Page 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 BULAN

MINGGU

JANUARI

1 02/01-04/01

2

TAJUK PEMBELAJARAN

CATATAN

PENGURUSAN KELAS

01.01.2013

(PENERANGAN PBS TINGKATAN 2)

(Tahun Baru)

1.1 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

07/01 – 11/01 (a) Faktor Utama Reka Bentuk

Aras 1 •

Mengenal pasti faktor reka bentuk

(b) Jenis Bahan dan Pengikat Aras 1 •

Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaanbahan serta kesesuaiannya (KOD EVIDENS :B1D1E2) Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek (KOD EVIDENS :B2D1E2) Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya

Mengenal pasti jenis-jenis pengikat (KOD EVIDENS :B1D1E1) Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek

Menyatakan cara penggunaan pengikat

(c)Alatan Tangan dan Mesin RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Aras 1 •

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangandan mesin mudah alih (KOD EVIDENS :B2D1E1) Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesindari segi fungsinya

• 3

Mengguna dan menyelenggara mesin

(d)Proses

14/01 – 18/01 i.Lukisan Projek Aras 1 •

Membuat lakaran reka bentuk

Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai.

ii.Pembinaan Aras 1 •

Mengukur, menanda dan memotong

Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum

Membina dan mencantum bahagian projek

iii.Kemasan Aras 1

4

Mengenal pasti alat dan bahagian kemasan

Membuat kemasan

(e)Reka Bentuk Projek

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 21/01 – 25/01

24.01.2013 i.Penyatan Masalah atau Keperluan

Maulidurrasul

Aras 1

5

Mengenal pasti masalah atau keperluan yanghendak diselesaikan

Mengumpul maklumat dan data

Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaranbebas

ii.Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek

Prosedur (1) :

Aras 1

(i) Melakukan kerjamengukur, menandadan memotong mengikut urutan.

28/01 –01/02

Menyediakan jadual kerja (KOD EVIDENS :B3/B4/B5/B6D1E1) Menyediakan jadual kerja Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosedur (1) Menghasilkan projek reka bentuk dengan dayausaha (1) Menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkanidea baharu (1)sebagai nilai tambah

(ii)Seterusnyame mbina,mencantu m dan membuat kemasan . Daya Usaha (1): Cantuman kukuhdan kemasansempur na

Menyenaraikan alatan tangan yang diperlukan Idea baharu (1) : Kreatif dan inovatif ;contoh menggunakan bahan kitar semula / bahan terbuang. RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 6

04/02 –08/02

Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih (KOD EVIDENS :B3D1E2) Menghasilkan projek reka bentuk

7

Menguji dan menilai sendiri hasil projek

12/02 –15/02

Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasilyang berkualiti

8 18/02 –22/02

9

iii Pendokumentasian Aras 1 •

Mengumpul dan merekod maklumat projek

Mengira kos pengeluaran

1.2ELEKTRONIK

25/02 –01/03 FEBRUARI

(a)Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen Elektronik

Aras 1 •

Mengenal pasti nama, fungsi, dan symbol komponen elektrik (KOD EVIDENS :B1D2E1) Menyatakan empat simbol komponen elektronik (KOD EVIDENS :B2D2E1) Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsinya

MAC

10

Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitordan transfomer

Menyatakan unit asas komponen

Membaca nilai perintang tetap RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 04/03 –08/03

(KOD EVIDENS :B3D2E1) Membaca nilai satu perintang tetap dengan tepat* •

11 11/03 –15/03

Membandingkan bezakan antara komponenaktif dengan komponen pasif

(b)Membaca Dan Menterjemah Lukisan Elektronik Aras 1 •

Membaca dan menterjemah lukisan skematikkepada lukisan bergambar

Menterjemah lukisan skematik ataubergambar untuk membuat projek (KOD EVIDENS :B3D2E2) Menterjemah semua komponen* dalam lukisanskematik kepada lukisan bergambar (KOD EVIDENS :B4D2E1)

*tepat : bacaan nilai mengikut kod warna perintang * Komponen :Minimum 4 jenisPerintang, suis, LED,kapasitor, transistor atau pembaz(buzzer)

Prosedur (2) :Komponen dilukismengikut kedudukandan kekutuban yangbetul.

Menterjemah semua komponen dalam lukisanskematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur (2) 12

(c)Penghasilan Projek

18/03 –22/03 i.Alatan tangan Aras 1 •

Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

Menyenggara alatan tangan

ii.Memateri Aras 1 •

Mengenal pasti kelengkapan dan bahanpematerian RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 •

Mengenal pasti komposisi bahan pateri

Memateri dengan tepat, kemas, kukuh danselamat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23/3 – 31/3) – 9 HARI APRIL

13

iii Membuat projek

01/04 –05/04 •

Membentuk kaki komponen

Memasang komponen seperti dalam lukisanskematik atau bergambar

Meyemak semula kedudukan komponenberpandukan litar skematik atau lukisanbergambar

Memateri kaki komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan

Menguji projek yang telah siap dan membuatkerja pembaikan jika perlu

Membersihkan dan menyimpan semua alatan dan bahan.

