Page 1

POLITIE GRIMBERGEN JAARVERSLAG 2010 Bijdragen van: CP Vanophem T, Hinp Meskens F, Hinp Temmerman E, Hinp Van Moer R,

Dataverzameling: Hauspie I. Vercammen J. Hinp. Van Moer R. Layout en illustratie Hauspie I. De Schepper R.

Eindverantwoordelijke: Korpschef PZ Grimbergen Jean Muyldermans,


Voorwoord Missie, visie en waarden het EFQM model Politie België Rapportage jaarverslag: aan wie wordt dit verslag meegedeeld

1 2 3

MANAGEMENT VAN PROCESSEN 1. Basisfunctionaliteiten 2. Ondersteunende processen

22 22 24

6

LEIDERSCHAP 1. Leiderschapsstijl korpschef 2. Wekelijkse stafvergadering 3. Beleidsondersteunend team

7 7 7 8

RESULTATEN BIJ DE MEDEWERKERS 1. MTO: Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2. Afwezigheden 3. Personeelsverloop

26 26 28 28

RESULTATEN BIJ DE KLANTEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS 1. Klachten 2. Felicitaties

29 29 29

RESULTATEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ 1. Externe communicatie 2. Bijzondere inspanningen naar de maatschappij toe

30 30 31

BESTUUR EN FINANCIËRS 1. Financiële resultaten 2. Operationele resultaten

33 33 34

VERBETEREN EN VERNIEUWEN 1. Externe werking 2. Interne werking

52 52 52

STRATEGIE EN BELEID 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 2. Zonale veiligheidsraad 3. Burgemeester, schepencollege en gemeenteraad 4. Deelname aan externe netwerken en werkgroepen 5. Samenwerkingsverbanden

9 9 11 11 12 13

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS 1. Personeelsformatie 2. Opleidingen personeel 3. Interne communicatie 4. Preventie, bescherming en welzijn op het werk

15 15 16 16 18

MANAGEMENT VAN MIDDELEN 1. De begroting 2. Verkeersveiligheidsovereenkomst 3. Overheidsopdrachten en raamcontracten 4. ICT 5. Gebouw 6. Materiaal

19 19 19 19 20 20 20

Bijlage 1 : Organigram Bijlage 2 : Structuurvisie

1 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Voorwoord Beste lezer, voor u ligt het 5de jaarverslag van de politiezone Grimbergen. Dit verslag omvat een overzicht van de activiteiten van onze politiezone in 2010. Het vormt een instrument dat een antwoord zou moeten bieden op de pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg: het op transparante wijze rekenschap afleggen, aangeven op welke wijze er gedacht en gehandeld wordt en hoe de externe oriëntering vorm krijgt. Dit jaarverslag geeft tevens een beeld van de uitvoering van het zonaal politieplan 2009-2012 en kadert op deze wijze in de beleidscyclus. Ik dank het politiepersoneel in zijn totaliteit voor de geleverde inspanningen en hun niet aflatende inzet in soms moeilijke en af en toe ook gevaarlijke situaties. Ook dit jaar een woord van dank aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de vlotheid waarmee de dossiers van politie telkens weer werden behandeld en de financiële inspanning die opnieuw werd geleverd. Dit geeft ons de nodige ruimte om onze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Ons motto “SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID” is duidelijk: de politie alleen kan deze veiligheid niet verzekeren en dient hiervoor ook te kunnen rekenen op andere actoren zoals de gemeenteraad, gemeentediensten en zelfs de bevolking. Deze samenwerking zal in de toekomst verder moeten worden aangewakkerd en versterkt. Hoofdcommissaris Jean Muyldermans Korpschef

1 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Missie, visie en waarden De visie, missie en waarden werden ontwikkeld naar aanleiding van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Missie De lokale politie Grimbergen vormt een democratische schakel van de integrale veiligheidsketen binnen het kader van het zonaal- en nationaal veiligheidsbeleid. Als onderdeel van de maatschappij leven en werken we tussen, voor en met de bevolking om te streven naar een veilige en harmonische samenleving. Visie Ons korps wenst zuildoorbrekend en innoverend waar nodig aan de legitieme verwachtingen van elke externe belanghebbende te voldoen en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren. Wij willen als werkgever de individuele behoeften en situaties van de medewerkers op een adequate manier behandelen en respecteren.

Strategie Om onze visie te verwezenlijken, trachten we: • Beschikbaar, bereikbaar en aanspreekbaar te zijn • De ter beschikking gestelde middelen efficiënt te beheren • De resultaten kwantificeerbaar te maken • Communicatiestromen uit te werken • Te investeren in de uitbouw van contacten met andere diensten

• •

Medewerkers op te leiden en te begeleiden Kwaliteit te waarborgen door: • Gedegen planning • Begeleide uitvoering • Kwaliteitscontrole • Bijsturing Waarden 5 pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg: • probleemoplossend werken • partnergericht • externe oriëntering • bekwame betrokkenheid • verantwoording afleggen 4 rechten en vrijheden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: • recht op vrijheid en veiligheid • recht op eerbieding van privé-leven, familie- en gezinsleven • verbod van discriminatie • steeds doordachte en strikt tot het minimum beperkte aanwending van de macht die ons is toevertrouwd 1 deontologische code als leidraad voor het politioneel handelen 0 procent aan nutteloze windowdressing te doen

2 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Het EFQM Model Politie België Om gemeenschapsgerichte politiezorg te realiseren1, werd als hulpmiddel bij dit langetermijndenken het referentiekader organisatieontwikkeling nl EFQM politie België aangeboden2. In CP 2 wordt verduidelijkt dat het referentiekader voor de organisatieontwikkeling EFQM politie België gebaseerd is op het EFQM Excellence Model3 (waarvan ook het INK managementmodel werd afgeleid). Het is meer bepaald de politiespecifieke vertaling van het EFQM model naar de Belgische context. Aan de basis van dit model liggen acht concepten4: 1. Resultaatsgerichtheid 2. Klantgerichtheid 3. Leiderschap en doelgerichtheid 4. Managen van processen rekening houdend met de omgeving 5. Ontwikkeling van werknemers en stimulering hiertoe 6. Continu leren, vernieuwen en verbeteren 7. Partnerships opzetten 8. Als organisatie verantwoording afleggen aan de omgeving, maatschappij in ruime zin

managementmodel hanteert ongeveer dezelfde elementen als het EFQM model. INK maakt een onderscheid tussen organisatie- en resultaatsgebieden. De organisatiegebieden zijn: 1. Leiderschap De deelaspecten van leiderschap zijn: richten, inrichten en verrichten. De leiding moet de koers en richting van de organisatie bepalen en de inrichting van de organisatie af stemmen op de koers. Verder zorgt de leiding ervoor dat ze zich persoonlijk inspant om de organisatie te verbeteren en daarbij de medewerkers te betrekken en te stimuleren. 2. Strategie en beleid De deelaspecten van strategie en beleid zijn: oriënteren, creëren en implementeren. De organisatie ontwikkelt strategie en beleid op basis van zowel interne als externe organisatie. De inhoud van het beleid wordt bepaald, de resultaten worden gemeten en de evaluatie wordt uitgevoerd. De doelstellingen worden geïmplementeerd door middel van plannen waarin ook de budgetten om ze ten uitvoer te leggen worden vastgelegd.

