Page 1

STRATEGISK

SOLID ÆRLIG

Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 1 - 2013


INVESTERINGSBOOM HK skal på lik linje med den øvrige kraftnæring investere mye de kommende år. De samlede investeringer de neste ti år er anslått til 4,3 mrd. kr der HK Nett står for 2,1 mrd. kr og HK Produksjon 1,9 mrd. kr. Det må investeres mye i nett for å opprettholde leveringssikkerheten på Helgeland. I tillegg kommer nettinvesteringer for å tilfredsstille myndighetskrav, blant annet nye avanserte målersystemer. Politisk målsetting om mer fornybar kraft (el-serti-fikatsystemet) utløser både nett- og produksjonsinvesteringer i HK. HK Nett må investere for at nye kraftverk skal kunne til-knyttes (tilknytningsplikt) nettet. HK Produksjon har ambisjoner om å øke produksjonen med 320 GWh i elleve nye kraftverk. Utbygging av ny 132 kV forsyning til Sør-Helgeland er besluttet igangsatt. Prosjektet omfatter ny ledning fra Visten til Andalsvåg, sjøkabel over Velfjorden og ny ledning inn mot Tilrem. Videre inngår ny transformatorstasjon i Trongsundet,

ombygginger av eksisterende nett og riving av gammelt nett gjennom Lomsdal/Visten nasjonalpark. Prosjektet har en kostnadsramme på 250 mill. kr og ferdigstilles innen utgangen av 2015. Dette sikrer to-sidig forsyning til de 11.000 innbyggerne på Sør-Helgeland. Andre større nettprosjekter er tre nye transformatorstasjoner (Lande, Drevvatn og Korgen). Totalsummen i 2013 er budsjettert til 230 mill. kr. HK Produksjon forbereder oppstart av utbygging av Øvre-Forsland kraftverk i Leirfjord. Prosjektet skal gi 32 GWh og stå ferdig høsten 2015. Videre forberedes utbygging av kraftverk i Tosbotn med oppstart i 2014. Totale produksjonsinvesteringer i 2013 er budsjettert til 70 mill. kr. Investeringene i år vil være nær det dobbelte av det HK har hatt siste år. Totalbudsjettet er satt opp med 330 mill. kr. Finansiering skjer via obligasjonslån og egenkapital. For noen prosjekt gjenstår anbudsrunder og endelige lønnsomhetskalkyler. Sluttbehandling i styre og bedriftsforsamling skjer i løpet av vinteren. Ove Brattbakk, adm. dir.

L E D E R S KO M A K E R B LI V E D D I N LE S T ! Etter mange år med gode priser ble 2012 et år hvor en noe svevende energibransje kom raskt ned på jorden igjen. De siste 20 årene har fri konkurranse og god tilgang på kapital ført til at stadig flere energiselskaper har beveget seg lengre og lengre bort fra sin kjernevirksomhet i jakten på flere verdiøkende ben å stå på. Dette har vært mulig da avkastningen på kjerne-aktiviteten (produksjon, overføring og distribusjon av energi) har vært god, samtidig som behovet for reinvesteringer har vært relativt lavt. Men når heller ikke dette treet vokste inn i himmelen, må vi innse at festen er over for denne gang. Nå

I N N H O L D

S 2-3: Investeringsboom / Leder / Med på laget / To på gata – s 5: Bli med til Va


MED PÅ LAGET HelgelandsKraft er klar for det nasjonale markedet og har fått med seg Norges kombinertlandslag til å bringe strømleverandøren inn i den norske bevisstheten. – Vi er veldig stolte over å være samarbeidspartner for Norges Skiforbund Kombinert! Ski står sterkt i den norske folkesjela og kombinertlandslaget har mange av de samme verdiene som HelgelandsKraft. At laget i tillegg leverer flotte resultater og har mange vinnertyper, er også viktig, sier Lars-Andreas Østvik, prosjektleder eksternt marked. Samarbeidet blir lagt merke til. Når Moan løfter armene i været etter en seier, er det med HelgelandsKrafts logo på armen. – TV-tallene for sesongen så langt, viser at interessen for kombinert er stor. De gode resultatene tidlig i sesongen har gitt samarbeidet vårt en kickstart og laget er gode ambassadører for oss, sier Østvik. – Det er en utfordring å knytte til seg rette aktører og å komme inn i et nytt marked. Vi tror NSF Kombinert er rett aktør til å gjøre HelgelandsKrafts logo kjent også utenfor regionen, sier Østvik. – Vi har en målsetning om å øke markedsandelene utenfor Helgeland. Vi har et produkt vi har stor tro på og som kundene har behov for. Avtalen med kombinertlandslaget er også et kvalitetsstempel og kan være en døråpner på bedriftssiden, mener Østvik. Samarbeidsavtalen med landslaget er en ren kommersiell avtale og går ikke ut over midlene som brukes til lokal sponsing. – Helgeland er fortsatt vårt viktigste satsingsområde, understreker Østvik. – Den samme logoen som landslaget har på drakten sin, har unge skiløpere og andre sponsorrater her på Helgeland. Det tror vi betyr mye for de unge og det bygger stolthet lokalt, sier Østvik.

