Page 1

42 Fundamenteel december 2017 | jaargang 24

Nieuwbouw Doetinchem gaat voortvarend verder

Woonconcept Roosdom Tijhuis excellent bevonden

Appartementen Vianen geven impuls aan omgeving


In dit nummer

8

10

12

16

22

Voorwoord

3

Interview Wethouder Roland Cornelissen Rijssen-Holten special

4

Projecten binnen eigen gemeentegrenzen

6

De Goede Woning zet in op duurzaamheid

8

Actuele projecten zorghuisvesting

10

De Hagen in Rijssen valt in de smaak

12

RT Nieuws

14

Woningcorporatie LEKSTEDEwonen ‘Appartementencomplex Lodewijck is kers op de taart’

16

De week van Wouter Spoelder

18

Recente projecten in beeld

20

Het innovatieve karakter van DNN Groep

22

Buitenplaats Wijnbergen gaat voortvarend verder

24

Werk & Hobby met Ardjan Vuik

26

Projectenoverzicht

27


Voorwoord Andere tijden, andere uitdagingen Het jaar 2017 is bijna ten einde. De maand december is bij uitstek het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en ook om alvast vooruit te kijken naar wat ons in 2018 allemaal te wachten staat. Laat ik beginnen met een terugblik op 2017. Als Roosdom Tijhuis kunnen wij terug kijken op een goed jaar. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we de omzet van 2016 overtreffen. Aangezien we ook in 2017 een aantal nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen, is ons bedrijf inmiddels de grens van 200 medewerkers weer gepasseerd. Er zijn mooie projecten gerealiseerd door heel Nederland, zowel in de woningbouw als middels ons concept Bouwvoorzorg. Tevens hebben we in 2017 een recordaantal woningen verkocht. Dat betekent logischerwijs dat de orderportefeuille ook voor 2018 goed gevuld is. Ik denk dat we als organisatie tevreden mogen terugkijken op het afgelopen jaar. Het is alweer een tijdje geleden, maar in 2017 vonden tevens de landelijke verkiezingen plaats. De onderhandelingen duurden lang, maar uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuw kabinet. In het kabinetsbeleid zijn een aantal plannen opgenomen die ook voor Roosdom Tijhuis van belang zijn. Er zijn duidelijke intenties om de woningbouwproductie op te schroeven om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar huizen. De woningnood loopt met name rondom te grote steden flink op, waardoor woningen daar voor grote delen van de bevolking onbetaalbaar dreigen te worden. Daarnaast heeft ons kabinet een ambitieuze klimaatdoelstelling opgenomen in haar plannen. Het is de bedoeling dat aan het eind van de regeerperiode 50.000 woningen per jaar gasloos worden opgeleverd. Dit is een substantieel deel van de jaarlijkse productie. Het geeft aan dat het kabinet vaart wil maken. Hier zullen wij als bouwbedrijf zeker mee te maken krijgen. Sterker nog, wij merken

nu al dat in veel gemeenten de wens bestaat nieuwbouwwijken gasloos aan te leggen. Alhoewel er in politiek Den Haag wel eens een verschil zit tussen woorden en daden, vind ik het positief dat er een ambitieus plan ligt met concrete maatregelen om Nederland te verduurzamen. Ook in 2018 zal Roosdom Tijhuis weer op tal van locaties in Nederland actief zijn. De portefeuille is goed gevuld met koop- en huurwoningen en appartementenen we realiseren weer de nodige zorgprojecten. We verwachten wederom en voor het vijfde jaar op rij dat er sprake zal zijn van groei. Toch is geen jaar hetzelfde. Waar we nog niet al te lang geleden te maken hadden met een financiële crisis en oplopende werkloosheid, dreigt nu een gebrek aan goed gekwalificeerd personeel in de bouw. Overigens heeft niet alleen de bouw hiermee te maken. Vele branches hebben moeite met het invullen van vacatures. Daarnaast bestaat door een gebrek aan productiecapaciteit het risico dat levertijden van materialen oplopen. Het verbaast me telkens weer hoe snel tijden kunnen veranderen. Het is mooi om te zien hoe de uitdagingen van deze tijd op creatieve wijze en met open blik worden opgepakt en door goede samenwerking tussen collega’s, onderaannemers en leveranciers leiden tot passende en soms verrassende oplossingen. Alle voorwaarden lijken aanwezig om 2018 vol vertrouwen tegemoet te zien! Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u allen fijne feestdagen en alvast een gezond en gelukkig 2018 toe te wensen! Erwin Mulhof

3


Het Opbroek, Rijssen

Rijssen-Holten special: Mooie samenwerking en projecten 4

Het bruist van de plannen in de gemeente Rijssen-Holten, ook op het gebied van de woningbouw. Wethouder Roland Cornelissen beseft als geen ander hoe belangrijk een gezonde woningmarkt is. ‘Als er niet genoeg goede woningen beschikbaar zijn, loop je het gevaar dat mensen zich elders vestigen. Dat moet voorkomen worden, want er is voldoende vraag. Veel mensen willen graag in onze gemeente blijven.’

De gemeente Rijssen-Holten telt ongeveer 38.000 inwoners. Elders op het platteland wordt rekening gehouden met een terugloop van het aantal inwoners mede door de vergrijzing. Die angst bestaat in de gemeente Rijssen-Holten voorlopig niet, zo stelt wethouder Cornelissen. Welke redenen heeft u daarvoor? ‘Door het christelijke karakter zijn er relatief veel grote gezinnen. Aan de andere kant heeft de gemeente veel te bieden. Er is er sprake van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met veel groen en allerlei voorzieningen. Verder heeft de prima ontsluiting door de A1 een erg positieve invloed. Door deze gunstige factoren blijft de woningbehoefte de komende jaren op peil, zo is de verwachting.’ Dus is er werk aan de winkel? ‘Absoluut. Samen met ontwikkelende partijen zoals Roosdom Tijhuis maken we er iets moois van. Maar ook de afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Ondanks de economische crisis kregen we de ruimte. Daardoor konden plannen in nauw overleg met de provincie gewoon worden uitgevoerd. Dat kwam door de constante vraag naar woningen en de kwaliteit van de plannen. Je zag dat elders projecten

juist werden geparkeerd of afgeblazen. In onze gemeente is de leegstand met een percentage van 1,2 erg laag. Dat zegt wel wat.’ Er wordt wel gesproken over een groei naar zo’n 40.000 inwoners. Is daar de woonvisie op afgestemd? ‘Dat is wel de bedoeling. We kunnen blijven bouwen, maar iedere woning moet wel raak zijn. De lat ligt hoog, nog steeds. Bouwen voor leegstand is namelijk geen optie. Dat wil zeggen dat vooral een goede locatie van doorslaggevend belang is. De gezonde woningmarkt moet je koesteren. Zoals het er nu naar uitziet, komen er tot 2026 nog 817 woningen bij.’ Waar zijn de woningen gepland? ‘Op verschillende locaties. De uitbreidingen worden gerealiseerd in Rijssen, daar betreft het Opbroek en in Holten gaat het om De Kol en in een later stadium De Liesen. Bouwproject De Kol in Holten is momenteel actueel en overigens een goed voorbeeld van hoe voortvarend je iets in gang kunt zetten. In de prognoses zou Holten de komende tijd een krimp laten zien. Maar door De Kol ontstaat juist een tegengestelde en gewenste beweging: het dorp groeit. Een prima ontwikkeling om de voorzieningen in stand te houden. Daar is de


Wethouder Roland Cornelissen gemeente Rijssen-Holten

‘Samen maken we er iets moois van’

5

De Kol, Holten leefbaarheid bij gebaat. De nieuwe wijk aan de voet van de Holterberg en op loopafstand van het centrum blijkt een zeer gewilde omgeving, zo hebben we gemerkt. De woningen worden snel verkocht.’

Daar denkt de gemeente graag in mee. In gezamenlijkheid bekijken we de mogelijkheden hoe we dat in Opbroek een vervolg kunnen geven. De intentie bestaat om er gasloos te gaan bouwen.’

Hoe staat het met de plannen in Rijssen? ‘De vorige nieuwbouwlocatie Veeneslagen is al weer een tijd geleden afgerond. Het is een mooie wijk en de mensen die er wonen zijn heel tevreden. Nu zijn de pijlen gericht op uitbreidingswijk Opbroek. Een groot deel van fase 1 is al uitgevoerd en fase 2 gaat nu in ontwikkeling. De plannen zien er goed uit. Het ligt mooi gesitueerd in de groene long van Rijssen nabij kasteel Oosterhof. Er is een enorme diversiteit in het aanbod van woningen en in prijsklassen. Dat maakt het tot een evenwichtige wijk. De belangstelling voor de huizen is dan ook groot. Bewoners worden ook betrokken bij de invulling van het gebied, dat wordt gewaardeerd.’

Tot slot, hoe wilt u de band tussen de gemeente en Roosdom Tijhuis omschrijven? ‘Hecht. We weten elkaar snel te vinden, de lijnen zijn kort. Het is prettig samenwerken met Roosdom Tijhuis omdat het een hoge kwaliteit nastreeft en betrokkenheid toont. Dat komt ook omdat het bedrijf in Rijssen gevestigd. We hebben soms verschillende belangen, maar desondanks is er begrip voor elkaars standpunten en wordt er constructief naar de beste oplossingen gezocht.’

