Page 1

FESTES DE SANT JOAN Festivities of Sant Joan


FESTES DE SANT JOAN Festivities of Sant Joan 22, 23 i 24 de juny

Ciutadella de Menorca


CRÈDITS Disseny i producció gràfica Primera edició: juny del 2010 Edita Ediciones CPG, 2006 ISBN: 84-931329-2-7 Depòsit legal: B- 27811- 2010 Equip de disseny Roser Moll, Alberto Pozo, Josep Sarsanedas Consulting Producción Gráfica calle Taxdirt, 51 08025 BARCELONA www.edicionescpg.com ediciones@ediconescpg.com Imprès a Espanya Printed in Spain La reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, incluida la reprografía i el tractament informàtic, queden prohibides sense l’autorització per escrit de l’editor i estaran sotmeses a sancions establertes per la llei.


Replecs, corregudes i caragols, Moments, imatges i records, Ets duim gravats dins es cor, Unida Ciutadella, as sò d’un fabiol... Recesses, races and snails, Moments, memories and pictures, We recorded it in heart United Ciutadella, as a sound of Fabiol...


AGRAÏMENTS Vull aprofitar aquetes línies per agrair-vos a tots els grans moments d’alegria, d’estimació, d’emocions, que m’heu donat, a la meva família i a jo durant aquests dos darrers anys.Agrair també a les persones que m’han ajudat directament; als joves entusiastes que, baix un nom, han fet entendre a tothom que la Festa s’ha de mimar i respectar; a les institucions que de cada vegada s’impliquen més; a la meva família que m’ha acompanyat sempre; i al record del meu pare del que he tret la força, el coratge i la saviesa necessaris per presidir noblement les nostres Festes de Sant Joan. És per jo una satisfacció molt gran preparar aquest segon any sabent del vostre recolzament en vers la conservació dels nostros protocols que gelosament, he vist que entra tots els ciutadellencs, sabem transmetre als nostres descendents, als visitants, i fins i tot entre noltros. El nomenament de Caixer Senyor ha estat i és un camí d’aprenentatge i de bones experiències que te fan créixer. Camí en el que et trobes molta gent nova que et sorprèn agradablement; la gent de sempre que t’inspira confiança; la gent que ens ha hagut de deixar i que no saps com te segueix donant força... Per a ells i per a tots, la meva il·lusió d’enguany és que trobem, en cada moment, en cada caragol, en cada capedeta, en cada besada... un regal. El regal de la felicitat que ens alimenta cada dia de l’any per poder sentir que ja s’atraca un nou Sant Joan. Enguany no m’és permès dir ni un “fins l’any qui ve!, ni un “fins una altra”, però si que podré dir, sentidament un “fins sempre”... fins sempre poble de Ciutadella, fins sempre caixers i cavallers... fins sempre Sant Joan.

THANKS

I take aquets lines to thank you for all the great moments of joy, estimation, emotions that you have given me, myself and my family during these past two years.We also thank those who helped me directly; young enstusiastes that low a name made everyone understand that the festival should be pampered and respects, the institutions involved more than ever, to My family has always acompanayt, and the memory of my father that I’ve removed the strength, courage and wisdom required to preside nobly our Sant Joan.It is for me a great satisfaction knowing preparing this second year of your backing in towards the conservation of protocols that jealously about us, I saw it all comes from Ciutadella, we transmit to our descendants, visitors, and even between noltros.The appointment of Mr Cash was and is a good way of learning and experiences that make you grow. Way into many new people that you’re pleasantly surprised that you, the people that always inspires trust the people we had to leave and not know how you force continues ... For them and for all, my enthusiasm for this year is found in every moment, every screw, every apedeta, every kiss, ... a gift. The gift of happiness that feeds us every day of the year to hear. This year I’m not allowed to say no one “who comes to the year!, Not a” one up “but that if I say sentidament an” always up “... always up Ciutadella, always up gentlemen ... provided to St. John.


Aquest catàleg vol seguir fidel a la tradició, i és per açò que és com sa festa, “sempre igual, però sempre diferent”, ja que són 21 anys d’edicions especials, unes edicions que, any rere any, han millorat gràcies a les fotografies i els articles dels nostres col·laboradors de sempre, perquè enguany volem tenir un obligat record amb en Germán Hernando, que al cel sia, que des del primer número extraordinari ens ha facilitat les seves fotografies, a ell volem dedicar l’edició d’enguany, on hi ha articles en el seu record. Segur que en Germán estarà present a la nostra festa, des del seu raconet al cel farà la seva primera col·lecció de fotografies aèries, de fotografies celestials i participarà en el Jaleo que es fa allà dalt, on es reuneixen els cavallers i els personatges més mítics de la nostra festa. També u record per a qui fou director, en Pepe Mascaró Passarius, que de segur marcarà la toponímia i els recorreguts de la festa més grossa que es fa allà dalt, on de segur trobarà els seus orígens. Ciutadellencs a fer festa, a fer bulla a viure Sant Joan al més intensament possible, però amb el seny que ens caracteritza, respectant cavalls i cavallers i vetllant per la nostra tradició, com voltros ho sabeu fer, seguint els consells que han passat de pares a fills i de generació en generació. Tal vegada seria molt convenient fer entendre als més joves que l’alcohol no és l’essència de la festa, que si es vol viure un Sant Joan de dalt de tot, es cap s’ha de tenir clar... s’ha de posar mesura, perquè tot els excessos són dolents.

PRESENTACIÓ PRESENTATION Josep Llufriu Marqués Alcalde de Ciutadella Mayor of Ciutadella

This catalog wants to stay faithful to the tradition, and hence that is how his party, “as always, but always different,” because they are 21 years of special issues, some issues that, year after year, have improved thanks to photos and articles from our collaborators always, because this year we have an obligation to record in Hernando Germán, that the sky either, since the first special issue have provided their pictures, we want him to dedicate the edition this year, where there are articles in their memory. Germán sure that will be in our party, from her corner of the sky will make its first collection of aerial photographs, photographs and participate in the heavenly Jaleo which is up there, where they meet the knights and characters mythical in our party. Also record one for whom he was director, Pepe Mascaró Passarius, which mark the names of certain routes and the fiesta that is up there, which surely will find its origins. Ciutadella to celebrate, to boiling to live more intensely in San Juan as possible, but with the wisdom that characterizes us, horses and knights and ensuring respect for our tradition, how do you know voltros, following the advice of parents who have spent to child and from generation to generation. Maybe it would be highly desirable to understand the younger that alcohol is not the essence of the party, if you want to live a San Juan de top, it has to be clear ... to be measured, because all the excesses are bad.


SUMARI

CONTENTS

PRÒLEG

PROLOGUE

ENTREVISTA INTERVIEW

ORÍGENS ORIGINS

PROTOCOLS PROTOCOLS

PROTAGONISTES PROTAGONISTS

CAIXER SENYOR/ THE LORD CAIXER FADRÍ/ SINGLE SA CAPELLANA/ PRIEST CAIXER PAGÈS DE MIGJORN/ COUNTRYMAN CAIXER PAGÈS DE TRAMUNTANA/COUNTRYMAN CAIXER CASAT/ MARRIED S’HOMO D’ES BE/ LAMBMAN FABIOLER/ FLAUTIST

SES FESTES

THE CELEBRATION ES FESTERS/ THE FIRE DIA D’ES BE/ LAMB’S DAY DISSABTE DE SANT JOAN/ SAINT JOHN SATURDAY DIA DE SANT JOAN/ SAINT JOHN DAY SANT JOANET/ SMALL JOHN

RETALLS SANTJOANERS REMANTS OF SAINT JOHN

HORARIS DE SES FESTES/ TIMETABLE OF PARTY SES CAROTES/ THE MASKS FOC I FUM/ FOC I FUM GASTRONOMIA/ GASTRONOMY MÚSICA/ MUSIC


PRÒLEG PROLOGUE

PRÒLEG

PROLOGUE

Des de sempre, des de fa anys, des de quan era petit – i d’això ja ha plogut molt- a aquesta època de l’any una revolució intensa i interna me desbarata el cos, me trastoca el cervell i me fa aflorir, amb més intensitat que mai, emocions sensibleres, amb una periodicitat notable... Indubtablement, cada any i pels mateixos temps, tenc la sensació d’estar molt a prop de la felicitat completa. No és casual –sempre ho he pensat així- que la nostra Festa de Sant Joan sigui casual. No és casualitat que es faci dins una data tant senyalada, a dins del solstici d’estiu. No és casualitat que es faci a Ciutadella.

As always, for years, from when I was small - it has rained much-id’això this time of year a revolution intense and I disrupt the internal body, upset me and my brain stimulated with more intense than ever, sensitive emotions, with a remarkable periodicity ... Undoubtedly, every year the same time, I’m the feeling of being close to complete happiness. It is no coincidence, I always thought that our well-Saint John is casual. It is no coincidence that both are done within a date indicated, within the summer solstice. It is no coincidence that so at Citadel. It is no coincidence that has lasted many centuries. When the sun making the flower fields, flowers and fruit, that makes everyone want to confuse experience-moms in nature; remember that human societies, since forever, they were rudimentary, it needs to express in a negative way ... Mesopotamian, Egyptian, Indus cultures, cultures pre-Columbian, Mayan, Incas, Greeks and Romans and all that I left for ignorance, they pay tax, the same day, honors the sun. Citadel also did. Citadel also makes it even now. What we Sant Joan in Ciutadella for so many centuries, is not accidental. An island isolated from the rest of their sisters to various islands and historical conditions in her village, Ciutadella, which may be better able you are to reaching customs to make traditions, went summarize the diverse uses today has become the Feast of St. John Sa. Model doubt the rest of the holidays Menorca, each of them with its unique! Very old, but following a pattern designed to head west.

Quan el sol que fa florir els camps, les flors i les fruites, que fa que tots i totes experimentem ganes de confoner-mos en la naturalesa; recordem que les societats humanes, des de sempre, per rudimentàries que fossin, necessitaven expressar-ho de qualque manera... Mesopotàmics, egipcis, cultures de l’Indo, cultures precolombines, maies, inques, grecs i romans i totes les que me deix per desconeixença, van tributar, els mateixos dies, honors al sol. Ciutadella també ho va fer. Ciutadella també ho fa encara ara. El que a Ciutadella fem Sant Joan des de fa tants de segles, no és tampoc casual. Una illa aïllada de la resta de les seves germanes d’arxipèlag per diverses condicions històriques i dins ella un poble, Ciutadella, que pot ésser que estàs més capacitat per poder anar assolint costums per a fer-les tradicions, va anar compendiant els molt diversos usos amb el que avui s’ha convertit Sa Festa de Sant Joan. Model indiscutible de la resta de les festes menorquines, cada una d¡elles amb les seves particularitats molt antigues, però seguint un patró dissenyat al cap de ponent.

Symbiosis is the chance that cosmic and astronomical wonder the days of St. John the festive display liking who represents the voice and exciting lives and who feels, is what makes it universal ... universal of universe, no-borders, for everybody, with a one-way mission: to belong in a secular record and stay with a contagious joy and solidarity, fortunately pollutant each year. Josep Antoni Gelabert Novella Advocat Layer

La Simbiosi que suposa l’oportunitat còsmica i astronòmica dels dies de Sant Joan i l’admiració que l’exhibició festera representa agradant qui la veu i emocionant qui la viu i la sent, es el que la fa universal...universal, d’Univers, de no-fronteres, per a tothom, amb una vocació unidireccional: pertànyer en un record secular i romandre amb una solidària alegria contagiosa i, afortunadament, contaminant cada any.

13


ENTREVISTA INTERVIEW

I JA DUEN SA BANDERA... CARRYING THE FLAG...

Joan León López Caixer fadrí Single man

Quin va ser es moment més emocionant que vas viure l’any passat com a caixer fadrí? Sens dubte sa sortida de sa cotxeria de ca s’àvia, amb tota sa meva família, amics i tota sa gent que esperaven defora. Va ser una sortida molt emotiva i impressionant. També sa primera vegada que sa dona des caixer casat, na Margaret, em va donar sa bandera... Aquell moment és inoblidable i molt emotiu, tothom espera aquell moment amb molta il·lusió i a la vegada també amb nirvis i ansietat...

What was most exciting is that you live last year as a cashier bachelor? Certainly his departure depot ca sa Lent ‘s grandma, with all his family my friends and all his people were waiting outside. It was a very emotional and impressive output. Also his first woman from her teller married Margaret, gave me his flag ... That time is unforgettable and very emotional, everyone expects that time very excited at the same time also nirvis and anxiety ... It’s so different from above as they say Santjoan a horse? If his party above his horse not to think about anything when you live from below. From above it all much more vivid and intense that you see things from below not find anymore. As you are riding above his party is changing, do her boiling in a different way, but that does not seem, from above the horse is much boiling.

És tant diferent com diuen santjoan des de dalt un cavall? Si, sa festa de dalt es cavall no es sembla de res a quan ho vius des de baix. Des de dalt ho vius tot molt més intens i veus coses que des de baix no les veuràs mai més. Quant ets dalt es cavall sa festa canvia, fas sa bulla d’una manera diferent, que encara que no ho sembli , des de dalt es cavall es fa molta bulla.

