Page 1

Elevinformation

2012/2013 www.rhs.dk


Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne .........................................4 Vores forventninger til dig ...........................................................5 Studiemiljø .................................................................................6 Studiemiljøaktiviteter ..........................................................6 Studiemiljøudvalg og elevråd ..............................................6 Studiecafé ..................................................................................7 Studiecaféens åbningstider .................................................7 Tilmelding ..........................................................................7 Framelding .........................................................................7 Fravær ...............................................................................7 Fravær........................................................................................8 Godkendt fravær ................................................................8 Ikke-godkendt fravær .........................................................8 Udelukkelse fra studiemiljøaktiviteter ...................................9 Præmier .............................................................................9 Støtteordninger...........................................................................10 Kontaktlærer ......................................................................10 Mentorordning ...................................................................10 Praktikpladskontor ..............................................................10 SPS ....................................................................................10 Tutor ..................................................................................10 Studievejleder ....................................................................11 Ungdomskonsulent ............................................................11 Studieophold i udlandet ..............................................................12 Guideskole i Spanien ..........................................................12 College i USA .....................................................................12 Studietur ............................................................................12

(fortsættes)

2


Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger ..................................................................13 Adgangsforhold, alarm og åbningstider...............................13 Aflysninger.........................................................................13 Bibliotek ............................................................................13 Elevplan.............................................................................13 Evaluering..........................................................................14 Ferier og fridage .................................................................14 Forsikring ...........................................................................14 Fotografering .....................................................................14 Fotokopiering og print ........................................................14 Glemte ting ........................................................................14 Handicapvenlig skole..........................................................15 Helpdesk............................................................................15 Hyggerum ..........................................................................15 Idrætshal og fitnesscenter ...................................................16 It .......................................................................................16 It-regler..............................................................................16 Klager ................................................................................17 Leje af skab ........................................................................17 Multihal .............................................................................17 Studie.rhs.dk ......................................................................17 Studieværksted...................................................................17 Ordensregler ......................................................................17 Parkering ...........................................................................18 Personlige data .................................................................18 Ringetider ..........................................................................18 Studiekort ..........................................................................19 Transportstøtte og SU .........................................................19 Tyverier ..............................................................................19

3


Velkommen til Erhvervsuddannelserne Vi er glade, for at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse hos os. Med grundforløbet fra Roskilde Handelsskole har du gode forudsætninger for at søge en praktikplads inden for en lang række fag og brancher. Vi lover dig, at din uddannelse bliver en god blanding af bøger og socialt samvær, krav og skulderklap, hovedbrud og succes. På skolen vil du blive mødt af et godt studiemiljø og en lang række moderne faciliteter, som kan være med til at gøre din skolegang nemmere. Undervejs i din uddannelse vil du få forskellige internationale tilbud. Vi håber, der er et eller flere, der passer til dig. Hvad du kommer til at arbejde med, når du er færdig med skolen, afhænger af, hvilken praktikplads du søger og får. Men én ting er sikkert – mulighederne er mange. Hvert år deltager vi i en undersøgelse blandt handelsskoleelever, og de sidste mange år har vi fået en placering helt i top blandt erhvervsskoler på Sjælland. Vi håber, at du vil være med til fortsat at gøre skolen til et godt sted at være. Velkommen!

Ulla Sørensen Uddannelseschef

Ulla Sørensen

4


Vores forventninger til dig På Erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole tror vi på, at mennesker trives bedst og lærer mest i omgivelser, der er præget af gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, og hvis de føler sig trygge og sikre i deres hverdag. Vi mener, det gode studiemiljø er det bedste udgangspunkt for god læring. Hos os er rammerne i orden. Her er: – gode kantineforhold, undervisningslokaler, sportsfaciliteter og bibliotek – fællesarrangementer – mulighed for studieture og udflugter – plads til at hygge – adgang til computere – elevråd med reel indflydelse – et fagligt og pædagogisk godt miljø. Vi tror på, du kommer her, fordi du har lyst til at lære noget, og at du gerne vil være med til at præge din skole. Du føler ansvar og ønsker at samarbejde for at få en rigtig god uddannelse og en rar tid i de år, du skal være her. Du har et medansvar for at skabe de bedste forudsætninger for undervisningen. Vi forventer, at du: – deltager aktivt og engageret i undervisningen. – møder velforberedt og overholder tidsfrister. – medbringer bøger, papir og andre relevante materialer til undervisningen. – er med til at skabe en god stemning i klassen. – ikke forstyrrer undervisningen. – respekterer andre elever, lærere og personale på skolen. Hvis vi vurderer, at du ikke lever op til vores forventninger, vil du blive kaldt til samtale med uddannelseslederen og eventuelt få en skriftlig advarsel. Hvis vi vurderer, at du ikke kan nå de krævede mål, kan vi beslutte, at du eventuelt skal gå en fagpakke om eller meldes ud.