Er worden ook zeer energiezuinige huizen gerealiseerd, zogenoemde nul-op-de-meterwoningen. Hoe staat u daar tegenover? ‘Uitermate positief. De pilot van De Goede Woning en Roosdom Tijhuis juich ik toe. De komende jaren ligt de focus op duurzaamheid.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA FACEBOOK

/ NieuwbouwRijssen / NieuwbouwHolten


Vestigingsplaats zorgt voor betrokkenheid

6 De Kol, Holten

Actief binnen de eigen gemeentegrenzen Roosdom Tijhuis is regelmatig betrokken bij het realiseren van bouwplannen in de eigen gemeente. Soms betreft het eigen grondposities. Het bedrijf is diep geworteld in de Rijssense gemeenschap. ‘Er is zeker sprake van een sterke betrokkenheid. Dat komt ongetwijfeld omdat we hier onze thuisbasis hebben’, vertelt ontwikkelingsmanager Gerrit Hilberink.

De oorsprong van Roosdom Tijhuis ligt in Markelo. Maar sinds 1979 is de onderneming ook in Rijssen gevestigd. De locatie op industrieterrein De Mors werd toen benut als timmerwerkplaats en opslaghal. Een paar jaar later verhuisden ook de bouwkundige onderdelen van Markelo naar Rijssen. Er moest al snel worden uitgebreid omdat het bedrijf uit zijn jasje groeide. Sinds 1994 fungeert de vestiging in Rijssen als hoofdkantoor. ‘Van oudsher is er een sterke band met de gemeente en met andere lokale partijen’, weet Hilberink. Veeneslagen Bij de gebiedsontwikkeling van Veeneslagen West in Rijssen speelde Roosdom Tijhuis een belangrijke rol. De grondexploitatie van de uitbreidingswijk was grotendeels in handen van Roosdom Tijhuis en de gemeente Rijssen-Holten. In totaal werden er ongeveer 1.000 woningen ontwikkeld en gerealiseerd waarvan ongeveer 550 door Roosdom Tijhuis. ‘Door gezamenlijke inspanningen is

in Veeneslagen West de productie ook in de crisistijd op gang gebleven’, constateert Gerrit Hilberink. ‘Naast de woningen zijn er verschillende voorzieningen gekomen. Er is bijvoorbeeld een nieuwe Veeneslagen, Rijssen


supermarkt van Emté met daarboven sociale huurappartementen voor corporatie De Goede Woning gebouwd.’ Het Opbroek Ook in Het Opbroek, de nieuwe woonwijk van Rijssen, speelt Roosdom Tijhuis een actieve rol als ontwikkelaar en bouwer. Er zijn gronden ingebracht en er is een bouwclaimovereenkomst met de gemeente gesloten. In de basis liggen de verantwoordelijkheden bij een bouwclaim voor een stedenbouwkundig- en een beeldkwaliteitsplan bij de gemeente. Maar om ook de visie vanuit de markt te integreren in de plannen worden marktpartijen waaronder Roosdom Tijhuis gevraagd om hier kritisch naar te kijken. In fase 1 worden ongeveer 180 woningen gerealiseerd. Daarvan is zeventig procent inmiddels gereed. Fase 2 is nu in ontwikkeling. Het gaat hier om circa 170 woningen. ‘In Het Opbroek is veel aandacht voor duurzaamheid’, merkt Gerrit Hilberink op. ‘Ook de gemeente en corporatie De Goede Woning hebben daar oog voor. Je ziet dat terug in de vijf nul-op-de-meterwoningen die door ons voor De Goede Woning in 2018 worden gerealiseerd. De intentie is om er op termijn gasloos te gaan bouwen. Dat mag je best vooruitstrevend noemen. Maar daarvoor wordt er door de betrokken partijen wel eerst goed gekeken wat praktisch uitvoerbaar is.’ De Juterij Het zijn niet alleen woningen die Roosdom Tijhuis in Rijssen bouwt. Een goed voorbeeld is kantoorgebouw De Juterij aan de Jutestraat dat volop in ontwikkeling is. Het betreft een duurzaam pand van vijf bouwlagen met veel comfort en techniek. In totaal krijgt het gebouw 3.400 vierkante meter aan kantoorruimte. ‘De gemeente stimuleert ondernemende activiteiten, zo ook dit project’, is de ervaring van Hilberink. ‘Het is niet voor niets uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste De Juterij, Rijssen

gemeente van Nederland.’ Het kantoorgebouw wordt volgens het BREEAM Excellent keurmerk ontwikkeld en gerealiseerd, dat wil zeggen met uitzonderlijke duurzaamheidsprestaties. Het pand wordt uitstekend geïsoleerd en uitgerust met onder andere zonnepanelen en een warmtepomp. Daarmee is het zeer energiezuinig. Holten Holten is een aantrekkelijke plek om te wonen. Voor de nieuwbouw in De Liesen en De Kol bestaat dan ook veel interesse. Bij beide projecten is Roosdom Tijhuis betrokken. Het voert in De Liesen een gezamenlijke grondexploitatie met de gemeente. Het plan biedt ruimte aan ongeveer 175 woningen. De eerste drie fasen zijn inmiddels gereed. De vierde en laatste fase gaat in uitvoering als De Kol is afgerond. Dat laatste project op voormalig bedrijventerrein De Kol is een ambitieus inbreidingsplan met verschillende deelgebieden en huizen in de koop- en huursector. In totaal gaat het om zo’n 220 woningen. Roosdom Tijhuis bouwt er onder andere rijwoningen voor starters, halfvrijstaande woningen en vrijstaande woningen. Samenwerking ‘De samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten verloopt in alle opzichten voorspoedig’, stelt Hilberink. ‘We profiteren van elkaars kennis en kunde. Ook de communicatie is goed op orde’, aldus de ontwikkelingsmanager. ‘De lijnen zijn kort. Soms bel je met het verzoek om op korte termijn een aantal zaken te bespreken en zit je als het nodig is een half uur later al met elkaar om tafel en kunnen er ook daadwerkelijk beslissingen worden genomen. Praktisch, snel, geen wollige verhalen, rekening houdend met de belangen aan beide kanten. Dat zie je terug in het eindresultaat. Het is op deze manier prettig samenwerken met de gemeente waar ons bedrijf gehuisvest is.’ Het Opbroek, Rijssen

7


De Goede Woning zet in op duurzaamheid

8

Pilot in Het Opbroek met oog op toekomstig beleid De Goede Woning is met een voorraad van 1.455 woningen een relatief kleine corporatie. De Rijssense corporatie ziet betaalbaarheid en beschikbaarheid als speerpunten van het beleid. ‘We hebben een sociale taak met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen’, legt de directeur uit. ‘Dat uit zich door het aanbieden van goede, betaalbare huurwoningen in de gemeente Rijssen-Holten.’ Duurzaamheid is een thema dat de komende tijd eveneens prioriteit krijgt. Met energiezuinige woningen snijdt het mes aan twee kanten, meent Van der Spek. ‘Het is goed voor het milieu en het zorgt voor lagere woonlasten.

Dat is zeker voor mensen met minder financiële draagkracht van groot belang.’ De ambities liegen er niet om. In 2020 wil De Goede Woning haar voorraad gemiddeld op Energielabel B hebben en in 2050 moeten de woningen CO2 neutraal zijn. Woningwet De komende jaren richt de corporatie zich op het verjongen van het aanbod. ‘Het draait om het verbeteren van de bestaande voorraad. Een forse uitbreiding is niet aan de orde’, constateert manager vastgoed Evert-Jan Voortman. ‘Dat heeft te maken


Om klimaatdoelstellingen te halen, moet er de komende jaren veel gebeuren. Een cruciaal onderdeel vormt de transitie naar energieneutraal wonen. Woningcorporatie De Goede Woning in Rijssen beseft het belang ervan en zet daarom nadrukkelijk in op duurzaamheid. ‘Het roer moet om. De focus ligt op nul-op-de-meter woningen. NOM moet de nieuwe standaard worden. Daarmee willen we het goede

9

voorbeeld geven worden’, zegt directeur Jan van der Spek.

met de stabiliserende markt in verband met demografische ontwikkelingen.’ Aan de andere kant groeien de bomen ook niet meer tot in de hemel, vult Van der Spek aan. ‘Het financiële vlees op de botten neemt af. De middelen voor grote investeringen ontbreken.’ Door de nieuwe Woningwet moeten corporaties zich toeleggen op het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Bij verkoop van woningen is het aan regels gebonden. Verder is de bouw van vastgoed voor de koopmarkt uit den boze en begrenst de wet investeringen. ‘Creativiteit is vereist. Door al deze ontwikkelingen zal er door ons mondjesmaat en op bescheiden schaal nieuwbouw voor de huurmarkt worden gepleegd.’

willen er zo ervaringen mee opdoen voor toekomstig beleid.’ De Goede Woning heeft een goed gevoel bij de samenwerking met Roosdom Tijhuis in Het Opbroek. ‘Ze leveren een goed product tegen een goede prijs, zijn innovatief en hebben kennis van zaken als het om duurzaamheid gaat. Alles gebeurt in goed en constructief overleg. Kortom ik heb alle vertrouwen in opnieuw een mooi gezamenlijk project’, besluit de directeur.

