Page 1

Министерство на културата Община Белоградчик

Ministry of Culture

Municipality of Belogradchik сезон 2016-2017 season

Летен фестивал

2017

Белоградчик

Summer Festival

Belogradchik

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ Б Е Л О Г РА Д Ч И Ш К И С К А Л И

OPERA OF THE PEAKS BELOGRADCHIK ROCKS


опера

Opera

НАБУКО NABUCCO Опера от Джузепе Верди

Opera by Giuseppe Verdi

ЛАКМЕ LAKMÉ Опера от Лео Делиб

Opera by Léo Delibes

ТОСКА Tosca

Опера от Джакомо Пучини

Opera by Giacomo Puccini

ПЕПЕЛЯШКА La Cenerentola Опера от Джоакино Росини

Opera by Gioachino Rossini

МАДАМ БЪтЕРФЛАЙ Madama Butterfly Опера от Джакомо Пучини

Балет

Opera by Giacomo Puccini

Ballet

ЗОРБА ГЪРКЪТ Zorba the Greek балет по музика на Микис Теодоракис

Ballet by Mikis Theodorakis

КАРМЕН Carmen РАПСОДИЯ В СИНЬО Rhapsody in Blue Балет по музика на Бизе – Шчедрин

Ballet on music by Bizet – Shchedrin

Балет по музика на Джордж Гершуин

Ballet on music by George Gershwin

ДОН КИХОТ Don Quixote Балет по музика на Лудвиг Минкус

Ballet by Ludwig Minkus

ВАГНЕР МАГУРА

богове, великани, джуджета, валкюри Пещерна фестивална импресия в три части

WAGNER MAGURA GODS, GIANTS, DWARVES, VALKYRIES Cave festival performance in three parts


Боил Банов

министър на културата

Boil Banov

Minister of Culture

Уважаеми дами и господа,

Ladies and gentlemen,

С удоволствие Ви приветствам по повод началото на летния фестивал „Опера на върховете – Белоградчишки скали 2017 г.“!

I am glad to welcome you to the beginning of the summer festival “Opera of the Peaks – Belogradchik Rocks 2017”!

За втора поредна година едно от най-емблематичните и красиви кътчета на България ще се превърне в храм на оперното и балетното изкуство и ще приюти в обятията си прекрасни шедьоври на световната музикална класика.

For the second consecutive year one of the most emblematic and beautiful places in Bulgaria will become a temple of opera and ballet art and will hold in its embrace wonderful masterpieces of the world’s classical music.

В продължение на три седмици крепостта „Калето“ и пещерата Магура ще бъдат естествен и неповторим декор за магията на музиката. Убеден съм, че уникалното съчетание на природните красоти, нестандартните сценични решения и драматургия, претворени с неуморен труд и завиден професионализъм от талантливия екип на найголемия ни оперен институт, ще привлекат хиляди меломани и любители на оперния туризъм. Фестивалът под открито небе, вдъхновен от непримиримия новаторски стремеж на маестро Пламен Карталов, набира скорост и придобива все по-сериозни мащаби. Благодаря на всички, дали своя принос, за да се осъществи тази уникална инициатива. Пожелавам на гостите и участниците неповторима атмосфера и вярвам, че ни предстоят незабравими мигове на върховно духовно единение и наслада.

For three weeks the Kaleto Fortress and the Magura Cave will be a natural and incomparable decor for the magic of music. I am convinced that the unique combination of natural beauties, unusual stage visions and dramaturgy, created with tireless work and enviable professionalism by the talented team of our biggest opera institute, will attract thousands of music lovers and tourists, appreciative of the art of opera. The open-air festival, inspired by the persevering innovative aspirations of Maestro Plamen Kartaloff, is gaining momentum and widening its scope. I thank all who gave their contribution to this unique initiative. I wish the guests and the participants an extraordinary atmosphere and I believe that we will have unforgettable moments of supreme spiritual unity and delight.

5


акад. Пламен Карталов Директор на Софийската опера и балет

Prof. Plamen Kartaloff

Member of the Bulgarian Academy of Sciences

Director of the Sofia Opera and Ballet

Белоградчишките скали, с удивителната си красота, са световно признато истинско чудо на природата, един от 100-те национални туристически обекти на България. По пътя към тях се минава през древната Белоградчишка крепост, построена още от времето на Римската империя. Белоградчишката крепост е не само исторически паметник, но и синоним на национално мъжество, героизъм и стремеж за свобода на българите от този край. Възхищението от красотите на природата и величествените скали се смесва с емоциите и следите от славната ни история, страница от която са борбите за собствено достойнство и национална независимост от османското владичество, чийто трагичен резултат е потушаването на Белоградчишкото въстание през 1850 г. Силата на непокорството, духа и храбростта на хилядите знайни и незнайни българи са избор към смъртта, вместо подчинението, унижението и робството. 6

The Belogradchik Rocks, with their amazing beauty, are globally recognized as a miracle of nature, one of the 100 national tourist sites of Bulgaria. On the way to them we pass through the ancient Belogradchik Fortress built back in the time of the Roman Empire. The Belogradchik Fortress is not only a historical monument, but also a synonym of national courage, heroism and desire for freedom of the Bulgarians from the north-west of the country. The admiration of the beauties of nature and the majestic cliffs blends with the emotions and traces of glorious history, a page of which in this Bulgarian region is the struggle for dignity and national independence from Ottoman rule whose tragic result was the crushing of the Belogradchik Uprising in 1850. The strength of disobedience, the spirit and courage of the thousands of known and unknown Bulgarians led them to choose death rather than subordination, humiliation and slavery.

България днес, членка на Европейския съюз, има задължителната потребност да запази своята национална културна идентичност, не само да съхранява националното си природно и културно богатство, но и да развива с новаторски устрем и визионерство настоящите си и бъдещи традиции. Българите имат силата и духа да се борят за своето достойно и независимо място в европейския дом, да са горди и съизмерими в него с величието на историята и постиженията си, с приноса си на съвременници за нов духовен и културен прогрес. Още в нас, 225 души артисти на Софийската опера, звучи ехото на Алпите, където имахме дързостта, увереността и способността да представим България в Бавария, между Байройт и Мюнхен, два световни оперни центъра, да премерим творчески сили с нашите колеги, и да привлечем публика от целия свят, от Австралия до Америка, Южна Африка, Европа.

Bulgaria today, a member of the European Union, has the mandatory requirement to preserve its national cultural identity, not only to keep its national natural and cultural wealth, but also to develop with innovative zeal and vision its current and future traditions. Bulgarians have the strength and spirit to fight for their dignity and independent place in the European home, to feel proud and commensurable in it with the grandeur of their history and achievements, with their contribution of contemporaries to a new spiritual and cultural progress. Still in us, 225 artists of the Sofia Opera, sounds the echo of the Alps, where we had the boldness, confidence and ability to present Bulgaria in Bavaria, between Bayreuth and Munich, two world opera centres, to compete creatively with our colleagues, and attract audiences from around the world, from Australia to America, South Africa, Europe. And this gave me that impulse – to move forward in these steps to the peaks of opera art, 7


И това ми даде този тласък – да продължим напред по тези стъпки към върховете на оперното изкуство, към Белоградчик. Към неговите божествени природни дадености. Ето, успяхме с „Пръстена” на Вагнер, защо да не продължим да привличаме чуждестранна публика в България? Защо да не отидем там, където природата е била толкова щедра към нас, а ние като че ли не живеем с нея? Този регион е абсолютно жаден за изкуство. Върховете на Белоградчик са връх на божествени творения, така че естествено си дойде наименованието ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – върховете на Белоградчишките скали, върховете на музикално-сценичната драматургия, на композиторите, на изпълнителите. Оперното изкуство на България също е един връх. Върховни бяха българските оперни певци, оркестранти, без които никой театър не отваря врати,

8

to Belogradchik. To its divine natural beauty. We did succeed with Wagner’s “Ring”, so why not continue to attract foreign audiences in Bulgaria, why not go where nature has been so generous to us and we seem to not manage to live in harmony with it. This region is absolutely craving for art. The peaks of Belogradchik represent a peak of divine creation, so the name came naturally: OPERA OF THE PEAKS – the peaks of the Belogradchik Rocks, the peaks of musical stage plays, the composers, the performers. And the opera art of Bulgaria is also a peak. Supreme were the Bulgarian opera singers, the orchestra musicians, without whom no theatre would open its doors because the Bulgarian spirit and talent has conquered the whole world. Opera of the Peaks is an innovative idea. The unusual theatrical visions and de-

защото българският дух и талант е покорил целия свят. ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ е новаторска идея. Необичайните сценични решения и замисълът на авторска режисьорска интерпретация са родени сред магическата красота на Белоградчишките скали. Те дават на публиката възможност по друг начин да усети любимите си произведения. Този проект ще оживее за бъдещето като ново светилище за посланията на оперното и балетно изкуство, ще се превърне в национално и международно културно събитие. ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ ще привлича много гости в Белоградчик, които ще идват да се насладят на оперното и балетно изкуство под открито небе.

sign of original director’s interpretation are conceived among the magical beauty of the Belogradchik Rocks. They give the audience the opportunity to experience their favourite works in a new way. This project will live for the future as a new sanctuary for the messages of opera and ballet art; it will become a national and international cultural event. OPERA OF THE PEAKS will attract many guests in Belogradchik who will come to enjoy opera and ballet art in the open air.


ВАГНЕР – МАГУРА

БОГОВЕ, ВЕЛИКАНИ, ДЖУДЖЕТА, ВАЛКЮРИ Фестивална пещерна импресия в три части

WAGNER – MAGURA

GODS, GIANTS, DWARVES, VALKYRIES Festival cave performance in three parts

Заедно със спектаклите, които се провеж-

Along with the performances held in the first court-

дат в първия двор на крепостта, се предлага

yard of the fortress, there is the offer for a special

специално културно събитие – посещение на

cultural event – a visit to the Magura Cave for an

пещерата Магура за необикновения спекта-

extraordinary three-part performance – “Wagner

къл – пърформанс в три части „Вагнер Магу-

Magura: Gods, Giants, Dwarves, Valkyries” last-

ра: Богове, Великани, Джуджета и Валкюри” с

ing for an hour and twenty minutes. The first part

времетраене един час и двадесет минути.

is at the entrance of the cave, the second part in the concert hall of the cave, with a sequel on

Първата част е на входа на пещерата, втората

the way to the exit, with scenes from Wagner’s

е в концертната зала на пещерата, с продъл-

operas, such as the fragment “The cave of Ve-

жение по пътя към изхода, със сцени – кар-

nus”. The third part ends with “The Ride of the

тини от опери на Вагнер, между които фраг-

Valkyries” being played at the exit of the Magura

мент от „Пещерата на Венера”. Третата част

Cave.

завършва с „Ездата на валкюрите”, на изхода на пещера Магура.

The audience will have the opportunity to taste regional wines from the Magura Winery.

Публиката има възможност за дегустация на регионални вина от винарска изба „Магура“.

10

11


Борис Николов Кмет на община Белоградчик

Boris Nikolov Mayor of Belogradchik Municipality

Скъпи гости, приятели на град Белоградчик,

Dear guests, friends of the town of Belogradchik,

Добре дошли на фестивала на оперното и балетното изкуство „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ”.

Welcome to the opera and ballet art festival OPERA OF THE PEAKS – BELOGRADCHIK ROCKS.

Моята вяра, че през августовските дни на 2016 година полагаме основите на ежегоден фестивал, който да се превърне в традиция през годините, вече е сбъдната мечта.

My belief, in the days of August 2016, that we set the foundations of an annual festival to become a tradition over the years, is now a dream that has come true.

Думите не стигат за да изразя моята, и на хората от Белоградчик, благодарност към невероятните артисти от Софийската опера и балет и лично към акад. Пламен Карталов, за великолепието на техния талант и красотата, към която ни правят съпричастни. Поздравявам всички с втората поред среща с оперното и балетно изкуство под Белоградчишките скали. За Вас, които за пръв път ще бъдете наши гости, се надявам Белоградчик да остави трайна следа в сърцето. Пожелавам на всеки нови приятелства, чист и просторен хоризонт в живота! На добър час и успех на традиционния фестивал „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ”!

12

Words are not enough to express the gratitude, mine and that of the people from Belogradchik, to the incredible artists from the Sofia Opera and Ballet and personally to Prof. Plamen Kartaloff, for the splendour of their talent and the beauty which they share with us. I congratulate everyone with the second encounter with the opera and ballet art under the Belogradchik Rocks. For you, who will be our guests for the first time, I hope that Belogradchik will leave a lasting trace in the heart. I wish everyone new friendships, a clean and spacious horizon in life! Good luck and success to the traditional festival OPERA OF THE PEAKS – BELOGRADCHIK ROCKS!

13


С благодарности към

We thank

Министерството на културата, Община Белоградчик, нашите партньори и покровители, с чието финансово съдействие летният фестивал „Опера на върховете – Белоградчишки скали“ се провежда за втори път.

the Ministry of Culture, the Belogradchik Municipality, our partners and patrons, with whose financial support the Sofia Opera and Ballet Summer Festival “Opera of the Peaks – Belogradchik Rocks” is held for the second time.


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

проф. д-р Цоло Вутов Управител на Геотехмин ООД

Prof. Dr. Tzolo Voutov President of Geotechmin OOD

Уважаеми гости,

Dear Guests,

Второто издание на фестивала „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ” – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ е вълнуващо събитие, което ние отново подкрепяме – с преклонение пред изкуството и с идеята за процъфтяването на община Белоградчик.

The second edition of the summer festival OPERA OF THE PEAKS is an exciting event which we are delighted to support again – with admiration for the art and with the intent to promote the flourishing state and prosperity of Belogradchik Municipality.

Геотехмин ООД подпомага социални, културни и образователни каузи в регионите, в които развива дейност. Община Белоградчик е един от тях. Скалите на Белоградчик са формирани преди 200 милиона години и се състезават по древност с Алпите и Хималаите. Магическите скални образувания и забележителната пещера Магура са вдъхновили много пътешественици и историци. Туризмът е отдавнашен поминък и открива нови хоризонти пред града. С подкрепата ни за „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ” – това оригинално начинание на акад. Пламен Карталов, ние насърчаваме както бъдещото развитие на община Белоградчик, така и великолепното изкуство на Софийската опера и балет.

Geotechmin OOD supports social, cultural and educational causes in the regions where it operates. Belogradchik Municipality is one of them. The geology of the Belogradchik Rocks dates back to more than 200 million years ago, which ranks them along with the Alps and the Himalayas. The magical rock formations and the amazing Magura Cave have fascinated many historians and travellers. Tourism has been a long-time source of income, now opening up new horizons for the town. With our support to OPERA OF THE PEAKS – this original initiative of Professor Plamen Kartaloff – we are promoting not only the future development of the Belogradchik Municipality, but also the magnificent art of the Sofia Opera and Ballet.

Пожелавам Ви приятни и незабравими мигове с предстоящите спектакли!

16

I wish you plenty of joyful and unforgettable moments with the upcoming performances!

