Page 1


PO RTFO LIO


Köz é pül e t e k

Na g y k ov á c s i S z ül é s z eé sNőg y óg y á s z a Ma g á nk l i ni k a ANa g y k ov á c s iMa g á nk l i ni k ae g y26e g yá g y a ss z ül é s z eé snőg y óg y á s z ak l i ni k a ,k öz pon műt őe g y s é g g e l ,s z ül é s z ee lé spos z t ope r av os z t á l l y a l , me l y be naf e k v őbe t e ge l l á t á s onk í v ül a mbul á nsj á r óbe t e ge l l á t á s , a s s z i s z t á l tr e pr oduk c i óé sg e ne k a i l a bor a t ór i umi sműk ödi k . z i nt+t e t őt é rma g a s ,at e l e kl e j t é s emi a t e l j e ss z i nt e l t ol á s s a lk é s z ül t :ahá t s ót r a k t usr a k t á r a if öl da l ák e r ül t e k ,mí ga ze me l e t 2s f e k v őbe t e gs z obá i „ f öl ds z i nt r e ”ny í l na k . F é l k ör í v e sk i a l a k í t á s á tabe na poz á s , v a l a mi nta zé pül e tbőv í t he t ős é g ei ndok ol j a . Azé pí t mé ny„ A” é s” B”s z á r ny bólé sa za z ok a tös s z e k öt ő„ üv e g doboz ból ”–á t r i umbólá l l .Af öl ds z i ntaj á r óbe t e ge l l á t á s ,a za s s z i s z t á l tr e pr oduk c i ó,a g e ne k a i l a bor a t ór i um, ame nt őbe j á r a t , v a l a mi ntaf öl da l a s z a k a s z ok onr a k t á r oz á sf unk c i ói na ka dhe l y e t . Azá t r i umba nk a po he l y e ta be t e g s z á l l í t ól i, a me l l y e l k öz v e t l e nül as z ül ős z oba–műt őbl ok k–pos z t ope r avr é s z he zs z á l l í t ha t óabe t e g . Az„ A”bl ok k ba n, a ze me l e t e n e g y s é g e sz s i l i pr e nds z e r r e l k i a l a k í t o 3á g y a ss z ül é s z e t , 9á g y a spos z t ope r ave g y s é gé sműt őkműk ödne k , ak é ts z á r ny a tös s z e k öt őg a l é r i a v á r ók é ntf unk c i oná l ,mí ga„ B”bl ok k ba n8á g y a ss z ül é sut á ni é s6á g y a snőg y óg y á s z af e k v őbe t e gos z t á l yk a po he l y e t .A14da r a be g y á g y a ss z obanöv e l ia zi n mi t á sé sag y or sg y óg y ul á se s é l y é t .Azé pül e tt e t őt e r é ne k„ A”bl ok k j á ba ng é pé s z e t ,” B”bl ok k j á ba ni g a z g a t á s , or v os i s z obá ké snőv é r öl t öz őkk a pt a khe l y e t , a zá t r i umf öl épe r g ol á st e r a s zk e r ül t . É pí t é s z e pr og r a mös s z e s e n: 3958, 80m²

Na g y k ov á c s i S z ül é s z e t nőg y óg y á s z a Ma g á nk l i ni k a


Ma t e r ni t yS z ül é s z eé sNőg y óg y á s z a Ma g á nk l i ni k a 1125Buda pe s t , Kút v öl g y i út4. , S e mme l we i sE g y e t e m, Kút v öl g y i k l i ni k a i t ömb, V . e me l e t Az1940be né pül tk ór há ze r e de t e r v e z őj e ,Cs á nkE l e mé r– ,mi nda me l l e ,hog yk or á na kl e he t ős é g e i t ma x i má l i s a nk i ha s z ná l v a ,aha z a iv i s z ony okk öz ö e g é s z e núj s z e r ű,11s z i nt e s ,t ömbös ,v e rk á l i s e l r e nde z é s s e l t e r v e z e, a mi ak or á bbi pa v i l onosr e nds z e r ű, e l s z ór té pül e t e k ből á l l ók ór há z a k hozk é pe s t l é ny e g e s e n k or s z e r űbb be t e g moz g a t á s t ,c e nt r a l i z á l t or v os ik i s z ol g á l á s t e r e dmé ny e z e – be l s őé pí t é s z e t é be namode r n, s z t af or má k a té sk ors a j á t os s á g a i na ks z í ne i ta l k a l ma z t a .L é ny e g e s dol og na kt a r t o uk ,hog yk or á na k/ ba uha us /mode r ne l e me i t ,s z í n-e sf or ma v i l á g á tv i s s z a hoz z uk , ug y a na k k ore g y„ k or t a l a n” ,demé g i smode r n,k é ny e l me té ss z t a s á g ots ug á r z óha r moni k usl é g k ör t hoz z unkl é t r e , a hol a zor v oso honos a nmoz og , abe t e gpe di gúg yé r z i , bi z t ons á g ba nv a n. At e r v e z é spont osf e l mé r é s it e r v e ke l k é s z í t é s é v e lk e z dődö ,e z e kut á nk öv e t k e z e as z i ntt e l j e s áe r v e z é s e , me l y e taMe g r e nde l őv e l , aKór há zor v os i g a z g a t á s á v a l , aKul t ur á l i sé sÖr ök s é g v é de l e mme l , v a l a mi ntt öbbs z a k ha t ós á g g a lpá r huz a mos a ne g y e z t e t v ea l a k í t o unkk i ,ama ik or na ké se l őí r á s ok na k me g f e l e l őe n.Mi v e la zá t a l a k í t a ndós z ül é s z e t nőg y óg y á s z a t na kc s ök k e ntmé r t é k be n,deüz e me l ni e k e l l e ,v a l a mi ntama g a sé pül e tt öbbis z i nt j e i nműt ők ,i nt e nz í vos z t á l y okműk ödt e k ,amode r ni z á l á s t üt e me z ni k e l l e, hog yaz a v a r t a l a ne l l á t á sf e nnt a r t ha t óma r a dj on. At e l j e sé pí t é s z e, g é pé s z e, e l e k t r omosé sor v os t e c hnol óg i a i é sbe l s őé pí t é s z e me g új ul á sut á n, 2010. j úl i us1j é nk e z dt eme gműk ödé s é tama g á nk l i ni k a .