Deze negen basisconcepten worden ingevuld door middel van negen componenten (door EFQM zelf ‘criteria’ genoemd). Het INK 1

Cfr Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 2 Cfr Ministeriële omzendbrief CP 2 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg. 3 www.efqm.org 4 The European Foundation for quality management, EFQM Excellence model, z.p., EFQM, 2002, 1-25. 3 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


3. Management van medewerkers De deelaspecten zijn: organiseren, investeren en respecteren. In dit gebied wordt het personeelsmanagement afgestemd op de strategie en het beleid van de organisatie, de structuur van de organisatie, de kernprocessen die plaatsvinden en de ontwikkelingen die zich extern voordoen. Belangrijk hierbij is dat zowel de organisatie als de leidinggevenden met hun medewerkers respectvol omgaan. Dit houdt in dat ze hen bij dit ‘personeelsmanagement’ betrekken, hen daartoe stimuleren en hen erkennen. Verder betekent respect dat de medewerkers gewaardeerd worden voor hun werk door de organisatie en de leidinggevenden. 4. Management van middelen Met ‘middelen’ worden hier alle middelen bedoeld die nodig zijn voor de werking van de organisatie namelijk: geld, materiaal, materieel, kennis en informatie. Belangrijk in dit organisatiegebied is dat de middelen die ter beschikking zijn effectief en efficiënt worden aangewend. Deelaspecten zijn: geld, kennis en technologie, materiaal en diensten. Opdat ze de kenmerken van een excellente organisatie zal bereiken, zal de organisatie aandacht moeten schenken aan de verwerving, de toewijzing, het gebruik en het beheer van haar financiële middelen. De middelen moeten worden aangewend zodat ze een toegevoegde waarde betekenen voor de kernactiviteiten van de organisatie.

De kernprocessen zijn de daadwerkelijke activiteiten van de organisatie, een ondersteunend proces is bijvoorbeeld het informaticabeheer. De resultaatgebieden zijn: 6. Medewerkers Het is van belang dat het management op de hoogte is van de mening die haar medewerkers hebben over de organisatie. Medewerkers hebben zelf belang bij het (voort)bestaan van de organisatie. Hun oordeel en de invloed dat dat oordeel heeft op hun handelen staat hier centraal. In die zin vergroot de transparantie van de organisatie, het wordt helemaal duidelijk wat management en medewerkers van elkaar denken en verwachten. Dit komt ongetwijfeld de werking en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie ten goede. 7. Klanten en leveranciers In dit aandachtsgebied wordt nagegaan of aan de verwachtingen van klanten en leveranciers wordt voldaan. In eerste instantie wordt dus gecheckt of het doel is bereikt en of dit resultaat op een juiste manier is gemeten. Daarna wordt de impact op de andere aandachtsgebieden nagegaan.

5. Management van processen Deelaspecten van dit gebied zijn: identificeren en ontwerpen, invoeren en beheersen, doorlichten en verbeteren. De vormgeving van de processen moet effectieve, efficiënte en flexibele bedrijfsvoering mogelijk maken. In die zin is het dan ook belangrijk dat de processen voortdurend worden verbeterd. Binnen die processen wordt er aandacht geschonken aan de kernprocessen enerzijds en de ondersteunende processen anderzijds. 4 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


8. Maatschappij Het is als organisatie belangrijk om de belangen, verwachtingen en opvattingen binnen de maatschappij te kennen. De organisatie zal – intentioneel of niet- een zekere impact hebben op de maatschappij en dus is het wenselijk om ook de maatschappij als belanghebbende te beschouwen. Het is ook de maatschappij die deels bepaald of het nog zin heeft dat de organisatie bestaat. Als de normen en waarden van een organisatie regelrecht indruisen tegen die in de maatschappij, dan wordt het voor een organisatie heel moeilijk om in die omgeving stand te houden.

9. Bestuur en financiers Deze groep heeft de beslissende stem in de ontwikkeling en continuĂŻteit van de organisatie. Als de financiĂŤle input stopt, kan de organisatie ook wel haar voortbestaan vergeten. Hieronder worden deze negen elementen in een schema gezet. Dit schema zal de structuur van dit jaarverslag vormen. We beginnen achteraan het schema bij de resultaatsgebieden, om via de organisatiegebieden tot de kern te komen, namelijk het managen van processen.

5 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Rapportering jaarverslag: aan wie wordt dit jaarverslag meegedeeld?

De leveranciers en partners zijn die personen of diensten die in een samenwerkingsverband met de politie werken aan veiligheid en leefbaarheid. Vb. brandweer, slachtofferopvang, gemeentediensten,CSD Asse,… Het jaarverslag wordt op vraag aan onze partners verstrekt.

De maatschappij bevat een aantal gestructureerde of nietgestructureerde groepen die specifieke verwachtingen hebben van de politie. Zij kunnen ons jaarverslag terugvinden op onze website.

Ten slotte zijn er ook de medewerkers. Ook voor hen is het belangrijk om te weten wat er reilt en zeilt in hun politiekorps. Daarom zal er een kopie ter inzage liggen op het commissariaat.

Om de bestemmelingen van dit jaarverslag te bepalen, maken we gebruik van de resultaatsgebieden van het EFQM Politie België managementsmodel. Hierna worden ze weergegeven: •

De opdrachtgevers of bestuur en financiën: dit zijn diegenen onder wiens gezag de politie functioneert en die de politie ‘financieren’. Vb. burgemeester, procureur, gouverneur, gemeentebestuur. Elk van deze bestemmelingen krijgt daarom een kopie van het jaarverslag. De dienstenafnemers of klanten zijn zij die in rechtstreeks contact komen met de politie. Vb slachtoffers, verdachten, bekeurden, getuigen, … Het jaarverslag wordt om die reden op de website gepubliceerd.

6 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


LEIDERSCHAP De manier waarop de leiding betekenis geeft aan de organisatie, de koers bepaalt en deze vertaalt in een missie, visie en expliciete normen en waarden.

Alle leidinggevende niveaus in de organisatie zorgen voor een cultuur van continue verbetering, door persoonlijke betrokkenheid, inspanning en voorbeeldgedrag.

De beleids- en organisatieontwikkeling van onze zone wordt geënt op het EFQM managementmodel politie België. Dit model is gebaseerd op het EFQM maar aangepast aan de specifieke noden van een politiecontext. Het wordt ons ter beschikking gesteld in twee omzendbrieven nl CP 1 en CP 2. (zie voorgaande) Het is vanuit dit referentiekader dat dit jaarverslag werd opgebouwd.

1. Leiderschapsstijl korpschef De korpschef voert een open beleid waarbij de voorstellen zowel vanuit de korpsleiding als vanuit de basis worden geëvalueerd op hun nut en haalbaarheid. Hierbij treedt de korpschef op als coach en regulator.

Alle beslissingen worden in consensus genomen en bij twijfel of het ontbreken van een consensus zal de korpschef de uiteindelijke beslissing nemen. Deze manier van werken leidt ertoe dat voor de meeste beslissingen een zeer breed draagvlak in het korps aanwezig is, wat op zijn beurt leidt tot een betere uitvoering van de taken.

2. Wekelijkse stafvergadering Elke dinsdagnamiddag kwam de staf bijeen om de belangrijkste gebeurtenissen van de voorbije week en toekomstige evenementen te bespreken. Alle officieren, het diensthoofd van het Zonaal Informatie Bureau en de beleidsmedewerker (of hun afgevaardigden) waren hierbij aanwezig. De leden van de staf kunnen op deze manier hun inbreng in het beleid doen en hun diensten onderling op elkaar afstemmen. Hiervan wordt een verslag gemaakt en op het intranet gezet, niet alleen om beslissingen

7 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


achteraf te kunnen staven, maar ook opdat er transparantie is naar alle personeelsleden toe.

3. Beleidsondersteunend team Het beleidsondersteunend team (BOT) bestaat uit vertegenwoordigers van alle diensten van de politie Grimbergen, zowel politieambtenaren als administratieve medewerkers. De beleidsmedewerker fungeert als coĂśrdinator. De leden van het BOT ondersteunen de korpschef bij het bepalen van zijn beleid op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast geven zij ideeĂŤn ter verbetering van de werking en doen zij voorstellen voor aankopen. In 2010 vergaderde het BOT driemaal gecoĂśrdineerd door de beleidsmedewerker. Het was de bedoeling om het BOT 5 maal samen te roepen in 2010 doch door gebrek aan agendapunten werden twee geplande vergaderingen geschrapt.

8 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


STRATEGIE EN BELEID De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, voor alle groepen belanghebbenden uitgewerkte strategie, en hoe deze wordt vertaald in een concreet beleid, plannen en budgetten.