17


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

Антоан Николов Спомоществувател, Председател на СД на Винарска изба „Магура“

Antoan Nikolov Supporter Chairman of the Board of Directors Magura Winery

20

Скъпи приятели,

Dear friends,

Трудно ще откриете друго място, което по толкова магичен начин да събира красотата на върховете и земните недра с изкуството на човека. Белоградчик и Магура са едно от древните места на Земята, където хората за първи път са се опитали, чрез праисторическите пещерни рисунки, да съчетаят природата с изкуството. Горд и щастлив съм да бъда част от усилието на община Белоградчик и приятели да продължат този опит и днес, хилядолетия по-късно. Така както с любов и труд ние правим виното в „Магура“, така с любов и много труд артистите на Маестро Карталов създават изкуство, което остава завинаги в паметта на кръвта и душата. Вярвам, че „Опера на върховете“ е нещо, което ще остане дълго след нас и всеки път ние участваме в това усилие на общинари, бизнесмени и граждани на Белоградчик с вълнението, с което първият човек е положил първата рисунка в недрата на Магура…

It is hard to find another place that, in such a magical way, blends the beauty of the peaks and the depths of the earth with the art of man. Belogradchik and Magura are one of the ancient places on earth, where people have for the first time tried, through prehistoric cave paintings, to combine nature with art. I am proud and happy to be part of the effort of Belogradchik municipality and friends to continue this experience today, millennia later. Just as we, with love and hard work, make the wine at “Magura”, so with love and hard work the artists of Maestro Kartaloff create art that remains forever in the memory of the blood and the soul. I believe that “Opera of the Peaks” is something that will last long after us, and every time we participate in this effort of city councilors, businessmen and citizens of Belogradchik with the excitement with which the first person has laid the first drawing in the depth of the Magura Cave...

21


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И ЛИЧНО КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ИНЖ. ИВАН АНДРЕЕВ

SPECIAL GRATITUDE TO THE MANAGEMENT OF KOZLODUY NPP AND PERSONALLY TO THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER ENG. IVAN ANDREEV


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

Инж. Любозар Фратев Председател на фондация „Балкански културен форум“

Eng. Lyubozar Fratev Chairman of the Balkan Cultural Forum Foundation

Запознанството ми и контактът с проф. Карталов бе изключително приятно, а общуването с него е завладяващо. Проектът му „Опера на върховете“ на Белоградчишките скали ме спечели още в първия ни разговор. Свързан съм с Белоградчик! Споменът ме връща в детството ми, когато скалите над родния град на моята майка бяха мечтаното царство, което исках да покоря; когато слушах разказите за странния, изцяло отдаден на литературата Георги Савчев, брат на дядо ми, за пълноценните дни, споделени с общественици, литератори, интелектуалци, когато словото и изкуството са били „хляба наш насъщний“ за Савчевия род. Изпитвам гордост, че съм потомък на такъв род. Чувствам се духовно задължен за тази чест. Да бъда потребен на обществото е моя осъзнатата необходимост. От 2002 г. фондация „Балкански културен форум“ е един от начините да изпълня човешкото си задължение да подпомагам опазването на българското изкуство, независимо от формата и вида на неговото проявление. Подкрепям проекта „Опера на върховете“ и, като потомък на Савчевия и Фратевия род, очаквам с трепет събитието и в сърцето си съм изпълнен с благодарност за възможността да бъда част от него.

My acquaintance and contact with Prof. Kartaloff was extremely pleasant; and communication with him is fascinating. His project “Opera of the Peaks” at the Belogradchik Rocks won me in our first conversation. I am connected to Belogradchik! The memory reminds me of my childhood when the rocks above my mother’s hometown were the dream kingdom I wanted to conquer; when I was listening to the stories about the strange, entirely devoted to literature Georgi Savchev, my grandfather’s brother, about the precious days shared with public figures, writers, intellectuals, when the word and art were “our daily bread” for the Savchev family. I am proud to be a descendant of such a family. I feel spiritually obliged for this honour. To be useful to society is my conscious need. Since 2002, the Balkan Cultural Forum Foundation has been one of the ways to fulfil my human duty to support the preservation of Bulgarian art, regardless of the form and type of its manifestation. I support the “Opera of the Peaks” project and, as a descendant of the Savchev and Fratev family, I look forward to the event and I am grateful for the opportunity to be a part of it.


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

Иван Ранчич Управител на ресторант „При Иван”

Ivan Rancic Manager “Pri Ivan” Restaurant

Скъпи гости и жители на прекрасния ни планински град, за нас е голяма радост да посрещнем отново фестивала „Опера на върховете“! Още първия път, когато чухме за идеята на г-н Пламен Карталов да дойде с екипа си в Белоградчик, знаехме, че спектакълът ще бъде забележителен. За тези от вас, които досега не са били в Белоградчик – завиждаме им благородно за емоцията да видиш за пръв път величието на природата и градежа на човешката ръка. Не е пресилено да говорим за величие сред Белоградчишките скали и Калето, естествен декор, в който спектаклите ще се впишат, а тайните на Магурата ще се преплитат с музиката на Вагнер. Искаме повече хора да опознаят хубавия Белоградчик и се радваме, че музикалният фестивал се превръща в традиция. Затова и подкрепихме Софийската опера и балет в усилията й изкуството да стигне до повече хора. Вие, зрителите на спектаклите, ще разкажете каква красота пазим в Северозападна България и всеки е добре дошъл да я опознае. Ние ще споделим с гостите си не само чудната природа и историята си, тук сме, за да ви посрещнем и да ви споделим вкусната си кухня, хубавото вино и легендите на нашия приказен край.

Dear guests and residents of our beautiful mountain town, it is our great joy to welcome again the festival “Opera of the Peaks”! The first time we heard about Mr. Plamen Kartaloff’s idea of to come with his team to Belogradchik, we knew the performance would be remarkable. For those of you who have never been to Belogradchik – we feel a noble envy for the emotion to see for the first time the majesty of nature and the constructions made by the human hand. It is not far-fetched to talk about greatness among the Belogradchik Rocks and the Fortress, natural scenery in which the performances will be inscribed, and the secrets of the Magura cave will intertwine with the music of Wagner. We want more people to get to know the nice town of Belogradchik and we are happy to see the music festival becoming a tradition. That is why we supported the Sofia Opera and Ballet in its efforts to make art reach more people. You, the viewers of the performances will tell what beauty we keep in North-western Bulgaria and that everyone is welcome to come to know it. We will share with our guests not only our wonderful nature and history, we are here to welcome you and share with you our delicious cuisine, good wine and the legends of our fabulous region.

31


С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership

32

С Благодарност за партньорството with gratitude for the partnership


Община Видин

Vidin Municipality

оЧАКВАЙТЕ forthcoming Софийска опера The Sofia Opera представя presents

Константин Иречек: Не, не, това с думи не може да се опише, то трябва да се види! Konstantin Irechek: No, no, words can not describe this, it must be seen!

Първи летен фестивал First Summer Festival

Крепост на вековете „Баба Вида“

4 – 13.08.2017

Fortress of the Centuries “Baba Vida”

Видин Vidin СЦЕНА НА ШЛЕПА – река Дунав, Видин Stage on the Barge – the Danube, Vidin

Пучини ♦ Puccini

Мантията ♦ Il tabarro Опера в 1 действие ♦ Opera in one act

34

35


опера Постановъчен екип

Диригент Набуко Conductor Nabucco

Диригент Лакме,Тоска Conductor Lakme, Tosca

Opera

Диригент Пепеляшка Conductor La Cenerentola

Художествено осветление Набуко, Тоска Artistic lighting Nabucco, Tosca

Художествено осветление Пепеляшка Artistic lighting La Cenerentola

Юлия Кръстева Julia Krasteva

Вера Белева Vera Beleva

Емил Динков Emil Dinkov

Андрей Хайдиняк Andrej Hajdinjak

Диригент Мадам Бътерфлай Conductor Madama Butterfly

Франческо Роза Francesco Rosa

Жорж Димитров George Dimitrov

Алберто Веронези (Италия) Alberto Veronesi (Italy)

Режисьор Director

Режисьор Пепеляшка Director La Cenerentola

Музикална подготовка Musical preparation

Диригент на хора Chorus Master

Вера Петрова Vera Petrova

Асистент-режисьор Assistant Director

Production Teам

Григор Паликаров Grigor Palikarov

Пламен Карталов Plamen Kartaloff

Асистент-режисьор Лакме Assistant Stage Director Lakme Редакция Вагнер-Магура Editor Wagner-Magura

Рихард Тримборн Richard Trimborn

Сценография Лакме,Тоска Scenography Lakme, Tosca

Художник и Сценограф Пепеляшка, Набуко Scenography and Set Designer La Cenerentola, Nabucco

Художник и Сценограф Вагнер-Магура Scenography and Set Designer Wagner-Magura

Сценография Мадам Бътерфлай Scenography Madama Butterfly

Миодраг Табачки Miodrag Tabacki

Боряна Ангелова Boryana Angelova

Николай Панайотов Nikolay Panayotov

Любомир Йорданов Lyubomir Yordanov

Корепетитор Répétiteur

Корепетитор Répétiteur

Корепетитор Répétiteur

Корепетитор Répétiteur

Корепетитор Répétiteur

Йоланта Смолянова Yolanta Smolyanova

Светлана Ананиевска Svetlana Ananievska

Милен Станев Milen Stanev

Ивайло Иванов Ivaylo Ivanov

Ана Вишнякова Anna Vishnyakova

Виолета Димитрова Violeta Dimitrova

Хореография Набуко Choreography Nabucco Репетитор на балета Лакме Repetiteur of the ballet Lakme

Сътрудник муз. подготовка Collaborator Mus. Training

концертмайстор Concertmaster

концертмайстор Concertmaster

Помощник-режисьор Stage Manager

Помощник-режисьор Stage Manager

Помощник-режисьор Stage Manager

Помощник-режисьор Stage Manager

Риолина Топалова Riolina Topalova

Велизар Генчев Velizar Genchev

Теодора Христова Teodora Hristova

Мария Евстатиева Maria Evstatieva

Владимир Горчаков Vladimir Gorchakov

Стефка Георгиева Stefka Georgieva

Румяна Димитрова Rumyana Dimitrova

Росица Костова Rositza Kostova

36

37


21, 27.07.2017 ♦ 20:00

22, 30.07.2017 ♦ 20:00

НАБУКО NABUCCO Опера от Джузепе Верди

Артисти Набуко

Nabucco

Захария

Карлос Алмагер Carlos Almaguer

Измаел

Абигаил

Димитър Станчев Dimitar Stanchev

38

Абдало

Abdallo

Хрисимир Дамянов Hrisimir Damyanov

Опера от Лео Делиб

artists Захария

Джералд

Zaccaria

Фенена

Федерик

Fenena

Красимир Динев Krasimir Dinev

Анна

Нилаканта

Аnna

Силвана Пръвчева Silvana Pravcheva

Frederik

Китайски търговец A Chinese merchant

Слави Манов Slavi Manov

Nilakantha

Петър Найденов Petar Naydenov

Атанас Младенов Atanas Mladenov

Дилета Скандюци Diletta Scandiuzzi

Abdallo

Gerald

Джорджио Кашиари Giorgio Casciarri

Петър Найденов Petar Naydenov

Аbigaille

Абдало

Opera by Léo Delibes

Артисти

Zaccaria

Габриела Георгиева Gabriela Georgieva

Росен Ненчев Rosen Nenchev

Върховен Жрец Il Gran Sacerdote

Opera by Giuseppe Verdi

Роберто Скандюци Roberto Scandiuzzi

Ismael

ЛАКМЕ LAKMÉ Лакме

artists Lakmé

Диана Василева Diana Vasileva

Елен

Ellen

Елена Стоянова Elena Stoyanova

Гадател A Fortune Teller

Ваньо Димитров Vanio Dimitrov

Малика

Диана Генова Diana Genova

Роуз

Rose

Силвана Пръвчева Silvana Pravcheva

Крадец

A Thief

Кирил Стоянов Kiril Stoyanov

Mallika

Аджи

Hadji

Мирослав Андреев Miroslav Andreev

Мисис Бентсън Mistress Bentson

Румяна Петрова Rumyana Petrova

Солистка на балета Soloist of the ballet

Венера Христова Venera Hristova

39


23.07.2017 ♦ 20:00

ТОСКА

28.07.2017 ♦ 20:00

Tosca

Опера в три действия от Джакомо Пучини Либрето Луиджи Илика и Джузепе Джакоза

Opera in three acts by Giacomo Puccini Libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa

ПЕПЕЛЯШКА La Cenerentola Опера от Джоакино Росини

Артисти Тоска Tosca

Радостина Николаева Radostina Nikolaeva

Анджелоти Angelottii

Петър Бучков Petar Buchkov

Шароне Sciarrone

Александър Георгиев Aleksandar Georgiev

40

artists

Марио Каварадоси Mario Cavaradossi

Костадин Андреев Kostadin Andreev

Клисар Sacristan

Антон Радев Anton Radev

Тъмничар Jailer

Кирил Стоянов Kiril Stoyanov

Артисти

Dandini Дандини

Хрисимир Дамянов Hrisimir Damyanov

 исер Георгиев Б Biser Georgiev

Атанас Младенов Atanas Mladenov

Дон Манифико Don Magnifico

Сполета Spoletta

Николай Петров Nikolay Petrov

Николай Павлов Nikolay Pavlov

Мирела Ябанджиева Mirela Yabandzhieva

artists

Принц Рамиро Prince Ramiro

Барон Скарпия Baron Scarpia

Овчарче Shepherd Boy

Opera by Gioachino Rossini

Тисбе Tisbe

Благовеста Мекки-Цветкова Blagovesta Mekki-Tsvetkova

Клоринда Clorinda

Милена Гюрова Milena Gyurova

Анджелина (Пепеляшка) Angelina (Cenerentola)

Оана Андра Oana Andra

Алидоро Alidoro

Мартин Цонев Martin Tzonev

41


Балет

29.07.2017 ♦ 20:00

МАДАМ БЪтЕРФЛАЙ Madama Butterfly Опера от Джакомо Пучини

Opera by Giacomo Puccini

Артисти Мадам Бътерфлай (Чо-Чо-Сан) Madama Butterfly (Cio-Cio San)

Цветана Бандаловска Tsvetana Bandalovska

Шарплес Sharpless

Нико Исаков Niko Isakov

Бонзо Bonze

Петър Бучков Petar Buchkov

42

Постановъчен екип

artists

Сузуки Suzuki

Пинкертон B. F. Pinkerton

Иванка Нинова Ivanka Ninova

 илен Божков М Milen Bozhkov

Горо Goro

Николай Павлов Nikolay Pavlov

Комисар Imperial Commissioner

Антон Радев Anton Radev

Кейт Пинкертон Kate Pinkerton

 юбов Методиева Л Lyubov Metodieva

Художествен ръководител на балета Artistic Director of the Ballet

Постановка и режисура Дон Кихот Choreographer and Director Don Quixote

Хореография, режисура и либрето Зорба Гъркът Choreography, directing and libretto Zorba the Greek

Сара-Нора Кръстева Sara-Nora Krysteva

Риолина Топалова Riolina Topalova

Петър Луканов Peter Loukanov

Лорка Масине Lorca Massine

Цветан Цветков Tzvetan Tzvetkov

Слави Манов Slavi Manov

Production Teам

Асистент и помощникрежисьор, режисьор и хореограф Рапсодия в синьо Assistant Director and Stage Manager, Director and Choreographer Rhapsody In Blue

Принц Ямадори Prince Yamadori

Чиновник Registrar

Ballet

Асистент-хореограф Зорба Гъркът Assistant choreographer Zorba the Greek

Асистент-хореограф Кармен Assistant choreographer Carmen

Анна Кжишков Anna Krzyskow

Соня Алонсо Sonia Alonso

Репетитор répétiteur

Репетитор répétiteur

Репетитор Дон Кихот, Рапсодия в синьо répétiteur Don Quixote, Rhapsody In Blue

Мария Илиева Maria Ilieva

Ясен Вълчанов Yasen Valchanov

Милена Симеонова Milena Simeonova

43


3, 6.08.2017 ♦ 20:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ Zorba the Greek балет по музика на Микис Теодоракис

