie leeftijdsdoelgroepen : 60-69 jaar, 70-79 jaar en van 80 jaar en ouder proberen te komen tot realistische interventies. Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting zal Tinie Kardol ons meenemen in zijn afwegingen en ervaringen die de basis vormen voor zijn advies en ons kunnen brengen naar een hoopvolle derde levensfase. Commissie Collectieve Belangenbehartiging, Hetty Goudswaard ten Brink

Musical Cats Extra voorstelling voor HEVO op donderdag 9 april. Na de geweldige uitvoering vorig jaar van Midzomernachtsdroom heeft de enthousiaste musicalgroep van het Rodenborch-College, met muziek van het schoolorkest, de zeer bekende musical Cats op de rol gezet. De uitstekende samenwerking tussen leerlingen en docenten heeft geresulteerd in een prachtige productie en rolbezetting. De eigen bewerking van de succesvolle musical van Andrew Lloyd Webber draait om een kattenbal. Iedere kat introduceert zichzelf op een eigen en een enthousiaste manier.

20


Uiteindelijk wordt een van deze katten gekozen om naar de kattenhemel te gaan. Maar wie o wie zal dat zijn……? Kortom het is een magisch en muzikaal kattenspektakel in een fraaie kostumering en decor setting. Ook dit jaar voert het Rodenborch-College een extra voorstelling op voor alle senioren. Wij denken dat deze musical ook erg leuk is voor kinderen en daarom mogen opa’s/oma’s dit jaar hun kleinkinderen meenemen. De uitvoering vindt plaats op donderdag 9 april, aanvang 15.30 uur in Perron-3. De theaterzaal gaat open om 15.00 uur. Voorafgaand aan de try-out voorstelling krijgt u tevens een inleiding over de achtergrond van de musical. Kaartjes voor deze unieke voorstelling zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de bar in De Ontmoeting. Het gereduceerde tarief bedraagt € 6,00; voor kleinkinderen betaalt u slechts € 4,00. Indien beschikbaar kunt u ook nog kaartjes in Perron 3 kopen voor aanvang van de voorstelling. Op http://musical.rodenborch.nl/ vindt u achtergrondinformatie over deze musical. Evenementencommissie, Pieter Vissers

Zomerschool 2015 Hij komt er aan: alweer de zesde editie van de Zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Deze keer uitgebreid naar drie volle weken! In de periode van maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus bieden we ruim 60 workshops, presentaties en excursies aan, waarin ‘kennismaken met’ op de voorgrond staat. Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor iedereen is er wel wat te halen. Op 7 augustus sluiten we af met een bruisende slotmiddag. Vanaf dit jaar draaien we onder de paraplu van de Stichting Actieve Senioren (S.A.S.), net als wij allemaal vrijwilligers die met en voor u aan de slag gaan. Programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn vanaf half mei te vinden bij De Ontmoeting, op de wijkpleinen, de sociaal culturele centra, de bibliotheken e.d. Maar u kunt deze informatie ook vinden op www.sasdenbosch.nl onder het kopje ‘zomerschool’. Volg ons alvast op Facebook: zomerschool 55+ Activiteitencommissie /Zomerschool, Jacqueline van den Wildenberg