Het gaat ook over informatiebronnen die aan de strategie ten grondslag liggen en de wijze waarop intern en extern wordt gecommuniceerd.

1. Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 In 2008 werd een nieuw zonaal veiligheidsplan voorbereid en geschreven voor de komende vier jaar (2009-2012). Dit beleidsdocument geeft weer wat de politie Grimbergen de komende vier jaar wil realiseren. Aan het opstellen van het zonaal veiligheidsplan ging een uitgebreide voorbereiding vooraf. Objectieve (cijfers uit gerechtelijke databanken) en subjectieve gegevensbronnen (bevolkingsenquĂŞte, wijkavonden) werden geraadpleegd. Een combinatie van deze twee gaf een beeld over de belangrijkste veiligheidsfenomenen in de politiezone. Er werden lessen getrokken uit het vorige zonaal veiligheidsplan 2005-2008. Het voorstel voor zonaal veiligheidsplan 2009-2012 werd uitgebreid besproken op de zonale veiligheidsraad. (zie hierna) De goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken werd ons ter kennis gebracht op 3/12/2008.

In het zonaal veiligheidsplan worden de doelstellingen als volgt ingeschreven: de strategische doelstellingen worden vierjaarlijks vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan, de tactische doelstellingen worden tweejaarlijks bepaald en de operationele doelstellingen worden jaarlijks bepaald. Bepaalde operationele doelstellingen worden verder uitgewerkt en aangepakt aan de hand van actieplannen. In het domein van de criminaliteitsbeheersing: • Strategische doelstelling: We willen tegen 2012 bereiken dat de criminaliteitscijfers lager zijn dan het arrondissementeel gemiddelde.

Operationele doelstelling: Tegen 31/12/2010 worden op het grondgebied van de politie Grimbergen 5% minder feiten 9

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


inzake voertuigencriminaliteit gepleegd dan in 2007. Operationele doelstelling: Tegen 31/12/2010 worden op het grondgebied van de politie Grimbergen minder diefstallen in woningen (effectieve + pogingen) gepleegd dan in 2007. Operationele doelstelling: Tegen 31/12/2010 worden op het grondgebied van de politie Grimbergen minder diefstallen in handelszaken gepleegd dan in 2007.

In het domein van de verkeersveiligheid • Strategische doelstelling: We willen tegen 2012 bereiken dat het aantal verkeersslachtoffers daalt ten opzichte van 2007 door te werken op snelheid, rijden onder invloed en gordeldracht. Operationele doelstelling: • Tegen 31/12/2010 respecteert minimaal 75 % van de bestuurders op de gemeente- en gewestwegen onder de bevoegdheid van de politie Grimbergen de toegelaten snelheid • Tegen 31/12/2010 controleert de PZ Grimbergen minimaal 30768 voertuigen via bemande snelheidscontroles conform het niet-dwingend referentiekader uitgewerkt door het BIVV. Operationele doelstelling:

Tegen 31/12/2010 dient het aantal positieve ademanalyses bij a-selectieve controles te worden teruggedrongen tot maximaal drie procent. • Tegen 31/12/2010 voert de PZ Grimbergen minimaal 769 ademtesten uit voor het rijden onder invloed van alcohol conform het niet-dwingend referentiekader uitgewerkt door het BIVV. Operationele doelstelling • Tegen 31/12/2010 dient het aantal overtredingen bij a-selectieve controles op gordeldracht te worden teruggedrongen tot maximaal drie procent. • Tegen 31/12/2010 controleert de PZ Grimbergen minimaal 2949 voertuigen op gordeldracht, conform het niet-dwingend referentiekader uitgewerkt door het BIVV. Operationele doelstelling: Tegen 31/12/2010 respecteren 90 % van de gecontroleerde voertuigen op de wegen in Grimbergen de tonnenmaatbeperkingen.

In het domein van de optimale informatiehuishouding: • Strategische doelstelling: We willen tegen 2012 bereiken dat de tevredenheid over communicatie verhoogt van zowel de interne als de externe partners. In het domein van de optimale ondersteuning • Strategische doelstelling: We willen tegen 2012 bereiken dat de tevredenheid van de werknemers over de logistieke steun en de werkomgeving verhoogt ten opzichte van 2007.

10 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


2. Zonale veiligheidsraad De zonale veiligheidsraad is een systematisch overleg tussen de burgemeester, de procureur des Konings, de (adjunct)bestuurlijk directeur-coĂśrdinator en de korpschef van de lokale politie. In Grimbergen worden de volgende leden aan dit overleg toegevoegd: de adjunct-gerechtelijke directeur te Asse en de arrondissementscommissaris als vertegenwoordiger van de gouverneur. De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende: - de bespreking en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan; - de bevordering van de optimale coĂśrdinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie; - de evaluatie van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan In 2008 werd er in nauw overleg met de zonale veiligheidsraad een zonaal veiligheidsplan 2009-2012 opgesteld. Daarin werd aangegeven welke doelstellingen de politie van Grimbergen zich de volgende vier jaar stelde. Het jaar 2010 was dus het tweede jaar van een beleidscyclus van 4 jaar. De zonale veiligheidsraad kwam in 2010 twee maal samen. Op 9 februari 2010 werden de resultaten van de actieplannen 2009 geĂŤvalueerd. Er werd een evaluatie gemaakt van de actieplannen verkeer, inbraken in woningen en handelszaken en inbraken uit voertuigen.

Daarnaast werd het voorstel voor de actieplannen 2010 besproken. Voor 2010 werden de actieplannen van 2009 behouden met dien verstande dat moest worden nagegaan in hoeveree bepaalde actieplannen beter thuishoorden in de reguliere werking. Op 21 september kwam de zonale veiligheidsraad een tweede keer samen voor een halfjaarlijkse evaluatie van de van de actieplannen 2010 en de bespreking van de actieplannen 2011.

3. Burgemeester, schepencollege en gemeenteraad A. Er is een wekelijks contact met de burgemeester, terwijl er bij dringende voorvallen steeds telefonisch onderhoud wordt gepleegd. B. Telkens als er punten van de lokale politie op het college van burgemeester en schepenen worden behandeld, is de korpschef aanwezig. Bij deze aanwezigheden kunnen de leden van het college vragen stellen omtrent de werking en melding maken van feiten die opvolging door de lokale politie noodzaken. Alle vragen worden ofwel onmiddellijk mondeling behandeld of worden ten spoedigste via mailberichten beantwoord. C. De korpschef is steeds aanwezig op de zitting van de gemeenteraad. Alle vragen van gemeenteraadsleden worden via de burgemeester beantwoord of rechtstreeks via mailberichten. Deze antwoorden worden in 95% van de gevallen door de korpschef behandeld na informatie te hebben ingewonnen bij zijn diensten.

11 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


4. Deelname aan externe netwerken en werkgroepen •

Praktijkgroep voor optimale bedrijfsvoering Vlaams Brabant Deze praktijkgroep vormt een netwerk van procesbegeleiders en beleidsmedewerkers van verschillende lokale politiezones van Halle-Vilvoorde om hun ontwikkeling verder te ondersteunen. Ze is midden 2002 opgericht, onder begeleiding van Dirk Van Aerschot. Sedert de aanwerving van een nieuwe adviseur op 1 januari 2009 werd de politie van Grimbergen terug vertegenwoordigd op de praktijkgroep. • ARO: Het Arrondissementeel Recherche Overleg wordt per gerechtelijk arrondissement georganiseerd tussen de bestuurlijke directeurcoördinator of zijn gemachtigde, de directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke dienst of zijn gemachtigde, vertegenwoordigers van de lokale politiediensten en de procureur des Konings, onder leiding van deze laatste. Dit overleg heeft hoofdzakelijk betrekking op de coördinatie van de opdrachten van gerechtelijke politie en op de organisatie van de uitwisseling van de informatie.

