Page 1

นโยบายรถคันแรก ความหมายของนโยบาย เป็ นโครงการที่รัฐบาลได้ จดั ตังขึ ้ ้นใน เดือนกันยายน 2554 เพื่อคืนภาษี แก่ ประชาชน เมื่อซื ้อรถยนต์ที่มีราคาต�่ำกว่า 1 ล้ านบาท และจะได้ เงินคืนไม่เกิน 1 แสน บาท (ทังนี ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ราคาของรถยนต์แต่ละ รุ่น) โครงการนี ้มีก�ำหนดวันในการจองคือ ต้ องจองหรื อซื ้อรถยนต์ไว้ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยผู้ที่เข้ าร่วมโครงการนี ้ต้ องครอบครอง รถไว้ ไม่ต�่ำกว่า 5 ปี * มีเงื่อนไขว่ าในระหว่ าง 5 ปี นีจ้ ะโอนหรื อ

ขั้นตอนการดำ�เนินการ ขอคืนภาษีรถคันแรก

จากการจดทะเบียนรถเพื่อร่วมโครงการ พบว่ามีจำ�นวนรถ จดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ถึง 2554

ปี จำ�นวนรถที่จดทะเบียน(คัน) 2551 3809082 2552 4078547 2553 4496828 2554 5001442 2555 5856454

สัดส่วน 6.99 7.07 10.25 11.22 17.09

อ้างอิงจาก: สถิติด้านเศรษฐกิจ (สถิติการขนส่ง)

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขายให้ ใครไม่ ได้ โดยคุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์

เ1.งิน ตั้งภาษี แต่วันที่ ค 16ืนกันเท่ ยายน 2554?จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้อง รถแต่ละรุ่นจะได้ าไหร่

ยื่นคำ�ขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่พร้อม 4. กรมการขนส่งทางบกหรือสำ�นักงานขนส่ง เอกสารหลักฐาน กฎหมายระบุไว้ว่าทางโครงการจะต้ องคืนประกอบด้ ภาษีเท่าวทีย… ่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หมายความว่า ถ้าซื้อจังรถหวัeco-car เงินคืน ดส่งหนังสืก็อจรัะได้ บรองการครอบครอง รถยนต์คัน -หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี ประมาณ 40,000 บาท และระยะเวลาที่จะได้เงินคืนคือหลังจากซื้อรถยนต์ 1 ปี สำาหรับเงินภาษีคืนของรถยนต์ แต่ละรุ่นจะมี วามแตกต่ายงกันทีน่บันทึก “ห้ามโอน แรก และสำ�เนาคู ่มือคการจดทะเบี -สำ�เนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ ภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิตหรือสำ�นักงานสรรพ ดังนี้... -สำ�เนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ) สามิตพื้นที่ 5. กรมสรรพสามิตหรือสำ�นักงานสรรพสามิต 1.รถ eco-car ราคาประมาณคั น ละ 3-5 แสนบาท ซึ ง ่ จะได้ ร บ ั เงิ น ภาษี ค อ ื 30,000-45,000 บาท 2. กรมสรรพสามิตหรือสำ�นักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรม พื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็ค การขนส่งทางบกหรือ สำ�นักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบ ให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองครบ 1 ปี โดยจ่ายเป็นเช็คให้ 2.รถเก๋งทั่วไป ราคาประมาณคั นละ ค5-7 แสนบาท รับเงินทธิภาษี สูงสุดไม่เกิน5 100,000 ครองรถยนต์ ันแรก และแจ้งจะได้ การสละสิ ์การโอนภายใน ปีของผู้ซื้อบาท ในครั้งเดียว 3. กรมการขนส่งทางบกหรือสำ�นักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและ บันทึก “ห้ามโอนภายใน ปี” ลงในคอมพิ และในสมุ คู่มเกิือนการจด 3.รถกระบะ 2 ประตู ราคาประมาณคั นละ 3-5 5แสนบาท จะได้รวับเตอร์ เงินภาษี คืน ดไม่ 10,000 บาท ทะเบียน นละ 7-8 แสนบาท จะได้รับเงินภาษีคืนไม่เกิน 60,000 บาท รถกระบะ 4 ประตูราคาประมาณคั เมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นจำานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้มีเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากการจดทะเบียนในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2551 ถึง2554