Dat is nu vooral in de Rijssense uitbreidingswijk Het Opbroek actueel. In 2016 werden er in het plangebied tien eengezinswoningen voor De Goede Woning opgeleverd. Het betrof een turnkey project van Roosdom Tijhuis. De energiezuinige huurhuizen zijn voorzien van zes zonnepanelen, waarmee een flink deel van de stroombehoefte is gedekt. In dezelfde wijk laat de corporatie in 2018 opnieuw vijf huurwoningen bouwen door Roosdom Tijhuis, het gaat in dit geval om een eigen grondpositie. ‘Hierbij gaan we op het gebied van duurzaamheid nog een flinke stap verder’, stelt de manager vastgoed vast. ‘Het betreft nul-op-de-meter woningen die dus net zoveel energie opwekken dan ze nodig hebben.’ De huizen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Ze beschikken over een luchtwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurverwarming, zeer goede isolatie met daarnaast 26 zonnepanelen als energieopwekker. Jan van der Spek: ‘Het is een pilot. We gaan het zorgvuldig monitoren en Dhr. Voortman en dhr. van der Spek


Stand van zaken actuele projecten

Mooie vervolgopdrachten Bouwvoorzorg

10

De projecten in het kader van de specialisatie Bouwvoorzorg volgen elkaar in rap tempo op. Het gedegen proces van ontwikkeling, realisatie en beheer van woonzorgcomplexen wordt tot in de puntjes beheerst. Dat leidt tot duurzame en optimale oplossingen op het gebied van zorghuisvesting. Opdrachtgevers zijn erg tevreden over het totaalconcept en de betrokken aanpak, mede daardoor kiezen zij bij vervolgopdrachten wederom voor Roosdom Tijhuis. De actuele projecten op een rij:

Reinaerde Reinaerde is een zorginstelling in de regio Utrecht. Het wil bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Voor de organisatie gaat Roosdom Tijhuis in Houten 37

zorgappartementen bouwen. Het betreft een energieneutraal gebouw van drie lagen, voorzien van zonnepanelen. Roosdom Tijhuis neemt de grondpositie van de gemeente Houten over en ontwikkelde het plan voor Reinaerde, na

de vergunningsprocedure zal de bouw van start gaan. Het is de verwachting dat het gebouw in 2019 kan worden opgeleverd, aldus Rob Kamp , acquisiteur van Roosdom Tijhuis.


’s Heeren Loo ’s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt vanuit verschillende vestigingen in het land. De zorginstelling maakt graag gebruik van de expertise van Bouwvoorzorg. Op de locatie Schuylenburg in Apeldoorn wordt al vanaf 2016 gewerkt, in totaal worden er 160 studio’s gerealiseerd in diverse fasen. De eerste twee fasen zijn inmiddels afgerond en fase 3 is vorige maand van start gegaan. Ieder bouwdeel van 40 studio’s neemt ongeveer negen maanden in beslag. Dat betekent dat alle zorgeenheden medio 2019 gereed zijn. ‘Gefaseerd bouwen biedt voordeel’, zegt Joop Jansen adjunct-directeur van bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. ‘Je kunt het concept per fase verbeteren en het proces optimaliseren. Aan de andere kant is het mogelijk om gedurende het traject gewenste veranderingen en verbeteringen van de opdrachtgever door te voeren. Dat kan door actuele ontwikkelingen nodig zijn. We houden ons in die gevallen niet star aan het oorspronkelijke plan, maar spelen er flexibel op in om de beste oplossingen te bieden. Dat wordt erg gewaardeerd.’ Bouwvoorzorg kwam voor ’s Heeren Loo ook in Druten in actie. Op de locatie Boldershof werden met het beproefde huisvestingsconcept drie gebouwen met 36 zorgstudio’s, 2 appartementen en een kantoor gerealiseerd. De opdrachtgever kijkt er met een goed gevoel op terug. Philadelphia Zorg De bouw van 27 zorgappartementen aan de Oranjestraat in Rijssen voor Stichting Philadelphia Zorg werd in november 2016 opgeleverd. Het prachtige complex

met de naam De Hagen is al ruim een jaar bewoond. Afgelopen zomer hielden de bewoners open huis, ze zijn erg tevreden over hun nieuwe woonplek. Vanwege de goede band kreeg ook Roosdom Tijhuis een uitnodiging. Een afvaardiging van ons bedrijf bezocht het open huis en was onder de indruk van de fraaie inrichting van de zorgappartementen. ‘Het is een echt woongebouw geworden. Functioneel én met een huiselijke sfeer’, stelt Joop Jansen adjunct-directeur van bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. Vredewold Vredewold is een woningcorporatie met zorgactiviteiten. Wonen, welzijn en zorg staan er centraal. De organisatie is gehuisvest in Leek en heeft verschillende locaties in de provincie Groningen. In Zevenhuizen gaat Roosdom Tijhuis voor Vredewold 17 levensloopbestendige woningen bouwen die voldoen aan de eisen van WoonKeur. De huurwoningen krijgen een gezamenlijke binnenplaats en worden voorzien

van extra zorgelementen zoals een scootmobielopstelplaats. ‘We hebben een plan gemaakt met stedenbouwkundige verkaveling’, legt Rob Kamp uit. Ook de zaken die betrekking hebben op de bestemmingsplanwijziging worden geregeld door Roosdom Tijhuis. De procedure is inmiddels opgestart. Bijzonder aan het project is dat de seniorenwoningen gesitueerd zijn naast zorgcomplex Vijverborg. ‘Dat is bewust gebeurd. Op die manier is het makkelijk en snel om zorg in huis te halen.’ De woningen hebben een eigen kleine achtertuin en een gezamenlijke binnenplaats. Dat laatste bevordert de sociale interactie en moet eenzaamheid tegengaan, zo wordt er onder andere een jeu de boules baan aangelegd. Het is de bedoeling dat de woningen in 2019 bewoond kunnen worden. De voormalige locatie van Vredewold in Zevenhuizen wordt na de sloop herontwikkeld, Roosdom Tijhuis is gevraagd om hier een visie over te maken.

11


‘Bewoners voelen zich hier écht thuis’

De Hagen in Rijssen valt in de smaak

12

Stichting Philadelphia Zorg Oost maakt ruim een jaar gebruik van wooncomplex De Hagen. Het fraaie gebouw bestaat uit 27 zorgappartementen en enkele gezamenlijke ruimten. ‘We zijn heel blij met deze mooie plek, de bewoners voelen zich hier echt thuis’, zegt locatiemanager Josien Wessels.

De Hagen maakt zowel van binnen als van buiten een goede indruk. Het eigentijdse pand in het centrum van Rijssen oogt ruim en beschikt over alle belangrijke voorzieningen. De sfeervolle inrichting maakt het plaatje compleet. Josien Wessels is erg tevreden over hoe het proces is verlopen. ‘Het is een prachtig visitekaartje op een prominente locatie, ook voor Roosdom Tijhuis dat in alle opzichten prima werk heeft geleverd.’ Volgens Wessels zie je de gedegen aanpak terug in de afwerking, de service maar ook in een sterke mate van betrokkenheid. ‘Er is steeds een warme belangstelling voor onze

organisatie en onze cliënten. In het Twents noemen we dat omzien naar elkaar. Oplossingsgericht meedenken, dat is echt een sterk punt. Mede daarom werkt Philadelphia graag met Roosdom Tijhuis samen.’ Verschillende momenten zijn gevierd, vertelt de locatiemanager. Zoals de sleuteloverdracht, de ondertekening van de huurovereenkomst en de officiële opening. ‘Steeds was een afvaardiging van het bedrijf aanwezig, heel prettig. Ze leven mee en doen hun best om er een feestje van te maken. Ook na de bouw wordt het contact in stand gehouden, dat is mooi om te zien en best bijzonder.’


