Page 1

Valgprogram Enhedslisten Hjørring 2013

Social ansvarlighed

Socialrådgivning

Sagsbehandlingen skal fokusere på borgernes rettigheder og behov, og ikke på bureaukrati og skemaer. Sociale problemer løses ikke gennem tvang og udstøEn borgerrådgivning skal sikre, at alle borgere skal delse, men gennem inklusion, ligeværdighed og rehave adgang til rådgivning, også anonymt, omkring spekt for den enkeltes ønsker og behov. Mange deres økonomiske og sociale rettigheder. borgere har behov for særlig hjælp og støtte, for at få hverdagen til at fungere. Dén støtte skal Hjørring Kommune være parate til at give i en helhedsoriente- Retssikkerhed ret indsats. Borgere med sociale problemer skal be- For at sikre borgernes retssikkerhed skal Hjørring Kommune have en borgerombudsmand, der kan tage handles med værdighed og respekt. sig af klager fra borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet eller kørt fast i systemet. Dette vil vi fortsat Social og økonomisk sikkerhed arbejde hen imod at oprette. Alle, der ønsker at arbejde, skal have lige adgang til arbejdsmarkedet. Kommunen skal tilbyde opkvalificerende og kompetenceskabende tilbud i stedet for meningsløs aktivering. Der skal sikres ressourcer så der ikke er ventetid på behandling af enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere. Hjørring kommune skal admi- Enhedslisten ønsker at Byrådet atter retter sit fokus nistrere loven så lempeligt som muligt - ikke mindst på kommunens kerneydelser. Velfærden for børn, for de unge under 30 på uddannelsesydelsen - så man unge og ældre trænger til et løft. Borgerne i Hjørring kan få hjælp til indskudslån, tandlægebehandling, me- kommune skal sikres et højt serviceniveau, samtidig dicin og hjælpemidler mm. Arbejdsmarkedets krav er med at kommunens ansatte skal sikres en ordentlig med til at nedslide og udstøde mange mennesker. arbejdsplads. Med reformen af førtidspension og fleksjob, er der lagt op til langt færre skal tilkendes disse, dette vil vi Børnepasning forsøge at modvirke, dem der har behov for en pen- Daginstitutionsområdet skal styrkes og der skal sikres, at alle førskolebørn kan tilbydes plads indenfor det sion skal forsat have den tilkendt. Vi går ind for mere jobrotation på kommunale virk- første leveår i en vuggestue og efterfølgende i en børsomheder. I en tid, hvor flere og flere falder ud af dag- nehave. Søskende skal tilbydes plads i samme institupengesystemet, vil det være naturligt, at Hjørring tion. Institutionerne skal tilføres ressourcer, så det Kommune går forrest og tilbyder ansættelse til udfald- pædagogiske arbejde igen fylder mere end personastruede på ordinære overenskomstdækkede vilkår – lemangel og stress. f.eks. inden for det grønne område – også når midlerFolkeskolen tidige stillinger slås op. Stop for kontrol og papirtyranni i folkeskolen! Skolerne skal have selvstyret tilbage og timetallet skal Boliger til alle Ældre medborgere skal have mulighed for at vælge øges gennem bedre vikarsætning. Folkeskolen skal om de ønsker at bo i eget hjem eller i sociale fælles- være rummelig, og derfor skal sprogstimulering, modersmålsundervisning og særlige indsatser for børn skaber. med specielle behov integreres i undervisningen. Også SFO og klubtilbud skal styrkes, så der sikres gode Sundhed og trivsel muligheder for leg og stimulering udenfor undervisHjørring kommunes borgere skal have let og lige adningen. Vi vil sikre livet i de mindre byer ved at bevare gang til sundhedsydelser. Alle borgere skal have adde nuværende skoler, og hvis der er interesse at gøre gang til gratis og kompetent misbrugsbehandling og de nuværende landbysfriskoler til folkeskoler igen. rådgivning. Kommunens egne ansatte skal sikres et godt og sundt arbejdsmiljø samt adgang til motion og afstresning i arbejdstiden.

