Page 1

วั ว วันเสารร์ท ทที่ 25 กบุมภาพ วันธร์ 2017 สปดาหร์ ท ทที่ 7 เทศกาลธรรมดา 19.0 สกุข ยอแซฟ พทิสท กุ ธทิธิ์ สกกุลทอง 0 น. สจจำรจำญ พว่อ-แมว่ เทเรซจำ ไพลทิน ศรทแย จ้ม ไพลทิน คกุณบกุญรวย มะโนรวัตนย์ สจำมจำรถขจำยของททถ ที่ นนสทลม เกทยรตทิศวัก ได จ้ตลอดไป ดทิธิ์ เปโตร เกทยรตทิศวักดทิธิ์ – มจำรทอจำ อรณวั น สวังขรวัตนย์ บกุญ รวย พวัวนั้ มะโนรวัตนย์ อรณวั น โมทนจำคกุณพระเปก นเจ จ้จำ แมว่พระ นวั กบกุญทวังนั้ หลจำย บจจำรกุง วั ท ที่ ฟรวังซทิสโก วทิชย สกุภจำพ – ลซูซอจำ สดชพน สกุภจำพ วทิเชทยร ยจำโกเบ วทิเชทยร สกุภจำพ เทเรซจำ พทินต ทิ ยย์ สกุภจำพ ยวง บวัปตทิสตจำ วทินจ ทิ สกุภจำพ วทิเชทยร มจำรทอจำ ณฐมน สกุภจำพ แมทททิว วรอวัษฎย์ เพทยร พทิทวักษย์ อวันตน อจจำนจำจ สกุภจำพ วทิเชทยร ท จำ จกุฑจำภจำ ฟรวังซทิส มจำรทอจำ ปรจำณปรทยจำ สกุภจำพ ลซูซอ โก ศทิวพณ สกุวรรณทจำ วทิเชทยร อวันตน บจจำรกุง เทเรซจำ ทวทสข กุ และครอบครวัว บจจำรกุง โมทนจำคกุณพระเปก นเจ จ้จำ แมว่พระ พระเยซซูเจ จ้จำ นวัก บกุญเปโตร นวักบกุญทวังนั้ หลจำย บรรพต ครอบครวัว จซูฑจำธทิปวัตยย์ บรรพต หนทจำงควจำมรอดและแสงสวว่จำงของครอบครวัวจซู ฑจำธทิปวัตยย์ บรรพต อกุทศ ทิ วทิญญจำณในไฟชจจำระ บรรพบกุรกุษ ตระกซูลจซูฑจำธทิปวัตยย์ หมพน ที่ ตซูม บรรพต วทิญญจำณททถ ที่ ก ซู ทจจำแท จ้ง บรรพต แดว่วญ ทิ ญจำณในไฟชจจำระ และวทิญญจำณททไที่ มว่มใท คร ซศ. คทิดถนง มทคจำแอล สจำธร บกุญอรกุณรวักษจำ อวันตน พวง แซว่ตตั๊ น วั ยอแซฟ ฮวด แซตวัตั๊น ฟรวังซทิส วทิเชทยร โก สมจทิตร ตรทมรรคจำ อวังเนก น จ้อม อวันตน สถทิต เปโตร ทองคจจำ ตรท วทิเชทยร มรรคจำ โซซทโม กมล – มจำรทอจำ กทิมล จ้วน เปโตร เทพ มจำรท เกทยรตทิศวัก อจำ เสงทย ที่ ม สวังขรวัตนย์ ดทิธิ์ อวันตน สทิรชวัย สร จ้อยทอง และวทิญญจำณในไฟชจจำระ อรณวั น ฟรวังซทิสโก อรกุณ อจำกจำทจำ นงเยจำวย์ เจรทิญสกุข และ ครอบครวัว บจจำรกุง ดอมทินก ทิ ทกุเรทยน สกุภจำพ มจำรทอจำ ถนอม สกุภจำพ เป วทิเชทยร โตร สวังเวทยน สกุภจำพ มจำรทอ สทิร ทิ สกุภจำพ วทิเชทยร

สารว วัดซางตา ครรส รู้

ววัดซจำงตจำครซู จ้ส(กกุฎจ ท น ท ) 4 ซ.กกุฎจ ท น ท ถ.เทศบจำลสจำย 1 แขวงววัด กวัลยจำณย์ เขตธนบกุรท กรกุงเทพฯ 10600 Tel.02 472 0153-4 Fax.02 465 0930 E-mail

