Page 1


TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 1

8/25/2016 12:36:55 PM


TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 2

8/25/2016 12:36:56 PM


Tom Gates – Min geniale verden er oversat fra engelsk af Kim Langer efter The Brilliant World of Tom Gates Copyright © 2011 by Liz Pichon Denne udgave: © Høst & Søn / rosinante &co, København 1. udgave, 1. oplag, 2016 Illustration og omslag: Liz Pichon Grafisk tilrettelæggelse: Lars Bech-Jessen / Bogmager.dk Trykt hos Livonia Print, Riga ISBN 978-87-638-4873-2 Printed in Latvia, 2016 Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.

Høst & Søn er et forlag i rosinante &co Købmagergade 62, 3. | Postboks 2252 | DK-1019 København K rosinante-co.dk

Li lle bi lle

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 4

8/25/2016 12:37:11 PM


Denne bog

TOM GATES

fo r tj e n e r

H vi s ik ke

m e re !

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 5

8/25/2016 12:37:13 PM


Dedikeret til en

M A SS E dejlige m en n esker

M ark Z ak

E lla

L i ly

Tak til S arah S. Og til m in far, som virkelig gik i nog et

se ri ø st pin ligt tø j.

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 6

St æ rk e bi lle r

8/25/2016 12:37:13 PM


1

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 7

8/25/2016 12:37:14 PM


S

e lvom j eg kun bo r fi re minutter fra sk olen,

k omme r j eg tit fo r s ent.

stl

eap

Ca

Ch

MIN (O ak fi el d)

MIT h u s

T il

24

sk ol e

mi

eet

To oad e R

Str

nu r

O

tt e

BUTIK

ak fi e l d

To min

P e r cy

Street

utt e r m e re t i l

skole

! STOP

Det e r s o m reg el , fo rd i mig og D erek ( D e re k er m i n nabo og m i n b ed ste ven) ” sna k k er” lid t ( okay ,

M E G ET ) på vej en. Somme tider

e r det , fo rd i v i fa lder i staver over læk re Fr ugt M um s

og K a ra melba rer

i

b ut ik k e n . A nd re g a ng e er det, fordi j eg h a r h aft e n he l m a s s e a n d re v igtig e ting at tage mig af.

2

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 2

8/25/2016 12:37:15 PM


F

or e ks em pel s kul le jeg a lt det h er i morges

( min f ø rs te dag i s ko len efter ferien). Vågnede —

h ø rte musik

S p illede g uita r

Trillede ud af s eng en ( la ngsomt) Led te efter s o kker Led te efter tø j S p il lede l i d t m ere g uitar Kom i ta n ke o m , at j e g ik k e h avde lavet min e ” det s ka l I l æ s e i ferien” -lek tier

Gik i PANIK

– men fa ndt

p å e n go d und s ky ld ni ng fo r ma nglende lek tier ( pyha! ) . I rriterede m i n s ø s ter, D elia . H vilk et j e g in d rø m m er s l ugte en S TOR del af tiden ( me n den va r g i vet go d t ud ). Ge mte Del ia s s o l bri l ler. Tog min teg n es eri e m ed ud på badeværelset for at l æs e i den (m en s D elia ventede udenfor – Ha-ha ! ) Da m o r rå ber . . . 3

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 3

8/25/2016 12:37:16 PM


"ToM! Du

kommer FOR SENT " I SKOLE!

Løbe forb i D elia ( som stadig

ve nte r uden fo r badev æ relset og efterh å nden er te mme lig s ur). Ig n o rerer he n de s s ø s terkærl igh ed . S p are dy reba r ti d ved :

IdiOT !

I kke at rede m it h å r I kke at bø rs te tæ n der ( særlig længe) I kke ky s s e m o r fa rvel

(Fo r g a m m e l til a l den slags.)

S p is e det s i d s te s ty kke toa stb rø d og snuppe min mad ka s s e og m i n cy kel. Rå b e t il de m der ka n h ø re det.

HEJ!

O g cyk le i s ko le på l ig e un der to minutter.