É pí t é s z e pr og r a m: f e k v őbe t e gr é s z379, 78m² pe r i ope r av272, 64m² i g a z g a t á s 202, 29m² műt ők 315, 23m² g e y é b178, 22m² ös s z e s e n 1348, 17m²


Köz é pül e t

Ma t e r ni t ys z ül é s z e t nőg y óg y á s z a t Kút v öl g y i Kl i ni k a i T ömb


Műt őbl ok k


P os z t ope r ave g y s ĂŠ g


K贸r t e r e m


F ür dő


Ma t e r ni t yS z ül é s z eé sNőg y óg y á s z a Re nde l ői nt é z e t , J á r óbe t e gE l l á t á s1125Buda pe s t , Kút v öl g y i út4. , S e mme l we i sE g y e t e m, Kút v öl g y i Re nde l ői nt é z e t–J á r óbe t e ge l l á t á s Ame g l é v ők ór há z é pül e t1979be n, P á z má ndi Ma r g i tt e r v e i a l a pj á nr e nde l ői nt é z es z á r nny a l bőv ül t . Ame g l é v ő, t öbbs z i nt e sé pül e t1. e me l e t é name g l é v őr e nde l őké sa z okt e l j e s g é pé s z e f e l mé r é s eé s dok ume nt á l á s a ut á n mode r n,a k or s z e r ű nőg y óg y á s z a te s z k öz e i tf e l v onul t a t ór e nde l ő- é s di a g nos zk a ik öz pont k e r ül tk i a l a k í t á s r a ( r e c e pc i óv á r óhe l y i s é g g e l ,3dbs z ül é s z e –nőg y óg y á s z ar e nde l őv e l ,2dbUHdi a g nos zk a ir e nde l őv e l ,be l g y óg y á s z at a ná c s a dór e nde l őhe l y i s é g g e l,mi nt a v é t e l ihe l y i s é g g e l, c i t og e ne k a i l a bor r a l , DNSl a bor r a l ) . Al e g új a bbk or i or v os i é sg é pé s z ek öv e t e l mé ny e kame g l é v ős t r uk t úr á babe l s őé pí t é s z ee s z k öz ökf e l ha s z ná l á s á v a l k e r ül t e ke l r e j t é s r e . Ama g á nr e nde l őha s z ná l a t bav é t e l e2010.má r c i us1j é nt ör t é ntme g ,ak öz r e műk ödős z a k ha t ós á g ok ,v a l a mi ntaKul t ur á l i sé sÖr ök s é g v é de l miHi v a t a le g y e t é r t é s é v e lé sa z ót ai s üz e me l aMe g r e nde l őké sabe t e g e kl e g na g y obbme g e l é g e dé s é r e . ös s z e s e n:

372, 82m²


Köz é pül e t

Ma t e r ni t yj á r óbe t e ge l l á t á s Kút v öl g y i Re nde l ői nt é z e t


