Page 1

Zwartboek leeftijdsdiscriminatie Onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie onder werkende en werkzoekende jongeren. Initiatief van ROOD, jongeren in de SP.

April 2005


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

ROOD jongeren in de SP Vijverhofstraat 65 3032 SC Rotterdam T (010) 243 55 57 F (010) 243 55 65 E rood@sp.nl I www.rood.sp.nl 4


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

Inhoud Voorwoord

pag. 07

Onderzoek leeftijdsdiscriminatie bij supermarkten

pag. 10

Meldingen op internet

pag. 19

Bijlage - advertenties

pag. 30

5


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

6


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

Voorwoord Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Gelijkwaardigheid is een belangrijk principe in Nederland. Het wordt verwoord in het eerste artikel van onze Grondwet en is uitgewerkt in vele andere wetten en regels, bijvoorbeeld in de Wet Gelijke Behandeling. Discriminatie op welke grond dan ook is in Nederland verboden, wat betekent dat ook onderscheid maken vanwege de leeftijd van een persoon, niet is toegestaan. Per 1 mei 2004 is er een wet in werking getreden die een specifiek verbod op directe en indirecte leeftijdsdiscriminatie bij arbeid bevat: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Artikel 1, lid 1 van deze wet luidt als volgt: Onder onderscheid wordt in deze wet verstaan: onderscheid op grond van leeftijd of op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dat onderscheid op grond van leeftijd tot gevolg heeft.

7


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Op papier staat het er mooi, maar wat gebeurt er in de praktijk met deze wetsbepaling? ROOD, jongeren in de SP, heeft een onderzoek gehouden naar de naleving van Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en constateert veel overtredingen van het verbod op het maken van onderscheid. Dit zwartboek is de uitkomst van dit onderzoek, dat onder andere bestond uit een onderzoek in Utrecht, naar advertenties in kranten en bij winkels en via formulieren ingevuld door jongeren. Het blijkt dat voor veel bedrijven het respecteren van artikel 1 van de Grondwet en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid blijkbaar allerminst vanzelfsprekend is. Het probleem is tweeledig. Ten eerste worden mensen, jongeren die in de ogen van de werkgever nét te oud zijn, niet aangenomen. Ten tweede worden werknemers die naar de smaak van de baas te oud zijn geworden, 18 of 19 jaar, ontslagen. Omdat de hoogte van het minimumjeugdloon afhangt van de leeftijd, zijn jonge arbeidskrachten flink goedkoper. Bedrijven profiteren van de lage kosten van jonge arbeidskrachten en willen niet iemand die duurder is. Natuurlijk zijn er ook geldige redenen waarom iemand op basis van zijn of haar leeftijd voor een bepaalde baan niet in aanmerking komt. Daar zijn echter strenge criteria voor. In juridische termen komt het op het volgende neer: de leeftijdgrens moet worden gebruikt voor een legitiem doel, de leeftijdgrens is een passend middel om dat doel te bereiken en gebruik van de leeftijdgrens is noodzakelijk om dit doel te bereiken. Vanzelfsprekend zijn leeftijd en arbeidskosten alleen géén legitieme reden om een leeftijdsgrens te hanteren. Zeker niet wanneer dit aannamebeleid grote problemen tot gevolg heeft. Ten eerste wordt het voor jongeren boven de achttien jaar bijzonder moeilijk om een baan te vinden. Het wordt erg lastig om aan de bak te komen als je de niet eens de kans krijgt om jezelf te bewijzen. Ten tweede zorgt het disproportionele aantal zeer jonge werknemers op de 8


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie werkvloer voor veel problemen, voornamelijk in de supermarktbranche. De jonge werknemers op de werkvloer zijn vaak minder capabel om te zorgen voor de veiligheid van personeel en klanten. Dit zwartboek is voor ROOD, jongeren in de SP, slechts een begin. Vele acties om de naleving van de wet te bewerkstelligen zullen volgen. Want een wet moet meer zijn dan letters op papier. In onze samenleving is geen plaats voor discriminatie. Het wordt tijd dat de belangrijkste norm in onze samenleving, gelijkwaardigheid, ook voor bedrijven gaat gelden – ålle bedrijven!

Jan de Wit Tweede-Kamerlid voor de Socialistische Partij

9


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

Onderzoek leeftijdsdiscriminatie bij supermarkten ROOD Utrecht Op woensdag 30 maart zijn vier mensen van ROOD Utrecht langs de supermarkten gegaan om te solliciteren. Onderverdeeld in koppels hebben ze verschillende supermarkten benaderd. Hun eerste vraag was: wij willen hier graag solliciteren, kan dat? Na deze openingszin vroegen zij om de bedrijfsleider of manager, die over het aannamebeleid gaat. Zij hebben daarbij onderstaande vragenlijst gebruikt. Vragenlijst managers supermarkt: 1. Bent u op de hoogte gesteld van de wetgeving, dat er sinds 1 mei 2004 niet meer gediscrimineerd mag worden op leeftijd? 2. Weet u wat deze wet inhoudt? 3. Bent u verantwoordelijk voor het aanneembeleid? 4. Heeft iemand u verteld, dat u boven een bepaalde leeftijd niemand mag aannemen? 10


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie 5. Bent u het met het beleid eens? Waarom wel/ niet? 6. Gebeurt het dat werknemers ontslagen worden als ze te oud worden? 7. Gebeurt het wel eens dat een contract niet verlengd wordt, omdat iemand te oud is? 8. Kunt u zeggen hoeveel mensen afgewezen zijn, omdat ze te oud zijn? 9. Staat er een leeftijd genoemd in de personeelsadvertentie of een duiding van een bepaalde leeftijdscategorie? 10. Wat is de gemiddelde leeftijd van de werknemers?

