Page 1

RoscozymTM – Diagnostic Kit SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006

1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nr.: Skal ikke anmeldes – se punkt 16

Identifikation af stof eller produkt:

RoscozymTM - Diagnostic Kit

Anvendelse af stoffet/produktet: In vitro laboratoriebrug. Identifikation af selskabet/virksomheden: ROSCO DIAGNOSTICA A/S Taastrupgårdsvej 30 DK-2630 Taastrup Danmark Tlf: 43 99 33 77 Fax.: 43 52 73 74 e-mail: info@rosco.dk Nødtelefon: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): 43 99 33 77 Peter Waksman, ALTox a/s (pw@altox.dk)

2. Fareidentifikation ALTox a/s har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Indeholder: Bariumsulfat, Kartoffelstivelse, PVP (Ph. Eur.), Polyplasdone, Buffer (fosfat eller carbonat), TRIS, Indikator (Phenol Red), Magnesiumstearat, Talc og Aktivstof; % w/w Stofnavn CAS EINECS/ELINCS Stofklassificering Note < 4,0 Aktivt stof * * Xn;R22 Xi;R36/37/38 * Roscozym TM indeholder forskellige aktivstoffer (se etiket for identifikation af aktivt stof). Worst-case klassificering af aktivstof er Xn;R22 Xi;R36/37/38. Ordlyd af R-sætning(er) - se punkt 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Usandsynlig eksponeringsvej. Ved uheld: Bring personen i frisk luft. Forsvinder symptomerne ikke: Søg læge. Hud: Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved hududslæt, sår eller andre hudgener: Søg læge. Øjne: Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 5 min. Ved fortsat irritation: Søg læge. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Ved ubehag: Søg læge. Information: Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.

5. Brandbekæmpelse Forholdsregler ved brand: Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand. Slukningsmidler: Skum, pulver, kulsyre eller sand. BRUG IKKE VANDSTRÅLE, da det kan sprede branden. Særlige farer ved eksponering: Ved brand dannes meget giftige gasser: primært carbonoxider. Særlige personlige værnemidler: Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

Udgave 1

Udstedelsesdato: 23. april 2007

Revisionsdato: -

Side 1 af 4


RoscozymTM – Diagnostic Kit

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlig beskyttelse: Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Metoder til oprydning: Tørres op med klud eller lign. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild - se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring Opbevaring: Opbevares i veltillukket originalpakning. Tørt og køligt (2-8°C). Undgå direkte lys og fugt. Særlige anvendelser: Se anvendelse - punkt 1.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler Forholdsregler ved brug: Undgå indånding af støv. Grænseværdi: Personlige værnemidler: Indånding: Ikke nødvendigt ved arbejde i stinkskab. Hud: Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid for produktet, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne. Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for øjenkontakt. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende: Lugt: Kogepunkt (°C): Flammepunkt (oC): Eksplosionsgrænser (%-%): Relative vægtfylde (g/ml) v/25°C: Vandopløselighed:

Tablet (6 mm i diameter) Lugtfri Blandbart

10. Stabilitet og reaktivitet Stabilitet: Almindeligvis stabilt under anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7). Forhold, der skal undgås: Undgå fugt. Materialer, der skal undgås: Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand eller kraftig opvarmning afgives meget giftige gasser: primært carbonoxider.

Udgave 1

Udstedelsesdato: 23. april 2007

Revisionsdato: -

Side 2 af 4


RoscozymTM – Diagnostic Kit

11. Toksikologiske oplysninger Optagelsesvej: Hud, lunger og mavetarmkanal. Korttidsvirkninger: Indånding: Usandsynlig eksponeringsvej. Støv kan give irritation i luftvejene. Hud: Kan virke irriterende. Øjne: Kan virke irriterende med rødme. Indtagelse: Irritation af slimhinderne i mund og mavetarmkanal. Langtidsvirkninger: -

12. Miljøoplysninger Økotoksicitet: Mobilitet: Er opløseligt i vand og kan let spredes i vandmiljøet. Persistens og nedbrydelighed: Bioakkumuleringspotentiale: Andre negative virkninger: -

13. Forhold vedrørende bortskaffelse Affald: Til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: H/Z 05.14 H/Z 05.99

EAK-kode: 16 05 09 (Rester) 15 02 03 (Absorptionsmidler forurenet med produktet)

14. Transportoplysninger Ikke farligt gods (ADR/RID)

15. Oplysninger om lovmæssig regulering EF-nr.: Faresymbol: Indeholder: R og S-sætninger: ALTox a/s har d. 23. april 2007 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder > 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt efter Miljøministeriets regler. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Anvendelsesbegrænsning: -

Udgave 1

Udstedelsesdato: 23. april 2007

Revisionsdato: -

Side 3 af 4


RoscozymTM – Diagnostic Kit

16. Andre oplysninger R-sætninger angivet under punkt 3: R 22: Farlig ved indtagelse. R 36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Krav om særlig uddannelse: Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad. Yderligere oplysninger: * Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Produktet skal ikke anmeldes til Produktregisteret, da det importeres/produceres i mængder under 100 kg/år. Udgave: 1

Revisionsdato: 23. april 2007

Ændring i punkt: *

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PW - Kvalitetskontrol: EL

Udgave 1

Udstedelsesdato: 23. april 2007

Revisionsdato: -

Side 4 af 4

http://rosco.dk/pdf/Roscozym-dk-23-04-2007  

http://rosco.dk/pdf/Roscozym-dk-23-04-2007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you