21


Een rondje HEVO (slot) Na augustus heeft u ‘mijn’ rondjes HEVO gemist. U kunt ze natuurlijk ook niet gemist hebben ……..! Ik zal u uitleggen, waarom. De meeste ongelukjes gebeuren in huis, zo vertellen ons de statistieken. Om dat te bevestigen heb ik er eentje aan toegevoegd .In de keuken raakte ik uit balans, viel en brak mijn rechter heup. De chirurg van het JBZ heeft het weer hersteld en zonder enige pijn ging ik opknappen. Omdat ik nog wat andere kwalen heb, mocht ik enkele maanden in het revalidatiecentrum Mariaoord blijven. Een prima verzorging met klantvriendelijke professionele hulpverlening. Geen rondjes HEVO in die tijd. Nu, een beetje opgelapt, schuifel ik achter een rollator in en rond het huis. Geen rondjes HEVO dus. En de dames en heren artsen hebben mij duidelijk gemaakt, dat die rondjes HEVO door de mooie Maliskamp er helemaal niet meer in zitten. Jammer, maar het is niet anders. Over mijn bezorgronde van HEVO-Actueel langs zo’n tachtig Maliskampse adressen hoefde ik mij geen zorg te maken: de bezorging was al direct door een andere vrijwilliger geruisloos overgenomen. Chapeau! Eén dezer dagen heb ik vanaf mijn huis de Buurtsuper bereikt, een topprestatie vond ik. Ook niet-Maliskampers kan ik een bezoekje aanraden. In frisse groene bedrijfskleding van Cello komt het personeel u tegemoet. De koffie staat klaar. De winkel ziet er geweldig uit. Wat de kwaliteit betreft: mijn vrouw heeft me verwend met heerlijkheden voor bij de koffie en dat op loopafstand van mijn huis. De balkenbrij zou ik ook maar meenemen; een paar gebakken plakjes op het brood en je bent verloren. Verder gaat mijn klantenonderzoek niet. Dat moet iedereen maar voor zichzelf doen. Voorzichtig oversteken naar speeltuin ‘t Lijsterbosje. Bij de heropening na de complete vernieuwing werden we gezegend met regen, donder en bliksem. Ik heb er toen niet veel van gezien, schuilend onder het zeildoek van een feestkraampje. Nu, in een rustig tempo er langs gaand, viel me de kwaliteit van de toestellen op. Prachtig houtwerk en een eekhoorn, die uit het logo van de wijk was geplukt en prominent bij de ingang van de speeltuin staat. Mijn ingebouwde accu dreigde langzaam in kracht af te nemen en ik moest toch nog een flink stukje terug naar huis. Ik heb het gehaald, mijn rollator ook. En dan is er koffie, doping voor me.

22


Even gerust en vervolgens op verzoek van de redactie een verslagje gemaakt voor HEVO-Actueel. Voorlopig mag u het hiermee doen. Als de concentratie weer 100% is en ook de inspiratie dat peil heeft bereikt, kan ik weer eens nagaan of er aardige zaken zijn te melden uit de Maliskamp. De status van de Bernadettekerk bijvoorbeeld, een immer blijvend gespreksonderwerp in dit mooie deel van Rosmalen. Voor de lezers van mijn columns: bedankt voor alle aandacht! Antoon van der Pijll

KBO-HEVO- leden pas en kortingen Vorige maand hebt u de nieuwe KBO-HEVO-pas ontvangen die geldig is voor de jaren 2015 t/m 2017. Hebt u geen nieuwe pas ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie: • per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl • per telefoon: 06- 23 05 33 79 of • per post naar Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. Wij vragen u om goed te kijken of uw voorletters en naam goed op de pas staan vermeld. Als er wijzigingen in uw gegevens zijn, geef die dan s.v.p. door of laat die doorgeven aan onze ledenadministratie (zie boven). Dat geldt ook voor overlijden, verhuizing, nieuw of gewijzigd e-mailadres of wijziging van bankgegevens. Wij streven naar een optimaal ledenbestand! Hartelijk dank voor uw medewerking. Graag wijzen wij u er op dat u op vertoon van uw HEVO-KBO-pas bij diverse winkeliers in Rosmalen een korting krijgt bij uw aankopen. De winkeliers en bedrijven die hieraan meedoen, staan vermeld op de kortingslijst die u kunt vinden op onze website www.hevorosmalen.nl. Zo kunt u heel snel uw HEVO-jaarcontributie terugverdienen. Ledenadministratie, Annemarie Peters en Yvonne Ruijter

