Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

JUNI 2016

Så er sommeren over os og ishuset har været i brug til stor begejstring - så det er nok ikke sidste gang!

Der har været afholdt pårørende møde i maj. Læs hvordan det gik i avisen i denne måned. Du kan også læse, at vi er kommet med på noderne - og har fået vores egen facebook side. https://www.facebook.com/

plejecentertrekroner/

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde 1


Juni 2016

Kontaktinformation Redaktør på Husavisen: Christina Valeur Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50 mettesot@roskilde.dk

Administration Helle Stampe Marianne Petersen

46 31 80 55 hellestampe@roskilde.dk 46 31 80 54 mariannep@roskilde.dk

Teknisk Service Gert Nørskov John Rost

30 84 13 84 gertn@roskilde.dk 30 84 13 54 johnrost@roskilde.dk

Afdelingerne Afdelingsleder Mette Færch 2. sal Konst. Afdelingsleder Camilla Kronborg Bramsted 3. sal Afdelingsleder Jette Ravn Moser Vagttelefon 1. sal Vagttelefon 2. sal Vagttelefon 3. sal

24 90 65 34 mettefaerch@roskilde.dk 24 90 65 36 camillakb@roskilde.dk 23 60 69 25 jetterm@roskilde.dk 30 55 61 43 30 55 61 44 30 55 61 46

Kvalitet og udvikling Christina Valeur

20 46 00 26 christinav@roskilde.dk

Køkkenet Kostfaglig leder 46 31 80 62 anneliepaaskehansen@roskilde.dk Annelie P. Hansen Frisør - fredag fra kl. 10.00 Mille Fog Nielsen

61 72 62 18

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen

46 31 46 18

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Få Husavisen tilsendt som et link: Hvis du som pårørende ønsker Husavisen tilsendt som et link i en mail: Send din mailadresse, navn og pårørende til mariannep@roskilde.dk Så får du fremover Husavisen tilsendt pr. mail. 2


Juni 2016

Kære Alle Endnu en smuk og begivenhedsrig måned er gået på Trekroner. Vejret er nu så godt, at udelivet er i fuldt flor. Jeg ser beboere gå ture og nyde de mange smukke staudebede, den nye petanquebane og volieren. Nu mangler vi kun opsætning af et godt stort drivhus, hvor alle kan sidde og hygge sig.Vi arbejder på sagen på allerhøjest niveau, lover jeg. Vi har også fået startet Plejecenter Trekroners egen facebookgruppe.Vi var spændte på, hvordan beboerne, pårørende og personale ville tage imod denne nye side. Alt bekymring er blevet gjort til skamme. Beboerne har sagt ja til at medvirke på siden og pårørende, venner af huset og personalet har været inde og like vores opslag. Mange tak for støtten og de mange pæne ord, der er blevet skrevet til opslagene. Den 12. maj holdt vi den første pårørende aften. Rigtig mange var kommet og deltog aktivt i debatten. Der fremkom både ris og ros i forhold til den kvalitet, vi leverer i det daglige og konstruktive forslag til forbedringer af livet på Plejecenter Trekroner.Vi har noteret det hele, og bruger det i vores videre arbejde med at skabe et godt hjem for dem som bor i huset. Et af forslagene var at få det gjort mere synligt, hvordan man som pårørende kan komme i kontakt med personalet f.eks. om aftenen og weekenderne.Vi har nu på alle afsnittene opsat en opslagtavle, hvorpå der står nummeret til den ansvarshavende den pågældende aften. Et af vores spørgsmål den aften var ”Din rolle som pårørende i forhold til livet på plejehjemmet”. Mange var i tvivl om, hvad vi mente og efterlyste at vi kom med en definition. Det er umuligt at sætte ”pårørenderollen på formel”, da bl.a. fysiske afstande og ressourcer er forskellige, men jeg tænker, at vi skal være bedre til at tale med jer om, det skift det er pludselig at være pårørende i et stort hus.Vi vil gerne i samarbejde støtte jer i at føle jer godt tilpas, så I kan udfylde jeres rolle som pårørende. Vi vil også gerne være mere tydelige i forhold til vores forventninger bl.a. via samarbejdet med personalet, deltagelse i arrangementer og måske ved at give en støttende hånd, hvor der er brug for det, så I også på den måde er med til at støtte op om jeres familiemedlem og hele ånden i huset. En anden rolle kan også være at gå ind i vores Bruger – og pårørenderåd. Den 22. juni holder vi suppleringsvalg til BPR. Jeg opfordrer både beboere og pårørende til at stille op, så I kan være med til at gøre Plejecenter Trekroner til et levende, aktivt og skægt hus at bo i. Kærlig hilsen Mette 3