Ba l a t onf ür e di Köz é pül e t

v ol tE s t e r há z y k a s t é l y á t a l a k í t á s a s z í v k ór há z z á

AXVI I I .századbanépül tEsterházy-kastél ytervezésif el adatunkszeri nt39ágyaskardi ol ógi ai rehabi l i táci ósszí vkórházkéntműködnetovább.Legf őbbtervezésiszempontazvol t,hogyaz országosanvéde épül etképe,amáraki al akul t,véde kertkapj aal egf őbbhangsúl yt.A szakmaiprogram al apj án az épül etj el entős bőví tésre szorul ,mel yeta beépí tési l ehetőségek,i l l etve műeml ékiado ságokf őkénttérszí n al a beépí téskénttesznek l ehetővé. Ennekmegf el el ően a megl évő kastél yépül etal á utól ag kéttovábbiszi ntkerül :az 1. pi nceszi ntgeometri áj aakastél yerede kertj éti dézimeg,í gynyúl vafinomanvi sszaa kezdetekhez.Azezal af ekvő2. pi nceszi ntgépésze ,raktározásiésparkol ószi ntként funkci onál . Aműeml ékiépül etátal akí tásasoránfigyel embekel l e venni ,hogyazépül ethoml okzat-és tető ki al akí tása megmaradj on,ennek megf el el ően az épül etben a f öl dszi ntf el e gyakorl al agcsakamegl évő f őf al rendszerkerülmegtartásra– új ,tűzvédel mi l egi s megf el el őmonol i tvasbetonf ödémek,készül nek.Atetőazerede haj l ásszögmegtartása mel l e mi ni mál i smértékbenmegemel ésrekerül t,és–mi velegytetőf el épí tményazépül et erede tömegétj el entősenmegvál tozta avol na–egyol yanf erdeüvegtetőtal ko unk, mel ynekárnyékol ól amel l áiésf éml emezf edésesegí tségéveladtukvi sszaaki i ndul ó f ormá m t. Azal koto –modernorvosiéskórház-technol ógi ai ,i gényeketki el égí tő–épül etetmi nda Beruházó,mi ntazOrszágosMűeml ékitanácsadótestül etegyöntetűl eg,krikanél kül támoga a. Funkci onál i ski al akí tás: P2szi nt:mél ygarázs,gépészet P1szi nt:bej ára szi nt,recepci ó,váró,val ami ntaközönségf orgal miterül etektőlel vál aszto vi zsgál ók,rehabi l i táci ósmedence,öl tözők Föl dszi nt,I .ésI I ,emel et,tetőtér:f ekvőbetegel l átás Épí tésze programösszesen:2474, 83m²


A me g l é v őé pül e ta l a poz á s aat e r v e z e é pül e tt e r he l é s é r e mé r e t e z e j e t g r ou ngt e c hnol óg i á v a lk e r üll e mé l y í t é s r e ,mí ga z é pül e t homl ok z a t a e l ő há t r a hor g ony z o hé z a g os c öl öpf a l munk a t é r ha t á r ol á sk é s z ül ,me l y ne kv é de l mé be nk é s z üla z új di l a t á c i ós e g y s é g . Az me g l é v őa l a poz á sl e mé l y í t é s e ut á na mé l y é pí t é ss z e r i n dúc ol a t oke l he l y e z é s e , i l l e t v ec öl öpf a l hor g ony ok e l k é s z í t é s ev é g e z t é v e le l é r é s r ek e r ülal a v í r s í k .Ak é s őbbk i v á l t á s r a k e r ül őj ea ls z a k a s z oka l a k é tüt e mbe n~ 50/ 60c msmé r e t e z e t e he r e l os z t óg e r e ndak é s z ül , me l y e kf e l a da t aaj ea l ból me g ma r a dó v a s be t onpi l l é r e kt e r he i ne ke l os z t á s al e s zaj e t os z l opokf öl dbe n ma r a dós z a k a s z a i r a .T öbbr é t e g be nt ömör í t e 30c msv a s t a g s á g ú k a v i c s á g y a z a tk é s z ül ,me l y pa pl a ns z i v á r g ók é nti sf unk c i oná l .A be j á r as z i nta l a 30c m,mí gamé l y g a r á z sa l a s z a k a s z on40c m s z e r k e z e v a s t a g s á g ú v í z z á r ó l e me z a l a p k é s z ül ,a v a s be t on bé l é s f a l a k ,ma j dav í z s z i nt e st á ma s z tbi z t os í t óf ödé me ke l k é s z ül t e ut á nbont ha t óa zi de i g l e ne sdúc ol a t .