ข้อดีของโครงการ

1. กระตุ้นเศรษฐกิจภาครวมของ ประเทศ กรมสรรพากรเองก็ยังสามารถ เก็บภาษีได้มากขึ้น ทั้งภาษีมูลค่า เพิ่ม ทั้งภาษีกำ�ไรจากค่ายรถยนต์ (เพื่อนำ�ไปชดเชยกับเงินที่หายไปกว่า 1.5 แสนล้านบาท จากการลดภาษี นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ซึ่งใน แง่เศรษฐกิจภาพรวมแล้ว ต้องถือว่า โครงการนี้มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ น้อยทีเดียวเพราะล่าสุดเศรษฐกิจไทย ในปี 2555 ที่ผ่านมา ก้าวกระโดดไปถึง 6.4% จากที่คาดว่าจะเติบโตได้เพียง 5.5% เท่านั้น) 2. กระตุ้นการเจริญเติบโตของภาค อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย 3. มีการสร้างงานเนื่องจากภาค SME ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้น เช่น โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงาน ผลิตของตกแต่งรถยนต์

ข้อเสียของโครงการ 1. เป็นโครงการที่ไม่ได้ช่วยลด ภาระ หรือช่วยเหลือ คนรากหญ้าที่ เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศแต่อย่าง ใด หนำ�ซ้ำ�ยังเน้นช่วยกลุ่มนายทุน รถยนต์ และชนชั้นกลาง 2. สวนทางกับ การรณรงค์ ประหยัดพลังงาน เป็นนโยบายที่ ขัดกับนโยบายที่รณรงค์ให้รักษาสิ่ง แวดล้อมเนื่องจากจำ�นวนรถยนต์ที่ มากขึ้น ส่งผลให้มีมลพิษในอากาศ เพิ่มขึ้น 3. เป็นนโยบายที่สร้างปัญหาจราจร และทำ�ลายระบบขนส่งมวลชนที่มี การรณรงค์มาโดยตลอด 4. เป็นนโยบายที่ทำ�ให้เกิดความ ล่าช้าในการบริหารประเทศ เนื่องจากมีการใช้ต้นทุนเงินที่สูงเพื่อ ให้กับทางประชาชนและไม่สามารถ นำ�ไปบริหารนโยบายในส่วนอื่นๆ ได้ เช่น ในส่วนของระบบขนส่งมวลชน สาธารณะ

ต้ องมีอายุตงั ้ แต่ 21 ปี ขึน้ ไปและไม่ เคยจด 1.การจราจรอัมพาต

ทะเบียนรถยนต์ มาก่ อน *

รถแต่ละรุ่นจะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่? กฎหมายระบุไว้ วา่ ทางโครงการจะต้ อง คืนภาษี เท่าที่จา่ ยจริ งแต่ไม่เกิน 1แสนบาท หมายความว่า ถ้ าซื ้อรถ eco-car ก็จะได้ เงินคืนประมาณ 40,000 บาท และระยะ เวลาที่จะได้ เงินคืนคือหลังจากซื ้อรถยนต์ 1 ปี

ตอนนี ้เกิดปั ญหารถติดอย่างหนัก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นเขต กรุงเทพฯ และปริ มณฑล นอกจาก การจราจรอัมพาตในกรุงเทพฯ แล้ ว “รถติด” จึงกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ ผู้คนเสียทังเวลา ้ เสียทังเงิ ้ น และเสีย สุขภาพจิต เผาผลาญน� ้ำมันวันละ หลายชัว่ โมง ต้ นทุนค่าเดินทางสูง มาก อีกทังยั ้ งเกิดอุบตั เิ หตุถี่ขึ ้นทุกวัน