Bewoonster Marenda en locatiemanager Josien

13

Eigen plekje De Hagen is verdeeld over drie woonlagen. Er zijn 27 appartementen gerealiseerd voor de bewoners met een licht verstandelijke beperking. Ze wonen zelfstandig maar kunnen een beroep doen op ondersteuning van Philadelphia. Tevens is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. Marenda (23) is één van de bewoners van het complex, het bevalt haar prima. ‘Ik woonde voorheen bij mijn ouders, het voelt erg goed om op eigen benen te staan. Je hebt je eigen plekje maar je kunt nog terugvallen op de hulp van de begeleiders. Dat is wel zo fijn.’ Sandra Lahuis is één van de begeleiders, zij ziet dat de bewoners het naar hun zin hebben en zich ontwikkelen. ‘Marenda is echt gegroeid en een stuk zelfstandiger geworden. Natuurlijk helpen we een handje als het nodig is, maar de bewoners doen ook veel zelf. We noemen dat begeleiden met de handen op de rug. Ze moeten dingen zelf uitproberen en mogen best fouten maken.’ Wassen, koken, het appartement

schoonhouden en boodschappen doen. Het zijn allemaal taken die erbij horen. Marenda knikt bevestigend. ‘Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling en je zelfvertrouwen. Dat heb ik het afgelopen jaar ondervonden. Het geeft een trots gevoel.’ Daarnaast is er in De Hagen makkelijk en snel contact te leggen met medebewoners en begeleiders. ‘Er valt altijd wat te kletsen, dat is gewoon gezellig. Als je behoefte hebt aan

een praatje is er steeds een luisterend oor. De gezamenlijke ruimtes zijn daarvoor geschikt, maar we komen ook bij elkaar over de vloer. Zo bouw je een band met elkaar op.’ Soms klikt het zelfs erg goed. ‘Er ontstaan vriendschappen en zelfs stelletjes’, lacht Josien Wessels. ‘Maar er is ook contact met de mensen in de buurt. Door die interactie is De Hagen met haar bewoners echt onderdeel van de omgeving.’


RT Nieuws

Actuele ontwikkelingen binnen Roosdom Tijhuis

Ontwikkelconcept Roosdom Tijhuis excellent bevonden

14

Roosdom Tijhuis heeft voor het concept Identis het Predicaat Excellent Concept en Nul-op-de-meter woning behaald. Het betreft een initiatief van Stichting Excellent Conceptueel Bouwen. Er zijn slechts acht bedrijven die het predicaat mogen voeren. De richtlijnen worden getoetst door een onafhankelijke partij. ‘We zijn er best trots op dat we tot een selecte groep bedrijven behoren. Het zegt veel over onze kwaliteit en onze betrouwbaarheid’, constateert Rob Kamp, acquisiteur van Roosdom Tijhuis. ‘Roosdom Tijhuis heeft jarenlange ervaring met conceptuele woningbouw. Deze expertise vormt de basis van Identis, een bijzonder flexibel woonconcept dat zich plooit naar de bewoners en hun woonwensen. Daarbij is het ontwikkel- en bouwproces sterk geoptimaliseerd’, aldus de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen. De organisatie is vol lof over Identis, het concept van Roosdom Tijhuis. Dat valt ook af te leiden uit de audit die afgelopen zomer werd gehouden op zowel het kantoor als op de bouwplaats. Op basis van de uitkomsten is het predicaat toegekend. ‘Met Identis kan snel, effectief en kostenefficënt worden ontwikkeld en gebouwd. Daarnaast is het de opgave om individualiteit, wooncomfort en duurzaamheid betaalbaar te maken

en te houden. Kenmerken van Identis zijn: bewonersgerichte ontwikkeling, geoptimaliseerde processen, ontwerpvrijheid, duurzaamheid, korte doorlooptijden, lage energielasten en lage onderhoudskosten.’ Rob Kamp is bijzonder tevreden over de positieve beoordeling. ‘Het initiatief is erop gericht om de markt duidelijkheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van concepten. Het kaf wordt zo van het koren gescheiden. Aan die transparantie hechten wij ook grote waarde.’ Het onafhankelijke karakter spreekt de acquisiteur eveneens aan. ‘Het predicaat wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke partij, in dit geval Studio WeBuild. Bedrijven die niet aan de strenge eisen voldoen, raken het predicaat kwijt. Dat houdt je scherp.’ Opdrachtgevers zoeken steeds vaker zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze willen vooraf weten of de partijen hun beloftes nakomen en niet alleen verkooppraatjes houden. Vandaar dat Stichting Predicaat Excellent Concept een onderscheidend waarmerk in het leven heeft geroepen. Conceptaanbieders met het predicaat Excellent Concept kunnen daarom rekenen op het gerechtvaardigde vertrouwen van opdrachtgevers in de producten en diensten die zij leveren. Aan de andere kant willen aanbieders zich graag in de markt onderscheiden en voortdurend hun concept verbeteren. Voor Nulop-de-meter concepten wordt een extra toets afgenomen. Deze is toegespitst op de eisen voor de energieprestatievergoeding. Wie slaagt voor de test krijgt het label Nul-op-de-meter. Roosdom Tijhuis voldoet ook aan die norm. Conceptueel bouwen is een alternatief voor traditioneel bouwen. Het wint sinds het begin van deze eeuw aan terrein. Bij conceptueel bouwen kan ontwikkelen en bouwen in een veel kortere tijd en tegen lagere kosten. Daarbij kunnen duurzame maatregelen prima worden ingepast. Ondanks de standaardisatie is er ruimte voor differentiatie per project. Naast het ontwerpen en uitvoeren kan ook onderhoud, financiering en andere dienstverlening (vergunningen, communicatie, begeleiding energieverbruik) worden verzorgd.


Roosdom Tijhuis wederom gestegen in de top 50 grootste bouwers van Nederland Ieder jaar brengt Cobouw de Cobouw50 uit. Dit is een lijst met de vijftig grootste en best presterende bouwbedrijven uit Nederland. Ook van het afgelopen jaar heeft PricewaterhouseCoopers, in opdracht van Cobouw, de winnaars weer in kaart gebracht. “Na de stijging van vorig jaar (van de 43e naar de 33e plek) mogen we ook dit jaar weer van succes spreken. Dankzij de inzet van alle medewerkers hebben we ons bedrijf (in de lijst als G. Tijhuis Holding) weer zien stijgen met maar liefst twee plekken. Een mooi resultaat!” aldus Martin Companje, holding directeur bij Roosdom Tijhuis.

Duurzame installatie kantoor Capelle a/d IJssel Roosdom Tijhuis heeft in haar kantoor te Capelle a/d IJssel de bestaande, 20 jaar oude, installatie vervangen voor een energiezuinige installatie. De ventilatie unit is vervangen voor een uitvoering met warmteterugwinningssysteem en de koelunit is vervangen voor een luchtwarmtepomp die koude lucht afgeeft en warmte kan leveren. De warmte- en koude vraag is nu per ruimte te regelen waarbij de installatie de energievraag eerst onderling vereffend. De restvraag aan warmte/koude wordt met de luchtwarmtepomp opgewekt. Naast de nieuwe installatie zijn de drie bestaande cv-ketels vervangen voor één energiezuinige ketel om de piekbelasting in de winter op te vangen.

15

Naast de energiezuinigheid van de nieuwe installatie is ook het comfort sterk verbeterd. Onder andere de regeling per ruimte, het gelijktijdig koelen of verwarmen en de ventilatie zonder ongewenste koudeval dragen bij aan een prettig werkklimaat.

Volg Roosdom Tijhuis ook via Social Media

Dat het goed gaat met de bouw is inmiddels geen geheim meer. De markt is flink aangetrokken en de verkoop van nieuwbouwwoningen heeft een enorme boost gekregen. De economische groei die hieruit voortvloeit zien we ook terug in de Cobouw50. Van de vijftig grootste bedrijven wisten er maar liefst 39 het jaar af te sluiten met een hogere omzet dan in het jaar ervoor. Zo ook Roosdom Tijhuis. “Naast de stijging naar de 31e plek bekleden we op het gebied van bedrijfsresultaat een plek in de top 10 en kunnen we qua solvabiliteit zelfs spreken van een derde plek. Mooie resultaten waar we samen met alle medewerkers dankbaar voor mogen zijn.” vult algemeen directeur Gerrit Tijhuis aan. Met een blik op het komende jaar zijn de verwachtingen goed te noemen. De forse stijging van het aantal verkochte woningen leggen een goede fundering voor een mooi eindresultaat. “Onze huidige en toekomstige planontwikkelingen bieden een prima uitgangspositie voor de komende jaren, waarin de omzet naar verwachting verder zal stijgen.” aldus Martin Companje.

Naast de halfjaarlijkse uitgave van ons bedrijfsmagazine Fundamenteel en het bedrijfsnieuws op onze website (www.roosdomtijhuis.nl) kunt u ons ook volgen via social media. Zo blijft u altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom ons bedrijf. Roosdom Tijhuis is actief op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram, zo kunt u ons altijd volgen via de platformen naar uw voorkeur. Like! / company / roosdomtijhuis

/ roosdomtijhuis

/ roosdomtijhuis

/ roosdomtijhuis


Ed de Groot Directeur LEKSTEDEwonen

Woningcorporatie LEKSTEDEwonen enthousiast over plan

‘Lodewijck is kers op de taart’ De wijk Vijfheerenlanden in Vianen is de afgelopen jaren geherstructureerd. Het initiatief lag bij de gemeente Vianen en woningcorporatie LEKSTEDEwonen. De succesvolle opknapbeurt is zo goed als afgerond. Er worden nog drie nieuwe appartementencomplexen

16

gebouwd waaronder Lodewijck. Daarmee bevindt het project zich in de laatste fase.

