Page 1

Elevh책ndbog 2013/2014 www.rhs.dk


Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne.............................................4 Vores forventninger til dig............................................................................. 5 Studiemiljø...................................................................................................................6 Studiemiljøaktiviteter......................................................................................6 Studiemiljøudvalg og elevråd.....................................................................6 Studiecafé.................................................................................................................. 7 Støtteordninger........................................................................................................ 8 Kontaktlærer............................................................................................................8 Mentorordning.......................................................................................................8 Misbrugsordning..................................................................................................8 Praktikpladskontor.............................................................................................8 SPS..................................................................................................................................9 Tutor..............................................................................................................................9 Studievejleder........................................................................................................9 Ungdomskonsulent............................................................................................9 Studieophold i udlandet..................................................................................10 Guideskole i Spanien.......................................................................................10 College i USA.........................................................................................................10 Studietur...................................................................................................................10 (fortsættes)

2


Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger.......................................................................................11 Adgangsforhold, alarm og åbningstider............................................11 Aflysninger..............................................................................................................11 Bibliotek.....................................................................................................................11 Elevplan.....................................................................................................................11 Evaluering...............................................................................................................12 Ferier og fridage..................................................................................................12 Fravær........................................................................................................................12 Præmier.....................................................................................................................14 Forsikring.................................................................................................................14 Fotografering.........................................................................................................14 Fotokopiering og print....................................................................................14 Glemte ting.............................................................................................................14 Handicapvenlig skole.....................................................................................14 Helpdesk...................................................................................................................14 Hyggerum................................................................................................................15 Idrætshal og fitnesscenter..........................................................................15 It......................................................................................................................................15 It-regler......................................................................................................................16 Klager..........................................................................................................................16 Leje af skab............................................................................................................. 17 Multihal..................................................................................................................... 17 Ordensregler.......................................................................................................... 17 Parkering..................................................................................................................18 Personlige data ...................................................................................................18 Ringetider................................................................................................................18 Studiekort................................................................................................................18 Studie.rhs.dk..........................................................................................................18 SU...................................................................................................................................19 Transportstøtte....................................................................................................19 Tyverier.....................................................................................................................19

3


Velkommen til Erhvervsuddannelserne

Vi er glade, for at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse hos os. Med grundforløbet fra Roskilde Handelsskole har du gode forudsætninger for at søge en praktikplads inden for en lang række fag og brancher. I løbet af din uddannelse vil du opleve en god blanding af fagligt og socialt samvær og krav og skulderklap. Ulla Sørensen

På skolen vil du blive mødt af et godt studiemiljø og en lang række moderne faciliteter, som kan være med til at gøre din skolegang nemmere. Undervejs i din uddannelse vil du få forskellige internationale tilbud. Vi håber, der er et eller flere, der passer til dig. Hvad du kommer til at arbejde med, når du er færdig med skolen, afhænger af, hvilken praktikplads du søger og får. Men én ting er sikkert – mulighederne er mange. Sammen med andre handelsskoler måler vi elevernes tilfredshed. De sidste mange år har tilfredsheden blandt vores elever ligget helt i top. Vi håber, at du vil være med til fortsat at gøre skolen til et godt sted at være. Velkommen! Ulla Sørensen Uddannelseschef

4


Vores forventninger til dig

På Erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole tror vi på, at mennesker trives bedst og lærer mest i omgivelser, der er præget af gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, og hvis de føler sig trygge og sikre i deres hverdag. Vi mener, det gode studiemiljø er det bedste udgangspunkt for god læring. Hos os er rammerne i orden. Her er: • g ode kantineforhold, undervisningslokaler, sportsfaciliteter og bibliotek • fællesarrangementer • mulighed for studieture og udflugter • plads til at hygge • adgang til computere • elevråd med reel indflydelse • et fagligt og pædagogisk godt miljø. Vi tror på, du kommer her, fordi du har lyst til at lære noget, og at du gerne vil være med til at præge din skole. Du føler ansvar og ønsker at samarbejde for at få en rigtig god uddannelse og en rar tid i de år, du skal være her. Du har et medansvar for at skabe de bedste forudsætninger for undervisningen. Vi forventer, at du: • deltager aktivt og engageret i undervisningen. • møder velforberedt og overholder tidsfrister. • m edbringer bøger, papir og andre relevante materialer til undervisningen. • er med til at skabe en god stemning i klassen. • ikke forstyrrer undervisningen. • respekterer andre elever, lærere og personale på skolen. Hvis vi vurderer, at du ikke lever op til vores forventninger, vil du blive kaldt til samtale med uddannelseslederen og eventuelt få en skriftlig advarsel. Hvis vi vurderer, at du ikke kan nå de krævede mål, kan vi beslutte, at du eventuelt skal gå en fagpakke om eller meldes ud.