• OKHAV Het Overlegplatform voor Korpschefs van Halle-Vilvoorde vormt een overlegorgaan tussen de lokale en federale (dirco en dirjud) korpschefs. De arrondissementscommissarissen maken als vertegenwoordiger van de provinciegouverneur eveneens deel uit van dit overleg, stimuleren de onderlinge samenwerking en verstandhouding en verlenen logistieke steun. De gerechtelijke overheid is als waarnemer eveneens uitgenodigd.

Tijdens het overleg van de maand september 2009 werd de vergaderintensiteit van OKHAV en ARO terug gebracht tot drie vergaderingen per jaar. Tevens werd er beslist dat deze vergaderingen enkel door de korpschefs worden bijgewoond en is vervanging door een andere officier niet meer mogelijk.

• Netwerk videoverhoor minderjarigen Om de drie maanden komen alle verhoorders, verantwoordelijk voor afname van audiovisueel verhoor van minderjarigen voor het arrondissement Brussel Halle Vilvoorde samen met een opleider, de verantwoordelijke van het netwerk en Procureur Soenen. In de voormiddag worden de praktische zaken afgewerkt (wachtdienst, praktische problemen enz...). In de namiddag zijn er besprekingen van de verhoren. Iedereen dient een verhoor mee te brengen naar de terugkomdagen dat bekeken en besproken wordt. De politie Grimbergen heeft één hoofdinspecteur gespecialiseerd in afname van een videoverhoor bij minderjarigen. In 2009 slaagden nog twee inspecteurs in de toelatingsproeven tot de opleiding ‘verhoorder minderjarigen’. Slechts één van de 2 geslaagden mag aan de opleiding deelnemen die in mei 2011 aanvat. • Overlegplatform slachtofferbejegening Elke drie maanden is er een overleg met alle verantwoordelijken voor de slachtofferbejegening van het arrondissement HalleVilvoorde. Projecten worden uitgewerkt (vb intrafamiliaal geweld), opleidingen worden besproken, … • Welzijnsteam Viermaal per jaar is er overleg tussen het parket Brussel, de Sociale Dienst Groot Eiland Brussel en de slachtofferbejegenaars van de 12

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


lokale politie van Grimbergen, Vilvoorde-Machelen, WezenbeekOppem-Kraainem, Kastze en CSD Asse. Er worden besprekingen en voorstellen voor de arrondissementele raad gedaan en er is overleg tussen verschillende diensten.

5. Samenwerkingsverbanden De politie Grimbergen heeft diverse samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De belangrijkste worden hieronder opgesomd. • Protocol federale politie met NMBS en De Lijn Reeds in 2004 sloot de federale regering een overeenkomst met de NMBS om het woon-werkverkeer per trein voor politiepersoneelsleden gratis te maken. Voor De Lijn gold dit principe zelfs al vanaf 2003 voor de operationele personeelsleden en later is dit ook uitgebreid naar CALOG personeel. •

Lokaal charter tussen politie Grimbergen en De Lijn Vlaams Brabant In het raam van het project ‘Veilig op de weg’ van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Vlaams Minister van Mobiliteit onderschreef de politie in 2007 een charter met De Lijn. Daarin werden volgende thema’s aangehaald: - Samenwerking op de buslijnen - Ondersteuning bij controle en “vooraan opstappen” - Controles op misbruik van de bushalte en -baan - Doorstroming openbaar vervoer - Aanwezigheid van de politie op de bus en de stelplaats te Grimbergen

-

Snelle tussenkomst uitwisseling

bij

problemen

en

informatie-

• Samenwerkingsprotocol dispatching Het CIC5 Vlaams-Brabant Leuven ontvangt alle oproepen 100-101 voor de provincie Vlaams Brabant. Op basis van het interventiebeleid van de zone werden afspraken rond dispatching van oproepen gemaakt. Een duidelijke afbakening van de taken en/of verantwoordelijkheden, een degelijk informatiebeheer en doorstroming en een zo groot mogelijke veiligheid van de politieambtenaren op het terrein is het doel van deze samenwerking. De politie Grimbergen kiest ervoor om iedere oproep zo snel mogelijk te beantwoorden, zodoende dat er geen wachtrijen van oproepen ontstaan. De eerste interventieploeg wordt gedispatched door CIC Leuven. Op het ogenblik dat deze ploeg bezet is en een tweede oproep binnenkomt, wordt de tweede ploeg door de lokale dispatching gestuurd en opgevolgd. De politie Grimbergen heeft een personeelslid in het CIC waarvoor wij per trimester van de federale overheid de loonkosten terugvorderen.

5

CIC= communicatie- en informatiecentrum 13

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


• Afdelingen naar AIK Asse Tussen de lokale korpsen van het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn er financiële afspraken gemaakt voor wat betreft de afdelingen naar het AIK6 Asse. • Interne postbedeling Alle korpsen van het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben met de politie van Vilvoorde-Machelen een afspraak om de interne post tussen de korpsen onderling en parket rond te dragen. De politie van Vilvoorde-Machelen stelt hiervoor een personeelslid ter beschikking die de dagelijkse postronde doet. . • Controles zwaar vervoer De politiekorpsen van Vilvoorde-Machelen, Kastze, Zaventem en Grimbergen maakten onderling afspraken inzake controles zwaar vervoer. Bij grote acties wordt bijstand aan personeel en kennis geleverd. Hierdoor wordt vermeden dat elk korps specialisten terzake dient op te leiden. In 2009 werd deze samenwerking voorlopig stilgelegd omwille van gebrek aan personeel in onze bestuurlijke dienst.

6

AIK= algemeen informatie kruispunt (Dit is de plaats waar de informatie van de verschillende zones wordt samengebracht met de bedoeling om verbanden te leggen. 14 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren en bij te stellen.

Medewerkers zijn er voor de organisatie, organisatie is er ook voor de medewerkers.

maar

de

Medewerkers worden niet als middelen beschouwd.

1. Personeelsformatie Volgens het KB van 5 sept 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie worden de minimumnormen vastgelegd voor de lokale politie Grimbergen namelijk 61 politieambtenaren en 5 CALOGpersoneelsleden. De aanvankelijke personeelsformatie werd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2005 uitgebreid tot volgende personeelsformatie: - 5 officieren, 14 hoofdinspecteurs, 47 inspecteurs en 6 agenten - 10 caloggers en 1.5 onderhoudspersoneel

van 1 december 2006 tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie. Als gevolg van voorgaande uitbreidingen werd bij KB van 19 maart 2008 de minimumnorm opgetrokken tot 72 operationelen. In de gemeenteraad van 27 mei 2010 werd het kader nogmaals uitgebreid met drie inspecteurs met als specifieke taak het uitvoeren van de gerechtelijke opdrachten gegeven door de Parketten van de Procureur des Konings. Het organogram wordt weergegeven als bijlage 1.

De gemeenteraad van 25 oktober 2007 vervolledigde dit kader met 4 bijkomende caloggers als gevolg van de ministeriĂŤle omzendbrief 15 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


2. Opleidingen personeel De politie Grimbergen investeert ruim in de opleiding van haar personeelsleden. Volgende opleidingen werden voor elke medewerker van de zone georganiseerd: - 20 en 27/05/2010 ‘omgaan met diversiteit in een multiculturele samenleving’; - 7/10/2010 en 14/10/2010 ‘burgerlijk recht’ - Twee sessies ‘stoppen met roken’ (door premed) in oktober. Omwille van organisatorische redenen is één van de twee sessies uiteindelijk doorgegaan in januari 2011. Verder zijn er nog individuele opleidingen gevolgd zoals: - Verhoortechnieken, huiszoeking en inbeslagname - Bestuurlijke aanhoudingen - Valse en vervalste documenten - Wegwijs in vreemdelingenwetgeving, vreemdelingen en documentencontrole - 2 personen volgden de opleiding ‘geweldsbeheersing zonder vuurwapen’ met de bedoeling om lesgever te worden in de eigen zone. Alle gevolgde opleidingen worden gecentraliseerd in een databank. De opvolging van uren opleiding in het raam van een loonsverhoging gebeurt door deze databank.