Ra hóI r oda há z1118Buda pe s t , Ra hóu. 11. e ls í kt e l e k r es z a ba doná l l óbe é pí t é sme l l e ,pi nc e+f öl ds z i nt+2e me l e tma g a si r oda há zk e r ül tt e r v e z é s r e .Api nc et e l j e s Köz t e r ül e t emé l y g a r á z s k é ntf unk c i oná l . Azé pül e tna g yá t r i umma l k e r ül tk i a l a k í t á s r a , e z á l t a l bi z t os í t v aana g y obbhoml ok z af e l ül e t s e g í t s é g é v e l al e he t ől e g t öbbt e r mé s z e t e sme g v i l á g í t á s úi r oda t e r e t . Ar e c e pc i ór ól k ör bef ut óol da l f ol y os ór ól k e r ül ne kf e l t á r á s r a aj e l l e mz őe ns z a ba donf or má l ha t ót e r ül e t űi r oda he l y s é g e k .Mi nde ns z i ntk öz pon k öz l e k e dőté sv i z e s bl ok k otk a p.Aza l a pr a j z i r e nds z e r ne kk ös z önhe t őe ns z i nt e nk é nts z i nt et e t s z ől e g e ss z á múbé r l őne kk onfig ur á l ha t óka z„ A”os z t á l y osi r oda t e r e k ,i l l e t v e ma x i má l i sabé r bea dha t ót e r ül e ta r á ny aame g é pí t e ndőös s z e st e r ül e t he zk é pe s t .Azé pí t mé ny ma g a s s á gt a r t á s ami a v i s s z a húz o pe nt hous es z i ntt e t ők e r t e se x l uz í vi r odá k na k / t á r g y a l ók na ka dha the l y e t . mé l y g a r á z s :1368, 69m2; f öl ds z i nt :977, 62m2; I . e me l e t : 977, 62m2; I I . e me l e t : 565, 13m2; ös s z e s e n: 3889, 06m² É pí t é s z e pr og r a m:

I r oda há z


Köz é pül e t e k


Vá r os é pí t é s z e, v á r os s z e r k e z ek a pc s ol a t ok

STADI ONOK Vár osr endezési t er vpál yázat

BUDAPEST XI V.ker ül et

e r v e z é s ik onc e pc i ós z e r i ntav á r os s z e r k e z e t e té r i nt őa ut óut a kr a c i ona l i z á l á s r ak e r ül ne k .A t e r ül e tj e l e nl e g it öme g k öz l e k e dé s i At k a pc s ol a t a i é sat öme g k öz l e k e dé sv ona t k oz á s á ba nj a v a s ol tt á v l af e j l e s z t é s e k–k ül önös e name t r óv ona l a k a té r i nt őe nha t á r oz z á kme g at e r ül e tg y a l og os a ni g é n y bev e he t őf ői r á n y a i t .Újme t r óme g á l l óé si de i g l e ne sv a s út á l l omá sk i a l a k í t á s ar e nde z v é n y e ke s e t é na s por t l é t e s í t mé n y e kk öz v e t l e ne bbme g k öz e l í t é s é ts z ol g á l j á k . APus k á sF e r e ncS t a di oné saP a ppL á s z l óS por t a r é nas z i nt be l ifiz i k a i k a pc s ol a t á na kk i a l a k í t á s aa zújl a bda r úg ós t a di one l he l y e z é s é v e lag y a l og os ,ak e r é k pá ré sag é pj á r műf or g a l om s z é t v á l a s z t á s á v a l v á r os r e nde z é s i s z e mpont ból k e dv e z őme g ol dá s . Azút v ona l a ké st e r e kk i a l a k í t á s á ná l fig y e l e mbev e ükak é ts z ur k ol ót á borbi z t ons á g os be e ng e dé s é ta za do r e nde z v é n yt e r ül e t é r e ,e zat e r v e z é s ik onc e pc i ós z e r i ntk e r e s z t e z é s me nt e s e nbi z t os í t ha t ó. At e r v e z é s it e r ül e t j e l e nl e gi sj e l e nt ősna g y s á g úz öl df e l ül e t e k k e l r e nde l k e z i k , me l y e kk i e me l t e nf ont os a kas z űk e bbk ör n y e z e t( Z ug l ó)é sBuda pe s te g é s z é t t e k i nt v e .E nne kfig y e l e mbev é t e l é v e lat e r v e z e be é pí t é s e ke l he l y e z é s eut á nal e he t ős é g e k he zk é pe s tmi né lna g y obbös s z e f üg g ő z öl dt e r ül e t e kk i a l a k í t á s aac é l , k ül önös e nak i e me l tg y a l og ost e ng e l y e kme nt é n.


Megmar adóésel bont andó épül et ek

Műeml ék v édel em,ér t ék v édel em:At er ül e t ent a l á l ha t óműeml ék ekéshel y iv édel em a l a á l l óépül e t ekmeg t a r t á s a ,meg őr z és eat er v e z és i k onc epc i ós z er i ntmeg v a l ós ul . Ameg t a r t á s r aa j á nl o épül e t eks z ük s ég esf el új í t á s r ak er ül nek . Nemz e Ar énamér e t énekmeg ha t á r oz á s a : At el j eseg és z ébenf ede pá l y ahos s z t eng el y eés z a k dél i t á j ol á s ú. Azeg és zl é t es í t mény , í g yal el á t ók i saF I F AésUE F Aá l t a lel őí r ts z a bv á ny ok na kmeg f el el nek .A65000f ér őhel y he zk i s z er k es z t e l el á t ók hozi l l es z t e ükhoz z áak i s z ol g á l ó f unk c i ók a t , s z er k e z e mér e t ek e t , í g ya l a k ul tk i at er v ek ens z er epl őbe f og l a l ót ömeg . Meg k öz el í t és : T er ül e el hel y e z k edés éből a dódóa nas t a di onk öz v e t l enk ör ny e z e t eg y a l og os a n, k er ék pá r r a l , t ömeg k öz l ek edés s el , i l l e t v ea ut óv a l mi nden i g ény tk i el ég í t ően meg k öz el í t he t ő.A 3 s z i nt esk i a l a k í t á s ,ésat öbb i r á ny bólmeg k öz el í t he t őt er ül e tel őny e,hog yk ul t ur á l i s r ende z v ény ek ,s z a ba dt ér ipr og r a moka l k a l má v a lat er ül e tk öz t er ül e t k éntf unk c i oná l ,s z a ba dk öz l ek edés iá r a ml á s tbi z t os í t v a .S por t es emény ek a l av i s z ontak öz l ek edés i r ends z ers z epa r á l ha t ó, at ömeg ekmoz g á s ael l enőr i z he t őési r á ny í t o.

