Issuu on Google+

CI MANUAL FOR HOUSE23


2

CI MANUAL FOR HOUSE23

dern mo hite & w rary ck bla mpo te n o c


3

CI MANUAL FOR HOUSE23

âÅâ¡Œ


CI MANUAL FOR HOUSE23

âÅâ¡Œ

âÅâ¡Œ¨ÑµØÃÑÊÊÕ´Ó ÊÓËÃѺ¹Óä»ãªŒ¡Ñº¾×é¹ËÅѧÊÕ¢ÒÇËÃ×ÍÊÕ͋͹

âÅâ¡Œ¨ÑµØÃÑÊÊÕ¢ÒÇ ÊÓËÃѺ¹Óä»ãªŒ¡Ñº¾×é¹ËÅѧÊÕ´ÓËÃ×ÍÊÕãÊà·‹Ò¹Ñé¹

48


58

CI MANUAL FOR HOUSE23

90%

80%

60%

80%

60%

Pantone 426 C CMYK - 75/68/67/90

90% CMYK - 0/0/0/0


CI MANUAL FOR HOUSE23

ÃٻẺµÑÇÍÑ¡Éà ÃٻẺµÑÇÍÑ¡É÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹§Ò¹Í͡Ẻ * ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ㪌 Modern No.20 * ÀÒÉÒä·Â㪌 Kunlasatri

Modern No. 20 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789-=+_()*&^%$#@!/;:‘“{}\

Kunlasatri ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÅÇÈÉÊËÌÍÎ ÐÒ Ô ÕØ Ù Ö × Ñ Óäãàáæð ìÄÆ()/;:‘

6


CI MANUAL FOR HOUSE23

¡ÒùÓä»ãªŒ

¡ÒùÓâÅâ¡Œä»ãªŒ âÅâ¡ÊÒÁÒö‹Íä´Œ¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÊØ´ 2 x 2 ૹµÔàÁµÃ (ËÒ¡àÅç¡¡Ç‹Ò¹ÕéÍÒ¨à¡Ô´»˜ÞËÒ㹡ÒÃÁͧàËç¹) ¢ÂÒÂä´ŒäÁ‹¨Ó¡Ñ´

7

2 cm 2 cm


CI MANUAL FOR HOUSE23

¡ÒùÓä»ãªŒ

ËŒÒÁ»ÃѺËÁعâÅâ¡Œ

HOUSE

23 ËŒÒÁ»ÃѺÊÕâÅ⡌͋͹¡Ç‹Ò60%

8


CI MANUAL FOR HOUSE23

»‡ÒÂâçáÃÁ

9

HOUSE 23 ¡ÒùÓâÅâ¡Œä»ãªŒº¹»‡ÒÂâçáÃÁ


CI MANUAL FOR HOUSE23

HOUSE 23

«Í§¨´ËÁÒÂáÅСÃдÒÉ

HOUSE23 20 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110

Stationary

¡ÃдÒÉà¢Õ¹¨´ËÁÒÂáÅЫͧ¨´ËÁÒÂ

10

˹ŒÒ«Í§¨´ËÁÒÂÁÕ·ÕèÍÂÙ‹âçáÃÁáÅÐâÅâ¡Œ 20 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110


CI MANUAL FOR HOUSE23

11

´Ô¹ÊÍ ´Ô¹ÊÍÁÕÊͧẺ´Ñ§ÀÒ¾ à¹×èͧ¨Ò¡¾×é¹·Õ蹌֧ͨäÁ‹àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃãÊ‹ âÅâ¡Œ·Õè໚¹ÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑµØÃÑÊŧ仺¹á·‹§´Ô¹ÊÍ ¨Ñ´Çҧŧ仴ѧÀÒ¾

3

E2 US HO

HO

US E

23

Stationary


CI MANUAL FOR HOUSE23

Stationary ¹ÒÁºÑµÃ HOUSE 23 20 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit, Bangkok, Thailand 10110 Tel. +66-232-3232 E-mail info@house23.com

´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¹ÒÁºÑµÃ໚¹âÅâ¡ŒâçáÃÁ¨Ñ´ÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§º¹¾×é¹ÊÕ´Ó

12


CI MANUAL FOR HOUSE23

Toiletry

13

ʺً


CI MANUAL FOR HOUSE23

Toiletry

á¡ŒÇáÅзÕèÃͧᡌÇ

14


CI MANUAL FOR HOUSE23

Toiletry

15

¼ŒÒàªç´µÑÇ ¼ŒÒàªç´µÑÇáÅмŒÒ¢¹Ë¹Ù¼×¹àÅç¡ÊÕ¢ÒÇ àÂçºÅÒ¢ͺÊÕ´Ó·Ñ駴ŒÒ¹º¹áÅÐÅ‹Ò§´Ñ§ÀÒ¾ áÅеç»ÅÒ¢ͧ¼ŒÒàªç´µÑÇ»˜¡âÅâ¡Œ¢Í§âçáÃÁ â´Â㪌´ŒÒÂÊÕ´Ó


CI MANUAL FOR HOUSE23

Signage

PLEASE

DO NOT DISTURB

PLEASE

ROOM SERVICE

»‡ÒÂá¢Ç¹Ë¹ŒÒˌͧ »‡ÒÂá¢Ç¹Ë¹ŒÒˌͧ 1 ÍѹÁÕÊͧ´ŒÒ¹

16


CI MANUAL FOR HOUSE23

Signage

17

01 02 03 04 05 »‡Òµ‹Ò§æ µÑÇ»‡Ò·Өҡ¾ÅÒʵԡʡÃÕ¹ÅÒÂÊÕ¢ÒÇ´Ó ÁÕÅѡɳйٹ¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡»ÃеÙ


CI MANUAL FOR HOUSE23

Signage

18


CI MANUAL FOR HOUSE23

Uniform

19


CI MANUAL FOR HOUSE23

Uniform

19


ID309