Page 1


rosanBOSCH


4


content Design as a tool for change about Rosan Bosch

7 11

VITTRA TELEFONPLAN

12

Innovation through interior design LEGO PMD GREEN OFFSHORE CENTRE PREVIASUNDHED STATE OF GREEN

43 46 74 86 96

New ways of learning UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK MULTICULTURE CENTRE IN SØNDERBORG UNIVERSITY OF COPENHAGEN TRY-OUT LAB THE STENO MUSEUM HJØRRING CENTRAL LIBRARY

117 120 150 160 174 190

Urban messages FREE ZONE SKÅDE SCHOOL FIELD’S HI’STREET ALBERTSLUND SOUTH

215 218 242 254 266

colophon

287


6


indhold DESIGN SOM REDSKAB TIL FORANDRING Om Rosan Bosch

9 11

VITTRA TELEFONPLAN

12

innovation gennem indretning LEGO PMD GREEN OFFSHORE CENTRE PREVIASUNDHED STATE OF GREEN

45 46 74 86 96

levende læring UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KUA TYRY-OUT LAB STENO MUSEET HJØRRING HOVEDBIBLIOTEK

119 120 150 160 174 190

budskaber i byen FREE ZONE SKÅDE SKOLE FIELD’S HI’STREET ALBERTSLUND SYD

217 218 242 254 266

Kolofon

287


8


DESIGN AS A TOOL FOR CHANGE Design is not only about aesthetics. It can also affect the quality and energy of the spaces where we work and learn. Our spatial surroundings determine how we feel, what we experience and learn, and how we meet and interact. Interior design is not just about the distribution of functions and compo­ nents. Art and design can spark new ways of thinking and acting, and that is what this book is about: how we can make a difference using art and design as active instruments for change and development. The physical environments that surround us in our daily lives have a strong influence on our

everyday wellbeing and development – at work, in school, at home or in the urban space. Dull office spaces prevent the development of new perspectives and put a damper on the em­ ployees’ passion. Rigid horseshoe formations in classrooms lead to uninvolved and unfocused students, and grey concrete, devoid of life and inspiration, makes for a dull city without a sense of identity. This book presents a select range projects from the art and design studio Rosan Bosch. Whether the venue is a school, an urban space or a workplace, the message is the same: Art, architecture and design can initiate changes that make the world a better place.

9


10


DESIGN SOM REDSKAB TIL FORANDRING Design kan mange ting: Ikke alene kan godt design gøre verden til et pænere sted – det kan også gøre verden til et bedre sted. Rum er ikke bare fysiske steder, vi opholder os i og bevæger os igennem. Rum bestem­ mer, hvordan vi har det, hvordan vi oplever og lærer, og hvordan vi mødes og interagerer med hinanden. Kunst og design kan skabe nye måder at tænke og handle på, og det er det, denne bog handler om: hvordan man kan gøre en forskel ved at bruge kunst og design som aktive redskaber for forandring og udvikling. De fysiske miljøer, der omgiver os i vores dag­ lig­dag, har stor betydning for, hvordan vi trives

og udvikler os i vores hverdag – om det er på arbejdet, i skolen, derhjemme eller ude i byens rum. Dræbende kontormiljøer lukker af for nye perspektiver og slukker medarbejdernes gejst. Rigide hesteskoopstillinger i folkeskolen skaber uengagerede og ukoncentrerede elever, og grå beton uden liv og inspiration gør byen trist og identitetsløs. I denne bog præsenteres en række udvalgte projekter fra kunst- og designbureauet Rosan Bosch. Hvad enten det drejer sig om en skole, et byrum eller en arbejdsplads er budskabet det samme: Kunst, arkitektur og design kan starte en forandring, der gør verden til at bedre sted at være.

