Page 1

Mòdul 1 Biblioteca escolar II: La competència informacional des de la biblioteca escolar MARC EDUCATIU ACTUAL PRÀCTICA 2 1.1- CACERA DEL TRESOR. . Entreu en aquesta cacera del tresor: Competències i resoleu 3 de les preguntes plantejades. 1. A més del "saber" i del "saber fer", què inclou el concepte de competència? Saber ésser i saber estar 2. Què vol dir ser competent? Competència vol dir ésser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes, en les quals es fa necessari coneixements vinculats a diferents sabers i per tant coneixements transversals. Ésser competent implica comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i discernir sobre la millor acció a fer d’acord a la dimensió social de cada situació. Així doncs, el terme competència inclou tant els sabers (coneixements teòrics) com les habilitats (coneixements pràctics o aplicatius) i les actituds (compromisos personals). 3. Com s’agrupen les competències bàsiques? Les competències bàsiques s’agrupen en dos grans grups: Les

competències

transversals

que

impregnen

tot

el

currículum.

Les

comunicatives, que ens permeten comprendre i expressar la realitat; les metodològiques que ens permeten activar l’aprenentatge; i les que es relacionen amb el desenvolupament personal. Les competències més específiques, que es relacionen amb la cultura i la visió del món que tenen com a objectiu afavorir que els nois i noies siguin cada vegada més reflexius, crítics i adequats.


1.2- Llegiu l'article de Cebrián, J. L. (1999). La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l'educació 1.2.1 Esteu d'acord amb l'afirmació que hi fa: "...No es tracta pas que el docent aprengui tecnologia, sinó que com diu Bill Gates en el seu últim llibre, que les mínimes nocions per ensenyar amb la tecnologia.." ? Estem d’acord en què no cal que el docent sigui un especialista en tecnologia però pensem que per integrar i utilitzar amb eficiència i eficàcia les TIC es necessita una bona formació tècnica sobre l’ús de les eines tecnològiques i també una formació didàctica per poder-les aplicar al procés d’ensenyament-aprenentatge, de manera que aquestes afavoreixin la construcció de coneixements per part de l’alumnat.

1.2.2. Tenint en compte la graella d'habilitats i destreses informacionals, anoteu quines creieu són les mínimes nocions necessàries per ensenyar amb la tecnologia? El docent ha de conèixer: -

Els sistemas informàtics (hardware, software…) i el sistema operatiu. Aquests faciliten els coneixements generals indispensables per enfrontar-se a les TIC.

-

Ús d’Internet. Eina indispensable dintre la comunitat educativa i la societat actual.

-

Ús de programes basics. És necessari coneixe’ls per treballar de manera eficient davant un ordenador (procesador de textos, full de càlcul, base de dades…)

-

Actitud positiva davant les TIC.


MARC LEGISLATIU, COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL PRÀCTICA 3 1. Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines?

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competència artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital. 5. Competència d’aprendre a aprendre

2. Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. La primera de les competències que hem seleccionat, la competència comunicativa lingüística i audiovisual és <saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressarse) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (anomenada competència digital), d’aquí la seva relació amb les TIC>1. La competència artística i cultural <és un complement necessari de la competència comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària, de la nova societat del segle XXI. Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerarles com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el 1

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Decret 142/2007 de 20 de juny:6


propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l'actuació de la persona per viure i conviure en societat. Tot i que es pot relacionar especialment amb àrees i de l’educació artística, d’alguns camps de les ciències socials o la literatura, és una competència interdisciplinària que cal tenir en compte i desenvolupar en les activitats de totes les àrees i en la vida del centre escolar>2. En el tractament de la informació i competència digital, com el seu propi nom ens indica està directament relacionada amb la competència informacional, ja que inclou la utilització de les tecnologies de la informació i les habilitats per obtenir informació, tant de manera individual com en grup. La competència d’aprendre a aprendre guia les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques, per la qual cosa necessita de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les. 3- Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa. I.D.1. Describir y demostrar el uso de hardware corriente. Nivell usuari. I.D.2. Describir y demostrar tareas y utilizaciones básicas de procesadores de texto tales como digitación, edición, formateo e impresión de textos. Nivell usuari avançat. I.D.3. Describir y demostrar el objetivo y las características básicas del software de presentaciones multimedia y otros recursos informáticos. Nivell usuari bàsic. I.D.4. Describir el objetivo y la función básica del software gráfico y utilizar un programa de este tipo para crear una imagen sencilla. Nivell baix.

2

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Decret 142/2007 de 20 de juny:7


I.D.5. Describir Internet y la World Wide Web, explicar con detalle sus usos, describir cómo funciona un navegador y utilizar una dirección (URL) para acceder aun sitio Web. Nivell usuari però no coneixem la World Wide Web. I.D.6. Utilizar un motor de búsqueda para efectuar una exploración booleana con palabras clave. Nivell baix. I.D.7. Crear una cuenta de correo electrónico y utilizarla para mantener correspondencia electrónica duradera. Nivell usuari. I.D.8. Describir la función y el objetivo de los software de tutoría (tutoriales) y de instrucción y práctica, así como la manera en que contribuyen, en los estudiantes, a la adquisición de conocimientos, en las diferentes asignaturas escolares. Nivell molt baix. I.D.9. Localizar paquetes de software educativo y recursos Web ya preparados, evaluarlos en función de su precisión y alineamiento con los estándares del plan de estudios (currículo), y adaptarlos a las necesidades de determinados estudiantes. Nivell usuari. I.D.10. Utilizar software para mantener registros en red a fin de controlar asistencia, presentar notas de los estudiantes y mantener registros relativos a ellos. Nivell baix. I.D.11. Utilizar tecnologías comunes de comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, videoconferencias, colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social. Nivell baix.

Pràctica 1  
Pràctica 1  

Marc Educatiu