Közl ekedésikapcsol at ok


Bout i quehot el , Abá ds z a l ók A’ 80a sév ek benépül tS ZOTüdül őépül et ef el mér és r eésá t a l a k í t á s r a k er ül tol ymódon,hogyamegl év ős z er k ez et enal ehet ől egk i s ebb á t a l a k í t á s ok a tk el l j enes z k öz öl ni . Azépül etegyúj bur k ol a t i héj j a l l et t bec s oma gol v a ,a zer edet if őf a lr ends z ermegma r a dt ,a z onba negy di na mi k usújhoml ok z a t ik i a l a k í t á sj öt tl ét r e .Al egúj a bbépí t és z et i t r endek nekmegf el el ően„ f el öl t öz t et et t ” épül etépül et ener get i k a i l a g k edv ez őbbga z da s á gos a nüz emel t et het ő, „ z öl d” l et t . As z obá kmi ndegy i k e egy edi l eg t er v ez et t , gondos a n s z epa r á l t ,k edv ez ő bena poz á s ú, aT i s z at ór apa nor á má s . É pí t és z et i pr ogr a m ös s z es en: ~400m²


Ak onc e pc i ó „ E g y e ns úl y , moz g á sé sv á l t oz á s ” . E z tag ondol a t otf e l ha s z ná l v ac é l unka za ny a c é gá t g ondol ts z t a , s k a ndi ná vde s i g nba nme g á l modo br a ndma nua l j é ne ka l a pj a i na ma g y a rl e á ny v á l l a l a tbr a ndma nua l j é ne kme g a l k ot á s a . há r ma s s á g ot ”t ov á bbf e j l e s z t v eol y a nújf or ma e l e me ts z e r e ünk A„ v ol na l é t r e hoz ni ,a me l y modul á r i s ,k önny e n -é sa s z e k r é ny t a r t a l má na kf üg g v é ny é be ns z a ba donv a r i á l ha t óe l e m,ös s z e i l l e s z t v e v á l t oz a t osé sdi na mi k usf or má te r e dmé ny e z .A3e l e mc s a t l a k oz á s a úg yl e k i s z e r k e s z t v e ,hog ya z tt e t s z ől e g e ss or r e ndbe n,v a r i á c i óba n ös s z el e he s s e ni l l e s z t e ni ,í g y3e l e mbőlal e g k ül önböz őbbf or má k a t hoz ha t j uk l é t r e–t ör é s né l k ül .Í g ya l a k ul tk ia T e l e nor„ l og ó r öppá l y á ból ”l e v e z e t e í v e k s e g í t s é g é v e le g y ol y a n há r ma s mo v ume g y s é ga mii g a z odi kabút or z a ts z e r k e z e mé r e t e i he z .Az e l e mf é ny c s óv á j á v a l v onz z aas z e me té sk i e me l i mi nda z tag ondol a t ot , a mi ac é gl og ój á v a l e g y ü s z ül e t e .Ki e me l ts z e r e pe ts z á nt unkal og ó 3di me nz i ósme g f or má l á s á na k ,al og ój e l e nt é s é ne k :k i hoz t uka2 di me nz i óss í k ból , é st a pi nt ha t óv át e ük . Cé lv ol tmé g ,hog yame g á l modo ,k i t a l á l ts z é ps k a ndi ná vr e nds z e r t nebont s ukme g :a ze l e me kj e l e nt ősr é s z é tne mc s a kf e l ha s z ná l t uk , ha ne m ak onc e pc i ór é s z é v ét e ük .A l e de sv i l á g í t á s s a le l l á t o 3 e g y s é g bőlá l l ópol c r e nds z e r ünkne mc s a kv á l t oz a t os s á g ota da ze g y e s e l e me k ne k ,ha ne m abe r e nde z é s e nt úl mut a t v aaf a l ont ov á bbf ut v a mi ntde s i g n-é spol c e l e mi sf unk c i oná l . Azújbe r e nde z é s né la ze g y s z e r űs é g ,a k önny űk i v i t e l e z he t ős é g , me g v a l ós í t ha t ós á g , mé g i s e g y e g é s z e n e g y e di di z á j n á l l t k öz é ppont ba n. Mi v e l anor v é g„ mi nt a ”t e l j e s e nl es z t ul té se g y s é g e s , ös s z e súje l e münk k e le z tk öv e ük .Úg ya züg y f é l pul t ,mi ntak i e me l t „ de mo” a s z t a l , ak i r a k a t ba nl é v ődi s pl a yt a r t ó, demé gag y e r me k s a r ok i sha r móni á ba nv a n, é se hhe zal es z t ul tf or ma v i l á g hozl ee ki g a z í t v a a zül őbút or oki s ,a me l y e ks z í ndi na mi k á j aamá s odl a g oss z í ne k ből é pí t k e z i k ,be l e s i mulk ör ny e z e t é be ,í g yt é v ee g y s é g e s s éa z t .E z ta ha r móni á tk öv e t v e ,mé g i sme g k ül önböz t e t e s z í nk ódol á s tk a pt a ka mulbr a nde k( má s odl a g oss z í ne k , „ l i g htbe i g e ” ) .