Juni 2016

Brugere – Pårørenderådsmedlemmer

Formand Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com

22 67 38 01

Liv Cheri Theodorsen (Pårørende)

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Palle Enghoff (Pårørende)

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jens Fonnesbech (pårørende)

Jensfonnesbech@icloud.com 21 75 93 89

Niels Laurits Agger (beboer)

30 61 39 98

Suppleant

Repræsentant for Ældrerådet Mariann Mehder

Mariann.mehder@mail.dk 4

46 32 40 25 21 47 32 05


Juni 2016

Referat af Bruger - og Pårørenderådsmøde den 31. marts 2016 Mødedeltager Formand Ann-Marie Ødegaard Næstformand Jens Fonnesbeck Referent Centerleder Mette Otkjær Pårørende Palle Enghoff

Mødt Til stede

Mødedeltager Beboer Niels Lauritz Agger

Mødt Til stede

Til stede

Ældrerådet Mariann Mehder

Til stede

Til stede Til stede

Besøg af formanden fra Hanne Dalslund var inviteret til dialog med BPR. Plejecenter Trekroners fri- Hanne fortalte om gruppens arbejde villiggruppe.

Godkendelse af referat fra sidst møde

Referatet godkendt

Orientering fra centerleder Orientering om økonomien. Driftsbudegettet forventes at Mette Otkjær balancere, mens der skal i forhold til personalebudgettet arbejdes målrette på, at et forventet merforbrug nedbringes. Embedslægen har været på besøg den 1. dec. 2015 og rapporten blev gennemgået. I efteråret 2015 blev der gennemført en trivselsmåling blandt personalet – denne blev også gennemgået og drøftet. Social kapital processen på centeret er ved at være gennem alle sine faser, hvor der først har været en temadag for personalet januar måned og den 9. marts et beboermøde. Der var meget stor tilslutning og arrangement fra beboerne. Spørgsmål fra BPR til cen- Centerleder Mette orienterede om at centeret havde en terleder. Spørgsmål fra rammebevilling, og hvilke overvejelser der lå bag de norJens vedr. normering mering der er på det enkelte afsnit. Valg af kasserer

Palle Enghoff blev valgt som kasser

Forslag om brug af frivillig Formanden orienterede om, hvordan det stod i til ansøgmidler ningen til frivilligemidlerne. Aktiviteter i forhold til beboer og pårørende. Orientering fra Ældrerådet Mariann opfordrede alle til at komme til ældrerådets arranRoskilde ved Mariann Meh- gement den 12. april , hvor der skal drøftes udarbejdelse der af en værdighedspolitik. 5


Juni 2016

Rapportering fra 1. sal

Jens Laurits skulle på vegne af flere spørge om de igen kunne få rød saftevand. Mette orienterede om årsagen til, at der ikke blev serveret så meget saftevand som tidligere og rådet var indforstået med dette. Ændringen af spise og opholdstuen blev der spurgt ind til og rådet fik en drøftelse af dette.

Rapportering fra 2. sal

Rapportering fra 3 sal.

Ingen af de tilstedeværende havde deres gang på 3. sal

Forslag fra Bruger - og pårørenderådet

Ingen fremkomne forslag

Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt

Næste møde afholdes den 12. maj kl. 15.00

Referat af Bruger - og Pårørenderådsmøde den 12. maj 2016 Mødedeltager Formand Ann-Marie Øgaard

Mødt

Mødedeltager

Tilstede

Næstformand Jens Fonnes- Tilstede beck Kasser Palle Enghoff

Afbud

Pårørende Liv Thorvaldsen

Tilstede

6

Mødt

Beboer Niels Laurits Agger

Tilstede

Ældrerådet Mariann Mehder

Tilstede

Centerleder Mette Otkjær Referent

Tilstede


Juni 2016

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt

Orientering fra Centerleder Mette Otkjær

Økonomien Drifteøkonomien følger budgettet. På personaledriftssiden er der forsat et forventet merforbrug, hvor der arbejdes meget med at effektivisere og omlægge nogle arbejdsgange. Bruger inddragelsesprojektet. Der er holdt beboermøde på alle afsnittene. Det er en spændende og inddragende proces, hvor jeg oplever at beboerne har været særdeles aktive. Den planlagte møde med pårørende den sammen aften, den 12. maj er også en udløber af brugerinddragelsesprocessen. Information Plejecenteret er kommet på facebook og vi håber at rigtig mange vil få glæde af vores opdateringer om livet på centeret. Suppleringsvalg til BPR Der er mulighed for at afholde suppleringsvalg til BPR. Rådet kan have 7 medlemmer. I øjeblikket består af rådet af 5 medlemmer .Opslaget vil blive sat i Husavisen og de tilsendte plakater sættes op i huset. Sidste frist for opstilling er den 15. juni og den 22. juni afholdes suppleringsvalget.

