Page 1


TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 2

8/18/2017 12:29:10 PM


E L IA

N R E E G DÉ t) . I (stort se Li

af c h o n i z P

lb a r K a ra m e r i n g e b a la n c r t ) o p s y (n t af Oversa ger n Kim La HØST &

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 3

SØN

8/18/2017 12:29:11 PM


Tom Gates 4 – Geniale idéer (stort set) er oversat fra engelsk af Kim Langer efter Tom Gates 4 – Genius Ideas (mostly) Published and licensed by Scholastic Ltd. Copyright © 2012 by Liz Pichon Denne udgave: © Høst & Søn / rosinante&co, København 1. udgave, 1. oplag, 2017 Illustration og omslag: Liz Pichon Grafisk tilrettelæggelse: Lars Bech-Jessen / Bogmager.dk Trykt hos Bookwell Digital Oy ISBN 978-87-638-5185-5 Printed in Finland, 2017 Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.

C084698

Høst & Søn er et forlag i rosinante&co Købmagergade 62, 3. | Postboks 2252 | DK-1019 København K rosinante-co.dk

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 4

8/18/2017 12:29:45 PM


øster s n i Ti l m Ly n

e l ave d S o m A LT l e g e a v I g G E N i l m ig , e r t tøj ode bøg g m ig r te m ig l og æ gne med og e at t t u s s e r y c n . fa kridt e v r fa

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 5

Hy g g e stund

v Fa n c y f a r

ekrid

t

et om d (Selv r kort he idt va r l e ) re n d irrite

8/18/2017 12:29:46 PM


H

vi s m n i h ån sk ri ft d

s er lidt

et, fo r d i je g d l ig e r er h a få et e t

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 2

ud,

8/18/2017 12:29:49 PM


fo r at fa lde l i dt

leder j eg

ned,

efter de

SÆRLIGE

NO/DSITUATIONS-

s om j eg g em m er un der m i n seng. (Og der er helt klart tale om en nødsituation.) 3

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 3

8/18/2017 12:29:50 PM


kik

PYHA!

s

um ekr

me

r

D et va r b ed re.

OKAY

, dette er, h vad der sk ete.

Je g s ad ude på badev æ rel set og læste teg nes eri er, m en s j eg lod, som om j eg va r i bad

( som ma n jo gø r),

da EN E LLER A N DE N pl ud s elig v i rkel ig

højt

BANKEDE dø ren.

Je g tro ede s elvf ø lg el ig,

det va r m i n s ø s ter D elia ... . . . så jeg ig n o rerede h ende. 4

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 4

8/18/2017 12:29:52 PM


S

Ban

k

å ba n k ede h un på igen … … og igen …

Bank

… og igen.

Bank

Ba nk

Lyden

va r

vildt

i rr iterende. M en j eg H V ER eneste

hold t ud og l æs te

V IRKELI G la ngsomt. Da j eg ENDELIG va r f ærd ig, å b nede

s ide af m i n teg nes eri e.

j eg d ø ren M E G ET FORSIGTIGT.

Je g re g n ede m ed, at nu ville D elia

RÅ B E ad mig,

fo rd i jeg var så langsom.

Jeg regnede ikke med at se

det her.

5

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 5

8/18/2017 12:29:53 PM


Gr

r

rr

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 6

rrr

8/18/2017 12:29:54 PM


Det var et syn! ARGH! Jeg ud s tø d te et

S å k om fa r

larm

l ø ben de ud af soveværelset

for at s e, h vad det va r for en

.

Han s p urgte: ” H vad fo reg å r der h er? ” S å j e g s ag de: ” Det er De lia . H un

ud uden

S

solb riller!”

å s ag de fa r, at det v i l le være

bare EN morgen uden at blive ove r vo res

ser

rart

med

vanvittig

SKÆNDERIER. 7

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 7

8/18/2017 12:29:55 PM


D

e lia blev

VIL DT

og

p eg ede på M IG.

at det va r M IG, der va r “

H un sagde,

VANVITTIG ” .

o forta l te h un fa r, at ha n så Sa

t otal l

atter lig ud ,

ede

æk k

hvorefte r h un s to rm ede ud på badeværelset og

sm

dø ren.

D et gav så m ig

FRIT UDSYN

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 8

ti l fa rs på kl æ d ning.