11


UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND


124


125


126


UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK Six-metre tall red trees have sprouted through the tables in the common area. An interactive digital sculpture floats in the foyer like a planet in space, and green, yellow and blue patterns on the walls serve as graphic landmarks throughout the building. The University College of Northern Denmark has been given a distinctive design that supports the achievements of its visions. University College of Northern Denmark (UCN) aims to be a leading provider of future-oriented education. Rosan Bosch has developed a design that ties the education programmes together and promotes interaction, cooperation and knowledge sharing. With its new interior, UCN now has a learning environment that facilitates new ways of working and learning for students, lecturers and consultants. Cave-like lounge areas encourage relaxed interactions and focused concentration. Interactive platforms enable knowledge sharing across disciplinary boundaries, and the common areas are incorporated into the course activities, which gives students greater insight into each other’s everyday activities. Everything is tied together by graphic elements in wallpaper designs and collages that act as identity markers for the individual programmes. The new interior design at UCN was developed with the goal of facilitating cooperation and com­ munication as key aspects of learning. In the centre of building one finds the “Planet”, a huge digital sculpture that serves as a communication platform connecting the many education programmes offered at UCN. The “Planet” is a floating interactive installation consisting of digital monitors and surfaces for displaying film clips related to the various programmes. The sculpture serves both an involving and an informative purpose and links the students together across disciplinary boundaries. The new interior has given UCN a distinct profile with inviting common areas that highlight both internal and external activities. The spatial design also promotes the educational principles and serves as an active instrument of learning and development in everyday activities. Client University College of Northern Denmark Location UCN, Hjørring, DK Project type Interior design, graphical identity and communication platform Year 2011 Scope Foyer, café in extension to foyer, CFU’s facilities, cave & lounge, the square by the International Office and three different study zones

127


UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Seks meter høje røde træer vokser op gennem bordene i fællesområdet. En interaktiv digital skulptur svæver som en planet over foyergulvet, og på væggene skaber grønne, gule og blå mønstre grafiske pejlemærker på tværs af bygningen. University College Nordjylland har fået et markant design, der skal være med til at føre institutionens visioner ud i livet. University College Nordjylland (UCN) har som målsætning at være førende inden for fremtidsorien­ teret undervisning. Nu har institutionen fået nye fysiske rammer, der skal være med til at føre vi­ sionerne ud i livet. Rosan Bosch har udviklet et design, der bygger bro mellem uddannelserne og sætter interaktion, samarbejde og videndeling i højsædet. Med sit nye interiør har UCN fået et læringsmiljø, der giver studerende, undervisere og konsulent­ er mulighed for at arbejde og lære på nye måder. Huleagtige loungeområder indbyder til hyggeligt samvær og fordybelse. Interaktive platforme åbner op for videndeling på tværs, og fællesarealerne inddrages i undervisningen, så de studerende i højere grad får indblik i hinandens hverdag. Det hele bindes sammen af grafiske elementer i tapeter og collager, der fungerer som identitetsmarkører for de enkelte uddannelser De nye rammer på UCN er udviklet til at understøtte samarbejde og kommunikation som en central del af uddannelsesforløbet. Midt i bygningen findes ”Planeten”, en kæmpe digital skulptur, der fun­ gerer som formidlingsplatform for institutionens mange uddannelser. ”Planeten” er en fritsvæv­ ende interaktiv installation bestående af digitale skærme og flader, hvor der kan vises små filmklip relateret til de forskellige uddannelser. Skulpturen har en både inddragende og informativ funktion og er med til at knytte de studerende sammen på tværs af studieretninger. UCN har med sit nye interiør fået en markant profil med indbydende fællesarealer, der synliggør institutionens aktiviteter såvel internt som eksternt. Det rumlige design understøtter desuden de pædagogiske principper og fungerer som et aktivt værktøj for læring og udvikling i det daglige. Kunde University College Nordjylland Beliggenhed UCN, Hjørring, DK Projekttype Interiørdesign, grafisk identitet og formidlingsplatform Detaljer Foyer, café i forlængelse af foyer, faciliteter til Center for Undervisningsmidler, hule & lounge, torvet ved det Internationale Kontor og tre forskellige studiezoner Udført 2011

128


129


130


131


132


133


134


– Cave-like lounge areas encourage relaxed interactions and focused concentration. With its new interior, UCN now has a learning environment that facilitates new ways of working and learning for students, lecturers and consultants. – Huleagtige loungeområder indbyder til hyggeligt samvær og fordybelse. Med sit nye interiør har UCN fået et læringsmiljø, der giver studerende, undervisere og konsulenter mulighed for at arbejde og lære på nye måder.

135


– Interactive platforms enable knowledge sharing across disciplinary boundaries, and the common areas are incorporated into the course activities, which gives students greater insight into each other’s everyday activities. – Interaktive platforme åbner op for videndeling på tværs, og fællesarealerne inddrages i undervisningen, så de studerende i højere grad får indblik i hinandens hverdag.

136


137


138


– The Centre for Educational Resources (CFU) uses the spatial design as a tool to communicate the varied material and services availbale at the centre. – Center for Undervisningsmidler (CFU) benytter det fysiske design som aktivt redskab i formidlingen af centrets forskellige materialer og services. 139


140


141


142


143


– Graphic elements in wallpaper designs and collages act as identity markers for the individual programmes. – Grafiske elementer i tapeter og collager fungerer som identitetsmarkører for de enkelte uddannelser.