Spørgsmål fra BPR til centerlederen

Ingen

Forslag om brug af frivillig midler

Der var en drøftelse om hvordan midlerne kunne anvendes bedst. Foreløbig er den største udfordring af få oprettet en kontor til de tildelte.

Rapportering 1. sal ved Liv

Ingen bemærkninger

Rapportering 2. sal ved Jens

Ingen bemærkninger

Rapportering 3. sal

Ingen af medlemmerne har tilknytning til 3 sal

Forslag fra Bruger og pårørenderådet

Ingen indkomne forslag

Evt.

Næste møde

Den 7. september kl. 16.30

7


Juni 2016

SUPPLERINGSVALG TIL BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD DEN 22. juni 2016 kl. 16-17

Der er nu suppleringsvalg til Plejecenter Trekroners bruger- og pårørenderåd. Medlemmer, der er valgt ved et suppleringsvalg, indtræder i rådet umiddelbart efter valget, og er valgt for den resterende del af indeværende valgperiode. Rådet har blandt andet til opgave at: Medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje og omsorgsindsats, herunder kostplaner, aktiviteter, samvær, mv. Styrke dialogen mellem brugere/pårørende og kommunen/personalet. Inddrages i samarbejdet om generelle forhold af betydning for beboernes trivsel. Lyder det som noget for dig, så kan du stille op til suppleringsvalget samt stemme til suppleringsvalget d. 22. juni 2016 til bruger- og pårørenderåd kl. 16-17 i det store mødelokale i stueetagen.

Vil du vide mere? Du kan kontakte plejecenterleder Mette Otkjær tlf. 20 51 45 50 eller på mail mettesot@roskilde.dk og få mere information om valget og rådets arbejde.

8


Juni 2016

Annick, 3. sal Mød en medarbejder

Annick er medarbejder på 3. sal. Annick har været huset siden januar 2016. Annick er en perle i afdelingen, altid opmærksom og kærlig over for beboerne. Hun er et godt eksempel på, at man ikke kan læse sig til alting - men at meget kommer ”indefra”. Annick er oprindelig belgier (far belgier og mor dansker) og er født i Congo, Afrika (nu Den Demkratikse republik Congo), der dengang var en belgisk koloin. I 1960 fik Congo sin uafhængighed og familien flyttede til Danmark, Møn. Herfra har Annick sine bedste minder fra sin barndom. Som teenager flyttede Annick tilbage til Belgien med sine forældre. Det var en svær tid, for hun kunne ikke huske et ord fransk. Det var en svær tid for unge Annick, der kom på pigeskole. Belgien var på mange måder meget gammeldags og skolen var hård med mange eksamener. Hvis man dumpede kunne man bruge sin sommerferie på at terpe faget op. Annick overlevede det første hårde pr og valgte så sproglinien og fik en sproglig studentereksamen og læste siden videre på Hotel– og restaurationsbranchen. Pga. oliekrisen i midten af 70’erne var der ikke arbejde at få i den branche og Annick endte som kontorassistent på en militær flyvebase i nærheden af Mons. I 1980 tog Annick tilbage til Danmark for at bosætte sig definitivt. Den røde tråd i Annicks arbejdsliv har været service, hvor der er en stor kontaktflade til mange mennesker. Det præger også Annicks fritidsliv, hvor hun har været spejderleder, besøgsven og natteravn. Ønsket om at arbejde med ældre og omsorg førte Annick til Trekroner, først i virksomhedspraktik og fastansat på 3. sal fra september. Det betyder meget for Annick at bidrage til at beboerne får en så god dag som mulig. 9


Juni 2016

NYT FRA DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE Vi har tænkt at gå en tur til Trekroner Centret og købe kaffe, the m.m. på en café og opleve livet på en sommer-eftermiddag. Hvis det er regnvejr, må der være andre løsninger i huset. Vi går på følgende dage: Onsdag, den 1. juni Mandag, den 6. juni Onsdag, den 15. juni Kl. 14.00 - 15.30