Het eerste koppel, Pieter en Amar, heeft een aantal supermarkten in de binnenstad van Utrecht aangedaan. Bij twee Albert Heijn-supermarkten werd direct gevraagd hoe oud ze waren. Toen zij naar de manager vroegen, werden zij doorverwezen naar de website voor hun antwoorden. Ze wilden niet antwoorden op hun vragen. Na doorvragen antwoordde een van de medewerkers, dat ze aan de leeftijdsopbouw werkten en dat de functie bij de leeftijd moet passen. Daarnaast werd gemeld, dat ze een beperkt budget hebben en daarom goedkope arbeidskrachten nodig hebben. Ze waren wel op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Bij de Super de Boer kregen zij te horen, dat ze te oud waren. De manager wilde niet komen. Daarom heeft de verkoopster, die hen te woord stond en hen afwees, bovenstaande vragen beantwoord. Ze is op de hoogte van de nieuwe wetgeving en weet ook wat deze inhoudt. Ze is niet verantwoordelijk voor het aannemen van personeel. De bedrijfsleider heeft haar verteld, dat ze mensen boven een bepaalde leeftijd moet afwijzen. Er waren in de afgelopen periode twee mannen ontslagen, 11


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie omdat ze te oud waren. De meeste vragen heeft ze niet beantwoord. Ook een werknemer van de Super de Boer vertelde dat er twee mensen waren ontslagen vanwege hun leeftijd. Hij vroeg direct hoe oud Pieter en Amar waren. Hij vertelde dat de wet bekend is, maar dat er creatief mee om wordt gegaan. In de praktijk gebeurt het gewoon, dat mensen afgewezen worden op hun leeftijd als ze solliciteren. De bedrijfsstructuur is daarop veranderd en er zijn nu geen afdelingshoofden meer, maar een beperkt aantal managers. De taken en verantwoordelijkheden zijn anders geworden. En je moet nu opeens als werknemer een test afleggen of een diploma hebben. Hij wil graag anoniem blijven, want hij mag eigenlijk niet met ze praten. Bij de Plusmarkt mochten de onderzoekers gewoon solliciteren, een pluspunt. Het tweede koppel, Zafanja en Hugo, zijn het zuiden van Utrecht ingetrokken. Bij de eerste Albert Heijn werd hen gemeld, dat er geen vacatures vrij waren. Toen zij het doel van hun komst duidelijk maakten, had de manager geen tijd voor een gesprek. Wel werd ze een sollicitatieformulier aangeboden. De medewerkster van de klantenservice zei niet op de hoogte te zijn van het aanneembeleid. De manager van de Edah had geen tijd voor een gesprek. Er werd medegedeeld, dat er een algehele personeelsstop was opgelegd door Laurus, omdat de economie niet zo goed is. Dit klonk vreemd, omdat in een volgende Edah werd gezegd door de assistent-bedrijfsleider, dat alle sollicitaties via het hoofdkantoor lopen. Er was een duidelijk beleid van bovenaf opgelegd, dat alleen jongeren van 16 tot 19 jaar aangenomen mogen worden. Contracten worden alleen verlengd als de werknemer jong genoeg is. Dit betekent, dat iemand van 16 jaar drie jaar mag werken en iemand van 19 nog maar ĂŠĂŠn jaar. Hierna wordt niets meer verlengd. Hij is op de hoogte van de nieuwe wetgeving, maar weet niet precies wat deze inhoudt. Hij is het absoluut niet eens met het beleid, want hij vindt dat jongeren minder te motiveren zijn en hen moet verschillende malen dingen uitgelegd worden. Het gebeurde vorig jaar vaak, dat mensen om hun leeftijd werden ontslagen. Nu worden vaak mensen afgewezen vanwege hun leeftijd, wan12