LEKSTEDEwonen is verantwoordelijk voor goed en betaalbaar wonen. Het richt zich daarbij voornamelijk op de sociale huursector. Er wordt gewerkt aan een gedifferentieerd aanbod en vitale wijken. Het werkgebied van de corporatie bestaat uit Vianen, Utrecht, Houten, Leerdam en Bunnik. De woningvoorraad bedraagt 3.850 woningen, voornamelijk in Vianen. Fundamenteel sprak over de herstructurering van Vijfheerenlanden met directeur Ed de Groot en projectmanager Gerben van Ballegooijen van LEKSTEDEwonen Wat valt er te vertellen over deze specifieke wijk in Vianen? ‘De buurt Vijfheerenlanden is ontstaan rond 1970. Het ging om tien flatgebouwen met in totaal ongeveer 600 appartementen. In de loop der jaren ontwikkelde het zich tot een minder prettige buurt om te wonen en te verblijven. Het roer moest om. Daar hebben we met de gemeente middels een samenwerkingsovereenkomst werk van gemaakt. In het gezamenlijke plan van aanpak waren een kwaliteitsimpuls van de wijk en differentiatie in het woningaanbod belangrijke uitgangspunten. Bijna aan het eind van de rit Gerben van Ballegooijen, LEKSTEDEwonen

kan een positieve balans worden opgemaakt. De nieuwe invulling van het gebied is geslaagd en we kunnen onze doelgroepen beter bedienen.’ Wat is er allemaal veranderd? ‘Wijkvernieuwing stond centraal. Er zijn flats vernieuwd, een gebouw is gesloopt en er is groot onderhoud en nieuwbouw gepleegd. Verder is het binnengebied aangepakt. Vanuit het beeldkwaliteitsplan is er veel aandacht voor de sfeer in de buurt. Het beton heeft minder nadruk en er is een fraaie groenstrook in een parkachtige setting ontstaan. In totaal telt Vijfheerenlanden binnenkort circa 700 appartementen, in een mix van koop- en huurwoningen.’ Wat is het effect van de ingrijpende operatie? ‘Vijfheerenlanden heeft een mega-impuls gekregen. Het woonklimaat is sterk verbeterd. De woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en de buurt oogt veel aantrekkelijker. Dat zie je ook terug in de animo voor de woningen. Jaren geleden was er amper belangstelling om er te wonen en inmiddels is er een wachtlijst.


Gegadigden moeten geduld hebben, want de wachttijd bedraagt ruim zes jaar. Dat zegt genoeg.’ Het project gaat de laatste fase in. Hoe ziet dat eruit? ‘Er worden nog drie appartementencomplexen gerealiseerd. Het gaat om gebouwen met de namen Hendrick, Amelie en Lodewijck. Het slotstuk Lodewijck is de kers op de taart. Medio 2019 is Vijfheerenlanden dan helemaal gereed. Het was een ingrijpende operatie, maar de betrokken partijen hebben in ongeveer tien jaar tijd een knappe prestatie verricht.’ Welke rol heeft de Woningwet van 2015 bij de ontwikkeling van Lodewijck gespeeld? ‘Een bepalende rol. In eerste instantie zou Lodewijck door ons als corporatie worden ontwikkeld. De nieuwe Woningwet stond dat in deze specifieke situatie echter niet toe. Er werden vanaf 2015 strakke regels gehanteerd voor corporaties. Ze moeten zich voortaan voornamelijk bezig houden met sociale huisvesting. Bij Lodewijck is sprake van 23 koopappartementen. Het kwam erop neer dat een marktpartij gevonden moest worden om het project te realiseren. Na een selectie van verschillende kandidaten kreeg Roosdom Tijhuis de voorkeur. Ze kwamen met een goed plan, dat wil zeggen met een gevarieerd aanbod van appartementen en een evenwichtig ontwerp dat mooi aansluit bij de omliggende bebouwing. Het complex krijgt een eigentijdse uitstraling en wordt een aangenaam herkenningspunt in de wijk.’ Het is niet voor eerst dat LEKSTEDEwonen met Roosdom Tijhuis samenwerkt? ‘Dat klopt. In Houten is er eerder samen opgetrokken bij De Steenen Poort en Castellum. Daar ging het om de bouw van sociale huurwoningen en -appartementen en dat beviel uitstekend. Roosdom Tijhuis levert kwaliteit en komt afspraken na. We zijn onder de indruk vanIdentis, een zeer geschikt en goed doordacht concept. We hebben er alle vertrouwen in dat ook dit project met succes zal worden afgerond en de bewoners met veel plezier in Lodewijck zullen wonen.’

Appartementencomplex met 23 appartementen in Vianen

Lodewijck levert bijdrage aan impuls Vijfheerenlanden De vernieuwing van de wijk Vijfheerenlanden in Vianen is al goed zichtbaar. Het stadsdeel heeft de afgelopen tijd een flinke facelift gehad. Met de bouw van appartementencomplex Lodewijck gaat de kwaliteitsslag de laatste fase in. Het gebouw wordt gerealiseerd door Roosdom Tijhuis. De bouw van het complex met 23 appartementen gaat binnenkort van start. Het is de bedoeling dat de woningen medio 2019 worden opgeleverd. Het project is onderdeel van de duurzame en moderne toekomstvisie van Lekstede Wonen en de gemeente Vianen en past binnen de kaders van de revitalisering van Vijfheerenlanden. Dat wil zeggen dat het complex qua uitstraling naadloos aansluit bij de omliggende bebouwing. Tarra Architectuur en Stedenbouw in Den Bosch is verantwoordelijk voor het ontwerp. Lodewijck telt verschillende type appartementen. Ze zijn verdeeld over vier woonlagen en beschikken allemaal over een balkon en een fietsenberging. Daarnaast is er differentiatie in grootte en prijs, dit zorgt voor een breed aanbod. De doelgroep bestaat uit starters en senioren. De appartementen zijn inmiddels vrijwel allemaal vergeven. Het goed geïsoleerde complex heeft een EPC-waarde van 0,4. Op het dak van het bouwwerk worden 115 zonnepanelen gerealiseerd. Dat betekent dat ieder huishouden vijf panelen krijgt toegekend. Daarmee wordt voorzien in een groot deel van de stroombehoefte. Planontwikkelaars Rob Kamp en Pieter Stehouwer van Roosdom Tijhuis spreken van een aansprekend project dat tot dusverre een voorspoedig verloopt kent. ‘Het complex levert een bijdrage aan de impuls die Vijfheerenlanden krijgt. Daar is iedereen het over eens. De bewonerscommissie werd betrokken bij de planvorming en het zegt veel dat ook zij enthousiast zijn.’ Met de upgrade moest er een duidelijke samenhang qua architectuur in de wijk worden gecreëerd. Er is beslist sprake van eenheid, daarnaast krijgt Lodewijck een eigentijdse uitstraling. Het is het eerste project van Roosdom Tijhuis in Vianen. Eerder kwam het al wel elders in actie voor LEKSTEDEwonen. In dit geval had de samenwerking te maken met de wijziging in de Woningwet. Investeringen van corporaties moeten binnen de nieuwe regelgeving gericht zijn op de sociale voorraad. Dat betekent dat voor koopwoningen marktpartijen worden ingeschakeld. Zo kreeg Roosdom Tijhuis na een voorselectie met meerdere kandidaten uiteindelijk op basis van de inschrijving met de meest gunstige condities de opdracht van LEKSTEDEwonen om een nieuw complex te ontwikkelen. De oude flat werd gesloopt en de grond kon bouwrijp worden aangekocht. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Als die wordt afgegeven, kan de bouw van start gaan.

17


Het personeel vormt het hart van het bedrijf. Bij Roosdom Tijhuis werken veel bevlogen krachten. In deze rubriek krijgen we een indruk wat een medewerker gedurende een week allemaal doet. Deze keer werpen we een blik in de agenda van Wouter Spoelder, coördinator van de afdeling Service & Kleinbouw van Roosdom Tijhuis.

De week van… Wouter Spoelder 18

Wouter Spoelder (39) werkt twintig jaar bij Roosdom Tijhuis. Hij begon in 1997 als timmerman. Later ging hij als uitvoerder aan de slag. Momenteel fungeert Wouter als coördinator van de afdeling Service & Kleinbouw. Tot volle tevredenheid. ‘Het is echt een leuke baan, heel afwisselend. Je weet ’s morgens nog niet wat er de rest van de dag precies gaat gebeuren. Dat maakt het heel dynamisch en uitdagend. Nee, ik heb het goed naar mijn zin.’ Het serviceteam bestaat naast de coördinator uit de vakmannen Freddy Emming, Bart Schreurs en Vincent van de Maat (op oproepbasis). Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Anne Tijhuis, Linda Huisman, Wilrieke Voortman en Ria van Putten van het secretariaat. Zij verwerken en beheren de inkomende meldingen en versturen de serviceopdrachten. ‘Als coördinator heb je verder contact met veel verschillende partijen. Je moet dan denken aan kopers, huurders, onderaannemers, leveranciers, maar ook projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders.’