venter en fremtid med rekordhøye investeringer kombinert med utsikter for betydelig reduserte kraftpriser. HelgelandsKraft har unntaksvis involvert seg i forretningsområder i ytterkanten av vår kjernevirksomhet, og både eiere, styre og ledelse har holdt tungen rett i munnen når de mest kreative forretningsforslagene har blitt presentert. Dette gjør at HelgelandsKraft fortsatt har stødig kurs (men noe redusert fart) når andre sliter med kraftig slagside.

T O

P Å

G A T A Følger du med på kombinertlandslagets innsats i år? LAILA HELEN ØVERMO, Mo i Rana – Ja, jeg følger litt med. Syns det er artig at de har gjort det så godt i år. Særlig Moan og Kokslien har jo markert seg og ligger veldig godt an.

OVE HANSEN, Lurøy – Ja, jeg får med meg det meste av vinteridrett som går på TV. Det er artig at landslaget vårt er tilbake i toppen.

2/3

Når det gjelder vår kjernevirksomhet har vi erfaring og kompetanse på snart 70 år. Dette er, og vil fortsatt være, det økonomiske fundamentet for vår virksomhet. 2012 har vist oss at det er mye fornuft i ordtaket «Skomaker bli ved din lest» og fokuset i årene som kommer vil for HelgelandsKraft, i all hovedsak dreie seg om kjernen av kjernevirksomheten. Utbygging og opprusting av nett- og produksjonsanlegg. Dette for å skape verdier og trygghet for helgelendingene. Torkil Nersund, produksjonssjef

al di Fiemme – s 6-7: God forsyningssikkerhet / Strøm og nett – s 8-9: Svarer / Helse / Enklere betaling – s 11: Jobbe i HK – s 12: Bidrar til aktivitet


MÅ SKILLE MELLOM STRØM OG NETT NVE har pålagt nettselskapene å ha egen hjemmeside. Det har ført til at HelgelansKraft har måttet gjøre endringer på nettsiden. – På nett er vi monopolister, men ikke på strøm. Ettersom kundene selv skal kunne velge strømleverandør, er vi pålagt av NVE å skille informasjonen tydelig. Tidligere har vi kunnet informere kundene våre via én nettside, nå må vi ha et vanntett skott mellom informasjon om strøm og nett, og kan heller ikke linke mellom sidene, forklarer Frode Dorp, kundeansvarlig nettsaker. – Dersom dette oppleves som negativt for servicenivået vårt, så er det bare å beklage, sier Frode Dorp, kundeansvarlig nettsaker.

SIKRER GOD FORSYNINGSSIKKERHET Noen registrerer bare at den er der, andre forbanner den; nettleia. Men hva hadde skjedd om strømnettet ikke ble driftet og vedlikeholdt? Å kjøpe strøm på børs og selge den videre er ikke det som krever mest ressurser. Langt mer utfordrende er det å få strømmen fram til deg og meg – helst uten avbrudd. – Strøm er en spesiell vare. Den produseres og leveres fortløpende uten at så mange tenker over det – helt til den av en eller annen grunn forsvinner. Da blir det ramaskrik, for vi er helt avhengig av den. Vårt hovedmål er å holde en god forsyningssikkerhet, sier nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft.

HelgelandsKraft er også pålagt å kreve inn statlige avgifter, og av nettleia utgjør dette 30 prosent. Resten skal dekke drift og vedlikehold av eget nett og betaling til Statnett for bruken av sentralnettet. Det ligger an til store investeringer i kraftnettene framover. Statnett må bygge større overføringer mellom landsdelene. Det er store diskusjoner om hvem som skal ta regninga for den store sentralnettsutbygginga i Norge.

– Vi forsyner strøm langt oppå fjellet, ut i øyene og til fire byer. Helgeland er et Norge i miniatyr. Det gjenspeiler seg også i at nettleia ligger på landsgjennomsnittet, påpeker Valla. Å drifte dette nettet krever infrastruktur, mannskap og materiale. Av HelgelandsKrafts 260 ansatte jobber ca. 200 med nettet. – Nettleia er innbakt i prisen. Hos oss synliggjøres det hva som er fast og hva det koster per kilowattime. Slik har det vært siden Energiloven kom i 1992, sier Valla.