5


Studiemiljø

Studiemiljøaktiviteter

Skoleåret er spækket med aktiviteter som fester, idrætsdag, Maslow Challenge Day og interne turneringer i fodbold og bordfodbold, der en vigtig del af studiemiljøet på Erhvervsuddannelserne. Vi deltager også i DM for handelsskoler i ude- og indefodbold samt i håndbold. Du kan kontakte ungdomskonsulenten, hvis du har spørgsmål om aktiviteterne eller forslag til andre aktiviteter. Tag aktiv del i studiemiljøaktiviteterne. Det styrker kammeratskabet og sammenholdet.

Udelukkelse fra studiemiljøaktiviteter

Hvis du har mere end 60 lektioners fravær, kan du som udgangspunkt ikke deltage i studieture, fodboldture osv., medmindre der er særlige årsager til dit fravær.

Studiemiljøudvalg og elevråd I studiemiljøudvalget sidder repræsentanter fra hvert lærerteam og elevrådet. Desuden har vi et velfungerende elevråd, som vi støtter op om. Studiemiljøudvalget og elevrådet er med til at sikre det gode studiemiljø.

6


Studiecafé

I studiecaféen kan du få hjælp til dine lektier og de fag, du har svært ved. Du skal tilmelde dig studiecaféen (se herunder). De fag, du har brug for hjælp til, skal fremgå af din tilmelding. Studiecaféen er ikke et ”værested”, men et sted for dig, der ønsker hjælp til dine opgaver og lektier. I studiecaféen skal du medbringe opgaver. Du kan få forklaringer på problemstillinger, og du kan øve konkrete færdigheder.

Studiecaféens åbningstider

Fag og tidspunkter er opdelt, så du kan få hjælp til flere fag: Tirsdag kl. 14.00-15.30: Engelsk og Salg & service Onsdag kl. 14.00-15.30: Samfundsfag og Erhvervsøkonomi Torsdag kl. 14.00-15.30: It og Dansk

Tilmelding

Du tilmelder dig på studiekontoret, hvor du skal udfylde en tilmeldingsblanket. Tilmelding kan ske løbende. Du kan først starte i studiecaféen dagen efter din tilmelding. Dine lærere og din studievejleder kan anbefale dig, at du tilmelder dig, men det er frivilligt at deltage.

Framelding

Din tilmelding gælder, indtil du melder dig fra på studiekontoret. Hvis du ikke deltager aktivt, bliver du meldt fra.

Fravær

Hvis du er tilmeldt studiecafé og ikke møder op, får du registreret tiden som fravær. Hvis du deltager aktivt i studiecaféen, vil dit fravær blive reduceret. Det vil sige, at du kan arbejde dit fravær ned ved at deltage i studiecaféen. Det kræver dog, at du er aktiv, det er ikke nok kun at være til stede.

7


Støtteordninger

Der er forskellige muligheder for at få støtte til at gennemføre sin erhvervsuddannelse på Roskilde Handelsskole. Kontakt din studievejleder eller ungdomskonsulenten, hvis du har brug for støtte til at gennemføre din uddannelse.

Kontaktlærer

Hver klasse har en-to kontaktlærere – en slags klasselærer. Kontaktlæreren skal være med til at skabe et godt studiemiljø i klassen og støtte det sociale samvær. Kontaktlæreren skal også være med til at vurdere din adfærd, din deltagelse og dit engagement i uddannelsen. Kontaktlæreren vil også følge op på dit fravær. Du vil blive indkaldt til samtale med din kontaktlærer. Desuden har kontaktlæreren skemalagte timer med din klasse.

Mentorordning

Skolen har mulighed for at tilbyde dig en mentor, hvis du har personlige eller faglige problemer, som din kontaktlærer eller vejleder vuderer, du skal have særlig støtte til. En mentor er en af dine lærere eller en anden voksen, som kan fungere som støtteperson for dig i en periode. Mentoren har tid til at snakke med dig om dine problemer på tomandshånd.

Misbrugsordning

Skolen har en misbrugspolitik, der betyder, at hvis der er mistanke om, at en elev har et misbrug, så arrangerer kontaktlæreren en samtale mellem eleven og en misbrugskonsulent fra kommunen. Samtalen foregår i skoletiden og udløser ikke fravær.