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie neer ze komen solliciteren. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op dit moment is 20 tot 25 jaar. Er zijn nog wat oudere medewerkers overgebleven nadat er ontslagen zijn gevallen. Vervolgens troffen Hugo en Zafanja een supermarkt, die liever niet bij naam genoemd wil worden, maar geen fratsen heeft en onder het franchiseconcern Schuitema valt. De bedrijfsassistente die ze spraken is niet op de hoogte van de nieuwe wetgeving. Ze is verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe werknemers. Ze vertelt, dat ze aan een bepaald budget gebonden zijn om nieuwe mensen aan te nemen. Daarom kiezen ze het liefst voor jonge mensen en worden de uren ingevuld door scholieren. Het beleid is haar van bovenaf opgelegd. Ze is het hier niet mee eens, want het is krom, dat het budget als achterliggend argument wordt gebruikt. Volgens haar worden contracten altijd verlengd, omdat de werknemers een opleiding wordt aangeboden. (En dat met een beperkt budget!) Op dit moment geldt een sollicitatiestop, dus worden mensen in ieder geval afgewezen. De gemiddelde leeftijd in deze supermarkt ligt ook rond de 20 รก 25. De volgende supermarkt is afkomstig uit Duitsland, maar geen Aldi. De naam van de supermarkt mag absoluut niet genoemd worden, want ze mogen niet negatief in het nieuws komen volgens de werkneemster die ze spreken. Zijzelf is niet verantwoordelijk voor het aanneembeleid, maar studeert hier wel voor. Ze is op de hoogte van de wetgeving, maar weet niet precies wat erin staat. Ze zegt dat deze supermarkt een eigen aanneembeleid heeft, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en de daarbij behorende werkzaamheden. Er werken relatief veel ouderen. Omdat de supermarkt een ander aanneembeleid heeft, wordt op de overige vragen ontkennend geantwoord. Op de vraag, of er wel eens een leeftijd of een term, die een bepaalde leeftijdsgroep aangeeft, in de personeelsadvertentie wordt gezet, antwoordt ze ontkennend. Wel worden specifieke groepen gevraagd voor bepaalde werkzaamheden. Voor in de winkel hangt een advertentie, waarin scholieren vanaf 16 jaar worden gevraagd. Wederom wordt er weer een Albert Heijn binnengelopen. De manager, 13


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie die door een medewerkster gebeld is, zegt: ‘Voor dit soort vragen hebben wij een woordvoerder op het hoofdkantoor. Het is beleid van bovenaf. Ik mag mijn persoonlijke mening niet zeggen.’ Ook telefonisch is een vragenlijst afgenomen bij een manager van een andere Albert Heijn. Volledige anonimiteit moest gegarandeerd worden in verband met baangarantie. Deze persoon is verantwoordelijk voor het aannemen van nieuw personeel. Er is meegedeeld, dat er niemand van 19 jaar of ouder aangenomen mag worden. Bekendheid met de wetgeving is er niet. Dit beleid is niet leuk, omdat vaak blijkt, dat oudere werknemers meer gemotiveerd zijn. Er vallen geen ontslagen. Wel worden de wat oudere personeelsleden intern overgeplaatst. Contracten worden niet verlengd wanneer iemand te oud is bevonden. In de afgelopen periode zijn er al 50 tot 70 mensen afgewezen. Dit is een zeer ruwe schatting, omdat er iedere week wel mensen afgewezen worden. Deze Albert Heijn maakt op dit moment geen gebruik van personeelsadvertenties. De gemiddelde leeftijd van de werknemers is ongeveer 25 tot 30 jaar. Dit komt omdat er nog mensen van 50 jaar of ouder werken, die het gemiddelde omhoog trekken. Tijdens ons onderzoek hebben we enkele werknemers bereid gevonden om een vragenlijst in te vullen. 1 Hoe oud ben je? / 21 2 Hoeveel werk je? Wat zijn je werktijden? / 8 uur in de week. Van 9 uur tot 18 uur of van 12 uur tot 20 uur 3 Wat voor werk doe je? Wat voor verantwoordelijkheden heb je? / Vleeswaren/ kaas en afsluiten 4 Zit je nog op school, studeer je? / ja 5 Hoe oud was je toen je werd aangenomen? / 20

14


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie 6 Hoe wist je van dit baantje? Via advertentie, zo ja stond daar ook een leeftijdseis in vermeld? / Via een huisgenoot die er ook werkte 7 Hoe oud is je gemiddelde collega? Leeftijdsopbouw van de werkvloer. / Mijn afdeling ong 21 jaar, op de werkvloer is dit ongeveer 17 jaar 8 Als er nieuwe collega’s worden aangenomen, zie je dan een overeenkomst in hun leeftijd? / Ja allemaal rond de 16 of 17 jaar 9 Worden mensen om hun leeftijd aangenomen of afgewezen, denk je? Waarom wel, niet? / Ja zelfs ontslagen, omdat ze te duur zijn. Een collega werkte 36 uur en werd ontslagen toen zij 19 werd. 10 Wat voor contract heb je? / 0-12 uur voor bepaalde tijd 11 Gegevens: naam, telefoon, e-mail, vestiging supermarkt. / Konmar, verder wil ik anoniem blijven 12 Zou je op de hoogte willen blijven van de actie? / Ja 13 Zou je eventueel met je verhaal in het zwartboek willen staan? / ja

1 Hoe oud ben je? / 22 2 Hoeveel werk je? Wat zijn je werktijden? / 30 uur 3 Wat voor werk doe je? Wat voor verantwoordelijkheden heb je? / Vakken vullen, de winkel afsluiten, eindverantwoordelijke, ploegleider 15


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie 4 Zit je nog op school, studeer je? / Ik studeer 5 Hoe oud was je toen je werd aangenomen? / 17 6 Hoe wist je van dit baantje? Via advertentie, zo ja stond daar ook een leeftijdseis in vermeld? / Ik winkelde er altijd 7 Hoe oud is je gemiddelde collega? Leeftijdsopbouw van de werkvloer. / 20-25 jaar. Veel ouderen zitten er nog, maar er waren altijd meer jongeren en dat aantal groeit (19 jaar) 8 Als er nieuwe collega’s worden aangenomen, zie je dan een overeenkomst in hun leeftijd? / Ja onder de 18 of net erop. Er zijn er al een paar ontslagen om die reden, nu gebeurt het bij het solliciteren, toen ging het om vaste krachten. 9 Worden mensen om hun leeftijd aangenomen of afgewezen, denk je? Waarom wel, niet? / Ja, die ontslagen waren heel sluw, maar ze hadden alleen een hoog salaris, het was overduidelijk. 10 Wat voor contract heb je? / Part-time 11 Gegevens: naam, telefoon, e-mail, vestiging supermarkt. / Edah Plantage 12 Zou je op de hoogte willen blijven van de actie? / nee 13 Zou je eventueel met je verhaal in het zwartboek willen staan? / ja

