Page 1

n e r e o R e

d l i k s Ro

SPOT PÅ

materialeudvalget

og bådelavene DM i roning på land Diverse klubopslag


Kontoret Kontoret har abent hver mandag fra kl. 17.30 til 19. Dog lukket i hele juli og helligdage. Telefonnummer i kontortiden er 4635 2228. Der bliver ikke ekspederet henvendelser i hele juli maned. Nar du henvender dig, bedes du oplyse dit medlemsnummer.

Kontaktpersoner i bestyrelsen og udvalgene Formand: Ove Pedersen tlf. 2542 6113 - formand@roskilderoklub.dk

Adresseændring Husk at give kontoret besked om ny adresse, tele‐ fonnr. eller e-mail til kontoret personligt eller via e-mailen: kontor@roskilderoklub.dk

Næstformand: Rasmus Rosenkvist tlf. 2383 1523 - rasmus@rosenkvist.net Sekretær: Mads‐Peter Klink Engelhart tlf. 4015 8736 - sekretaer@roskilderoklub.dk Kasserer: Per Stenberg Christensen - kasserer@roskilderoklub.dk

Nøglekort Hvis dit nøglekort ikke virker eller er gaet i stykker, kan du fa et nyt, hvis du kommer med det gamle. Hvis du helt har mistet det, kan du købe et nyt for 100 kr. pa kontoret. Oplys altid dit medlemsnummer. Ved udmeldelse eller restance spærrer vi dit nøglekort.

Rochef: Dan R. Petersen - drp@danskrevision.dk Rochef: Ib Toft tlf. 4142 5833 - ibtoft1@gmail.com Rochef: Joan Lindholt tlf. 2683 5616 - joanlindholdt@hotmail.com Ungdomschef: Marie Skøtt Rasmussen tlf. 6068 8775 - marie_skott_r@hotmail.com

Udmeldelse Du kan udmelde dig ved at henvende dig pa kontoret eller ved at sende en mail: kontor@roskilderoklub.dk - husk at oplyse medlemsnummer.

Elite‐ og talentchef: Anja F. Riecke tlf. 2990 5194 - anja.hardtmann@gmail.com Arkivudvalget: Jens Nordlund - arkiv@roskilderoklub.dk Børneudvalget: Peter Nielsen - barn@roskilderoklub.dk

Udlejning af omklædningsskabe Henvend dig personligt pa kontoret, hvis du ønsker et skab. Udlejes af kontoret for 250 kr. arligt. Arlig leje indbetales pa bankkonto, som oplyses ved leje. Indbetalingen skal ske i de to sidste uger i marts. Hvis ikke skabslejen er indbetalt inden den 1. april, klip‐ pes lasen og skabet inddrages til genudleje.

Instruktionsudvalget: Ole Binderup instruktIon@roskilderoklub.dk Kajakudvalget: Lisbeth Grubov tlf. 2088 8304 - listeth@grubov.dk Kaproningsudvalget:: Torben Bech kaproning@roskilderoklub.dk Kontorudvalget: Kristine Thomsen - kontor@roskilderoklub.dk Køkkenudvalget: Hans Jørgen Bendixen koekken@roskilderoklub.dk

RoskildeRoeren - klubblad Redaktion: Hanne Steffensen T: 2253 5873 - M: roeren@roskilderoklub.dk Forsidefoto: Hanne Axelsen, kajakroer til vinter‐ træning i Maglegardsbadet.

Langtursudvalget: Mads‐Peter Klink Engelhart - tlf. 4015 8736 Mastersudvalget: Sven Lyster ‐ tlf. 4636 5047 Materialeudvalget: Christina Hansen tlf. 2288 5604 - materiel@roskilderoklub.dk Motions‐ og turudvalget (MTU): Ulla Werk ‐ tlf. 2534 7742

Indlæg, gode klubhistorier store som sma, med‐ lemsinformationer eller billeder modtages meget gerne.

Tutudvalget: Hanne Nielsen ‐ tlf. 3025 4847 Ungdomsudvalget: Marie Skøtt Rasmussen tlf. 6068 8775 - ungdom@roskilderoklub.dk

Har du lyst til at være til at lave klubbladet, er du mere end velkommen. Kontakt redaktionen - for jo flere jo bedre.