2.ผลกระทบต่ อตลาดรถยนต์

3.ผลสะเทือนต่ อก�ำลังซือ้

ทังรถใหม่ ้ และรถมือสอง ตอนนี ้ยอดขาย เพราะการซื ้อรถคันแรกได้ “ดูดก�ำลัง รถใหม่ก็เริ่ มลดลง แต่ปรากฏการณ์ที่นา่ ซื ้อ” ไปหมด นักธุรกิจให้ ข้อมูลตรงกัน ห่วงคือขณะนี ้ลูกค้ าแห่ทิ ้งใบจอง ว่า ช่วงนี ้บรรยากาศการจับจ่ายใน ์ หรื อเลิกใช้ สทิ ธิจากทัว่ ประเทศไปแล้ ว ต่างจังหวัดเริ่ มเงียบ เมื่อเทียบกับช่วง กว่า 4 พันคัน เวลาเดียวกันกับปี ก่อนสาเหตุหลักๆ อ้างอิงจาก: สถิติด้านเศรษฐกิจ (สถิติการขนส่ง) (หมายเหตุ เป็ นตัวเลข มาจากรถยนต์คนั แรก เพราะต้ อง ณ ต้ นเดือน มิ.ย. 2556 แต่ ตวั เลข ผ่อนรถทุกเดือน ปลาย พก.ค.ได้ ่ มเป็านเศรษฐกิ น 2 แสนกว่ น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะ 3 ด้านหลักๆ ดังนี้... แต่วันนี้สถานการณ์ ลิกกลับทัเพิ ้งในด้ จและสัางคัคม แล้ ว) 1. การจราจรอัมพาต ตอนนี้เกิดปัญหารถติดอย่างหนัก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากการจราจร อัมพาตในกรุงเทพฯ แล้ว “รถติด” จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ ผู้คนเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน และเสียสุขภาพจิต เผาผลาญน้ำามันวันละหลาย ชั่วโมง ต้นทุนค่าเดินทางสูงมาก อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุถี่ขึ้นทุกวันสถิติสรุปการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงรายวันในปี พ.ศ. 2554-2556

สถิติสรุปการจำ�หน่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิง รายวันในปี พ.ศ. 2554-2556

ปี/เดือน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ม.ค. 5.771 7.427 8.058

ก.พ. 6.394 7.684 8.613

มี.ค 6.451 7.755 8.609

เม.ย. 5.992 7.225 8.091

พ.ค. 6.612 7.740 8.743

มิ.ย. 6.841 7.791 8.614

ก.ค. 6.731 7.552 8.545

ส.ค. 6.889 7.86 8.827

ก.ย. 6.904 7.904 8.356

ต.ค. 6.162 7.915 8.584

พ.ย. 5.483 8.119 8.732

ธ.ค. TOTAL 6.765 6.418 7.745 7.743 8.713 8.540

หน่วย : เปอร์เซ็นต์

อ้างอิงจาก:: http://www.doeb.go.th/info/value_fuel.php

รถแต่ละรุ่นจะได้เงินภาษีคืนเท่าไหร่? รถ eco-car ราคาประมาณคันละ 3-5 แสน บาท ซึ่งจะได้รับเงินภาษีคือ 3-4 หมื่นบาท

2. ผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ ทั้งรถใหม่และรถมือสอง ตอนนี้ยอดขายรถใหม่ก็เริ่มลดลง แต่ปรากฏการณ์ที่น่าห่วงคือขณะนี้ลูกค้าแห่ ทิ้งใบจองหรือเลิกใช้สิทธิ์จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า 4 พันคัน (หมายเหตุ เป็นตัวเลข ณ ต้นเดือน มิ.ย. 2556 แต่ตัวเลขปลาย ก.ค.ได้เพิ่มเป็น 2 แสนกว่าคันแล้ว)

รถเก๋งทั่วไป ราคาประมาณคันละ 5-7 แสน บาท จะได้รับเงินภาษีสูงสุดไม่ เกิน 1 แสนบาท

3. ผลสะเทือนต่อกำาลังซื้อ เพราะการซื้อรถคันแรกได้ “ดูดกำาลังซื้อ” ไปหมด นักธุรกิจให้ข้อมูลตรงกันว่า ช่วงนี้บรรยากาศการจับจ่ายใน ต่างจังหวัดเริ่มเงียบ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน สาเหตุหลักๆ มาจากรถยนต์คันแรก เพราะต้องผ่อนรถทุกเดือน

รถกระบะ 2 ประตู รถกระบะ 4 ประตู ราคาประมาณคันละ 3-5 ราคาประมาณคันละ 7-8 แสน แสนบาท จะได้รับเงินภาษี บาท จะได้ รับเงินภาษีคืนไม่เกิน คืน ไม่เกิน 1 หมื่นบาท 6 หมื่นบาท

นโยบายของรัฐ_รถคันแรก  
นโยบายของรัฐ_รถคันแรก  

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 ซึ่งมีประเด็นหลักอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนรุ...

Advertisement