1 Hoe oud ben je? / 23 2 Hoeveel werk je? Wat zijn je werktijden? / 39 uur in de week, 16


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie maar ik heb eind vorig jaar ontslag genomen 3 Wat voor werk doe je? Wat voor verantwoordelijkheden heb je? / Vakken vullen, de winkel afsluiten als eindverantwoordelijke, ploegleider 4 Zit je nog op school, studeer je? / Ik studeer 5 Hoe oud was je toen je werd aangenomen? / 17 6 Hoe wist je van dit baantje? Via advertentie, zo ja stond daar ook een leeftijdseis in vermeld? / Ik kwam er vaak en toen hoorde ik het 7 Hoe oud is je gemiddelde collega? Leeftijdsopbouw van de werkvloer. / Er zijn veel jongeren, gemiddelde leeftijd is ong 20-25 jaar, veel van de oude zitten er nog 8 Als er nieuwe collega’s worden aangenomen, zie je dan een overeenkomst in hun leeftijd? / Ja, veel onder de 18 9 Worden mensen om hun leeftijd aangenomen of afgewezen, denk je? Waarom wel, niet? / Ja, twee zijn ontslagen. Ik ben ervan op de hoogte, maar ik mag er niet over praten. 10 Wat voor contract heb je? / Part-time 11 Gegevens: naam, telefoon, e-mail, vestiging supermarkt. / Edah, Plantage 12 Zou je op de hoogte willen blijven van de actie? /Nee 13 Zou je eventueel met je verhaal in het zwartboek willen staan? / Ja

17


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

Conclusies De twee koppels stuitten op veel praktijken van leeftijdsdiscriminatie. Aan het eerste koppel werd bij sollicitatie standaard gevraagd wat hun leeftijd was, en werd dit als criterium gebruikt. Het tweede koppel merkte dat er erg terughoudend over werd gesproken. Managers wilden vaak niet met ons spreken en dan in het bijzonder de Albert Heijn. Verder werd er vaak in mooie bewoordingen aangegeven wat er wel en niet klopte. Veelal werd er gevraagd om anonimiteit, ook over de naam van de supermarkt. Personeel, wat niet verantwoordelijk was voor het aannemen van mensen, sprak er openlijker over, dan degene die wel mensen aannam. Het meest opmerkelijke is wel dat werknemers ook ontslagen worden vanwege hun leeftijd.

18


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

Meldingen op internet Bedrijf: Nettorama Avond/Nachtploeg medewerker(ster) gezocht, leeftijd 16 - 17. Bedrijf: Servex Vacature: In het algemeen wordt je daar niet aangenomen als je boven de 20 bent. Ik wilde graag terug naar mijn bijbaantje, maar omdat ik boven de 20 ben willen ze me niet meer terug. Dit terwijl ze qua ervaring en werkhouding zeer tevreden over mij waren. Mijn (ex) baas zei letterlijk: ‘Ik wil je heel graag terug, maar je weet dat het beleid van Servex is dat ze geen mensen boven de 20 jaar aannemen.’ Een collega heeft hetzelfde meegemaakt. Servex is een erg groot bedrijf en ik denk dat niet alleen mijn vestiging dit beleid voert. Bedrijf: Jumbo supermarkt Vacature: Ik heb gebeld over een vacature want ik twee keer op heb gesolliciteerd, en nu al twee jaar niks van heb gehoord. Dit terwijl er elke keer nieuwe gezichten zijn in de winkel. Ik weet dat ik niet 16 of 17 ben, maar deze leeftijdsdiscriminatie is belachelijk. Ik wordt hier erg gefrustreerd van, elke keer hoor je hetzelfde bij het solliciteren naar een weekend of bijbaan. Bedrijf: wibra Vacature: de vacature hing op bij het raam bij de wibra. Ik ging binnen 19


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie vragen en ze vroegen me hoe oud ik ben. Ik zij 18 jaar en het antwoord dat ik kreeg was je bent veel te oud wij zoeken jongeren van 15 en 16 jaar. Uitzendbureau dactylo Vacature: vacature bij een tankstation Mij wordt domweg gezegd bij het uitzendbureau dat ik gewoon weg te oud ben! 22 jaar is dat te oud? Bedrijf: Super de boer Vacature: Mijn contract is niet verlengd omdat ik 19 was. Bedrijf: Albert Heijn Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen tussen 15 en 18 jaar die ons team willen versterken. Kassawerkzaamheden vanaf 16 jaar. Dit is overigens niet het enige. De laatste tijd wordt er bij ons in het filiaal ontzettend gespeculeerd over de werksfeer. Een paar weken terug zijn er acht mensen ontslagen omdat er geen contracten vaker dan drie keer verlengd worden. Ook is er bij twee mensen, waaronder ik, een poging gedaan het contract uit te laten lopen. Dit terwijl een Bepaalde Tijd-contract is gegeven in plaats van een Onbepaalde Tijd-contract na drie verlengingen. Omdat we er toen zelf mee gekomen zijn, mochten we wel blijven. Die andere acht collega’s zijn wel echter wel weg, wat niet goed is voor de kwaliteit.