8/18/2017 12:29:57 PM


bla cykel shorts. SKRIGENDE

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 9

o

Jeg va r mundla m.

8/18/2017 12:29:58 PM


J D M

e g k un n e i kke fi n de ud af, h vem der va r

G RI MM E ST:

e lia uden solbriller eller far i cykelshorts? or gjo rde det i kke m eg et b edre. H un k om

op ad tra ppen og

R Å BT E

“ Hvorfor R Å BER

:

I alle sammen? ” Hurtigt efterfulgt af et: e r det , d u h a r på ”

?

Og hvad i ALVERDEN Fa r pointerede, at

hu n var den enes te, der rå b te, og at

cykel s h o rts en e va r en del af h a ns

nye fitnessprogram. o m hy gg el igt tilrettelagte

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 10

8/18/2017 12:29:58 PM


H

vilk et fi k m o r ti l at ha! ha! ha!

GRI NE

h ø j t.

J

e g t ænkte, at det n o k va r k logest at

fors v inde i nd på v æ rel s et igen, ford i:

V ÆMMELIGE OVERRASKELSER NøDSITUATIONS-KIKS

H

e ld ig v i s h a r jeg a l ti d g emt et pa r sty k k er til

de n s lag s lej l igh eder.

N

u h å b er j eg ba re

ikke

,

de r k om m er f lere ubeh ag elige overra sk elser i dag. Suk …

Jeg spiser halvdelen af min (anden) nød­

situationskaramelbar og giver mig til at drømme om, hvordan en

SJOV OG

MEGA

s k oledag v i l le s e ud, h v i s JE G k unne b estemme. Mmmmm m m . . . j eg tro r, det v ille væ re c i rka så da n h er ...

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 11

8/18/2017 12:29:59 PM


M

r Ful lerm a n er H ENRYK T over at se

mig ( også s elvo m jeg ko m m er for sent). GODDAG, Tom, Hvor er det DEJLIGT at se dig.

J

eg h a r m i n eg en h e lt særlige

-stol og -bord så

M M

l a n gt v æk s o m m uligt fra den mega

ir r ite re n de

a rc us

eldrew. Marcus

hemmelig slikskål

t lang

væk

luksusstol

12

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 12

8/18/2017 12:30:00 PM


A

lle m o d uler er

FRIVILLIGE,

så j eg k a n

s e lv v ælg e. (H v i l ket er nemt.) s dag e n V æ lg L ER M OD U ores nye billedkunstlærer kunst d e l l i B at i k vil M at e m g n i n g Te K m eg et g ern e h ave mig til at lave MUSI sk Engel proj ek t om … E S JOV e nt e r

V Sø DE Miss Straw

ek

et HELT

sperim

KARAMEL

BARER.

V i rkel ig ?

Hvis du insisterer

Fø rs t

hygger j eg mig

med at s table dem i h ø j e tå rne, og bagefter s idde r j eg og teg ner og l aver Suk k r u s ed ul ler, LIG E så l æ n g e j e g har ly s t.

M i s s St raw imp on e ret

er

M E G ET

Meget flot, Tom!

og g i ver mig TO karamelbarer, som jeg kan spise i pausen. OG jeg får lov til at pakke de andre ud og bruge papiret til min spændende 13 karamelbarcollage.

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 13

8/18/2017 12:30:02 PM


( K arame l ba rern e ka n j eg g emme til senere.)

MUMS!

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 14

8/18/2017 12:30:05 PM


M S is s

tra w sy n es, j eg er et

SLIKKUNST-

.

H

Jeg er enig vor e Hva r det d k flot an , T Du jeg om. for s i tje ge? stj n e e FA r 1 rne NT r AS for 00 TIS din KE coll age Mis ! s S tra w

( Je g vi s er M a rc us m i n e 1 00 stj erner ba re for at ir r itere h a m . ) 15

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 15

8/18/2017 12:30:06 PM


Så b liver dagen enenu bedre. M ig og et par udvalgte venner får serveret en UDS ø GT frok os t af … … lærerne. L id t m e r e is v a n d , To

m?