MAANDAG De dag begint met een vluchtige blik in de mailbox van de servicemail. Zit er een spoedmelding bij, dan is direct actie nodig. Dat is niet het geval. Daarna controleer en parafeer ik de urenblaadjes en werkbonnen. De eerste meldingen komen in de loop van de ochtend dan via het secretariaat bij mij. Deze serviceverzoeken zijn voorzien van een klachtnummer en staan geregistreerd in Navision, een volledig

gedigitaliseerd programma. Het is aan mij om te beoordelen of een verzoek gegrond is. De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling is daarbij leidend. Als het binnen de garantie valt, dan krijgen onze servicemedewerkers of onderaannemers een melding om het euvel te verhelpen. • Opname in Lochem bij de 67 appartementen van Stichting Berkelhof Wonen, sinds kort eigendom van Vasters Vastgoed. Hier worden al enige tijd mutatiewerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van keukens en badkamers. • Berekeningen maken voor een renovatie. Materialen bestel ik bij Bouwcenter Nobel. Avond: Om 18 uur sta ik op het voetbalveld van SV Enter om de F2 van mijn zoon Nout (8 jaar) training te geven. Op dinsdag doe ik dat ook voor mijn dochter Floortje (9 jaar) die in de E2 speelt. Verder voetbalt ook Bent (ons zoontje van zes jaar). DINSDAG • Blik in de servicemail • Regulier overleg met Meindert Koopman, directeur bouwbedrijf. Tijdens het serviceoverleg met Meindert Koopman worden verschillende


zaken besproken, zoals bijzondere meldingen en het verloop van procedures. Indien nodig worden andere afdelingen van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld. Dat kan leiden tot het aanpassen van een werkwijze of het vervangen of anders behandelen van een bepaald product. Het zorgt voor kwaliteitsverbetering en het voorkomt faalkosten. Deze keer bespreken we een geval van afbrokkelend beton bij een schoorsteenkap van een woning. We besluiten uit veiligheidsoverwegingen direct tot actie over te gaan. Met leverancier Raab Karcher is inmiddels overeengekomen om meerdere woningen met een soortgelijke kap met een hoogwerker te inspecteren, ondanks dat de garantietermijn al lang verstreken is. De woningen én de kappen zijn namelijk al 12 jaar oud. WOENSDAG Drukke dag in het westen van het land. Eerst een inspectie van een appartementencomplex in Rotterdam. Dit vanwege een lekkage van het platte dak. We besluiten tot het opnieuw laten inbranden van noodoverlopen. Aansluitend inspectie van een defecte zonnecollector van een woning in Rijswijk. • Daarna nog een schuifpui afstellen eveneens in Rijswijk, dus mooi te combineren. • Terug in Rijssen enkele serviceverzoeken in behandeling nemen. Avond: Tijd voor fysieke inspanning: met de mountainbike een rondje fietsen door het bos. DONDERDAG Gesprek bij zorginstelling Philadelphia in Rijssen met locatiemanager Josien Wessels. We bespreken oplossingen ter voorkoming van het stelen van tuinmeubilair en kiezen uiteindelijk voor terraskabels. Dit alles heeft natuurlijk niets met garantie te maken, maar we denken graag met opdrachtgevers mee.

Een rondgang door de appartementen in Borne samen met de beheerder van Rebo Vastgoed. Deze appartementen zijn niet door ons gebouwd, maar we zijn wel ingeschakeld om de mutatieopdrachten op te pakken. Door de inspectie krijgen we een beter beeld van de gebreken en klachten. • Enkele terugbelnotities afgehandeld. Er worden jaarlijks ongeveer 500 woningen en bedrijfspanden gebouwd. Na een periode van jaren valt er dus veel onder de serviceafdeling. Er zijn verschillende taken. Het gaat om het in behandeling nemen van serviceverzoeken van zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Het behandelen van werkopdrachten van woningstichtingen, zoals mutatieonderhoud. Onderhoud van vastgoed en verbouw van vooral vastgoed in eigen beheer. De eerste drie maanden is het projectteam (projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder) verantwoordelijk voor het herstellen van de opleverpunten. Daarna begint de garantieperiode en komt onze afdeling in beeld. VRIJDAG • Inkomende mail verwerken • Van enkele huizen in Ede samen met de beheerder het buitenschilderwerk opgenomen. Het gaat om vrije sectorwoningen die we gebouwd hebben in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. • Zoals iedere vrijdagmiddag rond 15 uur voorzie ik de dames van het secretariaat als blijk van waardering van een heerlijke kop cappuccino. En als ik het een keer vergeet, herinneren ze mij er wel aan, haha. Ook dit weekend sta ik langs de lijn bij de voetbalwedstrijden van de kids. Verder ben ik aan het klussen bij de verbouwing van de woning van mijn schoonouders. Tot slot rijd ik met mijn wielermaten een mooie tocht op de mountainbike door het bos in Rijssen.

19


123

1

20

2

6 8

9


4

21 3

5

Recente projecten in beeld 1 De Heemtuin te Nijverdal 2 Stationskwartier te Kampen 3 Griftstaete te Wapenveld 4 Reitdiep te Groningen 5 Fliertbuurt te Twello 6 Nijrees te Almelo 7 Vroondaal Staete te Den Haag 8 De Hoven te Leek 9 Molenhof te Lopik 10 De Saller te Losser 11 Wijnbergen te Doetinchem

7 10

11


Het innovatieve karakter van DNN Groep in Emmen

‘Samen sneller, beter en slimmer bouwen’

22

Samen met verschillende partijen realiseert Roosdom Tijhuis projecten in heel Nederland. Om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, wordt er een beroep gedaan op de kennis en kunde van vaste partners. Bedrijven waar regelmatig mee wordt samengewerkt, krijgen een podium in Fundamenteel. Deze keer staat DNN Groep centraal. Mans Kerkdijk stond aan de basis van de DNN Groep. Hij ging in 1976 van start met een dakdekkersbedrijf in Schoonebeek. In 1986 kreeg het de naam Daksystemen Noord Nederland (DNN). De onderneming is nu gevestigd in Emmen. De directie wordt gevormd door de broers Gerrit en Herman Kerkdijk, zonen van de grondlegger en de derde generatie staat al te trappelen. Martijn en Jeroen Kerkdijk, zonen van

Gerrit, zijn de beoogde opvolgers waardoor de continuïteit van het familiebedrijf gewaarborgd is. DNN Groep is sinds de oprichting gespecialiseerd in het aanbrengen van duurzame dakbedekkingsystemen voor zowel nieuwbouwals renovatieprojecten. Daarnaast onderscheidt het zich met de prefabricage en montage van lichte dak-, gevel- en vloerelementen voorzien


van isolatie en dakafwerking ten behoeve van het industrieel bouwproces. Opdrachtgevers zijn particulieren, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en architecten. DNN beschikt over een eigen service- en onderhoudsafdeling en telt ongeveer 45 medewerkers. Het bedrijf met de hoofdvestiging in Emmen maakt nog steeds een groei door. Daarom is dit jaar een extra productielocatie in Zwartemeer in gebruik genomen. Innovatief karakter Het succes van DNN heeft zeker te maken met het innovatieve karakter. Vernieuwing zit in de genen van het familiebedrijf. ‘Naast het leveren van kwaliteit en service is het dé manier om je te kunnen onderscheiden’, vertelt Gerrit Kerkdijk. ‘De bouw is van oudsher vrij traditioneel. Wij willen graag op de muziek vooruitlopen, dat geeft een voorsprong. DNN richt zich daarbij op technische innovaties, zoals EPDM, staalframebouw (bijvoorbeeld voor de bouw van aardbevingbestendige woningen) en het prefab dakconcept Solvena. Daarnaast kiest het voor een moderne, betrokken werkwijze. ‘We zijn heel oplossingsgericht en denken mee met onze opdrachtgevers. Met een ketenaanpak in combinatie met BIM bouw je sneller, beter en slimmer.’ Samenwerking Roosdom Tijhuis doet inmiddels 12 jaar een beroep op DNN. Het was destijds op zoek naar een dakdekkersbedrijf voor de projecten in het noorden van het land. ‘De eerste kennismaking zorgde voor een goed gevoel. Daarna is er een structurele en prettige samenwerking ontstaan’, benadrukt Kerkdijk. ‘Roosdom Tijhuis is een betrouwbaar en financieel gezond bedrijf met een open communicatie. Je weet je waar je aan toe bent.’ DNN draagt zorg voor de dakbedekking

van voornamelijk platte daken van garages, dakkapellen, erkers en andere uitbouwen bij de woningen van Roosdom Tijhuis. In eerste instantie ging het om bitumen dakbedekking. Inmiddels is EPDM het meest gebruikte materiaal vanwege de makkelijke en snelle bewerking, zeer lange levensduur en het onderhoudsvriendelijke karakter. Prefab dakelementen Daken onder dak maken, is een gevleugelde uitspraak uit de koker van het innoverende bedrijf. Prefab biedt veel voordeel, weet de directeur-eigenaar als geen ander. Daarom introduceerde DNN samen met Roosdom Tijhuis vorig jaar iets nieuws: Solvena. Het Solvena-dak bestaat uit geprefabriceerde dakelementen voorzien van isolatie en dakafwerking en met dragers van staal. ‘Het is een slim concept. Het complete dak wordt bij ons in de fabriek samengesteld. Dat

werkt uitermate prettig en efficiënt.’ Door deze aanpak zijn weersomstandigheden op de bouwlocatie niet langer bepalend. Dat betekent geen weerverletdagen en daardoor geen bouwstagnatie, minder faalkosten en een kwalitatief beter eindproduct. ‘Het is in de praktijk ontstaan. Daar zit ook de kracht. Iedereen draagt zijn steentje bij en zo ontstaan de beste oplossingen. Ook andere grote partijen hebben inmiddels belangstelling getoond voor Solvena. Dat geeft aan dat we de juiste weg bewandelen. Denken in kansen loont.’ Het team dat de ontwikkeling van Solvena begeleidde, bestaat naast Gerrit Kerkdijk uit Erik Snijders, Henno Gerrits, Mark Hosmar, Herman Kerkdijk, Bert Kievit, Jeroen Kerkdijk en Klaas Kuiler van DNN en Herman Pluimers, Erik Nijzink en Alex Blekkenhorst met zijn metselploeg namens Roosdom Tijhuis. Schuitemaker Bouw en Ter Harmsel Installaties zijn ook nauw betrokken bij de uitvoering van het systeem.