1. Teaching studies Læreruddannelsen

2. Social education studies Pædagoguddannelsen

144


3. Centre for Neuro-pedagogy NeuropĂŚdagogisk kompetencecenter

4. Natural and Cultural Heritage Management Natur- og kulturformidling

5. Nursing studies Sygeplejerskeuddannelsen

145


146


147


– Rosan Bosch has developed a design that ties the education programmes together and promotes interaction, cooperation and knowledge sharing. – Rosan Bosch har udviklet et design, der bygger bro mellem uddannelserne og sætter interaktion, samarbejde og videndeling i højsædet.

148


149


150


151


ALBERTSLUND SOUTH ALBERTSLUND Syd


270


271


272


ALBERTSLUND SOUTH In the housing complex Albertslund South, an anonymous pedestrian tunnel that felt unsafe has been transformed into an artistic experience that invites passers-by to take a look underground. The glass sculpture “The Kaleidoscope” and other artistic and recreational initiatives have created an attractive local environment and enhanced the area’s sense of identity. As part of a larger catalogue of ideas for Albertslund South, Rosan Bosch has developed a number of initiatives that contribute to the positive development of this neighbourhood. In close dialogue with the residents, three identity projects were developed that serve as new landmarks in the area. Art has come to play an active role in the urban space, and the recreational initiatives bring the local residents together in new ways. The “Canal Mountains” form a recreational activity park that brings children and teenagers from the area together by encouraging ballgames, play and physical activity. The activity park has become a natural meeting place in the local area, and the manmade trees and the white cube lend the space a prominent and distinctive identity. Two striking art and design installations similarly serve as new landmarks in the urban space. A giant glass sculpture shaped as a kaleidoscope has been placed inside a light well for a concrete pedestrian tunnel. Above ground, the colourful glass mosaic serves as a visible light decoration, and below ground, the mosaic creates a beautiful and fascinating play of light on the floors and walls of the tunnel. A custom-designed poster pillar with luminescent glass panels in a variety of colours is another distinctive landmark in the area. The poster pillar also gives the local residents a place to leave notes and messages for each other. These works of art have become new landmarks that make it easier to navigate the area. In combination with the recreational initiatives they have transformed areas in Albertslund South that formerly felt unsafe, turning them into positive sites and thus acting as catalysts for positive development in the area. Client Albertslund Municipality Location Albertslund, DK Project type Design, art and recreational initiatives in urban space Year 2011 Scope Activity square, Kaleidoscope and advertising pillar

273


ALBERTSLUND SYD I Albertslund Syd er en anonym og utryg gangtunnel blevet forvandlet til en kunstnerisk oplevelse, der frister forbipasserende til at tage en tur ned under jorden. Glasskulpturen ”Kalejdoskopet” har sammen med en række andre kunstneriske og rekreative tiltag skabt et attraktivt nærmiljø og styrket bydelens identitetsfølelse. Som del af et større idékatalog for Albertslund Syd har Rosan Bosch udviklet en række tiltag, der bidrager til bydelens positive udvikling. I tæt dialog med borgerne er der udviklet tre identitets­ projekter, som skaber nye pejlemærker i byen. Kunsten har fået en aktiv rolle i byens rum, og de rekreative initiativer bringer bydelens borgere sammen på nye måder. I ”Kanalbjergene” er der blevet skabt en aktivitetsplads, der samler børn og unge fra området ved at invitere til boldspil, leg og bevægelse. Aktivitetspladsen er blevet et naturligt samlingssted i nærområdet, og de kunstfærdige træer og den hvide kube giver pladsen en markant og fremtræ­ dende identitet. To markante kunst- og designinstallationer har på tilsvarende vis skabt nye pejlemærker i byens rum. En kæmpe glasskulptur med form som et kalejdoskop er blevet placeret i en lysskakt i en betontunnel. Over jorden danner installationens farvede glasmosaik en synlig lysudsmykning, og under jorden i tunnelen skaber mosaikken et flot og fascinerende lysspil på gulv og vægge. På samme måde skaber en specialdesignet plakatsøjle med lysende glasflader i forskellige farver et markant blikfang i bydelen. Plakatsøjlen gør det samtidig muligt for kvarterets beboere at efter­ lade beskeder og opslag til hinanden. Kunstværkerne er blevet nye pejlemærker, der gør det let at navigere i området. Sammen med de rekreative tiltag har kunstværkerne forvandlet anonyme og utrygge pletter i Albertslund Syd til positive steder og bidraget til at skabe en positiv udvikling i lokalområdet. Kunde Albertslund Kommune Beliggenhed Albertslund, DK Projekttype Kunst, design og rekreative tiltag i det urbane rum Detaljer Aktivitetsplads, kalejdoskop og plakatsøjle Udført 2011

