Page 1

Скъпи учители, Образователната картина постоянно се променя.


Учениците трябва да преуспяват в един мултимедиен свят, който ги обкръжава.


Затова променете съществуващия и сътворете една нова среда за обучение, съобразена с реалиите на 21 век като…


…създадете една бързо разрастваща се мрежа от учители и ученици edu.glogster.com


Какво представлява Glogster? WEB 2.0 платформа, която лесно позволява на потребителите да качват снимки, видео, текст, аудио и други файлове за създаване на уникални онлайн интерактивни постери.. Ново и творческо дигитално средство за учителите да ангажират учениците в учебния процес и превърнат обучението в забавна и желана дейност. Лесен за използване интерфейс, пригоден за улеснено ползване от учениците. Серия от механизми за работа в екип, които позволяват на потребителите навсякъде да публикуват, споделят своите творения, и да си сътрудничат ефективно.


Какво представлява Glogster? Сигурна, лична и безопасна платформа, която може да се следи пряко от учителите. Ценен инструмент за обучение, който интегрира различни области от познанието, включително основни като математика, природни науки, история, технологии, изкуство, фотография, музика и др. Средство за обучение, което поощрява развитието на основни умения, съобразно възрастовите особености на учениците. Виртуална, цифрова, образователна платформа, която е подходяща за всяка възрастова група обучавани, без значение на пол, култура, клас ,учебен предмет, тип училище, местоживеене и т.н.


Образователни глогове


Web 2.0 и нови възможности за обучение

Web 2.0 предоставя просторна переспектива за обучение, като виртуалното пространството се разглежда като двупосочна среда, където потребителите са както консуматори, така и творци. Основният катализатор за това е социалният софтуер, който позволява комуникация и сътрудничество между двама или повече човека ".


Glogster EDU 2.0 Иновативната характеристика на EDU 2.0 е преминаването към образователни социални мрежи в класната стая и извън нея. Учители и ученици споделят глогове; графични елементи, проекти и идеи. Посредством техния обмен при споделяне може да се установи групова работа не само в рамките на една класна стая или училище, но и в рамките на страната, региона или извън него, като по този начин се насърчава широкото взаимодействие между преподаватели и ученици, както и между самите ученици . В същото време тези глогпрезентации са защитени от неподходящо съдържание, защото учителите, администрирайки акаунтите на своите ученици, имат възможност да следят, рецензират и контролират тяхната дейност.


Как изглежда вашата виртуална класна стая “отвътре”.


Учениците сега са готови за новостите на web 2.0 технология в класната стая 33% от подрастващите споделят своите собствени творения онлайн, като произведения на изкуството, снимки, истории или видеоклипове.

32% казват, че са създавали или работили върху web - страници или сайтове за други лица, включително за групите, към които принадлежат, приятели или поради училищни задължения. Почти всеки пети интернет ползвател сред подрастващите (19%) казва, че трансформира съдържанието , което намира в мрежата в собствените си художествени творения. Всички от горепосочените проценти нарастват , което е показателно, че сега е моментът да се започне широкото приложение на интерактивната програма, Glogster.


Примерни учителски глогове


Какви са ползите за учителите от Glogster EDU? Съхраняват се подходящи и сигурни учебни ресурси в галерии, където можете да: Намерите снимки и материали, документи и файлове, безопасни за вашата класна стая Селектирате снимки и материали от цялостния пакет от ресурси на Glogster.com Качите безкрайни творчески материали от многобройни източници, като учебници, съответните галерии със снимки, доклади / списания, настолни файлове и т.н Имате пълна защита от неподходящо съдържание във виртуална учебна среда. Лични глогове и анонимност на ученически профили


Какви са ползите за учителите от Glogster EDU Алтернативи за преподаване, обучение и извънкласни занимания с цел покриване изискванията на учебна програма и държавни стандарти. мултисензорен елемент за създаване на по-динамично портфолио от учениците Glogster е изключително ценен за преподаване инструмент за всички деца, които са с различни умения и потребности. Отличен за диференцирани указания. Предлага уникални възможности за оценка на учениковите резултати.


Каква е ползата за учителите от Glogster EDU ? Един виртуален клас може да наброява до 200 деца в една виртуална класна стая Пълна имейл поддръжка от Glogster техническа подкрепа от Glogster за създаване на нови инициативи & проекти, които учителите желаят да стартират във виртуалния клас информационна подкрепа от Glogster по технически и технологични въпроси от страна на учителите Препоръките на всеки учител се вземат предвид и се отнасят към експерти за обслужване на отдел клиенти от екипа за развитие или образователния панел на сайта.