Bådudlån: Anette Lauridsen - tlf. 4619 4255 Motionsrum: Henrik Olsen - tlf. 4635 6631 Sommerhus: Jan Michno ‐ tlf. 5170 3861

2


Hold dig sund med frivilligt engagement Pa den arlige inspirationsdag, som klubben holder i januar maned, var et af emnerne frivilligt engagement. Formanden Ove fortalt, at andre klubber var imponeret over vores mange aktiviteter under jubilæumsaret. Noget som kun lykkedes, fordi rigtig mange medlemmer engagerede sig og gerne patog forskellige opgaver. Klubben og ikke mindst bestyrelsen vil gerne have at dette fortsætter. Der kom bl.a. pa inspirationsdag forslag om at fa en frivilligkoordinator i klubben og at lave en oversigt over de kompetencer, medlemmer har. Fx hvis klubben har brug for en elektriker til at hjælpe lidt til med nogle installationer, eller en som brænder for at lave mad, som klubben kunne bruge som madmor en weekend, nar der er fælles træning for kaproerne. ”Det skal virke som juleaften” er det citat fra Esben Danielsen. Han fortalte for nogle ar siden i klubben om, hvordan han og de andre ledere af Roskilde Festivalen arbejdede med de frivillige. Det handler om, at man er motiveret til at gøre noget - netop som juleaften. Det er fordi, man har lyst til at glæde andre og gøre noget for andre. Og faktisk gør det ogsa noget godt for en selv. Til lidt inspiration faldt jeg over disse sigende overskrifter pa internettet: 1. En times frivilligt arbejde om ugen forbedrer dit fysiske helbred, viser nyt, canadisk studie. 2. Frivilligt arbejde tilfredsstiller hjernens lykkecenter fortæller lægeprofessor Bente Klarlund. For Roskilde Roklub betyder det frivillige engagement og folks indsats alt. Det gør nemlig klubben stærk og levedygtig. Derfor har jeg valgt at frivillighed er et tema i klubbladet gennem det ar.

Forandringer fryder -forhåbentligt

Til roning klar

Med dette nummer af Roskilde Roeren er der kom‐ met nyt layout pa bladet. Jeg har ændret pa bladets format, da A4-størrelsen er nemmere at arbejde med, nar man gerne vil vise større billeder sammen med tekst. Der har det tidligere bladformat A5 i mine øjne nogle begrænsninger.

Ellers pøj pøj med sæsonstart. Badelavene har været i gang vinteren over med at klargøre gigerne, inrigger‐ ne og kajakkerne, sa alle kan komme ud og ro. Der er planlagt rotræning, roture til nære og fjerne farvande og mange hyggeaktiviteter for medlemmer.ne Det bliver ogsa spændende at følge, hvad bade kap– og mastersroerne opnar af resultater i ar. Og ikke mindst ma roguderne være med os alle, sa vi far et formidabelt rovejr.

Jeg haber, at I vil tage vel imod forandringen. Kom gerne med kommentarer til bladet: hvad mangler der, hvad ma der gerne være mere af, hvad er kede‐ ligt - ja sig til!

Gode hilsner Hanne, redaktør

3


Spo

t på

materiale udvalget

At være roklub fordrer masser af forskellige bade og arer, indmad til badene og opbevaringsplads – altsa meget materiale for at kunne drive denne sportsgren. Det er ikke helt lige som volleyball, hvor man i princippet kan nøjes med en gymnastiksal, et net og nogle bolde. For at holde styr pa alt dette mate‐ riale oprettede man i klubben et materialeudvalg for rigtig mange ar siden. I dag bestar udvalget af 7 medlemmer: Christina Hansen (formand), Maike Benter, Christian Svejgaard, Sven Fafner, Ole Binde‐ rup, Birgitta Dehn og Peter Skafte.

Det er over 40 bade, som udvalget skal sørge for er sødygtige. Sa lidt er der at se til i udvalget! Udover at udføre store som sma reparationer pa badene er materia‐ leudvalget ogsa ansvarlig for bad‐ værkstedet. Det vil sige at indkøbe lakdaser, slibepapir, værktøj eller terpentin lige savel som at sørge for orden og oprydning i værkste‐ det. Ind i mellem er de ogsa pa kur‐ sus hos Dansk Forening for Rosport for at lære at ’fixe’ glasfiberbade, indstille aregange, lime træ sam‐ men osv. Nok mere interessant er det, at ud‐ valget ogsa star for indstille til be‐ styrelsen, hvilke bade der bør ind‐ købes til klubben – pa motionssiden. Materialeudvalget laver pa baggrund af rojournalens statistik‐ ker en 5-arig plan for, hvilke bade der star over for at blive udfaset (fx at blive sat til salg til andre klub‐ ber) og hvilke badtyper, man øn‐ sker penge til at købe inden for de næste ar.