Vi har den store glæde igen at byde velkommen til KELLERBAND, som er et frivilligt mindre orkester, der spiller og synger. De kommer tirsdag, den 21. juni kl. 19.00 - 20.00 på 2. sal Den Frivillige Aktivitetsgruppe holder ferie i juli og starter først igen medio august. Vi ønsker alle en rigtig god sommer

10


Juni 2016

Pårørendeaften den 12. maj 2016

Vi holdt pårørendeaften den 12. maj. Rigtig mange pårørende bakkede op om initiativet og det var en dejlig og konstruktiv aften. Mette Otkjær, centerleder, bød velkommen og fortalte om processen med at inddrage beboerne så meget som muligt i hverdagen. Herefter arbejdede de pårørende etagevis i mindre grupper med spørgsmål om deres rolle, oplevelser og ønsker til samarbejdet. Efterfølgende var der fælles opsamling og der var plads til både ris og ros og alle de forskellige personlige oplevelser med at komme i huset som søn, datter, far, mor eller anden familie eller ven. Generelt var der usikkerhed om forventninger til rollen som pårørende og vi vil fortsat arbejde med at gøre rollen, muligheder og ønsker til samarbejdet mere tydeligt fx i vores velkomstpjece, som også var omdelt ved bordene. De fleste var enige om, at de føler sig velkomne i huset og mødes af søde og venlige personaler på trods af den travlhed, som også mærkes, når man kommer som gæst i huset. Kommende pårørendemøder vil finde sted på etagerne og ind imellem er vi altid imødekommende overfor alt, I må have på hjertet. 11


Juni 2016

Frederik Skat Stephansen, 3. sal Når man besøger Frederik skal man være indstillet på at sidde i røg og damp, for der bliver røget igennem, og Frederik har røget siden han var 15 og har ikke tænkt sig at holde op som 92 årig. Frederik kan ikke se, men han kan holde i hånd og han interesserer sig meget for, hvem det er, der er kommet for at høre hans historie. ”Jeg føler mig ikke inspireret til at fortælle dig, hvordan jeg virkelig har det” siger han først – hvilket jeg godt forstår, når jeg ikke er så kendt for ham, og alligevel kommer vi vidt omkring. Himmelev i Roskilde er Frederiks barndomsegn. Det er her han er født og opvokset sammen med en mor, far og tre ældre søskende. Faren var lærer på Himmelev skole - Førstelærer og derfor boede de på skolen, der lå lige ved siden af kirken dengang. Faren omtaler Frederik som streng. Han slog ikke, men ”man fik lov til at lave tingene om”, hvis det ikke var i orden, fortalte han. Faren blev siden amtsskolekonsulent. Frederik vender oftere tilbage til sin mor, der var en god mor. ”Hun havde den egenskab, at hun holdt fast i sine idéer og førte dem ud i livet”, siger han bestemt. Frederik gik på Himmelev skole men var ikke boglig stærk, som han siger og slår en høj latter op. Så det var helt sikkert, at han ikke skulle være lærer som sin far. Derfor kom Frederik efter skoletiden ud på en gård i Skensved som bondekarl. ”Det var en leg for mig” fortæller Fredrik, der havde fundet den rette hylde og nævner hestene og malkekvæget, som han holdt af – og som lærte ham at stå tidligt op.

12


Juni 2016

I fritiden gik Frederik til gymnastik i Himmelev og det var en god ting, for lige der mødte han sin kone Ruth. ”Hun blev glad for mig,– og så måtte jeg jo bøje mig,” smiler Frederik. Ruth døde for nogle år siden, og der er slet ingen tvivl om, at det er et meget stort savn for Frederik. ”Hun var en god kone og hun havde lært at spare på alting”, fortæller han, og ikke mindst fik de deres to gode drenge sammen. Gårde og steder blev nævnt - og det var svært at blive helt klog på kronologien, men helt sikkert er det, at i hvert fald Skjoldnæsholm betyder en del for Frederik. Der havde han et landmandssted, og der boede den lille familie. For de af os, der har rejst og oplevet mange fremmede kulturer er det slående endnu engang at møde repræsentanter for en generation, der slet ikke har rejst i samme grad. Kun én gang har Frederik været uden for Danmark og det var før sin forlovelse, hvor præstens to sønner mente, at Frederik havde godt af en tur til Wien for at lære sprog og lidt dannelse. Siden gik ferierne kun inden for Danmarks grænser – og især Vejle og Haderslev blev besøgt. I Haderslev havde Frederik en tante og en onkel. Onklen var skibstømrer og der var der altid fest og glade dage. Frederik bliver træt af at tale om minderne og lidt trist til mode, fornemmer jeg. Det har været et godt liv – et liv, der ikke kunne være anderledes, pointerer han. Frederik fortæller, at han har arbejdet hårdt hele livet og han har tilbudt mange mennesker hjælp. ”Det har slidt mig op”, siger han og griner igen højt – og således kom vi nok alligevel lidt ind omkring, hvordan Frederik i virkeligheden har det. Frederik får en tår kaffe og endnu en cigaret og jeg sætter pris på at lægge ører til alt det liv, kærlighed, sorg og oplevelser, der er at fortælle i Frederik – som bag alle de andre 88 døre.