Praktikpladskontor

Skolens praktikpladskontor arbejder målrettet på, at alle elever får en praktikplads. På praktikpladskontoret kan du få råd og vejledning om praktikpladser og praktiksøgning. Praktikpladskontoret modtager mange opslag fra virksomheder, som søger elever. Opslagene kan du se på opslagstavlen med praktikopslag og på facebook-gruppen ”Min elevplads”. Du kan også lade dig inspirere af tavlen ved kantinen med billeder af tidligere elever og information om, hvor de er i praktik.

8


SPS

Du kan få specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har brug for støtte på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende vanskelighed. Se mere på www.spsu.dk/ eud/. Ved indslusningssamtalen spørger studievejlederne, om du har sådanne vanskeligheder. Hvis din kontaktlærer senere mener, at du har brug for SPS, skal du kontakte din studievejleder for at søge om SPS. Jo før du søger, jo større er muligheden for, at du kan få din støtte til tiden.

Tutor

Hver førsteårsklasse har et par andenårselever som tutorer. Tutorerne skal hjælpe med til, at studiestarten bliver god, og at der skabes et godt socialt miljø i klassen.

Studievejleder

Studievejlederen er med til at hjælpe dig igennem uddannelsen. Du kan tale med studievejlederen om uddannelsesemner, som afklaring af uddannelsesvalg og adgangskrav til de forskellige hovedforløb, og det er studievejlederen, du udarbejder din uddannelsesplan sammen med. Hver vejleder er tilknyttet et lærerteam med faste klasser og aktiviteter. Du kan dog frit tale med alle vejledere, og du kan være sikker på, at der bliver fulgt op på alle henvendelser.

Ungdomskonsulent

Ungdomskonsulenten har fokus på det psykiske og sociale miljø for eleverne. Hos ungdomskonsulenten kan du aftale et personligt samtaleforløb om ungdomsproblemer, som manglende motivation, lavt selvværd eller problemer med forældre, kæreste eller venner. Ungdomskonsulenten har tavshedspligt. Du kan selv henvende dig til ungdomskonsulenten, som træffes dagligt på sit kontor over for lokale 336 kl. 9.00-15.00. Du kan også sende en mail til mis@rhs.dk eller en sms til 8852 3283. Desuden koordinerer ungdomskonsulenten det sociale miljø i form af studiemiljøudvalg, elevråd, studierejser, festudvalg og de forskellige studiemiljøaktiviteter.

9


Studieophold i udlandet

På andet år af grundforløbet har vi en række internationale tilbud. Du vil blive orienteret om mulighederne i løbet af første år. Du kan også læse mere på www.rhs.dk.

Guideskole i Spanien

I efteråret er det muligt at komme fire uger på guideskole i Spanien. Formålet er at fremme din personlige udvikling, selvstændighed og ansvarlighed og at udvikle dine sproglige og kulturelle kompetencer

College i USA

Der er mulighed for at komme fire uger på college i USA i efteråret. Formålet er at styrke din sproglige kompetence og at øge din forståelse for et andet lands kultur. Du vil komme til at opleve, hvordan det er at være en ung ”amerikansk” student.

Studietur

Det er muligt at komme på en kort studietur til en europæisk storby. Rejsemålet varierer fra år til år. Desuden har der de sidste år været en kort studietur til New York.

10


Praktiske oplysninger Adgangsforhold, alarm og åbningstider

Der er adgang til skolens bygninger mandag-torsdag kl. 7.0016.00 og fredag kl. 7.00-15.00 og på andre tidspunkter efter særlig aftale. For at sikre skolens bygninger og inventar er der installeret adgangskontrol på udvalgte lokaler samt alarmer og videoovervågning på udvalgte områder i skolens bygninger.

Aflysninger

På selvbetjening.rhs.dk skal du oplyse dit mobilnummer, så sender skolen dig en sms i tilfælde af aflysninger. Husk at ændre nummeret, hvis du får nyt.

Bibliotek

På skolens bibliotek kan du få hjælp, når du har brug for at søge informationer og låne materialer i forbindelse med for eksempel opgaveskrivning og projektarbejde. Biblioteket har bøger, tidsskrifter og adgang til forskellige databaser og mulighed for at låne materialer hjem fra andre biblioteker. Lånetiden er typisk en måned. Biblioteket har en række pc-arbejdspladser og studiepladser til for eksempel gruppearbejde. Du får i starten af din uddannelse en introduktion til biblioteket. Biblioteket er åbent mandag til fredag kl. 8.30-14.00, hvor du kan få hjælp og vejledning. Du er også velkommen til at sende en mail til bibliotek@rhs.dk.