23


Advertenties in HEVO-Actueel Elke vereniging heeft geld nodig om alle kosten te betalen. HEVO is daarop geen uitzondering. Natuurlijk komt er heel wat geld binnen door bijdragen van allerlei instanties en fondsen en door barinkomsten en contributies. Toch is het nodig om extra inkomsten te zoeken. De sponsorcommissie heeft een voorstel gedaan om sponsors te werven die, in ruil voor een financiële bijdrage, advertenties in HEVO-Actueel mogen plaatsen of kunnen kiezen voor een sponsorbord in de hal van De Ontmoeting. Geen revolutionair plan, veel andere verenigingen doen dit ook, maar wél nieuw voor HEVO. Ook voor de lezers zal het misschien even wennen zijn. Het bestuur gaat akkoord met dit sponsorplan. Natuurlijk is er overleg geweest met de redactie van HEVO-Actueel om samen te waarborgen dat het karakter van het blad niet wordt aangetast. De sponsorcommissie gaat op pad om sponsors te werven. Kent u een bedrijf of een persoon die geïnteresseerd is? Vertel hem of haar over ons plan en laat het óns ook zo snel mogelijk weten. We kunnen uw hulp goed gebruiken! Contactpersoon: Tonny van Raaij, tel. 5214170 of mail tonnyvanraaij@gmail.com Sponsorcommissie, Tonny van Raay

Even voorstellen Mijn naam is Laura Medo, ik ben student aan de opleiding communicatie op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Voor de komende 4,5 maand mag ik bij HEVO mijn afstudeeronderzoek uitvoeren, waar ik heel erg veel zin in heb! Ik ga onderzoeken hoe en waar de senioren in Rosmalen informatie zoeken over HEVO. Is dit bijvoorbeeld via lokale media zoals krantjes en bladen, of via internet op de website of via andere online kanalen? Daarnaast onderzoek ik het imago van HEVO. Hoe zien de huidige leden HEVO en hoe kijken andere senioren in Rosmalen naar HEVO? Uiteindelijk neem ik deze onderzoeksresultaten mee in mijn advies, waarin ik ga adviseren over de communicatiemiddelen die HEVO in kan zetten om senioren in Rosmalen beter te bereiken. En hoe het huidige imago van HEVO is en hoe dit eventueel verbeterd kan worden.

24


Om het onderzoek uit te kunnen voeren zal ik gesprekken gaan voeren met leden en niet-leden en een enquête opstellen. Hier hoort u binnenkort meer over. Tijdens de twee keer dat ik in De Ontmoeting ben geweest, heb ik al een goed beeld gekregen van de verschillende activiteiten en de sfeer binnen HEVO, die mij heel positief is bevallen. De reden dat ik ervoor heb gekozen om mijn afstudeeronderzoek bij HEVO uit te voeren, is mede omdat ik tijdens mijn bijbaan in de thuiszorg met senioren heb gewerkt. Dit heb ik altijd heel leuk gevonden (en nog steeds), waardoor ik zeker weet dat ik mijn afstudeeronderzoek met veel plezier kan uitvoeren. Een andere reden is dat het onderzoek mij erg interessant lijkt. Een imago onderzoek en daarnaast onderzoek naar hoe HEVO de doelgroep moet bereiken, vind ik een echte uitdaging. U zult mij vast wel eens in De Ontmoeting zien de komende maanden. Schroom niet om mij dan aan te spreken, want voor mijn onderzoek is het erg nuttig om veel informatie van leden boven tafel te krijgen. Als u contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via mijn e-mail adres: lauramedo@hotmail.com

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2014 Een paar tips voor het invullen. Ook deze maand zijn veel mensen bezig met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2014. Daarom hieronder nog een paar tips. U kunt dit jaar tot 1 mei aangifte doen Denkt u langer nodig te hebben? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2015. Dat kan eenvoudig via de belastingtelefoon 0800 – 0543. In 2015 hebt u in maart én april de tijd om aangifte te doen. Doet u in maart aangifte? Dan krijgt u altijd voor 1 juli bericht van de belastingdienst. Doet u aangifte tussen 1 april en 1 mei? Dan kan het zijn dat u pas na 1 juli bericht krijgt en dat er belastingrente betaald moet worden Digitaal invullen Vul uw aangifte digitaal in. Dat geeft de minste kans op fouten en u weet na het invullen meteen hoeveel u moet bijbetalen of terugkrijgt. Partners kunnen het beste gezamenlijk aangifte doen.

