Page 1

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012

Rosborg Gymnasium & HF STX

Udarbejdet af ASPEKT R&D


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes resultater fra 2010, 2011 og 2012 målt i forhold til hinanden. Bedste resultat får altid indeks 100. Derved er det for andre resultater hurtigt at se forskellen til bedste praksis. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) – eller i de tilfælde, hvor der benyttes 10-trinsskalaen, er indekskriterium gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for hvert undersøgelsesår angiver, hvor langt årets resultater procentuelt ligger fra det undersøgelsesår, hvor der er opnået bedste resultat. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 90, betyder det, at der i det pågældende år var 10% færre, der opfyldte indekskriteriet end i året med det bedste resultat. Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) det pågældende år. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5 – 10 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det er altid bedst at få så højt indekstal som muligt. Totalkolonnen og basen Total viser det gennemsnitlige resultat for alle tre undersøgelser på Rosborg Gymnasium & HF, STX. Det kan være nyttigt at sammenligne sig med både bedste praksis samt gennemsnittet. Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede.

Besvarelsesprocenter 2010: 770 elever ud af 846 mulige - samlet svarprocent 91,0. 2011: 905 elever ud af 945 mulige - samlet svarprocent 95,8. 2012: 984 elever ud af 1.032 mulige - samlet svarprocent 95,3.

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 2 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Overordnede vurderinger Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er dårligst og 10 er bedst) Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2659

770

905

984

Skolen som helhed

8,2 98

8,1 96

8,2 97

8,4 100

Elevernes egen indsats i undervisningen

6,7 99

6,8 100

6,7 98

6,8 100

Elevernes motivation til at lære nyt

7,3 99

7,3 99

7,3 99

7,4 100

Lærernes faglige dygtighed

8,1 100

8,2 100

8,2 100

8,1 99

Lærernes engagement i undervisningen

7,8 99

7,8 99

7,7 98

7,9 100

Lærernes evne til at formidle stoffet

7,0 99

7,0 99

6,9 98

7,1 100

Undervisningen

7,7 99

7,7 99

7,6 98

7,8 100

Variationen i undervisningsformer

6,5 97

6,5 96

6,3 94

6,7 100

Skolens sociale miljø

8,8 99

8,8 100

8,7 98

8,9 100

Det sociale sammenhold i klassen/på holdet

8,1 99

8,0 99

8,0 98

8,1 100

Skolens kontor (sekretærer, bogkælder,mv.)

7,8 97

7,5 93

7,7 96

8,1 100

Skolens ledelse (rektor, vicerektor, uddannelsesledere)

7,9 98

7,7 95

7,9 98

8,0 100

Skolens studievejledning

7,7 98

,0 0

7,5 96

7,9 100

Skolens fysiske undervisningsforhold

7,8 94

7,3 88

7,6 91

8,3 100

Skolens vedligeholdelse og rengøring

8,2 95

7,8 90

8,0 93

8,7 100

Skolens indretning og udseende

7,6 93

7,1 87

7,3 89

8,2 100

Base

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 3 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Indfriede forventninger I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "slet ikke" og 10 er "fuldt ud") Total

Undersøgelsesår 2010

Base Uddannelsen lever op til forventninger

2011

2012

2643

760

902

981

7,9 98

7,8 97

7,7 96

8,0 100

Anbefaling af skolen I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Gennemsnit, 10-skalaen (hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale") Total

Undersøgelsesår 2010

Base Anbefaler skolen til andre

Udarbejdet af ASPEKT R&D

2011

2012

2647

769

903

975

9,1 99

9,0 98

9,1 99

9,2 100

Side 4 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Elevernes motivation Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2656

770

903

983

Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden

95,0 98

97,3 100

94,2 97

94,0 97

94,7 99

95,3 100

93,5 98

95,2 100

Jeg afleverer mine opgaver til tiden

90,2 99

90,1 99

89,5 98

90,8 100

Jeg overholder aftaler med lærerne

96,1 100

96,6 100

95,7 99

96,2 100

Jeg er med til at skabe arbejdsro

88,8 98

90,3 100

87,3 97

89,0 99

Base

Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Ikke indekseret Total

Undersøgelsesår 2010

Base Antal timer (gennemsnit)