3. Interne communicatie In een politiezone waar verschillende taken vervuld dienen te worden en waarbij niet iedereen op hetzelfde ogenblik aan het werk

is, is het nodig om informatie op een gestructureerde manier te verspreiden. Dit gebeurt op verschillende wijzen en momenten. Naast het interne mailsysteem, wordt er nog dikwijls schriftelijke en mondelinge informatie uitgewisseld, zowel top-down als bottom-up. De onderlinge infoverspreiding is van vitaal belang en een goede informatiestroom is een teken van goede werking van de organisatie. • Interne mail Een intern mailsysteem maakt het mogelijk om op een vlotte manier mails binnen de zone te verspreiden. Hetzelfde mailsysteem biedt ook de mogelijkheid om binnen een politieomgeving met leden van andere zones te communiceren. • Mededelingen Opleidingen, tactische info, de officieren van wacht, de uitbetalingen van de overuren,… kortom alles wat met het werk an sich te maken heeft, wordt wekelijks uitgehangen op de prikborden op de tussenverdieping in het commissariaat. Meestal wordt er dan nog een email rondgestuurd om aandacht te vragen voor een nieuw bericht, zodat verdere uitleg kan bekomen worden in de papieren versie op het prikbord. Al wat collegiale aangelegenheden betreft zoals foto’s, geboortes, sportevenementen, … worden op het prikbord in de keuken uitgehangen. • Briefings In 2008 werd er gestart met operationele briefings bij aanvang van de dienst. Deze briefings gaan vier maal per dag door zodat elk personeelslid dat zijn dienst aanvat of recent heeft aangevat op de hoogte wordt gebracht van de lopende zaken en van de uit te voeren taken. Sinds 2009 maakt onze zone gebruik van een briefingtool, op wekelijkse basis aangeleverd door CSD Asse. Eigen nuttige 16

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


informatie voor de zonewerking kan hieraan toegevoegd worden. De briefingtool loopt automatisch op elk computerscherm bij aanloggen van het personeel. • Basisoverlegcomité Het Basisoverlegcomité is het overleg waar de overheid en de vakbonden rond de tafel zitten om zaken op een constructieve manier te bespreken. Hiervoor is overleg voorzien via het syndicaal statuut. In 2010 kwam het Basisoverlegcomité tweemaal samen. Volgende punten werden besproken: - bespreking van het jaarverslag 2009 en het jaaractieplan 2010 van de interne preventiedienst. - Verlenging van de uitbreiding van de nachturen. - Uitbreiding van het operationeel kader - Herverdeling van taken en uurregeling vanaf 2011. - Resultaten van de mobiliteit. - Stand van zaken nieuwbouw.

Op 4 juni 2010 werd in samenwerking met de diensten van de 10 Groep CIS van het Belgisch leger de tweejaarlijkse teambuildingsdag georganiseerd. Op de terreinen van de legerbasis in Leopoldsburg werd er de ganse dag afwisselend een hindernisparcours, een mountainbikeparcours en een oriëntatieloop afgewerkt onder leiding van de sportmonitoren van de Groep 10 CIS. Onder de middag zorgden onze gastheren voor een broodjesmaaltijd aan een zeer democratische prijs. De dag werd na een verkwikkende douche afgesloten met een barbecue. De kosten van verplaatsing, middagmaal en barbecue werden door de zone gedragen. De niet-deelnemers aan deze dag zorgden samen met de collega’s van KLM, Kastze en Vima voor de veiligheid op het thuisfront.

• Personeelsfeest De traditionele nieuwjaarsreceptie ging door eind januari. In de voormiddag gaf de korpschef een speech en werden korpsgerelateerde zaken besproken. In de namiddag werd er geopteerd voor een quiz, waarbij de deelnemers in willekeurige ploegen werden onderverdeeld, waardoor ook een stuk aan teambuilding werd gedaan. ’s Middags werden broodjes voorzien en in de late namiddag tijdens de receptie hield de burgemeester, in het bijzijn van de schepenen, nog een toespraak. •

Teambuilding

17 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


4. Preventie, bescherming en welzijn op het werk • Preventieadviseur Maandelijks komt er een preventieadviseur van Haviland langs om de arbeidsomstandigheden te bespreken in de politiezone. Hiervan wordt dan een verslag opgesteld. Aan de hand van een handig overzicht worden de nog te nemen maatregelen besproken. • Arbeidsongevallen In 2010 werden 12 arbeidsongevallen gemeld. Dit had 14 dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Daarnaast werden er nog 9 maanden afwezigheid van een inspecteur geregistreerd voor een val op weg naar huis. Dit ongeval deed zich voor in 2009 en is door een herval(?) nog steeds niet volledig afgehandeld.

• Dienst intern toezicht De dienst intern toezicht wordt waargenomen door een officier, tevens diensthoofd van de recherche. Deze officier, als afgevaardigde van de korpschef, bewaakt de professionele deontologie. Hij onderzoekt in opdracht van de korpschef zowel structureel als individueel of er tekortkomingen zijn in het korps. De dienst intern toezicht heeft dan ook een ruime en specifieke bevoegdheid om onderzoeken te doen op het vlak van tucht. Een bijkomend luik is dan ook dat burgers klachten kunnen neerleggen tegen politieambtenaren. De dienst intern toezicht kan dan een neutraal onderzoek verrichten en dit overmaken aan de tuchtoverheid die vervolgens een beslissing kan nemen.

• Vertrouwenspersoon Elke politiedienst dient te voorzien in een vertrouwenspersoon die als tussenpersoon kan optreden bij problemen zoals pesten op het werk of andere onderlinge conflicten. Er werden in 2010 geen dossiers opgesteld.

18 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


MANAGEMENT VAN MIDDELEN De manier waarop vanuit strategie en beleid de beschikbare middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficient uit te voeren.

Hieronder valt ook de manier waarop samengewerkt wordt met leveranciers en partners, om de toegevoegde waarde in de keten te vergroten.

1. De begroting

2. Verkeersveiligheidsovereenkomst

Gewone dienst personeelskost werkingskost andere totaal Gemeentelijk aandeel

begroting 2010 4.545.300,90 730.155,09 7.000,00 5.282.455,99 3.346.467,05

Buitengewone dienst Investeringen Gemeentelijk aandeel

begroting 2010 140.000,00 140.000,00

Zoals de vorige jaren kon de politie ook in 2010 aanspraak maken op een toelage uit het verkeersveiligheidsfonds ten bedrage van 337.370 Euro. EĂŠn van de projecten die hiermee werd bekostigd betreft de aanwerving van een bediende met de specifieke opdracht het GIS-systeem conform de bestaande verkeerssignalisatie aan te passen.

3. Overheidsopdrachten en raamcontracten Voor aankopen gaan we na of de federale politie reeds een markt geopend heeft waarvan ook de lokale politie mag gebruik maken of dat er via deze federale politie raamcontracten (vb ICT-materiaal) werden onderhandeld. Reden van deze werkwijze is de grote prijsverschillen die de federale politie kan bedingen door de hoeveelheid. 19

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Ingeval er materialen of diensten moeten worden aangeschaft waarvoor geen aanbesteding werd gedaan door de federale politie, gaan we zelf over tot het opstellen van lastenboeken of de vraag tot prijsoffertes waarbij ook de lokale handelaars worden aangeschreven.

4. ICT Hieronder volgt een overzicht van het aanwezige ICT- materiaal in onze zone. PC's

Totaal aantal PC's type van PC vaste posten draagbare PC's (laptops)

59 55 4 delete

ISLP PC aansluitin gen Internet

Aantal PC's met ISLP-aansluiting

Totaal aantal internet-lijnen in de zone Totaal aantal PC's aangesloten op het internet

5. Gebouw Voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat werd begin 2009 na openbare aanbesteding een ontwerper aangeduid. De ontwerpschetsen, definitieve plannen en kostenraming werden door de gemeenteraad goedgekeurd. Eind 2009 werden de werken toegewezen aan het aannemersbedrijf N.V. Vanderstraeten die in maart 2010 startte met de bouw en de volledige afwerking in 240 werkdagen zou moeten klaren. Op 16 juni 2010 werd overgegaan tot de eerste steenlegging. Op dat ogenblik was de ruwbouw van de kelderverdieping reeds voltooid.