Зорба Zorba

Кирил Иванов Kiril Ivanov

44

Ballet on music by Bizet – Shchedrin

Кармен Carmen

Никола Хаджитанев Nikola Hadjitanev

Хозе Jose

Емил Йорданов Emil Yordanov

Катерина Петрова Katerina Petrova

Марина Marina

Марта Петкова Marta Petkova

Йоргос Yorgos

Балет по музика на Бизе – Шчедрин

Ballet by Mikis Theodorakis

Марина Marina

Емил Йорданов Emil Yordanov

Кармен Carmen

Джон John

Росен Канев Rosen Kanev

Джон John

4.08.2017 ♦ 20:00

Катерина Петкова Katerina Petrova

Ескамилио Escamillo

Цецо Иванов Tsetso Ivanov

Цунига Zúñiga

Еленко Иванов Elenko Ivanov

Съдба Fate

Венера Христова Venera Hristova

Мадам Ортанс Madame Hortense

Анастасия Неделчева Anastasia Nedelcheva

45


ДОН КИХОТ Don Quixote

Балет по музика на Лудвиг Минкус

Ballet by Ludwig Minkus

Артисти

artists Санчо Панса Sancho Panza

Дон Кихот Don Quixote

Кирил Иванов Kiril Ivanov

Китри

Kitri

Марта Петкова Marta Petkova

Еспада

Росен Канев Rosen Kanev

Базил

Приятелка

Girlfriend

Венера Христова Venera Hristova

Цигански танц Gipsy Dance

46

Basil

Никола Хаджитанев Nikola Hadjitanev

Еspada

Милена Тодорова Milena Todorova

Георги Аспарухов Georgi Asparuhov

Гамаш

Еленко Иванов Elenko Ivanov

Приятелка

Girlfriend

Натали Братанова Nataly Bratanova

Цигански танц Gipsy Dance

Теодор Воденичаров Teodor Vodenicharov

Карменсита Carmencita

Gamache

Амурче

Анастасия Неделчева Anastasia Nedelcheva

Тореадор

Toreador

Емил Йорданов Emil Yordanov

Amour

Александра Дрангажова Alexandra Drangazhova

Мерседес

Mercedes

Милена Тодорова Milena Todorova

Тореадор

Toreador

Цецо Иванов Tsetso Ivanov

Червена пачка Red Ballet Skirt Повелителка Queen of the Dryads

Боряна Петрова Boryana Petrova

47


21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2017 г. ♦ 11.00 ч.

21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2017♦ 11:00

ВАГНЕР ♦ МАГУРА

WAGNER ♦ MAGURA

Пещерна фестивална импресия в три части

Cave festival performance in three parts

БОГОВЕ, ВЕЛИКАНИ, ДЖУДЖЕТА, ВАЛКЮРИ

Вотан

Wotan

Алберих

Логе

Alberich

Логе

Loge

GODS, GIANTS, DWARVES AND VALKYRIES

Loge

Хелмвиге

Николай Петров Nikolay Petrov

Миме

Николай Павлов Nikolay Pavlov

Илия Илиев Iliya Iliev

Mime

Фазолт

Fasolt

Helmwige

Фафнер

Фрая

Freia

Венера

Venus

Siegrune

48

Мариана Цветкова Mariana Zvetkova

Gerhilde

Валтрауте

Waltraute

Ирина Жекова Irina Zhekova

Росвайсе

Любов Методиева Lyubov Metodieva

Rossweisse

Гримгерде

Grimgerde

Ина Петрова Ina Petrova

Швертлайте

Schwertleite

Петър Бучков Petar Buchkov

Танхойзер

Tannhäuser Мариела Александрова Mariela Alexandrova

Силвана Пръвчева Silvana Pravcheva

Герхилде

Fafner

Зигруне

Стефан Владимиров Stefan Vladimirov

Ortlinde

Даниел Острецов Daniel Ostretsov

Милена Гюрова Milena Gyurova

Красимир Динев Krasimir Dinev

Ортлинде

Цвета Сарамбелиева Tsveta Sarambelieva

Маргарита Дамянова Margarita Damyanova

Благовеста Мекки-Цветкова Blagovesta Mekki-Tsvetkova

Даниел Дамянов Daniel Damyanov

49


21, 27.07.2017 г. ♦ 20.00 ч.

НАБУКО Опера от Джузепе Верди Либрето Темистокле Солера

Гостуват: КАРЛОС АЛМАГЕР (Мексико) в ролята на Набуко РОБЕРТО СКАНДЮЦИ (Италия) в ролята на Захария (21) Действащи лица и изпълнители: Измаел Захария Абигаил Фенена Върховен Жрец Абдало Анна

50

21, 27.07.2017 ♦ 20:00

NABUCCO Opera by Giuseppe Verdi Libretto by Temistocle Solera

Guest performances: CARLOS ALMAGUER (Mexico) in the role of Nabucco ROBERTO SCANDIUZZI (Italy) in the role of Zaccaria (21) Characters and cast:

Росен Ненчев Петър Найденов (27) Габриела Георгиева Дилета Скандюци Димитър Станчев Хрисимир Дамянов Красимир Динев (27) Силвана Пръвчева

Ismael Rosen Nenchev Zaccaria Petar Naydenov (27) Аbigaille Gabriela Georgieva Fenena Diletta Scandiuzzi Il Gran Sacerdote Dimitar Stanchev Abdallo Hrisimir Damyanov Krasimir Dinev (27) Аnna Silvana Pravcheva Orchestra, Chorus and Ballet of the Sofia Opera

Оркестър, хор и балет на Софийската опера Диригент Григор Паликаров Режисьор и сценография Пламен Карталов Диригент на хора Виолета Димитрова Костюми Цветанка Петкова-Стойнова Художник Боряна Ангелова Художествено осветление Емил Динков Мултимедия Вера Петрова Асистент-режисьор Вера Белева Асистент сториборд Юлия Кръстева Хореография Риолина Топалова Зам.-директор по технически въпроси инж. Николай Аръчков Художник на макета Борян Белчев Конструктор инж. Георги Георгиев Концертмайстори: Теодора Христова, Мария Евстатиева Корепетитори: Ивайло Иванов, Милен Станев, Пелагия Чернева, Анна Вишнякова Корепетитор на хора Светлана Ананиевска Помощник-режисьори: Владимир Горчаков, Стефка Георгиева, Румяна Димитрова, Росица Костова Превод Симеон Тодоров Субтитри Снежина Русинова-Здравкова

Conductor Director and Scenography Chorus Master Costume Designer Set Designer Lighting Designer Multimedia Assistant Director Assistant Storyboard Choreography Deputy Director For Technical Matters Model Designer Constructor Concertmasters: Répétiteurs: Répétiteur chorus: Stage Managers: Translation Surtitles

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet

Grigor Palikarov Plamen Kartaloff Violeta Dimitrova Tsvetanka Petkova-Stoynova Boryana Angelova Emil Dinkov Vera Petrova Vera Beleva Yulia Krasteva Riolina Topalova Eng. Nikolay Arachkov Boryan Belchev Eng. Georgi Georgiev Teodora Hristova, Maria Evstatieva Ivaylo Ivanov, Milen Stanev, Pelagia Cherneva, Anna Vishnyakova Svetlana Ananievska Vladimir Gorchakov, Stefka Georgieva Rumyana Dimitrova, Rositsa Kostova Simeon Todorov Snezhina Rusinova-Zdravkova

51


НАБУКО

NABUCCO

Опера от Джузепе Верди

Opera by Giuseppe Verdi

СЪДЪРЖАНИЕ

SYNOPSIS

Първо действие – „Йерусалим”

Act One – Jerusalem

Вавилонската войска начело с царя на Вавилон Haбyкo (Навуходоносор) всеки момент ще превземе Йерусалим. Народът на Йерусалим се моли на своя бог Йехова за спасение. Върховният жрец Захария води със себе си пленницата на евреите Фенена – малката дъщеря на вавилонския цар Haбyкo, като разчита, че чрез нея ще постигне примирие между двата народа. Фенена се e предала на евреите, за да предизвести за опасността своя любим Измаел – племенник на юдейския цар. Двамата се обичат отдавна, още когато Измаел е бил пратеник на евреите във Вавилон.

The Babylonian army, lead by Nabucco (Nabucodonosor), the king of Babylon, is just about to take over Jerusalem.

В Измаел е влюбена и по-голямата сестра на Фенена – Абигаил, която нахлува с предвожданата от нея вавилонска войскова част. Тя би помилвала Фенена и евреите, ако Измаел се откаже от любовта си към сестра и `. Но Измаел не се отрича от Фенена и Aбuгaил се заклева да отмъсти. Под звуците на победен марш пристига войската на Вавилон, предвождана от своя цар – Haбyкo. Върховният жрец на евреите 3ахария заплашва, че ще убие Фенена, ако народът му не бъде пощаден. Измаел го спира, за което е прокълнат от еврейските си събратя като изменник.

Второ действие – „Безбожникът” Жаждата за мъст на Абигаил е неутолима. Тя е научила и истината за произхода си – родена е като незаконна дъщеря на Набуко от майка робиня. Абигаил приема предложението на Върховния жрец на Вавилон с измама да заграби короната на Фенена, която временно е на трона в отсъствие на Набуко. Жреците ще помогнат в разпространението на слуха, че Набуко е мъртъв. Евреите със своя върховен жрец Захария се събират тайно за молитва. Анна – сестрата на Захария, им разкрива, че Фенена е приела тяхната вяра и Измаел всъщност е спасил еврейка. Абдало – военачалник на вавилонския цар Набу52

The people of Jerusalem pray for salvation to their god Jehovah. The High Priest Zaccaria holds Fenena – the younger daughter of the Babylonian king Nabucco – hostage of the Jews, and he relies on her to secure peace between the two nations. Fenena has surrendered to the Jews to warn her beloved lsmaele – nephew of the Jewish king, of the danger. They have been in love for a long time, since the time lsmaele was an envoy of the Jews in Babylon. The elder sister of Fenena – Abigaille is also in love with lsmaele and she leads a Babylonian army unit into the invasion. She would spare Fenena and the Jews if lsmaele gave up his love for her sister. But lsmaele refuses to do so and Abigaille swears to have her revenge. The army of Babylon, lead by its king – Nabucco comes to the sound of a victory march. The High Priest of the Jews, Zaccaria, threatens to kill Fenena if his people are not spared. Ismaele stops him and for this he is cursed as a traitor by his Jewish brothers.

Act Two – The Unbeliever Abigaille’s thirst for revenge is unquenchable. She has learned the truth about her descent – she was born the illegitimate daughter of Nabucco to a slave mother.

ко, съобщава на Фенена новините – Набуко е мъртъв, Абигаил и жреците са завзели властта, сестра и ` я е осъдила на смърт, заедно с всички пленени евреи. Фенена решава да се бори и да защити евреите. Набуко се връща от бойното поле отново като победител. Упоен от славата си се обявява за земен бог. Но внезапно го поразява мълния и той губи разсъдъка си.

Трето действие – „Пророчеството” Абигаил е завзела властта. Тя ловко подвежда Набуко и с помрачено съзнание той подписва смъртната присъда на Фенена и евреите. Поробените евреи мечтаят за своята родина. Пророческите думи на Захария за предстоящата им свобода подкрепят техния дух.

Четвърто действие – „Рухналият идол” Сред кошмарните и помрачени мисли на Набуко е проблеснала истината за смъртта, която грози Фенена. Той отправя молба за помощ към бога. Става чудо – разумът на Набуко се възвръща. С верния си Абдало и част от войската той се впуска да помогне на дъщеря си. Набуко освобождава пленниците и събира Фенена с Измаел. Обща молитва обединява двата народа – евреи и вавилонци.

Abigaille and the priests have taken over the throne and her sister has sentenced her to death together with all the enslaved Jews. Fenena decides to fight and protect the Jews. Nabucco returns from the battlefield, victorious again. Intoxicated by his glory, he declares himself god on earth. But suddenly a lightning strikes him and he loses his mind.

Act Three – The Prophesy Abbigaille has taken over the throne. She tricks Nabucco and with dimmed mind he signs the death sentence of Fenena and the Jews. The enslaved Jews dream of their motherland. The prophetical words of Zaccaria about their future liberation reinforce their spirit.

Act Four – The Shattered Idol Through nightmares and dimmed thoughts, Nabucco finally realizes the truth of the death that is upon Fenena. He sends a plea for help to the god. A miracle happens – Nabucco comes to his senses. With his loyal Abdallo and a unit of his army he hurries to help his daughter. Nabbuco frees the slaves and reunites Fenena and lsmaele. A joint prayer unites the two nations – Jews and Babylonians.

Abigaille accepts the proposal of the High Priest of Babylon to take by deceit the crown of Fenena, who in the absence of Nabucco temporarily holds the throne. The priests will help her spread the rumour that Nabucco is dead. The Jews with their High Priest Zaccaria are secretly gathering to pray. Anna – Zaccaria’s sister reveals that Fenena has adopted their religion and Ismaele has actually saved a Jew. Abdallo – the commander of the Babylonian king Nabucco, tells Fenena the news – Nabucco is dead, 53


22, 30.07.2017 г. ♦ 20.00 ч.

ЛАКМЕ

LAKMÉ

Опера от Лео Делиб ♦ Либрето от Едмон Гондине и Филип Жил

Opera by Léo Delibes ♦ Libretto by Edmond Gondinet and Philippe Gille

Гостува ДЖОРДЖИО КАШИАРИ (Италия) в ролята на Джералд

Guest performance GIORGIO CASCIARRI (Italy) in the role of Gerald

Действащи лица и изпълнители: Нилаканта Лакме Малика Аджи Федерик Елен Роуз Мисис Бентсън Китайски търговец Гадател Крадец Солистка на балета

54

22, 30.07.2017 ♦ 20:00

Characters and Cast: Петър Найденов Диана Василева Диана Генова Мирослав Андреев Атанас Младенов Елена Стоянова Силвана Пръвчева Румяна Петрова Слави Манов Ваньо Димитров Кирил Стоянов Венера Христова

Peter Naydenov Diana Vasileva Diana Genova Miroslav Andreev Atanas Mladenov Elena Stoyanova Silvana Pravcheva Rumyana Petrova Slavi Manov Vanio Dimitrov Kiril Stoyanov Venera Hristova

Nilakantha Lakmé Mallika Hadji Frederik Ellen Rose Mistress Bentson A Chinese merchant A Fortune Teller A Thief Soloist of the ballet

Оркестър, хор и балет на Софийската опера Диригент Франческо Роза Режисьор Пламен Карталов Сценография Миодраг Табачки Художник на костюмите Ангелина Атладжич Художествено осветление Сашо Бекафиго Асистент-режисьор Юлия Кръстева Хореография Мая Шопова Диригент на хора Виолета Димитрова Концертмайстори: Теодора Христова Мария Евстатиева Репетитор на балета Риолина Топалова Помощник-режисьори: Владимир Горчаков Стефка Георгиева Румяна Димитрова Росица Костова Езикова подготовка, Снежина Русинова-Здравкова превод и субтитри

Orchestra, Chorus and Ballet of the Sofia Opera

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet

Conductor Director Scenography Costumes Artistic Lighting Assistant Stage Director Choreography Chorus Master Concertmasters: Repetiteur of the ballet Stage Managers: Language preparation, translation and subtitles

Francesco Rosa Plamen Kartaloff Miodrag Tabacki Angelina Atlagic Sasho Bekafigo Julia Krasteva Maya Shopova Violeta Dimitrova Teodora Hristova Maria Evstatieva Riolina Topalova Vladimir Gorchakov Stefka Georgieva Rumyana Dimitrova Rositza Kostova Snezhina Russinova-Zdravkova

55


ЛАКМЕ

LAKMÉ

СЪДЪРЖАНИЕ

SYNOPSIS

Първо действие Над Индия тегне английски колониален гнет. Индусите отправят молби към Брама и неговите чеда с надежда за освобождение. В борбата си те са напътствани от върховния жрец Нилаканта. Той е посветил на боговете и своята дъщеря Лакме - жрица в тайния храм, скрит дълбоко в гората. След службата Нилаканта тръгва към града, за да подготви предстоящия религиозен празник. Поверява дъщеря си на приятелката и ` Малика и слугата Аджи. Двете девойки, омаяни от красотата на ухаещата природа, отиват на разходка. В скритото убежище нахлува шумната компания на дъщерята на губернатора Елен, придружена от приятелката и ` Роуз, гувернантката мисис Бентсън и офицерите Джералд - годеник на Елен, и Фредерик. Той ги предупреждава да не сквернят храма и им разказва историята на Нилаканта и Лакме. Те с интерес, но крадешком го оглеждат, защото знаят, че ги грози опасност, ако тук ги заварят индусите. Компанията си тръгва. Джералд остава да рисува бижутата на Лакме, които са пред олтара и във въображението си мечтае за образа на нежната девойка. Момичетата се връщат от гората. Чувайки песента им, Джералд се скрива в подножието на храма. Възхитен от красотата на Лакме, излиза от укритието си и с горещи думи признава своите чувства. В сърцето на момичето пламва любов. Аджи проследява срещата на влюбените и отива да предупреди Нилаканта. Жрецът идва с индусите. Когато вижда Джералд, се заклева да му отмъсти.