And from your first Day from Be? There are very emotional memories and things that never’ll live if you’re not a member of his retinue, for example the case of tea before leaving the cashier Mr Day ses des Be or visits are incredible when you see how everyone treats us. And give thee all this day, I had never imagined that was so neat.

I des teu primer Dia des Be? També hi ha records molt emotius i coses que mai viuràs si no ets membre de sa Comitiva, com per exemple es berenar de cas caixer senyor abans de sortir es Dia des Be o ses visites que fas són increïbles quan veus com ens tracta tothom.

“That time is precious, with all his people there and all is surrounded by family and friends, only I get excited thinking about it ...” As for this year, what are moments that make you more excited? It now looks that more excited about ... Well, I expect everything to with great enthusiasm, but at first it looks very keen, like any Ciutadella, is the first touch of drum and Fabiola and then when I sell fabioler invite to go to his cavalcade . That time is precious, with all his people there and all are surrounded by friends and family, I just thought of it makes her goose bumps ... Also out of his ca Lent ‘s grandma, his collection of his flag, was Born December Screw ... Well that is all I’m very excited and eager.

“Aquell moment es preciós, amb tota sa gent que hi ha i envoltat de tots es amics i familiars, només de pensar-hi se’m posa sa pell de gallina...” Pel que fa a enguany, quins són es moments que et fan més il·lusió? Crec que ho esper tot amb molta il·lusió, però es primer moment que esper amb molts ganes, igual que qualsevol ciutadellenc, és es primer toc de tambor i fabiol i desprès quan es fabioler em vengui a convidar per anar a sa qualcada. Aquell moment es preciós, amb tota sa gent que hi ha i envoltat de tots es amics i familiars, només de pensar-hi se’m posa sa pell de gallina... També sa sortida de ca s’àvia, sa recollida de sa bandera, es Caragol des Born... Bé és que tot em fa molta il·lusió i ganes.

Where is his note overcrowding of his party, especially from above the horse? Updated It first shows where overcrowding is most healthy as ... Born Dec. Screw When you’re standing there, waiting to come and watch the cash advance lord all his many voices ... Well all heads is amazing that there are healthy people. The other years I have lived apart from the bottom and we are small, I do not think there are so many people. S’altra band which also 14


ENTREVISTA INTERVIEW

Caragol d’Es Born 1962

D’on es nota més sa massificació de sa festa, i en especial des de dalt es cavall? Es primer puesto on es nota més sa massificació és as Caragol des Born... Quan estàs allà aturat, esperant que entri es caixer senyor i mires per endavant veus tota sa multitud... Bé tot són caps, és increïble sa gent que hi ha. Els altres anys ho he viscut des de baix i apart, som petit, no em sembla que hi hagi tanta gent. S’altra banda on també es nota que hi ha molta gent és as Pla. Supòs que aquí són es llocs on es nota més, talvegada també perquè són es més grossos.

notes that many people plan as is. DID here are places where you can note, talvegada also because they are bigger. What are your main wishes for the holidays are about to start and probably already carry within you and so eager to live with them? I only hope that everything goes well and that goes well everyone that sells to spend and enjoy festivities of Sant Joan de ses and the particular way that I go just as well last year and great if you can get better . This is all I wish for this year.

Quins són es teus principals desigs per aquestes festes que estan a punt de començar i que ja deus portar dins tu i amb tantes ganes de viure-les? Jo només desig que vagi tot molt bé i també que vagi molt bé a tothom que vengui a passar i a disfrutar de ses festes de Sant Joan i de manera particular que em vagi igual de bé que l’any passat i si pot anar millor perfecte. Açò és tot el que desig per enguany.

15


Caragol d’Es Born 1962


Els orígens de les Festes de Sant Joan de Ciutadella és remunten a segles enrere. Segons apunten els historiadors, la celebració neix entorn a l’ermita de Sant Joan d’Artrutx avui coneguda com Sant Joan de Missa.

ORÍGENS ORIGINS

The origins of Sant Joan in Ciutadella is back to centuries ago. According to historians point out, the celebration comes around the hermitage of Sant Joan Artrutx today known as the Mass of St. John.


ORÍGENS ORIGINS

Caragol d’Es Born 1962

18


ORÍGENS ORIGINS

ORÍGENS

ORIGINS

SANT JOAN NO ÉS ORIGINALMENT UNA FESTA CAVALLERESCA SAN JUAN HAS NO ORIGIN IN A HORSE FESTIVAL

A la biblioteca del Seminari Conciliar podem trobar un llibre manuscrit titolat “Indice cronológico de determinaciones tanta de general como de ordinario consejo de la universidad de Ciudadela de la isla de Menorca. 15581858” obra de l’ historiador Rafel Oleo i Quadrado. Es tracta d’un treball utilíssim per l’investigador que vol endinsar-se en els llibres d’actes de la nostra Universitat sense haver-se de llegir tots els volums. En ell es recullen, entre molts d’altres afers, aspectes de la festa de Sant Joan. Una anotació de l’any 1690 a la qual n’Oleo donava importància, ja que va marcada al marge amb una mà i el dit pulgar assenyalant, ens cridà molt l’atenció. Diu així: “Primera noticia que en ests llibres se troban de corregudes de sant Juan”. Per altra part, sabem que l’obreria de Sant Joan es reorganitzà el 1564, només vuit anys després del saqueig turc. Era, per tant, concebible que en la documentació santjoanera dels 126 anys que van des del 1564 al 1690 no aparegués mai cap notícia referent a corregudes al Pla? No significaria més tost aquesta ausència de notícies que en aquell segle i quart no es celebraven aquests jocs eqüestres, i per tant, que la festa era només religiosa, com defensà sempre Josep Pons Lluch? Malgrat que a les festes de Sant Joan no es celebrassin jocs cavallerescs, no podem dir que aquests fossin desconeguts a Menorca, ja que en les grans ocasions se’n donaven i eren prou brillants. A l’obra “Origen religiós de les festes de Sant Joan de Ciutadella” Josep Pons Lluch esmenta un curiosíssim “Compte de lo que se ha gastat per las Galas se han fetas per lo Princep Lansgrave per orde dels Magnifichs Senyors Jurats y ordinari Consell en lo any 1643” (1) que recorda els jocs que anys després s’incorporaren a les festes de Sant Joan. Però encara podem retrocedir més en la recerca de precedents de festes eqüestres a Ciutadella: El dissabte 22

The library of the Seminario Conciliar can find a book manuscript entitled “Chronological Index of such determinations generally like ordinario Council of the University of Citadel of the island of Menorca. 1558-1858 “work of the historian Raphael Oil and square. It is a work utilíssim by the researcher who wants to delve into the minute books of our university without having to read all the volumes. It contained, among many other issues, aspects of the feast of St. John. An annotation of the year 1690 which gave n’Oleo importance, since the margin was marked with a hand thumb and finger pointing, we noticed. It says: “First new books that ESTs are drawn troban of St. John.” Moreover, we know that the works of St. John was reorganized in 1564, only eight years after the Turkish looting. It was therefore conceivable that in the documentation of santjoanera 126 years ranging from 1564 to 1690 does not appear ever drawn any news about the Plan? Tost, this absence does not mean more news on that fourth century and is not held these equestrian games, and therefore that the only religious party was, as always defended Lluch Josep Pons? Although the festivities of San Juan is not chivalrous celebrassin Games, we can not say that these were unknown in Menorca, on great occasions as they existed and were sufficiently bright. In the work “of the religious festivities of Sant Joan in Ciutadella” Lluch Josep Pons curiosíssim mentions an “account of what is spent by the boasts were made by him by order of Prince Lansgrave Magnifichs Lords Juries and regular Council it in 1643 “(1) reminiscent in many details of the games years later incorporated in the festivities of San Juan. But you can go back further in search of precedents in equestrian festival Citadel: Saturday, September 22, 1601 was born in Va-

NOTES: (1) Edicions menorquines. Ciutadella. Pàgs. 46-47. Obra guardonada amb el premi d’investigació històrica a la IV biennal literària de les festes de Sant Joan.

NOTES: (1) Menorca editions. Citadel. Pp. 46-47. Awarded the work of historical research at the Fourth Biennial literary festivals of San Juan.

19


ORÍGENS ORIGINS

de setembre de 1601 neixia a Valladolid, aleshores seu de la cort, la infanta Ana, filla de Felip III i de Margarita d’Àustria, la seva cosina. Aquesta filleta arribè el 1615 a ser Reina de França al casar amb Lluís XIIIè i es prou coneguda del públic, encara que d’una forma deformada, per les novel·les de Dumas. Idò bé, el monarca espanyol comunicava als Jurats de Menorca el faust aconteixement el mateix dia en que es produí, demanant-lis que ho celebrassin adequadament: “Amados y fieles nuestros. Oy sabado entra la una y las dos horas de la mañana fue nuestro Señor servido de alumbrar a la sereníssima Reyna mi muy chara y muy amada muger con una hija, y siendo el contentamient que dello me queda tan grande, con es razon y sabiendo la parte que como tan fieles y buenos vasallos os ha de caber, no he querido dexar de avisaroslo con esta y que las dos quedan buenas, y encargaros que dandole con procesiones solemnes y devotos infinitas gracias por ello, y suplicandole la guarde para su santo servicio hagays juntamente las luminarias y alegrias que se acostumbran y deven, para que desta manera su divina Magestad (de cuya mano procede todo el bien) sea glorificado, y el pueblo regozijado, que en ello recibire muy acepto plazer y servicio. Data en Valladolid a XXII de setiembre MDCI. Yo el Rey” (2).

lladolid, then seat of the court, Princess Anne, daughter of Philip III of Austria and Margarita, his cousin. This little girl arrives in 1615 to become Queen of France to marry Louis XIIIè and is well known to the public, though in a distorted way, by the novels of Dumas. Well well, the Spanish monarch reported to the Jury of Menorca Faust event on the same day that occurred, asking it to them properly celebrassin: “And our faithful Amados. Oy Saturday and a sign of the two hours of the morning was served Our Lady of the Serenissima Reyna Alumbres to me and very very Chara Mouguerre with a beloved daughter, and became the contentamient dello me that is so big with the concept and the sabiendo part so that as faithful and good bone vasallos caber should not have querido dexar avisaroslo of this and that with two quedan las buenas, y encargaros solemn procession and with that giving thanks devotos infinitas on it, and the Guarde suplicandole santo for your service hagays juntamente the lamp and that alegrías acostumbran and Deven, for its divine way that highlighted Magestad (Do all of the hand as well) Be glorified, and the village regozijado, which accepted Plaza y ello muy Received any service. Date of september MDCI XXII in Valladolid. Yo King “(2).

Due to the slowness of communications at the time, General Council of the island does not address the issue until November 13 when he was a little CRIC approve the necessary funds. “Item precehin DEBIT prepositio magnifich Jury clavari made it to fonch determined by the majority of general fsck that one hundred ducats that they spend in the galleries of the Princess magnifichs Jury prengan them the money they save us troeran month despedits touch the money from the nailed General. “ (3) Met the Jury and the Governor to determine what had been done and on November 30, 1601 informing the Council Regular citadel of the lack of support by the Royal Heritage and the need for help from the Private University to face the costs for:

Degut a la lentitud de les comunicacions de l’època, el Consell General de l’illa no tractà l’assumpte fins el 13 de novembre i fou un poc cric a l’hora d’aprovar els fons necessaris. “Item precehin debita prepositio per lo magnifich Jurat clavari feta fonch determinat per la major part del general concell que los cent ducats que se han de gastar per las gales de la princessa los magnifichs Jurats los prengan dels diners que troeran mes despedits salvo que nos toquen los diners de la clavaria de General”. (3) Es reuniren els Jurats i el Governador per determinar el que s’havia de fer i el 30 de novembre de 1601 s’informà al consell Ordinari de ciutadella de la falta de subvencions per part del Reial Patrimoni i la necessitat d’una ajuda de la Universitat Particular que per front a les despeses:

NOTES: (2) A.H.M.C. Royal Letters. Tom. I. Pg. 67. (3) A.H.M.C. Book III determinations. Fol. 310 v.

NOTES: (2) A.H.M.C. Cartes Reials. Tom. I. Pàg. 67. (3) A.H.M.C. Llibre III de determinacions. Fol. 310 v.

