Page 1

exercicis de reforรง

MATEMร€TIQUES 2

CURS 2011-2012

NOM I COGNOMS:


1.- Completeu les taules següents: centímetres

decímetres

metres

decàmetres

hectòmetres

quilòmetres

896 1.214 37'2

1. Calcula el perímetre d'un pentàgon regular de costat 6 cm.

2. Respon a les següents preguntes: a) Quina diferència hi trobes entre un quadrat i un rombe en relació als seus angles?

b) Dibuixa un quadrat i un rombe qualsevol (inventa-te'l: posa-hi tu mateix/a els angles).

3. Si un triangle té 2 angles de 60º , el tercer angle quant mesura?


4. Omple el quadre seg端ent:

5. Quants triangles hi ha en la seg端ent imatge:


6. Fes el següents jclic. a) Relacioneu mitjançant fletxes

b) Fes la instrucció que et demana.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 16

Nom

Data

1. Observa els angles. Després, escriu quant mesura cada un i de quin tipus és.(1

● ●

● ●

● ●

● ●

90

Mesura: graus És un angle:

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

®ec†æ

● ●

● ●

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 21

2. Mesura i completa.

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

_____ costats ;____vèrtexs;_____ angles

perímetre:

3  3  3  9 cm

costats; perímetre:

costats;

vèrtexs; angles 

vèrtexs;

angles

vèrtexs;

angles

vèrtexs;

angles

vèrtexs;

angles

perímetre:

costats; perímetre:

costats; perímetre:

costats; perímetre:cm


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 31

3. Observa aquests triangles i escriu equilàter, isòsceles o escalé segons corresponga. Després, contesta.(0,5p)

Com s’anomenen els triangles que tenen els tres costats iguals?

Com s’anomenen els triangles que tenen dos costats iguals?

Com s’anomenen els triangles que tenen els costats desiguals?

Observa aquests triangles i escriu acutangle, rectangle o obtusangle segons corresponga. Després, contesta.

Com s’anomenen els triangles que tenen els tres angles aguts?

Com s’anomenen els triangles que tenen un angle recte?

Com s’anomenen els triangles que tenen un angle obtús?


4. Per tal de convertir unitats, una manera sencilla és fer servir una escala amb les unitats i fer unes operacions adients. Completa les següents escales per tal de poder calcular unitats de longitud i de superfície:(1p)

– En Mario i en Rafa corren una marató. En Mario ja ha recorregut 14 km i 670m. En Rafael ha recorregut 139 hm i 800 m . Qui va en primer lloc? Digues la distància que han recurregut cadascun d'ells en metres.

– Quants m2 són 160 cm2?


5. Dibuixa un trapezi i un trapezoide. Quines característiques tenen?(0,5p)

6. Per calcular la distància des de la platja a un vaixell s'han pres les mesures de la figura. Calcula la distància al vaixell.(1,5p)

7. Quina es la longitud màxima que pot tenir un llapis per que hi càpiga en un estoig de 10 cm de llarg i 4 cm d'ample?(1,5p)


8. La policia municipal d’una ciutat vol saber quanta gent hi ha en una gran concentració. Des d’un helicòpter descobreixen que hi ha molta gent i diuen: hi ha 4 persones a cada m2. Quanta gent hi ha si la plaça és rectangular i té 34 m d’ample i 257 m de llarg? Calcula la superfície de la plaça.(1,5p)

9. Troba quants litres d’aigua caben en un dipòsit de 13’6 m de llarg, 9’6 m d’ample i 5’7 m d’alt.(1,5p)

10.

Calcula l'alçada de la torre.(opcional: 1p)


Problemes geomètrics amb teorema Pitàgoras (I). Les figures següents estan fetes amb triangles rectangles. Les unitats són centímetres, i l’escala és 1:1. 1r. Determina l’angle recte, la hipotenusa i els catets de cada triangle. 2n. Calcula el costat que falta mitjançant el teorema de Pitàgoras. 3r. Verifica que el càlcul és correcte mesurant el costat amb el regle. 1. 2.

3.

4.


5.

6. 7.

8.

Solucions:

≈ 7,810 2. ≈ 2, 236 3. ≈ 7,810 1.

≈ 7, 071 5. ≈ 5,817 6. ≈ 5,196 4.

≈ 4, 076 8. ≈ 5, 049 7.


Triangles semblants (I). Recorda: Criteris de semblança de triangles: 1. Dos triangles són semblants si tenen dos parells d’angles respectivament iguals. 2. Dos triangles són semblants si tenen un angle igual i els dos costats que el formen són proporcionals entre sí. 3. Dos triangles són semblants si tenen els tres costats proporcionals.

1. Dibuixa dos triangles la raó de semblança dels quals sigui ½. 2. Dibuixa al teu quadern dos triangles semblants. Adjudica’ls les mesures corresponents i comprova que ho has fet correctament. 3. Si els costats d’un triangle mesuren respectivament 12, 5, i 7,5 cm, quant mesuraran els costats d’un altre triangle semblant si la raó de semblança del segon respecte del primer és 1/3 ? 4. Dibuixa dos triangles equilàters de 5 i 8 cm de costat, respectivament. a) Explica perquè són semblants. b) Calcula la raó de semblança. 5. Els costats d’un triangle fan 9 , 12 i 15 cm, respectivament. Troba els costats d’un altre triangle semblant sabent que el costat més gran fa 24 cm. 6. Els costats d’un triangle fan 18, 24 i 32 cm, respectivament. Troba els costats d’un altre triangle semblant sabent que el més petit fa 24 cm. 7. Quant faran els costats i el perímetre d’un triangle semblant a un altre 4 de costats 36, 42 i 54 mm, respectivament, si la raó de semblança és ? 5 8. Calcula les dimensions d’un rectangle la diagonal del qual fa 75 cm si és semblant a un altre rectangle els costats del qual fan 36 i 48 m.


18. Calcula l’altura d’una muntanya a partir de les dades següents: Des d’un vaixell es calcula que la distància d al cim de la muntanya és de 4525 m, amb un angle α que forma la visual sobre l’horitzó. Sobre un paper dibuixem un triangle rectangle ABC, que té α com un dels angles aguts. Mesurem el catet BC i la hipotenusa AC. Aquestes mesures són: BC= 21 cm i AC = 83 cm.

19. Un arbre projecta una ombra de 5,74 m en el mateix moment en què un pal de 1,56 m en projecta una de 73 cm. Esbrina l’altura de l’arbre. 20. La part escrita de la pàgina d’un llibre ocupa una superfície de 324 cm 2. Quina superfície ocuparà la part escrita d’aquesta mateixa pàgina en una 2 fotocòpia reduïda respecte de l’original? 3 21. En començar a pujar un port de muntanya, trobem el senyal de trànsit de la figura. Significa que quan recorrem 100 m per aquesta carretera, salvem

un desnivell de 8 m. Si el port té un*a longitud de 7,5 km, quin desnivell hem superat en arribar al cim?

DOSSIER DE MATEMÀTIQUES 2  

DOSSIER DE MATEMÀTIQUES 2. EXERCICIS DE REFORÇ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you