Act One India is under the British colonial oppression. The Hindus address prayers to Brahma and his children with the hope for liberation. In their fight they have been given direction by the high priest Nilakantha. He has devoted to the gods also his daughter Lakmе - a priestess in the secret temple hidden deep in the forest. After the divine service, Nilakantha sets off for the town in order to make preparations for the forthcoming religious feast. He entrusts his daughter to her girlfriend Mallika and the servant Hadji. Both girls, fascinated by the beauty of the fragrant nature, set off for a walk. In the hidden abode rushes the noisy crowd of the governor’s daughter Ellen accompanied by her girlfriend Rose, the governess Mrs. Bentson and the officers Gеrald - Ellen’s fiancе, and Frеdеric. He warns them not to desecrate the temple and tells them the story of Nilakantha and Lakmе. With interest, but furtively they take an eye of the temple because they are aware of the danger in case the Hindus catch them here. The company leaves the place. Gеrald stays in order to draw Lakmе’s jewels in front of the altar and in his imagination he dreams of the image of the tender maid. The girls come back from the forest. Hearing their song, Gеrald hides in the feet of the temple. Fascinated by Lakmе’s beauty, he goes out of his shelter and confesses his feelings with ardent words. In the girl’s heart starts burning love. Hadji follows the rendezvous of the lovers and goes to warn Nilakantha. The priest comes together with the Hindus. When he sees Gerald, he swears to take revenge on him.

Опера от Лео Делиб Либрето от Едмон Гондине и Филип Жил

Второ действие Празникът на богинята Дурга. На градския пазар са се събрали много хора – граждани, търговци, крадци, просяци, танцьори. Идват и англичаните. Сред тълпата се появяват Лакме и преоблеченият като отшелник Нилаканта. Жрецът нарежда на дъ-

56

Opera by Léo Delibes Libretto by Edmond Gondinet and Philippe Gille

Act Two The celebration of the goddess Durga. On the town’s marketplace have gathered many people – citizens, merchants, pickpockets, beggars, dancers. The British are coming too. Among the crowd appear Lakmе and Nilakantha

щеря си да запее, с което иска да примами английския офицер, осквернил храма. Джералд, чувайки песента на Лакме, идва при нея, пренебрегвайки предупреждението на своя приятел. Пред заговорниците Нилаканта разкрива своя план. Лакме се среща с Джералд и го убеждава да приеме нейната вяра и да я последва, но той остава верен на дълга и честта си. Приближава религиозно шествие и влюбените се разделят. В удобен момент, по време на процесията Нилаканта ранява Джералд, но Лакме и нейният верен слуга - Аджи успяват да го спасят. Трето действие В гората Лакме се грижи за Джералд. Отдалеч се чува песента на влюбени. Те отиват към свещения извор, чиято вода дарява вечна любов. Лакме убеждава Джералд и те да пият от водата. Това ще ги свърже завинаги, а също и ще ги закриля. Когато тя тръгва, при него идва приятелят му Фредерик. Той му припомня за войнишкия му дълг - полкът им скоро ще встъпи в бой с бунтуващите се индуси. Джералд е раздвоен, но се съгласява да тръгне. Върналата се от извора Лакме забелязва промяната и е отчаяна. Чува се войнишката тръба. Разбирайки, че губи любимия си, тя решава да се отрови и с последни сили моли Джералд да отпие от изворната вода, като потвърждение на думите му, че ще бъде завинаги само неин. От ръцете на умиращата Лакме младежът приема чудотворната вода. Идва Нилаканта. Разбирайки от Лакме, че вече са свързани в свещен съюз, се отказва от намеренията си да убие Джералд. Лакме умира. Нилаканта успокоява болката от загубата на любимата си дъщеря. Тя ще отнесе на небето техните молитви…

disguised as hermit. The priest orders his daughter to sing with the intention to lure the British officer who has desecrated the temple. Hearing Lakmе’s song, Gеrald goes to her disregarding his friend’s warning. Nilakantha reveals his plan before the plotters. Lakmе meets Gеrald and starts convincing him to adopt her faith and follow her, but he remains loyal to his duty and honour. A religious procession is drawing near and the lovers part. In a convenient moment during the procession Nilakantha wounds Gеrald, but Lakmе and her faithful servant Hadji succeed to rescue him. Act three In the forest, Lakmе nurses Gеrald. From a distance is heard the song of lovers. They are going to the sacred spring, the water of which grants eternal love. Lakmе convinces Gеrald to drink both from the water. This would bind them forever, and would also guard and protect them. When she sets off, to him comes his friend Frederic. He reminds him of his duty of a soldier - their regiment will soon go into battle with the rebelling Hindus. Gеrald’s mind is divided, but he agrees to go. Having come back from the spring, Lakmе notices the change and is desperate. The soldier’s trumpet is heard. Realizing that she is about to lose her beloved one she decides to poison herself and, by a last effort, she asks Gеrald to drink from the spring water as an acknowledgement of his words that he will be only hers forever. The young man receives the sacred water from the hands of the dying Lakmе. Nilakantha comes. Hearing from Lakmе that they are already bound in a sacred union, he gives up his intention to kill Gеrald. Lakmе dies. Nilakantha assuages the pain from the loss of his favourite daughter. She would take with her in heaven their prayers…

57


23.07.2017 г. ♦ 20.00 ч.

23.07.2017 ♦ 20:00

ТОСКА

Tosca

Опера в три действия от Джакомо Пучини Либрето Луиджи Илика и Джузепе Джакоза

Действащи лица и изпълнители: Тоска Марио Каварадоси Барон Скарпия Анджелоти Клисар Сполета Шароне Тъмничар Овчарче

Characters and cast: Радостина Николаева Костадин Андреев Бисер Георгиев Петър Бучков Антон Радев Николай Павлов Александър Георгиев Кирил Стоянов Мирела Ябанджиева

Tosca Mario Cavaradossi Baron Scarpia Angelotti Sacristan Spoletta Sciarrone Jailer Shepherd Boy

Radostina Nikolaeva Kostadin Andreev Biser Georgiev Petar Buchkov Anton Radev Nikolay Pavlov Alexsandar Georgiev Kiril Stoyanov Mirela Yabandzhieva

Оркестър и хор на Софийската опера и балет Детски хор от СУ „Св. св. Кирил и Методий” от гр. Видин с ръководители на групата: Живка Сливенова и Ана Илиева

Orchestra and Chorus of the Sofia Opera and Ballet Children’s Choir of “Saints Cyril and Methodius” Secondary School, Vidin, lead by Zhivka Slivenova and Ana Ilieva

Диригент Режисьор Сценография Костюми Диригент на хора Асистент-режисьор Художествено осветление Концертмайстори: Корепетитори: Помощник-режисьори:

Conductor Director Set Designer Costume Designer Chorus Master Assistant Director Light Designer Concertmasters: Répétiteurs: Stage Managers:

Франческо Роза Пламен Карталов Миодраг Табачки Лео Кулаш Виолета Димитрова Вера Белева Емил Динков Теодора Христова, Мария Евстатиева Ивайло Иванов, Йоланта Смолянова, Пелагия Чернева Владимир Горчаков, Росица Костова, Румяна Димитрова, Стефка Георгиева

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет

58

Opera in three acts by Giacomo Puccini Libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa

Francesco Rosa Plamen Kartaloff Miodrag Tabacki Leo Kulas Violeta Dimitrova Vera Beleva Emil Dinkov Teodora Hristova, Maria Evstatieva Ivaylo Ivanov, Yolanta Smolyanova, Pelagia Cherneva Vladimir Gorchakov, Rositza Kostova, Rumyana Dimitrova, Stefka Georgieva

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet

59


Тоска

Tosca

Музика Джакомо Пучини Либрето от Луиджи Илика и Джузепе Джакоза

Music by Giacomo Puccini Libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa

СЪДЪРЖАНИЕ

SYNOPSIS

Първо действие – Църквата Сант’Андреа Дела Вале в Рим. Завесата се вдига под оркестровия грохот на три съкрушителни акорда, музикален мотив, свързан с шефа на полицията, барон Скарпия. Следва втори мотив – неспокойна, низходяща синкопирана тема, която се свързва с преследването на беглеца Чезаре Анджелоти. Той се появява в църквата, изтощен и тръпнещ от страх. Симпатизант на републиканците, той е хвърлен в затвора от роялистите. Бягството му е уредено от сестра му маркиза Атаванти, която му е оставила ключ от семейния параклис и е скрила там женско облекло за дегизиране. Анджелоти намира ключа и се скрива в параклиса. Клисарят пристига в църквата. Той се оплаква от задължението си да мие четките на художника Марио Каварадоси. Каварадоси рисува портрет на Мария Магдалена. Той е уловил образа на маркизата, когато е идвала в църквата привидно да се моли. Каварадоси сравнява нарисуваната от него руса и синеока Магдалена (маркизата) и любимата му Флория Тоска, с по-средиземноморска, тъмна красота. Той споделя, че Тоска единствена притежава сърцето му. Клисарят си тръгва, като оставя на Каварадоси кошница с храна и вино за вечеря. Анджелоти излиза от скривалището. Каварадоси разпознава своя стар приятел. Двамата си спомнят за своите общи политически симпатии. Те са прекъснати от гласа на Тоска отвън: „Марио!” Каварадоси дава на Анджелоти кошницата, и го отпраща в параклиса. Тоска е дълбоко религиозна, но също така и обсебващо ревнива. Тя влиза раздразнена, изпълнена с подозрения, защото смята, че е чула Каварадоси да говори с някаква жена. Ревността и` се разпалва от картината. Каварадоси я покорява със своя плам. Влюбените планират среща във вилата на Каварадоси, след вечерната изява на Тоска. След като Тоска си тръгва, Анджелоти излиза от скривалището. Той разкрива, че планира да избяга от Рим. Каварадоси му дава ключ от вилата си извън града и го съветва, ако има опасност, да се скрие в кладенеца в градината. Изстрел на оръдие от крепостта обявява, че е избягал затворник. Кава-

Act One: The Church of Sant’Andrea della Valle in Rome. The curtain rises to the orchestral thundering of three shattering chords, the musical motive associated with the Police Chief, Baron Scarpia. A second motive follows – a restless, descending syncopated theme that is associated with the pursuit of the fugitive, Cesare Angelotti. Angelotti appears in the church, exhausted and trembling in fear. He is a Republican sympathizer, which led to his imprisonment by the Royalists. His escape was engineered by his sister, the Marquesa Attavanti, who hid the chapel key for her brother, and for his disguise, left there woman’s clothing. Angelotti finds the key and disappears inside the chapel. The Sacristan arrives in the church. He complains of his burden to wash brushes for the painter, Mario Cavaradossi. Cavaradossi is painting a portrait of Mary Magdalene. He has captured the image of the Marchesa when she came to the church presumably to pray. Cavaradossi reflects on his painted blonde and blue-eyed Magdalene (the Marchesa) and the more Mediterranean, dark beauty of his beloved Tosca. He concludes that Tosca remains the sole possessor of his heart. The Sacristan goes, leaving a basket of food and wine for Cavaradossi’s dinner. Angelotti emerges from hiding. Cavaradossi recognizes his old friend, and both reminisce about their shared political sympathies. They are interrupted by the voice of Tosca, who is calling from outside “Mario!”. Cavaradossi gives Angelotti the basket and sends him back into the chapel. Tosca possesses profound religiosity, but also obsessive jealousy. She enters the church irritated, her suspicions aroused, because she believes that she heard Cavaradossi talking to a woman. Her jealousy is further inflamed by the painting. Cavaradossi conquers Tosca with his ardor. The lovers plan to rendezvous at Cavaradossi’s villa after Tosca’s evening performance. After Tosca departs, Angelotti emerges from hiding. He reveals that he plans to escape from Rome. Cavaradossi gives him a key to his villa outside of Rome, and advises him that if there is danger, he should hide in the garden well. A cannon shot from the fortress announces that