2011

2012

2628

757

894

977

9,98

8,41

10,16

11,03

Lærere Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2652

770

902

980

Lærerne er godt forberedte

97,1 99

98,1 100

96,2 98

97,0 99

Lærerne anvender opdateret viden og materialer

90,8 99

90,9 99

89,8 98

91,7 100

Lærerne motiverer mig

70,6 96

73,6 100

66,3 90

72,1 98

Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Lærerne overholder aftaler

66,0 95

65,8 94

62,2 89

69,8 100

94,3 99

95,4 100

92,4 97

95,2 100

Lærerne kommer til tiden

89,5 98

86,8 95

90,2 99

90,9 100

Lærerne giver plads til humor i undervisningen

84,1 98

84,0 98

82,7 97

85,5 100

Base

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 5 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Undervisning Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2645

770

900

977

Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen

79,9 97

80,3 97

76,7 93

82,6 100

70,6 96

72,3 98

65,9 90

73,6 100

Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse

83,2 98

84,6 100

81,0 96

84,1 99

Der er arbejdsro i undervisningen

69,3 91

64,5 85

66,3 87

75,9 100

Undervisningen forbereder mig til at læse videre

86,9 99

86,4 99

86,4 99

87,7 100

Lærerne er gode til at samarbejde om undervisningen

74,9 91

82,1 100

75,6 92

68,5 83

Base

Andel som svarer "altid" og "ofte" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2637

767

899

975

Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer

65,9 94

70,3 100

65,4 93

63,1 90

Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger Lectio i forbindelse med undervisningen

70,7 95

74,3 100

65,4 88

72,8 98

89,3 95

84,1 89

88,7 94

94,0 100

Base

Andel som i spørgsmålet ”Jeg bliver forstyrret, når andre elever bruger bærbar pc i timerne” svarer "sjældent" og "aldrig" Total

Undersøgelsesår 2010

Base Sjældent eller aldrig forstyrret af andres brug af bærbar pc

Udarbejdet af ASPEKT R&D

2011

2012

2644

766

901

977

85,1 94

80,8 90

83,2 92

90,3 100

Side 6 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Uddannelses sværhedsgrad Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Andel som svarer "passende" Total

Undersøgelsesår 2010

Base Passende sværhedsgrad

2011

2012

2649

770

901

978

40,4 99

40,3 99

40,6 100

40,2 99

Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Ikke indekseret Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2649

770

901

978

85 3%

22 3%

36 4%

27 3%

Svært, men jeg klarer mig

1443 54%

421 55%

482 53%

540 55%

Passende

1069 40%

310 40%

366 41%

393 40%

52 2%

17 2%

17 2%

18 2%

For svært

For let

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 7 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Fravær Andel, som i spørgsmålet "Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?" svarer "nej, slet ikke" Total

Undersøgelsesår 2010

Base Nej, slet ikke pjækket

2011

2012

2646

770

899

977

57,8 97

54,7 92

59,7 100

58,4 98

Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Ikke indekseret Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2646

770

899

977

Nej, slet ikke

1529 58%

421 55%

537 60%

571 58%

Ja, nogle få timer

951 36%

285 37%

319 35%

347 36%

Ja, 1 - 3 dage

120 5%

40 5%

35 4%

45 5%

Ja, 4 dage eller mere

46 2%

24 3%

8 1%

14 1%

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 8 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Fastholdelse og frafald Andel som i spørgsmålet "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned?" svarer "nej" Total

Undersøgelsesår 2010

Base Nej, har ikke undladt at aflevere opgaver

2011

2012

2649

770

902

977

78,5 98

79,7 100

78,5 98

77,5 97

Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Ikke indekseret Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2649

770

902

977

Nej

2079 78%

614 80%

708 78%

757 77%

Ja, en enkelt gang

460 17%

129 17%

161 18%

170 17%

Ja, flere gange

110 4%

27 4%

33 4%

50 5%

Andel som i spørgsmålet "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen?" svarer "nej" Total

Undersøgelsesår 2010

Base Nej, har ikke overvejet at "droppe ud" af skolen

Udarbejdet af ASPEKT R&D

2011

2012

2647

768

902

977

88,4 99

88,2 99

89,2 100

87,8 98

Side 9 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Socialt miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2650

770

903

978

Skolen er et rart sted at være

97,8 100

98,2 100

97,5 99

97,9 100

Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse

96,7 100

96,7 100

96,5 100

96,7 100

93,8 100

94,3 100

94,1 100

93,1 99

Stemningen i min klasse er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater

85,1 98

85,2 98

83,5 97

86,5 100

92,2 99

93,2 100

92,5 99

91,1 98

Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser/hold

96,4 99

97,8 100

95,8 98

96,0 98

81,1 98

82,2 99

78,4 95

82,7 100

Base

Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2647

766

903

978

Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre elever?

