Page 1

CI MANUAL FOR HOUSE23


2

CI MANUAL FOR HOUSE23

dern mo hite & w rary ck bla mpo te n o c


3

CI MANUAL FOR HOUSE23

âÅâ¡Œ


CI MANUAL FOR HOUSE23

âÅâ¡Œ

âÅâ¡Œ¨ÑµØÃÑÊÊÕ´Ó ÊÓËÃѺ¹Óä»ãªŒ¡Ñº¾×é¹ËÅѧÊÕ¢ÒÇËÃ×ÍÊÕ͋͹

âÅâ¡Œ¨ÑµØÃÑÊÊÕ¢ÒÇ ÊÓËÃѺ¹Óä»ãªŒ¡Ñº¾×é¹ËÅѧÊÕ´ÓËÃ×ÍÊÕãÊà·‹Ò¹Ñé¹

48


58

CI MANUAL FOR HOUSE23

90%

80%

60%

80%

60%

Pantone 426 C CMYK - 75/68/67/90

90% CMYK - 0/0/0/0


CI MANUAL FOR HOUSE23

ÃٻẺµÑÇÍÑ¡Éà ÃٻẺµÑÇÍÑ¡É÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹§Ò¹Í͡Ẻ * ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ㪌 Modern No.20 * ÀÒÉÒä·Â㪌 Kunlasatri

Modern No. 20 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789-=+_()*&^%$#@!/;:‘“{}\

Kunlasatri ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÅÇÈÉÊËÌÍÎ ÐÒ Ô ÕØ Ù Ö × Ñ Óäãàáæð ìÄÆ()/;:‘

6


CI MANUAL FOR HOUSE23

¡ÒùÓä»ãªŒ

¡ÒùÓâÅâ¡Œä»ãªŒ âÅâ¡ÊÒÁÒö‹Íä´Œ¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÊØ´ 2 x 2 ૹµÔàÁµÃ (ËÒ¡àÅç¡¡Ç‹Ò¹ÕéÍÒ¨à¡Ô´»˜ÞËÒ㹡ÒÃÁͧàËç¹) ¢ÂÒÂä´ŒäÁ‹¨Ó¡Ñ´

7

2 cm 2 cm


CI MANUAL FOR HOUSE23

¡ÒùÓä»ãªŒ

ËŒÒÁ»ÃѺËÁعâÅâ¡Œ

HOUSE

23 ËŒÒÁ»ÃѺÊÕâÅ⡌͋͹¡Ç‹Ò60%

8


CI MANUAL FOR HOUSE23

»‡ÒÂâçáÃÁ

9

HOUSE 23 ¡ÒùÓâÅâ¡Œä»ãªŒº¹»‡ÒÂâçáÃÁ


CI MANUAL FOR HOUSE23

HOUSE 23

«Í§¨´ËÁÒÂáÅСÃдÒÉ

HOUSE23 20 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110

Stationary

¡ÃдÒÉà¢Õ¹¨´ËÁÒÂáÅЫͧ¨´ËÁÒÂ

10

˹ŒÒ«Í§¨´ËÁÒÂÁÕ·ÕèÍÂÙ‹âçáÃÁáÅÐâÅâ¡Œ 20 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110


CI MANUAL FOR HOUSE23

11

´Ô¹ÊÍ ´Ô¹ÊÍÁÕÊͧẺ´Ñ§ÀÒ¾ à¹×èͧ¨Ò¡¾×é¹·Õ蹌֧ͨäÁ‹àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃãÊ‹ âÅâ¡Œ·Õè໚¹ÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑµØÃÑÊŧ仺¹á·‹§´Ô¹ÊÍ ¨Ñ´Çҧŧ仴ѧÀÒ¾

3

E2 US HO

HO

US E

23

Stationary


CI MANUAL FOR HOUSE23

Stationary ¹ÒÁºÑµÃ HOUSE 23 20 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110 Tel. +66-232-3232 E-mail info@house23.com

´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¹ÒÁºÑµÃ໚¹âÅâ¡ŒâçáÃÁ¨Ñ´ÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§º¹¾×é¹ÊÕ´Ó

12


CI MANUAL FOR HOUSE23

Toiletry

13

ʺً


CI MANUAL FOR HOUSE23

Toiletry

á¡ŒÇáÅзÕèÃͧᡌÇ

14


CI MANUAL FOR HOUSE23

Toiletry

15

¼ŒÒàªç´µÑÇ ¼ŒÒàªç´µÑÇáÅмŒÒ¢¹Ë¹Ù¼×¹àÅç¡ÊÕ¢ÒÇ àÂçºÅÒ¢ͺÊÕ´Ó·Ñ駴ŒÒ¹º¹áÅÐÅ‹Ò§´Ñ§ÀÒ¾ áÅеç»ÅÒ¢ͧ¼ŒÒàªç´µÑÇ»˜¡âÅâ¡Œ¢Í§âçáÃÁ â´Â㪌´ŒÒÂÊÕ´Ó


CI MANUAL FOR HOUSE23

Signage

PLEASE

DO NOT DISTURB

PLEASE

ROOM SERVICE

»‡ÒÂá¢Ç¹Ë¹ŒÒˌͧ »‡ÒÂá¢Ç¹Ë¹ŒÒˌͧ 1 ÍѹÁÕÊͧ´ŒÒ¹

16


CI MANUAL FOR HOUSE23

Signage

17

01 02 03 04 05 »‡Òµ‹Ò§æ µÑÇ»‡Ò·Өҡ¾ÅÒʵԡʡÃÕ¹ÅÒÂÊÕ¢ÒÇ´Ó ÁÕÅѡɳйٹ¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡»ÃеÙ


CI MANUAL FOR HOUSE23

Signage

18


CI MANUAL FOR HOUSE23

Uniform

19


CI MANUAL FOR HOUSE23

Uniform

19

ID309  

HOUSE23 BY Chacriya Soonglang ID309

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you