Formand Christina i gang med at lakere en åreholder. Foto: Peter Skafte

10 ruller slibepapir, 3 dåser lak og så lige en inrigger - tak Materialeudvalget har ansvaret for at vedligeholde primært klubbens motionsbade - det vil sige inrigger‐ ne, gigbadene og turkajakkerne.

Ups – der er kommet en skade på båden! Er der sket en skade på båden eller årene under roning, skal man anmelde dette med det samme. Ved skrivepulten i bådhallen er der en ’skadebog’. Her kan I anmelde en skade ved at: 

Beskrive skaden.

Hvor og hvornår det er sket (sted og dato).

Navn, tlf. og mail på bådens styrmand eller en anden kontaktperson.

I kan også sende en mail med oplysningerne til materialeudvalget. HUSK OGSÅ LIGE….. at sætte et skilt på båden/åren om, at den har en skade.

Styrmand for bådelavene Da der er mange bade at holde i orden, er det nødvendigt, at materi‐ aleudvalget far hjælpende hænder til opgaven. Derfor har vi i klubben badelavene, som materialeudvalget star for at koordinerer arbejdet med.

4

Her står skadebogen i bådhallen - den med rød bogryg


Et badelav er en lille gruppe af klubmedlemmer pa 5-10 stykker, som har en til tre bade, de skal sta for at gøre klar til den kommende sæson pa vandet. Lige for tiden har klubben 9 badelav. De mødes hen over vinteren og istandsætter deres bade. Arbejdet bestar især af at slibe og lakere og reparere sma huller. Dertil kommer selvføl‐ gelig masser hyggepauser. Materialeudvalget arrangerer hvert ar efter standerstrygning den sakaldt stor vaskedag. Her mødes man i badelavene til fælles morgenbrød for derefter at fa alle bade rengjort med vand og sæbe. Derudover er der en fælles ar‐ bejdsdag for badelavene, hvor materialeudvalget er tilstede og giver gode rad om, hvordan man istandsætter en robad. Og ikke mindst vejledning i, hvordan man handterer materialer og værktøj. Det er mindre smart at glemme at rense lakpensler, ikke at fa skruet laget pa terpentinflasken eller

Maike fra materialeudvalget guider Nidhugs bådelav om, hvordan man gør klar til at sætte en skinne på bådens køl. Foto: Peter Skafte

lægge værktøjet et forkert sted. Det koster penge at vedligeholde roba‐ dene, hvorfor det er vigtigt, at klub‐ medlemmer i badlavene ikke spil‐ der materialer væk pga. forglem‐ melser eller fejlhandtering.

med at vedligeholde badparken blevet større. Sa klubben kan godt bruge flere badelav.

Med denne opfordring fra materia‐ leudvalget, sa find sammen med nogle rokammerater eller kom med i et af de 9 badelav. Det er en hyg‐ Gerne flere bådelav gelige made at mødes i klubben og Da der er kommet flere medlemmer bruge en 3-4 mørke vinteraftner i klubben og dermed større brug eller søndag eftermiddage pa at (slidtage) af robadene, er arbejdet klargøre badene til næste sæson.

Vil du være med? Har du en drøm at om blive robådsreparatør, er håndværker eller har hænderne godt skruet sammen, så er du velkommen som medlem i materialeudvalget. Kontakt Christina på mail: materiel@roskilderoklub.dk ---------------------------------------------------Savner du roklubben om vinteren, så meld dig ind i et bådelav eller lav dit eget lav med 4-5 andre. Kontakt Maike, som står for at koordinere bådelavene. Kender du nogle i et bådelav, kan du også bare spørge om, de kan bruge en person mere. Kontakt Maike på mail: maike.benter@gmx.net

Så er der kaffe, kage og hyggesnak.