Be r e nde z 茅 s i k onc e pc i 贸


Ki r a k a t k onc e pc i 贸

Br a nd


Ré zé so honunkpá l y á z a t F unk c i oná l i se l e me kk a t e g ór i a( Mi l á nó) „ CuS t one ” A„ CuS t one ”e g é s z s é g üg y i -é sk öz ös s é g i t e r e k bes z á ntha s z ná l at á r g y – de s i g ne l e m –a me l yt öbbs z ör ös k e ős s é g e thor doz , -mi nd a ny a g á ba n,mi ndf unk c i ój á ba n.Mi nda me l l e ,hog yde s i g ne l e mé s f unk c i oná l i st á r g y , c s a pt e l e pé smos dók a g y l ói se g y be n. Ki ha s z ná l j uka r é za n mi k r obá l i st ul a j dons á g á t : abe j öv őv i z e tac s a pr é s zf e r t őt l e ní, a ze l ha s z ná l tv i z e ta mos dók a g y l ót e s z i„ á r t a l ma t l a nná ” .Ol y a n öt v öz e t bőlk é s z ül ,a me l ye l pus zt j aa ze l s őv ona l be l iba k t é r i umok t ól k e z dv e–mi ntpl . : MRS A, C. di ffic i l eé sa zE . c ol i –av í r us ok oná t–mi nt a z„ A” pus úi nflue nz a( H1N1)–a zös s z e smi k r obá t .Any a g aCuS n8, a me l yj e l l e g z e t e s ,c s a ke r r ea za r á ny úr é z–br onzöt v öz e t r ej e l l e mz ő s z í nű.Na g y onma g a sk opá s á l l ós á g g a l ,r oz s da á l l ós á g g a lr e nde l k e z i k . J ólönt he t ő,hi de g e nk i v á l óa n,mí gk é pl é k e ny e nj óla l a k í t ha t ó, v a l a mi ntk önny e nf or r a s z t ha t ó. De s i g n:A„ CuS t one ”k é tr é s z ből á l l , e g ya l s óból é se g yf e l s őből . Ak é t r é s z~ 2mm v a s t a gs a j t ol tv a g yönt ö l e me z e k bőlk é s z ül ,me l y e t he g e s z t é s s e lt e s z ünk e g y be f üg g őv é . A he g e s z t é s tc s i s z ol á s s a l t ünt e t j üke l .Aza ny a gv é g l e g e sf e l ül es t r uk t úr á j á tpol í r oz á sa dj a .A f or má t-a me l y e te g yav í zá l t a l t ök é l e t e s r ec s i s z ol tk ői hl e t e –ar é z e s z t ék a i t ul a j dons á g a i ha ng s úl y oz z á k , t e s z i ke g y e di v é . Műs z a k is pe c i fik á c i ók :A„ CuS t one ”e g ypul t r ahe l y e z e mos dóból , v a l a mi ntf a l ba é pí t e c s a pt e l e pe k bőlá l l . A de s i g nba n a hi de g c s a pt e l e pe l k ül önüla t öbbi t ől :e g yf é me s e bb,e z üs t ös ha t á s ú r é z öt v öz ee la l a k í t j ukk i–CuNi 25,a me l ys z i nt é na n mi k r obi á l i s .A mos dó mé r e t e i :66 x 46, 5 x 25, 5c m -a me l y ha s onl a t os e g y á l t a l á nos a nk i a l a k í t o mos dómé r ea r t omá ny á hoz .