Elevplan

Alle elever på grundforløbet har adgang til www.elevplan.dk. Du får et Uni-login, som du skal bruge for at få adgang til elevplan. Hvis du glemmer dit login, kan du få hjælp i it-helpdesk. På elevplan udarbejder du din uddannelsesplan sammen med din studievejleder ved den første samtale. Husk, at uddannelsesplanen først og fremmest skal hjælpe med at holde styr på: • hvordan din uddannelse forløber. • hvad den indeholder. • hvad den skal føre frem til. Når du vælger uddannelse i systemet, får du vist adgangskravene til hovedforløbet. Du kan ændre i din plan undervejs, 11


hvis du får andre ønsker. På elevplan har du også adgang til: • dit skema • d ine karakterer, også dem du eventuelt har gennem en anden erhvervsuddannelse • din fraværsstatistik fordelt på uger.

Evaluering

På Roskilde Handelsskole evaluerer vi både undervisningen og undervisningsmiljøet. Du vil altså få rig mulighed for at udtrykke din mening om undervisningen og skolen generelt.

Ferier og fridage

Datoerne for ferier og fridage i dette skoleår er: Efterårsferie: 14/10-18/10 Juleferie: 23/12-1/1 Vinterferie: 17/2-21/2 Påskeferie: 14/4-21/4 Bededag: 16/5 Kristi Himmelfart: 29/5-30/5 Grundlovsdag: 5/6 Pinseferie: 9/6 Det er vigtigt for undervisningen, at du respekterer ferieplanen og ikke lægger ferier i perioder med undervisning eller eksamen.

Fravær

Vi forventer som udgangspunkt, at du har fuld tilstedeværelse i timerne. Vores erfaring viser, at det giver de bedste resultater og det bedste sociale miljø i klassen.

Godkendt fravær

Der skelnes mellem godkendt og ikke-godkendt fravær. Godkendt fravær er: • D okumenteret sygdom: Du skal selv betale for dokumentation. • I ndlæggelse på sygehus: Du skal have dokumentation for indlæggelse. • S ession: Du skal have dokumentation for indkaldelse til session. • K øreprøve: Du skal have dokumentation for indkaldelse til køreprøve, teoriprøve og glatbane.

12


• B orgerligt ombud (pligter, som samfundet beder dig påtage dig, for eksempel møde som vidne i retten): Du skal have dokumentation for indkaldelse. • D eltagelse i skolens aktiviteter: Lærerne/ungdomskonsulenten dokumenterer din deltagelse.

Ikke-godkendt fravær

Tabellen herunder viser retningslinjerne for fravær. Tallene skal ikke forstås som et tilladt antal fraværslektioner. En elev kan godt komme til samtale eller blive meldt ud på grund af fravær, selv om eleven har mindre fravær. Det vil være en individuel vurdering fra elev til elev. Vi ser på årsagerne til fravær og på dit faglige niveau og mulighed for at gennemføre uddannelsen. Hvis vi vurderer, at dit fravær er et problem i forhold til, om du kan gennemføre dit grundforløb, kan vi beslutte, at du skal tage en fagpakke om, eller at det er nødvendigt at afbryde dit grundforløb. 30 lektioners fravær Første samtale med din kontaktlærer. Du og eventuelt dine forældre får et brev med information om muligheden for at deltage i studiecafé. 60 lektioners fravær Anden samtale med din studievejleder. Du og eventuelt dine forældre får et brev med information om muligheden for at deltage i studiecafé. 80 lektioners fravær Din kontaktlærer og vejleder beslutter, om du skal til samtale med ledelsen. Du og eventuelt dine forældre modtager et brev om, at et fortsat fravær vil føre til, at fagpakken eventuelt skal tages om. 100 lektioners fravær Samtale med din vejleder og eventuelt ledelsen. Som udgangspunkt skal du gå en fagpakke om. Hvis du ikke skal gå om, skal der være ganske særlige grunde til dispensation. Det er din kontaktlærer og studievejleder, der vurderer og anbefaler ledelsen, om der skal gives dispensation.

13


Præmier

Hvis du i løbet af skoleåret har deltaget i alle timer, så er der en præmie til dig på sidste skoledag.