25


Is uw partner opgenomen in een verpleeghuis Als uw partner op het adres van het verpleeghuis bij de gemeente staat ingeschreven, hebt u beiden recht op de alleenstaandeouderenkorting. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt € 429 per persoon (2014). De toelichting bij het aangifteformulier is daar onvolledig over. Let daar op bij het invullen van uw aangifte. Was uw partner al voor 2014 opgenomen in een verpleeghuis, dan heeft u waarschijnlijk ook in de voorgaande jaren de alleenstaandeouderenkorting niet ontvangen. Als uw aangifte al is vastgesteld zonder met de alleenstaande -ouderenkorting rekening te houden, kunt u alsnog uw recht halen, door aan de inspecteur te vragen om de aangifte van dat jaar van uzelf en uw partner ambtshalve te herzien. U kunt tot 5 jaar teruggaan. Geen aangifte doen De belastingdienst stuurt soms aan mensen, die het afgelopen jaar weinig of geen belasting hoefden te betalen een brief dat men geen aangifte meer hoeft te doen. Maar let op! Het kan toch lonend zijn om een belastingaangifte te doen, bijvoorbeeld als u naast uw AOW een klein pensioentje heeft. Ook als u in 2014 veel aftrekbare ziektekosten heeft gehad, die niet vergoed zijn door uw verzekeraar of als er in de loop van het jaar veranderingen geweest zijn in uw inkomen, zou u belastingaangifte moeten doen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Bij twijfel is het verstandig toch een belastingaangifte te doen. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. Hoe zij werken staat in de HEVO-Actueel van vorige maand. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-53279098 Paul Scholten, ouderenadviseur

Vacature commissie Ontspanning en Educatie De (nieuwe) commissie Ontspanning en Educatie (werktitel, voorheen commissie Cultuur) • organiseert voor HEVO-leden incidentele activiteiten op het gebied van ontspanning, educatie en verdieping over uiteenlopende onderwerpen; • programmeert een keer per maand een film (bij Perron-3); • coördineert de leeskringen; • zorgt voor tentoonstellingen in De Ontmoeting (voorheen taken van commissie cultuur en deels activiteitencommissie). • Toepasbare vormen: lezingen of lezingencycli, excursies, eenmalige of kortdurende workshops of uitvoeringen.

26


De programmering komt tot stand via: • organiseren; • initiëren/entameren; • markt verkennen/contacten leggen; • oor en oog voor wat de leden willen; • persoonlijke ideeën en belangstelling van de commissieleden; • actualiteit. Het aanbod aan activiteiten wordt bekendgemaakt in HEVO-Actueel, op de website en door middel van posters. De commissie vergadert een keer per twee maanden (ca. 2 uur). De commissie is op zoek naar nieuwe leden, die mee willen denken over en mee willen werken aan de organisatie van een interessant breed programma, dat aansluit bij de interesse van de Hevo leden. De commissie is nadrukkelijk op zoek naar vernieuwing in het aanbod. Wij vragen: • enthousiasme; • brede belangstelling; • organisatorisch vermogen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Janny Heuveling tel. 5212420 of per mail: fam.heuveling.bronk@hotmail.nl

Informatiemiddag SCR Het Senioren Computerleercentrum (SCR) biedt in maart belangstellende 50+ers de gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen over de mogelijkheden voor computercursussen (Windows 7 en 8). Ook kunt u meer te weten komen over onze tabletcursussen, zowel IPad als Androidtablets. Bij de meeste cursussen maakt het SCR gebruik van de cursusboeken van SeniorWeb. Het SCR is bij deze landelijke organisatie aangesloten. De cursusboeken zijn speciaal afgestemd op senioren. De informatiemiddag wordt gehouden op maandag 30 maart om 14.00 uur in het computerlokaal in zorgcentrum De Annenborch.

27


Wat kunt u tijdens zo’n informatiemiddag verwachten? • Hoe organiseert het SCR de cursussen en wat zijn de kosten? • Wist u dat de cursussen niet alleen bestemd zijn voor ervaren gebruikers, maar nadrukkelijk ook voor mensen, die nog helemaal niet thuis zijn op computer of tablet? • Kent u de Computerinloop? Wat zijn de mogelijkheden? U kunt al uw vragen kwijt en u krijgt meteen de sfeer mee van de ruimte waarin de activiteiten worden uitgevoerd. • Het SCR kan u dan verder ook adviseren welke activiteiten het beste bij uw vragen passen. Een cursusoverzicht treft u aan in onze folder, verkrijgbaar tijdens de bijeenkomst of in de hal van De Annenborch, Perron-3, in De Ontmoeting en bij cultureel centrum De Biechten. Uiteraard kunt u zich ook - los van de informatiemiddag aanmelden voor cursussen. Wilt u naar de Informatiebijeenkomst komen, dan verzoeken we u dringend om u aan te melden voor zaterdag 28 maart. Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. In het lokaal hebben we nl. slechts plaats voor twaalf belangstellenden. We weten dan of we een extra bijeenkomst moeten regelen. Aanmelden: via het telefoonnummer van de receptie van De Annenborch 8519600. Henriëtte Koldewee, voorzitter SCR