ประจจจำววันอจำททิตยย์ท ทที่ 19 กกุมภจำพวันธย์ 2017 วั ดจำหย์ท ทที่ 7 เทศกจำลธรรมดจำ ฉบวับททที่ สป 458 บทออ่านจากพระวรสารน วักบบุญม วัทธธิว มธ 5:38-48 เวลจำนวั น นั้ พระเยซซูเจ จ้จำตรวัสกวับบรรดจำอวัคร สจำวกวว่จำ "ทว่จำนเคยได จ้ยทินเขจำกลว่จำววว่จำ ‘ตจำ ตว่อตจำ ฟวั นตว่อฟวั น’ แตว่เรจำกลว่จำวแกว่ ทว่จำนทวังนั้ หลจำยวว่จำ อยว่จำโต จ้ตอบคนชววัที่ ผซู จ้ ใดตบแก จ้มขวจำของทว่จำน จหวันแก จ้ม จ้ ซจำยให จ้เขจำด จ้วย ผซู จ้ใดอยจำกฟจ้ องทว่จำน พนั้ ยจำวของทว่จำนกก ททศ ที่ จำลเพพอ ที่ จะได จ้เสอ พนั้ คลกุมให จ้เขจำด จ้วย ผซู จ้ใดจะ จงแถมเสอ เกณฑย์ให จ้ทว่จำนเดทินไปกวับเขจำหนนงที่ หลวัก จงไปกวับเขจำสองหลวักเถทิด ผซู จ้ใด ขออะไรจจำกทว่จำน กกจงให จ้ อยว่จำหวัน หลวังให จ้ผซู จ้ททม ที่ จำขอยพมสงทิที่ ใดจจำกทว่จำน ทว่จำนทวังนั้ หลจำยได จ้ยทินคจจำกลว่จำววว่จำ จงรวักเพพอ ที่ นบ จ้จำน จง วั รซูจงอธทิษฐจำน เกลทยดศวัตรซูแตว่เรจำกลว่จำวแกว่ทจำว่ นวว่จำ จงรวักศต ภจำวนจำให จ้ผซู จ้ททเที่ บทยดเบทยนทว่จำนเพพอ ที่ ทว่จำนจะได จ้เปก นบกุตรของพระ


บทิดจำเจ จ้จำสวรรคย์ พระองคย์โปรดให จ้ดวงอจำททิตยย์ของพระองคย์ขน นนั้ เหนพอคนดทและคนชววัที่ โปรดให จ้ฝนตกเหนพอคนชอบธรรมและ คนอธรรม ถ จ้จำทว่จำนรวักแตว่คนททรที่ วักทว่จำน ทว่จำนจะได จ้บจจำเหนก จ ว่ นทด รจำงววัลอะไรเลว่จำ บรรดจำคนเกกบภจำษท มไทิ ด จ้ทจจำเชน นั้ อกหรพอ ถ จ้จำ ทว่จำนทวักทจำยแตว่พน ทที่ จ้องของทว่จำนเทว่จำนวั น นั้ ทว่จำนทจจำอะไรพทิเศษ ว่ นทด เลว่จำ คนตว่จำงศจำสนจำมทิได จ้ทจจำเชน นั้ อกหรพอ ฉะนวั น นั้ ทว่จำนจงเปก น คนดทอยว่จำงสมบซูรณย์ ดวังททพ ที่ ระบทิดจำเจ จ้จำสวรรคย์ของทว่จำน ทรง ควจำมดทอยว่จำงสมบซูรณย์เถทิด” ขรู้อคธิด วั เจนคพอ เรจำต จ้องรวักศต วั รซูและอธทิษฐจำน คจจำสงวัที่ ของพระองคย์ในววันนทนั้ชด พที่ บจำงคนอจำจคทิด ภจำวนจำให จ้ผซู จ้ททเที่ บทยดเบทยนเรจำ แนว่นอน คนตว่จำงควจำมเชอ วว่จำแนวทจำงในกจำรดจจำเนทินชวท ต ทิ แบบนทนั้เปก นเรพอ ที่ งเหลวไหล มทแตว่คนบ จ้จำ ที่ วั เทว่จำนวัน นั้ ททป ที่ ฏทิบวัตต ทิ จำมคจจำสงนทนั้ แตว่พระเยซซูเจ จ้จำทรงหมจำยถนงสงทิที่ ททพ ที่ ระองคย์ ทรงพซูดจรทิงๆ และคจจำพซูดของพระองคย์กกไมว่ได จ้เปก นอกุดมคตทิทเทที่ ลพอ ที่ นลอย พระองคย์ไมว่ทรงเคยเรทยกร จ้องสงทิที่ ททพ ที่ ระองคย์เองไมว่ได จ้ทรงกระทจจำจจำกผซู จ้ ตทิดตจำมพระองคย์ เรจำทรจำบดทวจำว่ พระองคย์ทรงรวักแม จ้แตว่ศวัตรซูของพระองคย์ ทินั้ พระชนมย์บนไม จ้กจำงเขนเพพอ พระองคย์ทรงสน ที่ คนบจำปทวังนั้ หลจำย พระองคย์ ทรงอธทิษฐจำนภจำวนจำเพพอ ที่ ทกุกคนททม ที่ ส ท วว่ นเกทย ที่ วข จ้องในกจำรประหจำรชวท ต ทิ พระองคย์ “พระบทิดจำเจ จ้จำข จ้จำ โปรดอภวัยควจำมผทิดแกว่เขจำเถทิด เพรจำะเขจำ ไมว่รซู จ้วว่จำกจจำลวังทจจำอะไร” (ลก 23:34) พระองคย์ไมว่ทรงเคยคทิดทจจำร จ้จำย ใครและทรงพร จ้อมททจ ที่ ะให จ้อภวัยแกว่ทก กุ คน