5


Studiemiljø Studiemiljøaktiviteter Skoleåret er spækket med aktiviteter som fester, idrætsdag, Maslow Challenge Day og interne turneringer i fodbold og bordfodbold , der en vigtig del af studiemiljøet på Erhvervsuddannelserne. Vi deltager også i DM for handelsskoler i ude- og indefodbold samt i håndbold. Du kan kontakte ungdomskonsulenten, hvis du har spørgsmål om aktiviteterne eller forslag til andre aktiviteter. Tag aktivt del i studiemiljøaktiviteterne. Det styrker kammeratskabet og sammenholdet.

Studiemiljøudvalg og elevråd I studiemiljøudvalget sidder repræsentanter fra hvert lærerteam og elevrådet. Desuden har vi et velfungerende elevråd, som vi støtter op om. Studiemiljøudvalget og elevrådet er med til at sikre det gode studiemiljø.

6


Studiecafé I studiecaféen kan du få hjælp til dine lektier og de fag, du har svært ved. Du skal tilmelde dig studiecaféen (se herunder). De fag, du har brug for hjælp til, skal fremgå af din tilmelding. Studiecaféen er ikke et ”værested”, men et sted for dig, der ønsker hjælp til dine opgaver og lektier. I studiecaféen skal du medbringe opgaver. Du kan få forklaringer på problemstillinger, og du kan øve konkrete færdigheder.

Studiecaféens åbningstider Efterår: Forår:

Start uge 36 – slut uge 48 Start uge 10 – slut uge 20

Fag og tidspunkter er opdelt, så du kan få hjælp til flere fag: Tirsdag Onsdag Torsdag

kl. 14.00-15.30: kl. 14.00-15.30: kl. 14.00-15.30:

Engelsk og Salg & service Samfundsfag og Erhvervsøkonomi It og Dansk

Tilmelding Du tilmelder dig på studiekontoret, hvor du skal udfylde en tilmeldingsblanket. Tilmelding kan ske løbende. Du kan først starte i studiecaféen dagen efter din tilmelding. Dine lærere og din studievejleder kan anbefale dig, at du tilmelder dig, men det er frivilligt at deltage.

Framelding Din tilmelding gælder, indtil du melder dig fra på studiekontoret. Hvis du ikke deltager aktivt, bliver du meldt fra.

Fravær Hvis du er tilmeldt studiecafé og ikke møder op, får du registreret tiden som fravær. Hvis du deltager aktivt i studiecaféen, vil dit fravær blive reduceret. Det vil sige, at du kan arbejde dit fravær ned ved at deltage i studiecaféen. Det kræver dog, at du er aktiv, det er ikke nok kun at være til stede.

7


Fravær Vi forventer som udgangspunkt, at du deltager i alle timerne. Vores erfaring viser, at det giver de bedste resultater og det bedste sociale miljø i klassen.

Godkendt fravær Der skelnes mellem godkendt og ikke-godkendt fravær. Godkendt fravær er: – Dokumenteret sygdom: Du skal selv betale for dokumentation. – Indlæggelse på sygehus: Du skal have dokumentation for indlæggelse. – Session: Du skal have dokumentation for indkaldelsen til session. – Køreprøve: Du skal have dokumentation for indkaldelse til køreprøve, teoriprøve og glatbane. – Borgerligt ombud (pligter, som samfundet beder eleven påtage sig, for eksempel at møde som vidne i retten): Du skal have dokumentation for indkaldelse. – Deltagelse i skolens aktiviteter: Lærerne/ungdomskonsulenten dokumenterer din deltagelse.