„ A„ t é r ha t á s ”c í műműs oraDunat é v éma g a z i nj a ,me l y be n be l s őé pí t é s z e ka dna kha s z nost a ná c s ok a t ,é sk öz be nl a k be r e nde z é s i i r á ny z a t ok k a l i sme g i s me r t e kané z ők e t ,f e l hí v j á ka fig y e l me tav á r ha t ót r e nde k r e . ”Aműs ors z e r k e s z t őie bbea műs or bahí v t a kme gk é ta l k a l omma l . E l s őa l k a l omma le g yme g l é v őv á l y og há zá e r v e z é s eé smode r ni z á l á s av ol tac é l .Ahá zfia t a lhá z a s pá rt ul a j dona ,a k i k bőv í t e nis z e r e t né kac s a l á dot .Abe j á r a tá t he l y e z é s é v e le ddi g ha s z ná l ha t a t l a nt e r e k e tt udt unkbe v onni a za l a pr a j z ba . Ana ppa l i é t k e z ő– k ony hal e v á l a s z t á s r ak e r ül ta zi n mbl ok k t ól , a hol k é tv i z e s bl ok k ot a l a k í t o unk k i . Mi nde nhol a k a dá l y me nt e s s é g r e ,v a l a mi ntma x i má l á st é r k i ha s z ná l á s á r at ör e k e dt ünk a he l y i s é g e kt úl z s úf ol á s a né l k ül .A t é r é r z e t e t növ e l t ükna g yny í l á s z á r óke l he l y e z é s é v e l ,me l l y e lne mc s a k v i l á g os s át e ükat e r e t ,dee g y úa lös s z e k a pc s ol t uka z ta k ör ny e z ee l .A k ony ha k i a l a k í t á s á ná lf ont os na kt a r t o uk , hog yahá z i a s s z onyt üs t é nk e dé sk öz be ns el e g y e ne l k ül öní t v e c s a l á dj á t ól : t é r be ná l l ós z i g e t k ony há v a l bőv í t e ükk ony ha pul t ot ,me l yv é g é be n,apul t ná l av e ndé g e kv a g yaf é r jfig y e l he a há z i a s s z ony munk á j á t .A na ppa l i ta k ony ha é t k e z őt ől v i z uá l i s a ne g yt é r be ná l l ók a nda l l óv a l ha t á r ol t uke l .


Be l s őé pí t é s z e t

Kós pa l l a g-c s a l á di há z


Be l s őé pí t é s z e t-Kós pa l l a g-c s a l á di há z


A„ t é r ha t á s ”k öv e t k e z őa dá s á ba ne g yc s a l á dihá zg y e r e k s z obá i na kk i a l a k í t á s av ol t aaf e l a da t .A2s z obai k e r l ur k ók é ,a k i k3é v e s e k .Ké t v a r i á c i ós z ül e t e. I dőt á l l óbe l s őé pí t é s z ek i a l a k í t á sv ol tac é l , a mi e l s őv a r i á c i ók é nta z ta zá l l a pot ott ük r öz i , a mi k orag y e r e k e kmé gk i c s i k . E k k ora ze g y i khe l y s é gj á t s z ós z oba k é nt ,mí gamá s i ka l v ós z oba k é ntf unk c i oná l .Ak é ts z obag y a k or l al a ge g y be ny i t o t é r :aj á t é ké sapi he né se g y be ol v a d.E hhe zol y a npuffok a tha s z ná l t a m,a me l y e kpuhá k ,ug r á l niv a g ya k á rpi he nnil e he tr a j t uk .Kül önt e r e tt udt unka dnia s z a ba dj á t é k na k , ne mk e l l mi nde ne s t ee l pa k ol ni , mé g s e me s ünkha ny ae g yk i ntf e l e j t ej á t é k a ut ón. Abe r e nde z é s e k„ s e ml e g e s ”s z í nűe k , í g yak é s őbbi e k be ni sf e l ha s z ná l ha t ókk ül önböz ősl us úe nt e r i őr ök höze g y e di r e l a x á c i óse l e me k k é nt . Amá s odi kv a r i á c i óba nas z obá ks z e pa r á l á s á v a l 2e g y f or mak i a l a k í t á s ús z obá thoz t unkl é t r e , me l y e k be nug y a na z ok a tabe r e nde z é s i t á r g y a k a tos z t o uke l , mi nta ze l őz ők be n, v a g y i sne mk e l l ek i dobnunkame g l é v őbút or z a t ot :f e l nő e s e bbéa l a k í t o ukak é ts z obá t , mi nde nk i s a j á tg a r dr óboté sá g y a tk a po , új e l e mk é nte g ya s z t a l é ss z é kk e r ül tbemi ndk é the l y s é g be . É r de k e s s é g k é ppe nme g mut a uk , hog yug y a ne z e nbe l s őé pí t é s z ee l e me k , bút or okf e l ha s z ná l á s á v a l e l e g á nsna ppa l i i sk i a l a k í t ha t ó.