Ik werk al bijna drie jaar als weekendhulp, op basis van een ‘bepaald contract’ bij de V&D, maar ik moet nu weg. Ze kunnen me geen onbepaald contract aanbieden omdat ze moeten bezuinigen en ik al 20(!!) jaar oud ben. Helaas is het erg moeilijk om werk te vinden omdat inderdaad overal advertenties staan voor mensen tussen de 16 en 17 jaar. Ik ben zelf gediscrimineerd. Omdat ik te oud ben heb ik geen verlenging van mijn contract gekregen. Daar baal ik mooi van, want ik ben elke dag bezig met het zoeken van een baan om mijn schulden af te lossen. Groetjes van een 19 jarige. 20


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie Ik werkte bij een Edah. Ik heb er anderhalf jaar gewerkt. Afgelopen januari was mijn zesmaanden contract verlopen en is niet meer verlengt omdat ik 21 jaar ben. Dat was de enige reden die ze mij gaven. Het ergste wat ik hier van vind is dat ik ook geen gesprek heb gehad met mijn filiaalmanager voor het beëindigen van mijn dienstperiode. Ik ben dan ook niet akkoord gegaan met mijn ontslag. Toen ik dit later had nagevraagd werd mij gezegd door de filiaalmanager dat hij zelf alles geregeld had. Op dat moment kon ik er niks meer aan doen. Ik hoop dat u iets heeft aan mijn ervaring die ik heb meegemaakt. Hopelijk zullen er niet meer leeftijdsgenoten het slachtoffer worden van dit soort situaties. Hierbij wil ik reageren op de actie van de website over leeftijdsdiscriminatie. Ik ben 23 jaar en ik wordt door vrijwel alle uitzendbureau’s, waaronder Randstad en Adecco, niet eens meer ingeschreven met de argumentatie dat de werkgevers jongens in de leeftijdscategorie van 18 tot maximaal 21 willen. Ik sta dus gewoon niet ingeschreven als werkzoekende, omdat het me om één of andere reden het me niet wordt gegund. Je bent als 23-jarige al te oud. Dat is toch verschrikkelijk triest. Waar zijn we dan mee bezig hier in dit land! Overal kom je ze tegen ‘Wij zoeken een jonge medewerker tot 22 jaar’ ‘Dit betreft een jeugdbaan’ Ik kom deze teksten meer dan eens tegen in vacatures. En ook nog ‘gezien de samenstelling van ons team zoeken we een jonge medewerker…’ ja ja, ik ben 26 jaar dus bejaard blijkbaar… Zelf ben ik nu 20, en heb ik een parttime baan op 0-uren basis. Ik zou graag een vaste baan willen en/of meer willen werken maar werk is er op het moment niet in overvloed. Regelmatig moet ik van CWI solliciteren bij supermarkten, dit omdat zij vinden dat ik hier de beste kansen heb om een baan te vinden. Nu ben ik bij de Edah geweest, daar namen ze niet eens de moeite om naar mijn C.V. te kijken, alleen mijn leeftijd was belangrijk. Bij binnenkomst werd al aangegeven dat 21


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie de oudste dames achter de kassa al plaats moesten maken voor jongere dames. Bij de Aldi is mij bij binnenkomst al gezegd dat het niks werd van de Albert Heijn heb ik tot op heden niks van gehoord, evenals van C1000. Ik hoop dat u iets met deze informatie kunt, en dat de zwarte lijst er ook daadwerkelijk komt want 20 jaar kan toch echt niet te oud zijn, voor welke branche dan ook. Sinds ik per 2004 werkloos ben moet ik veel solliciteren, en je zou over het algemeen zeggen dat je gauw weer een baan hebt omdat je nog jong bent. Ik merk echter omdat ik veel sollicitaties gehad heb, dat de werkgevers veel liever jonge medewerkers willen. (het liefst iemand van18 jaar met 25 jaar ervaring.) Nou is het ook zo dat ik bij mijn vorige werkgever ontslagen ben, en naar mijn idee kwam dat doordat ik bijna 23 ben en in mijn 2de contract afliep. Als ze me dan zouden houden zaten ze aan me vast met een contract voor onbepaalde tijd. (Blijkbaar veel te duur.) Ik vind dat het niet kan want het lijkt inderdaad op leeftijdsdiscriminatie. Ik werk naast mijn studie 10 uur bij een modewinkel. Ik doe al dit vanaf mijn 17e. Nu ben ik ontslagen omdat het economisch beter uitkwam voor mijn werkgever. Ik was te duur met mijn 19 jaar. Ze wilden liever iemand van 15. Nu zit ik zonder werk. Het is erg moeilijk om met mijn leeftijd werk te vinden. Onze dochter heeft vanaf haar 15e jaar gewerkt bij de Vomar. Na haar school heeft zij een fulltime baan gekregen bij de Vomar maar na vijf jaar wilde ze iets anders en is toen 2 jaar ergens anders gaan werken maar die zaak ging failliet. Dus zij kwam weer terecht bij de Vomar maar kreeg nu een halfjaar contract. Dit contract is met een half jaar verlengd en in 2005 kreeg ze te horen dat zij geen verlenging van haar contract kreeg omdat zij inmiddels 23 jaar was en, zo werd haar verteld, voor haar twee werkneemsters van 16 jaar aangenomen konden worden. Inmiddels deed zij veel zelfstandig werk en verving zelfs de hoofdcaissière af en toe. Haar filiaalchef en hoofdcaissière wilden haar 22