20


ORÍGENS ORIGINS

“Magnifichs y savis senyors la causa perque havem fet junctar a vostres Magnificencies es per deduirlos com los dies atras lo Senyor Governador y los Magnifichs Jurats han tingut juncta circa la forma que se ha de tenir en las festas lluminaries y gales mana sa Magestad se façan per lo naximent de la nova infanta y se ha restat de acordi que dit Senyor Governador havia scrit en Mallorca per informarse si lo Patrimoni real faria lli algun gasto per poder fer assi lo matex perque lo animo del Senyor Governador es, donant alguna cosa lo rey, ajudar en pagar los gastos que la Universitat fara y per quan ha vingut vaxell de Mallorca y tenint lo Senyor Governador resposta que lo Patrimoni real no fa gasto algu nos ha manat cridar per resoldre lo que se havia de fer apuntantnos que ere sa volutnat ques fes joch de alcansias de part de vespre ab dotze cavallers los quals han de portar una atxa de sera cadascu y tambe joch de sortilla y lo estafirmo qual tres jochs y gastos per lo qual nos ha advertit que seria be que la Universitat ajudas en alguna cosa als dits dotze cavallers per ferse libreas que ab tot y per tot enten sa senyoria esser primer advertintnos tambe que per lo General Concell ha taxat per ests festes sie poch y le mitat convenia que esta universtiat en particular suplis en que ha faltat lo dit consell del poch gasto mes que se offerira puix tambe te intent sa senyoria manar als termens forans façan lo matex en llurs vilas hans per co aparegut convocar a vostras Magnificencias perque miren y determinen lo faedor sobre de so es a seber si la dita esta nostra Universitat pagara y suplira en lo demes que faltera puix lo General concell ha anat tant curt. E correguts los vots fonch determinat per la major part del concell que per a millor celebrar ditas festas que la Universitat ordinaria desta vila de Ciutadella pague trecents reals castellans mes en ditas festas” (4). Com es veu, els actes que voia fer el Governador són iguals als que es desenvoluparen durant la visita del Príncep de Lansgrave el 1643: Joc d’alcancies (o lladrioles) a càrrec de 12 cavallers, formats en sis parelles (devia ser ben difícil tirar les lladrioles o defensarse d’elles portant a la vegada una atxa o ciri gruixat, justificat únicament pel fet de realitzar-se els jocs el vespre), joc de “sortilla” i “estafirmo” (estaferm= ninot de fusta giratori que els corredors fereixen amb una llança i que en girar dona un cop al corredor inhàbil). Els tres jocs es practicaren posteriorment a la festa de Sant Joan, encara que l’estaferm desaparegué amb el temps.

“Magnifichs wise gentlemen and the cause because we have done in your magnificence is to junctar deduirlos atras days as the Governor and the Lord had Magnifichs Jury juncta how it should be lights in the Festivals and Galas mana sa façade is Magestad naximent it to the new princess and has been agreed that other Governor had said Mr scrit in Majorca Real Heritage informarse if it would spend some linen to make it Assi Matex because it will encourage the Lord Governor, giving him something King , help pay the expenses that the University FARA and when it came to Mallorca vaxell and taking the Lord Governor Heritage real reply that it does not spend someone has commanded us to call him to resolve that had to do that apuntantnos volutnat cas sa ere de Joch alcansias make part of the evening with twelve knights who must carry a Atxa of each one and will also Joch and it estafirmo sortilla of which three Joch and expenses for which it has warned us that though the University would aid her in something twelve knights for the fingers with all that Ferse libreas and understands all his honorable advertintnos first being that it also has appraised for ESTs General Concell sie little party and invite half universtiat particularly fitting that this surrogate has said it lacked the council Shortly spend more than is now also offerira since his honorable attempt to send it Matex crane Termens outsiders into their hans Vilas Co. appeared to convene vostras Magnificencias because they look and determine it to be sound on Maker seber if our university is saying and pay suplira in that it Demes faltera General fsck since it has been so short. E Corridos fonch determined by the votes of the majority that fsck best place for such regular Festas highlighted that the University town of Ciutadella Trecenta pay more in real Spaniards saying Festas “(4). As seen, the acts that the Governor can voia are equal to that developed during the visit of the Prince of Lansgrave 1643: Game piggy (or lladrioles) in charge of 12 horsemen, trained in six couples (must be very difficult lladrioles defensarse or disposing of them at once carrying a candle or Atxa thick, only justified by the fact the games take place the evening), set “sortilla” and “estafirmo“(Quintain = rotating wooden doll that runners wound with a spear and in turn gives once a broker nonworking). All three games will be played later on the feast of St. John, although Quintain disappeared with time.

NOTES: (4) A.H.M.C. Llibre V de determinacions (1600-1614). Fol. 47 v.

NOTES: (4) A.H.M.C. Book V of determinations (1600-1614). Fol. V. 47

21


ORÍGENS ORIGINS

Com sempre, la Universitat Ordinària anava curta de diners i hagueren d’acudir a un prèstec, efectuat per l’honorable Honorat Vell, arrendador del dret de la Universitat anomenat Nou Impòsit, que volia cobrar interès donat que havia d’adelantar el plaç, que acabava el 2 de juliol de 1602. L’assumpte es tractà a la sessió del 4 de gener de 1602: “Magnifichs y savis senyors la causa per la qual havem convocat a vostras Magnificencias es per a deduirlos com en la determinatio ques feu axi en lo General Concell com en lo ordinari sobre lo gasto que se havia de fer per las festas y gales que mane lo rey nostre Senyor façan que prenguessam diners de alli hont los attrobariam y axi havent feta diligentia no havem trobat de hont valernos per la porcio que toca a la nostra universitat sino es del dret de nou imposit y per no ser encara caiguda la paga de dit dret es estat forçat haver de pagar interes de la moneda que pendrem y encara es forçat haver de pendre del arrendador de dit dret sinquanta quorteras forment per no atrobarse aquell en diners a cumpliment lo qual forment havem feta diligentia per vendrel y no atrobam quins vulla donar mes de 17 sous quartera y lo dit arrendador ne vol a raho de 1 lliura (=20 sous) de manera que patiriam y patim a raho 2 sous quartera que son 7 lliures 10 sous y mes avant patim 12 lliures y sous de interes en tota la summa quens valem del dit dret per hont conciderant que aquest gasto es forsos y no voluntari nos ha aparegut per lo detriment que patim convocar a vostras Magnificencias per a que determinen si tindran per be que dita Unviersitat patesca est dany... Vostras Magnificencias advertiran lo quant conve ques vage continuant dit parti y si tindran per be que se li pach a dit arrendador lo dit interes. E correguts los vots fonch determinat concordantment per lo dit concell que lo contengut en dita petitio ho dexan en ma dels Magnifichs Jurats per a que ho façan y negocian ab la forma que millor los aparega convenir al be y honra de la Universtiat”. (5) L’ordre de pagament dels Jurats Bernat Pons, Antoni Gornals, Simó Gallo i Honorat Juaneda dirigida a l’arrendador del nou impòsit Honorat Vell datava del 19 desembre de 1601. En ella se li ordenava que pagàs “al magnifich mosso Joan Saura de Binigafull” 116 lliures 13 sous “y son per tantes ne caben a pagar a la Universitat de Ciutadella per los gastos se han de fer per la celebratio de las festas se han de celebrar per lo naximent de la nova infanta la qual quantitat se entrega a dit Saura

As always, the University was short of cash and Ordinary had to go to a loan made by the Honourable Honoured Elder, landlord of the New University law called capitation, that charging interest because he wanted to overtake the term, ending 2 July 1602. The subject was treated at the meeting of January 4, 1602: “Gentlemen Magnifichs and wise cause for which we have called for it to vostras Magnificencias deduirlos and in like manner to make it determinatio cas General Concell as on the ordinary that it had to spend for the Festas and galas that our Lord King Mane him facades prenguessam whence the money there attrobariam Wherefore we have found not having made diligent valernos from whence the portion that touches our university but it’s right back and not be imposed even if the fall is right to say it was forced to pay interest on the currency you take and still be forced to take the lessor of said right sinquanta quorteras wheat atrobarse not that money in compliance wheat which we have done it by diligent vendrel atrobam what I want and not more than 17 salaries quarter and said it wants to its landlord raho 1 pound (= 20 salaries) so that suffering and patiriam raho second quarter wages that are 7 pounds 10th month wages and salaries and 12 pounds avant suffer from extreme interest in all of that right by Quena worth conciderant whence this spend is not voluntary and forsos has appeared to us that you suffer detriment vostras Magnificencias convened to determine whether it will though such damage Unviersitat patesca East ... How it should be noted Vostras Magnificencias cas parmi vage continuing and said if he will though Pacha in said landlord said it interesting. E Corridos concordantment determined by the votes fonch fsck it said that it contengut petitio in saying it in my dexan Magnifichs the jury to do with the crane and negocian way that best suit them appear to be the Universtiat and honor. “ (5) The order of payment of Chartered Bernard Pons, Antoni Gornal, Simon Honoured Juaneda Gallo and directed the new imposed al’arrendador Honoured Elder dated 19 December 1601. It ordered that he pays the waiter “magnifich Joan Saura Binigafull” of 116 pounds 13 sous ”and are therefore fit to pay them at the University of Ciutadella for the expenses must be made by celebratio must be of the Festas hold it for the new princess naximent amount which is said to deliver Saura as

NOTES: (5) A.H.M.C. Llibre V de determinacions (1600-1614). Fol. 49.

NOTES: (5) A.H.M.C. Book V of determinations (1600-1614). Fol. 49.

22


ORÍGENS ORIGINS

other administrators elected by the general Concell”. Saura this amount actually charged the same day the Council meeting on 4 January 1602. The day before were allowed to retain their old Honoured to 12 pounds 3 salary, which was the interest or “gain” of £ 13 116 salary. Municipal Historical Archives have preserved some “Accounts given by Attorney Alberti Raffel me as one of the gentlemen elected by the jurors and magnifichs General Council for distribution to galas and the beacons are made to it naxament daughter of Princess Princess Rey Don Phelip our Lord “(6), which includes only the costs incurred with the money paid by the University of Alaior (8 pounds 24 sous). Despite this limitation, contains significant information. Let us look at costs: “Primo paid for having a teacher and painter John imaginaire ten more pounds and are a stafirmo cas then ran for the seat” (10 pounds). The expression “run the place” is still today.

com altre dels administradors elegit per dit effecte per lo General Concell”. Saura cobrà efectivament aquesta quantitat el mateix dia de la celebració del consell, el 4 de gener de 1602. El dia anterior es permetia a Honorat Vell retenir en el seu poder 12 lliures 3 sous, que era l’interès o “guany” de les 116 lliures 13 sous. S’han conservat a l’Arxiu Històric Municipal uns “Comptes donats per mi Raffel Alberti notari com a un dels elets per los magnifichs senyors jurats y General consell per a distribuir en las galas y alimares se feren per lo naxament de la infanta princesa filla del Rey don Phelip nostre Senyor” (6), que recull només les despeses efectuades amb el diner pagat per la Universitat d’Alaior (24 lliures 8 sous). Malgrat aquesta limitació, conté una informació molt significativa. Vegem algunes despeses: “Primo per haver pagades a mestre Joan mas imaginaire y pintor deu lliures y son per un stafirmo ques feu per correr a la plaça” (10 lliures). L’expressió “córrer a la plaça” es conserva encara avui.

“Do not miss the festive than a few years ago have been recovered in San Juan and that served to illuminate the games without having anything to do with some authors have developed theories about solstice.”

“No hi faltaren els festers que fa pocs anys s’han recuperat a Sant Joan i que servien per il·luminar els jocs, sense que tinguessin res a veure amb les teories que alguns autors han desenvolupat sobre solstici.”

“Item I paid salaries at four thirty Blay Gomila and Pere Llabrés sawmill and sleep for three days for the two have weeding vacat Teya (= torch chip or piece of resinous wood used for making light or fire) at the home of the University to the food “(= lighting made many lights to signal party)”. “Item I paid a Miquel perpal Farrer teacher salaries and twenty and two vuyt and bolt it to sleep, and die an iron stafirmo do it for planting”. “Item I paid ... three pounds and teacher salaries devuyt ffrancesch Farrer and Garcia are two fasters then iron to burn the Teya said of the beacons”. “Item two pounds and sixteen soys vuyt John gelebert Gerrer lledrioles and sleep for 450 knights to throw one of the three-day gala”. Imagine if our celebrations of San Juan is 450 tirasin lledrioles? Well this number was small compared with the 1000 is pulling in 1643 in honor of Prince Lansgrave. To celebrate the event Faus held an exhibition and procession of the Blessed Sacrament, because he could not give a

“Item he pagat trenta quatr sous a blay gomila y pere llabres serradors y son per tres dies han vacat los dos per escardar teya (teia=estella o tros de fusta resinosa usat per fer claror o per encendre foc) en la casa de la Universitat per fer las alimares” (=il·luminació feta amb molts de llums, per senyal de festa). “Item he pagat a mestre miquel perpal farrer vint y dos sous y vuyt y son per lo pern, dau y una planxa de ferro feu per plantar lo stafirmo”. “Item he pagades... tres lliures a mestre farrer y son per dos fasters de ferro feu la teya de las ditas alimares”. “Item dues lliures setze soys y vuyt a Joan gelebert gerrer y son per 450 lledrioles per tirar los cavallers un dels tres dies de las gales”. S’imaginen si a les nostres festes de Sant Joan es tirasin 450 lledrioles? Idò aquest nombre era petit comparat amb les 1000 que es tiraren l’any 1643 en honor del Príncep Lansgrave. Per celebrar el faus esdeveniment es celebrà una exposició del Santíssim i processó, ja que no es podia doNOTES: (6) A.H.M.C. Carpeta de descripcions de festes.

NOTES: (6) A.H.M.C. Folder descriptions of events.