R ER LÆ RD BO

Je g s p i s er i det bed s te hjø rne af k a ntinen ( for e n g a ng s s ky ld ). Jeg få r D OB B E LT OP på de s s e r t ,

og så er der lige tid til at

c hi l le m ed f ø dderne oppe, f ø r næste modul b egy nder. Det er

EKSPERIMENTER.

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 16

8/18/2017 12:30:07 PM


( U de n d ø rs – fo r det v i l le være

SOLSKIN

p å min perfekte s ko ledag . )

HELE

klassen hjælper mig med at stille hundred-

vis af

KARAMELBARER

i en

l a n g

vej e n r und t o m s ko len . Så

ræk k e h ele

SKUBBER

j eg

t il de n f ø rs te ka ra m el ba r, og få r dem a lle s amme n ti l at v æl te én efter én i et

GEN IA LT

mø nster

S o li d

(l ig es o m do m i no bri kk er).

17

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 17

8/18/2017 12:30:08 PM


A my P o r t e r

18

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 18

8/18/2017 12:30:09 PM


D en KARAMELBAR sætter ny

YES!

(O g a lle får også lige lov til at s p i s e et par stykker m ere.) 19

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 19

8/18/2017 12:30:11 PM


O

g s o m en

s æ r l ig

Mr Fu llerm a n , at dag ens

overra sk else siger

MUSIK T I ME

b live r u n derv i s t af … , det

NOG E NSIND E !

KÆMPE

D e an k o m m er ti l s ko len i deres s mar te og

to urbus . De h older en fa nta stisk

k on c e r t fo r h ele s ko len . Og fordi Derek (min bedste ven)

og mig er

S T ø R STE fa ns, få r vi lov til at

's

v æ re med på sc en en og s p ille guita r på

a lle

s ig er, at

de n u mre, vi k ender.

VI MEGA M er

go de. Det få r lave såda n et a n s igt h er:

a rcus til at H va'?

20

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 20

8/18/2017 12:30:13 PM


M

e n det er

INGENT ING

i forh o ld ti l Del ia s da foran

S

AN S IGT

,

pa rkerer tourb ussen

VORES

å s t ig er

D

h us.

erek

og mig af og s ig er

S es, D ude3

t il ban det, s o m v i nker t ilbage . Så g å r v i i nden for med vores SPLINTERNYE

SEJE

gu it are r, s o m v i h a r få et af ba ndet.

Se DET BEDSTE ME ST

v i l le v ære

MI N

og

FA NTA S T I S K E

SKOLEDAG

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 21

8/18/2017 12:30:14 PM


N

å ja …

M a n ka n a ld rig vide. M å sk e

GOD S ID S TE U GE

b live r det a l l ig evel en L ige s om

dag i dag?

t il f ællesmø de ( som

j e g e lle rs i kke h avde g l æ det mig til),

h vor

M N rs

ap

stillede et spørgsmål til hele salen. Kan nogen fortælle mig, hvilken måned og hvilket årstal det er?

Før jeg kunne nå at række hånden

OP ,

SPRANG Marcus Meldrew praktisk talt op fra gulvet og vinkede vildt med armen, for at

M N rs

a p s kul le tag e h a m. D et gjorde h un.

M en det RIGTIG sjove var, at da

M N rs

a p bad Ma rcus om at sætte

s ig ig en , ko m h a n ti l at sige

meget

J Mor a,

Hø JT:

. 22

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 22

8/18/2017 12:30:16 PM


B

agefter kunne han ikke forstå, hvorfor vi alle

sammen

GRI N E DE

Mrs Nap var nødt til at sige:

J e g t r o r, d u m ente

D

et va r

Ja, Mrs Nap.

MEGASJO VT!

Jeg g ri n ede v i rkel ig

så meget.

M

MEGET den

dag.

en LIGE NU får jeg til gengæld ballade,

hvis mor og far opdager, at jeg er totalt sent på den. Selvo m jeg i kke er sik k er på , at de ville op dage det. Jeg ka n s tad ig h ø re mor

H VER E NE STE

fnise,

g a n g h un siger ordet

fitnes s progra m,

SJOVESTE NOGE NSINDE

s o m o m det er det h un

,

h a r h ø rt.