13


Juni 2016

Aktivitetskalender Juni 2016 Dato Onsdag 1.6

Tors dag 2.6 Fredag 3.6

Tids- Aktivitet punkt 10.00 Bage ”Det søde køkken”

Etage

10.00

Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors

Alle etager Ude

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

1415.30 10-12

Gåtur til Trekroner Centret med besøg på cafe. Beboerne på 3 sal.V. de frivillige Mandeklub

Ude

10.30

Gymnastik på 3. sal

3. sal

15 16.30 8-10

Torsdagscaféen med Einar

Caféen

Brunch

10.3011.30 14.30

Strikkeklub

14.30

Beboernes møde for beboerne på 3. sal

Alle etager 1 sal vest Etagerne 3 sal

10.45

Dagens gåtur/cykel

Ude

10.30

Spil på 3. sal

3 sal

Erindringsdans

1. sal vest Store mødelokale Ude

Oplæsning af Husavisen

2. sal

Weekend 4.-5.6 Man dag 6.6

14.3015.30 Tirs- 10-12 dag 7.6 10.45

Dameklub Dagens gåtur /cykel 14


Juni 2016

Aktivitetskalender Juni 2016 Ons dag 8.6

10.00 10.00 10.30 10.45 1415.30 Tors 10-12 dag 10.30 9.6 10.45 Fre- 8-10 dag 10.6 11-12

Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Jørgen Nordentoft læser noveller Dagens gåtur /cykel Gåtur til Trekroner Centret med besøg på cafe. Beboerne på 2 sal.V. de frivillige Mandeklub Gymnastik på 3. sal Dagens gåtur/cykel Brunch Test af smagsoplevelser for alle, der har lyst (se nærmere i avisen) Strikkeklub

10.3011.30 10.45 Dagens gåtur /cykel 14.30 Kaffebord for beboere og pårørende på 3. sal Weekend 11.-12.6 Man Sommerhustur i uge 24 dag 10.45 Dagens gåtur/cykel 13.6 10.30 Spil på 3. sal Tirs 10-12 dag 14.6 10.45

Dameklub Dagens gåtur /cykel

Ons 10.00 dag 15.6 10.00 10.45 11-13

Bage ”Det søde køkken”

1415.30

Richshaw med Peter fra Røde Kors Dagens gåtur Besøg i køkkenet for 2. sals beboere Gåtur til Trekroner Centret med besøg på cafe. Beboerne på 1. sal.V. de frivillige 15

etager Ude 3 sal Ude Ude 2 sal 3 sal vest Ude Alle etager Etagerne 1 sal vest Ude 3 sal

Ude 3 sal 2. sal Ude Etagerne Ude Ude køkkenet


Juni 2016

Tors 10-12 dag 10.30 16.6 10.45 15 16.30 Fre- 8-10 dag 17.6 10.3011.30 10.45 14.30

Mandeklub Gymnastik på 3. sal Dagens gåtur/cykel Torsdagscaféen med Einar Brunch

Ude 3. sal vest Ude Caféen

Dagens gåtur /cykel

Alle etager 1 sal vest Ude

Kaffebord for beboere og pårørende på 3. sal

3. sal

Strikkeklub

Weekend 18.-19.6 Stjerneløb Man- 10.30 dag 10.45 20.6 11-13

Spil på 3. sal Dagens gåtur /cykel

3 sal Ude

Besøg i køkkenet for 1. sals beboere

14.3015.30 Tirs- 10-12 dag 21.6 10.45

Erindringsdans

Dagens gåtur /cykel

Køkkenet 1. sal vest store mødelokale Ude

Kellerband på 2. sal

2. sal

Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors

Alle etager Ude

Dagens gåtur /cykel

Ude

19-20 Ons- 10.00 dag 22.6 10.00 10.45

Dameklub

16


Juni 2016

Tors 10-12 dag 10.45 23.6 10.30 12-14 Fre- 8-10 dag 24.6 10.3011.30 10.45 14.30

Mandeklub Dagens gåtur /cykel Gymnastik på 3.sal Sct. Hans grill til frokost på etagerne Brunch Strikkeklub Dagens gåtur /cykel Kaffebord for beboere og pårørende på 3. sal