23


ORÍGENS ORIGINS

nar una festa important sense una missa solemne o un act eucarístic: “Item he pagat tres sous a un minyo qui aporta lo grum de sera blanca de hialor per fer las candelas blanques qui cremaren devant lo Santissim Sagrament”. Tampoc hi faltà el taulat, precedent del que es posa avui al Pla: “Item he pagat un sou y sinch diners a pere sanso per claus y cordella per fer lo cadaffal a plaça (=plaça vella) per star la senyora governadora ab algunes dames”. “Item onze sous y quatre a Antoni Ramon traginer y son per haver pujada la teya del pont del rey (pont que es trobava a baixa mar un poc més cap a defora del pont de ferro actual) fins la casa de la Universitat”. “Item 1 lliura 2 sous 8 a mestre barthomeu yvanyes y son per sos treballs ço es de haver tingut compte en fer cremar los fasters los tres dies y en lo cadaffal y treginar los cayrats (=biga relativament petita per a sostenir sòtils o teulades) de un lloc en altre”. “Item a Miquel Montaner desset sous per la matexa raho”. “Item 11 sous 4 al reverent mosso barthomeu tremol prevere y son per quatre capellans qui aportaren lo Santíssim Sagrament lo die de la processo ques feu del corpus”. “Item 5 sous 8 a mestre antoni aragones moliner y son per haver fets y adobats los palos per posar als fasters”. Trobam també associats als festers cremats a la plaça uns balls. Poden ser un antecedent dels balls encantats de les nostres festes?: “Item he pagats tres reals castellans a un fadrinet quim aporta la atxe los tres vespres de las alimares ço es per a fer anar las dames a plaça a bellar y al alcaçer y fer lo ministeri que requeria semblant festa”. A més d’aquests comptes, hem trobat altres ordres de pagaments:

major party without a Mass or Eucharistic act: “Item I paid three sous a boy who will bring it from office boy to hialor white who white candles burned in front of him Holy Sacrament.” Neither the board are missing, the forerunner of what today goes to Pla: “Item I paid a salary and money Sinchi Peter Cordella and healthy nails to make it to cadaffal square (square = old) star for the lady governor with some ladies.” “Item four to eleven sous and Ramon Antonio wagoner and are having to climb the bridge of the Teya King (low bridge that was in March outside a little more towards the iron bridge now) to house the University.” “Item 8 to 1 pound 2 salaries barthomeu yvanyes master and his works are for what you have taken account of the fasters can burn them in three days and it cadaffal and treginar cayrats them (= relatively small beam to support roof or sòtils) of a place in another. “ “Item Miquel Montaner seventeen salaries for Matex raho.” “Item 4 to the reverent servant salaries 11 barthomeu priest trembles and his four priests who die it will bring him the Blessed Sacrament procession then cas corpus”. “Item 5 to 8 teacher salaries Antonio Aragones miller and his having made pickles and Los Palos to put the fasters. Also associated with the festive find burned in the square dances around. May be an antecedent of our happy dance party?: “Item I paid three Spaniards a real fadrinet he that brings the three candles on the eve of the beacons for what is to go to the ladies and beautiful place to do it and the Ministry Alcacer requiring such party.” In addition to these accounts, we found other orders of payment:

“In 22 fingers (March 1602) 7 pounds 8 a wage policy to pay cash to Father Michael Anglada Prévers for his work in the selebratio Llasat Festas for it naxament ity of new children.” The same day a teacher is paid 10 pounds for 80 Bartholomew Fields candles you bought your celebrations for the University.

“A 22 de dits (març 1602) 7 lliures 1 sou 8 diners paguí per polissa a mossen Miquel Anglada prevera per sos treballs en la selebratio de llas festas per lo naxament de lla nova infanta”. El mateix dia es pagà a mestre Bartomeu Camps 10 lliures per 80 candeles de seu que li comprà la Universitat

24


ORÍGENS ORIGINS

per festes. Els festers una vegada emprats, foren tornats a la Universitat: “fas nota com vui a 28 de juliol 1602 mosso Rafel alberti notari altre dels administradors en les gales se feren lo any passat per la nova infanta ha tornats a la universitat tres fasters dels quatre que feren fer per dita raho com lo altre que falte es en poder de mestre Domingo marques. Estan en poder de mosso Joan Saura munitioner” (7). Què pretenem demostrar amb aquestes notes? Que els “Jocs des Pla” no néixen amb les festes de Sant Joan, sinò que tenen antecedents encara que no tenguin un caràcter sistemàtic (8) i que, incorporats a la festa, constitueixen un afegitó, a l’estrat primitu que està constituit per l’anada a completes a Sant Joan d’Artruig el dissabte de la festa i la missa de caixers el dia de la festa, actes que compartia amb les altres obreries i confraries.

The festive once used, were returned to the University: “As you note vui-28 July 1602 Rafael Alberti notary another servant managers in the galleries is it made last year by the new princess has returned to the university that made three of four fasters do raho as saying it is another to transgress Domingo teacher held brands. Are held by Joan Saura Munition cop”(7). What we intend to prove with these notes? Let the “Games of Pla” was not born with the celebrations of Saint John, but have a history but not so systematic in nature (8) and incorporated in the party, are an addition, which is composed of stress primitu to complete the journey to San Juan on Saturday Artruig the party and the mass of cash on the day of the festival events shared with other works and brotherhoods.

NOTES: (7) A.H.M.C. “Llibre de memòries i càlculs de forments” (1592-1605). Fol. 146 v. (8) També es corregueren llances l’any 1630 segons es desprèn d’uns comptes presentats pel magnífic Joan Ametller, menor “un dels distribuidors de las galas del Serenissim Príncep y del vot se feu per los magnifichs Jurats y General Consell de la Immaculada Conseptió de Nostra Señora”. En ells podem llegir: “Mes he pegat a mestre Antoni Pons fuster tretsa liuras dos sous y sis dines per los festes y llanses a fet”.

NOTES: (7) A.H.M.C. “Book reports and calculations Formento (1592-1605). Fol. 146 v. (8) also ran in 1630 as the spears after some magnificent accounts submitted by Joan Almond, under “one of the distributors of the Gala Serenissim Prince and then to vote for them magnifichs Chartered and General Council of the Immaculate Conseptió of Our Lady. “ In them we read: “But I’ve beaten a master carpenter Antoni Pons tretsa liuras DINE two and six sous for them to cast parties and fact.”

25


Caragol d’Es Born 1962


Sigui com sigui, cada 23 de juny, puntualment a les 14 hores, el toc de tambor i fabiol torna a sonar a ca’l Caixer Senyor. I així any rere any des de fa segles.

PROTOCOLS PROTOCOLS

Either way, the June 23, promptly at 14 am, the drumbeat sounded again and Fabiola Ca’l to Mr Cash. And so every year for centuries.


PROTOCOLS PROTOCOLS

Caragol d’Es Born 1962

28


PROTOCOLS PROTOCOLS

PROTOCOLS PROTOCOLS

SÍMBOLS DE FESTA I VIDA

SYMBOLS OF CELEBRATION AND LIFE

Les festes de Sant Joan de Ciutadella són diferents cada any, però han conservat els rituals i protocols que mantenen la seva essència. Una essència que s’ha mantingut inalterable, encara que no ha estat aliena al pas del temps sinó que s’han adaptat a la modernitat. La festa té un orígen religiós, vinculat a l’Obreria de Sant Joan Baptista, que es va constituir a principis del segle XIV. Les completees que es celebraven el 23 de juny a l’ermita de Sant Joan de Missa, a vuit quilòmetres del casc urbà de CIutadella, feien necessari el desplaçament a cavall. D’aquí en deriven les festes actuals, les que els ciutadellencs del segle XXI mantenen, tot conservant l’essència originària. Tanmateix aquest respecte a la fidelitat s’ha mantingut per tradició. I és que les festes de Sant Joan són consetuedinàries, sense que exactament hi hagi un document escrit on es reguli com s’han de celebrar any rere any. L’investigador Josep Pons Lluch ho explica al seu llibre “Protocols de les festes de Sant Joan de Ciutadella” (Ed. Nura, 1977, reeditat a 2004):

Sant Joan festivities in Ciutadella are different every year, but have preserved the rituals and protocols that retain their essence. One that has remained essentially unchanged, although it was not beyond the time but have adapted to modernity. The festival has a religious origin, linked to the works of St. John the Baptist was founded in the early fourteenth century. The complete be held June 23 at the hermitage of Sant Joan de Missa, eight kilometers from the village of Citadel, made it necessary to shift the horse. Hence derived the current parties, which maintain the Ciutadella XXI century, while retaining the original essence. But in this respect has remained faithful to tradition. And that is the festival of St. John are consetuedinàries without exactly there is a written document which regulates how to celebrate every year. Lluch Josep Pons The researcher explains in his book “Protocols of the Sant Joan festivities in Ciutadella” (Ed. Nura, 1977, reprinted 2004):

“On the meticulousness with which preserved the acts of Protocolos parties, we consider that have been so careful to maintain tradition, and so, from father to son, have remained alive in the spirit of all good Santjoan”.(1)

“Sobre la meticulositat amb la que s’han conservat els protocolos dels actes de les festes, consideram que s’han pogut mantenir de manera cuidada per tradició, i així, de pares a fills, han continuat vives a l’esperit de tot bon santjoaner”.(1)

However, these changes, there is always controversy between the proponents of these protocols is not marked in spirit writings and those who want further changes to adapt to contemporary society. Either way, the June 23, promptly at 14 am, the drumbeat sounded again and Fabiola Ca’l to Mr Cash. And so year after year.

Així i tot, en aquests canvis, sempre hi ha les polèmiques entre els defensors de l’esperit marcat en aquests protocols no escrits i aquells que desitgen noves modificacions per adaptar-se a la societat contemporània. Sigui com sigui, cada 23 de juny, puntualment a les 14 hores, el toc de tambor i fabiol torna a sonar a ca’l Caixer Senyor. I així any rere any. NOTES: (1) Edicions menorquines. Ciutadella. Pàgs. 46-47. Obra guardonada amb el premi d’investigació històrica a la IV biennal literària de les festes de Sant Joan.

NOTES: (1) Menorca editions. Citadel. Pp. 46-47. Awarded the work of historical research at the Fourth Biennial literary festivals of San Juan.

29


PROTOCOLS PROTOCOLS

El meu amic i company de redacció Carles Marquès m’ha convidat a escriure sobre Sant Joan. La veritat és que, al principi ho vaig dubtar. Les festes més solemnes de Ciutadella arriben un any més, a les nostres cases, als nostres comerços, a les nostres famílies i als llocs més quotidians, i sobretot al nostre cor festiu. Des d’uns dies ençà, molts carrers i estances de la ciutat insinuen el ritual, la tradició, la simbologia feta festa, la melodia sempre nova i viva de les notes d’un vell fabiol. Sant Joan és, sens dubte, un caramull de vivències històriques, vives, que conjuguen sentiments religiosos, culturals, festius i emblemàtics d’una Ciutadella que, possiblement, ja no existeix. Açò no obstant, el poble i els ciutadellencs ens transformem en actiu devots d’una festa que estimula la participació, la bellesa, la fraternitat i la cordialitat entre tots i cada un dels fills naturals i adoptius de Ciutadella. (2)Si hi ha alguna cosa que m’atrau de Sant Joan, a part de l’estima viscuda en el caliu familiar des de petit, és tot l’entorn de símbols i gestos que donen vida a la festa, i que sens ells no seria Sant Joan. Els símbols i els gestos, però, i al meu entendre, no són expressions fredes i rutinàries, que formen part del “sempre s’ha fet així!” Per a mi, el protocol i sobretot els petits detalls, són miralls dels sentiments d’un poble i d’unes persones que, possiblement, no vivim en prou profunditat i que posseeixen un significat més intens.(3) Són molts els records que em vénen a la memòria. Des del pòrtic de Sant Joan, per allà a finals de maig i principis de juny, on la Ciutadella de sempre acompanya i veu recórrer pels carrers de la ciutat la imatge de Maria Auxiliadora o el mateix Jesucrist com a sagrament eucarístic en la festa del Corpus. Preludis, totes dues celebracions, del Dia des Be, ()imatge de el Baptista, que anuncia que Déu és entre nosaltres. I no diguem les imatges que viuen al meu interior i que són estímul de molt més que un simple ritus. Un toc de dol del Dia des Be que flameja el cor d’aquells que viuen la festa en el record d’un ser estimat; l’atenció dels caixers i cavallers per als més petits i els més grans del nostre poble, d’aquells que més la necessiten; la pregària de vespres a l’ermita adreçada a Déu i al Sant Precursor, mostra d’un poble que demana la presència de Déu, que estima sempre, al seu costat; o la presència de la mirada atenta de les contemplatives de Santa Clara, expressió de participació silent, però arrelada. La meva inquietud religiosa i la vivència de la fe cristiana m’han aportat, en la majoria dels anys, a veure Sant

My friend and writing partner Charles Marquis has invited me to write about St. John. The truth is that, at first I hesitated. The most solemn festival of Citadel reach one year, in our homes, our businesses, our families and familiar places, and especially our hearts holidays. Since few days ago, many streets and quarters of the city imply the ritual, tradition, symbolism made party, always new and alive the melody of the notes of an old Fabiola. St. John is certainly a caramull of historical experiences, live, which combine religious sentiments, cultural holidays and emblematic of a citadel that possibly no longer exists. This notwithstanding, the people and Ciutadella, we are transformed into active devotees of a party that encourages participation, beauty, brotherhood and cordiality between each and every one of the natural and adoptive children from Ciutadella.(2) If there is something that attracts me to St. John, part of the family loves living in the heat from small, is all around symbols and gestures that give life to the party, and that without them would not be San Juan. The symbols and gestures, however, and in my opinion, are not cold and routine expressions, which are part of “always been done well!” For me, and protocol, especially the small details are mirrors of feelings a nation and a people who possibly do not live in enough depth and have a more intense meaning. (3) There are many memories that come to mind. From the portico of St. John there in late May and early June, which always accompanies the Citadel and go see the streets of the city the image of Mary Help of Christ or the same as the Eucharistic sacrament in the Corpus . Preludes, both celebrations of the Day from Be, image of Saint John the Baptist, who announces that God is with us.And not to mention the pictures that live inside my stimulus and are much more than just a ritual. A touch of sorrow that flamed Be the Day from the heart of the party those who live in the memory of being loved; the attention of knights and cashiers for the smallest and largest of our people, those who need it most, the evening prayer chapel addressed to God and the Holy Forerunner, a sample of people requesting the presence of God, who loves always at his side, or the presence of the contemplative gaze Santa Clara, silent expression of participation, but rooted. My concern and the religious experience of Christian faith brought me, in most years, to see St. John as a people’s

NOTES: (2) A.H.M.C. Cartes Reials. Tom. I. Pàg. 67. (3) A.H.M.C. Llibre III de determinacions. Fol. 310 v.