Amy James препоръчва Glogster EDU


Ползата за учителите от бъдещи подобрения Главен административен учителски профил Учителите създават потребителски имена и пароли Бързо, просто, лесно техническо изпълнение Само един учителски имейл е необходим Лични или групови проекти Индивидуално внимание към нуждаещите се ученици Групово внимание насочено към работа в екип и съвместни проекти


Ползите за учителите от бъдещи подобрения Интерактивни елементи Дискусионни табла Онлайн и имейл съобщения Лесно за вграждане във ваши wiki страници

Glogster световната мултимедийна библиотека Glogster EDU ще осигури световна мултимедийна библиотека, която ще служи като цифрово наследство, база данни, знания и вдъхновяващa платформа за обучавани и преподаватели. Примери на училищни проекти и форуми за споделяне на опит ще осигурят подкрепа за творческо и ефективно прилагане на Web 2.0 образователни методи.


Какво казват учителите: Diane Chen, Tennessee

Mary Setliff , Arizona

““ Красотата Красотата му му ее в в това, това, че че мога мога да да направя направя забавна забавна страница страница без без да да си си имам имам и и понятие понятие от от никакъв никакъв код код въобще.” въобще.”

“Благодаря “Благодаря ви, ви, че че правите правите вашия вашия продукт достъпен за учители продукт достъпен за учители като като мен. мен. Възхитена Възхитена съм съм просто просто от от красотата красотата на на вашия вашия сайт сайт и и това, това, което което той той прави прави за за продуктивността продуктивността на на учениците.” учениците.”

Lenva Shearing, New Zealand “Аз “Аз съм съм учител учител и и ние ние обичаме обичаме Glogster. Всички наши Glogster. Всички наши ученици ученици от от прогимназиален прогимназиален курс курс са са запалени..” запалени..”

Jody Duggan-Lay, NY “Ние “Ние сме сме много много доволни доволни от от проекта проекта и и децата децата както както изглежда изглежда много се забавляват с него. много се забавляват с него. Благодаря Благодаря ви ви много много за за цялата цялата помощ, която ни оказахте помощ, която ни оказахте проектът проектът да да стартира. стартира.

Chris Harris, NY “Аз “Аз намирам намирам това това наистина наистина за за важно и то ми показва, че това, важно и то ми показва, че това, което което правя правя наистина наистина има има влияние.!” влияние.!”

Michael Atkinson, Australia “Аз “Аз съм съм истински истински запалянко запалянко по по този този сайт.” сайт.”


Ученически примерни глогове…


Ползи за учениците Забавно учене Нов начин за изразяване на креативността Лично, сигурно, безопасно виртуално учебно пространство наблюдавано от учителя Създава желание за учене, мотивира и насърчава учениците да изследват теми, които преди не са представлявали интерес за тях Интегрира мултисензорна динамика в традиционно текст – ориентираните учебни предмети Насърчава работа в екип и сътрудничество между учениците Спомага процеса на самостоятелно творческо изразяване при децата Неограничен срок на годност Улеснява положителните взаимоотношения учител - ученик, позволявайки им съвместно да изследват и опознаят новите методи на обучение предлагани от Web 2.0 .


Какво казват учениците:

“Луди сме по Glogster” м “Обича всичко но с свърза !” r Glogste

“Да правиш глогове е вълнуващо! ”

“Glogste изключи r е пристр телно астява щ… включет е се! ”

“Обичам да изработвам глогове в училище!”

rе “Glogsteи ят най-добрНе сайт. те й използваии! ” имитац


Glogster в Blogosphere и на твоите Wikis


Glogster в Blogosphere и на твоите Wikis


Glogster е моето ново предпочитание ! Аз създадох нова красива заглавна страница за нашия библиотечен сайт без да губя никакво време.


Glogster в Blogosphere И на твоите Wikis


Glogster EDU media buzz

Glogster EDU is the leading creative outlet for kids Creating Historical Timelines with Glogster Glogster is a Great Homeschooling Tool 21st Century Learning Project Riverside Tide Goes Digital Three Cool Tools for Teaching Glog On Glogster EDU Step by Step


Glogster EDU ръководство Как да използваме…


Glogster is YOURS!! Глогстер е ВАШ!!


Източици: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what -is-web-20.html http://www.pewinternet.org/pdfs/pip_teens_content_creation.pdf http://www.firstmonday.org/issues/issue11_9/barnes/index.html

Преведе на български: Росица Минева

Glogster edu  

in bg language

Advertisement