Page 1

PROJECTE DEL SERVEI COMARCAL DE CATALÀ DE L’ALTA RIBAGORÇA


“El foment d’una llengua ha de tenir present el context en el qual s’esdevé l’ús lingüístic. En aquest sentit, és important que l’aprenentatge de la llengua es vinculi a la cultura catalana. La població nouvinguda ha de conèixer quins són els trets més rellevants de la cultura que els acull i alhora en els cursos de català i en altres activitats s’han de promoure aspectes que ajudin a enfortir aquesta cultura...”

PROJECTE 1. LLENGUA, CULTURA I COHESIÓ SOCIAL* ACTUACIONS

CALENDARI

Invitació a entitats, associacions, escriptors rellevants locals a participar en les activitats que organitza el CNL El paisatge lingüístic de l’Alta Ribagorça, a càrrec del professor universitari Jordi Suïls

23 de gener del 2013

Participació en les activitats organitzades per altres entitats locals en el Dia Mundial de la Poesia

23 d’abril del 2013

Organització de clubs de Lectura Fàcil

octubre-desembre 2013

Organització d’activitats de Sant Jordi Recital i exposició de poesia, prosa poètica i cançons

23 d’abril 2013

Organització d’activitats al voltant de l’any Espriu Recital de poemes de Salvador Espriu i edició d’un tríptic per donar a conèixer l’escriptor i la seua obra

23 d’abril 2013

Col·laboració amb les activitats que organitzen les biblioteques locals

tot l’any

Col·laboració amb les biblioteques locals en l’organització d’activitats de foment de la cultura catalana

tot l’any

Organització/coorganització de premis que fomentin l’escriptura en català 23è Concurs Literari Intercomarcal Anton Navarro. Lloc de celebració: El Pont de Suert

setembre-desembre 2013

* Vegeu el programa detallat i els objectius del projecte al document general Projecte de Dinamització del CNL de Lleida


Organització de gimcanes lingüístiques amb organitzacions del sector socioeconòmic

octubre-desembre 2013

Impuls a la creació de taules de llengua d’àmbit local o comarcal

juliol 2013

Participació com a membres en taules de llengua d’àmbit local o comarcal

juliol-desembre 2013

Disseny i execució de plans de treball i activitats derivats de les taules de llengua

tot l’any

Difusió de les projeccions de cinema en català

tot l’any

Difusió dels jocs i joguines existents en llengua catalana

desembre 2013

Organització d’activitats de coneixement i difusió de la riquesa lingüística existent a l’Alta Ribagorça Exposició Xeic! Paraules de l’Ebre Dis-hi la teua! Paraules i expressions ribagorçanes Bases de dades lèxica sobre la parla alt ribagorçana

tot l’any


Destinataris En aquest projecte, d’acord amb els objectius plantejats, i segons cada una de les activitats, hi ha dos grups de destinataris: d’una banda els sectors de teixit social que es pretén vincular a les activitats del CNL o al quals el CNL pretén estar vinculat com a interlocutor i col·laborador estable i permanent (regidories, àrees municipals, entitats culturals, econòmiques, socials, etc. sector cultural, associatiu, etc. ) i de l’altra, l’alumnat, el voluntariat i la població (per segments o en general, segons les activitats) que és la destinatària final de les activitats programades.

Avaluació

Recursos Algunes de les actuacions que incorpora aquest projecte (per exemple: gimcanes, inicis i finals de curs, etc.) demanen la participació de més d’una persona. Els SCC són unipersonals, tanmateix s’ha establert una dinàmica col·laborativa interna que fa que per a determinats tipus d’activitats hi hagi tècnics que es desplacen a un altre servei per donar suport i ajuda. També hi ha actuacions que són compartides per més d’un servei.

Cada actuació té definits indicadors d’avaluació quantitatius, tot i que per avaluar de manera adequada el projecte s’ha intentar definir indicadors d’impacte. Caldria poder definir alhora indicadors de caràcter més qualitatiu, no només anotar quants, per exemple, grups de lectura es fan al territori i quantes persones hi participen, sinó també avaluar quin és el grau d’augment de la lectura, quin és el descobriment que ha potenciat les lectures, etc.


PROJECTE 2. VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA* Projecte específic per ampliar el ventall d’activitat del programa, el nombre de participants, la implicació i les habilitats dels voluntaris, tenint com a eix la celebració del desè aniversari del programa a Lleida que ens ha de permetre repensar com es pot adequar el programa a nous perfils i a noves necessitats. Un dels objectius estratègics de 2013 és encetar un any de celebració del 10è aniversari del Voluntariat per la Llengua (setembre 2013 - juliol 2014) que permeti donar un impuls al programa, relacionant-lo amb el teixit de voluntariat del territori i implicar més els voluntaris amb noves tipologies d’activitats que ells mateixos proposin.