ท งเจ จ้จำอจำวจำส(19) เสย  พทน ที่ อ รู้ ง พวกเรจำกจจำลวังอยซูใว่ นเทศกจำล ธรรมดจำเปก นเทศกจำลททที่ พวกเรจำจะมจำ ทจจำกจำรคทิดถนงพระวจำจจำของพระเยซซูเจ จ้จำ ททที่ ได จ้กลว่จำวกวับพวกเรจำในววันททพ ที่ ระองคย์ทรง ออกเทศนจำวว่จำ “จงกลวับใจเถทิด พระ

วั ว วันจ วันทรร์ท ทที่ 20 กบุมภาพ วันธร์ 2017 สปดาหร์ ท ทที่ 7 เทศกาลธรรมดา 19.0 อกุทศ ทิ 0 น. มทคจำแอล สจำธร บกุญอรกุณรวักษจำ เพพอ ที่ ดวงพระวทิญญจำณของพระบจำทสมเดกจ ซศ. พระปรมทินทรมหจำภซูมพ ทิ ล อดกุลยเดช เข จ้จำสถทิต ณ สรวงสวรรคย์ พร จ้อมกวับ บรรดจำทซูตสวรรคย์ และนวั กบกุญทวังนั้ หลจำย วทิญญจำณในไฟชจจำระ และวทิญญจำณททไที่ มว่มใท คร คทิดถนง วั ว วันอ วังคารททที่ 21 กบุมภาพ วันธร์ 2017 น.เปโตร ดามทอานท พระสงฆราช และน วักปราชญร์ 19.0 สกุข อวัลฟอนโซ เดลทิกวอลท กฤษณพงศย์ ชกุตม ทิ จำ 0 น. สจจำรจำญ (06.00 น.) กฤษณจำ อกุทศ ทิ แดว่วญ ทิ ญจำณคกุณครซูโรงเรทยนซจำงตจำครซู จ้สศนกจำ ซศ. และ โรงเรทยนซจำงตจำครซู จ้สคอนแวนทย์ มทคจำแอล สจำธร บกุญอรกุณรวักษจำ วทิญญจำณในไฟชจจำระ และวทิญญจำณททไที่ มว่มใท คร คทิดถนง ว วันพบุธททที่ 22 กบุมภาพ วันธร์ 2017 ฉลองธรรมาสนร์น วักบบุญเปโตรอ วัครสาวก 19.0 สกุข 0 น. สจจำรจำญ เปโตร กวทิน ชกุตม ทิ จำ (06.00 น.) กฤษณจำ อกุทศ ทิ คกุณพว่อสนทิท เทเรซจำ อกุไรศรท มจำรทอจำ วลทิตจำ ยอแซฟ เศรษฐสทิทธทิธิ์ ศตวัษเฐทยร บรรพบกุรกุษทกุกทว่จำน ญจำตทิมต ทิ ร ดวง วทิญญจำณในไฟชจจำระ แดว่วญ ทิ ญจำรผซู จ้ตจำยททถ ที่ ก ซู ฝวั ง ณ สกุสจำนซจำงตจำครซู จ้ ซศ. ส มทคจำแอล สจำธร บกุญอรกุณรวักษจำ เทเรซจำ อกุไรศรท ศตวัษเฐทยร มจำรทอจำ วลทิตจำ ศตวัษเฐทยร ศตวัษเฐทยร มจำรทอจำ วลทิตจำ ศตวัษเฐทยร ยอแซฟ เศรษฐ สทิทธทิธิ์ ศตวัษเฐทยร ศตวัษเฐทยร คกุณพว่อสนทิท ศตวัษเฐทยร ศตวัษเฐทยร ว วันพฤห วัสบดทท ทที่ 23 กบุมภาพ วันธร์ 2017 ระลลึกถลึง น.โปลทการร์ป พระ วั วั สงฆราชและมรณส กขท 19.0 สกุข โมทนจำคกุณพระเปก นเจ จ้จำ แมว่พระ นวั กบกุญทวังนั้ 0 น. สจจำรจำญ หลว่จำย