5


e s r e D i v klubinformationer Vild med vand – alle både i I år holder Roskilde Havneforum et fællesarrangement søndag den 29. maj 2016. Her vil man have de forskellige ’sejl’-klubbers både ud på vandet. Det er for at vise, hvad der foregår af aktiviteter om‐ kring havnen, og hvad der er af tilbud til roskildianerne for at komme på vandet. Det er planen, at alle klubber, havnen og museet udbyder sejlaktiviter på vand og land på eget områ‐ de rettet mod alle, der er interesserede - vandglade børn, undrende turister, voksne som unge. Det er en begivenhed, som kan bruges til at skaffe nye medlemmer og gøre reklame for klubben. I Roskilde Roklub er det MTU, som står for det praktiske arbejde og som kontaktperson til Roskilde Havneforum. I vil høre mere i løbet af foråret på klubbens hjemmeside og på opslagstavlerne. Så sæt kryds i din kalenderen og hold udkig efter nye informationer om arrangementet.

Sørgelig meddelelse Fredag den 5. februar sov klubmedlem Flemming Ravn Hansen stille ind. Desværre tabte Flemming kampen mod kræften og blev kun 68 ar. Foto: Peter Skafte

Nye touchskærme i bådhallen

Flemming var redaktør gennem hele 25 ar af Ros‐ kildeRoeren. En meget værdig indsats, som han og‐ sa blev belønnet for, da han modtog klubbens hæ‐ derstegn i 2015 til jubilæumsfesten.

Næste gang du skal oprette en rotur pa computeren i badhallen, kommer det til at ske via en af de to nye touchskærme, som lige er blevet installeret oven pa skrivepulten.

Klubben holdte en sammenkomst fredag den 19. februar, hvor rokammerater, klubmedlemmer og familie mindedes Flemming.

Rojournalen og andre programmer er stadige de sam‐ me - nu skal du bare bruge fingerne i stedet for com‐ putermusen.

Æret være Flemming Ravns minde. Redaktør Hanne Steffensen

PS: Der er ogsa kommet nyt fladskærms-tv op i salen.

6


Programmet for standerhejsning er: Kl. 14 medlemsmøde med bl.a. uddeling af sølv/guldarer og præsentation af sæsonens program fra hvert udvalg. Kl. 15 standerhejsning efterfulgt af en lille rotur, hvis vejret er til det. Kl. 18.30 standerhejsningsfest, hvor middagen er lavet af Kongebakkens slagter og efterfølgende er der dans. Tilmelding til festen Du melder dig ved at indbetale penge pa denne konto: Reg.nr. 9173 - kontonr. 105 913 84 (skriv FEST og angiv antal, dit navn og medlemsnummer) Pris pr. voksen er 185 kr. For unge under 18 ar 150 kr.

Nu bliver det forår!

Nyt fra kajakudvalget

Oprydnings- og arbejdsdag i kajakhuset, Lørdag den 16. april kl. 10.

Ture fra sommerhuset i Skuldelev, Vi pakker bilerne med proviant og kajakker på taget fredag eftermiddag. Lørdag ror vi med udgangspunkt fra sommerhuset. Søndag aftaler vi, om der skal ros endnu en tur, før vi kører hjem igen. Det er i weekenden 27.-29. maj.

Tur med telt og trangia Åben tur fredag den 24. til søndag den 26. juni. Vi finder ud af hvorhen senere. Forslag er velkomne ;-)

Øvelsesdag Lørdag den 13. august laver vi kajakteknik og redningsøvelser på fjorden.

Efterårslangtur på Gudenåen Vi tager sammen med langtursudvalget (3 kajakker) fra onsdag den 24. til søndag den 28. august.

Københavnertur sammen med langtursudvalget søndag den. 25. september.

Fællesroning: onsdage kl. 18 og søndage kl. 9 - fra 1. maj.

7


Nedslag fra årets generalforsamling Større motionsrum måske undervejs Pa arets generalforsamling fortalte formand Ove, da han fremlagde bestyrelsens arsberetning, at den ønsker at arbejde pa en udvidelse af motionsrum‐ met. Det er efterhanden ved at være for lille et rum til alle de mange medlemmer, der bruger det. Ogsa fitnessudstyret er ved at være godt over sidste hold‐ barhedsdato. Det skal ske med en ombygning af klubhuset ved at udvide ud mod Havnevej. Et løst overslag siger, at det vil koste 1,4 – 1,5 mio. kr. Roskilde Kommune har informeret, at den vil give 400.000 kr. til bygge‐ riet fra idrætsfacilitetspuljen.