NOTES: (2) A.H.M.C. Royal Letters. Tom. I. Pg. 67. (3) A.H.M.C. Book III determinations. Fol. 310 v.

30


PROTOCOLS PROTOCOLS

Joan com la festa d’un poble que té set de ser germans, d’amistat, de cordialitat i d’entrega als altres. Perquè Sant Joan és açò! Uns dies de joia per compartir amb els altres la il·lusió de ser poble, és a dir, comunitat humana que s’ajuda mútuament en l’estimació. Els moments religiosos sempre m’han impactat. Ja sigui les vespres cantades a posta de sol, sigui l’entorn i la participació de les clarisses o el caliu viscut en la Missa de Caixers, tot esperant la presència de Crist enmig d’un poble que viu i és festa. D’uns anys ençà, però, he tingut el goig de poder viure la festa d’un poc més a prop, amb presència familiar a qualcada. Tot un altre protocol i una immillorable simbologia de ritus des de l’àmbit més preuat, la família.

party has seven brothers be, friendship, cordiality to id’entrega others. Because this is San Juan! A few days of joy to share with others the illusion of being people, ie human community that helps each other in the estimation. I have always been impressed religious moments. Whether sung in the evening sunset, is the environment and the participation of the heat or Clare lived in Mass Cash, hoping the presence of Christ in the midst of a people who live and party. In some years, but I had the joy of living the party a little closer, with a cavalcade family presence. All other protocol and a unique symbolism of rites from the area’s most precious, the family.

“I have always believed that if within our veins will take the feelings of closeness and generosity, as well as carry the drum and flute, Ciutadella could be another.”

“Sempre he cregut que si dins les nostres venes portéssim tan arrelats els sentiments de proximitat i generositat com els sons del tambor i del fabiol, ciutadella seria una altra.”

I have always believed that if within our veins portéssim so deeply rooted feelings of closeness and generosity as the sounds of drum and Fabiola, would be another citadel, Menorca and our society would be another reality. It’s nothing new hope that the festive spirit may reign throughout the year. Sorry to say to the Cathedral and possibly on the balcony of City Hall and Plaza del Borne, and many places around the streets forgotten the rest of the year. And it is good that we do in memory. Let me, but dream. Let me express the festive joy that overflows our hearts, even playing the first of June, is a simple example of what could become throughout the year, all with little effort.(4) Life means of delivery for me. Living is an exercise full of gratitude to those around us. This goal is vital to the life of a village, where all we needed and we must contribute our grain of salt. If St. John is proud to Ciutadella, the more it should capture the warmth and festive spirit of nature experiences in family, work, cultural, religious and social. Happy St. John, friends, and live siau the party.

Sempre he cregut que si dins les nostres venes portéssim tan arrelats els sentiments de proximitat i generositat com els sons del tambor i del fabiol, ciutadella seria una altra; Menorca i la nostra societat serien una altra realitat. No és res nou desitjar que l’esperit festiu regni al llarg de l’any. Ho sentirem a dir a la Catedral i possiblement, al balcó de l’Ajuntament i a la plaça des Born; i a molts indrets d’uns carrers oblidats la resta de l’any. I és bo que ens en facin memòria. Deixeu-me, però somniar. Deixau-me expressar que la joia festiva que desborda els nostres cors, tot tocant els primers de juny, és una senzilla mostra del que podria esdevenir al llarg de l’any, amb el petit esforç de tots.(4) La vida és sinònim d’entrega, per a mi. Viure és un exercici ple d’agraïment a aquells que ens envolten. Aquest objectiu és vital per a la vida d’un poble, on tots som necessaris i cal que aportem el nostre granet d’arena. Si Sant Joan és motiu d’orgull per als ciutadellencs, més ho hauria de ser plasmar el caliu i tarannà festiu en les vivències de caire familiar, laboral, cultural, religiós i social. Bon Sant Joan, amics i amigues, viviu i siau la festa.

NOTES: (4) A.H.M.C. Book V of determinations (1600-1614). Fol. V. 47

NOTES: (4) A.H.M.C. Llibre V de determinacions (1600-1614). Fol. 47 v.

31


PROTAGONISTES

PROTAGONISTS

CAIXER SENYOR THE LORD

CAIXER FADRÍ SINGLE

SA CAPELLANA PRIEST

CAIXER PAGÈS DE MIGJORN MIGJORN COUNTRYMAN

CAIXER PAGÈS DE TRAMUNTANA TRAMUNTANA COUNTRYMAN

CAIXER CASAT MARRIED

S’HOMO D’ES BE LAMBMAN

FABIOLER

FLAUTIST


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

El caixer senyor ha de pertànyer a una família noble de Ciutadella. Ha de ser l’hereu, no el fill segon (tot i que aquest pot representar l’hereu en tots o en algun acte), a no ser que sigui casat i tengui família pròpia. Vesteix calçons curts, jaleco, camisa, corbatí i guants de pell blancs, frac negre, guindola, botes sense pompó, esperons, fuet amb pom de plata i espasí. El cavall no duu ornaments a la brida i el cornetjam ha se ser de xarol. El pitral, les sivelles, la tester, els estreps, els esperons, etc... han de ser de plata. Duu la coa llarga i molt ben pentinada, com les crineres.

CAIXER SENYOR THE LORD

The Lord must belong to a lord noble family of Ciutadella. Must be the heir, not the second child (though this may represent the Crown in all or some event), unless it is married and Tengu own family. Dress shorts, jaleco, shirt, tie and white leather gloves, black coat, boatswain’s chair, without pomp boots, spurs, whip and sword with a silver knob. The horse does not wear vestments and the flange has to be cornetjam patent leather. The pitral, buckles, the tester, the stirrups, spurs, etc. ... must be silver. Bring tailed and well groomed as their manes.

34


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

35


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

El caixer fadrí dos anys és pagès i dos és menestral. Ha de ser fadrí i fill de pagès o de menestral (segons l’estament que representi). És el qui duu sa bandera en tots els actes oficials de la festa, un cop organitzada la colcada. Ha de dur la bandera amb la mà endreta, agafant-la per la meitat del pal i quan la duu, saluda tot baixant el cap. Segons què sigui vestirà com el caixer pagès o com el caixer menestral i el seu cavall també anirà enramat d’acord amb l’estament. No duu fuet.

CAIXER FADRÍ THE SINGLE

The Single two years is a farmer and carpenter is two. Must be bachelor and son of a farmer or carpenter (as representing the estate). It is he who carries his flag on all official acts of the party, once the organized colcada. He carried the flag with his hand endret, taking it to half mast and when the leads, the chief welcomes all downhill. Based on what dress is like the cashier or the cashier, farmer and carpenter enramat your horse will also agree with the estate. No whip carries.

36


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

37


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Per sa capellana n’és condició indispensable que sigui natural de Ciutadella o almanco que hi visqui. Com que s’encarrega de la part religiosa, ha de presidir les completes cantades a l’ermita de Sant Joan i celebrar la missa dels caixers el dia de la festa. El dia de sant Joan ofereix una beguda als caixers i cavallers que han assistit als actes del matí (sobretot a la missa). Vesteix calçons curts, botes sense pompó, esperons, guindola, jaleco, plastró negre amb coll bla de clergue, capa curta a la dreta de la cintura, guants blancs de pell i fuet amb pom de plata. El cavall no va enramat amb flors ni amb corona, i la gualdrapa és propietat de l’ajuntament.

SA CAPELLANA THE PRIEST

The priest is a prerequisite for healthy natural Citadel or whatever almanco live there. As part of the religious charge, should chair the complete sung in the chapel of St. John of the riders and celebrate Mass on the feast. The day of St. John offers a drink to the teller and knights who attended the events of the morning (especially Mass). Short dress pants, shoes without Pompey, spurs, boatswain’s chair, jaleco, plastron of soft-neck black clergyman, short layer to the right of the waist, white leather gloves and whip with a silver knob. The horse did not enramat crowned with flowers, and caparison is owned by the council.

38


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

39


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Es Caixer pagès de Migjorn ha de ser un l’amo, i no missatge i també fill de pages. Serà de sa banda de Migjorn i ha de ser l’amo d’un lloc del caixer senyor elegit per al bienni o d’un parent o d’un amic seu. Vesteix calçons curts, botes amb pompó i esperons, jaleco, frac, capell de roba, corbatí (tot açò en negre) i camisa blanca sense guants. El fuet sempre el duu penjat del braç endret, amb un floc de cinta vermella a l’extrem. El cavall duu la coa recollida, subjecta amb flocs de seda i flors de roba i de paper de molt de colors, a banda i banda de la brida també duu ornaments, com a sa coa.

CAIXER PAGÈS DE MIGJORN COUNTRY MAN

Countryman of Migjorn farmer must be a master, and no message and child pages. His hand will Migjorn and must be the owner of a cashier’s lord elected for the biennium or a relative or a friend. Dress shorts, boots with spurs and pomp, jaleco, coat, hat, clothing, ties (although this in black) and white shirt without gloves. The whip always carries endret pendant arm with a lock of red tape extreme. The horse carries the tail collection, subject flakes with silk flowers and paper clothes and a lot of colors on either side of the flange also carries ornaments, as his tail.

MIGJORN

40


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

41


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Es Caixer pagès de Tramuntana ha de ser un l’amo, i no missatge i també fill de pages. Serà de sa banda de Tramuntana i ha de ser l’amo d’un lloc del caixer senyor elegit per al bienni o d’un parent. Vesteix calçons curts, botes amb pompó i esperons, jaleco, frac, capell de roba, corbatí (tot açò en negre) i camisa blanca sense guants. El fuet sempre el duu penjat del braç endret, amb un floc de cinta vermella a l’extrem. El cavall duu la coa recollida, subjecta amb flocs de seda i flors de roba i de paper de molt de colors, a banda i banda de la brida també duu ornaments, com a sa coa.

CAIXER PAGÈS DE TRAMUNTANA COUNTRY MAN

Countryman of Tramuntana farmer must be a master, and no message and child pages. His hand will Migjorn and must be the owner of a cashier’s lord elected for the biennium or a relative or a friend. Dress shorts, boots with spurs and pomp, jaleco, coat, hat, clothing, ties (although this in black) and white shirt without gloves. The whip always carries endret pendant arm with a lock of red tape extreme. The horse carries the tail collection, subject flakes with silk flowers and paper clothes and a lot of colors on either side of the flange also carries ornaments, as his tail.

TRAMUNTANA

42


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

43


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Com que es caixer casat representa l’estament menestral, per ser elegit, ha d’exercir un ofici manual i antic (ferrer, fuster...). També ha de ser casat i fill de menestral. Durant els actes és l’encarregat de custodiar la bandera, quan no la duu el caixer fadrí i sa dona també juga un paper en sa festa ja que guarda sa bandera. Ofereix la beguda del dia d’es be, en acabar totes les visites. Vesteix com el caixer senyor, però sense guants, duu pompó a les botes i espasí corbat en comptes d’espasa. El fuet es semblant al del caixer senyor. El seu cavall duu la coa desfeta, sella, buldrafa i testera sense corona.

CAIXER CASAT MARRIED

Since it represents the estate carpenter cashier married, be elected, must exercise a trade manual and old (iron, wood ...). It must also be married and the son of carpenter. During the proceedings is in charge of guarding the flag, when the cashier takes the bachelor and his wife also plays a role in his party as it keeps his flag. Gives the drink of the day will be, at the end of all visits. Dress like the cashier sir, but without gloves, boots and carries a pump instead of curved sword blade. The whip is similar to ATM sir. His horse leads the Reds defeat, saddle, and testers buldrafa without crown.