4

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 4

8/25/2016 12:37:16 PM


H

v ilk et er

NY

V ER D E NSRE KORD FOR

TOM GATES … Og det VIRKELIG gode ved det er at ...

også lige er k ommet! Jeg h a r i kke s et h ende h ele ferien, så j eg

e r s u p er g l ad fo r at s e h ende igen. Jeg smiler p å e n m å de, s o m j eg tro r få r mig til at se sø d, ve n lig og g l ad ud . A my e r i kke i m po neret. H un glor på mig, som om j e g er m æ rkel ig (det er j eg ik k e).

M

ig

de

r

sm

iler

H EJ, Amy !

( D et er en d å rl ig s tart på dagen.)

O g så b liver det værre ...

5

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 5

8/25/2016 12:37:17 PM


Mr F

ullerman (min klasselærer) beder hele

klassen stille sig op i en række ude på gangen. Han siger:

”Velkommen tilbage, 5F. Jeg har en

STOR

overraskelse til

ÅH NEJ

JER."

(O g det ly der ik k e godt.) H a n h a r ry k k et om på ALLE

b orde n e ! N u s i dder j eg h el t oppe fora n. Og endnu væ r re, j eg s i dder og så ved siden af M a rcus ” Å h n ej ” Me ld rew . Det er en KATASTROFE. Hvordan skal jeg nu tegne mine tegninger og læse mine tegneserier? Da jeg sad nede bagi, kunne jeg nemt undgå lærernes blikke.

Jeg er SÅ tæt på Mr Fullerman,

at jeg kan kigge op i hans næsebor ... 6

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 6

8/25/2016 12:37:18 PM


FØR Mr Fullermanerne i det fj

Mig nede BAGI.

Solom an Stewa rt

NU JEG KAN SE DIG, TOM GATES!

Stir

re STIKK EBLIK

Stø

Amy

Mig

n

Marcu s

Helt oppe FORAN TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 7

8/25/2016 12:37:19 PM


O

g s o m o m det

ik k e var s lem t no k, s책 er

M a rcus M eldrew

de n MES T i rriteren de d ren g p책 H E LE sk olen. Han e r alt in g.

SUPER ny s g errig og tror, at h a n ved

Marcus Meldrew g책r mig allerede p책 nerverne ...

H a n kigg er m ig over sk ulderen,

me n s j eg s kri ver det h er.

H a n kigg er

st ad ig

...

K igg er stad ig ...

Ja, M ARC U S ,

j eg s kri ver om

DIG 8

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 8

8/25/2016 12:37:19 PM


MARCUS MeLdrew

lign e r en l i l le m us .

Marc u s M eld rew l ig n er et

Elsdyr!

Musedyret Marcus...

(N u kigg er h a n i k k e mere.)

9

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 9

8/25/2016 12:37:20 PM


Men

det go de ved det er,

at j e g og så s i dder ved siden af

, s o m er meget k log

og s ø d (og så s elvo m h un i k k e virk ede særlig b e gej s t ret fo r at s e m ig i morges).

Geni ALT

min d s te kigg e efter

Nu k a n j eg i det h os h ende og lure

et p ar rigtig e s va r eng a ng imellem.

Jeg tro r, h un kigg er på mig

er

nu.

m e g et

sø d.

10

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 10

8/25/2016 12:37:20 PM


H u n k igg er i kke.

H un ig no rerer m ig . . . tror j eg nok .

S å k an jeg l ig e så go d t holde op med at s k r ive pæne ti ng og teg n e lidt i stedet for.

t h u m ø r. ) ig i god m r ø t g (De

bliv

cus Mar et d m a s t af a l f er

11

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 11

8/25/2016 12:37:21 PM


Så siger

Mr F

u llerma n ...

”S om I k a n s e , h a r j e g la v e t lidt om p å t i n g e n e . ” ( D et s ig er d u i kke! ) S å b e gy nder h a n at rå be o s op. ( D et e r så h er, at jeg no rma lt ville b egy nde

S Å tæt på

at te gn e et pa r fede ti ng eller læse lid t i en te gn e s eri e. Mr Fu llerm a n

M en jeg sidder

og h a n s stik k eb lik ,

at

j e g e r nø d t ti l at vente p å , at h a n b liver fæ rd ig og g å r ned bag i k la ssen, f ø r j eg k a n k omme ti l at teg n e i m it hæfte.)

