Page 1

OB-0-87 PIB: 100263365 EPPDV: 13374649 Šifra delatnosti: 2814 Matični broj: 08359598 Registarski broj: 21408359598

OB-0-87

ROSAN ARMATURE d.o.o. 24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10 tel.+381 24 876 744, fax +381 24 876 756 e-mail: info@rosan.rs www.rosan.rs Uplaćeni kapital: 5.000.000,00 EUR

Tek.račun 205 – 54951 - 38

ATTESTATION OF CONFORMITY

IZJAVA O SAGLASNOSTI izdate od proizvođača

na osnovu Direktive 89/106/EEC, čl.13, prilog III, tač.2, stav ii

PROIZVOD: Metalni sifoni S200, S200/.., S215, S215/.., S225/.., S246, S28.., S29.., S325 NAMENA PROIZVODA: Metalni sifoni S... su zatvarajući, odvodni, elementi upotrebljene sanitarne vode primenjiv kod lavaboa i sudopere.Ugrađeni sifon ograničava povratak vazduha iz kanalizacione mreže u prostorije ugradbe sifona. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA: •

KONSTRUKCIJA: Priključne mere proizvoda saglasne su sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010. Visina zaptivanja ,odnosno visina „sifoniranja“ iznosi 70mm.

MATERIJAL: Osnovni materijal proizvoda saglasan je sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011

POVRŠINSKA ZAŠTITA: Karakteristike i ispitivanja nikal-hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010

ZAPTIVNI MATERIJALI: SRPS EN 681-1:200

ISPITIVANJA PROIZVODA: Kvalitet zaptivanja gumenog čepa je ispitan pritiskom od 500mmVS. Zaptivnost sklopa tela ventila ispitana je pod pritiskom od 2.5 bara

Zaptivni

materijal

(na

bazi

gume)

saglasan

je

sa

standardom

Na osnovu sopstvene odgovornosti izjavljujemo da su predmetni proizvodi, na koje se ova Izjava odnosi izrađeni i ispitani u saglasnosti sa zahtevima pomenutih standarda i saglasni su sa Zahtevima 89/106/EEC, Direktive za građevinske proizvode, sa svim izmenama i dopunama. Ova Izjava važi do opoziva ili izmena sadržaja Izjave.

Kanjiža, 04.01.2012.godine

Lice zaduženo za kvalitet:

37_IZJAVA_SIFON