Flere hænder til velfærd


Ældreomsorg

ansvar mindskes. Den kollektive forsyning skal være Ældres rettigheder og selvbestemmelse skal respek- kollektivt ejet. Kommunale opgaver skal udføres af teres. De borgerliges ”frie valg” giver ikke nødvendig- kommunalt ansatte. Enhedslisten vil i stedet arbejde vis flere valgmuligheder. Et frit valg sikres ved at for indlicitering, hvor det er muligt. Hjørring Komplejecentre, ældreboliger og hjemmepleje tager ud- mune skal stille klare krav til leverandører og tjenesteydere, at deres leverancer er fremstillet ved gangspunkt i den enkelte ældres behov og ønsker. overholdelse af gældende hovedoverenskomster.

Kommunen som arbejdsplads Hjørring Kommunes mange tusinde ansatte gør hver dag et nyttigt og vigtigt stykke arbejde for at skabe en god og tryg hverdag for borgerne. For at sikre, at de ansatte kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, kræves respekt for de ansattes arbejde samt øget medindflydelse og selvstyre. Kommunens ansatte skal sikres arbejdsro. Den endeløse række af strukturændringer skal stoppes.

Åbenhed og demokrati

Hjørring skal være en kommune, hvor politiske beslutninger træffes i offentlighed og ikke ved hemmelige møder udenfor referat. Det er Byrådet, der skal træffe beslutningerne, på baggrund af en offentlig debat og ved at inddrage borgere, brugere og personale i beslutningsprocessen. Hjørring skal være en kommune med plads til alle. Den enkelte borgers baggrund, resArbejdsmiljø Hjørring Kommune skal være en god arbejdsplads sourcer og behov skal tilgodeses, forskelligheden skal hvor der sikres et godt arbejdsmiljø. Det gælder både respekteres og kommunen skal sikre lige muligheder det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Sundhed skal for kulturel udfoldelse for alle. ind i arbejdsmiljøet ved at ansætte sundhedspersonale, der står til rådighed for kommunens ansatte. For Borgerinddragelse at sikre, at ansatte er i stand til at håndtere pressede Borgerne skal inddrages i væsentlige beslutninger i situationer, skal der tilbydes uddannelse i konflikt- kommunen. I dagligdagen betyder det, at brugerindhåndtering. flydelsen skal styrkes f.eks. gennem skolebestyrelser, Uddannelse. brugerråd og ved at sagerne sendes i offentlig høring Hjørring Kommune har et stort ansvar for at sikre ud- inden Byrådet træffer den endelige beslutning. dannelse af personer på en række områder. Hjørring Kommune skal stille de nødvendig pladser til rådighed Handicappede til ungdoms- og videreuddannelse. Der skal også ind- Borgere med funktionsnedsættelse skal have de gås sociale kontrakter om brugen af lærlinge og ele- samme rettigheder og muligheder som alle andre ver. borgere. Det betyder bl.a., at Hjørring Kommune skal sikre lige adgang til bygninger og begivenheder for Mangfoldighed alle. Også adgangen til information skal sikres for høDe ansatte i Hjørring Kommune skal afspejle befolk- rehandicappede, synshandicappede og ordblinde. ningssammensætningen. Der skal ansættes flere med Borgere med funktionsnedsættelser skal have adgang anden etnisk baggrund end dansk og flere med funk- til de nødvendige hjælpemidler og ventetiden på tionsnedsættelser i Hjørring Kommune. Enhedslisten hjælpemidler skal minimeres. vil også fortsat arbejde for køns- og aldersmæssig ligestilling samt bedre lønforhold for de lavestlønnede Etniske minoriteter kommunalt ansatte. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal sikres en respektfuld og ligeværdig behandling i det Indlicitering i stedet for udlicitering kommunale system. Der skal tages hensyn til de særUdlicitering og privatisering er med til at undergrave lige behov og ressourcer, borgere med etnisk minoridet fælles ejerskab og medvirkende til, at Byrådets- tetsbaggrund kan have.