23


Grootscheeps en langdurig nieuwbouwplan in Doetinchem

24

Buitenplaats Wijnbergen gaat voortvarend verder Tijdens de economische crisis waren de nieuwbouwactiviteiten schaars in de Achterhoek. Buitenplaats Wijnbergen in Doetinchem vormde een uitzondering en ging tegen de stroom in. In de gewilde nieuwe woonwijk werd de afgelopen jaren flink doorgebouwd. Op de uitbreidingslocatie komen in totaal 749 woningen.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA FACEBOOK

/ NieuwbouwDoetinchem

Buitenplaats Wijnbergen krijgt steeds meer vorm. In het plangebied van 30 hectare is 17,5 hectare uitgeefbaar. Fase 1 en 2 telden 217 huizen, deze zijn inmiddels afgerond. Fase 3 is in momenteel aanbouw en de eerste woningen van fase 4 zijn dit najaar in verkoop gegaan. Voor Roosdom Tijhuis gaat het om 4 rijwoningen en 12 halfvrijstaande woningen. Na deze fase volgen fase 5 en 6. Het hele plan van GEM Wijnbergen CV zal naar verwachting in 2024 gereed zijn. De grondexploitatiemaatschappij wordt gevormd door Van Wanrooij Projectontwikkeling en Rotij Grondontwikkeling Oost waarin BPD Ontwikkeling, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance participeren. De woningen worden grotendeels gerealiseerd door de bouwbedrijven van Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij. Goede mix De fraai gelegen nieuwbouwlocatie in Doetinchem heeft veel te bieden en kent volop differentiatie. Juist de differentiatie zorgt voor een evenwichtig aanbod. ‘Er is een goede mix tussen sociale woningbouw en woningen in de vrije sector’, vertelt coördinator gebiedsontwikkeling Wouter van Drie van Roosdom Tijhuis. In 2009 sloten de grondexploitatiemaatschappij en de gemeente Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst met een vast woningbouwprogramma. Een voorwaarde was dat 40 procent van het aanbod in het sociale segment moest worden gerealiseerd. ‘Dat bleek een


goede zet, want in de crisis was er juist behoefte aan goedkopere woningen en huurwoningen’, benadrukt Van Drie. ‘De plannen konden daardoor in hetzelfde tempo worden uitgevoerd. Terwijl je elders zag dat projecten niet werden doorgezet, stil kwamen te liggen of vertraging opliepen.’ Groen karakter Buitenplaats Wijnbergen is een bijzondere wijk in aanbouw. Het is een plek die veel mensen zich wensen: ruimtelijk opgezet, met veel groen, volop speelvoorzieningen en respect voor de oorspronkelijke landschappelijke waarden. Het plan bestaat uit verschillende deelgebieden met elk een eigen karakter. Opvallend en beeldbepalend element in het gebied is de Kapperskolk, onderdeel van de Ecologische Verbindingszone. Je loopt vanuit de wijk zo de natuur in. Verder is aan de rand van de bebouwing een school voor speciaal onderwijs gerealiseerd, een initiatief van de gemeente Doetinchem en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Voor kinderen is er in de wijk volop speelgelegenheid. Er zijn straatspeelplekken voor kinderen van 0 tot 6 jaar dichtbij de woningen. Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen gebruikmaken van buurtspeelplekken. Bovendien komt er voor de hele wijk een speel- en sportplek bij de ecologische verbindingszone. Aantrekkelijk Buitenplaats Wijnbergen is zeer goed ontsloten. De groene woonwijk ligt op een steenworp van het centrum van Doetinchem met alle voorzieningen binnen handbereik. Een supermarkt en een zorgcentrum zijn op nog kortere afstand in de wijk Dichteren gesitueerd. De gemeente heeft speciaal voor een goede verbinding naar Dichteren een fietstunnel aangelegd. Een directe aansluiting op de autosnelweg A18 vormt een ander groot voordeel. Verder zijn er in het gebied verkeersverbindingen gecreëerd, die het voor voetgangers en fietsers erg aantrekkelijk maken. Een rustiek tuindorp met veel toegevoegde waarde en prachtige uitzichten, dat is Wijnbergen. De bewoners van de wijk hebben veel te kiezen gezien door het gedifferentieerde woningaanbod. Er komen sociale huurwoningen, starterswoningen en kavels voor particulier opdrachtgeverschap, maar ook de koopsector vanaf 2 ton is volop vertegenwoordigd. Alle doelgroepen worden bediend en daarbij is de architectuur van de woningen zeer afwisselend. Hierdoor krijgt ieder deelgebied zijn eigen identiteit, zonder dat dit ten koste gaat van de samenhang. De nieuwe bewoners worden daarnaast ook betrokken bij de inrichting van de speelvoorzieningen in de wijk.

erfgoed. De glooiing, die bijdraagt aan de eigenheid van het plan, blijft gehandhaafd. De hoogteverschillen zorgen voor een bijzonder effect. Op het terrein werden belangrijke vondsten gedaan. Archeologen troffen namelijk sporen aan van een prehistorische nederzetting en fundamenten van een middeleeuwse tolpoort. Het gedeelte waar de fundering van het middeleeuwse gebouw ligt en een zone waar veel archeologische sporen zijn gevonden zijn nu aangemerkt als een gemeentelijk archeologisch monument, dit betreft ongeveer 4.000 vierkante meter. Dit gedeelte wordt niet bebouwd en zal gerespecteerd worden als archeologisch cultuurgoed en krijgt een duidelijke markering. Een uniek en bijzonder onderdeel van Buitenplaats Wijnbergen. Duurzaamheid De ontwikkelaars en de gemeente Doetinchem hechten bij Buitenplaats Wijnbergen veel waarde aan het tot stand brengen van een duurzaam ingericht en functioneel woongebied. Het planconcept is gebaseerd op de duurzame aspecten van de ondergrond en het landschap. Het gevarieerde woonprogramma, de prettige en sociaal veilige woonomgeving en voldoende parkeergelegenheid dragen daar aan bij. Een belangrijk uitgangspunt om te komen tot een duurzaam verkeerssysteem is het bevorderen van het fietsgebruik. Een ander duurzaam principe is het scheiden van schoon regenwater en vuil huishoudelijk afvalwater. Het schone regenwater wordt in bovengrondse goten met zoveel mogelijk gebruik van het natuurlijke hoogteverschil afgevoerd naar de wadi’s. Hier kan het water in de bodem infiltreren. Er wordt geen hemelwater afgevoerd uit het plangebied.

Archeologie Typerend voor het gebied zijn het glooiende landschap, de archeologische historie, de door groen omringde ecologische verbindingszone Kapperskolk en de Oude Doetinchemseweg, die dwars door het plan loopt. Buitenplaats Wijnbergen wordt met zorg ingepast in dit culturele en landschappelijke Wouter van Drie, Coördinator gebiedsontwikkeling

25


In onze rubriek Werk & Hobby stellen we deze keer een kersverse medewerker aan u voor. Het gaat om Ardjan Vuik, werkvoorbereider van onze vestiging in Capelle aan den IJssel. Ardjan is 24 jaar, woont in Capelle aan den IJssel en is getrouwd met Romy Hoogendijk. Het nieuwe personeelslid is erg sportief ingesteld. Kickboksen staat bovenaan zijn lijstje, maar hij mag ook graag hardlopen, volleyballen, zaalvoetballen en karpervissen.