Ude 3 sal vest Etagerne Alle etager 1 sal vest Alle etager 3 sal

Weekend 25.-26.6 Man 10.30 dag 10.45 27.6 14-15

Spil på 3. sal Dagens gåtur/cykel

3 sal Ude

Beboermøde for beboerne på 2. sal

2 sal

Tirs 10-12 dag 28.6 14-15

Dameklub Beboermøde for beboerne på 1. sal

Stuen

10.00

Bage ”Det søde køkken”

10.00 10.45 12-14

Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Dagens gåtur /cykel Besøg i køkkenet for 3. sals beboere

10-12 10.45

Mandeklub Dagens gåtur /cykel Gymnastik på 3. sal

Alle etager Ude Ude Køkkenet 2 sal Ude 3 sal vest caféen

Onsdag 29.6

Torsdag 30.6

10.30 14.30

Andagt 17

1 sal


Juni 2016

AUDIENS Jeg har været i Audiens hos dronning Margrethe. Sammen med 75 andre. Jeg kom for at sige tak fordi jeg har fået lov at være præst og til dels også provst i 43 år, ikke mindst ved Roskilde Domkirke.

De fleste af dem som kom, var mødt op for at sige tak for fortjenstmedaljen. Hvis man har været ansat på den sammen offentlige virksomhed i 40 år, f.eks. gjort rent på Rådhuset eller arbejdet i hjemmeplejen, kan man blive indstillet til en fortjenstmedalje. Så skal man til Christiansborg og takke Regenten. 75 er mange mennesker. Der er ca. 3 minutter til hver. Men det føles bagefter som en meget længere tid. Kabinetssekretæren eller en anden embedsmand orienterer om hver enkelt, så i alt er det 4,5 time, som går til en audiens. Det er ikke svært at finde et fælles interesseområde, når man kommer fra Roskilde Domkirke, men dronningen formår at være nærværende og høre efter over for alle, også nummer 75. Audiens betyder noget med at blive hørt. Det er en kunst at høre efter. Ikke mindst i dag, hvor vi altid ser ud, som om vi hører efter andre end dem, vi er sammen med. Tag hvilken som helst gruppe af teenagere, så vil halvdelen se på deres mobiltelefon eller holde den for øret. Det giver en vis form for fællesskab. Man er fælles om at være fælles med nogen andre end dem som er tilstede. Men jeg tror netop på et hjem for ældre er det vigtigt, at nogen hører efter. At man ikke viser, at man i tankerne er et andet sted, men at vi giver det fra os, som er det mest kostbare af alt, nemlig tid til at være nærværende, tid til at høre efter. Og det sker ofte, når man tager sig den tid, at man bliver beriget. Dronningen må jo også blive beriget af 75 forskellige menneskeskæbner på en mandag. Selvom det må være utrolig anstrengende. Stressede menneske kan ikke være nærværende. Den stressede er åndsfraværende, fordi stress er i tankerne at være i gang med den næste opgave. 18


Juni 2016

Det går ud over vores nærmeste. Det nytter ikke, at man ser på uret og siger, at nu skal vi have to timer med kvalitetstid. Tid skal være et overskud. Tid er den største rigdom. Derfor har dem, som i virkeligheden ikke har så megen tid tilbage god tid. Men den der har oceaner af tid tilbage i sit liv, har altid dårlig tid. Det er et spørgsmål om prestige, at sige, at man har dårlig tid. Derfor siger nybagte pensionister, at de har mere travlt end nogensinde før, selvom det ikke passer. Kun børnene og de rigtig gamle giver sig tid til at have god tid. Derfor kan man fortælle eventyr til børn og gamle, mens dem ,der er midt i mellem, har for travlt. At give audiens er at give sig god tid. I troens verden er der også audiens. Der kaldes det bøn. Det er ofte, at vi ikke er særlig nærværende når vi beder. Men Gud er det. At være Gud er at være den, som altid giver sig god tid. Jesus gav sig også altid god tid. Det var kun disciplene, som sagde ”videre, videre”, selvom de ikke vidste, hvad de skulle videre til. Men Jesus gav sig tid til mennesker af alle slags. Romere, jøder. Kvinder og mænd. Unge og gamle, Rige og fattige. Syge og raske. Men han vidste jo også, hvad han skulle videre til. Al tid er nærværende for Gud, også den kommende. Det er forskel på Gud og mennesket.Vi ved ikke, hvad der er omkring det næste gadehjørne. Så er det godt, at der er en én, som altid lægger øre til. Også mere end en mandag om måneden. Han har lagt øre til meget. Så vil han også lægge øre til os. Når vi ellers har tid. Jens Arendt