2


Decentralisering

Ungdoms- og studiemiljø

Hjørring kommune er andet end Hjørring by. Vi vil arbejde for en større grad af decentralisering, hvor vi udnytter alle vores menneskelige ressourcer i hele kommunen. Hjørring kommune skal være kendetegnet ved at være en kommune hvor man arbejder på at sikre lige adgang til kultur-, idræts og uddannelsesfaciliteter uanset hvor man bor i kommunen. Ingen skoler eller biblioteker kan lukkes før de også er afholdt en vejledende folkeafstemning i lokalområdet.

Et godt studiemiljø kræver, at de studerende har adgang til billige boliger, studierelevante jobs samt et aktivt socialt liv. Der skal tilbydes relevante tilbud, der både udvikler faglige og sociale kompetencer. De unge skal sikres indflydelse i klubber, ungdomsskoler og Ungdomshuset og der skal udvikles alternative tilbud med maksimal brugerindflydelse.

Seniormiljø

Kommunen skal sikre tilbud og aktiviteter til seniorer, Kultur- og fritidsliv f.eks. på plejecentre og aktivitetscentre, og dermed Hjørring skal være en pulserende og kreativ by, der også sikre at der er tilbud til seniorer i kommunens stiller ressourcer og faciliteter til rådighed for udvik- større byer. ling af nye ideer samt vedligeholder og udbygger faciliteter til etablerede aktører indenfor kultur- og fritidslivet.

Bæredygtighed og økologi

Biblioteker Der skal være muligt at blive serviceret af biblioteker i hele kommunen. Om det skal ske ved at have faste biblioteker, bogbusser eller kontakt gennem skolebiblioteker skal besluttes i tæt kontakt med beboerne i de lokale områder.

Musik – Teater – Dans

Planlægning Hjørring kommune skal nøje overholde den planlægning man selv vedtager. Når en kommuneplan har været i høring og er vedtaget, skal borgerne også kunne regne med at den overholdes. Derfor skal dispensationer fra kommuneplaner høre til de absolutte sjældenheder. Det skal sikres at Hjørring kommune bliver en mangfoldig kommune med et spirende handelsliv i hele kommunen. Derfor skal alle planer om nye butikscentre afvises.

Hjørring kommune får nok en ny teaterbygning inden for de næste 4 år. Enhedslisten vil arbejde for, at den nye bygning kan blive brugt af så mange mennesker som muligt, både amatører og professionelle. At det Landbrug bliver et sted hvor både teater, musik og dans kan udHjørring kommunes miljøprofil skal skærpes og skal foldes. baseres på et forsigtighedsprincip til fordel for natur og miljø. Der skal afsættes flere ressourcer til at opIdræt fylde kommunens plejeplaner. Hjørring kommune skal Idrætslivet i Hjørring kommune skal være tilgængeligt være kendt som en restrektiv kommune der overholfor alle. Der skal satses på bredden frem for eliten. der gældende lovgivning så godt og vel. Der skal ikke Haller, svømmehaller og idrætsanlæg skal være i or- tabes sager ved Natur- og Miljø klagenævnet til mildentlig stand og løbende udbygges og moderniseres, jøorganisationer. Der indføres et øjeblikkeligt stop for så de lever op til nutidens behov, og ligge i rimelig af- flere udvidelser af svine- og minkfarme. stand for kommunens borgere. Vi går ind for at Hjørring Stadion forbliver hvor det er, men at det bliver moderniseret. Dermed mener vi ikke, at der er penge til at bygge et nyt stadion. Der skal være en klar adskillelse mellem idrættens foreningsliv og de kommercielle selskaber der driver profit på idræt.

3


Energi

Pesticidfri by

Hjørring kommune skal være co2 neutral. Energiforsyningen skal være baseret på reelt vedvarende energikilder som vindkraft, bølgekraft, solceller og geotermi. Biogas som er baseret på gylle fra det industrialiserede svinelandbrug er ikke en vedvarende bæredygtig energikilde, og der skal derfor ikke gives tilladelse til flere anlæg.