อจำณจำจวักรสวรรคย์ใกล จ้เข จ้จำมจำแล จ้ว “ นวัที่นกก หมจำยควจำมวว่จำ พระอจำณจำจวักรสวรรคย์ของ พระเปก นเจ จ้จำใกล จ้เข จ้จำมจำแล จ้ว พวกเรจำกจจำลวัง เดทินไปใกล จ้พระอจำณจำจวักรของพระเปก นเจ จ้จำ ยทิงที่ ววันยทิงที่ ใกล จ้ เข จ้จำไปทกุกทท ดวังนวัน นั้ พวกเรจำ จะต จ้องเตรทยมตวัวให จ้ดท ให จ้พร จ้อมเพพอ ที่ จะได จ้ เข จ้จำไปอยซูใว่ นพระอจำณจำจวักรของพระเปก น เจ จ้จำ และทจำงททจ ที่ ะเข จ้จำไปอยซูใว่ นพระ อจำณจำจวักรของพระองคย์ พวกเรจำจะต จ้อง “กลวับใจทกุกววัน”กจำรกลวับใจจะต จ้อง พยจำยจำมเปลทย ที่ นแปลงทกุกอยว่จำงให จ้ดทขน นนั้ ไมว่วจำว่ กจำรปฏทิบวัตห ทิ น จ้จำททรที่ วับผทิดชอบ ไมว่วจำว่ ควจำมรวักกวัน กจำรชวว่ ยเหลพอกวัน กจำร ทจจำควจำมดทตอ ว่ กวันฯลฯ  พทน ที่ อ รู้ งอจำททิตยย์นจ ทนั้ ะเปก นอจำททิตยย์สด กุ ท จ้จำยททที่ จะต จ้องสงว่ นจนั้ จำใจของ พทน ที่ จ้องไปยวัง ศซูนยย์กลจำงของมทิสซงวั เพพอ ที่ จะได จ้สงว่ นจนั้ จำใจ ของพทน ที่ จ้อง ไปชวว่ ย พทน ที่ จ้องภจำคใต จ้ ททที่ กจจำลวังทนทกุกขย์จจำกนจนั้ จำทว่วม กกขอพทน ที่ จ้อง ได จ้ชวว่ ยกวันกว่อนททจ ที่ ะไมว่มโท อกจำส “สงทิที่ ใดททที่ ทจจำกวับพทน ที่ จ้องผซู จ้ตจจำที่ ต จ้อย ผซู จ้นวัน นั้ ทจจำกวับเรจำ เอง”( มธ.25:40 ) น ษจำกกใกล จ้เข จ้จำมจำ  พทน ที่ อ รู้ งกจำรปทิ ดปท กจำรศก แล จ้ว ตจำมธรรมเนทยม ของพวกเรจำจะมท