– Vil ikke industri eller produsenter ta den, så er det vi som må gjøre det. Vår største utfordring er å bygge for å ta imot mer fornybar kraft, sier Valla. Fra 2014 blir det en felles nasjonal tariff på alt regionalnett.


ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS Spennende arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø er begreper som er knyttet til HelgelandsKraft. – På Helgeland kan det være et generelt problem å få tak i spesielt ingeniører, men for oss har det gått greit. Det gode omdømmet kan være forklaringen på at søkermassen til ledige stillinger er god, sier organisasjonssjef Arent Johan Hugaas.

VIL VÆRE EN GOD KOMMUNE Å BO I

Ledige stillinger finner du på www.helgelandskraft.no og på Facebook.

Fotograf: Hege Sæthre Lind

4/5

6/7

Vevelstad har i mange år greid å holde folketallet stabilt og gitt tjenester til innbyggerne. Investeringslysten framover er stor! – I løpet av januar håper vi å få ut anbudet på gang- og sykkelsti langs Kystriksveien/fylkesvei 17, et prosjekt til flere millioner. Deretter går vi i gang med sentrumsplanen. Fram til våren utreder vi bygging av nytt basseng, noe jeg håper å legge fram til politisk behandling før sommeren. Vi arbeider også med kjøp av nye næringsarealer. Investeringer på flere millioner skal bidra til at Vistenfjorden, som er en del av Nasjonalparken Visten/Lomsdal, skal få breiband og mobildekning, sier ordfører i Vevelstad, Ken-Richard Hansen. Hansen er også glad for at fylkeskommunen/Statens Vegvesen starter arbeidet med nytt fergeleie i Forvik, og at HelgelandsKraft er i gang med arbeidet med ny hovedlinje til Sør-Helgeland. Dette har vært en lang ferd og har tatt mange år. – Takk til alle som har bidratt positivt for å få dette til! – Alt koster penger, derfor er utbyttet fra HelgelandsKraft godt å ha, og eierskapet gjør at det drypper litt på alle, både store og små. Sammen med eiendomskatten brukes det til investeringer som alle får nytte av. – Å få være ordfører i en kommune hvor det skjer så mye og investeres flere 100 millioner, er virkelig artig!

JOBBER I HK MULIGHETER PÅ HELGELAND Med en fersk master i informatikk fra NTNU i bagasjen, begynte Espen Skarsbø Olsen (25) å ønske seg heim til Mosjøen. Tilbud om en Traineestilling i HelgelandsKraft gjorde valget enkelt. – Etter at jeg hadde takket ja til jobben, var det mange som sa til meg at jeg var heldig som fikk jobbe for HelgelandsKraft. Organisasjonen har helt klart et godt rykte som arbeidsplass, sier Olsen som skal være i traineestillingen fram til sommeren. I HelgelandsKraft drifter han IT-systemene sammen med de andre på IKT-avdelinga. – I tillegg har folk på huset begynt å lære seg nummeret mitt, så det blir litt farting rundt på huset for å hjelpe folk med akutte dataproblemer, ler Olsen. Han er svært fornøyd med å få bruke utdannelsen sin i heimbyen på Helgeland. – Etter at traineeperioden er over, håper jeg på fast jobb, fastslår Olsen.


KUNDESENTERET SVARER Bruker jeg mindre strøm hvis jeg monterer dimmebryter på lysene? – Ja, enkelt forklart fungerer det slik at jo svakere lys, jo mindre strøm bruker du. Mona Nikolaisen

Hva får dere oftest spørsmål om på kundesenteret? – Kundesenteret fungerer også som sentralbord og vi tar i mot alle inngående samtaler. I avlesningsperioder gjelder nok mesteparten av henvendelsene avlesninger, mange kunder leverer avlesningen via målertelefon, internett eller e-post. – Når fakturaene er utsendt, er det ofte fakturaspørsmål om forbruk, priser, betalingsutsettelser og i tillegg til en del korrigeringer av fakturaer dersom avlesningen er stipulert. Kundene tar også kontakt med oss ved flytting eller andre endringer i kundeforholdet. – Mange kontakter oss via e-post og vi prøver da å besvare disse så raskt som mulig. Vi har også henvendelser fra kunder rundt om i landet som er interessert i pristilbud.

ENKLERE BETALING MED E-FAKTURA Bruk e-faktura! Det er oppfordringen fra HelgelandsKraft. – Hver enkelt må selvsagt finne ut hva som passer dem, men vi kan informere om at e-faktura er tilgjengelig for våre kunder, sier Frode Dorp, kundeansvarlig for nettsaker hos HelgelandsKraft. Fordelene er mange. Når du benytter e-faktura får du fakturaen rett inn i nettbanken med ferdig påfylt kidnummer. Om du er ute på reise, er det lett å få betalt regningen så lenge du har tilgang til internett. I tillegg er det miljøvennlig å droppe papirfakturaer.

