Page 1

Samen werken, samen ontwikkelen Onze ambities en voornemens 2012 t/m 2016


Inleiding

Samen Roobol ROOBOL is toe aan haar derde strategisch beleids­ plan. De afgelopen twee periodes hebben we laten zien dat we ambitie hebben en hoge eisen durven stellen aan de kwaliteit van het onderwijs, aan onze medewerkers en aan onze omgeving. En het werkt om hoge doelen te stellen en er naar te streven deze te halen. De voor ons liggende peri­ ode blijven we actief onderzoeken welke mogelijk­ heden er zijn om onze opdracht, het bieden en behouden van kwalitatief en algemeen toeganke­ lijk onderwijs in Noordoost Friesland, te vervullen.

Noordoost Friesland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en om er onderwijs te krijgen en te geven. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van krimp en de effecten daarvan op onze scholen. In deze brochure leest u over onze ambities, waarbij ‘samenwerken’ het sleutel­ woord is.

Trees Galama


Samen staan we sterk

‘Roobol: algemeen toegankelijk, openbaar basisonderwijs’ Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Aandacht voor eigen leerlijnen, zelfstandig werken en sociaal emotionele ontwikkeling zijn dan essentieel. Kinderen moeten leren samenwerken, commu­ niceren en verantwoordelijkheid dragen. Dit kan alleen in een prettige en veilige omgeving, waarin ze met respect worden behandeld. Hetzelfde geldt voor onze medewerkers. Op basis van deze visie bepalen wij ons beleid. Dit kunnen en willen wij echter niet alleen.

Samen ontwikkelen Alleen door intensieve samenwerking met onder andere ouders, medewerkers, andere onderwijs­ organisaties en gemeenten kunnen we onze ambi­ ties realiseren. Aanleidingen voor samenwerking zijn onder meer de krimp van 12% van het aantal basisschoolleerlingen in onze regio, de wens om stappen te zetten in huisvesting, bijvoorbeeld een brede school, en de ontwikkeling van een visie op passend onderwijs. Samenwerken maakt een goede kwaliteit en bereikbaarheid van onze basis­ scholen mogelijk.


Ambitieus en ondernemend

ROOBOL staat voor algemeen toegankelijk onderwijs en is hier duidelijk over ROOBOL is een sterke partner voor gemeenten en andere onderwijsorganisaties. We zijn financieel gezond, ondernemend en flexibel. Onze visie is helder en ons beleid monitoren we systematisch, de werkprocessen zijn beschreven en op elkaar afgestemd. Wij zijn op de goede weg en kunnen

nog krachtiger worden door: • meer verbindingen met de omgeving op bestuur­ lijk- en managementniveau (lokaal, provinciaal en landelijk); • meer naar buiten gericht en heldere communi­ catie.

Samenwerken en samen ontwikkelen vraagt om veerkracht, lef, organisatiekracht en creativiteit van de leider Het management van ROOBOL bestaat uit de schooldirecteuren en de directeur-bestuurder. Voor hen, en het toezichthoudend bestuur, is het de uitdaging om samen te werken en de organisa­ tieonderdelen met elkaar te verbinden. Aandachts­ gebieden hierbij zijn:

Helderheid De verantwoordelijkheden, taken en bevoegd­ heden van de verschillende managementleden plus de verhouding ervan ten opzichte van onder­ wijskundig leiderschap staan verwoord in het managementstatuut.


Betrekken bij beleid Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggen­ schapsraad, ouders en personeel, worden nauw

betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en hebben invloed op de besluitvorming.

De medewerkers maken ROOBOL en zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie Onze medewerkers krijgen volop de mogelijkheid zich te ontwikkelen, want als ambitie vanzelfspre­ kend is voor de leerkrachten dragen zij dit over aan de leerlingen. Alleen dan worden ook bij onze leer­ lingen alle talenten aangeboord. Ambities en prestaties bespreken we met onze medewerkers aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkeling Plan, functioneringsgesprekken en het competentieprofiel. Trots zijn Onze medewerkers zijn betrokken bij elkaar en hun directe omgeving. We vinden het belangrijk dat medewerkers trots kunnen zijn op hun werk en op

hun school. Bovendien willen we graag dat zij uit­ dragen waar ROOBOL voor staat. Professionele cultuur ROOBOL wil toegroeien naar een professionele cultuur waarin medewerkers werkgericht zijn, zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid en besluiten durven nemen. Reflecteren op hun eigen en elkaars handelen is vanzelfsprekend. We ver­ wachten dat zij resultaatgericht zijn, vooruitden­ ken en zich bewust zijn van het kostenaspect. Het vastleggen van afspraken in procedures en daar verantwoordelijk voor zijn, is een vast onderdeel van het werk.