14

1.3 LUKISAN TEKNIK

08/04 –12/04

(a)Alatan Lukisan Teknik

Aras 1 •

Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik (KOD EVIDENS :B1D3E1) Menyatakan empat alatan lukisan teknik (KOD EVIDENS :B2D3E1) Menerangkan empat alatan tangan lukisan teknik dari segi fungsinya

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 15

(b)Jenis Garisan

15/04 –19/04 Aras 1

16

Melukis pelbagai garisan dengan menggunakanalatan lukisan

Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga.

(a)Unjuran Ortografik

Prosedur (3) :

Aras 1

(i)Menggunakan alatan yang betul

22/04 –26/04

Melukis unjuran ortografik (KOD EVIDENS :B3/B4/B5D3E1) Melukis unjuran ortografik Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur (3) Melukis unjuran ortografik menggunakan alatandan prinsip yang betul dengan daya usaha (2)

(ii)Prinsip yang betul (prinsip merujuk kepada pelan,pandangan hadapan dan pandangan sisi mengikut pandangan sudut ketiga)

Daya Usaha (2) : (i)Ukuran dan Penyambungan garisan objek tepat (ii)Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul (iii)Lukisan

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Bersih

MEI

17

Mendimensi lukisan unjuran ortografik

29/04 –03/05

18

01.05.2013 Hari Pekerja

1.4 MASAKAN

06/05 –10/05 (a)Perancangan Menu

Aras 1

Menyenaraikan faktor penting dalam merancang menu (KOD EVIDENS :B1D4E1) Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu

(b)Penyediaan dan Penyajian Makanan Aras 1

Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap (KOD EVIDENS :B1D4E2) Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap

Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap (KOD EVIDENS :B1D4E3) Menyatakan tiga contoh hidangan sepingganlengkap RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2

19

Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur

Menyedia, memasak, menghias, menyaji danmembuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur.

Menyedia, memasak, menghias, menyaji danmembuat pengiraan kos minuman berkhasiat

Menyedia, memasak, menghias, menyaji danmembuat pengiraan kos hidangan sepingganlengkap cara barat

Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman yang menyegarkan

13/05 –17/05

20 20/05 –24/05

Aras 2 •

25.05.2013 Menyedia, memasak, menghias, menyaji danmembuat pengiraan kos hidangan sepingganlengkap mengikut budaya setempat

Hari Wesak

(c)Etika Makan

Aras 1 •

Menerangkan etika makan

Mengenal adab dan sopan semasa makan (KOD EVIDENS : B2D4E1) Menerangkan lima adab sopan semasa makan

JUN

Mengamalkan etika makan yang sopan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 – 09/6) – 16 HARI

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2

21

1.5 TANAMAN HIASAN

10/06 –14/06 (a)Pemasuan Semula

i.Memasu semula Aras 1 •

Mengenal pasti tujuan memasu semula(KOD EVIDENS :B1D5E1) Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan

Memilih pasu atau bekas yang sesuai untukmemasu semula (KOD EVIDENS :B1D5E2) Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekasyang perlu pemasuan semula

22

Menyediakan medium memasu

Memasu semula tanaman hiasan

ii.Penjagaan

17/06 –21/06 Aras 1 • 23

Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula

ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL

24/06 –28/06 RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 1.1 Lukisan Teknik (7 minggu) a. Lukisan Isometrik Aras 1

JULAI

24

Mengenal pasti paksi lukisan isometric

Melakar lukisan isometrik

a. Lukisan Isometrik

*Bermula puasa prosedur (4) :

01/07 –05/07

kaedah atau teknik

Aras 2 •

Melukis lukisan isometric (KOD EVIDENS : B3D4E1) Melukis lukisan isometrik

(KOD EVIDENS : B4D4E1) Melukis lukisan isometric mengikut prosedur (4)

(KOD EVIDENS : B5D3E1) Melukis lukisan isometric dengan daya usaha (2)

Mendimensi lukisan isometric

yang betul. daya usaha (2) : i. ukuran dan penyambungan garisan objek tepat ii. Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul iii. Lukisan bersih

25

a. Lukisan Isometrik

08/07 –12/07 Aras 3 • Menterjemah unjuran ortografik kepada lukisan isometrik 26 15/07 –19/07

b. Lukisan Hamparan

prosedur (4):

i. Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari

kaedah atau teknik

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 yang betul.