Ikke-godkendt fravær Tabellen på næste side viser retningslinjerne for fravær. Tallene skal ikke forstås som et tilladt antal fraværslektioner. En elev kan godt komme til samtale eller blive meldt ud på grund af fravær, selv om eleven har mindre fravær. Vi foretager en individuel vurdering fra elev til elev. Vi ser på årsagerne til fravær og på dit faglige niveau og mulighed for at gennemføre uddannelsen. Hvis vi vurderer, at en elevs fravær er et problem i forhold til, om eleven kan gennemføre sit grundforløb, kan vi beslutte, at eleven skal tage en fagpakke om eller meldes ud af skolen.

8


30 lektioners fravær Første samtale med din kontaktlærer. Du og eventuelt dine forældre får et brev med information om muligheden for at deltage i studiecafé.

60 lektioners fravær Anden samtale med din studievejleder. Du og eventuelt dine forældre får et brev med information om muligheden for at deltage i studiecafé samt en advarsel om, at du er tæt på at miste retten til SU, såfremt du modtager SU.

80 lektioners fravær Som udgangspunkt stoppes din SU ved 80 lektioners fravær, da du ikke vurderes studieaktiv ved så højt et fravær. Hvis din SU ikke skal fratages, skal der være ganske særlige grunde til dispensation. Skolen vurderer, om der skal gives dispensation. Din kontaktlærer og vejleder beslutter, om du skal til samtale med ledelsen. Du og eventuelt dine forældre modtager et brev om beslutningen vedrørende din SU. Du vil ligeledes blive informeret om, at du eventuelt skal gå en fagpakke om.

100 lektioners fravær Samtale med ledelsen. Som udgangspunkt skal du gå en fagpakke om. Hvis du ikke skal gå om, skal der være ganske særlige grunde til dispensation. Det er din kontaktlærer og studievejleder, der vurderer og anbefaler ledelsen, om der skal gives dispensation.

Udelukkelse fra studiemiljøaktiviteter Hvis du har mere end 60 lektioners fravær, kan du ikke deltage i studieture, fodboldture osv., medmindre der er særlige årsager til dit fravær.

Præmier Vi udlodder præmier til de elever, der møder aktivt. Hvis du i løbet af skoleåret har deltaget i alle timer, så er der en præmie til dig på sidste skoledag.

9


Støtteordninger Der er forskellige muligheder for at få støtte til at gennemføre sin erhvervsuddannelse på Roskilde Handelsskole. Kontakt din studievejleder eller ungdomskonsulenten, hvis du har brug for støtte til at gennemføre din uddannelse.

Kontaktlærer Hver klasse har en kontaktlærer – en slags klasselærer. Kontaktlæreren skal være med til at skabe et godt studiemiljø i klassen og støtte det sociale samvær. Kontaktlæreren skal også være med til at vurdere din adfærd, din deltagelse og dit engagement i uddannelsen. Kontaktlæreren vil også følge op på dit fravær. Du vil blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer. Desuden har kontaktlæreren skemalagte timer med din klasse.

Mentorordning Skolen har mulighed for at tilbyde dig en mentor, hvis du har personlige eller faglige problemer. En mentor er en af dine lærere eller en anden voksen, som kan fungere som støtteperson for dig i en periode. Mentoren har tid til at snakke med dig om dine problemer på tomandshånd. Spørg ungdomskonsulenten, hvis du gerne vil have en mentor.

Praktikpladskontor Skolens praktikpladskontor arbejder målrettet på, at alle elever får en praktikplads. På praktikpladskontoret kan du få råd og vejledning om praktikpladsuddannelse og praktiksøgning. Praktikpladskontoret modtager mange opslag fra virksomheder, som søger elever. Opslagene kan du se på opslagstavlen med praktikopslag, på skolens hjemmeside www.rhs.dk og på facebook-gruppen ”Min elevplads”. Du kan også lade dig inspirere af tavlen ved kantinen med billeder af tidligere elever og information om, hvor de er i praktik.

SPS Du kan få specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har brug for støtte på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende vanskelighed. Se mere på www.spsu.dk/eud/. Ved indslusningssamtalen spørger studievejlederne, om du har sådanne vanskeligheder. Hvis din kontaktlærer senere mener, at du har brug for SPS, skal du kontakte din studievejleder for at søge om SPS. Jo før du søger, jo større er muligheden, for at du kan få din støtte til tiden.