กจำรจวัดกจำรเรทยนคจจำสอนภจำคฤดซูร จ้อน พที่ วว่จำ สจจำหรวับลซูกหลจำนของพวกเรจำซงนที่ พว่อเชอ พทน ที่ จ้องททเที่ ปก นคกุณพว่อคกุณแมว่และผซู จ้ใหญว่จะ ต จ้องเหกนควจำมสจจำควัญของกจำรเรทยนคจจำ สอน เพรจำะกจำร เรทยนคจจำสอนเปก นกจำรเรทยนถนง “พระเปก น เจ จ้จำ” เปก นวทิชจำททส ที่ จจำควัญ


วั ว วันอาทธิตยร์ท ทที่ 19 กบุมภาพ วันธร์ 2017 สปดาหร์ ท ทที่ 7 เทศกาลธรรมดา 06.0 สกุข วั าสปดาหร์ 0 น. สจจำรจำญ มจำรทอจำมธิมวัสกซาประจจ ดจำเลนจำ ลจำวรรณ เจรทิญสกุข ครอบครวัวธวัมมจำวดท พนงที่ เสพอ ธวัมมจำวดท ครอบครวัวฮวย เกตกุอน ทิ ทรย์ ธวัมมจำวดท อกุทศ ทิ นจำยเจษฎจำ เกตกุอน ทิ ทรย์ ญจำตทิผซู จ้ลว่วงลวับและวทิญญจำร ในไฟชจจำระ ธวัมมจำวดท ศทิษยย์ คกุณครซู ซ.ศ. ททล ที่ วว่ งลวับ รกุน ว่ 17 เพพอ ที่ ดวงพระวทิญญจำณของพระบจำทสมเดกจพระปร ซศ. มทินทรมหจำภซูมพ ทิ ล อดกุลยเดช เข จ้จำสถทิต ณ สรวงสวรรคย์ พร จ้อมกวับ บรรดจำทซูตสวรรคย์และ นวักบกุญทวังนั้ หลจำย มจำททิลดจำ พจำยวับ บวัวทอง จทิตสกุดจำ มจำรทอจำ สจจำเรทิง เปจำโล บกุญทว่วม นทิยมจ จ้อย เกรซต จ้อย-กร ยอแซฟ กก๊อก ยอแซฟ บกุญเหลพอ มจำรทอจำ ประทกุม ลซูกปทิ โอ สถจำพร ชวัชววัสวทิมล หลจำน ฟรวังซทิสโก นพพร บกุญเตกม เสรทิมศรท อวังเดร มจำนพ บกุญเตกมและวทิญญจำณในไฟชจจำระ เสรทิมศรท 08.3 สกุข วั รษ 0 น. สจจำรจำญ สตบบุ บุ ทบุกทอ่าน 19.0 สกุข คกุณครซูสมสกุข (ครซูแอก๊ด จซูฑะโยธทิน) 0 น. สจจำรจำญ ทิ ฎย์ สกุวศ ทิ ษ ครอบครวัวครซูอจำมลศยจำ หงษย์ เวทยงจวันทรย์ อจำมลศ ยจำ ทิ ฐ สมเดกจพระนจำงเจ จ้จำสทิรก ทิ ต ทิ ทิธิ์ พระบรมรจำชทินน ท จำถ พทิสษ อกุทศ ทิ เปจำโล สมหววัง อวันนจำ นจที่จำกทที่ สจำมวัตถทิยะ บรรดจำ ทิ ฐ ญจำตทิพน ทที่ จ้อง บรรพบกุรกุษ พทิสษ เซซทลอ ท จำ จจำมรท รกุจพ ทิ งศย์ เบเนดทิกโต ทวทป สทิงหย์สจำ ทิ ฐ อวันตน สนกุก ยทินดทงจำม พทิสษ วั โรซจำ ละออง พนงที่ กทิจธรรม สวว่จำง เจนพทิชย กก๋งฮวัน ทิ ฐ มจำนะ รวักชทพ พทิสษ เปโตร แถว จทิตตจำคนท นวล มว่วงอยซูว่ สมศวักดทิธิ์ ศรท ทิ ฐ เจรทิญ พทิสษ เชทยมเตทยง แซว่ลม ทินั้ จกุงฮวัว แซว่ลม ทินั้ ซกุงเอทย อี๋ ว แซว่แพ จ้ ทิ ฐ อจจำพล งทิวนั้ ลจำย พทิสษ ทิ ฐ วทิญญจำณในไฟชจจำระและไมว่มใท ครคทิดถนง พทิสษ