Investeren in professionals Het is essentieel dat onze medewerkers competent zijn en daar investeren we in. Onder andere met

scholing. Daarnaast vinden we een actief en preventief gezondheidsbeleid noodzakelijk.

Weet wat je wilt, maak heldere keuzes en roei hier naar toe met de riemen die je hebt Onderwijsmaterialen, hard- en software, meubilair en huisvesting moeten op orde zijn. Hierin maken we heldere (financiële) keuzen. Kostenbesparingen realiseren we onder andere door gezamenlijke inkoop- en mantelcontracten.

Moderne hard- en software Onze ICT kenmerkt zich door een goede infrastruc­ tuur met moderne hard- en software. Dit willen we zo houden. De ervaring leert dat het een belangrijk hulpmiddel is voor hogere (leer)prestaties.

Financieel gezond De financiële situatie van ROOBOL is goed. Dit maakt het voor ons mogelijk om in te spelen op de toekomstige situatie. Ook kunnen we hierdoor eventuele financiële tegenvallers opvangen. We houden de komende jaren rekening met bezui­ nigingen.

Verzorgde scholen en kindcentra Onze scholen zijn goed onderhouden en hebben een verzorgde, moderne uitstraling.


Organisatiekracht = bieden van optimale ondersteuning x heldere afspraken: (monitoring) voor een beter resultaat Voor goed onderwijs zijn heldere, gestructureerde processen nodig. De komende jaren gaan we die vastleggen en uitbreiden. Ook komen er afspra­ ken over het marktaandeel van de afzonderlijke scholen. De schooldirecteuren leggen verantwoor­ ding af over het gevoerde school- en financiële beleid. Kwaliteit bewaken We willen de ambities realiseren met de juiste mid­ delen en resultaatgerichte professionals. Voor een goede kwaliteitszorg en zorgstructuur werken we met een samenhangend kwaliteitssysteem, dat met regelmaat wordt gecontroleerd.

Passend onderwijs We willen samen met de samenwerkingspart­ ners een visie op passend onderwijs ontwikkelen Hiermee komen we tegemoet aan de plicht om per 1 augustus 2014 te voldoen aan de Wet op Passend Onderwijs. We willen passend onderwijs bieden aan kinderen met een bijzondere ondersteunings­ behoefte. Visie op zorg We ontwikkelen visie op zorg aan leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag, zodat ook zij goed onderwijs krijgen.


Tevreden, zegt het voort, ontevreden vertel het ons Een recent tevredenheidsonderzoek laat zien dat het merendeel van de betrokkenen zeer tevreden is (8,3). De andere scores waren: tevreden (7,8) en zeer tevreden (7,9). Dit was gelijk of hoger dan het

landelijk gemiddelde en dat willen we uiteraard zo houden! Ons streven is dat in ieder geval 90% van de betrokkenen tevreden is.

Meten is weten, gissen is missen Om goed onderwijs te kunnen geven, zijn duide足 lijke managementrapportages belangrijk. Uit de rapportages signaleren we trends op grond van

kengetallen. Op basis daarvan maken we beleid of stellen we het bij.


Realistische doelstellingen en planning tot 2016

Samen sterk maakt kleurrijk onderwijs We vinden het belangrijk om realistisch te blijven in onze doelstellingen. Er zijn 37 doelen gesteld, die bijdragen aan onze ambitie: het realiseren van kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs in Noordoost Friesland. Het totaal van doelen bevat

enige prioritering, omdat we niet alles tegelijker足 tijd kunnen oppakken. Per slot van rekening willen we onze beloftes waar maken. U vindt de doelstel足 lingen in het strategische beleidsplan 2012-2016 van ROOBOL op onze website.


Strategisch beleidsplan ROOBOL 2012-2016: Trees Galama, directeur-bestuurder Redactie en projectmanagement: Ellen Salverda Concept, vormgeving en fotografie: Menno de Boer


Kerkstraat 51 | 9285 TA Buitenpost | 0511-548390 | info@roobol-onderwijs.nl | www.roobol-onderwijs.nl

Beleidsplan 2013  

Samenvatting beleidsplan 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you