6. Materiaal

44 1 11

Verder is er 1 server voor ISLP, 1 server voor ISLP-admin, 1 server voor Questys, 1 server voor EDL en 1 server voor het archief (Nashuatec).

• Radio’s De zone beschikt over: - 4 radio’s geïnstalleerd in een voertuig, model Cleartone CM9000 - 48 draagbare radio’s, model MTH800 - 2 vaste radiostations, 1 Cleartone CM9000 en 1 Nokia TMR880

-

• Individuele uitrusting rubberen laarzen slagwapens + houders individuele draagtassen voor radio’s fietstassen tbv wijkdienst

20 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


• Voertuigen De zone beschikt over 16 wagens: 4 combi’s, 1 monovolume, 7 patrouillevoertuigen, 3 anonieme wagens waarvan 1 uitgerust voor snelheidscontroles en 1 materiaalwagen. Daarnaast beschikt de zone over 2 motorfietsen 125cc, 2 elektrische bromfietsen, 1 bromfiets op benzine en 9 fietsen. In 2010 werden vier nieuwe voertuigen aangekocht in vervanging van oudere voertuigen. - Nissan Qashqai voor de recherche -

VW Transporter voor de interventiedienst

-

Twee skoda’s Fabia voor de wijkdienst

• Andere Sonometer tbv milieuambtenaar

21 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


MANAGEMENT VAN PROCESSEN De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, teneinde haar doelen te realiseren.

Aandacht is nodig voor de specifieke eisen en mogelijkheden van de professional: het type medewerker dat met kennis van zaken en ervaring vaak autonoom moet (kunnen) handelen.

1. Basisfunctionaliteiten De bevolking heeft recht op een “gelijkwaardige minimale dienstverlening”. Om deze dienstverlening te bekomen stelde het KB van 17 september 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie dat er minstens zes basisfunctionaliteiten dienen uitgebouwd te worden. Bovendien wordt sedert 2006 een zevende basisfunctie gesuggereerd. Zij zullen hierna kort worden weergegeven. 1. Wijkwerking Grimbergen is opgedeeld in negen wijken, zijnde 5 wijken in Strombeek-Bever, 2 wijken in Grimbergen-centrum, 1 wijk Borgt Verbrande Brug-Populierendal en 1 wijk Beigem – Humbeek. De taken van een wijkinspecteur bestaan uit bevolkingsonderzoeken, deurwaardersbijstand, afwezigheidstoezichten, herbezoek bij

slachtoffers van inbraken( 234 bezoeken in 2010) , burengeschillen, toezicht op het politiereglement, schooltoezicht, … Het is duidelijk dat bij deze taken de aanspreekbaarheid een belangrijke factor is. Daarom verplaatsen de wijkinspecteurs zich voornamelijk met traag vervoer. 2. Onthaal Het commissariaat in Grimbergen is 24 op 24 open, zodat burgers er dag en nacht terecht kunnen. Het onthaal wordt bemand door vijf leden van het administratief en logistiek kader die dagelijks tussen 7 uur en 22 uur instaan voor het telefonisch onthaal en de baliewerking. Zij dispatchen de lokale ploegen en staan ook in voor het inschrijven van de processen-verbaal van waarschuwing afkomstig van andere politiezones.

22 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


3. Interventie De functie interventie wordt uitgevoerd door 32 inspecteurs en 8 hoofdinspecteurs (bij volledige bezetting van het kader), opgedeeld in 8 ploegen, onder leiding van een commissaris. Ze geven gehoor aan elke oproep tot politiebijstand en zij staan in voor het leveren van personeel bij acties, zowel gerechtelijk als verkeer, de diensten justitiepaleis, hycap ( = steun aan de federale politie), bewaking van gevangenissen (ingeval van staking), bijstand aan andere zones en het afwerken van kantschriften. Voor dit laatste item werd aan iedere ploeg een wijk toegewezen. Hierdoor wordt deze ploeg ook gekoppeld aan een wijkwerker wat de integratie, samenwerking en wederzijds respect bevordert. Tussen 7 en 22 uur zijn er minimaal twee interventieploegen beschikbaar, tijdens de nacht is er één ploeg beschikbaar met uitzondering van vrijdag en zaterdagnacht waar steeds getracht wordt om een tweede ploeg te hebben. Hiervoor worden de hoofdinspecteurs OGP ingeschakeld. Deze ploegen werken in een vast uurschema dat een 8wekenregeling bevat. Hierdoor, bij onvoorziene omstandigheden niet te na gesproken, kan iedereen lang op voorhand zijn dienst nagaan, wat het sociale leven ten goede komt. Dit wordt ook door het personeel als zeer positief ervaren. Er is steeds een permanentie van hoofdinspecteurs, officier van gerechtelijke politie, tussen 7 en 22 uur op het commissariaat. Nadien zijn zij bereikbaar en terugroepbaar. Eén commissaris, officier van bestuurlijke politie, is eveneens bereikbaar en terugroepbaar.

4. Slachtofferbejegening Deze functie wordt uitgevoerd door 9 operationele personeelsleden die deel uitmaken van de diensten wijk en interventie . Zij worden begeleid door een hoofdinspecteur die instaat voor de permanentieregeling. Binnen de zone is er minimaal één slachtofferbejegenaar, hetzij aanwezig op dienst hetzij bereikbaar en terugroepbaar. Daarenboven kan er in noodsituaties nog beroep gedaan worden op twee opgeleide personeelsleden die niet in deze beurtrol betrokken zijn. De hoofdinspecteur maakt tevens deel uit van het bovenzonale netwerk van slachtofferbejegenaars en is tevens gespecialiseerd in videoverhoor van minderjarigen. 5. Lokale opsporing en lokaal onderzoek De lokale recherche bestaat uit drie inspecteurs, twee hoofdinspecteurs en één commissaris. Hierdoor voldoen we aan de minimale norm van 7 procent op het effectief operationeel kader. De commissaris staat ook in voor de functie “Intern toezicht”. De leden van de recherche zijn in een beurtrol bereikbaar en terugroepbaar. Zij werden tevens individueel aan twee wijkteams (zie interventie) gekoppeld wat de opvolging van onderzoeken betreft. De recherche staat in voor de sporenopname bij inbraken wat ook de samenwerking met de interventiedienst bevordert. 6. Openbare orde De dienst openbare orde en de dienst verkeer zijn in één dienst geïntegreerd. De dienst bestaat momenteel uit één commissaris, één hoofdinspecteur, één inspecteur en één agent. Het personeelskader 23

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


voorziet echter twee inspecteurs en zes agenten van politie. Dit betekent dat de bestuurlijke dienst onderbemand is en dit reeds gedurende geruime tijd. Inspanningen om dit tekort op te vangen hadden tot nu toe geen resultaat. Bij grootschalige evenementen en acties wordt deze dienst versterkt vanuit de interventie- en wijkdienst en sporadisch door de recherche. Op het vlak van de gehypothekeerde capaciteit ( =steun aan de federale politie) deed en doet de zone grote inspanningen. Vijf hoofdinspecteurs en achttien inspecteurs werden voorzien van de nodige uitrusting. Zes inspecteurs volgden reeds de opleiding maar werden nog niet uitgerust. Op deze manier wordt er voldoende ruimte geschapen om zonder de eigen interventieregeling in het gedrang te brengen, aan de vraag tot hycap te kunnen voldoen.

7.

Verkeer

Deze functie maakt deel uit van de functie openbare orde. Er werd één lid van het administratief en logistiek kader aan de dienst toegevoegd. Zij houdt zich bezig met de administratie rond de processen-verbaal van bemande en onbemande camera’s en de opvolging van de onmiddellijke inningen terzake. De dienst staat ook in voor de aflevering en opvolging van de vergunningen ‘bezetting openbare weg’ en voor de opvolging van het plaatsen van signalisatie wegenwerken door aannemers.