Rune Lyng overtok sjefsstolen i sommer, men treningssenteret i Mosjøen har en lang historie og et godt opparbeidet omdømme i byen midt i Norge.

I dag bruker 27 prosent av HelgelandKrafts kunder e-faktura. Fra neste strømregning vil alle kundene få en påminnelse om at dette er tilgjengelig. – For dem som benytter nettbank, vil det ved neste betaling dukke opp et spørsmål på skjermen om du vil ha e-faktura ved neste forfall. Det eneste du trenger er å krysse av for ja, forteller Dorp. – Men valget er ditt, og du gjør det du syns er enklest, sier Dorp.

Satser friskt Ca. 80 bedrifter er medlem hos Frisk 3, som tilbyr både trening og bedriftshelsetjeneste. Senteret har knyttet til seg fysioterapeut, ernæringsfysiolog og lege og kan tilby en totalpakke innen helse. Kvadratmetrene er godt utnyttet, men Frisk 3 satser videre og planlegger investeringer for nærmere to millioner. – Vi skreddersyr kurs og har egne kurslokaler, noe som gjør oss svært fleksible og kan tilpasse tilbudet etter det kundene


HELSE TIL ALLE

Folkehelse står over profitt, sier en engasjert daglig leder i treningssenteret Frisk 3 i Mosjøen.

6/7

etterspør. I Mosjøen er Frisk 3 alene om å kunne tilby denne pakken. Vi er ikke i konkurranse med offentlige helsetjenester, men et supplement, sier Lyng. Lokalt eierskap – Lokalt eierskap gjør at vi står fritt til å sette fokus på det vi syns er viktig i vår by. Vi er veldig glade for å ha eiere som setter kvalitet og lokalt eierskap over profitt. I desember sponset Frisk 3 nytt flomlysanlegg ved Mosjøen skole slik at kunstgressbanen og lekeplassen kan brukes til lek også i den mørke årstida. Å gi gaver til noe som stimulerer til folkehelse i heimbyen, er riktig bruk av overskuddet, mener Lyng.

Kvalitet – Vi har en klar filosofi, og det er at folk skal trives her hos oss. Vi skal ha det reint, apparatene skal være i god stand og tjenestene våre skal være kvalitativt gode. I hele treningssenteret finnes det soner der folk kan slappe av og prate med andre. Helse er ikke bare kropp. Å trives og å være i kontakt med andre er også viktig, sier Lyng. De ansatte er til stede for folk som trener med gode råd, veiledning og en prat. Frisk 3 er fornøyd med å være i Mosjøen, men planlegger å ta med seg filosofien sin til flere steder på Helgeland. Siste måneders strukturendring har lagt til rette for vekst.


BIDRAR TIL AKTIVITET

– Det er fascinerende å se på alt som foregår i lokalsamfunnene på Helgeland! Det sier Ann-Helen Baadstrand som har ansvar for sponsoratene i HelgelandsKraft.

som får støtte fra oss skal få en sum som er så pass stor at den har betydning for foreningen. I snitt ligger sponsoratene på 10 000 kroner, forteller Baadstrand.

Før fristen gikk ut 1. desember, hadde HelgelandsKraft mottatt 385 søknader fra lag og foreninger på Helgeland som ønsker støtte til ulike formål og aktiviteter. – Det skjer så mye positivt! Det er imponerende mange prosjekter og aktivitetsnivå i hele regionen, og det er veldig hyggelig å kunne være med å støtte en god del av dette, sier Baadstrand.

Mange av dem som mottar støtte fra HelgelandsKraft, setter tydelig pris på gaven og sender inn både bilder og brev med takk for støtten. – Dette setter vi stor pris på og vi deler alt internt sånn at alle ansatte ser hva støtten fra oss betyr for folk, forteller Baadstrand. Når årets søknader er behandlet i månedsskiftet januar/ februar, vil alle som har søkt få svarbrev fra Helgelandskraft. Resultatet vil også bli offentliggjort på www.helgelandskraft.no.

Sentralbord 75 10 00 00 / Målertelefon 800 33 288 / Feilmelding 75 10 07 51 Kundesenteret 75 10 00 33 / kundesenteret@helgelandskraft.no Redaktør: Arild Inge Markussen / Tekst, foto og design: Mye i Media Helgelandskraft: Boks 702 – 8654 Mosjøen / www.helgelandskraft.no

myeimedia.no-MYME0160

I år skal 2,5 millioner deles ut. – Vi ønsker å nå så mange som mulig, samtidig ønsker vi at de

Regn med oss!  

Et magasin fra Helgelandskraft