Page 1

Comisión Interuniversitaria de Galicia 1. As probas do curso 2009 / 2010 O Grupo de Traballo fixo constar que as probas leváronse a cabo sen incidencias tanto en xuño como en setembro. A nota media de inglés na proba de xuño foi de 6.13 e na de setembro 4.71. 2. Comentarios e suxestións dos correctores (2009 / 2010) Nivel de coñecementos demostrado Xuño: Bastante bo en liñas xerais; o nivel variaba moito dun centro a outro; mellor co ano pasado. Setembro: Moi baixo nivel; mala presentación Xuño 2010 Aspectos Formais (1-5) Contidos: (1-5) Amplitude de coñecementos

3.5

Presentación

3.5

3.25

Lexibilidade

3.0

Capacidade de análisis

3.0

Ortografía e puntuación 3.0

Capacidade de síntesis

3.0

Corrección gramatical

3.0

Coherencia

3.5

Precisión e rigor

Setembro 2010 Aspectos Formais (1-5)

Contidos: (1-5) Amplitude de coñecementos Precisión e rigor

2.25

Presentación

3.0

2.5

Lexibilidade

3.0

Capacidade de análisis

2.25

Capacidade de síntesis

2.5

Ortografía e puntuación 2.5 Corrección gramatical Coherencia

2.25 2.0


Principais suxerencias e comentarios dos correctores: Xuño: Sorprendentemente bos. Os alumnos que fixeron a opción B (jokes competition) fixérono bastante mellor cós que fixeron a opción A (museum). Setembro Moitos non entenderon os textos (opción 1); moitísimos erros gramaticais; sobre todo orde de palabras. Xerais: Falta de coherencia e cohesión nas redaccións, que son a parte que se fixo peor. Os alumnos non len as preguntas; non pasan tempo suficiente en facer a súa elección; non repasan os exames ó final do exame; os alumnos repiten as fórmulas e as palabras utilizadas no texto; non saiben escribir frases complexas; os profesores prepararon as “connecting words” co demasiado esmero. Os alumnos transcriben ó inglés expresións do español: “*A sport can to be bored but he haven’t why.” (“Un deporte puede ser aburrido pero no tiene por qué.”) Os resumos non incluen todalas partes do texto. Audición: Algún alumnos seguen a escribir A, B, C. (Importante: as opinións dos correctores non son, necesariamente, compartidas polos membros do Grupo de Traballo) A continuación, algunos erros comúns suliñados polos corretores: * = incorrecto 1. Concord: S/Pl.; *people is / *this people; *too much marriages; *others causes; *it are going to; *women is; *this places / *these place / *that rivers, *every days, *much people thinks, etc. (confusion de “other” e “another”) 2. Verb tenses and verb forms: *you will married; *they thinked; *I’m worry; *people have did bungee jumping; *jumping isn’t been; *he don’t (en vez de “didn’t” cando é pasado); *he writed; *they don’t be; 3. False friends and words confused: how / like / as /; make / do; fly / flight; sure / secure / safe; sing / sign; couple / pair / partner; other / another; lose / loose; marry / marriage / married; notice / news / new; live / life; dead / died / death; pass / spend; fall / fail; success / exit / event; more / a lot (of) / very / much / many, eg *“very people”; try / prove; ancient / old; diary / daily; health / healthy; choice / choose; a little / a few; nowadays / actually; good / well. 4. Articles (generic use): *the divorce / *the women / *the secrets of the life. *(the) next / last week etc. 5. Plural forms: *womens / *childrens / *man / *bodys; *lifes. 6. Comparatives: *more .. that…; *the same that / than …; *more old / young; confusion between comparative and superlative forms. 7. Possessives and reflexives: confusion between and wrong use of “his” / “its” / “her” / “hers” / “their” / “theirs” / *“themself” / *”theirselves”. 8. Misspelt words: *nervious; *wich; *whith; *decission; *exciteing; *recibe, *practique; especialmente frecuente é a falta do segundo consonante cando o inglés o require (*acording to; *coment; *apearance). 9. Invented words: *determinate / observate / descuidate; *deportist; *magnific; *miedous; *afortunate / *afortunately; *detallist; *comprensive; *actuate; *convivence; *they have fracased; *to supperate the problem; *equivocated; *families are compost of; *insupportable; *periodist; *arquitect; *disfrut 10. Invented expressions: *year a year / *day a day / *to have 20 years / *in the actually / *you are reason; *it likes me; *he born / borned; *I am agree; *he use to; *fish likes me; 11. Subject / verb are reversed, or the subject is simply not present: *many think is dangerous; *are right; *is important.


12. Adjectives: adjectives in plural (*differents families; *certains prototypes; *biologicals feelings) and placed after the noun (*a country very important); they don’t know the right order of adjectives. 13. Prepositions: *think in; *insist in; *become in. 14. Modal verb groups: *must can; *must to…; *will keeping; *they will can to go; *he can has; *it will must be perfect; *I am will waiting; *to can. 15. Interrogatives: *You went? *You can fly? *Who they are? *Was there the plane? *How do you are? 16. Complex and Multi-verb structures: *I want that you will be happy; *I want that you know; *I went for see; *due to more young people prefer; *she decided to don’t do it. 17. Punctuation: Absence of commas and full stops, also confusion about where to put one and the other. 18. Mal uso (ou non-uso) de presente perfecto nas redaccións. 19. Cláusulas relativas mal formadas. Confusión entre “that”, “what” é “which”. 20. Formulas repeated too frequently: “on the one hand … on the other hand”, “In my opinion…”; “The text speaks about…” Suxestións e Información do Grupo de Traballo de Inglés para os Departamentos de Inglés dos Centros de Educación Secundaria 1.A pesar das moitas queixas recibidas tanto pola CiUG como polo director do Grupo de Traballo desde os departamentos de inglés dos centros de educación secundaria a principios do curso 2009 / 2010 no senso de que non se ía dar tempo acabar o exame de inglés por culpa dos trocos efectuados no modelo do mesmo, non se informou desde as comisións delegadas de ningunha incidencia ao respeto. 2. Recoméndase ós profesores de inglés de Bacharelato que accedan á páxina web de inglés da CiUG para consultar as directrices e exemplares de exames pasados, con vistas a unha mellor preparación dos seus alumnos (consultar especialmente as probas de audición). 3. Infórmase ós centros que a selección de exames faise ao azar e públicamente, polo que o Grupo de Traballo non pode influir na dificultade relativa das dúas convocatorias (xuño e setembro). 4. Non se prevén trocos nas probas de 2010 / 2011 en relación coas de 2009 / 2010. 5. A pesar da voluntade expresada polo governo de España de introducir unha proba oral nas probas do curso 2011/2012, aínda non se ha informado nada ao Grupo de Traballo. En canto se saiba algo ao respecto, se lles fará chegar ós centros tal información.

UEE  

Advice for the University Entrance Exam of English in Galicia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you