ททที่ สกุ ด ททที่ ลซู ก หลจำนของพวกเรจำจะต อ จ้ งเรท ย นรซู จ้ จะได ส จ้ จำมจำรถททที่ จ้ จะนจ จำไปใชตลอดช วท ต ทิ และไมว่มวท ช ทิ จำใดททที่ สจจำควัญและเททยบได จ้กวับ วทิชจำคจจำสอนนทนั้ จนง ขอให จ้คกุณพว่อคกุณแมว่และผซู จ้ใหญว่ จงให จ้ ควจำมเอจำใจใสว่ ให จ้ลซูกหลจำนของทว่จำนจะ ต จ้องไปเรทยน เพพอ ที่ จะได จ้รซู จ้จวักพระเจ จ้จำ จ้ รวักพระเจ จ้จำและจะได จ้รวับใชพระเจ จ้จำ เพพอ ที่ พวกเขจำจะได จ้ไปอยซูก ว่ บ วั พระเจ จ้จำ ซงนที่ เปก น จกุดหมจำยททส ที่ จจำควัญททส ที่ ด กุ สจจำหรวับมนกุษยย์ทก กุ คน ชที่ วอ่า คกุณพว่อคกุณแมว่และผซู จ้ใหญว่คงจะไมว่  เชอ เพทยงททจ ที่ ะให จ้ลซูกหลจำนต จ้องไปเรทยนคจจำสอน เทว่จำนวัน นั้ ยวังจะต จ้องสนใจ หว่วงใย ตทิดตว่อ และตทิดตจำมบรรดจำเดกกๆททเที่ ปก นญจำตทิหรพอ ลซูกของเพพอ ที่ น หรพอลซูกของ คนททรที่ ซู จ้จวัก ฯลฯ ให จ้พวกเขจำจะได จ้รซู จ้และมทโอกจำสททจ ที่ ะไป เรทยน คจจำสอนด จ้วย เพรจำะกจำรกระทจจำ ว่ นทจ เชน นั้ ะทจจำให จ้คกุณพว่อคกุณแมว่ และ พที่ วว่จำ ผซู จ้ใหญว่ได จ้รวับบกุญกกุศลททย ที่ งทิที่ ใหญว่และเชอ พวกเขจำคงจะ ไมว่ลม พ พระคกุณของทว่จำน ทิ ชวนถนง ททไที่ ด จ้ทจจำหน จ้จำททบ ที่ อกและเชญ กจำรเรทยนคจจำสอนภจำคฤดซูร จ้อนนทนั้ พว่อจนงขอ ฝจำกหน จ้จำททน ที่ แ ทนั้ กว่พน ทที่ จ้องคกุณพว่อคกุณแมว่และ ผซู จ้ใหญว่ทก กุ คนด จ้วย


 พทน ที่ อ รู้ งพวกเรจำกจจำลวังจะเตรทยมตวัวททจ ที่ ะ ฉลองปจำสกจำ และในกจำรเตรทยมตวัวนทพ นั้ ระ ศจำสนจวักรได จ้ให จ้พวกเรจำได จ้มทเทศกจำลมหจำ พรต ระยะเวลจำ 40 ววันเพพอ ที่ เตรทยมตวัว และ เทศกจำลนทเนั้ รทิม ที่ ตวันด จ้วยกจำรรวับเถ จ้จำ ดวังนวัน นั้ กว่อนจะถนงเวลจำนทนั้ พว่ออยจำกให จ้พทน ที่ จ้องททม ที่ ใท บ ลจำน อยซูท ว่ บ ทที่ จ้จำนหรพอททส ที่ จจำนวักงจำน กรกุณจำ ว่ ลว่อง เพพอ นจ จำมจำใสก ที่ จะได จ้เตรทยมเถ จ้จำ สจจำหรวับโรยให จ้แกว่พน ทที่ จ้อง จนงแจ จ้งมจำให จ้พทที่ น จ้องได จ้ทรจำบจะได จ้นจ จำใบลจำนเกว่จำๆมจำใสใว่ น กลว่องททท ที่ จำงววัดได จ้จวัดสจจำหรวับรวับใบลจำน เกว่จำๆนวัน นั้