92,1 99

90,9 98

91,9 99

93,1 100

94,5 100

94,9 100

94,2 99

94,6 100

Har du været med til at holde en anden elev udenfor?

83,0 98

80,4 95

85,0 100

83,2 98

Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere?

92,2 99

90,8 98

92,4 99

93,1 100

Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere?

95,8 100

95,4 99

96,2 100

95,6 99

Base

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 10 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Organisering Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2642

766

902

974

Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid

88,3 98

90,3 100

85,8 95

89,1 99

77,8 93

74,7 90

74,6 90

83,3 100

69,7 95

,0 0

65,4 89

73,6 100

Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever

83,4 98

85,3 100

81,1 95

83,9 98

60,9 96

61,2 97

57,9 91

63,4 100

Base

It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2630

765

896

975

Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr

89,1 95

84,8 90

87,6 93

93,7 100

85,2 92

78,7 85

82,9 90

92,4 100

73,9 94

75,5 96

67,6 86

78,4 100

70,7 98

71,8 99

67,7 94

72,4 100

Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt

88,8 99

89,8 100

88,3 98

88,6 99

72,3 95

76,1 100

71,0 93

70,6 93

Base

Ikke indekseret

Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole Total

Undersøgelsesår 2010

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig

Udarbejdet af ASPEKT R&D

2011

2012

2617

754

892

971

1079 41% 886 34% 459 18% 193 7%

373 49% 223 30% 101 13% 57 8%

394 44% 302 34% 143 16% 53 6%

312 32% 361 37% 215 22% 83 9%

Side 11 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til …

... at tage noter i undervisningen? Total

Undersøgelsesår 2010

Aldrig Sjældent Ofte Altid

2011

2012

2624

758

896

970

236 9% 354 13% 883 34% 1151 44%

143 19% 142 19% 243 32% 230 30%

73 8% 127 14% 295 33% 401 45%

20 2% 85 9% 345 36% 520 54%

... underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Total

Undersøgelsesår 2010

Aldrig Sjældent Ofte Altid

2011

2012

2624

757

895

972

445 17% 1040 40% 925 35% 214 8%

220 29% 309 41% 186 25% 42 6%

150 17% 345 39% 318 36% 82 9%

75 8% 386 40% 421 43% 90 9%

... informationssøgning? Total

Undersøgelsesår 2010

Aldrig Sjældent Ofte Altid

Udarbejdet af ASPEKT R&D

2011

2012

2625

758

895

972

82 3% 202 8% 1323 50% 1018 39%

47 6% 90 12% 403 53% 218 29%

28 3% 73 8% 480 54% 314 35%

7 1% 39 4% 440 45% 486 50%

Side 12 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til …

... individuelt arbejde? Total

Undersøgelsesår 2010

Aldrig Sjældent Ofte Altid

2011

2012

2621

757

894

970

94 4% 232 9% 1159 44% 1136 43%

53 7% 100 13% 355 47% 249 33%

34 4% 79 9% 427 48% 354 40%

7 1% 53 5% 377 39% 533 55%

... gruppearbejde? Total

Undersøgelsesår 2010

Aldrig Sjældent Ofte Altid

Udarbejdet af ASPEKT R&D

2011

2012

2623

757

895

971

82 3% 220 8% 1350 51% 971 37%

40 5% 84 11% 435 57% 198 26%

30 3% 92 10% 464 52% 309 35%

12 1% 44 5% 451 46% 464 48%

Side 13 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Skolevalg - ikke indekseret, rangeret Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af skolen ... (kun 1. års elever) Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

734

0

360

374

Skolen har ry for at have et godt socialt miljø

654 89,1%

0 0,0%

321 89,2%

333 89,0%

Skolens udbud af linjer/studieretninger

447 60,9%

0 0,0%

216 60,0%

231 61,8%

Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau

349 47,5%

0 0,0%

159 44,2%

190 50,8%

Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden

341 46,5%

0 0,0%

166 46,1%

175 46,8%

Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem Der er gode muligheder for videreuddannelse

310 42,2%

0 0,0%

159 44,2%

151 40,4%

299 40,7%

0 0,0%

142 39,4%

157 42,0%

Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen

230 31,3%

0 0,0%

105 29,2%

125 33,4%

Brobygningskurser

165 22,5%

0 0,0%

75 20,8%

90 24,1%

Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium (stx, hhx, htx, hf) Der er gode muligheder for senere beskæftigelse