Forsikring

Skolen dækker ikke, når ting bliver væk. Derfor bør du ikke efterlade værdigenstande - herunder bærbare computere - i lokalerne. Skolen dækker heller ikke, hvis du kommer til skade, da du ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor skal du undersøge, om du er tilstrækkeligt sikret af din egen eller dine forældres forsikring.

Fotografering

Portrætfotografering til studiekort og klassebilleder finder sted i starten af skoleåret.

Fotokopiering og print

Der er kopimaskiner og printere på skolen. Dem kan du frit benytte. Hvis en maskine ikke virker, er det vigtigt at fejlmelde den til it-helpdesk.

Glemte ting

Du kan indlevere og hente glemte ting i skolens reception. Uafhentede værdigenstande bliver afleveret på hittegodskontoret. Se også i glemmekassen, hvis du har forlagt noget.

Handicapvenlig skole

Roskilde Handelsskole er en handicapvenlig skole med gode adgangsforhold og brede gange. Som handicappet kan du få stillet en række hjælpemidler til din rådighed, for eksempel en bærbar computer. Studievejlederne hjælper dig gerne, hvis du for eksempel har behov for ekstra timer eller for at strække dit uddannelsesforløb over en længere periode på grund af dit handicap.

Helpdesk

Skolen har en it-helpdesk, hvor du kan få hjælp, når der er problemer med it-udstyr, kodeord og lignende. Du kan henvende dig personligt i it-helpdesken, der ligger tæt på hovedindgangen og har åbent mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. Du kan også oprette en helpdeskopgave elektronisk på helpdesk.rhs.dk. 14


Hyggerum

Rundt om på skolen findes der små hyggerum i forbindelse med gangarealerne. Hyggerummene indbyder til hygge og afslapning, men kan også bruges til gruppe- og projektarbejde.

Idrætshal og fitnesscenter

Skolen har en stor idrætshal med tilhørende fitnesscenter. Idræt kan være en del af en fagpakke og kan vælges som valgfag.

It

Der er trådløst netværk på hele Roskilde Handelsskole. Fra skolens computere er der adgang til internettet og forskellige programmer, blandt andet Office-pakken. Ved skolestart får du tildelt brugernavn og kodeord, så du kan logge på skolens computere. Du vil desuden få tildelt en e-mail-adresse, så du kan sende og modtage mail. I skolens åbningstid kan du frit bruge de maskiner, der står i de åbne områder. Her kan du surfe på nettet eller udskrive dine opgaver. Læs også afsnittet It-regler. Hvis du har din egen bærbare pc, vil vi stærkt anbefale, at du medbringer den. Kontakt it-helpdesken for at få hjælp til programmer m.v.

15


It-regler

Skolens it-regler lyder: Brug af it Jeg må bruge skolens pc’er m.m., men jeg efterlader dem i standardopsætningen. Programmer Jeg må bruge alle de programmer, der er på skolens pc’er, men jeg installerer ikke programmer, der ikke er relevante for undervisningen. Jeg må have relevante programmer åbne i timerne. Internet Jeg må downloade fra internettet, men kun lovligt materiale. E-mail Jeg må bruge – men ikke misbruge – e-postsystemet. Jeg sender ikke billeder og beskeder, der kan virke anstødelige, ærekrænkende, pornografiske, racistiske eller truende. Login Jeg logger altid på med mit eget login, og jeg logger altid ud, når jeg forlader pc’en. Mit login er fortroligt, og jeg er eneansvarlig for al brug af mit login. Lyd Jeg må have lyd slået til – når jeg bruger høretelefoner. Fejlmelding Jeg fejlmelder skolens it-udstyr, hvis det ikke fungerer. Jeg fejlmelder via Helpdesk.

Klager

Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til den pågældende lærer. Bliver problemet ikke løst, skal du henvende dig til din uddannelsesleder. Hvis du vælger at klage til udannelseslederen, skal det altid foregå skriftligt. Det gælder også, hvis der er klager over eksamen. Herefter vil du snarest muligt få svar.

16


Leje af skab

På skolen kan du leje et skab med kodelås til dine bøger og personlige ejendele. Leje af skab aftales med receptionen.

Multihal

Multihallen, bygning 6, rummer et stort rum til sport, fester, erhvervsdag og mange andre arrangementer og aktiviteter.