Hjørring Kommune skal vedligeholde alle sine arealer uden brug af pesticider. Alle kommunale arealer, der bortforpagtes, skal dyrkes pesticidfrit. Hjørring Kommune skal arbejde aktivt for, at Hjørring blive en pesticidfri kommune, hvor der ikke anvendes sprøjtemidler på landbrugsjord, i skovområder og i private haver.

Bynære landskaber

Kommunal produktion

Hjørrings bynære landskaber skal bevares for at sikre byernes befolkning en kort afstand til de rekreative områder. De skovnære områder skal friholdes for bebyggelse. Der er ledige boliger nok i kommunen, og der er ingen grund til at ødelægge smuk natur med at bygge boliger. Hjørring Kommune skal arbejde for, at jordbrugsarealer i kommunen dyrkes økologisk, især de arealer, som kommunen ejer.

Rent drikkevand Hjørring Kommune er fattig på grundvand, som vi kan bruge til drikkevand. Enhedslisten vil sikre det fremtidige drikkevand ved enten at forlange økologisk dyrket marker eller rejsning af skov i de områder, som ligger i nærheden af drikkevandsressourcer. Dette vil også gøre kommunens fysiske miljø mere varieret til gavn for både dyr og mennesker.

Etisk indkøbspolitik

Hjørring Kommune skal etablere en økologisk produktion til fremstilling af økologiske råvarer til kommunens daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og kantiner.

Grønt byggeri Miljørigtigt byggeri, hvor der benyttes miljørigtige materialer, som sikrer et minimal energiforbrug og hvor naturens ressourcer, bl.a. regnvand, genanvendes skal indgå som en forudsætning for byggetilladelser i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune skal sikre, at alle renoveringer af kommunale bygninger lever op til kravene i grønt byggeri. Hjørring Kommune skal selv gå foran og omdanne Hjørring Rådhus til ”Det bæredygtige Rådhus”. Rådhuset skal være økologisk bæredygtigt med vedvarende energi, affaldssortering, genanvendelse og økologisk kantine.

Parker og legepladser

Byens parker skal indrettes, så de opfordrer til ophold. Byrådet skal stille etiske og miljørigtige krav til alle le- I tilknytning til parkerne skal der være mulighed for at verandører af varer og tjenesteydelser til Hjørring såvel børn som voksne kan udfolde leg og motion. Der Kommune. skal være ordentlige og renlige toiletforhold, som også er åbne.

Økologi Enhedslisten vil arbejde for, at Hjørring bliver en økologisk bæredygtig kommune. Kun ved at omstille til økologisk produktion og forbrug kan man mindske brugen af giftige sprøjtemidler samt sikre sunde fødevarer. Alle indkøb skal overholde de økologiske principper.

Transport

Det store problem i forhold til at formindske CO2 udslippet er transporten. Derfor vil vi fremme kollektive transportformer. Til Hobro skal der etableres en nærbane med nye stationer, dobbeltspor og hurtige tog. I Hirtshals skal overgangen fra tog til færge gøres lettere. Mellem kommunens mindre byer skal der være et net af busser eller anden form for transport, der Børnearbejde sikrer kontakten mellem borgerne. Alle busser skal Ingen indkøbte produkter må være fremstillet ved være handicap- og miljøvenlige. Uddannelsesinstituhjælp af børnearbejde. tioner og erhvervsområder skal sikres gode forbindelser til den kollektive trafik. På sigt skal den kollektive Arbejdsmiljø trafik være gratis. Cykling skal fremmes ved etablering Alle indkøbte produkter skal være fremstillet under af cykelstier og veje mellem kommunens byer. Især arbejdsforhold, hvor de internationale regler for ar- omkring kommunens skoler skal cykling gøres til en bejdsmiljø er overholdt. sikker transportform. 4

Valgprogram Hjørring 2013  
Valgprogram Hjørring 2013  

Hvad Enhedslisten vil i Hjørring

Advertisement