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie heel erg graag houden omdat ze haar werk erg goed deed. Helaas het hoofdkantoor was onverbiddelijk en zij is dus nu werkloos. Mijn dochter is door alles zeer teleurgesteld. In de krant heeft ook een halve pagina gestaan over dhr. Zwanenburg, directeur van de Vomar, met als strekking dat het een familiebedrijf is en dat men zoveel waardering heeft voor hun werknemers. Uit de ervaring van mijn dochter blijkt anders. Al ruim een jaar werk ik als caissière bij de Albert Heijn. In een jaar tijd ben ik nog nooit ziek geweest, of te laat gekomen (in tegenstelling tot anderen met een vast contract) en heb ik altijd mijn werk goed gedaan. Een paar weken geleden kreeg ik te horen dat mijn contract voor de derde keer verlengd is en dat ik daarna weg moet omdat ik dan te oud wordt. Ik had nog nooit van leeftijdsdiscriminatie gehoord, dus ik keek er wel van op. Ik wist niet dat de Albert Heijn zo te werk ging. Toen ik aangenomen werd, of toen ze al wisten dat ik er maar maximaal 1,5 jaar kon werken, hebben ze tegen mij niets daarover gezegd. Had ik dat geweten, dan was ik meteen op zoek gegaan naar een andere bijbaan.Om de paar weken vertrekt er nu een collega omdat zijn contract niet meer verlengd kan worden en hij dus te oud wordt. Er komen jonge guppy’s van 15/16 jaar voor terug. Om nou te zeggen dat zij meer verstand van het vak hebben… nee. Fijne werkgever, die Albert Heijn! Hallo, Ik 21 jaar. Ik werkte tot voor kort bij een supermarkt. Ik was daar parttime in dienst, dat hield in dat ik vrijdagavond en zaterdag werkte. Ook in de vakantie werkte ik, meestal meer dagen. In de zomervakantie werkte ik zes weken aan een stuk. Ik las in de krant over dit thema, en tot mijn verbazing werd er gesproken door een woordvoerster van Albert Heijn. Volgens haar klopt het niet dat jongeren in de supermarkt aan de kant worden gezet door hun leeftijd. Ik heb zelf alleen iets heel anders meegemaakt... Ik ben in 2002 in dienst getreden van de Albert Heijn bij mij in het dorp. Ik was toen 17. Ik heb elk jaar een jaarcontract gekregen. Ik was van mening dat ik na twee jaarcon23


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie tracten een vast contract zou krijgen, maar dat liep anders. Dit jaar liep mijn laatste jaarcontract af. Twee weken voordat mijn contract afliep gebeurde er iets. Het was zaterdag en ik had heel de dag gewerkt. Ik trok mijn jas aan en wilde naar huis gaan. Toen ik naar de uitgang liep, kwam mijn baas me tegemoet lopen. Hij zei: ik wil je graag nog even spreken voordat ik morgen op vakantie ga.’ Ik liep met hem mee naar zijn kantoor waar mij meegedeeld werd dat ik ontslagen was. De reden: ik was te oud. Ik mocht nog een zaterdag komen werken en dat was het. Ik zit nu al drie weken zonder werk en dus ook zonder inkomen. Doordat ik zo kort pas ben ingelicht, heb ik dus ook niet de gelegenheid gehad ander werk te zoeken. Ik ben kwaad, heel kwaad... ik heb daar totaal drie jaar gewerkt, met heel veel plezier. Maar ik ben met een heel akelig gevoel weggegaan. Zo behandel je mensen niet die drie jaar voor je werken! Die mevrouw uit het krantenartikel zou ik met alle liefde en plezier willen vertellen dat ze haar ogen open moet doen. Dus de Albert Heijn doet zoiets niet? Dat dacht ik ook altijd.. Ik wil graag mijn ervaring met u delen die ik heb bij de AH. In de zomer van 2000 ben ik begonnen te werken bij de Albert Heijn als 15-jarig meisje. Ik kwam in de vulploeg en de sfeer was uiterst goed te noemen, ik werd goed ingewerkt en de klantenservice werd altijd als prioriteit gesteld als personeelslid zijnde. Mijn contract was voor onbepaalde tijd. En omdat ik ondertussen naar de kassa was gegaan vanaf mijn 16de en ze daar toevallig mensen voor veel uur konden gebruiken, kreeg ik een contract voor 11 uur per week. Dat is vrij veel. Maar sinds de prijzenslag begon, begonnen er dingen te veranderen bij AH. Men kon merken dat er gekort werd. Niet alleen op personeel, maar ook op personeels/afscheidsfeestjes en bonussen (het extraatje van tegoedbonnen met Pasen was er ineens niet meer). Mijn collega’s die ouder waren dan 18 kregen ineens te horen dat ze niet meer dan hun contracturen mochten werken, want anders werd het te duur. Voor veel van mijn leeftijdcollega’s heeft dit de das omgedaan en ze konden stoppen. Ze werkten dan wel soms 15 uur per week, maar op hun contract stond 4. Van 15 naar 4 uur per week kan niemand van leven. Vrijwel iedereen zocht een ander baantje. 24