23

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 23

8/18/2017 12:30:17 PM


Jeg

g ri ner i kke,

FAR

fo r jeg ved at :

F ITN ES S FIT af SPORTSTØ J

D e r e r STOR ri s i ko fo r, at h a n k a n finde på at d u k k e op på m i n s ko le, el le r E ND NU V Æ RRE, hj e mme h o s m i ne ven n er, i noget

END NU

me re p inl igt end de S K R IG E ND E B LÅ CYK E L­ S H ORT S . 24

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 24

8/18/2017 12:30:18 PM


Hvis det OVERHOVEDET er

MULIGT

?

Je g s m utter n eden un der og tager noget morge n m ad og o pdag er, at j eg er virk elig sent p å de n nu.

Mo r er oven p å og h a r stad ig lidt ha!

t rav lt .

ha!

Je g k u n n e bede h ende o m at give m ig en med t il

M F r

F OR S E NdTel sed

(

ul lerm a n fo r i kke

at få ba l l ade

?

Men h vo rfo r

p å det , nå r det er

vl r t ra a h r de M o r,

t)

OK, TOM

s pi lde tid meget nemmere ...

25

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 25

8/18/2017 12:30:20 PM


... s e lv at s kri ve

(

én.

Genia l i de.)

ll e r m a n K æ re M r F u R FÆ R D E ­ O F t e ig s t h a r få e S ta k k e ls To m rd i h a n s fo , n e g r o m e r t il L IG T c h o k h e fo r s k r æ k k e d r te s ø s e m um er å n d s s va g e d t han komm a t, e g e m r k la g e h a m . Je g b e a d v a re t o m r e r te s ø s s o le . H a n fo r s e n t i s k r o g s å .. .) . e ll (e n e ig k ræ k k e h a m ik k e a t fo r s ke a r To m m å s h K O H C t i s På g ru n d a f o m s v æ re ig s e r e r t n e ed at konc v a n s k e li g t v v e d d e t. e D å s e r a B ykker i dag . t s ik t a m te a m Ta k R i ta G a te s

26

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 26

8/18/2017 12:30:20 PM


S

å e r den kl a ret

(Forhåbentlig synes

!

Mr F

ullerman

ikke,

at

der er noget mistænkeligt ved min seddel. Jeg skrev ikke noget om fars shorts

, fordi

det ville være for besværligt at forklare.)

F

ar kommer nedenunder og begynder på nogle

mærkelige

st r æ k ø v e l s e r.

M o r R Å B ER oppe fra

s ovev ærelset:

E

r du gå et,

Tom?

S å j e g s ky nder m ig at s ige FARV E L til fa r og min de r h a m o m , at jeg m å sk e sk a l hj em til Nor man i aften fo r at ø ve med ba ndet. H a n s ige r :

” No rm a n bo r i kk e så la ngt væk . H vad

med at j eg

løber

fo rb i og h enter d ig? ”

Je g s va rer: 27

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 27

8/18/2017 12:30:21 PM


“ GLEM

DET !”

lige lid t fo r h urtigt, h v i s n u h a n h a r t æ n k t s ig at d ukke o p kl æ dt ud som ...

a l tså , s o m det der.

Jeg siger, at Dereks far henter os. ”Alt er under kontrol, det skal du ikke bekymre dig om far.”

er jeg her! Så

igt Pinl

G o d t fundet på …

py h a !

28

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 28

8/18/2017 12:30:22 PM


D

e re k venter i kke udenfor, h a n er a llerede

gået i s ko le. Jeg tra s ker af sted IGE -seddel SÆRL

FORSENT

s mu le

omhyggeligt

pakk et ned i

He n n e ved ki o s ken s k u lle

med min

tænke r

SMUTTE s li k

mmmmm?

Det tager ret la ng tid at vælge.

Men FORSENT

fordi j eg h a r en

FRUGTMU MS

j eg, om j eg lige

i nd og k ø b e en lilleb itte

? (G o d i dé. )

rygsækken.

-SEDDEL,

h å be r j eg, at M r Fullerma n

bare læser den og siger:

Det er fint, Tom

og lader m ig s l i ppe. O g hv is i kke, så h a r jeg i det mind ste mit slik . Je g k ry d s er fi ng re.

TG04_GENIALE_IDEER_DK.indd 29

8/18/2017 12:30:23 PM

Pichon TOM GATES 4 - GENIALE IDEER (Læseprøve)