Be l s őé pí t é s z e t

T e l k i -c s a l á di há z


T e l k i -c s a l รก di hรก z-I . f รก z i s-Ba ba s z oba


T e l k i -c s a l á di há z-I I . f á z i s-T i né dz s e r s z oba


F e l a da t unke g yi g a z á nk i sl a k á sbe l s őé pí t é s z e op ma l i z á l á s ae g yi dős há z a s pá rs z á má r a .Ame g l e he t ős e n„ fia t a l os ”s z e ml é l e t űpá rk é r é s é r e a26, 5m2e sl a k á s bany i t o na ppa l i é t k e z ők ony haé sf ür dők e r ül tk i a l a k í t á s r a , a hol ana ppa l i é j s z a k ahá l ós z obá v áa l a k ul . ony há té sana ppa l i tt é r beá l l í t o s z i g e t a s z t a lv á l a s z t j ae l ,a me l y Ak mi nda me l l e, hog yop k a i t é r e l v á l a s z t óe l e m, t öbbf e l ül e t e tbi z t os í ta k ony ha iműv e l e t e ks or á n,t ov á bbáa zé t k e z é s e ka l k a l má v a lé t k e z őa s z t a l l áa l a k ul á t . Ana g yf a l f e l ül e tt e l j e s e nbe é pí t é s r ek e r ül : t öbbr e k e s z e s „ mé di a f a l ”k é s z ül ,a mi tak ül önböz őt á r g y a ke l he l y e z é s emé gi z g a l ma s a bbá , moz g a l ma s a bbát e s z .


Be l s őé pí t é s z e t

Ki s pe s t-c s a l á di há z


Na g y f ödé me s , c s a l á di há z i s z ony l a gk i c s i , dena g ybe é pí t he t ős é g űt e l e ke l s ő Av r é s z ek öz e ls í k ,há t s ór é s z eas z oms z é dt e l k e nt a l á l ha t ók öz é pk or ir ot undaf e l ée me l k e dnik e z d.Ar ot undami aa zé pül e tműe ml é k i k ör ny e z e t bek e r ül t , í g yt or ná c os ,or omf a l a sny e r e g t e t ős ,f öl ds z i nt+ t e t őt é rma g a sé pül e tk e r ül tk i a l a k í t á s r a , me l ye ze s e t be nané pi é pí t é s z e ti nt e r pr e t á c i ój a . Me g bí z óa zé pül e t be nna ppa l i k ony ha é t k e z őe g y t é r be nt ör t é nők i a l a k í t á s á tk é r t e . Af öl ds z i nt e nt a l á l ha t ómé ghá l ó, v i z e sbl ok ké shá z t a r t á s i he l y s é g , v a l a mi nta zé pül e thá t s ór é s z é be nhe l y e tk a póg a r á z s . Aze me l e t e n,a me g r e nde l őii g é ny e k ne kme g f e l e l őe nk é tna g ymé r e t űs z obak a po he l y e t , ahoz z á j ukt a r t oz óv i z e s bl ok k a l e g y ü, me l ys z ük s é ge s e t é n k é töná l l óg a r z onnáa l a k í t ha t ó. É pí t é s z e pr og r a mös s z e s e n: 263, 28m2


Na g y f ödé me s-c s a l á di há z


T e l k i , c s a l á di há z Ak ör ny e z ő óf a l u,a zut c á ba nf e l l e l he t ős v á b bor os pi nc é kj e l l e g e ,al e j t őst e l e k ,v a l a mi ntahá é r be ne l t e r ül ős z ől őhe g ya dt aa zor omf a l a s , ny e r e g t e t ős , s or ol t t öme g űé pül e or má t . Az é pül e tk ül s e j e a né pi é pí t é s z e tmode r ni nt e r pr e t á c i ój a ,be l s e j emi ni ma l i s t a sl us ú.At e r mé s z e tk öz e l s é g é tpr óbá l t ukme g t a r t a ni a t e r mé s z e t e sf e l ül e t e ké sa ny a g ok ,v a l a mi nt na g y ny í l á s z á r ókha s z ná l a t á v a l . At e r e pl e j t é s é tk i ha s z ná l v ahá r om t öme gj e l e ni kme g s z i nt e l t ol á s s a l .Azut c af e l ől ie l s őt öme g be nag a r á z s t a l á l ha t ó, a má s odi kag é pé s z e he l y s é g ne ké s pi nc é ne ka d he l y e t ,mí g a ha r ma di kt öme g be na l a k ót é rt a l á l ha t ó.Az é pül e tt e t őt e r e ne m k e r ül t be é pí t é s r e ,de e g yt é r k é ntk e r ül tk i a l a k í t á s r a ,í g y l a k ót é rbá r mi k ors z a ba donbőv í t he t ő. e r v e z é s ipr og r a ms z e r i nte g yl é g t é r be n na ppa l i , At k ony ha é sé t k e z ők é s z ül t ,a zi n m bl ok k3 a l v ó s z obá na ké sdol g oz óna kbi z t os í the l y e t . É pí t é s z e pr og r a mös s z e s e n: 296, 29m2


T e l k i -c s a l รก di hรก z


www. r o s e n be r gar c h i t e c t s . c o m

PORTFOLIO  

architecture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you