U en uw hobby: Harry Zwanenberg Harry begon in de zestiger jaren van de vorige eeuw met filmen. Toen hij in Rosmalen kwam wonen, werd net de Lambertuskerk gerestaureerd, zijn eerste filmcontact met Rosmalen. Dertig jaar woonde Harry in Rosmalen. In 1974 werd hij lid van filmclub Shot ’71 in Berlicum. Die club kent vele toppers. Zij maken films op nationaal niveau. Geen filmpjes om na tien minuten op YouTube te zetten. Na zijn pensionering heeft zijn filmhobby een grote vlucht genomen. Als vrijwilliger op De Binckhorst had Harry een filmstudio, waarin hij een keer per week live tv-uitzendingen maakte voor de bewoners.

28


Hij maakte prachtige reportages. Voetbalclubs, zoals Ajax en PSV, werden op het gevoelige beeld vastgelegd. Op de ROS mocht Harry filmportretten plaatsen. Harry is altijd met zijn tijd meegegaan. Van super8 naar video en daarna digitaal. De computer is zijn ‘derde’ hand geworden om professioneel te monteren. Piet Kerssens, redactie Hebt u net als Harry een bijzondere hobby, laat het ons weten. Verzamelt u bijvoorbeeld postzegels, olifantjes, of luciferdoosjes? Of breit u voor de hele familie sjaals, mutsen en truien? Doet u aan beeldhouwen? Bent u houtbewerker? Kweekt u uit zaadjes de meest fantastische planten? Fluit u samen met de vogeltjes in uw volière de mooiste deuntjes? Stuur een email aan redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en wij nemen contact met u op. We maken foto’s en laten u aan het woord om alles (nou ja, bijna alles) te vertellen over uw hobby. Marlies Markensteyn, redactie

Oproep lid algemeen bestuur Het bestuur van HEVO is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden (2 dames en 5 heren, incl. de drie leden van het dagelijks bestuur) en vergadert 10 maal per jaar. De bestuursleden nemen deel aan een of meer commissies of zijn voor commissies eerst aanspreekbaar. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening, het financieel jaaroverzicht, het werkplan en de begroting vast. Het bestuur ziet toe op de naleving van de wet en regelgeving ten aanzien van de vereniging. Leidraden voor het functioneren van het bestuur zijn het beleidsplan 2012-2016 en het jaarlijkse werkplan. Lid algemeen bestuur Naast de medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging, heeft dit bestuurslid specifiek tot taak de trait d’union (eerst aanspreekbare) te zijn tussen bestuur en de commissie “ontspanning en educatie” (voorheen cie. cultuur). Zij/hij neemt deel aan de vergaderingen van deze commissie.

29


Wat vragen wij • enige leidinggevende ervaring • organisatorische kwaliteiten • communicatieve vaardigheden Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn ten slotte onontbeerlijk. Als u interesse hebt, kunt u contact opnemen met Jan Jansen, voorzitter van HEVO; tel. 5214991 of per mail : j.th.jansen@home.nl Met alle personen die aangeven interesse te hebben, voert het dagelijks bestuur een oriënterend gesprek.