ACTUACIONS Trobades amb els responsables de les regidories d’esports i consells esportius comarcals per tirar endavant el programa Mou-te en l’àmbit esportiu Presentacions del programa Mou-te en l’àmbit esportiu a fi de constituir parelles lingüístiques Renovació dels acords de col·laboració establerts amb els establiments col·laboradors Reunions amb nous establiments susceptibles de col·laborar amb el programa VxL

CALENDARI Setembre-desembre 2013 Setembre-desembre 2013 Setembre-desembre 2013 Setembre-desembre 2013

* Vegeu el programa detallat i els objectius del projecte al document general Projecte de Dinamització del CNL de Lleida


Destinataris Els destinataris finals del programa són les persones de les poblacions prioritàries del territori de Lleida, que necessiten practicar oralment la llengua catalana. Per aconseguir-ho, d’acord amb els objectius, les actuacions descrites tenen també altres tipus de destinataris puntuals. D’una banda, els diferents sectors als quals demanem implicació i suport: ens locals, entitats, institucions, establiments, mitjans de comunicació, etc. De l’altra, els voluntaris que ja estan implicats en el programa. Encara hi ha un tercer àmbit de destinataris, més genèric que és la població en general que pot ser susceptible de formar part del programa ja sigui com a voluntari o com a aprenent.

Avaluació

Recursos Al CNL de Lleida hi ha dos persones dedicades al programa. Una d’elles combina aquesta feina amb la tasca de Coordinació de la dinamització. En moments puntuals, l’equip de ciutat de Lleida col.labora en les hores de centre. Alhora, el personal tècnic dels serveis unipersonals dediquen part del seu temps, impossible de quantificar, al programa. A banda dels recursos humans, es disposa del material en suport paper tradicional i, aquest any disposem com a recurs virtual d’un blog específic dissenyat al Servei de Lleida.

Els indicadors són bàsicament quantitatius. Convindria avançar en l’elaboració d’unitats de mesura qualitatives. Caldria tenir també indicadors que ens permetin saber quin és l’impacte real del programa, quants aprenents diferents s’aconsegueix que es formi amb el programa cada any.


La realitat del teixit socioeconòmic del territori fa que aquest sector sigui un dels més complexos per actuar. Tanmateix, aprofitar la campanya Català i comerç. Ja estàs al dia?, és una bona oportunitat per recuperar el treball en el sector i fer una tasca de priorització de comerços i empreses on centrar l’actuació. L’objectiu fonamental alhora és teixir complicitats amb les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments i consells, sobretot.

PROJECTE 3. FOMENT DEL CATALÀ EN L’ÀMBIT SOCIOECONÒMIC: CATALÀ I EMPRESA/COMERÇ. JA ESTÀS AL DIA?* ACTUACIONS

CALENDARI

Contactar amb els diferents departaments de promoció econòmica, associacions comercials/empresarials prioritzats de la llista anterior i establir-hi un pla de treball conjunt segons les possibilitats de cada territori.

segon semestre

Ronda de trobades amb les associacions de comerciants, gremis, etc., per detectar amb ells la situació del sector, veure quines necessitats tenen i traçar accions específiques de treball on convingui.

segon semestre

Detecció dels establiments regentats per immigrants per sector i origen

juny 2013

Ronda de visites als establiments regentats per immigrants de referència en cada població prioritària

setembre-desembre 2013

Visites a les empreses/comerços per explicar-los la campanya lliurar-los els materials editats per la DGPL i oferir-los, a més a més, els serveis del CPNL.

tercer i quart trimestre

Incorporació a les webs dels ens locals i comarcals d’un espai específic per al comerç/empresa, amb els serveis que podem oferir i la informació de la campanya

tercer i quart trimestre

Distribució del material informatiu als taulells i punts d’atenció al públic propis i de les entitats adherides a la campanya .

tercer i quart trimestre

Distribució del Llenguatest consum entre els establiments visitats. Elaboració sistema per fer-ne el seguiment

tercer i quart trimestre

* Vegeu el programa detallat i els objectius del projecte al document general Projecte de Dinamització del CNL de Lleida


Destinataris Els destinataris finals del projecte són les associacions de comerciants. Comerços, empreses, regidories, etc. que són els que han d’incorporar els elements de política lingüística a la seua activitat diària i garantir els drets lingüístics del consumidor.