I år gik papirkniven til Hans Jørgen Bendixen (th.) for hans arbejde med jubilæumsskrifter. Karen Ellerman (tv.) og Maike Benter (i midten) fik årets initiativpris for deres indsats med rospinning for motionisterne.

Blot til info Der er igen ledige pladser til børn mellem 7 og 9 år hos vandhundene. Tilmelding på mail: vandhund@roskilderoklub.dk

Glimt fra motionsrummet. Foto: Peter Skafte

Det betyder, at der 1 mio. kr. som skal finansieres pa en eller anden made – fx ved banklan, kontingent‐ forhøjelse, søge fondsmidler etc. Lisbeth Grubov er valgt som nyt medlem i bestyrelsen. Hun afløser Joan Lindholdt. Lisbeth er også formand for kajakudvalget.

Bestyrelsen fik generalforsamlingens tilsagn til at ga videre med at udarbejde et forslag til udvidelsen, som fremlægges pa en ekstraordinær generalfor‐ samling senere her pa foraret. Det kommer der selv‐ følgeligt nærmere information om. Sa hold øje med klubkalenderen pa hjemmesiden.

Nyt låsesystem I ar vil et nyt lasesystem blive installeret. Den nøgleløsning med kort, som klubben har i dag, er ved at uddø. I stedet for vil alle fa udleveret en ny nøglechip. Der kommer senere pa aret nærmere information fra bestyrelsen om, hvordan man far ombytte sit lasekort med en nøglechip.

8


Sæsonens langture

Fra aktivitetskalenderen Marts 19. Standerhejsning kl. 14.00 og fest kl. 18.30. April 2. Abent-Hus i Roskilde Roklub. 9.-10. Instruktionsweekend af nye roere. 16.

Kajakudvalget arrangerer arbejdsdag for alle i kajakhuset kl. 10.

30.-1. Instruktionsweekend af nye roere. Langtur til Kolding Fjord 2015

Maj 5.

15.

Kr. Himmelfartstur til Lindenborg (arrangeret af MTU).

Alle roere med langtursret eller roere, der far til‐ delt en dispensation, kan deltage pa disse ture.

Pinsemorgentur - mødetid en 1/2 time før solopgang (arrangeret af MTU).

Maj 1.

21-22. Instruktionsweekend af nye roere. 27-29. Kajakudvalget arrangerer weekendtur fra sommerhuset. 28.

Korttursstyrmandskursus - afholdes i roklubben.

29.

Vild med Vand – havnearrangement i Ros‐ kilde, hvor alle klubber pa havnen holder Abent-Hus, og alle slags bade skal pa van‐ det – sejlbade, vikingebade, kajakker og robade (arrangeret af MTU).

Standerhejsning i sommerhuset ved Skuldelev, som er en endagstur, hvor vi holder en kaffepause pa vejen op – husk kaffe. Vi spiser vores madpakker i som‐ merhuset. Klubben byder pa champagne og kransekage, nar vi har faet standeren til tops. Vi er hjemme sidst pa eftermidda‐ gen.

Juni 19.

1 dagstur Næstved-Karrebæksminde.

Juli 5-10.

Tur til Berlin.

August 24-28. Tur pa Gudenaen.

Tider for fællesroning

September 10-11. Introduktionslangtur for nye roere med overnatningstur til sommerhuset i Skuld‐ elev.

Tirsdage og torsdage med rovagt Marts og april kl. 18 Maj - august kl. 18.30 (- juli) September kl. 18 Oktober kl. 17 Derudover søndage kl. 9 og kl. 13 uden rovagt

25.

Sved-på-panden-roning onsdage kl. 18.30 hele sæsonen (- juli)

9

Endagstur til Københavns Havn. Her ror vi i smalle kanaler, under lave broer og vil nyde egen medbragt frokost pa Trekronerfortet.


proere a k s n e b b u l r til k e s i r p 3 6 1 20 Flot start på

Alle, som vandt en medalje i 2015, blev hædret af borgmester Joy Mogensen. Her ses Roskilde Roklub. Foto: Peter Skafte

RIU 2016 Idrætspriser Hvert ar uddeler Roskilde Idræts Union (RIU) forskellige priser til kommunens idrætsudøvere ved en fest sidst i januar maned. I ar havde over 500 havde meldt sig til festen i Roskilde Kongrescenter, hvor i alt 172 idrætsudøvere blev hædret. Det var enten for at være blevet dansk mester eller ved at have opnaet medalje ved internationale mesterskaber i løbet af 2015. Denne aften var ikke mindre en 11 af klubbens kaproere, samt en flok af veteranerne, blevet inviteret med til festen. Ved denne lejlighed fik Roskilde Roklub hele 3 priser: 1.