60

радоси и Анджелоти бързо напускат църквата. Клисарят се завръща. Той и момчетата от хора се радват, че вечерта в Палацо Фарнезе ще има празник в чест на кралицата и изпълнение на оперната певица Флория Тоска. Веселието е прекъснато от неочакваното пристигане на барон Скарпия и неговите агенти от полицията. Настъпва тишина, всички остават като вцепенени. Скарпия съобщава на клисаря, че важен затворник току-що е избягал и че според него той е потърсил убежище в църквата. Скарпия намира ветрило с герба на маркиза Атаванти. Агенти изнасят от параклиса кошница за провизии. Скарпия сглобява всички находки: Анджелоти се е укрил в параклиса, а любовникът на Тоска, художникът Каварадоси, не само е подпомогнал беглеца, но със сигурност знае местонахождението му. Тоска се връща в църквата, търсейки Каварадоси – но намира Скарпия и неговите агенти. Скарпия вежливо ласкае Тоска. Той намеква, че маркизата е любовница на Каварадоси и че те са избягали заедно във вилата му. Вбесена и изпълнена с ревност, Тоска се втурва към вилата на художника, за да разобличи влюбените, без да подозира, че Скарпия праща агенти да я последват. Свещената музика на Te Deum се издига и набира мощ; хората започват да изпълват църквата. Скарпия злорадства за предстоящия си успех: той ще открие и екзекутира Анджелоти; ще унищожи и Каварадоси, а крайната му победа ще е завладяването на Тоска. Скарпия коленичи в молитва, разкривайки истинската страст в душата си: Tosca, mi fai, dimenticare Iddio (Тоска, ти ме караш да забравям Бога). Второ действие – апартаментът на Скарпия в Палацо Фарнезе. Скарпия вечеря сам, а в двора долу кралица Каролина е домакин на тържество. Нова кантата ще бъде изпята от Флория Тоска. Скарпия нарежда на Шароне да изчака Тоска на входа на двореца и да и` предаде, че баронът ще я очаква след кантатата. Сполета докладва, че не са открили Анджелоти във вилата. Там са задържали Каварадоси и са го довели в Палацо Фарнезе. Докато Скарпия разпитва художника в стаята, от двора долу се чува как Тоска пее кантатата. Скарпия обвинява Каварадоси, че се е срещнал с избягалия затворник Анджелоти, снабдил го е с храна и дрехи и го е завел във вилата си. Художникът гневно отрича. Тоска пристига и остава стъписана, когато вижда Каварадоси там. Втурва се да го прегърне и той и` прошепва, че не трябва да казва нищо за онова, ко-

a prisoner has escaped. Cavaradossi and Angelotti hurriedly leave the church. The Sacristan returns. He and the choir boys are excited that there will be a celebration for the Queen that evening at the Palazzo Farnese and the performance of a new Cantata sung by the diva Floria Tosca. The rejoicing is interrupted by the unexpected arrival of Baron Scarpia and his police agents. There is silence, all remain spellbound. Scarpia advises the Sacristan that a prisoner of state has just escaped, and that he believes that he has taken refuge in the church. Scarpia finds a fan bearing the Marchesa Attavanti’s coat-ofarms. His agents emerge with a basket of provisions. Scarpia pieces together all the evidence: Angelotti took refuge in the chapel; and Tosca’s lover, the painter Cavaradossi, not only aided the fugitive, but certainly knows his whereabouts. Tosca returns to the church, seeking Cavaradossi; but she finds Scarpia and his agents. Scarpia courteously flatters Tosca. He then implies that the Marchesa is Cavaradossi lover, and that they have escaped together to his villa. Obsessed and consumed by jealousy, Tosca rushes off to Cavaradossi’s villa to confront the lovers, unaware that Scarpia has agents follow her. The sacred “Te Deum” music surges and swells as people fill the church. Scarpia gloats about his imminent success: he will find and execute Angelotti; and he will destrioy Cavaradossi: his ultimate victory the conquest of Tosca. Scarpia kneels in prayer, revealing the true passion in his soul: “Tosca, mi fai, dimenticare Iddio” (“Tosca, to possess you, I would forsake God.”) Act Two: Scarpia’s apartment in the Palazzo Farnese. Scarpia dines alone, while in the courtyard below, Queen Caroline hosts festivities. A new cantata is to be sung by Floria Tosca. Scarpia orders Sciarrone to await Tosca at the entrance to the Palace and advise her that she is expected after the Cantata. Spoletta reports to Scarpia that their search for Angelotti at the villa was fruitless. They did find the painter Cavaradossi, apprehended him, and have brought him to the Palazzo Farnese. While Scarpia interrogates Cavaradossi in his chamber, Tosca is heard singing the cantata from the courtyard below. Scarpia informs Cavaradossi that he is suspected of meeting the escaped prisoner Angelotti, providing him with food and clothes, and guiding him to his villa. Cavaradossi angrily denies the charges. Tosca arrives. She becomes confounded when she sees Cavaradossi present. She rushes to embrace him. He whispers that she must say nothing of what 61


ето е видяла във вилата. Скарпия обявява, че съдията е в съседната стая в очакване на показанията на Каварадоси. Баронът се опитва да манипулира Тоска, но тя отрича да знае местонахождението на Анджелоти. Чуват се стоновете на измъчвания Каварадоси. Скарпия отново съветва Тоска да спаси любимия си, като разкрие истината. Каварадоси я призовава да бъде смела и да мълчи. Скарпия нарежда изтезанието да се засили. Тоска не може повече да понесе болката на любимия си. За да го спаси, тя издава скривалището на Анджелоти. Каварадоси е доведен, ранен и кървящ. Тоска утешава любимия си с целувки и сълзи. Скарпия възкликва предизвикателно „В кладенеца, в градината!” Той изпраща Сполета там. Каварадоси проклина предателството на Тоска. Шароне се втурва с новината, че Наполеон е победил австрийците при Маренго. Каварадоси, слаб и измъчен от изтезанията, е обзет от патриотичен изблик при вестта за победата: Vittoria! Vittoria! Той проклина Скарпия и всички тирани, с което разкрива революционните си републикански симпатии. Скарпия веднага го праща в затвора за екзекуция. Останал сам с Тоска, баронът намеква, че може би двамата могат да го спасят. Тоска рязко прекъсва играта му и високомерно му предлага да преговаря: Quanto? Il prezzo? (Колко? Кажете цената!). Скарпия признава, че отдавна се възхищава на красотата и`, а гневът и омразата и` към него само са засилили решимостта му. Тоска осъзнава, че е безсилна. Скарпия не обръща внимание на молбите и` за милост. Но опитите му да я завладее чрез убеждаване не успяват и той се нахвърля върху нея физически. Зловещи удари на барабан се чуват в далечината – сигнал, че се издига бесилка за изпълнение на смъртна присъда. Скарпия предупреждава Тоска, че няма време. Нейният любим има само един час да живее, и сега в нейна власт е да реши съдбата му. Духът на Тоска е сломен. В арията Vissi d’Arte (Живях за изкуството), Тоска се пита „Защо Бог ме е изоставил?” и излива отчаянието си в трогателна молитва. Идва Сполета и съобщава, че Анджелоти е бил заловен, но е взел отрова и е умрял. Когато пита за Каварадоси, Скарпия се обръща към Тоска, тя сега има власт над съдбата на любимия си. Скарпия е коварен, но Тоска е решена да спаси своя любим. Тя кима в съгласие. Скарпия уговаря фалшива екзекуция. Сполета показва пълно разбиране на зловещите и двулични намерения на Скарпия. Баронът нарежда на Сполета да допусне Тоска в затвора в четири часа, за да съобщи на Каварадоси плана. 62

she saw at the villa. Scarpia announces that the Judge is in the adjoining room awaiting Cavaradossi’s deposition. Scarpia attempts to manpulate Tosca but she denies any knowledge of Angelotti’s whereabouts. Groans of pain are heard from the adjoining room where Cavaradossi is tortured. Scarpia again advises Tosca to save her lover by revealing the truth. Cavaradossi commands her to be courageous and keep silent. Scarpia orders the torture intensified. Tosca cannot tolerate her lover’s pain. To save him, she betrays Angelotti’s hiding place. Cavaradossi is brought, bruised and bleeding. Tosca consoles her lover with kisses and tears. Scarpia shouts in defiance, “In the well in the garden!” He orders Spoletta into pursuit. Cavaradossi curses Tosca for betraying him. Sciarrone rushes in with news that Napoleon defeated the Austrians at Marengo. Cavaradossi, weak and in pain from the torture, explodes into a patriotic outburst of victory: “Vittoria! Vittoria!” He curses Scarpia and all tyrants, revealing his revolutionary, Republican sympathies. Scarpia immediately sends him off to jail and execution. Scarpia is alone with Tosca, sarcastically lamenting his unfinished supper. He hints that perhaps they can both save him. Tosca abruptly challenges Scarpia’s charade. She contemptuously challenges Scarpia to negotiate: “Quanto? Il prezzo?” (“How much?” Your price?”) Scarpia admits that he has long admired her beauty; and that her rage and hatred of him have made him even more resolute. Tosca is suddenly aware that she is impotent. Scarpia is heedless of her pleas for mercy. But his attempts to conquer Tosca through persuasion have failed. He begins to assault her physically. Suddenly, ominous drum rolls are heard in the distance, the signal that gallows are being erected for an execution. Scarpia warns Tosca that time is short. Her lover has but one hour to live, and she now has the power to decide his fate. Tosca’s spirits are crushed. In “Vissi d’arte” (“I lived for art”), Tosca asks, “Why has God forsaken me?”, expressing her despair in a touching prayer. Spoletta arrives to announce that Angelotti was apprehended, but he had swallowed poison and died. When he inquires about Cavaradossi, Scarpia turns to Tosca, who now has power over her lover’s destiny. Scarpia is insidious, but she must save her lover Cavaradossi. Tosca nods her consent. Scarpia contrives a mock execution. Spoletta indicates his full understanding of Scarpia’s sinister and duplicitous intentions. Scarpia directs Spoletta to admit Tosca to the jail at four o’clock to advise Cavaradossi of the plan. Tosca has one further demand: that Scarpia provide the

Тоска иска той да предостави на влюбените пропуск за напускане на Рим. Скарпия се съгласява. Докато той пише пропуска, Тоска забелязва нож на масата. Тя грабва ножа и го скрива зад гърба си. Скарпия тръгва към Тоска, възкликвайки победоносно: Tosca finalmente mia! (Тоска, най-сетне моя!). Когато се опитва да я прегърне, Тоска забива ножа в сърцето му: „Ето целувката на Тоска, за която толкова страстно копнееше”. Тоска се оглежда трескаво за пропуска, намира го и си тръгва предпазливо. Трето действие – крепостта Сант’Анджело. Едва-едва се долавя ранната зора над Вечния град – звучат звънци на овце, носи се утринният камбанен звън от околните църкви. В далечината пее овчарче. Тъмничарят очаква осъдения и взвода за разстрел. Група войници довеждат Каварадоси при него и той му съобщава, че има само един час да живее. Художникът пита дали може да напише няколко думи на любимата си. Сбогуването на Каварадоси с любимата му Тоска съдържа спомени за звездни нощи, когато те са споделяли блаженството на любовта: E lucevan le stelle (Звездите блестяха). Каварадоси размишлява, изправен пред смъртта: E non ho amato mai tanto la vita (Никога не съм обичал така живота!), а последните му думи са: Muoro disperato (Умирам в отчаяние). Тоска се втурва въодушевена към Каварадоси и му показва пропуска, обяснявайки триумфално как е убила Скарпия. Той нежно хвали ръцете и`, които са променили тяхната съдба. Тоска му обяснява, че трябва да разиграе фалшива екзекуция. Когато стрелят, трябва да падне и да се престори на мъртъв. След като войниците се оттеглят, двамата ще избягат. Каварадоси е извикан за разстрел. Тоска покрива ушите си, когато офицерът сваля сабята си – сигнал за залп. Каварадоси пада, Тоска е горда, че нейният любим е изиграл ролята си добре, и възкликва: Ecco un artiste (Какъв артист!). Тоска призовава Каварадоси да стане и осъзнава ужасната истина – „Мъртъв! Мъртъв!” Скарпия е нарушил обещанието си, Каварадоси е убит. Чуват се гласовете на полицаи. Сполета се втурва да хване Тоска, която го отблъсква силно. Втурва се към парапета, но преди да скочи и да намери смъртта си, извиква: O Scarpia, avanti a Dio (О, Скарпия, ще се срещнем пред Бога). Финалната музика избухва в страстно величие, гръмотевично връщане към кулминационния рефрен от сбогуването на Каварадоси: E non ho amato mai tanto la vita (Никога не съм обичал така живота!).

lovers with a safe-conduct pass out of Rome. Scarpia agrees. While he writes Tosca notices a knife on the table. She seizes the knife and hides it behind her. Scarpia advances toward Tosca, shouting victoriously, “Tosca finalmente mia!” (“Tosca, you are finally mine!”) As he attempts to embrace her, Tosca plunges the knife into his heart: “This is Tosca’s kiss that you have so passionately longed for.” Tosca looks feverishly for the safe-conduct, finds it and departs with great caution. Act Three: Castel Sant’Angelo. There are hints of early dawn in the Eternal City as sheep bells sound, and morning bells chime from surrounding churches. In the distance, a shepherd sings. A jailer awaits the condemned and the firing squad. A group of soldiers deliver Cavaradossi to the jailer, who advises him that he has but one hour to live. Cavaradossi asks if he may write a few words to the love that he leaves behind. Cavaradossi’s farewell to his beloved Tosca contains reminiscences of starlit nights when they shared love’s bliss: “E lucevan le stelle” (“The stars were shining”). Cavaradossi reflects on his despair and melancholy as he faces the end of his life, and the death of love: “E non ho amato mai tanto la vita” (“Never have I loved life so much as at this moment.”); his final words, “Muoro disperato” (“I die in desperation.”) Tosca rushes exultantly to the weeping Cavaradossi and shows him their safe-conduct pass explaining how she murdered Scarpia. Cavaradossi tenderly praises her hands, that have changed their destiny. Tosca explains that he must act out a mock execution. When they fire, he is to fall down and pretend he is dead. The soldiers will retire, and then they will escape. Cavaradossi is ordered before the firing squad. Tosca covers her ears as the officer lowers his sword, the signal to fire. Cavaradossi falls, Tosca rejoices that her lover has acted so well and exclaimes, “Ecco un artiste” (“How well he acts.”) Tosca urges Cavaradossi to rise and realizes the horrible reality: “Dead! Dead!” Scarpia betrayed his promise; Cavaradossi has been murdered. Voices are heard from policemen. Spoletta rushes to seize Tosca, who thrusts him back violently. She rushes to the edge of the parapet, but before leaping to her death, she addresses the dead Scarpia: “O Scarpia, avanti a Dio” (“Scarpia, God will be our final judge.”) The final music explodes in passionate grandeur, a thunderous recall of the climactic refrain from Cavaradossi’s farewell: “E non ho amato mai tanto la vita” (“Never have I loved life so much as at this moment.”) 63


28.07.2017 г. ♦ 20.00 ч.