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie Nog zoiets is, dat we overuren vaak niet uitbetaald kregen. Toen ik in mijn laatste half jaar op de afdeling Deli werkte, was het vaak zo, dat we het werk niet binnen de normen afkregen. We kregen steeds meer werk te doen en er was geen speling meer met de tijd. Het was altijd overwerken. Daar deed AH heel moeilijk over, 80% van de tijd kregen we niet uitbetaald. Mijn broertje kwam in deze periode ook bij de AH werken en was toen 16. Hij kreeg een tijdelijk contract aangeboden tot eind 2005. Want, dan wordt hij 18 en dat wisten ze natuurlijk. Het viel mij op dat iedereen die nieuw aangenomen werd, een tijdelijk contract aangeboden kreeg. Onbepaalde tijd bestond niet meer. Mijn broertje is inmiddels op de hoogte gesteld dat hij over twee weken niet meer ingepland zal worden. Hij gaat er uit. Dat het onderscheid op basis van leeftijd verboden is, trekt de AH zich niks van aan. Ze doen het toch, want als ze mensen nodig hebben, kijken ze in de sollicitatieformulieren allereerst naar de leeftijd. Maar dat kan helaas niet gecontroleerd worden. Ik weet dat het gebeurt. Het is jammer, dat de kwaliteit van de winkel zo beduidend achteruit gaat. Elke 2/3 jaar nieuwe werknemers, de gezichten worden steeds jonger, de service verslechtert want de ‘kinderen’ krijgen te veel werk opgedragen in te weinig tijd. Dit alles om alleen maar de prijzen laag te houden. De AH begint steeds meer op de Aldi te lijken, ze verandert van een servicewinkel in een prijsvechter en dat is niet het motto waar AH mee begonnen is. Jammer, maar AH zal nooit meer hetzelfde worden. Ik ben gediscrimineerd bij de Albert Heijn. Ik ben nu 20, en als ik nog 19 was, mocht ik nog een jaar blijven. Ik vind het belachelijk. Er worden zelfs meisjes van 15/16 aangenomen die officieel vleeswarenmachines nog niet eens schoon mogen maken, maar het gebeurt allemaal. Als je nou nog snel iets zou kunnen vinden maar dat valt ook wel tegen. Ik krijg ook maar 50 euro studiefinanciering zit op school, en wil ook graag op vakantie in juni.En dan in 1 keer patsboem je werk, loon, en collega’s kwijt. Het is maar goed dat ik het ruim van te voren al hebt gevraagd, want 25


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie geloof ik hadden ze het anders 3 weken van te voren even snel gemeld. Ik ben er erg mee oneens. In het een krantenartikel meldt de Albert Heijn dat zij niet aan leeftijdsdiscriminatie doen. Het mag dan misschien zo zijn dat je niet meteen ontslagen wordt, maar er wordt wel een soort van ‘ontmoedigingsbeleid’ gevoerd. Ik werk al meer dan vijf jaar bij de AH als vulploegmedewerker en ik heb een contract voor zes uur in de week. In principe werkt de vulploeg bij ons elke avond van 17.00 tot 20.00 of 21.00 en zaterdag overdag. Het zijn voor 90% parttimers, en vrijwel alleen jongeren. Ik ben nu 21, en mij wordt eenvoudigweg niet toegestaan meer dan mijn contract uren te werken. Dit vanwege het feit dat ikouder dan 19 ben, terwijl er bij ons filiaal tekort aan krachten is. Maar voor die tekorten wordt op zoek gegaan naar mensen van 16, en die mogen wat de leiding betreft de hele week en zaterdag werken. Ik mag echter absoluut niet boven mijn zes uur per week mag uitkomen. Zelfs met Kerstmis mocht ik niet extra werken. Ook zijn bij ons de contracten die voor bepaalde tijd waren bij mensen ouder dan 19 niet verlengd. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd en daarom kan ik niet zomaar ontslagen worden, maar het wordt me wel zo duidelijk gemaakt dat ze in plaats van mij met mijn vijf jaar ervaring liever een 16-jarige hebben. Ik ben 23 jaar oud en ik werk al sinds mijn zestiende bij Supermarkt Jan Linders als hulpkracht. Twee jaar geleden is in deze supermarkt een nieuwe filiaalmanager gekomen en sinds toen werd alles drastisch anders. Eerst had ik een contract voor onbepaalde tijd. Doordat ik stages heb, heb ik mijn werk een tijdje moeten opzeggen. Toen ik weer terug kon komen werken bij Jan linders heb ik een 1 jarig contract gekregen. Momenteel is het nu zo dat er een prijzenoorlog is tussen de verschillende supermarkten en ik begrijp dat er maatregelen moeten worden genomen. Alle hulpkrachten die rond de 21 jaar oud zijn krijgen te kampen met leeftijdsdiscriminatie. De meeste hebben een contract voor onbepaalde tijden en kunnen dus niet zomaar ontslagen worden, 26