Film Suzanne in Perron-3 Op dinsdag 10 maart wordt i.s.m. met Perron-3 de HEVO-film Suzanne gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. Opeens is hij daar, op de renbaan: een jongeman met sluik, bruin haar, een peuk in zijn mondhoek, een ringetje in zijn linkeroor. Suzanne’s zoontje Charlie kijkt vol bewondering naar hem op. De volgende dag wacht Julien, zoals de jongeman heet, Suzanne op na haar werk. De Frans-Ivoriaanse regisseur Katell Quillévéré meandert door het leven van een jonge, egocentrische vrouw die kiest voor een gevaarlijk-foute man. Onvoorwaardelijk. In Suzanne draait het om de pijnlijke gevolgen die de ‘amour fou’ en Suzanne’s daaruit volgende keuzes hebben voor de andere mensen in haar leven: voor haar dominante, maar liefhebbende alleenstaande vader, voor haar zus en haar zoontje. Het naturelle spel, met name van de Franse opkomende ster Sara orestier (Suzanne) en Paul Hamy (Julien) en de sfeerrijke muziek maakt Suzanne tot een combinatie van een familiekroniek, een gangstersage, een liefdesverhaal en een indringende karakterstudie van een jonge vrouw die haar eigen pad kiest.

30


De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Commissie ontspanning en educatie, Ingrid Thelissen

Workshops Internetbankieren Het Senioren Computerleercentrum Rosmalen (SCR) organiseert in april drie keer een workshop Internetbankieren. Op aanschouwelijke wijze wordt in een demonstratie van een uur uitgelegd hoe bij de drie grote banken de systemen werken om via PC of tablet uw bankzaken te doen. Ook wordt ingegaan op de veiligheidsmaatregelen die, ter bescherming van klanten, rond het betalingsverkeer van kracht zijn. De informatie wordt per bankorganisatie, die elk een eigen systeem hanteert, apart gegeven. En dat op drie dinsdagen, op 7, 14 en 28 april. De planning is als volgt: • van 13.30 – 14.30 uur voor klanten van de Rabobank • van 14.45 -15.45 uur voor klanten van de ABN AMRO-bank • van 16.00 – 17.00 uur voor klanten van de ING. De workshops worden gegeven in het computerlokaal van het SCR in Zorgcentrum De Annenborch. De kosten zijn €2,50 per workshop. U kunt u aanmelden voor één van de drie genoemde data. Het maximale aantal deelnemers per afzonderlijke sessie is tien. (dit i.v.m. de beperkte ruimte in het lokaal). Geïnteresseerd? Neem dan contact op met: Annette Gladdines, tel. 6135824. Bij geen gehoor, bel dan naar de receptie van De Annenborch, tel. 8519600. U kunt ook mailen naar: agladdines@home.nl Henriëtte Koldewee, voorzitter SCR

31


U en uw hobby: Joke Nooi-Luiken In 1980 heeft Joke prinses Beatrix een keer op tv zien beeldhouwen en dat was voor haar de aanleiding om het ook te proberen.‘Haar manier van werken enthousiasmeerde mij´, zegt ze. In 2002 heeft zij voorzichtig de eerste stappen gezet en in 2005 is ze echt begonnen. Later volgde zij nog twee workschops bij beeldentuin De Buffel in Vinkel. ‘Lichamelijke inspanning ontspant mij´. ‘Je hebt een ruwe steen, die eerst schoon gemaakt wordt’. ‘Ik heb er een bepaald innerlijk gevoel bij en ik kijk naar de lijnen’, de steen inspireert mij, de steen ´spreekt´ mij aan’, ‘elke steen heeft een eigen karakter’, zegt ze. Ze werkt ook in opdracht. Ze loopt bij de opdrachtgever in huis, krijgt een bepaald gevoel en gaat aan de slag´. En dàn ontstaat er iets. Joke zegt, dat iedereen welkom is om haar werk te bekijken: Dirck van Deelenstraat 3, Hintham-Zuid. Piet Kerssens, redactie Hebt u net als Joke een bijzondere hobby, laat het ons weten. Verzamelt u bijvoorbeeld postzegels, olifantjes, of luciferdoosjes? Of breit u voor de hele familie sjaals, mutsen en truien? Bent u misschien wel beeldhouw(st) er? Zit u het liefst bij uw duiven? Bent u houtbewerker? Kweekt u uit zaadjes de meest fantastische planten? Fluit u samen met de vogeltjes in uw volière de mooiste deuntjes? Stuur een email aan redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en wij nemen contact met u op. We maken foto’s en laten u aan het woord om alles (nou ja, bijna alles) te vertellen over uw hobby. Marlies Markensteyn, redactie

32


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


03 mrt totaal