Avaluació

Recursos Com ja s’ha comentat en els altres projectes, els recursos humans amb què comptem som el personal tècnic dels diferents serveis que dediquen una part de la seua jornada a tasques de dinamització. En aquest cas, és possible que es pugui comptar de manera puntual amb el suport d’algun tècnic municipal per fer les visites.

En aquest projecte convindria també poder disposar d’indicadors de seguiment, per exemple, de l’impacte del llengua test i combinar els indicadors quantitatius amb altres de caràcter més qualitatiu per poder comprovar, per exemple, l’impacte de la tasca feta en les gimcanes lingüístiques, entre altres.


La reflexió feta amb els responsables dels ens locals i la feta internament a nivell tècnic, ens mostra que la conjuntura actual demana que el CNL tingui més presència i més visibilitat en les accions que fa. També cal aprofundir en la comunicació interna cara a millorar la complicitat dels ens i col·laboradors permanents. Cal planificar, ordenar i optimitzar recursos i treure més rendiment comunicatiu de les actuacions que es fan, establint circuits interns i protocols d’actuació compartits pel conjunt del CNL. El CNL té una àmplia activitat de butlletins, participacions a mitjans de comunicació, alhora que disposa d’eines virtuals.

PROJECTE 4. PROJECTE DE COMUNICACIÓ, PROJECCIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CNL * ACTUACIONS

CALENDARI

Elaboració butlletí mensual informatiu d’activitats i tramesa.

mensualment

Inserció de les nostres activitats en les webs dels ens locals i comarcals consorciats.

1r trimestre del 2013 i posteriorment segons el que s’estableixi en el pla de treball

Elaboració de participacions en mitjans de comunicació sectorials.

tot l’any

Publicació a l’espai web de les activitats i altres informacions d’interès i enviament de c/e.

segons calendari d’actuacions i a partir que tinguem la base de dades i el web actualitzats

Invitació sistemàtica a tots els col·laboradors del SCC de l’Alta Ribagorça.

mensualment i quan tingui lloc cada actuació programada en el projecte

Difusió en els mitjans de comunicació locals de les actuacions previstes

tot l’any

* Vegeu el programa detallat i els objectius del projecte al document general Projecte de Dinamització del CNL de Lleida


Recursos Els recursos específics amb què es compta per dur a terme aquest projecte són el grup que s’ha creat adhoc per la planificació, desenvolupament i seguiment, la persona (inclosa en el grup) que en porta el dia a dia, la direcció, coordinacions i els tècnics de cada servei que tenen també entre les seues tasques les de comunicació. Es compta també amb les eines que tenim a l’abast: bases de dades, butlletins, correu electrònic, xarxes socials, blocs, comunicats de premsa, convocatòries a mitjans, catàleg de serveis...

Avaluació Els indicadors d’aquest projecte són quantitatius, tot i que s’han inclòs alguns que pretenen mesurar l’impacte relacionant la tramesa d’invitacions amb la presència en les activitats i la resposta.


A l’Alta Ribagorça es treballa en estreta col·laboració amb el Centre de Formació d’Adults per cobrir la demanda de cursos inicials i bàsics. El CPNL assumeix els nivells intermedi, suficiència i superior, tant mitjançant la modalitat virtual Parla.cat com fent cursos presencials, d’acord amb el nombre majoritari d’inscrits.

PROJECTE 5. PROJECTE D’ENSENYAMENT ACTUACIONS

CALENDARI

Organització de cursos semipresencials de nivells Elemental, Intermedi, Suficiència de Parla.cat

gener-juny i setembredesembre

Organització de cursos semipresencial de nivell D a través de Moodle

gener-juny i setembredesembre


L'enfocament de l'assessorament està orientat a aconseguir que les persones siguin autònomes i coneguin les eines d'autoaprenentatge que ja existeixen. La tasca del Servei està centrada sobretot a difondre aquestes eines i a formar en el seu funcionament als usuaris.

PROJECTE 6. PROJECTE ASSESSORAMENT

ACTUACIONS

CALENDARI

Revisions i consultes lingüístiques a diferents sectors (Administració, socioeconòmic, etc.).

tot l’any

Organització d’activitats o sessions formatives per incrementar l’autonomia lingüística dels usuaris.

tot l’any

Seguiment personalitzat dels usuaris d’assessorament.

tot l’any

Alta ribagorça projecte  

Projecte del Servei Comarcal de Català de l'Alta RIbagorça. Any 2013