2. Ondersteunende processen • Technisch beheer Er wordt van elke zone verwacht dat zij voorziet in een technisch systeembeheerder, deel uitmakend van het administratief en logistiek kader. Hij ondersteunt de functioneel systeembeheerder. Hij staat in voor de aankoop, de plaatsing en opvolging van de hardware. Hij is het aanspreekpunt bij technische problemen en heeft bij het oplossen van deze problemen in 2010 reeds duidelijk zijn meerwaarde bewezen. Gezien de snel ontwikkelende informatica is hij genoodzaakt zich continu bij te scholen. • Functioneel beheer Bij de verdere uitbouw van het ISLP systeem7 is voorzien dat elke politiezone een functioneel beheerder heeft. Gezien de aard van het werk is deze taak weggelegd voor een operationeel medewerker, bij voorkeur behorend tot het middenkader. Hij zorgt voor de installatie van de nodige software, ontwikkelt basisdocumenten en functionele documenten die nodig zijn voor de goede werking van het ISLP systeem. Hij geeft ondersteuning en opleiding voor het verzamelen van nuttige informatie en het aanmaken van de processen-verbaal. Hij zorgt voor dagelijkse informix en back-ups, onderhouden en beheren systeempaswoorden. Na controle van de processen verbaal zorgt hij samen met zijn collega’s van het zonaal informatiebureau voor de doorstroming van de informatie naar de nationale databanken. De informatie wordt op gepaste wijze bijgehouden. Processen verbaal worden ingescand 7

Integrated System for Local Police 24

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


zodat elke politieambtenaar van op zijn eigen werkplek in staat is om documenten op te roepen. Ook belangrijke omzendbrieven of aanbevelingen door het college van Procureurs-Generaal zijn door iedereen consulteerbaar. • Steundienst De steundienst staat onder leiding van de beleidsmedewerker en bestaat uit drie delen: het secretariaat, de personeelsdienst en de logistieke dienst. Het secretariaat staat in voor de in- en uitgaande briefwisseling, de archivering, het inbrengen van de dienstprestaties en de financiÍle zaken.

De personeelsdienst bekommert zich om alles dat met het statuut, de lonen, arbeidsongevallen, e.d. te maken heeft. De logistieke dienst staat in voor de aankopen, de gebouwen, het onderhoud, het voertuigenpark, welzijn op het werk, verzekeringsdossiers ‌ Een van de medewerkers van de steundienst staat ook in voor de technopreventieve adviezen. De steundienst bestaat uit 10 medewerkers van het administratief en logistiek kader. Zij zijn bereikbaar binnen de kantooruren.

25 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


RESULTATEN BIJ DE MEDEWERKERS

In hoeverre levert de organisatie een toegevoegde waarde voor de medewerkers, qua verwachtingen, inzet en betrokkenheid.

1. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In oktober 2009 werd voor de vierde maal een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen bij de medewerkers van de zone. De verwerking van de resultaten gebeurde door de federale politie. Uit onderstaande tabel blijkt dat communicatie en logistieke steun nood hebben aan betere opvolging. De resultaten van het MTO werden ter bespreking voorgelegd op de nieuwjaarsreceptie 2010. Op basis van die besprekingen werden prioriteiten vastgelegd die in de nabije toekomst aangepakt zullen worden. De inbreng van het beleidsondersteunend team zal hier een belangrijke rol spelen.

PZ Grimbergen – DASHBOARD MEDEWERKERTEVREDENHEID November 2009 {december 2007} [november 2005] (december 2003)

26 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


COMMUNICATIE

KORPSLEIDING

WERKING DIENST

WERKOMGEVING

6,4

6,3

{6,7} [6,7] (5,3)

{6,6} [6,7] (6,2)

MT

6,6

7,4

{6,3} [6,4] (3,9)

{7,5} [7,3] (7,1)

7,3 {7,5} [7,4] (5,9)

6,8 {6,9} [6,9] (5,6)

6,9

LOG. STEUN

ADM. STEUN

7,0

7,4 {7,8} [7,6] (6,6)

PROCEDURES

{7,0} [7,0] (5,8)

6,5 {6,6} [6,5] (5,6)

MOTIVATIE

NUT

6,2 {6,9} [6,4] (7,7)

HRM

{6,9} [6,8] (5,1)

Leiding geven 7,5

27 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Afwezigheden

Aantal dagen onbeschikbaar personeel/afwezigheid door Ziekte Baaldagen Arbeidsongeval Zwangerschap Omstandigheidsverlof 8 Uitzonderlijk verlof Bloedgift Syndicaal verlof

2. Personeelsverloop

2006

2007

2008

2009

738 3 72 0 29 4 42 0

886 2 104 5 42 20 33 2

663 1 307 79 110 31 50 9

938 7 391 255 88 137 45 10

2010

Wat betreft het personeelsverloop konden we de positieve lijn van het verleden niet volledig doortrekken. Er werden twee nieuwe aspirant-agenten, vier inspecteurs, en twee caloggers aangeworven. Eén hoofdinspecteur en één inspecteur gingen met pensioen, vier inspecteurs en één agente verlieten het korps via mobiliteit, terwijl twee gesco’s ontslag namen. Het korps kon tevens beroep doen op één hoofdinspecteur en drie inspecteurs van de federale politie die via detachering vanaf oktober de openstaande betrekkingen in de interventiedienst opvulden.

885 5 273 110 73 124 58 18

In 2010 betekenen de afwezigheidscijfers 3,36 % ten overstaan van de brutocapaciteit, terwijl het arrondissementeel gemiddelde 4,98% bedraagt. Als we de totale onbeschikbaarheid van personeel bekijken, dus ziekte, wettelijk en ander verlof samen dan komen we tot 22,16% ten overstaan van onze brutocapaciteit.

8

Uitzonderlijk verlof is sociaal verlof en borstvoedingsverlof. 28

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


RESULTATEN BIJ DE KLANTEN EN LEVERANCIERS EN PARTNERS

DE POLITIE ALS PARTNER IN DE VEILIGHEIDSKETEN

In welke mate voldoet de organisatie aan de verwachting van de klant, hoe sterk is de positie tov. concurrerende organisaties en hoe waarderen en ervaren partners en leveranciers de relatie met uw organisatie.

1. Klachten • Officiële klachten De officier van intern toezicht kreeg 11 officiële klachten ter behandeling, waarvan 5 naar aanleiding van een brief van klagers en 6 via het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Deze klachten gingen in alle gevallen over het functioneren van individuele personeelsleden bij tussenkomsten van de politie. De klachten werden behandeld. In geen enkel van de gevallen kon een fout van de betrokken politieambtenaar worden aangetoond. Er werd in 2010 dan ook geen enkel tuchtdossier opgestart. • Andere klachten Niet alle klachten worden via Comité P naar voren gebracht. Het gebeurt wel eens dat de bevolking een brief of email stuurt om haar ongenoegen duidelijk te maken. Ook de gemeente ontvangt dergelijke klachten en indien het een politiematerie betreft, wordt

dit steeds aan ons overgemaakt. Wij proberen hier zo passend mogelijk gevolg aan te geven. Indien wij geen bevoegdheid hebben in een bepaalde materie, maken wij de grieven over aan de bevoegde diensten.

2. Felicitaties Gelukkig zijn er ook andere brieven en emails waarin personeelsleden individueel of collectief bedankt worden wegens een snelle interventie of een goede afhandeling. De inspecteurs worden individueel op de hoogte gebracht van dergelijke felicitaties.

29 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


RESULTATEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ

Wat hebben de inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen opgeleverd.

Mogelijke invalshoeken zijn milieu, werkgelegenheid, opleiding, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid.