Ordensregler

Til daglig er der mange mennesker på Roskilde Handelsskole. Det kræver, at alle passer på hinanden og omgivelserne. Derfor gælder følgende regler: • Vis hensyn over for mennesker, inventar og bygninger. • M edbring ikke mad og drikkevarer i undervisningslokalerne (dog er vand i flasker med skruelåg tilladt). • R yd op efter dig selv alle steder og hver dag - i kantinen, i klasselokalerne, og hvor du ellers færdes på skolen. • L uk vinduer og døre, sluk lyset, og sæt stole på plads efter sidste time. • F ølg it-afdelingens regler for brug af it-udstyr. • S luk mobiltelefoner, og læg dem i tasken i undervisnings­ tiden. • R espektér undervisningen – toiletbesøg og lignende skal under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne. • D et er i henhold til lov om rygning forbudt at ryge på hele skolen og på skolens område - inde som ude. Det er meget vigtigt, at alle overholder rygeforbuddet. Skolens ledelse kan indkalde til samtale og give advarsler, hvis man allige- vel ryger på skolens område. • S kolen er kun for skolens egne elever og ansatte. Alle andre skal henvende sig i receptionen for at få adgang til skolen. • D et er ikke tilladt at medbringe og/eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Grove eller gentagne brud på disse regler kan medføre bortvisning fra skolen.

17


Parkering

Cykler stilles i stativerne. Knallerter og motorcykler stilles på de afmærkede områder. Biler parkeres i de afmærkede båse.

Personlige data

Husk at foretage adresseændring, hvis du flytter, og melde nyt telefonnummer til studiekontoret, hvis du skifter.

Ringetider

1. lektion 08.20-09.05 2. lektion 09.10-09.55 3. lektion 10.10-10.55 4. lektion 11.00-11.45 5. lektion 12.15-13.00 6. lektion 13.05-13.50 7. lektion 13.55-14.40 8. lektion 14.45-15.30 I forhold til fritidsjob er det vigtigt, at du er opmærksom på, at undervisningstiden er i tidsrummet kl. 8.20-15.30.

Studiekort

I starten af dit uddannelsesforløb får du et studiekort, der ­gælder som dokumentation, for at du er elev på Erhvervs­ uddannelserne på Roskilde Handelsskole. Du skal altid medbringe dit studiekort, og du skal fremvise det, hvis nogen spørger. Husk også studiekortet i forbindelse med fester og lignende arrangementer.

Studie.rhs.dk

Skolen bruger studie.rhs.dk til at opbevare og udveksle opgaver og til at sende meddelelser, e-mails, lektier og meget andet. Der er adgang til studie.rhs.dk fra internettet, og du logger på ved hjælp af det brugernavn og kodeord, som du får ved studiestart. Ved hjælp af systemet kan du se og opdatere informationer hjemmefra, hvis du har netadgang.

18


SU

Du er berettiget til at få SU kvartalet efter din 18-års fødselsdag. Du kan tidligst taste din ansøgning en måned før, du er berettiget til at få SU. Du søger via minSU på www.su.dk. For at søge om SU og Ungdomskort skal du have et NemID. NemID kan bestilles via www.su.dk eller hentes på Borger­ service i din bopælskommune. Hvis du har fået et NemID via din bank, skal du have det registreret til offentlige hjemme­sider via NemID.nu. Du skal bruge dit pas eller kørekort for at få åbnet dit NemID til offentlige hjemmesider. Du skal også have en NemKonto i din bank, for at SU-styrelsen kan udbetale SU til dig. Er du udenlandsk statsborger, er der særlige regler for at modtage SU. Har du spørgsmål til transportstøtte og SU, kan du henvende dig i studievejledningens helpdesk, der er åben mandag til fredag kl. 09.00-14.00.

Transportstøtte

Du kan søge om et Ungdomskort, der giver dig adgang til at køre frit med kollektiv trafik mellem hjem og skole og inden for dit takstområde. Ungdomskortet koster 11,24 kr. pr. dag for elever på ungdomsuddannelser. Kortet giver dig også ret til rabat på rejser på tværs af takstområder. Du kan med Ungdomskortet købe billetter til andre takstområder til samme pris som børnebilletter. Det første, du skal gøre, er at søge om at blive godkendt til Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Når du er godkendt, skal du bestille og betale dit Ungdomskort i trafikselskabernes bestillingssystem ”Mit Ungdomskort”, som du logger på via www.ungdomskort.dk.

Tyverier

Desværre kan der forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge eller andre værdigenstande i klasseværelset. Skolen erstatter ikke mistede værdier. 19

Elevhåndbog 2013 2014 hg roskilde handelsskole  
Elevhåndbog 2013 2014 hg roskilde handelsskole