O

kay , nu er h a n g å et. Jeg prø ver at

fin de p å nav n e ti l det ba n d, som D erek og mig s p ille r i. V i er i kke s ærl ig gode

ENDNU ...

me n det v i l g ø re o s m ere sej e, h vis j eg k a n fin de p å et rigtig go d t navn. 12

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 12

8/25/2016 12:37:21 PM


H

vad m ed A LI E N TW I N S? FOOT F IG HTERS?

Je g har det … DOGZ O M B IE S?

Simp le M ind s

Marcus HA! HA! TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 13

8/25/2016 12:37:23 PM


Mr

Ful lerm a n af bry der min tegning ( j eg

e r lyn hurtigt bl ad ret o m p å en ny side, så h a n ik k e k an s e den ) og uddele r den f ø rste opgave i det ny e s ko leå r. (Stø n. )

14

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 14

8/25/2016 12:37:23 PM


rferie

me in som d m o Skriv

F.

kolen, 5

e til s en tilbag

Velkomm

, hvad torie om

n his skrive e I l a k s I dag rie. mmerfe o s s e r i je

I lavede

ejse? ude at r u d r a V g? * iliebesø m du? fa å p r boede o v h * Var du g o jret, n var ve a d r o v H * lser. beskrive e d e r e lj deta asser af Husk m es lt om jer a e r ø h til at der mig Jeg glæ ferie! sommer rman

Mr Fulle

( M i n s o m m erferi e va r ik k e den store s ucc es, m en den endte ly k k eligt.)

Okay

15

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 15

8/25/2016 12:37:23 PM


I å r s ag de fa r: ” Lad os tage på ca mping­

fe r ie, det er bi l l igt. ” M o r virk ede ik k e særlig b e gej s t ret, m en j eg h avde a ld rig prø vet at ligge i tel t f ø r, så jeg g l ædede mig.

Far og jeg gik i campingbutikken for at købe

de vigtigste fornødenheder, som fx: får ikke brug for så meget,” "Vi sagde han.

Fa r

.

1. Telt r 2. Sovepose j re g 3. Køkken nger 4. Fiskestæ 5. TV r 6. Compute

Me n c a m pi n g buti kken h avde en ma sse læk re

t in g, og fa r g i k h el t a m o k. H a n b rugte en

MASSE pen g e og fi k m ig til at love ik k e at s ige n og et ti l m o r.

”D et v i l le h ave v æ ret b illigere at b o på et

god t hotel ,” s ag de fa r.

”D er er i ntet s o m at sove under stj ernerne

og v ågn e i den fri s ke l uft !” sagde ma nden i b ut ik k e n og s ta k a l le fa rs penge i lommen. 16

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 16

8/25/2016 12:37:24 PM


EN MASSE f le r e t in g

EN D N U fl er e ti ng

F le r e t in g

FAR TING

m ig

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 17

TiNG Køkkenvask

LITE I M L

FA T E

8/25/2016 12:37:26 PM


F

or ude n a l t det fa r kø bte, pa k k ede mor en

he l mas s e m ere. B i len va r proppet. M in sø ster, D e lia, va r s ur over, at h un sk ulle med. Hu n må i kke bl i ve a lene hjemme, for s id s t mo r og fa r va r ude at rej se, h old t

fes t. (Jeg b oede inde ved VILD s ide n af h o s Derek. H a ns foræld re b lev væk k et hu n e n

og var h el ler i kke s æ rl ig glade for det.)

V

i kø rte af s ted, og til at b egy nde med

gik fe r i en m eg et go d t. Så tog vi en fork ert af k ørs el og f ó r v i ld .

VILD

H ELT VI LD

H a! H a!

18

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 18

8/25/2016 12:37:26 PM


M

or bes ky ld te fa r fo r ik k e at h ø re

orde nt l igt efter. Fa r bes ky ldte mor for at se for k e r t på ko rtet. De g av b egge to h ina nden s kylde n .