44


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

45


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

S’homo d’es be és elegit pel caixer pagès que ha regalat el be. Va vestit amb dues pells, una davant i s’altre darrera. S’adorna el cap amb una mena de visera brodada amb el signe de “L’agnus Dei”. Antigament la duia en sentit vertical i representava l’aureola que duen els sants a totes les representacions. Duu els braços i els pues nus, amb creus pintades amb almangra, igual que al front. Per a carregar i descarregar l’animal, té un ajudant a qui anomenen: es descarregador. Al final de la jornada, l’homo d’es be es queda l’animal si aquest encara està viu.

S’HOMO D’ES BE LAMB MAN

Lambman is to be elected by the farmer who has given the cash fine. He is dressed with two skins, one before last is’altre. His head adorned with a kind of visor embroidered with the sign of “the Agnus Dei.” The past had represented vertically and the holy aura that brings all the representations. Bring your arms and barbed naked with crosses painted almangra, as the front. To load and unload the animal is helping callers: the discharger. At the end of the day, be it homo of the animal if it is still alive.

46


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

47


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Aquest personatge, amb el seu tambor i el seu fabiol, acompanya tot hora el curs de la festa. És l’encarregat de posar la bandera a la perana durant les completes i a la missa dels caixers i en acabar els actes, l’ha de retornar al caixer fadrí. Vesteix igual que el caixer menestral, però sense fuet, jaqué amb la mà endreta ha de tocar el tambor i amb l’esquerra el fabiol. La seva muntura és coneguda com sa somereta, tot i que, en realitat, es tracta d’un ase de cria que li facilita el caixer senyor. Duu la sella amb reblons de llautó, gualdrapa i flors a la brida, però no duu corona.

FABIOLER

This character, with his drum and his flaut accompanies any time during the festival. Is responsible for putting the flag during the Peran full of cash and the mass and after the events, the bachelor has returned to the cashier. Dress like the cashier artisan, but without whip, check the endret hand must touch the drum with the left and Fabiola. Its frame is known as healthy somereta, although in reality it is a donkey breeding that gives you cash sir. Take the saddle with brass rivets, and flowers caparison the bridle, but it carries crown.

FLAUTIST

48


PROTAGONISTES PROTAGONISTS

Caixer fadrĂ­ a la Catedral, 1970 Single man front the church, 1970

49


SES FESTES

THE CELEBRATION ES FESTERS FLAUTIST

DIA D’ES BE LAMB’S DAY

DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY 23 juny/ june

DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY 24 juny/ june

SANT JOANET SMALL JOHN

25 juny/ june


ES FESTERS THE FIRE

ES FESTERS

THE FIRE

Quan fa uns anys el Col·lectiu Folklòric de Ciutadella proposava a la Junta Municipal de Sant Joan retornar fer els festers poc es podia pensar que aquest fet seria motiu per afegir un dia més a les festes de Sant Joan. Perquè així ha succeït; la nit dels festers, els carrers bullen d’alegria i germanor i Ciutadella ençata les millors festes que es fan. L’antic costum de fer festers s’havia perdut i es creia que per sempre, ja que es pensava que açò de fer foc al carrer era cosa de temps passats i que res tenia a veure amb els nostres dies. Els qui així opinaven, anaven ben errats, perquè els festers de Sant Joan han arrelat en pocs anys tan fort, que si ara ens els llevàssin semblaria que hi manca cosa, ja que és una introducció, jo diria que casi perfecta, a les nostres entranyables festes.

When a few years ago the Colectivo Folk Citadel proposed the Municipal Council of St. John returned to the festive little thought that this could be reason to add one more day at the festival of Sant Joan. Because this has happened, the night the festive, the streets buzz with joy and brotherhood and Citadel ençata that are the best parties. The old custom of festive and believed lost forever because it was thought that this fire to the street was something of the past and had nothing to do with our days. Those who thought so, would be wrong, because the festive San Juan have taken root in recent years as strong, if now it seems that the llevàssin missing something because it is an introduction, I would say almost perfect, our intimate celebrations.

52


53


ES FESTERS THE FIRE

Però açò no s’ha fet tot sol, hi ha col·laborat tothom: l’Ajuntament, el Caixer Senyor donant la llenya, els vesins preparant que no hi falti res i que tot estigui a punt, preocupant-se quan ha acabat la bulla de deixar les coses en ordre. Aquest aspecte de participació i solidaritat crec que ha estat una de les coses bones que hem guanyat, i ha estat fonamental perquè aquest acte es convertigués en multitudinari. És clar que si s’hagués persistit en la postura de que la “tradició” era fer els festers la nit del dissabte de Sant Joan, mai no s’haguera pogut recuperar aquest antic costum, perquè com podem comprendre, aquest dia ja és prou ple i no hi cap res més. El fet de canviar el dia va ser l’esperonada perquè els festers es tornàssin a encendre i il·luminàssin la nit de Ciutadella. Açò va ser l’encert, adaptar aquest acte al temps en que vivim, tal com ho han anat fent les festes de Sant Joan, ja que de no haver estat així, possiblement no ens hagueren arribat, i hagueren desaparescut com tantes altres coses, com pronosticava un historiador. But this was not done alone, it has worked all: City Hall, Mr Cash giving the firewood, the Neighbourhood preparing that nothing is missing and that everything is ready, worrying when finished bull leave things in order. This aspect of participation and solidarity that I believe has been one of the good things we have won, and has been essential for this event in convertigués happen. Obviously if he had persisted in the attitude of the “tradition” was to make the festive Saturday night in San Juan, s’haguera could never regain that old habit, because as we understand, this day is already enough full and there is nothing any more. Changing the day was fueled because it would return to the festive lighting and illegal luminàssin night Citadel. This was their chance to adapt to the time that this event live, as they have been doing the festival of Saint John because he was not well, perhaps we had come, and they had disappeared like so many other things, predicted as a historian. Sometimes purists forget that people can taste a variety of changes, hence the party without losing their own essence. Obviously there that keep the tradition, but there are things that have lost the function for which they were created, and therefore its conservation is increasingly artifiosa. 54


ES FESTERS THE FIRE

55


DIA D’ES BE LAMB DAY

Tot i que el programa de festes abraça altres activitats molt destacables i concorregudes, com són la nit dels festers i la Vetlla des Be, es pot dir que les festes de Sant Joan en el sentit estricte comencen amb el Diumenge des Bé, que se celebra el diumenge abans del dia de Sant Joan. En aquesta diada els membres de la Junta de Caixers es reuneixen al palau del caixer senyor, on aquest lliura la bandera al caixer fadrí. A les nou en punt, seguint els rituals de costum, el flabioler sona per primera vegada el tambor i el flabiol; i al llarg del dia la Comitiva recorre els carrers del centre històric de Ciutadella, visitant l’Ajuntament, el Palau Episcopal, la representació de la sarsuela Foc i Fum, l’hospital municipal, les entitats socials, les cases senyorials i les posades dels cavallers. Although the festival program includes activities coolness and crowded, like the night of the Vigil and festive in December Well, we can say that the festival of St. John in the strict sense, starting with Good Friday in December, held the Sunday before the feast day of St. John. This day members of the Board of ATMs to meet Mr cashier palace, where it delivered the flag to the cashier bachelor. At nine o’clock, following customary rituals, the first flute plays the drum and fife, and the day long procession through the streets of the historic Citadel, visiting the Town Hall, the Episcopal Palace, the representation of the zarzuela fire and smoke, the city hospital, social organizations, the manor houses and inns of knights.

56


57


DIA D’ES BE LAMB DAY

El personatge més vistós i que només es pot veure en aquesta diada, acompanyant la Junta de Caixers durant la tradicional capta, és s’Homo des Be: un home que representa Sant Joan Baptista, vestit amb pells de be, amb creus pintades als peus i braços i carregat amb un anyell viu.Paral·lelament, a partir de les 20:00 h, a l’avinguda de la Constitució, el jovent es tira avellanes, amb música de la Banda de l’Agrupació Musical que, entre d’altres peces, sona el conegut Jaleo. The most striking and can only see that on this day, accompanied by the Board of ATMs during the traditional picks, is s’Homo des Be: a man who represents St. John the Baptist, dressed lamb skins, with crosses painted feet and arms and carrying a lamb viu.Paral time, from 20:00 pm, Avenue of the Constitution, the youth pulled hazelnuts, with music by the Band of the Musical Association, which among other pieces, rings known Jaleo. 58


DIA D’ES BE LAMB DAY

59


DIA D’ES BE LAMB DAY

Quan la Junta de Caixers i s’Homo des Be han fet totes les visites de rigor, té lloc la beguda de caixers a cal caixer casat. I finalment, seguint l’estricte protocol, es realitza l’acomiadament del caixer capellà i del caixer senyor. When the Board of ATMs is’Homo des Be have all the rigor of views takes place need to drink ATM teller married. And finally, following the strict protocol, the dismissal is made of cash and cash priest sir.

60


DIA D’ES BE LAMB DAY

61


DISSABTE DE SANT JOAN

SAINT JOHN SATURDAY 23 juny/june

La vigília de Sant Joan, a mitja tarda “es Fabioler” va a casa del Caixer Senyor per tal de sol·licitar permís per començar la festa. Un cop donada l’autorització va pels carrers fent sonar el flabiol, per tal de reunir als caixers i als genets. The eve of St. John in the afternoon the flautist was the home to request permission to start the party. Once authorization was given through the streets doing the flute sound, to gather the cash and riders.

62


63


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

La cercavila es va engroixint i acaba a la plaça del Born on comença el primer ‘caragol’ (una cavalcada que es fa donant voltes en un mateix indret). El famós “Cargol des Born” es fa al so dels ‘Jaleos’, nom de la jota de sarsuela que amb el temps ha anat donant el nom a aquesta part de la festa en què els cavalls s’alcen sobre dues potes. The parade was engroixint and finishes at the Plaza del Born which begins the first ‘snail’ (a ride that is turning in the same place). The famous “Screw des Born” is the sound of ‘Jaleos’ zarzuela Jota name that over time has been given the name to this part of the party where the horses stand on two legs.

64


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

65


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

Els protagonistes d’aquesta part de la festa són els corsers i els cavallers, que han d’ésser d’origen pagès. Els cavallers cavalquen, primer els joves i després els més veterans, entre la munió de turistes i vilatans que no volen perdre’s un detall de l’arribada dels cavalls. Els cargols continuen més tard, i escenifiquen un ritual de seducció, en què els cavalls s’encaren a les portes de les cases de les noies joves, fins arribar al convent de Santa Clara, on es clou la cavalcada. Mentretant, té lloc una altra vegada la guerra d’avellanes buides.

The protagonists of this part of the festival are the knights and steeds, must be that of peasant origin. The knights ride first and then the young veteran, among the crowd of tourists and locals who do not want to miss a detail the arrival of the horses. Snails continue later, and likewise a ritual of seduction, in which horses to face the doors of the houses of girls, until the convent of Santa Clara, where the parade ends. Meanwhile, place again the war of empty hazelnuts. 66


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

67


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

68


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

69


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

CARAGOL D’ES BORN BORN SNAIL

En es Caragol d’es Born es jaleo sona i es caixer senyor entra al galop, omplint sa plaça de bulla i alegria. Un moment culminant de ses festes que es fa a les 18 hores de dia 23 de juny.

Born in the screws will be a performance and it sounds enter the cashier Mr Gallop, filling his place of joy and boiling. A highlight of its festivals is in the 18 hours on 23 June.

70


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

71


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

SANT JOAN DE MISSA THE CHURCH

Al fer-se de nit, les campanes de la catedral donen amb el seu repic, el tret de sortida per encendre els ‘festers’ o fogueres d’una nit de Sant Joan en què, qui més qui menys, ballarà, s’emborratxarà i s’adormirà quan surti el sol.

To be done at night, the bells of the cathedral with its chiming give the starting signal to ignite the ‘festive’ or a night of bonfires on which St. John, who also who is less dancer s’emborratxarà is’adormirà when the sun rises.

72


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

73


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

74


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

SES AVELLANES HAZELNUTS

Mail on Sunday last December, the festivities resumed on Saturday in San Juan, June 23, 14:00 pm, when the fife, riding a donkey breeding enters the palace and asked Mr Cash Permission to start the party. Then a touch of flute, began to fold cash and gentlemen, following the usual rituals. At this time, the horses and their riders become the protagonists of the party.

Passat el Diumenge des Bé, les festes es reprenen el Dissabte de Sant Joan, el 23 de juny, a les 14:00 h, moment en què el flabioler, cavalcant un ase de cria, entra en el palau del Caixer Senyor i li demana permís per iniciar la festa. Tot seguit, a toc de flabiol, s’inicia el replec de caixers i cavallers, seguint els rituals de costum. A partir d’aquest moment, els cavalls i els seus genets esdevenen els protagonistes de la festa. 75


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

Caragol de Santa Clara: es demana a ses monges que resin per a que tot surti bĂŠ a ses festes i en es seu honor es fa aquest caragol que consta de tres voltes. Snail of Santa Clara: asking the monks who pray that the holidays go well. It makes three turns in his honor.

76


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

77


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

78


DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

Dels actes del Dissabte de Sant Joan cal destacar l’espectacular i colorit Caragol des Born acompanyat per la Banda de Música i les emotives Vespres a l’ermita de Sant Joan de Missa. El programa d’aquest dia es completa amb la tirada d’Avellanes a sa Contramurada, les Corregudes a sa Plaça, el Caragol de Santa Clara, l’acomiadament a cavall del caixer capellà i del caixer senyor, la beguda de caixers i cavallers a la casa del caixer senyor i, finalment, l’acomiadament a peu del caixer capellà.