Tutor Hver første års klasse har et par andenårselever som tutorer. Tutorerne skal hjælpe med til, at studiestarten bliver god, og at der skabes et godt socialt miljø i klassen.

10


Studievejleder Studievejlederen er med til at hjælpe dig igennem uddannelsen. Hver vejleder er tilknyttet et lærerteam med faste klasser og aktiviteter. Du kan dog frit tale med alle vejledere, og du kan være sikker på, at der bliver fulgt op på alle henvendelser. Det er studievejlederens opgave at: – hjælpe elever med at blive afklaret om deres uddannelsesvalg. – hjælpe elever med at søge merit. – iformere om adgangskravene til de forskellige hovedforløb. – udarbejde uddannelsesplanen i elevplan sammen med elever.

Ungdomskonsulent Ungdomskonsulenten er i kontakt med kontaktlærere, studievejledere, sekretærer og ledelse om elevernes trivsel på skolen. Desuden deltager ungdomskonsulenten i skolens studiemiljøudvalg, studiecafé, mentorordning, SSP-samarbejde, sportsarrangementer m.m. Du kan altid komme til ungdomskonsulenten, hvis du har brug for hjælp.

11


Studieophold i udlandet På andet år af grundforløbet har vi en række internationale tilbud. Du vil blive orienteret om mulighederne i løbet af første år. Du kan også læse mere på www.rhs.dk.

Guideskole i Spanien I efteråret er det muligt at komme fire uger på guideskole i Spanien. Formålet er at fremme din personlige udvikling, selvstændighed og ansvarlighed og at udvikle dine sproglige og kulturelle kompetencer

College i USA Der er mulighed for at komme fire uger på college i USA i efteråret. Formålet er at styrke din sproglige kompetence og at øge din forståelse for et andet lands kultur. Du vil komme til at opleve, hvordan det er at være en ung ”amerikansk” student.

Studietur Det er muligt at komme fem dage på studietur. Studiemiljøudvalget, som består af en repræsentant fra hvert team, bestemmer, hvor studieturen går hen.

12


Praktiske oplysninger Adgangsforhold, alarm og åbningstider Der er adgang til skolens bygninger mandag-torsdag kl. 7.00-16.00 og fredag kl. 7.0015.00 og på andre tidspunkter efter særlig aftale. For at sikre skolens bygninger og inventar er der installeret adgangskontrol på udvalgte lokaler samt alarmer og videoovervågning på udvalgte områder i skolens bygninger.

Aflysninger På selvbetjening.rhs.dk skal du oplyse dit mobilnummer, så sender skolen dig en sms i tilfælde af aflysninger. Husk at ændre nummeret, hvis du får nyt.

Bibliotek På skolens bibliotek kan du få hjælp, når du har brug for at søge informationer og låne materialer i forbindelse med for eksempel opgaveskrivning og projekt arbejde. Biblioteket har bøger, tidsskrifter og adgang til forskellige databaser og mulighed for at låne materialer hjem fra andre biblioteker. Lånetiden er typisk en måned. Biblioteket har otte pc-arbejdspladser og studiepladser til for eksempel gruppearbejde. Du får i starten af din uddannelse en introduktion til biblioteket. Biblioteket er åbent mandag-fredag kl. 8.30-14.00, hvor du kan få hjælp og vejledning. Du er også velkommen til at sende en mail til bibliotek@rhs.dk.

Elevplan Alle elever på grundforløbet har adgang til www.elevplan.dk. Du får et Uni-login, som du skal bruge for at få adgang til elevplan. Hvis du glemmer dit login, kan du få hjælp i it-helpdesk. På elevplan udarbejder du din uddannelsesplan sammen med din studievejleder ved den første samtale. Husk, at uddannelsesplanen først og fremmest skal hjælpe med at holde styr på: – hvordan din uddannelse forløber. – hvad den indeholder. – hvad den skal føre frem til. Når du vælger uddannelse i systemet, får du vist adgangskravene til hovedforløbet. Du kan ændre i din plan undervejs, hvis du får andre ønsker. På elevplan har du også adgang til: – dit skema – dine karakterer, også dem du eventuelt har gennem en anden erhvervsuddannelse – din fraværsstatistik fordelt på uger.