Gr

rrr

D e holdt f ø rs t o p m ed at sk ændes, da vi p u n k te rede. De ri n g ede ti l

V EJH JÆ LPE N, og

lan gt o m l æng e d ukkede de op. D et tog en

at få

s k iftet hjulet, og v i va r fø rst fremme ved c amp in g pl ad s en , da det var mø rk t.

D elia

var s u r (Del ia er a l ti d s ur). H un sagde, at der så

ud, og at der ik k e va r noget

mob ils ig n a l . H a ! H a ! H a ! Jeg sy ntes, det så fint n o k ud, så j eg hja l p fa r med teltet, mens mor t ø m te bi len. (Del ia l avede ingenting.)

19

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 19

8/25/2016 12:37:27 PM


D

et va r i kke n em t at s l å teltet op,

me n v i gjo rde det, så god t v i kun n e.

Klokken var blevet for mange til at spise aftensmad. Far sagde: ”Jeg laver stor morgenmad i morgen tidlig.” Men min mave

, og j eg

k u n n e ik ke fa lde i s ø v n.

Så k om j eg i

t an k e om de coo ki es, jeg h avde gemt

Cook ies

i min ry g s æ k, og s pi s te h ele pa k k en! D e r e n d te m ed at v æ re kr ummer over det he le, og det va r m eg et ube h ageligt nede i s ove p os en . Selvo m v i h avde et ” fa milietelt” med s e p a rate kabi ner, kun n e D elia h ø re a lt, hvad de r fo reg i k, og h un blev virk elig irriteret ove r, at jeg l å og vend te og drej ede mig.

GE NIALT !

S å det blev j eg ved med. M en

s amt id ig kun n e jeg og så h ø re mor og fa r ... 20

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 20

8/25/2016 12:37:28 PM


SNOrke

og det

,

hold t m ig og så v å g en. Det lø d forf ærdeligt. O g det va r, s o m o m ly den b lev h ø j ere og

HØJER E.

Det rum lede og b ragede næsten

s om tordenvej r. S å g i k det op for mig, at det lød s om to rdenvejr . . . fo rdi det va r tordenvej r. Som k o m nærm ere. Det lynede også , og re gnen pi s kede ned ude nfor. U vej ret va r E NOR MT, og k ort efte r bl æ s te tel tet v æ k. ARGH !

HJÆ LP!

Vi var alle sammen nødt til at løbe ud i bilen for at komme i ly. Uvejret varede hele natten, og alle vores ting blev våde og sjasket til i mudder. Far havde slået teltet op LIGE VED SIDEN AF EN Å! Den løb selvfølgelig over sine bredder, og alle vores ting blev drivvåde. Ingen af os lukkede et øje. Det var den rene ynk. 21

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 21

8/25/2016 12:37:28 PM


CAMPINGPLADS

DEN VEJ

Vorestelt

Ã…

Fi nd fej len 22

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 22

8/25/2016 12:37:29 PM


N

æ s te m o rg en fo rs ø gte

far at få pen g en e ti l bag e fra lej rc h efen (fo rd i v i havde s ovet i bi len ) .

H an b ro kkede s ig h ø j ly d t,

men der va r ik k e

n oget at g ø re. M o r pa kkede vores gennemb lø d te t in g s a m m en. A l t va r ø del agt ( også teltet). H un gik og m um lede fo r s ig s e lv, og j eg h ø rte h ende b lan d t a ndet s ig e nog et m ed ” rigtig ferie næste år ” og ” G ræken l a n d ” .

D

elia var begyndt at græde (igen), fordi

der var kommet vand i hendes mobil, så den ikke d uede . Det gjo rde m ig i godt h umø r.

Jeg

t æ n k te, at jeg l ig e så go d t k unne få det b edste ud af feri en , og g i k på o pdagelse. D er va r ma nge s p æ n den de træer at kl atre i. Jeg va r næsten k ommet h el t o p i

TOPPEN

af et,

da de n g ren, jeg s to d på , plud selig K N Æ K K EDE .