Saturday’s acts of Saint John the highlight is the spectacular and colorful Screw Born Dec. accompanied by music band and emotional Evening hermitage of Sant Joan de Missa. The program of this day is completed with the roll Hazelnuts Contramurada sa, sa Plaza at the races, the Caracol Santa Clara, riding the dismissal of cash and cash sir priest, the drink of ATMs and to knights Mr teller’s house, and fin.

79


80


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

24 juny/june

El Dia de Sant Joan, 24 de juny, a les 8:00 h, el flabioler sol·licita l’autorització del caixer senyor per iniciar el replec i un cop completada la qualcada tenen lloc les proves dels Jocs des Pla, les Corregudes de Sa Plaça i el Caragol de Santa Clara. On Midsummer Day, June 24, at 8:00 pm, the flute requesting authorization to start the cash Mr fold and once completed the tests take place cavalcade of games from the Plan, the races of Sa Plaza Caracol and Santa Clara.

81


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

82


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

El programa del matí finalitza amb la solemne Missa de caixers a la Catedral, la beguda de caixers i cavallers a casa del Caixer Capellà i els acomiadaments protocol·laris.

The morning program ends with the solemn Mass at the Cathedral of cash, the cash and drink at the house of knights Chaplain Cash and redundancies protocol. 83


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

Al capvespre, la qualcada baixa novament al Pla, on l’espera ,juntament amb la banda de música, la corporació municipal que hi ha estat expressament convidada a presidir els Jocs. Després del primer caragol se celebren els jocs de s’ensortilla, carotes i córrer abraçats. Acabats els jocs es fa el darrer caragol seguit per les Corregudes de sa Plaça i el Caragol de Santa Clara. Per últim, tenen lloc l’acomiadament a cavall del caixer capellà i del caixer senyor, la beguda de caixers i cavallers a casa del caixer senyor, l’acomiadament a peu del caixer capellà, i el darrer toc de flabiol, que dóna per acabades les festes.

84

At sunset, the cavalcade down again to the Plan, where waiting, along with the band, the municipal corporation that has been expressly invited to preside over the Games. After the first screw s’ensortilla held games, and run carotes embraced. Finished games last screw is followed by races of his Plaza Caracol and Santa Clara. Finally, the dismissal takes place astride the cashier and the cashier sir priest, the drink of ATMs and ATM sir knights home, walking to the cashier dismissal priest, and the last touch of flute, which gives concluding parties.


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

85


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

86


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

87


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

88


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

89


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

90


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

91


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

92


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

93


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

Acabats els jocs, es fa un nou caragol a Santa Clara i els caixers i cavallers tornen a casa seva on desensellen els cavalls i duen a terme l’últim acte de les festes: un berenar a casa el Caixer Senyor que acaba amb les paraules rituals: “Fins l’any que ve, si déu ho vol”. Finished games, is a new spiral in Santa Clara and cash and knights return home where desensellen horses and carried out the last act of the festival: in a tea house that Mr Cash ends with ritual “Until next year, if God wills it.” 94


DIA DE SANT JOAN SAINT JOHN DAY

95


ES FESTERS THE FIRE

SANT JOANET

SMALL JOHN

Es dia de Sant Joanet es festiu a Ciutadella. Es s’últim dia oficial de ses festes però generalment sa gent se’l passa descansant. Ses festes ja han acabat i només hi queden els focs. Per sa nit, es tiren focs artificials i deim a ses festes fins l’any qui ve...

25 juny/june

It is on holiday in San Joanet Citadel. It s’últim day of its official celebrations generally healthy people but it happens resting. Their parties have already completed and only the remaining fires. For his evening, and fireworks thrown at Deims ses parties until those come ... 96

1


97


98


RETALLS DE SANT JOAN REMANTS OF SAINT JOHN HORARI DE SES FESTES TIMETABLE OF FESTIVAL

SES CAROTES THE MASKS

TEATRE FOC I FUM THEATRE FOC I FUM

GASTRONOMIA GASTRONOMY

CANÇONS SONGS

DIBUIXOS DRAWS

CARTELLS

POSTERS

99


HORARI TIMETABLE

Horari de ses festes Timetable of festival

14.00 h: En el domicili del caixer senyor, el fabioler demana permís al caixer senyor per a iniciar “es replec”, formació de la colcada. A continuació recollida de caixer fadrí, caixer casat i caixers pagesos.

16.30 h: Es recull al darrer cavaller

17.10 h: Davant al domicili del caixer casat l’esposa d’aquest fa entrega al caixer fadrí de sa bandera.

17.20 h: Els caixer i cavallers van passant i saludant fins a arribar al de més edat, el qual recull al caixer senyor que espera muntat a cavall dins l’entrada de ca seva.

16.30 h: Es recull al darrer cavaller

17.00 h: El fabioler demana permís al caixer senyor er a anar a cercar sa bandera del domicili del caixer casat.

14.00 h: En el domicili del caixer senyor, el fabioler demana permís al caixer senyor per a iniciar “es replec”, formació de la colcada. A continuació recollida de caixer fadrí, caixer casat i caixers pagesos.

17.10 h: Davant al domicili del caixer casat l’esposa d’aquest fa entrega al caixer fadrí de sa bandera.

18.00 h: Entrada de caixers i cavallers a la plaça des Born per a començar el “Caragol des Born”. El caixer senyor entra al galop i s’inicien els sons del popular “Jaleo”.

18.00 h: Entrada de caixers i cavallers a la plaça des Born per a començar el “Caragol des Born”. El caixer senyor entra al galop i s’inicien els sons del popular “Jaleo”.

17.00 h: El fabioler demana permís al caixer senyor er a anar a cercar sa bandera del domicili del caixer casat.

17.20 h: Els caixer i cavallers van passant i saludant fins a arribar al de més edat, el qual recull al caixer senyor que espera muntat a cavall dins l’entrada de ca seva.

19.30 h: Sortida cap a l’Ermita de Sant Joan de Missa, passant pels carrers de sant Joan, placeta d’artrutx, Mossèn Salord i Farnès, plaça des Cavallitos i camí de Sant Joan. 19.30 h: Sortida cap a l’Ermita de Sant Joan de Missa, passant pels carrers de sant Joan, placeta d’artrutx, Mossèn Salord i Farnès, plaça des Cavallitos i camí de Sant Joan.

100

17.30 h: La Colcada passa per l’Hospital Geriàtric per tal de saludar a malalts i majors. 17.30 h: La Colcada passa per l’Hospital Geriàtric per tal de saludar a malalts i majors.

19.40 h: tira d’avellanes a Ciutadella. 19.40 h: tira d’avellanes a Ciutadella.


HORARI TIMETABLE

DISSABTE DE SANT JOAN SAINT JOHN SATURDAY

23 JUNY/ JUNE

20.15 h: Arribada a l’Ermita de Sant Joan de Missa. Celebració litúrgica presidida pel Bisbe de Menorca. Es canten “Vespres”. 20.15 h: Arribada a l’Ermita de Sant Joan de Missa. Celebració litúrgica presidida pel Bisbe de Menorca. Es canten “Vespres”.

1.30 h: Acabat el Caragol de Santa Clara. Comiat del caixer capellà (sa capellana). La resta de la colcada acompanya al caixer senyor al seu domicili i es despedeixen.

23.00 h: Comencen ses “Corregudes a sa Plaça”. La colcada va tres vegades des de sa plaça de la Catedral a sa plaça Nova, i viceversa.

0.00 h: Comença es “Caragol de Santa Clara”. Els cavalls circulen pels carrers de Sa Font, Roques, Sant Cristòfol, Sant Climent, Santa Rosalia, Federico Pareja i Borja Moll.

23.00 h: Comencen ses “Corregudes a sa Plaça”. La colcada va tres vegades des de sa plaça de la Catedral a sa plaça Nova, i viceversa.

0.00 h: Comença es “Caragol de Santa Clara”. Els cavalls circulen pels carrers de Sa Font, Roques, Sant Cristòfol, Sant Climent, Santa Rosalia, Federico Pareja i Borja Moll.

2.15 h: Comença la beguda en el domicili del caixer senyor.

3.30 h: Finalitza la beguda. Comiat del caixer senyor. Comiat del caixer capellà. Una vegada el caixer fadrí ha entregat sa bandera as caixer casat, es desfà sa

2.15 h: Comença la beguda en el domicili del caixer senyor.

1.30 h: Acabat el Caragol de Santa Clara. Comiat del caixer capellà (sa capellana). La resta de la colcada acompanya al caixer senyor al seu domicili i es despedeixen.

3.30 h: Finalitza la beguda. Comiat del caixer senyor. Comiat del caixer capellà. Una vegada el caixer fadrí ha entregat sa bandera as caixer casat, es desfà sa comitiva.

101


SES CAROTES THE MASKS

Ses Carotes The Masks

És sabut el tòpic “una imatge val més que mil paraules”. En qualsevol situació, igual que ho va fer Jesús Tuson en el seu llibre Una imatge no val més que mil paraules l’any 2001, el desmentiria com a defensor de la llengua i de tota lletra. En aquest cas, però, en faré un excepció.

We know the cliché “a picture is worth a thousand words.” In any situation, just as Jesus did in his book Tuson A picture is worth a thousand words in 2001, rejected as a defender of the tongue and the whole point. In this case, however, I will make an exception. The new labels for comments on this blog is called The colors of a party: Saint John and colors are from the lyrics-something quite complex and difficult to try to color some parties, the parties Sant Joan de Ciutadella de Menorca. But some parties are to be lived, even so, from images. In these writings devoted to these parties try to make sure-in a small sample.Thus, for example, express their voice is excellent with Peter Bagur the cd “This year I step” a couple of years, the festival of St. John are special, unique. The ancient rituals and surprising that the govern, color images and black and white that you’ll be nailed to the heart forever pausats and rhythmic sounds of a drum and a Fabiola. smell of wet sand, empty hazelnut, horse nervous, sweaty .

El nou espai d’etiquetes de comentaris d’aquest blog es diu Els colors d’una festa: Sant Joan; i seran colors a partir de les lletres –cosa prou complexa i difícilper intentar donar color a unes festes, les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca. Però són unes festes que s’han de viure, així i tot, a partir d’imatges. En aquests escrits dedicats en aquestes festes intentaré fer-vos-en un petit tast. Així, per exemple, les expressava de forma excel.lent amb la seva veu Pere Bagur al cd “Enguany jo pas” fa un parell d’anys: les festes de Sant Joan són especials, són úniques. Els antics i sorprenents rituals que la regeixen, les imatges en color i blanc i negre que se’t claven al cor per sempre, els sons pausats i rítmics d’un tambor i d’un fabiol. Olor d’arena humida, d’avellana buida, de cavall nerviós, suat.

The festival of Sant Joan recent years shows that have changed, the parties are no longer local in nature but have become very popular. Each year there are more visitors, mainly from Catalonia and the Balearic coming to Citadel in late June. Today celebrations are a known good part of the peninsula, and to feel admiration and devotion on the part of Ciutadella, above.

Les festes de Sant Joan, els darrers anys, es nota que han canviat, ja no són les festes de caire local, sinó que s’han fet molt populars . De cada any són més els visitants, majoritàriament de les Illes i de Catalunya, que vénen a Ciutadella a finals de juny. Al dia d’avui són unes festes conegudes a bona part del territori peninsular, i es senten amb admiració i devoció per part del ciutadellencs, sobretot. Són unes festes que s’han de viure, però no de qualsevol manera. S’han de viure, sigui des de dalt o baix el cavall, sigui des de dalt els hombros o des d’enterra, sigui des de dalt una tarima o no, sigui des del sofà mirant les gravacions o al mig del carrer, sigui des del cel o des de la terra, sigui com sigui s’han de viure bé, siguis ciutadellenc o no.

102


SES CAROTES THE MASKS

These are events that should live, but not in any way. Should live, whether from above or below the horse, either from above or from the hombros bury, either from above a platform or not, whether from the sofa watching the recordings or on the street, is from heaven or from earth, it must be lived as

103


TEATRE THEATRE

Teatre Foc i Fum Theatre Foc i Fum

“Foc i fum és una obra lírica on es representa un fet típic de les festes de Sant Joan. En efecte, aquesta obra costumista tracta la vida d’una família pagesa que, després de la mort de madona, estableix la seva residencia a Ciutadella. La filla, Na Francisca, s’enamora d’un Sabater, En Rafel, jove alegre i tarambana, amant de la vida lliure i, a més, de conèixer tots els vicis, la feina li fa por. A causa d’aquests fets, na Francisca es troba trista, situació agreujada per tots els disgusts i malifetes d’En Rafel. En Toni, (En Carrelet), venedor d’avellanes, anous, rosquilles i altres productes, amb motiu de les festes ofereix una mostra d’avellanes a Na Francisca, posant al descobert les fetes d’En Rafel i fent-li veure les intencions del Caixer Fadrí, En Bartomeu de Son Tica. Aquest, dóna a entendre els seus sentiments a Na Francisca, amb uns petits regals i, d’aquesta manera, comença l’idil•li. El dia següent, En Rafel se’n vol penedir solament de paraula; però Na Francisca se’l troba novament festajant amb Na Maria, la qual actitud li causa un nou disgust. Empesa per son pare, L’amo En Joan, gràcies a les artimanyes d’En Carrelet, romp els vincles amorosos que la lligaven amb En Rafel. I, com a conseqüència d’aquesta situació, en una nova visita d’en Bartomeu de Son Tica, es declaren el seu amor. D’aquesta manera retorna a aquesta família la joia de viure i l’alegria perdudes. I, tots plegats, acaben donant gràcies a Sant Joan Baptista.”