13


Evaluering På Roskilde Handelsskole evaluerer vi både undervisningen og undervisningsmiljøet. Du vil altså få rig mulighed for at udtrykke din mening om undervisningen og skolen generelt.

Ferier og fridage Datoerne for ferier og fridage i dette skoleår er: Efterårsferie: 15/10-21/10 Juleferie: 24/12-2/1 Vinterferie: 18/2-24/2 Påskeferie: 25/3-1/4 Bededag: 26/4 Kristi Himmelfart: 9/5-10/5 Pinseferie: 20/5 Grundlovsdag: 5/6 (datoerne angiver første og sidste feriedag) Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen og ikke lægger ferier i perioder med undervisning eller eksamen.

Forsikring Skolen dækker ikke, når ting bliver væk. Derfor bør du ikke efterlade værdigenstande herunder bærbare computere - i lokalerne. Skolen dækker heller ikke, hvis du kommer til skade, da du ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor skal du undersøge, om du er tilstrækkeligt sikret af din egen eller dine forældres forsikring.

Fotografering Portrætfotografering til studiekort og klassebilleder finder sted i starten af skoleåret.

Fotokopiering og print Der er kopimaskiner og printere på skolen. Dem kan du frit benytte. Hvis en maskine ikke virker, er det vigtigt at fejlmelde den til it-helpdesk. Farveprint skal bestilles via din lærer.

Glemte ting Du kan indlevere og hente glemte ting i skolens reception. En gang i kvartalet bliver uafhentede værdigenstande afleveret på hittegodskontoret. Se også i glemmekassen, hvis du har forlagt noget.

14


Handicapvenlig skole Roskilde Handelsskole er en handicapvenlig skole med gode adgangsforhold og brede gange. Som handicappet kan du få stillet en række hjælpemidler til din rådighed, for eksempel en bærbar computer. Studievejlederne hjælper dig gerne, hvis du for eksempel har behov for ekstra timer eller for at strække dit uddannelsesforløb over en længere periode på grund af dit handicap.

Helpdesk Skolen har en it-helpdesk, hvor du kan få hjælp, når der er problemer med it-udstyr, kodeord og lignende. Du kan henvende dig personligt i it-helpdesken, der ligger tæt på hovedindgangen og har åbent mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14. Du kan også oprette en helpdeskopgave elektronisk på helpdesk.rhs.dk.

Hyggerum Rundt om på skolen findes små hyggerum i forbindelse med gangarealerne. Hyggerummene indbyder til hygge og afslapning, men kan også bruges til gruppe- og projektarbejde.

15


Idrætshal og fitnesscenter Skolen har en stor idrætshal med tilhørende fitnesscenter. Idræt kan vælges som valgfag, og vi kan vælge at arbejde med bevægelse i undervisningen. Fitnesscentret kan benyttes gratis af elever og medarbejdere i fritiden.

It Der er trådløst netværk på hele Roskilde Handelsskole. Fra alle computere er der adgang til internettet og forskellige programmer, blandt andet Office-pakken. Ved skolestart får du tildelt brugernavn og kodeord, så du kan logge på maskinerne. Du vil desuden få tildelt en e-mail-adresse, så du kan sende og modtage mail. I skolens åbningstid kan du frit bruge de maskiner, der står i de åbne områder. Her kan du surfe på nettet eller udskrive dine opgaver. Læs også afsnittet It-regler.

It-regler Skolens it-regler lyder: Brug af it Jeg må bruge skolens pc’er m.m., men jeg efterlader dem i standardopsætningen. Programmer Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen. Jeg må have relevante programmer åbne i timerne. Internet Jeg må downloade fra internettet, men kun lovligt materiale. E-mail Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet. Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, ærekrænkende, pornografiske, racistiske eller truende. Login Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login. Lyd Jeg må have lyd slået til – når jeg bruger høretelefoner. Fejlmelding Jeg fejlmelder skolens it-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via helpdesk.

Klager Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til den pågældende lærer. Bliver problemet ikke løst, skal du henvende dig til din uddannelsesleder. Hvis du vælger at klage til udannelseslederen, skal det altid foregå skriftligt. Det gælder også, hvis der er klager over eksamen. Herefter vil du snarest muligt få svar.