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 23

23

8/25/2016 12:37:30 PM


De

t va ldt d a j e g fa r f ø rs t ,

ne

d

, j eg

fa

nd

, h

r

af

ret

ud

...

t

vo

j t o p p e j e g h av

de

Faktisk var det ret så imponerende ... E K N Delia hørte mig KLY da jeg ramte jorden. Hun stod bare og kiggede på mig, mens jeg rullede rundt i smerte på jorden og tog mig til

Ha! H

armen. Det føltes RIGTIG SLEMT, men

a! Fj o ls !

Delia virkede ikke særlig bekymret. Til sidst hentede hun mor. 24

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 24

8/25/2016 12:37:31 PM


D

et va r l ig e, h vad der ma nglede, ” sagde mor

og gik m ed m ig h en ti l s a ma ritterteltet. Jeg fik e n s l i kkepi nd

og e n ba ndage om a rmen

( j e g va r m eg et ta pper) .

D

et s kul le å benba rt være en meget k ort

c amp in gferi e. Der va r m ere regn på vej , så oms t æ n d igh ederne tag et i b etragtning ( h verk en te lt e ller tø rt tø j ) bes l uttede mor og fa r, at v i he llere m å tte tag e hj em .

J

eg blev i kke s pec i e lt k ed af det, og

D e lia va r h i m m el h en ry kt. Så vi pa k k ede sa mmen og k ør te vo res vej.

Hjem

P

å hjem vejen s to pp ede vi på en god

re s t au ra nt, h vo r jeg præsterede at spise en k æ mp e s to r pi z z a m ed m i n ra sk e a rm. Jeg h avde vir k e lig o nd t i den d å rl ig e a rm,

men j eg

b rok k ede m ig i kke, fo r det va r f ø rs te g a ng i l a ng ti d, at a lle så glade ud .

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 25

25

8/25/2016 12:37:31 PM


V

ore s nabo er, M r og M rs Fingle og D erek ,

gjorde s to re ø jne,

da vi a llerede k om

hj e m igen . I m el lem ti den h avde j eg få et

on d t i m i n d å rl ig e a rm , at j eg gik op på mit v æ re ls e fo r at kigg e på den.

Den va r blevet h elt b lå og

.

s o m en ba l l o n, så det så ik k e så go d t ud .

Je g v is te den ti l m o r og fa r. D e fik et ch ok . Delia sagde bare: ”Du ligner et

MI S FO S T E R ”

( hv ilk et fa kti s k va r pæ nt sagt). M or og fa r satte s ig ud i bi len ig en og kø rte mig på sk adestuen, me n s D e l ia blev hj em m e.

H e ld igv i s er det i kke så alvorligt med min a rm. D e n var kun fo rs tuvet, og forb ind ingen h avde v æ ret fo r s tra m . De g av mig en ny ba ndage på , og j e g fi k a rm en i en s uper-cool sly nge. (Jeg overlever å b enba rt.) 26

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 26

8/25/2016 12:37:32 PM


K

l o kken va r m a ng e,

da vi k om

D U NKE D E

hj e m ig en, og m us i kken i he le h us et. Mor og fa r blev

RaSENDE

.

D e lia h avde i nv iteret en ma sse ve n n e r ti l fes t, og M A NN ER, fik h un lige ba llade!

J

eg g lem te a l t o m min då rlige a rm,

ford i j eg kunne h ø re m o r og fa r sk ælde D e lia ud og g i ve h en de s t uea rrest, og det var n o k det ved he le min

s o m m erferi e. Y es !

k te tæn p å ? d Hvdau d o g

Du har

stuearrest!

SLUT TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 27

8/25/2016 12:37:33 PM


Det lade r til, at du h ar op l evet en ma s se, Tom! Fr em ragende opgave. D et v ar s om a t vĂŚre der se lv ... m en j eg er gl a d for, at j eg ikke v ar der ! stj erner

28

TG-01 MIN GENIALE VERDEN.indd 28

8/25/2016 12:37:33 PM

Pichon TOM GATES - MIN GENIALE VERDEN Læseprøve  
Pichon TOM GATES - MIN GENIALE VERDEN Læseprøve