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie maar ze mogen dan ook maar twee uur per week komen werken. En dit terwijl ze altijd goede beoordelingen hebben gekregen tot op heden. Ook worden er steeds nieuwe jongere krachten aangenomen, terwijl er geen werk genoeg zou zijn. Mijn situatie is dat mijn contract niet wordt verlengd, terwijl ik altijd heel goed heb gewerkt. Altijd had ik goede beoordelingen en mijn chef was altijd heel erg tevreden over mij. Alleen om het feit dat ik te oud en te duur wordt/ben wordt mijn contract dus niet verlengd. En dit terwijl er wel een nieuw jonger meisje van 17 is aangenomen die de helft van de tijd ziek is en niet echt goed werk levert! Van de ene kant kan ik wel begrijpen dat we te duur worden, maar het wordt op zo een lullige manier gezegd en je wordt er gewoonweg uitgegooid. Je hebt zolang daar met plezier gewerkt en je best gedaan en dan wordt je eigenlijk als een stuk vuil behandeld en weggegooid! Nou, dit was wel zo een beetje mijn verhaal. Ik hoop ten zeerste dat jullie er wat aan hebben. Ik heb begrepen dat er meerdere mensen/ collega’s van mij een mailtje naar jullie hebben gestuurd. Ik vind het eigenlijk echt niet kunnen dat je gewoon eruit wordt gewerkt omdat je een bepaalde leeftijd hebt! Het feit dat Albert Heijn durft te ontkennen dit beleid te voeren is gewoon belachelijk! Er werden zelfs bijeenkomsten georganiseerd voor vm of sm ( verkoopmanager of supermarktmanager ) om uitleg te geven over dit “nieuwe beleid” van Albert Heijn! Ik zelf ben er ook het dupe van geworden. Ik ben drie Jaar geleden begonnen met het werken bij Albert Heijn. Toen was ik 15 jaar oud, inmiddels bijna 18 ( hartstikke leuk, leuke collega’s goede secondaire arbeid voorwaarden enz. ) maar… als je drie contractverleningen hebt gehad is het simpel weg einde oefening. Ongeacht of je ‘goed’ of ‘slecht’ bent! Dit beleid is gewoon absurd! Persoonlijk vind ik dit pure MISBRUIK van het personeel!! Mijn vraag is ook is het mogelijk om iets tegen dit misselijke beleid te doen in vorm van proces of iets dergelijks!? Goedendag, Ik wil jullie actie graag steunen ik ben zelf net slachtoffer geworden van jongerendiscriminatie bij de Albert Heijn. Mijn con27


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie tract werd niet verlengd omdat ik te oud werd en ze me niet meer konden betalen, ik ben 19 jaar. AH doet dit al jaren aan leeftijdsdiscriminatie. De oudjes (met 15 jaar begonnen) met nog een oud contract voor ombepaalde tijd (vanaf 19 jaar – dus te duur) worden zo ingezet dat zij vanzelf wel weggaan. Bijvoorbeeld van 5 tot 7 uur of van 10 tot 12 uur – geen (bij wet verplichtte) koffiepauze. Ook laten zij de nieuwkomertjes een contract onderteken dat zij voor een bepaalde leeftijd weg zijn – 18 of 19 jaar. Zij willen echt alleen maar jonkies. Ik werk nu vijftien maanden bij Albert Heijn en weet dat mijn contract niet verlengd wordt, omdat ik straks 20 jaar word ben ik te oud. Ze hebben liever meisjes van 16 met ervaring, die kosten lekker weinig.

Als je bij de AH ouder bent dan 19 jaar dan wordt je er uitgewerkt of je contract wordt niet verlengd. Ik heb 3 jaar bij de AH gewerkt. Ik was een van de laatste die een vast contract heeft gekregen. Toen ik 19 werd, kreeg ik steeds minder uren wat op den duur leidde tot 1 uur in de week, terwijl ik een contract had voor 6 uur in de week. Al mijn vakantiedagen gingen daardoor op, en op den duur verdiende ik geld voor 4 uur in de maand. Ik ben er dus echt uitgewerkt. Want als je 16 bent kun je wel 30 uur per week krijgen maar als 19 jarige nog niet eens de uren uit je contract. Ik vind het een top actie van jullie!!! Ik zou graag aan jullie actie mee willen doen. Ik vind het niet normaal dat ik mijn baan kwijt ben en dat er drie meisjes van15 a 16 al weer zwart werken. Niemand wil er wat aan doen. De werkgever kan het gewoon maken, het is toch niet normaal meer! Daarbij komt nog dat ik geen werk kan vinden want ik ben 25 jaar en als er iemand van 17 of 18 ook solliciteert, kan ik het al vergeten.

28


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

29


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie advertenties

30


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie advertenties

31


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie advertenties

32


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie advertenties

33


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie advertenties

34


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie advertenties

35


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

36


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

37


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

38


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

39


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

40


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

41


Zwartboek leeftijdsdiscriminatie

42

Zwartboek leeftijdsdiscriminatie - April 2005  

Onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie onder werkende en werkzoekende jongeren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you