274


275


276


– In close dialogue with the residents, three identity projects were developed that serve as new landmarks in the area. Art has come to play an active role in the urban space, and the recreational initiatives bring the local residents together in new ways. – I tæt dialog med borgerne er der udviklet tre identitets­projekter, som skaber nye pejlemærker i Albertslund Syd. Kunsten har fået en aktiv rolle i byens rum, og de rekreative initiativer bringer bydelens borgere sammen på nye måder.

277


278


279


280


281


– A giant glass sculpture shaped as a kaleidoscope has been placed inside a light well for a concrete pedestrian tunnel. Above ground, the colourful glass mosaic serves as a visible light decoration, and below ground, the mosaic creates a beautiful and fascinating play of light on the floors and walls of the tunnel. – En kæmpe glasskulptur med form som et kalejdoskop er blevet placeret i en lysskakt i en betontunnel. Over jorden danner installationens farvede glasmosaik en synlig lysudsmykning, og under jorden i tunnelen skaber mosaikken et flot og fascinerende lysspil på gulv og vægge 282


283


– A custom-designed poster pillar with luminescent glass panels in a variety of colours is another distinctive landmark in the area. – En specialdesignet plakatsøjle med lysende glasflader i forskellige farver skaber et markant blikfang i bydelen.

284


285


286


287


288


colophon/ kolofon Graphic Design / Grafisk Design: mariahagerup.dk Text And Editing / Tekst Og Redigering: Frida Ulrik-Petersen, Kasper Kloch Translation / Oversættelse: Dorte Silver Print / Tryk: Innographic.dk ISBN: 978-87-995361-0-8

The art and design studio Rosan Bosch has existed since January 1st 2011. From 2001-2010, Rosan Bosch was partner in the design studio Bosch & Fjord, a collaboration between Rosan Bosch and Rune Fjord. Some of the projects featured in this book date from this period. Kunst- og designbureauet Rosan Bosch ApS har eksisteret siden 1. Januar 2011. Fra 2001-2010 var Rosan Bosch partner i kunst- og designvirksomheden Bosch & Fjord, som var et samarbejde mellem Rosan Bosch og Rune Fjord. Enkelte af projekterne i denne bog er udarbejdet i denne periode.

PROJECTS CREDITS/ PROJEKT AKKREDITERING VITTRA TELEFONPLAN Client / Kunde: Vittra AB Design: Rosan Bosch Team: Maria Maj Hansen, Jeppe Kleinheinz, Frida Ulrik-Petersen, Gitte Kjær, Peter Fyllgraf, Christine Høegh, Maja Grøn, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec Photographer / Fotograf: Kim Wendt A special thanks to: Ante Runnquist, Jannie Jeppesen, Andreas Nisser

289


LEGO PMD Client / Kunde: LEGO Group Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Sidsel Hodge, Jeppe Kleinheinz, Frida Ulrik-Petersen, Bodil Bøjer, Majbrit Zornig Smidt, Astrid Mody, Maria Maj Hansen, Kaja Skytte, Anne Yoon Nielsen, Louise Trier, Unni Nørløv Iwanczuk, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec Photographer / Fotograf: Kim Wendt, Anders Sune Berg A special thanks to: Morten Juel Willemann, Torsten Bjørn, Vivi Hermansen

GREEN OFFSHORE CENTRE Client / Kunde: Region of Sothern Denmark / Region Syddanmark Design: Rosan Bosch Team: Sidsel Hodge, Jeppe Kleinheinz, Frida Ulrik-Petersen, Maria Maj Hansen, Majbrit Zornig Smidt, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec Partners: iart interactive ag A special thanks to: Anders Bræstrup, Morten Weeth, Kurt Skov, Lotte Blanner, Marianne Muff Førrisdahl, Birgit Bech Jensen

PREVIASUNDHED Client / Kunde: PreviaSundhed Design: Rosan Bosch Team: Jeppe Kleinheinz, Frida Ulrik-Petersen Photographer / Fotograf: Laura Stamer A special thanks to: Annemette Arndal-Lauritzen