ПЕПЕЛЯШКА

Комична опера от Джоакино Росини Либрето Джакопо Ферети по едноименната приказка на Шарл Перо

Действащи лица и изпълнители: Принц Рамиро Дандини Дон Манифико Клоринда Тисбе Анжелина (Пепеляшка) Алидоро

Хрисимир Дамянов Атанас Младенов Николай Петров Милена Гюрова Благовеста Мекки-Цветкова Оана Андра (Румъния) Мартин Цонев

Оркестър и хор на Софийската опера и балет Диригент Режисьор Сценография Костюми Пластика и хореография Диригент на хора Художествено осветление Асистент-режисьор Концертмайстори: Речитативи - пиано Корепетитори: Помощник-режисьори: Превод и субтитри

64

Жорж Димитров Вера Петрова Боряна Ангелова Християна Михалева-Зорбалиева Мария Луканова Виолета Димитрова Андрей Хайдиняк Росица Костова Теодора Христова, Мария Евстатиева Ивайло Иванов, Анна Вишнякова Ивайло Иванов, Милен Станев, Пелагия Чернева, Анна Вишнякова Росица Костова, Владимир Горчаков, Стефка Георгиева Снежина Русинова-Здравкова

28.07.2017 ♦ 20:00

LA CENERENTOLA Comic opera by Gioachino Rossini Libretto by Jacopo Ferretti based on the fairy tale Cendrillon by Charles Perrault

Characters and Cast: Hrisimir Damyanov Atanas Mladenov Nikolai Petrov Milena Gyurova Blagovesta Mekki-Tsvetkova Oana Andra (Romania) Martin Tsonev

Prince Ramiro Dandini Don Magnifico Clorinda Tisbe Angelina (Cenerentola) Alidoro

Orchestra and Chorus of the Sofia Opera and Ballet Conductor Director Scenography Costume Designer Movement and choreography Chorus Master Artistic lighting Assistant Director Concertmasters: Recitatives – piano Répétiteurs: Stage Managers: Translation and surtitles

George Dimitrov Vera Petrova Boryana Angelova Hristiyana Mihaleva-Zorbalieva Maria Loukanova Violeta Dimitrova Andrej Hajdinjak Rositsa Kostova Teodora Hristova, Maria Evstatieva Ivailo Ivanov, Anna Vishnyakova Ivaylo Ivanov, Milen Stanev, Pelagia Cherneva, Anna Vishnyakova Rositsa Kostova, Vladimir Gorchakov, Stefka Georgieva Snejina Russinova-Zdravkova

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet

Copyright by G. Ricordi, Milano. Distributed by Musica Mundana Musikverlag GmbH, Ernen, Switzerland

Copyright by G. Ricordi, Milano. Distributed by Musica Mundana Musikverlag GmbH, Ernen, Switzerland

65


ПЕПЕЛЯШКА

LA CENERENTOLA

Комична опера от Джоакино Росини Либрето Джакопо Ферети по едноименната приказка на Шарл Перо

Comic opera by Gioachino Rossini Libretto by Jacopo Ferretti based on the fairy tale Cendrillon by Charles Perrault

Съдържание

Synopsis

Първо действие

Act One

В зала в замъка на дон Манифико суетните му дъще-ри Клоринда и Тисбе се разкрасяват. Доведената им сестра, Пепеляшка, се утешава с песен за един цар, който си избрал невеста с добро сърце (‘Una volta c’era un re’). Влиза един просяк (всъщност, учителят на принц Рамиро, Алидоро). Пепеляшка му дава нещо да хапне, което разгневява сестрите .и`Придворни влизат и обявяват предстоящото пристигане на принца, който на бал ще избере най-красивата жена за своя съпруга. Последвалото вълнение поражда голямо объркване. Придворните излизат; тръгва си и „просякът”, който предсказва, че Пепеляшка ще бъде щастлива на следващия ден. Докато се карат за привилегията да кажат на баща им добрата новина, Клоринда и Тисбе го събуждат. Дон Манифико тълкува сън, който току-що е сънувал, като предсказание за щастието му. Мечтанието на обеднелия барон, който вижда себе си като дядо на царе, сякаш се потвърждава от съобщението на дъщерите му (‘Miei rampolli femminini’).

In a hall of Don Magnifico’s castle, his vain daughters Clorinda and Tisbe are primping. Their stepsister, Cinderella, consoles herself with a song about a king who chose a kind-hearted bride (‘Una volta c’era un re’). A beggar (actually Prince Ramiro’s tutor Alidoro) comes in. Cinderella gives him some breakfast, angering the stepsisters. The prince’s courtiers enter, announcing the imminent arrival of the prince himself, who at a ball will choose the most beautiful woman as his wife. The ensuing excitement generates great confusion. The knights leave; so does the ‘beggar’, foretelling that Cinderella will be happy by the next day. Quarrelling for the privilege of telling their father the good news, Clorinda and Tisbe awaken him. Don Magnifico interprets a dream he was just having as a prediction of his fortune: the impoverished baron’s vision of himself as grandfather of kings is apparently confirmed by his daughters’ announcement (‘Miei rampolli femminini’).

Подтикнат от наставника си – Алидоро, Рамиро е разменил дрехите си със своя прислужник Дандини. Когато преоблеченият принц влиза в къщата, той и Пепеляшка се влюбват веднага (‘Un soave non so che’). Дандини пристига, играейки неумело ролята на принца (‘Come un’ape ne’ giorni d’aprile’). Клоринда и Тисбе са му представени. Пепеляшка моли втория си баща да я вземе на бала (‘Signor, una parola’), но Манифико и` нарежда да си остане вкъщи. Със списък на неомъжените жени от региона, Алидоро пита Дон Манифико за трета дъщеря; той казва, че тя е умряла. Всички са объркани. По-късно Алидоро разкрива самоличността си на Пепеляшка и я кани на бала, намеквайки за промяна в нейната участ (‘Là del ciel’). В двореца Дандини и Рамиро споделят впечатленията си от дъщерите на Манифико. Клоринда и Тисбе се отнасят презрително към

66

On the suggestion of his mentor Alidoro, Ramiro has exchanged clothing with his attendant, Dandini. When the disguised prince enters the house, he and Cinderella fall in love immediately (‘Un soave non so che’). Dandini arrives, awkwardly playing the prince (‘Come un’ape ne’ giorni d’aprile’). Clorinda and Tisbe are introduced to him. Cinderella begs her stepfather to take her to the ball (‘Signor, una parola’), but Magnifico orders her to stay at home. Alidoro, with a list of the unmarried women of the region, asks Don Magnifico about a third daughter; he says she died. Everyone is confused. Later Alidoro reveals his identity to Cinderella and invites her to the ball, alluding to a change in her fortunes (‘Là del ciel’). At the palace Dandini and Ramiro share their impressions from Magnifico’s daughters. Clorinda and Tisbe scornfully mistreat Ramiro, believing him to be Dandini’s servant. All are enchanted by the arrival of a mysterious lady. When she unveils herself they are struck by her uncanny resemblance to Cinderella.

Рамиро, вярвайки, че той е слуга на Дандини. Всички са запленени от пристигането на загадъчна дама. Когато тя вдига воала си, те са поразени от необичайната и` прилика с Пепеляшка. Второ действие Манифико си представя, че е тъст на принца и като главен виночерпец създава нови закони за пиенето. Рамиро дочува как Пепеляшка отклонява ухажванията на Дандини, защото обича своя „оръженосец”. Рамиро я моли да бъде негова, но тя му дава гривна и му казва, че ще я открие по това, че тя носи същата гривна. Тогава, ако все още я обича, тя ще се ожени за него. Рамиро влиза в ролята си на принц и решава да издири Пепеляшка. Дандини насърчава фантазиите на Манифико, след което разкрива истинската си самоличност (‘Un segreto d’importanza’). Когато се завръщат у дома, сестрите намират Пепеляшка край огъня и се нахвърлят върху нея, защото тя прилича на красавицата на бала. Алидоро урежда буря и предизвиква произшествие, така че каляската на принца да се преобърне пред къщата им. Пепеляшка и Рамиро се разпознават (‘Siete voi’), и всички са удивени (‘Questo è un nodo avviluppato’). Рамиро отвежда Пепеляшка, а Алидоро тържествува. На сватбеното тържество Пепеляшка се застъпва пред принца за Манифико и сестрите си. Тя разсъждава как се е променила съдбата и` (‘Nacqui all’affanno, al pianto’).

Act Two Magnifico imagines himself the prince’s father-in-law and as his wine steward proclaims new drinking laws. Ramiro overhears Cinderella refusing Dandini’s attentions because she loves his “squire”. Ramiro asks her to be his, but she gives him a bracelet, saying he will find her wearing its twin. If he still likes her then, she will marry him. Ramiro reassumes his princely role and is determined to look for Cinderella. Dandini encourages Magnifico’s fantasies, and then reveals his real identity (‘Un segreto d’importanza’). Returning home, the sisters find Cinderella by the fire and berate her because she looks like the lady at the ball. Alidoro arranges a storm and causes an accident for the prince’s carriage, which overturns in front of the house. Cinderella and Ramiro recognize each other (‘Siete voi’), and everyone expresses amazement (‘Questo è un nodo avviluppato’). Ramiro whisks Cinderella away, while Alidoro triumphs. At the wedding banquet Cinderella intercedes with the prince for Magnifico and her stepsisters. She reflects on how her fate has changed (‘Nacqui all’affanno, al pianto’).

67


29.07.2017 г. ♦ 20.00 ч.

МАДАМ БЪТЕРФЛАЙ Опера от Джакомо Пучини

Действащи лица и изпълнители:

MADAMA BUTTERFLY Opera by Giacomo Puccini

Characters and cast:

Мадам Бътерфлай (Чо-Чо-Сан)

Цветана Бандаловска

Madama Butterfly (Cio-Cio San)

Tsvetana Bandalovska

Сузуки

Иванка Нинова

Suzuki

Ivanka Ninova

Пинкертон

Милен Божков

B. F. Pinkerton

Milen Bozhkov

Кейт Пинкертон

Любов Методиева

Kate Pinkerton

Lyubov Metodieva

Шарплес

Нико Исаков

Sharpless

Niko Isakov

Горо

Николай Павлов

Goro

Nikolay Pavlov

Принц Ямадори

Цветан Цветков

Prince Yamadori

Tzvetan Tzvetkov

Бонзо

Петър Бучков

Bonze

Petar Buchkov

Тъмничар

Антон Радев

Imperial Commissioner

Anton Radev

Чиновник

Слави Манов

Registrar

Slavi Manov

Оркестър и хор на Софийската опера и балет

Orchestra and Chorus of the Sofia Opera and Ballet

Диригент

Алберто Веронези (Италия)

Conductor

Alberto Veronesi (Italy)

Постановка

Пламен Карталов

Director

Plamen Kartaloff

Възстановка

Юлия Кръстева

Reviver

Yulia Krasteva

Сценография

Любомир Йорданов

Set Designer

Lyubomir Yordanov

Костюми

Мария Трендафилова

Costume Designer

Мaria Trendafilova

Диригент на хора

Виолета Димитрова

Chorus Master

Violeta Dimitrova

Концертмайстори:

Теодора Христова, Мария Евстатиева

Concertmasters:

Teodora Hristova, Maria Evstatieva

Помощник-режисьори:

Владимир Горчаков, Стефка Георгиева,

Stage Managers:

Vladimir Gorchakov, Stefka Georgieva,

Румяна Димитрова, Росица Костова

Rumyana Dimitrova, Rositza Kostova

Корепетитори:

Пелагия Чернева, Ивайло Иванов,

Répétiteurs:

Pelagia Cherneva, Ivaylo Ivanov,

Милен Станев, Анна Вишнякова

Milen Stanev, Anna Vishnyakova

Превод и субтитри

Снежина Русинова-Здравкова

Translation and surtitles

Snejina Rusinova-Zdravkova

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет 68

29.07.2017 ♦ 20:00

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet 69


МАДАМ БЪТЕРФЛАЙ

MADAMA BUTTERFLY

Опера от Джакомо Пучини

Opera by Giacomo Puccini

Съдържание

Synopsis

Първо действие

Act One Lieutenant Pinkerton is serving on an American ship in the port of Nagasaki. Yielding to his love affair, he has decided to marry a 15 year old Japanese geisha Cio-Cio San, also known by his friends as Butterfly. Matchmaker Goro has arranged the marriage contract and hired a small house on the hill for the couple. American consul Sharpless pleads with Pinkerton to abandon this plan when he learns that Butterfly naively believes that marriage will be real. Actually, both the marriage and the rent of the house can be terminated in short notice. The lieutenant makes fun of Sharpless’s concerns as Cio-Cio San arrives with her friends happy and smiling. Sharpless learns that in order to prove her love for Pinkerton she has abandoned the religion of her ancestors, and has adopted the faith of her lover. Pinkerton realizes that she is the daughter of a dishonored samurai who committed seppuku, and therefore the little girl had been taught as a geisha. The wedding contract is signed and the guests drink a toast to the young couple, when a Buddhist monk (uncle of Cio-Cio San) appears and angered by her act pronounces curses about her. The friends and relatives abandon her terrified. Angered, Pinkerton quickly dismisses the guests and they leave. With gentle words he comforts the weeping girl and they give in to their love.

Лейтенант Пинкертон, служещ на американски кораб в пристанище Нагазаки и подвластен на своето любовно увлечение, е решил да се ожени за 15 годишната японска гейша Чо-Чо-Сан, наричана още от приятелите си „пеперудата” (Бътерфлай). Сватовникът Горо е уредил брачния договор и е наел малка къщичка на хълма за младоженците. Американският консул Шарплес, умолява Пинкертон да изостави този план, когато разбира, че Бътерфлай наивно вярва, че бракът ще бъде истински. Всъщност и женитбата и наема на къщата могат да бъдат прекратени с най-кратки предизвестия. Лейтенантът иронизира загрижеността на Шарплес, докато Чо-Чо-Сан пристига със свои приятелки, радостна и усмихната. Шарплес научава, че за да докаже любовта си към Пинкертон, е изоставила религията на дедите си и е приела вярата на своя любим. Пинкертон разбира, че тя е дъщеря на обезчестен самурай, извършил сепуко, и поради тази причина се е наложило малкото момиче да бъде обучавано за гейша. Сватбеният договор е подписан и гостите пият тост за младата двойка, когато се появява будистки монах (чичо на Чо-ЧоСан) и разгневен от нейната постъпка произнася проклятия по неин адрес. Това кара приятелите и роднините ужасени да я изоставят. Пинкертон, ядосан бързо отпраща гостите и те си тръгват. С нежни думи той утешава плачещата девойка и двамата се отдават на своята любов. Второ действие В къщата на мадам Бътерфлай. Три години са изминали, откакто Пинкертон си е заминал. Сузуки е коленичила пред статуята на Буда и го моли да се смили над Чо-Чо-Сан, като `и върне любимия. Бътерфлай постоянно очаква връщането на своя съпруг. Вперила поглед в пристанището тя по цели дни стои с малкия си син на прозореца. Пинкертон 70

Act Two In the house of Madame Butterfly. Three years have passed since Pinkerton has gone. Suzuki is kneeling before the statue of Buddha, asking him to have mercy on Cio-Cio San, and return her beloved. Butterfly is constantly expecting the return of her husband. Staring at the port for days, she stays with her young son in the window. Pinkerton had promised her to come back when the cherries blossom, but they bloom for the third time and he still does not arrive. Butterfly is abandoned by all his relatives. Now Suzuki tells her that no foreigner married to a Japanese woman

и` е обещал да се върне щом цъфнат вишните, но те вече за трети път разцъфтяват, а него все още го няма. Бътерфлай е изоставена от всичките си близки. Сега Сузуки й казва, че нито един чужденец, женен за японка, не се е върнал. Чо-Чо-Сан обаче не вярва на думите и` . Идват Шарплес и Горо. Американският консул е получил писмо от Пинкертон, в което го моли да съобщи на Бътерфлай, че се е оженил. Той скоро ще пристигне в Япония, но с новата си жена. Младата японка посреща с радост Шарплес. Това смущава консула и той не се решава да й предаде съдържанието на писмото. Появява се принц Ямадори, който иска да се ожени за Бътерфлай. Принцът `и предлага богатства и щастлив живот, но Чо-Чо-Сан отказва. Огорчен, Ямадори си отива. Шарплес се опитва да подскаже на Бътерфлай да не отказва ръката си на Ямадори, но тя се оскърбява дълбоко от неговите думи. Тогава консулът я пита, какво би направила, ако нейният мъж не се върне. На нея и` става ясно какво е имал предвид Шарплес, с настояването си да се омъжи за Ямадори. Прикрива мъката си и с гордо вдигната глава казва, че тогава за нея би било по-добре да умре. Бътерфлай довежда детето си. Младата японка се надява, че Пинкертон ще се върне, ако не за нея, то за него. Шарплес пита за името на малкия и тя отговаря: „Сега то се казва Скръб, но ако баща му се върне, ще се казва Щастие.“ Трогнат, Шарплес обещава скоро отново да я посети. Раздава се топовен изстрел. Развълнувана Бътерфлай взима далекогледа и поглежда към пристанището. Обхваща я силно вълнение. Това е корабът, на който служи Пинкертон. Бътерфлай и Сузуки в радостно очакване подготвят къщата с цветя и се преобличат с официални дрехи. Двете и детето застават да гледат към вратата кога ще

has ever come back. Cio-Cio San, however, does not believe her words. Sharpless and Goro arrive. The U.S. Consul has received a letter from Pinkerton, asking him to tell Butterfly that he got married. He will soon arrive in Japan, but with his new wife. The young Japanese woman meets Sharpless with joy. This disturbs the consul and he decides not to inform her of the contents of the letter. Prince Yamadori appears. He wants to marry Butterfly and offers her wealth and happy life, but Cho-Cho San refuses. Bitter, Yamadori leaves. Sharpless tries to encourage Butterfly not to refuse her hand to Yamadori, but she is deeply offended by his words. Then the consul asks her what she would do if her husband does not return. It becomes clear to her what Sharpless meant, insisting that she marries Yamadori. She conceals his grief and with her head up says that then it would be better for her to die. Butterfly brings in her child. The young Japanese hopes that Pinkerton will return, if not for her, then for him. Sharpless asks for the name of the child and she replied: “Now his name is Sorrow, but if his father returns he will be called Happiness”. Touched, Sharpless promises to visit her again soon. A cannonball is heard. Excited, Butterfly takes the telescope and looks at the port. A strong excitement overcomes her. This is the ship on which Pinkerton serves. Butterfly and Suzuki in joyous anticipation prepare the house with flowers and dress in formal attire. The two women and the child stand watching at the door, waiting for Pinkerton to come. The night comes. Suzuki and the child fall asleep, but Butterfly, tormented by anxiety, can not sleep. Act Three Sunrise. Butterfly has waited all night the return of Pinkerton, but he is not coming. She is still standing motionless and looking through the hole in the paper window. Suzuki awakes and prays her mistress to go 71