“Fire and smoke is a lyrical work which actually represents a typical fiestas of Sant Joan. Indeed, this work deals with the manners of a peasant family life, after the death of my lady, established his residence in the Citadel. The daughter, Na Francisca, falls in love with a shoemaker, Rafel, tarambana young and happy, loving life and freedom, in addition, meet all vices, work scared. Because of these facts, Na Francisca is a sad situation all the worse by sorrow and mischief of Rafel. Toni (In Carrelet), seller of hazelnuts, walnuts, donuts and other products, during the holidays to get a taste of hazelnuts Na Francisca, putting uncovered exploits of Rafel and making them see the Cash Fadri intentions, En Son Bartholomew Tica. This gives to understand their feelings Na Francisca, with some small gifts, and thus begins her romance •. The next day, they want to repent Rafel only word, but it is again festajant Francisca Na Na with Maria, which will cause a new attitude upset. Pushed by his father, the owner John, thanks for the artimanyes In Carrelet, breaks the bonds of love that matched Rafel. And as a result of this situation, a new visit in Bartholomew Son Tica, declare their love. This returns to the family the joy of living joy lost. And together, just giving thanks to St. John the Baptist. “ It explained the plot of the play Fire and smoke and Joan Vives Benejam late nineteenth century.

Així s’explicava l’argument de l’obra Foc i fum de Joan Benejam i Vives a finals del segle XIX.

104


TEATRE THEATRE

105


GASTRONOMIA GASTRONOMY

Gastronomia Gastronomy

Els menjars propis de les nostres festivitats semblen més destinats a servir a la festa, que no a servir de festa; m’explicaré: fora de la festa de Nadal, i encara en aquest cas seria ben discutible, els cuinons que a elles van lligats són fórmules que, preparades amb antelació, permeten, en arribar els dies de la festivitat corresponent, servir-les i servirse’n sense massa manipulació posterior. Aquesta facultat permet a les dones de casa de prendre part en els actes de la festivitat, i alhora, tenir prou reserves d’aliments per satisfer les necessitats de la seva família (formatjades, greixeres, ensaïmades, etc.)

Meals from our own festivities seem more devoted to serving the party, not to serve as party; m’explicaré: outside the Christmas party, and even in this case is very questionable, the cuinons that these were linked are formulas, prepared beforehand, allowed to arrive for the feast days, use them and use them later without too much manipulation. This option allows women to take part in house events of the feast, and also have enough food reserves to meet the needs of your family (formatjades, fat, ensaimadas, etc.). These traditional recipes are rarely reflected in recipes, first, because few women before they knew not only writing but even reading, and second because these recipes were, and are transmitted from generation to generation and little did they lack these recipes, and when there are more to remember are the amounts of ingredients that make up the formula, not to remember the process of drawing, which is considered implicit. This makes the latter resulting enigmatic recipes for those who want to discover its mysteries, based on their reading and not just from everyday practice. In addition to the above problem, the general lack of description of his process, the measures cited in them are so subtle as: a xícara this, a cup of that, a money order from another ... ounces, pounds and almuts!

Aquestes receptes tradicionals en comptades ocasions es veuen reflectides en receptaris; primer, perquè abans poques dones sabien no tan sols escriure, sinó fins i tot llegir; i segon perquè aquestes receptes eren, i són, transmeses de generació en generació i poca falta que feien aquests receptaris; i, quan hi són, són més per recordar les quantitats dels ingredients que integren la fórmula, que no per recordar el procediment d’elaboració, que és considerat implícit. Això fa que aquests últims receptaris resultin enigmàtics per tots aquells que vulguin descobrir els seus misteris, partint de la seva simple lectura i no des de la pràctica quotidiana. A més de l’inconvenient esmentat, de la manca generalitzada de la descripció del seu procés, les mesures en elles citades són tan subtils com: una xícara d’açò, una taça d’allò, un diner de tal altra..., unces, lliures i almuts!

St. John is a very special event, but the lives of farmers, perhaps most especially that noltros. Madonna has that illusion of opening the box where there saved his caparison is Jaque and hat that will bring the owner to clean boots ... ses One thing many people ignore, is how to clean boots ses com cash and are usually rojes back a bit, passing the time. One farmer told me solatges boiled coffee, and those retained solatges and drove the red and shiny.

Sant Joan, és una festa molt especial, però la pagesia la viu tal vegada més especialment que noltros. Madona, té aquella il·lusió d’obrir la caixa on hi ha guardada sa gualdrapa, es jaqué i es capell que portarà l’amo per fer net ses botes... Una cosa que molta gent ignora, és com fan net ses botes que empre es caixer i que solen tornar una miqueta rojes, passant es temps. Una pagesa em va dir que bullia solatges de cafè, i amb aquells solatges les retenia i les feia tornar negres i lluentes.

106


107


GASTRONOMIA GASTRONOMY

Ensaïmades Ses madones són més addictes a seguir sa tradició fan ses coques, ses ensaïmades fetes a casa amb aquella mantega tan bona treta des tel de sa llet i li donen dos o tres tous fins que d’ensaïmada està estofada a més no poder i després les couen dins aquells forns de ses cases de lloc, on també hi couen pa, aubergínies...

Ensaimadas Their lady are more addicted to continue his tradition of making cakes ses, ses ensaimadas homemade butter so good with that feature from the phone and give her milk two or three soft stewed until the ensaimada is not more power and then those cooked in ovens of its holiday place, where also baked bread, aubergínies ... Aludes and Confections For San Juan ses lady is shedding well below to see the Citadel and master as regards the entrance an’es Screw des Born, how does his capadeta, can enter. Madonna also makes it excited him when the owner Mr du s’aluda that gives each teller cash or drink Sa Sa priests, and the owner receives all satisfied and that the delivery Madonna. A aluda full of candy as a fabric of love between two who love each Ciutadella ses parties. St. John has a lot of meanings unknown. Those green canes that are carried cash with her legging and represent both for him and for all the people of Citadel. St. John is found in the peasantry. Horse, that looks all year, and days before his party hairstyle, ses tronyelles make it, make it go well estrinjolat. Horse who can get more polished and more polished sound caparison does.

Aludes i confits Per Sant Joan ses madones es ben muden per davallar a Ciutadella i veure l’amo com fa s’entrada a n’es Caragol des Born, com fa sa capadeta, fer entra. També a madona li fa molta il·lusió quan l’amo li du s’aluda que es caixer senyor dóna a cada caixer, o bé de sa beguda de sa capellana, i que l’amo rep tot satisfet i que l’entrega a madona. Una aluda plena de confits com a prenda d’amor entre dos ciutadellencs que s’estimen ses festes. Sant Joan té molt de significats que desconeixem. Aquelles canyes verdes que duen es caixers amb sa polaina i que tant representen per ell i per a tot es poble de Ciutadella. Sant Joan es viu a la pagesia. Es cavall, que es cuida tot l’any, i dies abans de sa festa el pentinen, li fan ses tronyelles, el fan anar ben estrinjolat. Qui pot treure es cavall més polit i sa gualdrapa més polida ho fa.

Blancmange St. John also has a typical food that will not break almost any home. We aunt balls with tomato sauce or hazelnut, a mogassa cheese, a ham, a couple of sobrasadas for dessert there’s no white food tray; that it shakes, made with flour, starch and milk with a little bit of lemon clovella rallada and a couple of cinnamon sticks. Also includes soft drinks as healthier and healthier Roussillon, is a gin with lemonade and sweet with aniseed. Born in December after December snail. What good is a slice of bread with cheese, sausage or ham and a bowl of xiculati after cold, wet ensaimada with, those of Citadel, made at home.

Menjar blanc Sant Joan també té una gastronomia típica, que no falta a casi cap casa. Es tià de pilotes amb tomatigat o bé amb salsa d’avellana, una mogassa de formatge, un cuixot, un parell de sobrassades i de postre no hi manca una bandeja de menjar blanc; d’aquell que tremola, fet amb farina de força, midó i llet amb un poquet de clovella de llimona rallada i un parell de branques de canyella. Tampoc no hi falten refrescos com sa menta i sa rossella, es gin amb llimonada i unes dolces amb anís. Després des caragol des Born. Que bona que és una llesca de pa amb formatge, sobrassada o cuixot i després una escudella de xiculati fred, mullat amb ensaïmada, d’aquelles de Ciutadella; fetes a casa.

108


GASTRONOMIA GASTRONOMY

109


Cançons

CANÇONS SONGS

Songs SANT JOAN Es es es es

un troç n’hem d’agafar per donar a colque al·lota.

dia ja és aquí dia ja s’atraca, 23 de juny, dissabte des 24.

Un al·lot amb son pare agafats de sa maneta, as carrer de Santa Clara demanant sa capadeta.

Es gin ja està abocat, ses ensiamades couen, es xocolati armat i ses coquetes que couen.

Ja està a punt de sortir es sol i un record mos deixarà i no podrem oblidar es darrer toc de fabiol.

Jo sent com reçona es tambor i es fabiol, no hi ha res a sa vida que em doni tan bon consol.

Quan diuen aquestes paraules a jo em fan arrufar sa pell, i és que davant Sant Joan jo m’he de treure es capell.

Per fer gins amb llimonada diuen que som avencs, capells i avellanes feim bulla es ciutadallencs.

Per fer gins amb llimonada diuen que som avencs, capells i avellanes feim bulla es ciutadallencs.

I hem de viure ses festes des poble més gran, neixen aquestes festes, ses festes de Sant Joan. Ha sortit ja fa es fabioler amb i diuen que ara cap a cercar sa

I hem de viure ses festes des poble més gran, neixen aquestes festes, ses festes de Sant Joan.

estona sa sumera ja van bandera.

VOLEM SES FESTES DE SANT JOAN No en volem cap que no estigui borratxo, no en volem cap que no estigui ben gat, volem volem volem ses festes de Sant Joan tiruri pom pom, ses festes de Sant Joan

Es sent s’esvalot fins es carrer des forn, es caixer entra a galop a n’es caragol des Born. Es cavalls van a botar, comença a picar es sol, tots volen animar fins es darrer caragol. Per fer gins amb llimonada diuen que som avencs, capells i avellanes feim bulla es ciutadallencs. I hem de viure ses festes des poble més gran, neixen aquestes festes, ses festes de Sant Joan. Mos anam a n’es Pla a veure ses carotes, 110


CANÇONS SONGS

NA NENA

UN SENYOR DAMUNT UN RUC

Jo voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca i tornar a sentir sa cançó de la mar i des vent veure de nou com es sol tan brillant i tan càlid damunt ses aigües tranquil·les es mor dolçament.

Un senyor un senyor damunt un damunt un

damunt un ruc, damunt un ruc, ruc, ruc.

Es ruc va caure, va llenegar, hi havia aigu, se va embrutar, i es senyor deia, per tot arreu: “Qui no vol caure, qui no vol caure, que vagi a peu, que vagi a peu”.

Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca, i tenir-te entre es braços sentint com batega es teu cor veure es teus ulls lluminosos humits d’enyorança ses teves mans delicades i es teus cabells d’or.

DAVALLADA DE LA MOLA Davallada de davallada de hem vingut a al·lotes per

Serà una nit, serà una nit plena de llum d’il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció. I quan senti que tu em ralles, que tu em ralles, molt suaument, sentiré dins el cor sa paraula de la mar i des vent.

la Mola, Maó, Ciutadella veurer-vos.

Venim a passar ses festes, ses festes de Sant Joan, i a nes Caragol des Born ses avellanes volaran. I després des caragol, ens anirem a nes pla, i veurem en Xec “Ses mosques” quan de bots li fa donar.

Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca, i tenir-te entre es braços sentint com batega es teu cor veure es teus ulls lluminosos humits d’enyorança ses teves mans delicades i es teus cabells d’or.

TATATERO TATUM, TATATERO TATUM, TATATERO TATERO TATERO TATUM TARARARRARAAAA, TARARARARARARA, TARARARARARA, TARARARARA ...

Serà una nit, serà una nit plena de llum d’il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció. I quan senti, que tu em ralles, que tu em ralles, molt suaument, sentiré dins el cor sa paraula de la mar i des vent.

111


112


113


114


115


Cartells Posters

116


117


Cartells

CARTELLS POSTERS

Posters

118


CARTELLS POSTERS

119


CARTELLS POSTERS

120


CARTELLS POSTERS

121


CARTELLS POSTERS

122


CARTELLS POSTERS

123


CARTELLS POSTERS

124


CARTELLS POSTERS

125

cataleg de sant joan  

cataleg projectes

cataleg de sant joan  

cataleg projectes

Advertisement