157 21,4%

0 0,0%

84 23,3%

73 19,5%

154 21,0%

0 0,0%

83 23,1%

71 19,0%

Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale

131 17,8%

0 0,0%

65 18,1%

66 17,6%

Andet

124 16,9%

0 0,0%

58 16,1%

66 17,6%

Mine forældre anbefalede mig skolen

92 12,5%

0 0,0%

51 14,2%

41 11,0%

Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen

47 6,4%

0 0,0%

25 6,9%

22 5,9%

Skolens hjemmeside

34 4,6%

0 0,0%

17 4,7%

17 4,5%

Præsentationskurser

11 1,5%

0 0,0%

4 1,1%

7 1,9%

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 14 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Fysisk miljø Andel som svarer "i orden" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2642

763

902

977

Pladsforhold

39,0 64

20,3 33

30,7 50

61,2 100

Stole og borde

52,6 80

43,8 67

46,1 71

65,4 100

Udstyr (tavle, OH, projektor, m.m.)

70,5 94

61,1 81

73,5 98

75,1 100

Lysforhold

66,7 92

62,0 85

64,0 88

72,8 100

Indeklima generelt

35,0 86

40,7 100

33,0 81

32,3 79

Støj

45,4 91

49,0 98

49,8 100

38,5 77

It-arbejdspladser

65,0 96

65,0 96

62,2 92

67,7 100

Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler

84,3 95

82,8 94

80,9 91

88,5 100

Områder til gruppearbejde

63,0 82

58,8 77

51,8 68

76,6 100

Bibliotek

78,4 95

82,6 100

74,6 90

78,7 95

Oprydning

54,3 87

47,4 76

51,4 82

62,4 100

Rengøring

72,9 94

68,3 88

71,4 92

77,9 100

Base

Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2636

761

902

976

Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i

45,7 84

41,4 76

39,9 73

54,4 100

87,3 96

87,7 97

83,4 92

90,5 100

Der er mange hyggekroge på skolen

88,7 98

88,4 98

87,1 96

90,4 100

Skolen er flot udsmykket

68,6 86

63,3 79

61,1 77

79,7 100

Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende

67,8 97

65,1 93

67,9 97

69,8 100

Base

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 15 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Erhvervsarbejde: Hvor mange timers erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Total

Undersøgelsesår 2010

Base Antal timer (gennemsnit)

2011

2012

2617

761

892

964

6,56

6,66

6,87

6,18

Klasseskift: Har du gået i denne klasse/på dette hold fra begyndelsen? Total

Undersøgelsesår 2010

Ja Nej

2011

2012

2658

770

905

983

2474 93%

726 94%

837 92%

911 93%

184 7%

44 6%

68 8%

72 7%

Køn Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2658

770

905

983

Kvinde

1687 63%

505 66%

576 64%

606 62%

Mand

971 37%

265 34%

329 36%

377 38%

Selvoplevet dygtighed Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2648

765

901

982

Jeg er en af de bedste

324 12%

101 13%

106 12%

117 12%

Der er nogle få, der er bedre end mig

1383 52%

393 51%

466 52%

524 53%

Der er mange, der er bedre end mig

941 36%

271 35%

329 37%

341 35%

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 16 af 17


Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 2010 - 2012 – Benchmarkingrapport

Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Stx studieretninger Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2659

770

905

984

Kunstnerisk

320 12%

76 10%

119 13%

125 13%

Naturvidenskabelig

695 26%

204 26%

231 26%

260 26%

Samfundsvidenskabelig

1005 38%

364 47%

346 38%

295 30%

Sproglig

620 23%

120 16%

204 23%

296 30%

Andet

17 1%

5 1%

5 1%

7 1%

Ved ikke/Endnu ikke valgt

2 0%

1 0%

0 0%

1 0%

Forældres uddannelsesmæssige baggrund Total

Undersøgelsesår 2010

2011

2012

2657

770

904

983

Grundskole/folkeskole

101 4%

20 3%

38 4%

43 4%

Faglig uddannelse – fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd. Gymnasial uddannelse – fx gymnasiet, hf, hh, hhx

324 12%

96 12%

105 12%

123 13%

656 25%

207 27%

215 24%

234 24%

Videregående uddannelse – fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke

1425 54%

409 53%

492 54%

524 53%

151 6%

38 5%

54 6%

59 6%

Udarbejdet af ASPEKT R&D

Side 17 af 17

Rosborg_STX_ETU_BMrapport_2010-2012  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Rosborg_STX_ETU_BMrapport_2010-2012.pdf

Rosborg_STX_ETU_BMrapport_2010-2012  

http://www.rosborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Rosborg_STX_ETU_BMrapport_2010-2012.pdf