STATE OF GREEN Client / Kunde: The Danish Arts Agency/ Kunststyrelsen Design: Rosan Bosch Team: Majbrit Zornig Smidt, Gitte Kjær, Maria Maj Hansen, Maja Grøn, Frida Ulrik-Petersen, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec, Anja Gram Photographer / Fotograf: Kim Wendt, Palle Demant A special thanks to: Lone Ravn, Søren Krogh

290


UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK / UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Client / Kunde: University College of Northern Denmark/ University College Nordjylland Design: Rosan Bosch Team: Sidsel Hodge, Maria Maj Hansen, Frida Ulrik-Petersen, Gitte Kjær, Jeppe Kleinheinz, Maja Grøn, Majbrit Zornig Smidt, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec Photographer / Fotograf: Kim Wendt, Janne Jørgensen A special thanks to: Peder Normann Pedersen, Lene Iskov Thomsen, Thomas Kristian Mark

SØNDERBORG MULTICULTURE CENTRE / SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Client / Kunde: Sønderborg Municipality / Sønderborg Kommune Design: Rosan Bosch Team: Sidsel Hodge, Christine Høeg, Frida Ulrik-Petersen, Maria Maj Hansen, Trine Gregersen, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec A special thanks to: Poul Valdemar-Nielsen, Steen B. Laursen, Dorte Skot-Hansen

UNIVERSITY OF COPENHAGEN TRY-OUT LAB / KUA TYRY-OUT LAB Client / Kunde: University of Copenhagen, Amager/ KUA Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Astrid Mody, Bodil Bøjer, Unni Nørløv Iwanczuk, Bente Larsen Photographer / Fotograf: Anders Sune Berg A special thanks to: Søren Höffner, Filip Regner

THE STENO MUSEUM / STENO MUSEET Client / Kunde: The Steno Museum, Steno Museet Design: Rosan Bosch Team: Jeppe Kleinheinz, Gitte Kjær, Frida Ulrik-Petersen, Peter Fyllgraf Photographer / Fotograf: Laura Stamer A special thanks to: Morten A. Skydsgaard, Susanne Kirkfeldt

291


HJØRRING CENTRAL LIBRARY / HJØRRING HOVEDBIBLIOTEK Client / Kunde: Hjørring Municipality/ Hjørring Kommune Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Astrid Mody, Maria Maj Hansen, Karen Møller, Janne Raahauge, Amanda Betz, Karima Andersen, Anna Maria Svensson, Helene Øllgaard, Bodil Bøjer, Ketil Folmer Christensen, Poul-Erik Christensen / VTI Vistec Photographer / Fotograf: Laura Stamer

FREE ZONE Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Maria Maj Hansen, Frida Ulrik-Petersen, Carl Emil Jacobsen, Anne Yoon Nielsen, Christine Høeg, Peter Fyllgraf, Maja Grøn Photographer / Fotograf: AIA New York, iDans/Bimeras, Polfoto/Mathias Christensen, Laura Stamer, Anders Sune Berg A special thanks to: Realdania, Statens Kunstfond, Rick Bell, Rosamund Fletcher, Aydin Silier, Gurur Ertem

SKÅDE SCHOOL / SKÅDE SKOLE Client / Kunde: Skåde School and The Danish Foundation for Culture and Sports Facilities/ Skåde Skole og Lokale- og Anlægsfonden Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Astrid Mody, Bodil Bøjer, Thea Jørgensen, Poul-Erik Andersen Photographer / Fotograf: Laura Stamer

FIELD’S HI’STREET Client / Kunde: Field’s, Steen & Strøm Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Maria Maj Hansen, Anne Yoon Nielsen, Carl Emil Jacobsen, Poul-Erik Andersen, Bodil Bøjer, Frida Ulrik-Petersen Photographer / Fotograf: Laura Stamer A special thanks to: Lotte Eiskjær Andersen

ALBERTSLUND SOUTH / ALBERTSLUND SYD Client / Kunde: Albertslund Municipality/ Albertslund Kommune Design: Rosan Bosch, Rune Fjord Jensen Team: Maria Maj Hansen, Jeppe Kleinheinz, Bodil Bøjer, Carl Emil Jacobsen, Poul-Erik Andersen/ VTI Vistec Photographer / Fotograf: Laura Stamer A special thanks to: Christina Hoffer, Ditte Svindborg, Torben Zinn Photo of Rosan Bosch / Foto af Rosan Rosch: Kim Wendt

292


rosanbosch.com 293


294


Teaser  

Teaser fra bogen Rosan Bosch.