19


Juni 2016

Stemningsbilleder fra en travl maj m책ned

20


Juni 2016

Her er billeder fra Mandeklubbens tur til Selsø Slot og Herslev Bryghus. , aftenhygge med boccia på 1. sal, ishuset, Poul R’s fødselsdagsfest, erindringdans og børnekorets besøg– og sidst lidt stemingsbilleder fra grillaften på 3. sal

21


Juni 2016

Nyt fra Beboernes møder På 3. sal har der været afholdt beboermøde med køkkenets leder. Beboerne var mødt talstærkt op og havde en god debat med køkkenets personale, som med det samme har sat nye tiltag i søen:    

3 gange sild om ugen og 2 gange leverpostej Vi vil oftere om søndagen servere gravet- eller røget laks Vi er meget obs på de stege vi sender op, så de er så møre som muligt Vi inviterer til grilldag i juni, hvor teknisk service har lovet at grille og dertil vil vi servere Johns kartoffelsalat. Dato følger for dette.

På 1. sal stod beboermødet i maj måned også på besøg fra køkkenet. Der var generel stor tilfredshed med maden. Køkkenet fortalte, at de forsøger at lave mad efter årstiderne. Så derfor kan beboerne forvente at der i juni kommer kartoffelmadder på menuen til frokost og friske jordbær med fløde til aften bl.a. I juni inviterer køkkenet beboerne ned i køkkenet til rundvisning, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og bagefter skal der grilles på terrassen. Der var også en snak om post, at der er kommet brevbakker på afdelingen og der er lavet et skab ved køkkenet hvor posten bliver lagt. Vi har fået nye store postkasser op til aviserne i weekenden, da vi har en del udfordringer med at de bliver væk og ikke kommer op på afdelingen. Det skulle blive bedre nu. Flere ønsker fortsat at vi bytter rundt på spisestue og dagligstue så det står som det har gjort før. Dette ønske blev effektueret den 30. maj. På 2. sal blev beboernes møde ikke afholdt i maj - men den 27. juni (jf. aktivitetslisten). 22


Juni 2016

I øvrigt…. Er vi kommet på Facebook I skrivende stund har vi 71 venner på Facebook. Vi sørger for 1-2 gange om ugen at sende opslag om vores aktiviteter, så det bliver mere synligt, hvor mange gode aktiviteter, vi har gang i.Vi gør også der opmærksom på de forskellige arrangementer, der involverer pårørende. Så hvis du ikke allerede er vore ”ven” - så find os på Facebook . Der findes tre sider— men den originale side er ”offentlig organisation”

https://www.facebook.com/plejecentertrekroner/

Tabt og fundet Vores elev på 3. sal, Shazia, har mistet sin vielsesring i guld. Den har stor personlig betydning for hende. Hvis du skulle finde den i huset eller ved garderoben, så aflever den venligst på centerlederkontoret på 1. sal. Herudover er der fundet de fire ure/smykker på 3. sal. Øverst en bred ring med blå sten, til højre en lille ring med en sten, venstre et stort smykke med en lyserød sten og et smalt ur. Henvend dig hos centerleder Mette Otkjær, hvis du mangler disse ting eller ring på 20 46 00 26. 23


Juni 2016

Navne I juni kipper vi med flaget og ønsker tillykke til:

5. juni

Hans Elkjær Hansen, bolig 102

6. juni

Aase Larsen, bolig 205

8. juni

Agnete A. Jensen, bolig 131

15. juni

Valborg Enghoff, bolig 215

23. juni

Esther Dahl, bolig 104

28. juni

Selma Pedersen, bolig 217

Vi ønsker stort tillykke med dagen! Beboernyt Velkommen til: Hanne Midttun - bolig 324 Inge Gundel - bolig 123

Personalenyt Vi har glædet os til at byde velkommen til den nye afdelingsleder på 1. sal Mette Færch. Mette kommer fra et plejecenter i Herning og har stor erfaring med ledelse og livet på et plejecenter. Vi håber, I alle vil tage godt imod Mette. 24


Juni 2016

Beboere vi har taget afsked med: Ella Kristensen - bolig 320 Knud Flemming Jensen - bolig 203 Æret vÌre deres minde

25


Juni 2016

MADPLAN JUNI Onsdag

1.