เรชอ ที่ งเลอ่าสะกธิดใจ พที่ ททเที่ รจำจะตกเปก นทจำสของควจำม งว่จำยอยว่จำงเหลพอเชอ พที่ รอย เกลทยดชงวั ในหวัวใจของเรจำ "เพพอ ที่ นผมคนหนนงที่ ชอ พที่ ลทเมพอ โกรธเพพอ ที่ นอทกคนหนนงที่ ชอ ที่ หลจำยปท กว่อน รอยไมว่ เคยยกโทษลทสจจำหรวับเรพอ ที่ งททเที่ กทิดขนน นั้ และลทกกไมว่เคยรซู จ้มจำ กว่อนวว่จำรอยโกรธเขจำอยซูว่ ไมว่นจำนมจำนทผ นั้ มไปหจำรอยและ ถจำมเขจำวว่จำ "แกยวังโกรธลทอยซูรว่ เน ปลว่จำ" เขจำตอบวว่จำ "แนว่น อนยวังโกรธอยซู"ว่ แล จ้วยวังเสรทิมวว่จำ "ฉวั นทนไมว่ได จ้แนว่ถ จ้จำ หจำกจะต จ้องอยซูห ว่ จ้องเดทยวกวับลท" ผมถจำมตว่อไปวว่จำ "แก

ไปโกรธลทเรพอ ที่ งอะไรตวังนั้ แตว่แรก" รอยตอบวว่จำ "ฉวั นจจจำไมว่ ได จ้วว่จำเรพอ ที่ งอะไร มวันนจำนมจำกแล จ้ว จจจำได จ้แตว่วจำว่ ฉวั นโกรธ ลทมจำก" นทแ ที่ หละครวับททเที่ รจำเรทยกวว่จำ ทจำสของควจำม เกลทยดชงวั และยวังคงเปก นทจำสอยซูอ ว่ ยว่จำงนทในั้ นหวัวใจมนกุษยย์ เรจำ ทจจำไมเรจำเกลทยดกวันโกรธกวันงว่จำยเหลพอเกทิน คจจำตอบ กกอจำจเปก นเพรจำะเรจำรวักตวัวเรจำเองมจำกขนน นั้ ทกุกววัน อดทน น จ้อยลง อดใจยจำกขนน นั้ ปลดปลว่อยทจำสของควจำม เกลทยดชงวั ออกจจำกหวัวใจเรจำบ จ้จำงนะครวับแล จ้วเรจำจะรซู จ้จวัก ควจำมรวักมจำกขนน นั้ กวว่จำนทนั้

Cr.My Faceboo

วั พวันธย์ ประชจำสม ทิ นวักเรทยนททที่ *คจาสอนภาคฤดรรอ รู้ น ขอเชญ วั นั้ ประถมศก น ษจำปท ท ทที่ 2 ขนน จบชน นั้ ไป มจำเรทยนคจจำสอน ท มหจำสนทิทและ ภจำคฤดซูร จ้อน เพพอ ที่ เตรทยมตวัวรวับศล


ท กจจำลวัง และทบทวนควจำมรซู จ้คจจำสอนอยว่จำงเข จ้ม ศล พที่ ได จ้ททส ข จ้น สนใจตทิดตว่อแจ จ้งชอ ที่ จจำนวักงจำนววัด อ่ ยเหลชอผร รู้ *พทน ที่ อ รู้ งสามารถรอ่วมบรธิจาคชว ประสบอบุทกภ วัยภาคใตรู้ ได จ้ททก ที่ ลว่องบรทิจจำค บรทิเวณหน จ้จำววัด ธิ พทน *ขอเชญ ที่ อ รู้ งรอ่วมเรทยนรรวรู้ ถ ธิ ช ท บุมชนว วัด ณ ววัดน จ้อยซจำงตจำครซู จ้ส หลวังมทิสซจำสจำย *กจา หนดการจ วัดเกก็ บคอ่าเช อ่าประจจา ปท ววัน เสจำรย์ ท ทที่ 11 มท น จำคม 2017 เวลจำ 9.30 11.00 น. เพพที่ อ ควจำมเปก นระเบท ย บของมทิส ซ วั ง โรมวันคจำทอลทิกกรกุงเทพฯ

ววัดซจำงตจำครซู จ้ส(กกุฎจ ท น ท ) 4 ซ.กกุฎจ ท น ท ถ.เทศบจำลสจำย 1 แขวงววัด กวัลยจำณย์ เขตธนบกุรท กรกุงเทพฯ 10600 Tel.02 472 0153-4 Fax.02 465 0930

สารวัด 19 ก พ 2017  

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ฉบับที่ 458

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you