Aras 1 • Menyatakan konsep hamparan

daya usaha (2) :

• Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari

i. ukuran dan

(KOD EVIDENS : B3D4E2)

penyambungan

Melukis lukisan hamparan garis selari

garisan objek

(KOD EVIDENS : B4D4E2) Melukis lukisan hamparan garis selari mengikut prosedur (4)

(KOD EVIDENS : B5D3E2) Melukis lukisan isometric dengan daya usaha (2)

tepat ii. Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul Iii. Lukisan bersih

27 22/07 –26/07

b. Lukisan Hamparan

prosedur (4):

i. Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari

kaedah atau teknik

Aras 1

yang betul.

Melukis lukisan hamparan kaedah garis jejari (KOD EVIDENS : B3D4E3) Melukis lukisan hamparan garis jejari

(KOD EVIDENS : B4D4E3) Melukis lukisan hamparan garis jejari mengikut prosedur (4)

daya usaha (2) : i. ukuran dan penyambungan garisan objek tepat ii. Garisan binaan

(KOD EVIDENS : B5D3E3)

dan garisan

Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya

objek dilukis

usaha (2)

dengan betul iii. Lukisan bersih

OGOS

28 29/07 –02/08

c. Lukisan keratan Penuh Aras 1 •

Menyatakn konsep keratan penuh RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 •

Melakar lukisan keratan penuh

ULANGKAJI

29 05/08 –06/08

08-09.08.2013 Hari Raya Puasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 07/8 – 18/8) – 12 HARI 30 19/08 –23/08

c. Lukisan keratan Penuh Aras 2 •

Melukis keratan penuh (KOD EVIDENS : B3D4E4) Melukis lukisan keratan penuh

(KOD EVIDENS : B4D4E4) Melukis lukisan keratan penuh mengikut prosedur (4)

(KOD EVIDENS : B5D3E4) Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya usaha (2)

31

ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL

26/08 –30/08

31.08.2013 Merdeka

1.3 Elektronik (7 minggu) a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Aras 1 • Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik. (KOD EVIDENS : B1D6E1) Menyatakan dua jenis diod

(KOD EVIDENS : B1D2E2) Menyatakan dua simbol komponen elektronik

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 (KOD EVIDENS : B2D5E1) Menerangkan dua komponen elektronik dari segi fungsinya.

SEPTEMBER

32 02/09 06/09

Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 • Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

33 09/09 -13/09

C. Penghasilan projek Aras 1 • Membentuk kaki komponen • Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik atau lukisan bergambar •

Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar

34 16/09 20/09

c. Penghasilan projek

16.09.2013

Aras 1

Hari Malaysia •

Memateri semua kaki dan tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.

35 23/09 27/09

c. Penghasilan projek Aras 1 •

Memateri semua kaki dan tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 dengan kemas •

Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.

OKTOBER

36 30/09 -04/10

c. Penghasilan projek Aras 1 •

Memateri semua kaki dan tamatan komponen

Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.

37 07/10-11/10

c. Penghasilan projek

prosedur (5) :

Aras 1

Komponen berkutub

Menguji projek yang telah siap dan membuat

dipasang mengikut

kerja pembaikan

kekutuban.

(KOD EVIDENS : B3D5E1)

daya usaha (3) :

Menghasilkan projek elektronik

Susun atur

(KOD EVIDENS : B4D5E1)

komponen kemas.

Menghasilkan projek elektronik mengikut prosedur \(5)

(KOD EVIDENS : B5D4E1) Menghasilkan projek elektronik yang berungsi dengan daya usaha (3)

Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.

38

2.3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

15.10.2013

RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 14/10 -18/10

Hari Raya Haji (a)Asas Keusahawanan

i.Pengertian Keusahawanan

ii.Ciri Utama Usahawan Aras 1 •

Menyatakan pengertian usahawandankeusahawanan

Mengenal pasti ciri utama usahawan

Mengenal pasti faedah menjadi usahawanberbanding makan gaji

Mengenal pasti bidang kegiatan usahawan

Aras 2 • 39

Menilai diri dan membuat perbandingandengan ciri usahawan melalui boring penilaiandiri

iii.Usahawan Dalam Negeri

21/10-25/10 Aras 1 •

Mengenal pasti usahawan dalam negeri danfaktor kejayaannya

iv. Peranan Kerajaan dalam MembantuUsahawan

Aras 1 •

Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yangmembantu usahawan RZ13


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 (KOD EVIDENS :B1D8E1) Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantuusahawan

v.Mengenal Pasti Jenis Bantuan Dan KemudahanYang Disediakan Oleh Kerajaan KepadaUsahawan (KOD EVIDENS :B2D7E1) Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan 40

ULANGKAJI

28/10-01/11 41

Deepavali PEPERKSAAN AKHIR TAHUN

04/11 – 08/11 42

03.11.2013

05.11.2013 Awal Muharram

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

NOVEMBER 11/11 – 15/11 CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 – 01/01/2014) – 47 HARI

RZ13

Rancangan pelajaran tahunan kemahiran hidup  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you