се появи Пинкертон. Нощта идва. Сузуки и детето заспиват, но Бътерфлай, измъчвана от безпокойство не може да заспи. Трето действие Слънцето изгрява. Бътерфлай е чакала цяла нощ връщането на Пинкертон, но него го няма. Тя още стои неподвижна и гледа през дупката на книжния прозорец. Сузуки се събужда и помолва господарката си да си легне, като обещава, че ако Пинкертон дойде, тя веднага ще я събуди. Бътерфлай взима детето си и влиза в своята спалня. Скоро идват Пинкертон и Шарплес. Като ги вижда, развълнуваната Сузуки веднага тръгва към стаята на господарката си, но те я спират. Прислужницата започва да им разказва как Бътерфлай очаква своя любим, но изведнъж вижда в двора непозната жена и млъква. Пинкертон смутено се обръща настрана. Шарплес тихо казва истината на Сузуки – това е съпругата на Пинкертон, която е толкова добра, че ще вземе със себе си детето. Разстроен, Пинкертон избягва. На вратата неочаквано се появява Бътерфлай. Тя се е досетила, че съпругът и ` се е върнал, и с радост иска да го види. Вместо него обаче вижда младата жена. Чо-Чо-Сан няма нужда от обяснения – разплаканите очи на Сузуки и женското й сърце разкриват истината. Кейт Пинкертон я моли да и ` даде детето, но Бътерфлай отговаря, че ще го повери само на баща му. Шарплес отвежда Кейт Пинкертон, а Бътерфлай помолва Сузуки да я остави сама.

to bed, promising that if Pinkerton comes, she will instantly awaken her. Butterfly takes her child and goes into her bedroom. Soon Pinkerton and Sharpless come. Seeing them, the excited Suzuki immediately goes to her mistress’s room, but they stop her. The maid starts telling them how Butterfly is expecting her beloved, but suddenly she sees an unknown woman in the yard and stopps silent. Pinkerton sheepishly turns away. Sharpless quietly tells Suzuki the truth – this is Pinkerton’s wife, who is so kind that she will take with her the child. Upset, Pinkerton hurries away. At the door suddenly appears Butterfly. She has guessed that her husband has returned, and gladly wants to see him. Instead, she sees the young woman. Cio-Cio San needs no explanations – the weeping eyes of Suzuki and her feminine heart reveal the truth. Kate Pinkerton asks her to give her the child, but Butterfly replies that she will entrust him only to his father. Sharpless takes Kate Pinkerton away, Butterfly prays Suzuki to leave her alone. She gently bids farewell to her child and with a dagger in her hand enters the room. The only thing left to her now is to fulfill the covenant of her father – if you can not live with honour, die with honour. A moment later she appears. Hugging her child for the last time, she falls to the floor. Pinkerton and Sharpless rush into the house and find the dying girl. The lieutenant calls her name torn by pain and guilt...

Тя нежно се прощава с детето си и с кинжал в ръка влиза в стаята. Единствено, което сега й е останало, е да изпълни завета на своя баща – ако не можеш да живееш с чест, умри с чест. Миг по-късно се появява. Прегръща детето си за последен път и пада на пода. Пинкертон и Шарплес се втурват в къщата и намират умиращото момиче. Лейтенантът извиква името й раздиран от силна болка и вина...

72

73


3, 6.08.2017 ♦ 20:00

ЗОРБА ГЪРКЪТ Музика Микис Теодоракис Хореография, режисура и либрето Лорка Масине По романа на Никос Казандзакис

ZORBA THE GREEK Ballet by Mikis Theodorakis Choreography, directing and libretto Lorca Massine Based on the novel of Nikos Kazantzakis

Действащи лица и изпълнители: Зорба Джон Марина Йоргос Мадам Ортанс

Росен Канев Никола Хаджитанев (3) Емил Йорданов (6) Марта Петкова (3) Катерина Петкова (6) Кирил Иванов Анастасия Неделчева

Ансамбъл на балета на Софийската опера Асистент-хореограф Художник-консултант по костюмите Репетитори: Асистент и помощник-режисьор Худ. ръководител на балета

Анна Кжишков Цветанка ПетковаСтойнова Мария Илиева Ясен Вълчанов Риолина Топалова Сара-Нора Кръстева

Characters and cast: Zorba John Marina Yorgos Madame Hortense

Rosen Kanev Nikola Hadjitanev (3) Emil Yordanov (6) Marta Petkova (3) Katerina Petrova (6) Kiril Ivanov Anastasia Nedelcheva

Ballet ensemble of the Sofia Opera Assistant choreographer Anna Krzyskow Costume Design Tsvetanka PetkovaStoynova Repetiteurs: Maria Ilieva Yasen Valchanov Assistant Director Riolina Topalova and Stage Manager Artistic Director Sara-Nora Krysteva of the Ballet

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet

Спектакълът се играе със запис

The performance is played to recorded music

По споразумение с Universal Edition AG, Vienna, представител на Schott Music, Mainz

Performed by arrangement with Universal Edition AG, Vienna, representing Schott Music, Mainz

74

съдържание

Synopsis

В малко гръцко село пристига американецът Джон, който се влюбва в красивата вдовица Марина и привлечен от местните обичаи желае да се приобщи към тях. Селяните, чиято сила е в сплотеността и традицията, показват своята неприязън към Джон и Марина – дръзнала да пренебрегне любовта на Йоргос и да обикне чужденец. С Джон се сприятелява единствено Зорба – силен и свободен човек, който не принадлежи никому. В него е влюбена мадам Ортанс – застаряваща субретка, разкъсвана от любовните спомени, оживели отново чрез Зорба. А той, горд и независим, я дарява малко преди смъртта и` с няколко мига радост и любов. Марина става жертва на жадната за мъст тълпа. Зорба едва успява да спаси отчаяния Джон от яростта на селяните. Дълбоко огорчен, Зорба възвръща виталността си, танцувайки сиртаки; танцува и Джон – чужденецът, танцува и целият народ. Всички търсят утеха, забрава и сила за нов живот.

John, an American, arrives in a small Greek village and falls in love with the beautiful widow Marina; attracted by the local customs he wishes to become part of them. The villagers, empowered by their unity and traditions, show their hostility towards John and Marina, the woman who dared to ignore Yorgos’s love and fall in love with a foreigner. The only person who becomes John’s friend is Zorba – a strong and free man, who belongs to no one. With him is in love Madame Hortense – an aging soubrette, torn by her love memories, which Zorba has revived. And he – proud and independent, gives her a few moments of happiness short before her death. Marina becomes the victim of the revengeful crowd, while Zorba hardly manages to save the desperate John from the fierce villagers. Deeply embittered, Zorba restores his vitality by dancing sirtaki, John also dances and all the people are dancing too. Everybody is seeking consolation, oblivion and strength for a new life.

75


4.08.2017 ♦ 20:00

Кармен ♦ Carmen Балет по музика на Бизе – Шчедрин ♦ Хореография и режисура Алберто Алонсо Ballet on music by Bizet – Shchedrin ♦ Choreography and directing Alberto Alonso

Действащи лица и изпълнители:

Characters and Cast:

Кармен Хозе Ескамилио Цунига Съдба

Carmen Jose Escamillo Zuniga Fate

Катерина Петрова Емил Йорданов Цецо Иванов Еленко Иванов Венера Христова

Katerina Petrova Emil Yordanov Tsetso Ivanov Elenko Ivanov Venera Hristova

Солисти и ансамбъл на балета на Софийската опера

Soloists and Ballet ensemble of the Sofia Opera

Асистент-хореограф Соня Алонсо Художник на декора Борян Белчев Художник на Християна костюмите Михалева-Зорбалиева Асистент Риолина Топалова и помощник-режисьор Репетитори: Мария Илиева Ясен Вълчанов Худ. ръководител Сара-Нора Кръстева на балета

Assistant choreographer Set Designer Costume Designer Assistant Director and Stage Manager Répétiteurs: Artistic Director of the Ballet

Спектакълът се играе със специалното разрешение на Musikverlang Hans Sikorski GmbH&Co.KG, Хамбург

This performance has the special permission of Musikverlang Hans Sikorski GmbH&Co.KG, Hamburg

76

Sonia Alonso Boryan Belchev Hristiyana Mihaleva-Zorbalieva Riolina Topalova Maria Ilieva, Yasen Valchanov Sara-Nora Krysteva

Съдържание

Synopsis

Части

Parts

Интродукция Танц Първо интермецо Смяна на караула Поява на Кармен и хабанера Сцена Второ интермецо Болеро Тореадор Тореадорът и Кармен Адажио Гадаене Финал

Introduction Dance First Intermezzo Changing of the Guard Carmen’s Entrance and Habanera Scene Second Intermezzo Bolero Torero Torero and Carmen Adagio Fortune-Telling Finale

Сюжетът „Кармен” привлича хореографите много отдавна. През 1845 г., след публикуването на новелата от Проспер Мериме, хореографът от кралската балетна трупа на Мадрид Мариус Петипа поставя балет „Кармен и тореадорът” с огромен успех – 30 години преди премиерата на операта на Жорж Бизе! В Лондон са изпълнени три различни версии, а френският хореограф Ролан Пети прави за парижкия балет своя версия. „Кармен Сюита” от Бизе – Шчедрин е създаден за руската балерина Мая Плисецкая. Тя предлага на Шостакович и на Хачатурян, да напишат музика, но и двамата не се решават. Възхитена от спектакъл на гостуващия кубински национален балет и от неговия хореограф, Алберто Алонсо, Плисецкая запалва Алонсо с идеята. Нейният съпруг, композиторът Родион Шчедрин, създава своя версия на гениалната музика на Бизе. Либретото е на Алберто Алонсо. На 20 април 1967 г., е премиерата в Болшой театър. Почти половин век тази творба живее на най-големите балетни сцени. През 1969 г. спектакълът е показан на софийска сцена при гастрол на Кубинския национален балет с Алисия Алонсо. През 1985 г. постановката е възстановена с Румяна Маркова, Бисер Деянов, Ясен Вълчанов и Георги Неделчев. За премиерата през 2010 г. в Софийската опера примата Сара-Нора Кръстева, споделя: „Още от дете мечтая за Кармен! Цялата трупа работи с много жар и всеотдайност. Вдъхновени сме да предложим на нашата публика незабравим спектакъл. Наистина, нашата мечта се сбъдна!” Вълнуващият сюжет и дълбочината на чувствата в операта придобиват философски оттенък в балетасюита. Зрителите са въвлечени в живота на Кармен, съблазняването и любовта и` към Хосе. Картите вещаят смърт, но тя не отстъпва – за нея свободата е над всичко. Алберто Алонсо: „Съдбата на Кармен е като съдбата на торерото и на бика – винаги на границата между живота и смъртта. Не случайно действието на балета се развива на арена. Стремежът на Кармен към свобода я води към конфликт и трагедия.” Родион Шчедрин: „Образът на Кармен е станал нарицателен, благодарение на операта на Бизе – една от най-съвършените в историята на музиката. С искрено увлечение работих над партитурата на балета. Прекланяйки се пред гения на Бизе, се стараех това да бъде не робско, а творческо преклонение.”

The story of “Carmen” has attracted choreographers for a long time. In 1845, after the publication of the novel by Prosper Mérimée, the choreographer of the Royal Ballet of Madrid Marius Petipa staged the ballet “Carmen and the Torero” with great success – 30 years before the premiere of the opera by Georges Bizet! In London three different versions were made, and the French choreographer Roland Petit made his version for the Paris Ballet. “Carmen Suite” by Bizet – Shchedrin was created for Russian ballerina Maya Plisetskaya. She offered Shostakovich and Khachaturian to write music, but both declined. Delighted by the spectacle of the visiting Cuban National Ballet and its choreographer Alberto Alonso, Plisetskaya won Alonso for the idea. Her husband, composer Rodion Shchedrin, created his own version of the brilliant music of Bizet. The libretto was by Alberto Alonso. On April 20, 1967, the ballet premiered at the Bolshoi Theatre. Almost half a century this work lives on the greatest ballet stages. In 1969, the ballet was shown in Sofia during a tour of the Cuban National Ballet with Alicia Alonso. In 1985 the performance was restored with Rumyana Markova, Biser Deyanov, Yasen Valchanov and Georgi Nedelchev. For the premiere in 2010 at the Sofia Opera prima ballerina Sara-Nora Krysteva said: “From childhood I dream of Carmen! The entire company worked with zeal and dedication. We are inspired to offer our audience an unforgettable spectacle. Indeed, our dream came true!” The exciting storyline and the depth of feelings in the opera acquire philosophical tinge in the ballet-suite. The audience is involved in the life of Carmen, the seduction and her love for Jose. The cards portend death, but she does not give up – for her freedom is above everything. Alberto Alonso: “The fate of Carmen is like the fate of the torero and the bull - always on the border between life and death. Not accidentally the action of the ballet takes place on the arena. The desire of Carmen for freedom leads her to conflict and tragedy.” Rodion Shchedrin: “The image of Carmen has become synonymous, thanks to the opera by Bizet – one of the most sophisticated in the history of music. With sincere passion I worked on the score of the ballet. Worshipping the genius of Bizet, I tried this to be not servile but creative worship.”

77


РАПСОДИЯ В СИНЬО Балет по музика на Джордж Гершуин Хореограф и режисьор Риолина Топалова

Rhapsody in Blue Ballet to the music of George Gershwin Choreographer and Director Riolina Topalova

Performers:

Съдържание

Synopsis

Александра Дрангажова, Ани Вуцова,

Aleksandra Drangazhova, Ani Vutsova,

The unforgettable “Rhapsody in Blue” by George Gershwin is seen in the fascinating interpretation of the choreographer and director Riolina Topalova.

Анастасия Неделчева, Вяра Иванчева,

Anastasia Nedelcheva, Vyara Ivancheva,

Незабравимата „Рапсодия в синьо” от Джордж Гершуин е видяна в завладяващата интерпретация на хореографа и режисьора Риолина Топалова.