Boller i karry, ris og gulerodsråkost Alliancegrød m/fløde

Torsdag

2.

Fiskeanretning m/brød Sommergryde, asier

Fredag

3.

Stegt sild m/løgsovs og grøn salat Hindbærkoldskål m/kammerjunker

Lørdag

4.

Kalvekrebinetter m/skysovs, blomkål, agurkesalat Rombudding m/saftsovs

Søndag

5.

Kylling m/svampesovs, bagte gulerødder Grundlovsdessert (rabarbertrifli)

Mandag

6.

Revelsben m/skysovs, rabarberkompot Jordbæris m/vafler

Tirsdag

7.

Bøf Stroganoff, drueagurker Hvid chokolademousse m/flødeskum

Onsdag

8.

Kotelet i fad, salat Pandekager m/jordbærsyltetøj

Torsdag

9.

Røget makrel m/kold kartoffelsalat, grøn salat Abrikosgrød m/fløde

Fredag

10.

Aspargessuppe m/brød Sprængt kalkunbryst m/skysovs, coleslaw

Lørdag

11.

Kalvegryde m/dampet broccoli, agurkesalat Frugtsalat m/råcreme

Søndag

12.

Skinkesteg m/flødekartofler, salat Sherryfromage m/pynt

Mandag

13.

Farseret porre m/stuvet sommerkål, asier Stikkelsbærgrød m/fløde

Tirsdag

14.

Fiskefrikadeller m/grov remoulade, råkost Chokoladebudding m/flødeskum

Onsdag

15.

Stegt flæsk m/nye kartofler, persillesovs, agurkesalat Jordbær m/fløde

Torsdag

16.

Grydestegt kylling, skysovs og rabarberkompot Ymerfromage m/jordbærsovs 26


Juni 2016

MADPLAN JUNI Fredag

17.

Tarteletter m/høns i asparges Forloren hare m/kartofler, skysovs, rysteribs

Lørdag

18.

Maskeret blomkål m/rejer og dilddressing Mangogryde, surt

Søndag

19.

Gammeldags oksesteg, blomkål, nye gulerødder Panna Cotta m/hj.lavet rabarbersirup

Mandag

20.

Frikadeller m/stuvet ærter og gulerødder Lun rabarbersuppe m/frossen flødetop

Tirsdag

21.

Hakkebøf m/bløde løg og drueagurker Jordbær m/fløde

Onsdag

22.

Stegt rødspætte m/smørsovs, dampet asparges, citron Koldskål m/kammerjunker

Torsdag

23.

Sankt Hans grill Jordbærtærte m/flødeskum

Fredag

24.

Tunmousse m/sauce verde, salat og grov flute Kartoffelæggekage m/flæsk, rugbrød, purløgsdrys

Lørdag

25.

Kogt hamburgerryg m/flødestuvet spinat, gulerødder Nougatis m/vanillevaffel

Søndag

26.

Kalvefrikassé m/nye kartofler og persilledrys Rabarbertrifli m/flødeskum

Mandag

27.

Hjerter i flødesovs m/surt Hindbærgrød m/fløde

Tirsdag

28.

Dampet laks m/hollandaise og sukkerærter Jordbær m/fløde

Onsdag

29.

Juliennesuppe m/flute Farsbrød m/stegte kartofler og tzaziki

Torsdag

30.

Kalkunschnitzel m/bernaisesovs og ærter Ymerkoldskål m/sukkerristede havregryn

27


Glæd dig til... I

Den 8. august er Cirkus Arli tilbage på græsplænen foran huset.Vi inviterer alle beboerne, og medarbejdernes børn, børnebørn og oldebørn til at være med til en festlig dag med cirkus og alt hvad der hører til.

Den 22. september holder vi en af årets største fester - nemlig den traditionsrige høstfest med helstegt pattegris, fællesspisning med beboere, pårørende og personale. I år har vi inviteret ”Røde” - Kurt Ravn til at synge efter maden og mon ikke, han vil synge den om de tre musikanter fra Matador? Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding følger i et senere nummer af avisen.

Sct Hans aften fejrer vi med dejlig sommerfrokost på etagerne og om aftenen bliver der tændt bålfad ved bassinet foran huset og sunget midsommervisen.

28

Juni 2016, Plejecenter Trekroner  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you