16


Leje af skab På skolen kan du leje et skab med kodelås til dine bøger og personlige ejendele.

Multihal Multihallen, bygning 6, rummer et stort rum til sport, musical, fester, erhvervsdag og mange andre arrangementer og aktiviteter.

Studie.rhs.dk Skolen bruger studie.rhs.dk til at opbevare og udveksle opgaver og til at sende meddelelser, e-mails, lektier og meget andet. Der er adgang til konferencesystemet fra internettet, og du logger på ved hjælp af det brugernavn og kodeord, som du får ved skolestart. Ved hjælp af systemet kan du se og opdatere informationer hjemmefra, hvis du har netadgang.

Studieværksted I studieværkstedet kan du lave skolearbejde eller slappe af med musik og film.

Ordensregler Til daglig er der mange mennesker på Roskilde Handelsskole. Det kræver, at alle passer på hinanden og omgivelserne. Derfor gælder følgende regler: – Vis hensyn over for mennesker, inventar og bygninger. – Medbring ikke mad og drikkevarer i undervisningslokalerne (dog er vand i flasker med skruelåg tilladt). – Ryd op efter dig selv alle steder og hver dag - i kantinen og i klasselokalerne, og hvor du ellers færdes på skolen. – Luk vinduer og døre, sluk lyset, og sæt stole på plads efter sidste time. – Følg reglerne for brug af it-udstyr. – Sluk mobiltelefoner, og læg dem i tasken i undervisningstiden. – Respektér undervisningen – toiletbesøg og lignende skal under normale omstændighe der finde sted i frikvartererne. – Der er rygeforbud indenfor på hele skolen og udenfor på skolens område. – Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. Alle andre skal henvende sig i receptionen for at få adgang til skolen. – Det er ikke tilladt at medbringe og/eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Grove eller gentagne brud på disse regler kan medføre bortvisning fra skolen.

17


Parkering Cykler stilles i stativerne. Knallerter og motorcykler stilles på de afmærkede områder. Biler parkeres i de afmærkede båse.

Ringetider 1. lektion 08.20-09.05 2. lektion 09.05-09.50 3. lektion 10.05-10.50 4. lektion 10.55-11.40 5. lektion 12.10-12.55 6. lektion 13.00-13.45 7. lektion 13.55-14.40 8. lektion 14.45-15.30 I forhold til fritidsjob er det vigtigt, at du er opmærksom på, at underviningstiden er i tidsrummet kl. 8.20-15.30.

18


Studiekort I starten af dit uddannelsesforløb får du et studiekort, der gælder som dokumentation, for at du er elev på Erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole. Du skal altid medbringe dit studiekort, og du skal fremvise det, hvis nogen spørger. Husk også studiekortet i forbindelse med fester og lignende arrangementer.

Transportstøtte Du kan søge om et HyperCard, som koster cirka kr. 300,- om måneden. Med et HyperCard kan du køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. HyperCard-ordningen er en forsøgsordning, som foreløbig gælder til og med den 31. juli 2013. På www.HyperCard.dk kan du læse mere om ordningen. Du kan søge om Hyper-Card via www.uddannelseskort.dk, hvor du vælger mitUddannelseskort.

SU

Du er berettiget til at få SU kvartalet efter din 18-års fødselsdag. Du kan tidligst taste din ansøgning en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på www.su.dk. For at søge om SU og HyperCard skal du have et NemID. NemID kan bestilles via www. su.dk eller hentes på Borgerservice i din bopælskommune. Hvis du har fået et NemID via din bank, skal du registrere det til offentlige hjemmesider via NemID.nu. Du skal bruge dit pas eller kørekort for at få åbnet dit NemID til offentlige hjemmesider. Du skal også have en NemKonto i din bank, for at SU-styrelsen kan udbetale SU til dig. Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU. Har du spørgsmål til transportstøtte og SU, kan du henvende dig i studievejledningens helpdesk, der er åben dagligt kl. 9-14.

Tyverier Desværre kan der forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge eller andre værdigenstande i klasseværelset. Skolen erstatter ikke mistede værdier.

19

EUD-elevinformation 2012-2013  

Information til elever på EUD (HG) på Roskilde Handelsskole 2012-2013