изпълнители:

Мартина Сергиева, Лора Бошнакова,

Martina Sergieva, Lora Boshnakova,

Елена Петрова, Дебора Тошева,

Elena Petrova, Debora Tosheva,

Памела Пандова, София Цуцакова

Pamela Pandova, Sofia Tsutsakova

Георги Аспарухов, Георги Банчев,

Georgi Asparuhov, Georgi Banchev,

Иван Георгиев, Дарио Йовчевски, Деян Иванов,

Ivan Georgiev, Dario Jovcevski, Deyan Ivanov,

Иван Георгиев, Иван Шопов, Матю Уитъл,

Ivan Georgiev, Ivan Shopov, Matthew Whittle,

Никола Арнаудов,Теодор Воденичаров,

Nikola Arnaudov, Teodor Vodenicharov,

Радул Роглев

Radul Roglev

Асистент-режисьор и Репетитор

Милена Симеонова

Солисти и ансамбъл на балета на Софийската опера Спектакълът се играе със запис

78

Asistant Director and Répétiteur

Milena Simeonova

Soloists and Ballet ensemble of the Sofia Opera The performance is played to recorded music

В това представление всеки такт и тон от великата музикална творба са изобразени с всички възможни средства на класическия и модерния балет в едно експресивно и естетско изпълнение на прекрасния балетен състав на Софийската опера. В хармония със символиката и посланията на величавата рапсодия, декорът и визията на мултимедията представят чуден син фон на небесни изображения, ефирен полет през облачни видения и тази голяма бледа луна, която става свидетел на един безбрежен, съновен и изпълнен с жизненост и любов танц на живота. В тази проникновена импресия движенията на телата, класическите и модерните похвати на танцовото изкуство, загатнатите цитати от любими прояви на висшето балетно майсторство, подсказаните комични жестове – всичко това спомага за спонтанното емоционално възприемане на изумителния спектакъл.

In this performance every beat and tone of the great music work are depicted by all the means of classical and modern ballet in an expressive and aesthetic performance of the wonderful ballet ensemble of the Sofia Opera. In harmony with the symbolism and messages of the great Rhapsody the decor and the multimedia visuals provide wonderful blue celestial images, an aerial flight in cloudy visions and this large pale moon witnessing a boundless, dreamy and full of vitality and love dance of life. In this penetrating impression the movement of the bodies, the classical and modern techniques of dance art, the implicit quotations from favourite examples of high ballet mastery, the suggested comic gestures – all this contributes to the spontaneous emotional perception of the amazing performance.

79


5.08.2017 ♦ 20:00

ДОН КИХОТ DON QUIXOTE Балет от Лудвиг Минкус

Ballet by Ludwig Minkus

Действащи лица и изпълнители:

Characters and cast:

Дон Кихот Санчо Панса Китри Базил Гамаш Карменсита Мерседес Еспада Две приятелки Двойка тореадори Цигански танц Повелителка Амурче Червена пачка

Don Quixote Sancho Panza Kitri Basil Gamache Carmencita Mercedes Еspada Two Friends Two Toreadors Gipsy Dance Queen of the Dryads Amour Red Ballet Skirt

Кирил Иванов Георги Аспарухов Марта Петкова Никола Хаджитанев Еленко Иванов Анастасия Неделчева Милена Тодорова Росен Канев Венера Христова Натали Братанова Емил Йорданов Цецо Иванов Милена Тодорова Теодор Воденичаров Боряна Петрова Александра Дрангажова Боряна Петрова

Kiril Ivanov Georgi Asparuhov Marta Petkova Nikola Hadjitanev Elenko Ivanov Anastasia Nedelcheva Milena Todorova Rosen Kanev Venera Hristova Nataly Bratanova Emil Yordanov Tsetso Ivanov Milena Todorova Teodor Vodenicharov Boryana Petrova Alexandra Drangazhova Boryana Petrova

Ансамбъл на балета на Софийската опера

Ensemble of the Ballet of the Sofia Opera

Петър Луканов Иван Попов Цветанка ПетковаСтойнова Репетитори: Мария Илиева Ясен Вълчанов Диляна Никифорова, Дарина Бедева Милена Симеонова Помощник-режисьор Риолина Топалова Художествен ръководител Сара-Нора Кръстева на балета

Choreographer and Director Set Designer Costume Designer Répétiteurs: Stage Manager Artistic Director of the Ballet

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet

Спектакълът се играе със запис

The performance is played to recorded music

Постановка и режисура Художник на декора Художник на костюмите

80

Peter Loukanov Ivan Popov Tsvetanka PetkovaStoynova Maria Ilieva Yasen Valchanov Diliana Nikiforova Darina Bedeva Milena Simeonova Riolina Topalova Sara-Nora Krysteva

СЪДЪРЖАНИЕ

Synopsis

Първа картина

Scene One

Барселона. На площада пред страноприемницата на Лоренцо има веселие. Сред младите хора е дъщеря му – закачливата Китри. Тук е и влюбеният в нея бръснар Базил. Лоренцо не харесва бедния жених. Допада му повече богатият Гамаш, който иска да се ожени за Китри. Тълпата приветства уличната танцьорка Карменсита и тореадора Еспада. Появата на рицаря Дон Кихот и слугата му Санчо Панса предизвиква общо удивление. Дон Кихот е поразен от красотата на Китри, в която вижда прекрасната Дулсинея от бляновете си.

Barcelona. Joy reigns on the square in front of Lorenzo’s inn. Among the young people is his daughter – the playful Kitri. Here is the barber Basil who is in love with her. Lorenzo does not like the poor suitor. He likes more the rich Gamache, who wants to marry Kitri. The crowd welcomes the street dancer Carmencita and the toreador Espada. The appearance of the knight Don Quixote and his servant Sancho Panza causes general astonishment. Don Quixote is struck by the beauty of Kitri, whom he sees as the charming Dulcinea of his dreams.

Втора картина

Scene Two

Китри и Базил са избягали от Лоренцо и Гамаш. Те случайно попадат в цигански табор. Скоро там се появява и Дон Кихот, който повежда борба с въображаемите си врагове.

Kitri and Basil have fled Lorenzo and Gamache. They accidentally walk into a gypsy camp. Soon there appears Don Quixote, who starts a fight against his imaginary enemies.

Трета картина

Scene Three

Сънят на Дон Кихот. Той е в царството на дриадите, сред които вижда Китри в образа на прекрасната Дулсинея.

The dream of Don Quixote. He is in the realm of the dryads, among whom he sees Kitri in the image of the beautiful Dulcinea.

Четвърта картина

Scene Four

В кръчмата всички се веселят. Тук са Китри и Базил. Идва Лоренцо, който отново категорично заявява волята си – дъщеря му Китри трябва да се омъжи за Гамаш. Базил разиграва сцена на самоубийство. Китри умолява Дон Кихот да склони баща и` да изпълни предсмъртната молба на Базил – да благослови тяхната любов. Когато Лоренцо изпълнява молбата на дъщеря си, изведнъж Базил „оживява”.

At the inn everyone is having a good time. Kitri and Basil are there. Lorenzo comes and again states clearly his will – his daughter Kitri must marry Gamache. Basil pretends to commit suicide. Kitri begs Don Quixote to persuade her father to meet the last request of the dying Basil – to bless their love. When Lorenzo fulfils the request of his daughter Basil suddenly „comes alive”.

Пета картина

Scene Five

Сватбата на Китри и Базил. Дон Кихот заема найпочетното място сред гостите. Благородният рицар пожелава на младите щастие и отново се отправя на път.

The marriage of Kitri and Basil. Don Quixote takes the place of honour among the guests. The Noble Knight wishes happiness to the young and takes to the road again. 81


ВАГНЕР МАГУРА БОГОВЕ, ВЕЛИКАНИ, ДЖУДЖЕТА, ВАЛКЮРИ

Пещерна фестивална импресия в три части

82

WAGNER MAGURA GODS, GIANTS, DWARVES, VALKYRIES

Cave festival performance in three parts


21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2017 г. ♦ 11.00 ч.

21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2017♦ 11:00

ВАГНЕР ♦ МАГУРА

WAGNER ♦ MAGURA

Пещерна фестивална импресия в три части

Cave festival performance in three parts

БОГОВЕ, ВЕЛИКАНИ, ДЖУДЖЕТА, ВАЛКЮРИ

GODS, GIANTS, DWARVES AND VALKYRIES

РЕЙНСКО ЗЛАТО Действащи лица и изпълнители: Вотан Логе Алберих Миме Фазолт Фафнер Фрая

Николай Петров Николай Павлов Даниел Острецов (27, 28, 29, 30) Илия Илиев Красимир Динев Стефан Владимиров Петър Бучков Силвана Пръвчева

DAS RHEINGOLD Characters and cast: Wotan Loge Alberich Mime Fasolt Fafner Freia

ВАЛКЮРА Действащи лица и изпълнители: ВАЛКЮРИ: Хелмвиге Ортлинде Герхилде Валтрауте Зигруне Росвайсе Гримгерде Швертлайте

Милена Гюрова Ирина Жекова Любов Методиева Ина Петрова Мариела Александрова Цвета Сарамбелиева Маргарита Дамянова Благовеста Мекки-Цветкова

DIE WALKÜRE Characters and cast: VALKYRIES: Helmwige Ortlinde Gerhilde Waltraute Siegrune Rossweisse Grimgerde Schwertleite

ТАНХОЙЗЕР

84

Nikolay Petrov Nikolay Pavlov Daniel Ostretsov (27, 28, 29, 30) Iliya Iliev Krasimir Dinev Stefan Vladimirov Petar Buchkov Silvana Pravcheva

Milena Gyurova Irina Zhekova Lyubov Metodieva Ina Petrova Mariela Alexandrova Tsveta Sarambelieva Margarita Damyanova Blagovesta Mekki-Tsvetkova

TANNHÄUSER

Действащи лица и изпълнители: Венера Мариана Цветкова Танхойзер Даниел Дамянов

Characters and cast: Venus Mariana Zvetkova Tannhäuser Daniel Damyanov

Сценарий и режисура Художник Музикална подготовка Асистент-режисьор Сътрудник муз. подготовка Помощник-режисьори:

Пламен Карталов Николай Панайотов Рихард Тримборн Юлия Кръстева Велизар Генчев Вера Белева, Стефка Георгиева, Владимир Горчаков, Росица Костова, Румяна Димитрова, Корепетитори: Йоланта Смолянова, Анна Вишнякова Милен Станев, Пелагия Чернева

Plamen Kartaloff Nikolay Panayotov Richard Trimborn Yulia Krasteva Velizar Genchev Vera Beleva, Stefka Georgieva, Vladimir Gorchakov, Rositsa Kostova, Rumyana Dimitrova Repetiteurs: Yolanta Smolyanova, Anna Vishnyakova Milen Stanev, Pelagia Cherneva

Технически служби и ателиета на Софийската опера и балет Спектакълът се изпълнява със запис

Technical services and workshops of the Sofia Opera and Ballet The performance is played to recorded music

Scenario and Director Costume Designer Musical Training Assistant Director Collaborator Mus. Training Stage Managers:

85


летен фестивал

БЕ

ЛО

ГР АД Ч

ра

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ

ма ра ИШ е КИ СКАЛИ пещ

гу

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ Б Е Л О Г РА Д Ч И Ш К И С К А Л И

OPERA OF THE PEAKS BELOGRADCHIK ROCKS

Директор на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов Мениджъри на проекта Вера Петрова, Христина Станева Редактор и превод Димитър Бърдарски Снимки Светослав Николов Издава РА Мойра БГ, 2017, София, www.moirabg.com

Director of the Sofia Opera and Ballet Prof. Plamen Kartaloff, member of the Bulgarian Academy of Sciences Project Managers Vera Petrova, Hristina Staneva

ТЕЗИ МЕСТА СА ОСИГУРЕНИ С ДАРЕНИЕ ОТ:

Editor and English translation Dimitar Bardarsky Photos Svetoslav Nikolov

„ГЕОТЕХМИН“ ООД – Редове от 1 до 9 „КАОЛИН“ ЕАД – Ред 10 „ТЕХНОАКТАШ“ АД – Ред 11 ФАМИЛИЯ ФРАТЕВИ-САВЧЕВИ – Ред 12 АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД – Редове 13 и 14 ПРИ ИВАН – Ред 15 „АЛТЪНБАШ“ – Ред 16 ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ – Ред 17

Published by Moira BG Adv., 2017, Sofia, www.moirabg.com

С подкрепата на With the support of


Премиери 2017-2018

Premieres 2017-2018

3.11.2017 Премиера ♦ 4, 5, 9, 10, 11, 12.11.2017

3.11.2017 PREMIERE ♦ 4, 5, 9, 10, 11, 12.11.2017

Опера от Жорж Бизе

Opera by Georges Bizet

Кармен

Carmen

23.11.2017 Премиера ♦ 24, 25, 26.11.2017

23.11.2017 PREMIERE ♦ 24, 25, 26.11.2017

1, 2, 3.12.2017

1, 2, 3.12.2017

Балет от Адоф Адам

Ballet by Adolphe Adam

Корсар

Le Corsaire

19.01.2018 Премиера ♦ 21.01.2018

19.01.2018 PREMIERE ♦ 21.01.2018

Опера от Жул Масне

Opera by Jules Massenet

Вертер

Werther

10.02.2018 Премиера ♦ 11.02.2018, 13.05.2018

10.02.2018 PREMIERE ♦ 11.02.2018, 13.05.2018

Балет от Марин Големинов

Ballet by Marin Goleminov

НЕСТИНАРКА

Priestess of Fire

22.03.2018 ПРЕМИЕРА ♦ 28, 30.03.2018

22.03.2018 PREMIERE ♦ 28, 30.03.2018

Опера от Любомир Пипков

Opera by Lyubomir Pipkov

Янините девет братя

Yana’s Nine Brothers

12-22.05.2018 Софийската опера в Болшой театър, Москва

12-22.05.2018 Sofia Opera at the Bolshoi Theatre, Moscow

Янините девет братя

Yana’s Nine Brothers

НЕСТИНАРКА

Priestess of Fire

Пръстенът на нибелунга

Der Ring des Nibelungen

15.06.2018 ПРЕМИЕРА ♦ 16, 17,19, 20, 21,

15.06.2018 PREMIERE ♦ 16, 17, 19, 20, 21,

22, 23, 24.06.2018

22, 23, 24.06.2018

Рейнско злато, Валкюра Зигфрид, Залезът на боговете

МАМА МИА!

Мюзикъл от Бени Андершон и Бьорн Улвеус

Das Rheingold, Die Walküre Siegfried, Götterdämmerung

MAMMA MIA!

Musical by Benny Andersson and Björn Ulvaeus

27.06 -10.07.2018 sofia summer Wagner Festival

27.06 -10.07.2018 sofia summer Wagner Festival

Пръстенът на нибелунга

Der Ring des Nibelungen

Летен фестивал

summer Festival

Парк на Военната академия, София

National Defence Academy, Sofia

Рейнско злато, Валкюра Зигфрид, Залезът на боговете

Опера в парка

Das Rheingold, Die Walküre Siegfried, Götterdämmerung

Opera in the Park

Летен фестивал

summer Festival

Белоградчишки скали

Belogradchik Rocks

Опера на върховете

Opera of the Peaks

Летен фестивал

summer Festival

Видин

Vidin

КРЕПОСТ НА ВЕКОВЕТЕ „БАБА ВИДА“

FORTRESS OF THE CENTURIES "BABA VIDA"

Profile for Rosa Cusmano

2017 07 17 belogradchik 2017 programa  

2017 07 17 belogradchik 2017 programa  

Advertisement