Werk & Hobby 26

Werkvoorbereider Ardjan Vuik is erg sportief ingesteld ‘Ik heb regelmatig fysieke inspanning nodig’ Na de middelbare schooltijd vervolgde Ardjan Vuik zijn studie aan het Hout- en Meubileringscollege (HMC), een MBO-vakschool in Rotterdam. Hij doorliep de opleiding tot werkvoorbereider in de timmerindustrie niveau 4 met succes. Het stageadres van Ardjan bood hem daarna een baan als werkvoorbereider en zo trad hij gelijk in dienst bij Van den Oudenrijn Timmerfabriek in Bodegraven. ‘Dat beviel op zich best goed. Alleen was het werk wel redelijk eenzijdig en erg productiegericht. Het maakte mij nieuwsgierig naar het hele bouwproces.’ Na bijna drie jaar besloot Ardjan zijn horizon te verbreden. Via de LinkedIn connectie met Joost den Hertog kreeg hij een vacature van Roosdom Tijhuis onder ogen. ‘Joost was voor zijn periode bij Roosdom Tijhuis actief voor een

tekenaar, calculator, projectleider en onderaannemers. Zo moet ik ervoor zorgen dat alle partijen over dezelfde en de juiste informatie beschikken. Verder ben ik verantwoordelijk voor het op tijd en genoeg materialen bestellen. Alles bij elkaar een belangrijke taak, want op die manier wordt een efficiënt bouwproces bevorderd en kun je faalkosten voorkomen.’ De werkvoorbereider noemt zijn nieuwe baan een mooie stap. Werken in een projectteam gaat hem ook goed af. ‘‘Om mijn kennis verder bij te spijkeren ga ik vanaf volgend jaar de opleidingsmodules bouwkunde en constructietechniek volgen. Ik ben erg blij met de kansen die ik krijg om ervaring op te doen en me verder te ontwikkelen.’

Hardlopen, volleybal, zaalvoetbal, karpervissen én kickboksen timmerfabriek waar ons bedrijf mee samenwerkte, vandaar. Zo is het balletje gaan rollen.’ De functie van werkvoorbereider bij het Rijssense bouwbedrijf met een vestiging in Capelle aan den IJssel leek hem wel wat. ‘Roosdom Tijhuis heeft in de buurt van mijn ouderlijk huis het fraaie woningbouwplan Schenkelzoom gerealiseerd. Daar kende ik het bedrijf van.’ Hij werd aangenomen en is inmiddels driekwart jaar actief. Het bevalt uitstekend. ‘Ik heb het super naar mijn zin’, klinkt het enthousiast. ‘Het is echt heel divers. Je moet veel ballen hooghouden. Ik voel me de spin in het web, de schakel tussen planontwikkelaar, kopersbegeleider,

Kickboksen In zijn vrije tijd beoefent Ardjan verschillende sporten, zoals volleybal en zaalvoetbal. ‘Dat doe ik zo af en toe op recreatief niveau met vrienden en familie. Het is erg leuk ook vanwege het sociale aspect. Met hardlopen ben ik fanatieker bezig, dat gebeurt minstens één keer in de week. Dan loop ik zo’n vijf kilometer. Mijn record staat op 19 minuten.’ Karpervissen is eveneens een geliefde hobby. De spanning van het beet hebben, trekt de werkvoorbereider. Maar aan de andere kant speelt ook de rust een rol. ‘Het is echt onthaasten. Ik kan dan genieten van de natuur, bijvoorbeeld als er opeens een ijsvogel komt langsvliegen.’ De sport die zijn hart echt heeft gestolen is kickboksen. Ardjan traint twee keer per week bij Brothers in Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan wedstrijden doet hij niet mee. ‘Ik stap niet de ring in, dat is me te gevaarlijk met het oog op blessures. Ik wil wel heel blijven.’ Kickboksen groeit de laatste jaren sterk als sport en het negatieve imago wordt wat bijgesteld. Ardjan heeft er in ieder geval veel plezier in. ‘Het is een combinatie van kracht en conditie. Het is best zwaar, maar fysieke inspanning is nodig als je een zittend beroep hebt. Ik voel me er lekker fit bij.’


Projectenoverzicht PROJECTEN IN UITVOERING Plaats

Plan

Almelo

Nijrees Noord

Alphen aan den Rijn

Appartementencomplex

Vianen Wapenveld

Appartementencomplex

Den Haag

Vroondaal Zuid II

Lodewijck

Den Ham

Zuidmaten

Appartementencomplex

Didam

Kerkwijk

Griftstaete

Ede

Kernhem

Stadspoort

Eerbeek

Lombok Zuid

Apeldoorn

Zuidbroek

Groningen

Reitdiep

Assen

Kloosterveste

BOUWKAVELS IN VERKOOP

Groningen

Meerstad

Biddinghuizen

Waterparc

Plaats

Plan

Hardenberg

Marslanden II

Blaricum

Blaricummermeent

Almelo

Nijrees Noord

Haren

Harener Holt

Borne

Bornsche Maten

Brummen

Engelenburgerlaan

Hellevoetsluis

Groote Dok

Den Haag

Vroondaal Staete III en IV

Coevorden

Ossehaar “De Velden” 2.1

Holten

de Liesen

Didam

Kerkwijk

Deventer

Spijkvoorderenk

Holten

De Kol

Diepenheim

Loohof

Didam

Loilseveld

Houten

37 zorgappartementen

Doetinchem

Wijnbergen

Didam

Kerkwijk

Druten

Bouw voor Zorg

Doetinchem

Wijnbergen

Kampen

Eelderwolde

Rietwijk

Hengelo (GLD)

De Kwekerij

Losser

De Saller

Groningen

Reitdiep

Kampen

Het Stationskwartier

Nieuw Beijerland

Aan de kreek

Hilversum

Anna’s Hoeve

Losser

De Saller

Nieuwerkerk aan den IJssel Esse Zoom

Holten

Hof van Holten

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Oegstgeest

Aan de Rijn

Kampen

Stationskwartier

Nijverdal

De Heemtuin

Oosterhout

De Zwaaikom

Kerkdriel

Kerkdriel Noord

Rotterdam

Villapark Onderweg

Oosterhout

De Contreie

Krimpen aan den Ijssel

Ravesteyn

Steenwijk (Tuk)

Bergstein

Peize

62 zorgeenheden De Hoprank

Losser

De Saller

Zutphen

Revelhorst

Rijssen

5 NOM woningen

Nieuw Beijerland

Aan de Kreek

Rijswijk

Binnenpark

Stolwijk

14 NOM woningen

Hofspoor Stationskwartier

Oostwold

Gaveborg

Rijssen

Opbroek

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Tilburg

Koolhoven

Tilburg

Koolhoven Buiten

Plaats

Plan

Twello

De Schaker

Tuk

Bergstein

Almelo

Nijrees

Wierden

Zuidbroek

Twello

Fliertbuurt

Amstelveen

De Scheg

Wijhe

Noorder Koeslag

Zevenhuizen

Zevenhuizen-Oost

Apeldoorn

Zuidbroek

Zevenhuizen

Hoofddiep

Zwolle

Stadshagen

Arnhem

Schuytgraaf

Zevenhuizen

Zevenhuizen Oost

Bergentheim

Möllincksvaart

Zwolle

Stadshagen

Borne

De Bornsche Maten

PROJECTEN IN VERKOOP Plaats

Plan

Almelo

Nijrees Noord

Borne

Bornsche Maten

Brummen

Brummen, Koppelenburg

Coevorden

Ossehaar ‘De Velden’

Den Haag

Vroondaal Staete

Doetinchem

Wijnbergen

Hengelo (ov)

Landmanserve

De redactie wenst u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018

Kampen

Stationskwartier

De redactie:

Druk:

Krimpen aan den Ijssel

Ravesteyn

Angela Vorsselman

Grip op Media

Leek

De Hoven

Huub Meilink

Leuvenheim

Arnhemstestraat

Richard Stegers

Lopik

Molenhof

Losser

De Saller

Verder werkten mee:

Nieuw-Beijerland

Aan de Kreek

Erwin Mulhof, Roland Cornelissen, Gerrit Hilberink,

Beeldmateriaal:

Nijverdal

De Heemtuin

Jan van der Spek, Evert-Jan Voortman, Joop Jansen,

Studio81

Numansdorp

Meestoof

Rob Kamp, Pieter Stehouwer, Josien Wessels,

The Virtual Dutch Men

Tuk

Bergstein

Ed de Groot, Wouter Spoelder, Ardjan Vuik,

Huub Meilink

Wouter van Drie, Gerrit Kerkdijk.

Eigen opnamen

Grafische vormgeving: Bloemendaal in Vorm

27


Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis BEZOEKADRES Jutestraat 8 Rijssen TELEFOON 0548 85 42 20 BEZOEKADRES Rivium Westlaan 42 Capelle a/d IJssel TELEFOON 010 288 83 33 POSTADRES Postbus 237 7460 AE Rijssen E-MAIL info@roosdomtijhuis.nl WEBSITE www.roosdomtijhuis.nl

Roosdom Tijhuis Planontwikkeling Jutestraat 8 Rijssen TELEFOON 0548 85 42 20 BEZOEKADRES Rivium Westlaan 42 Capelle a/d IJssel TELEFOON 010 288 83 33 POSTADRES Postbus 252 7460 AG Rijssen E-MAIL info@roosdomtijhuis.nl WEBSITE www.roosdomtijhuis.nl BEZOEKADRES

Roosdom Tijhuis | Fundamenteel 42  
Roosdom Tijhuis | Fundamenteel 42  

Twee keer per jaar publiceert Roosdom Tijhuis de Fundamenteel, het bedrijfsmagazine met het laatste nieuws van én rondom Roosdom Tijhuis.

Advertisement