Dagbladets Ungdomspokal (årets idrætspris til unge under 18 år) Bastian Secher fik overrakt prisen af redaktionsleder Lars Ahn fra Dagbladet Roskilde.

2.

Dagbladets Ærespokal (årets idrætspris for seniorer) Kasper Winther Jørgensen og Jacob Barsøe fik ogsa overrakt prisen af redaktionsleder Lars Ahn fra Dag‐ bladet Roskilde. Det er 5. ar i træk, at de modtager denne pris - det er flot.

3.

Veteran-prisen fra advokatfirmaet Roar og Snow Fun Master 8'er med styrmand fik overrakt prisen af advokat Thomas Fogt.

Ved RIU-festen blev der ogsa uddelt midler fra Roskilde Kommunes talentpulje, hvor kaproerne Aja, Simone, Oliver, Bastian, Silja og Andreas blev tildelt midler fra puljen.

Ppst

…. har du hørt det. Roskilde Roklub er i mands minde Danmarks næststørste roklub med 504 medlemmer - kun overgået af Danske Studenters Roklub i København.

10


Alle billederne på siden: Svend Aage Nielsen

DM i roning på land Sidste weekend i januar var knap 50 roere fra Roskilde Roklub til DM i ergometerroning i Gladsaxe Sports Arena, hvor der var over 600 deltagere. Og ifølge kilder pa stedet var der en rigtig kogende fighterand og høj stemning til mesterskabet. Ud over kaproere, var der ogsa vandhunde- og motionistroere i forskellige aldre med fra klubben. Sa alle jer, som dyrker Olsen-træning og har et stort konkurrencegen, her er der mulighed for at være til en rigtig kon‐ kurrence.

Til dette mesterskab vandt klubben lidt over en handfulde medaljer. Men nok sa vigtigt, sa levede de fleste af roerne op til de mal, de havde sat sig til dette mesterskab. Det er en sejr i sig selv. Af medaljevinderne kan bl.a. nævnes Helmuth Stuven (guld i herre veteran 40+), Bastian Secher (guld i drenge junior A), Aja Holmegaard (sølv i dame letvægt) og Silje Trenter (sølv i junior E).

11


Foto: DFFR/WRMR

Dansk Forening For Rosport (DFfR) søger 300-400 frivillige til det internationale masterstævne World Rowing Regatta I ar er Danmark sa heldig at være vært for mesterskabet, hvor masterroere fra hele verden mødes for at delta‐ ge i den store regatta efter international standard. Det foregar fra den 8.-11. september 2016 pa Bagsværd Sø.

Brug for mange frivillige DFfR søger 300-400 frivillige medhjælpere til at dække opgaver i denne periode (konkurrencedagene er 8 11/9). Afhængig af den konkrete arbejdsopgave er en vagt ca. pa 4-6 timer fordelt over dagen med 2-3 vagtskifter. Som frivillig far du far du officiel beklædning, mad og drikke, nar du er vagt. Du behøver ikke at have særlige kvalifikationer for at være med som frivillig. Hvis du synes, at det kunne være en oplevelse at være med til en unik international sportsbegivenhed, sa meld dig som frivillig.

Tilmeldingen Du kan indtil 1. juli tilmelde dig via hjemmesiden: www.wrmr2016.com/Volunteers.aspx Skriv hvis du ønsker om at arbejde sammen med familie eller klubkammerater, sa vil DFfR forsøge at imøde‐ komme dette. Hvis du har spørgsmal, sa kan du kontakte de frivilligansvarlige: Lizzie Haastrup, Merete Busk eller Malene Silbo Raft pa mailadressen: frivillig@roning.dk PS: Bladredaktøren har meldt sig som frivillig. Det kunne være hyggeligt, hvis andre fra klubben kommer med ;-) 12

Roskilde Roeren, marts 2016  

Roskilde Roklubs medlemsblad, Roskilde Roeren, nr. 1, 2016.

Roskilde Roeren, marts 2016  

Roskilde Roklubs medlemsblad, Roskilde Roeren, nr. 1, 2016.

Advertisement