1. Externe communicatie Ieder diensthoofd speelt zijn relevante informatie door aan de lokale persverantwoordelijke, tevens diensthoofd interventie. Deze heeft de bevoegdheid om te communiceren met de pers en dit in samenspraak met het parket van de Procureur des Konings en de korpschef. • Website Sinds 2008 heeft de politie van Grimbergen haar eigen website: www.politiegrimbergen.be. Op de website worden informatieve aankondigingen geplaatst zoals - aankondigingen voor snelheidscontroles; - de resultaten van de aangekondigde snelheidscontroles; - de resultaten van speciale gerechtelijke of verkeersacties; - persmededelingen ivm belangrijke tussenkomsten;

- aankondigingen van wegomleidingen; - openstaande aanwervingen. Naast deze wisselende informatie is de site onderbouwd met vaste informatie betreffende de lokale zone evenals informatie die wordt aangeleverd via de federale politie.

• Gemeentelijk informatieblad Om tegemoet te komen aan de doelstelling (in het zonaal veiligheidsplan ) betreffende de verbetering van de externe communicatie publiceert de politie sinds begin 2009 artikels in het gemeentelijk informatiemagazines. Volgende onderwerpen kwamen reeds aan bod: - Preventie in een bestaande woning; - overzicht van de cijfers inzake snelheidscontroles – zwaar vervoer en alcoholcontroles; 30

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


-

beplantingen, hagen en struiken; sluikstorten verboden en strafbaar; opgelet voor valse agenten; opgelet voor skimming; eerste steen van het nieuw politiecommissariaat gelegd; geluidsoverlast; op pad met de interventie; speekseltesten tegen drugs in het verkeer; …

2. Bijzondere inspanningen naar de maatschappij toe • Mega-project Het M.E.G.A.-project kadert in de algemene preventie gericht op het promoten van “gezond gedrag” en het maken van “gezonde keuzes”, met als doelgroep de leerlingen van het laatste jaar van het basisonderwijs. Tevens is het project ook gericht op het creëren van overleg- en communicatiekanalen tussen de onderwijsgevenden, de lokale hulpverleningsinstanties (CLB), de justitiële diensten (politie) en de ouders. Deze sessies worden begeleid door specifiek bijgeschoolde M.E.G.A.-agenten , de CLB-begeleider en de leerkrachten. De inhoud van het project wordt opgehangen aan 10 “ kapstokken” die, verspreid over een gans schooljaar, worden uitgediept : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jouw eigen veiligheid; Gebruik en misbruik van genotsmiddelen; Omgaan met druk; Bouwen aan je eigen persoon; Assertiviteit ... een antwoordstijl; Stress ... hoe ga je ermee om ?

7. Misverstanden, woordenwisselingen en ruzies; 8. Invloed van de media; 9. Het inschatten en nemen van risico’s; 10. Alternatieven Tijdens het schooljaar 2010/2011 nemen binnen de gemeente Grimbergen 264 leerlingen, verspreid over 14 klassen en 9 scholen, deel aan het project.

• Gordeldracht: Campagne “Bij mij ben je veilig” Op 29 januari 2007 werd in het Leuvens provinciehuis een campagne voorgesteld om de Vlaams Brabanders aan te zetten steeds de gordel te dragen in de auto. Hierbij werden de korpschefs opgeroepen om controles op de gordeldracht te houden. Deze in 2007 gestarte campagne werd in 2008, 2009 en 2010 verder gezet zowel op preventief als op repressief vlak. Als bijdrage aan de Provinciale gordelactie en de acties van het BIVV ( Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid) heeft de politiezone Grimbergen op verschillende druk bezochte plaatsen van de gemeente een visuele controle uitgevoerd naar het al dan niet dragen van de veiligheidsgordel. Al wie betrapt werd kreeg de keuze: ofwel kreeg de overtreder een boete ofwel kon hij een didactische film bekijken in het politievoertuig. De meeste bestuurders kozen ervoor om de educatieve film te bekijken.

• Preventie diefstal: Technopreventief advies In 2010 werd gestart met een technopreventief adviseur. Een lid van het calogpersoneel volgde eind 2009 de Provinciale opleiding en slaagde in de daaraan verbonden proeven. De adviseur was aanwezig op “Goesting in Grimbergen” waar hij aan het publiek heel wat hulpmiddelen ter beveiliging tegen inbraak in woning verduidelijkte. Verder werden 212 technopreventie folders 31

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


toegestuurd aan personen die van de gemeente een bouwvergunning verkregen. Een van de taken van deze preventieadviseur is de burgers raad geven in verband met het verbeteren van de beveiliging van hun woning en het opsporen van de zwakke plekken die de kandidaat inbreker zijn “taak� vergemakkelijken. In het kader hiervan legde hij 24 huisbezoeken af in 2010. Ondanks de promotie die hieromtrent gevoerd wordt lijkt het bestaan van deze dienst weinig gekend te zijn bij onze bevolking.

32 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


BESTUUR EN FINANCIERS

Bestuur en financiers vormen zich een oordeel over de totale prestatie van de organisatie met de nadruk op het behalen van de strategische doelstellingen, het financiële rendement op het geïnvesteerde vermogen en de kwaliteit van het management.

1. Financiële resultaten De financiële resultaten geven weer hoe de politiezone omgaat met haar financiële middelen. We maken een opsplitsing tussen gewone en buitengewone dienst. De gewone dienst bevat de loonkosten en de werkingskosten terwijl de buitengewone dienst de middelen voor de aankoop van materialen bevat. Voor aankopen in buitengewone dienst met een kostprijs onder de 5500 euro dient toestemming van het college gevraagd te worden. Overschrijden de uitgaven het bedrag van 5500 euro, dan dient tevens de gemeenteraad zijn akkoord te geven. Gewone dienst personeelskost werkingskost andere totaal Gemeentelijk aandeel Buitengewone dienst Investeringen Gemeentelijk aandeel

Begroting 2008 4.475.657,00 659.765,00 121.251,85 5.256.673 3.234.485,55 Begroting 2008 178.800,00 178.800,00

Rekening 2008 4.081.762,72 472.978,43 40.891,81 4.595.632,91 2.788.797,02 Rekening 2008 97.521,36 97.521,36

Begroting 2009 4.793.393,92 723.394,56 7000,00 5.523.788,48 3.489.892,32 begroting 2009 110.000,00 110.000,00

Rekening 2009 4.338.640,95 488.394,83 3.724,00 4.830.759,84 2.388.643,72 Rekening 2009 94.480,23 94.480,23

Begroting 2010 4.545.300,90 730.155,09 7.000,00 5.282.455,99 3.346.467,05 Begroting 2010 200.000,00 200.000,00

Rekening 2010 4.233.901,54 538.614,67 107,91 4.772.624,12 2.928.403,80 Rekening 2010 169.320,83 121.277,66 33

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


2. Operationele resultaten 9

Totaal # feiten Arro Arro gemiddelde Eigen politiezone

Aantal geregistreerde feiten Voor de geregistreerde feiten telt elk feit mee, zowel gerechtelijk als bestuurlijk, dus niet alleen de criminele feiten, maar ook bv verlies van een identiteitskaart of ander voorwerp, zelfmoord enz. geregistreerde feiten 3000

60.739 4.049 2.976

62.284 4.152 2.666

61.965 58.735 4.131 3.916 2.663 2.419

Als we louter de gerechtelijke feiten die zich in de politiezone voordeden in 2010 bekijken dan stellen we een daling van 4,9% vast ten overstaan van 2009. Dit komt overeen met 95 feiten. Met andere woorden er is slechts een klein gedeelte van de daling toe te schrijven aan een daling van de gerechtelijke feiten. De dalende trend in het arrondissement is wat groter (8,3%) dan in onze zone.

2500 2581

2976

2666

gerechtlijke feiten 2663

2000

2419

2500 1500

Reeks1

2000 1000

1500 500

1953

2217

1939

1931

1836

2006

2007

2008

2009

2010

1000 0 2006

2007

2008

2009

2010

500

Dit betekent een daling van 9,2% of 244 feiten ten opzichte van het vorige jaar. Als we het arrondissementeel gemiddelde voor de laatste 4 jaar bekijken dan stellen we vast dat de politiezone Grimbergen hier ver onder blijft. jaartal

2007

2008

2009

2010

0

Als we de spreiding per maand van de gerechtelijk feiten bekijken dan stellen we vast dat voor 2010 maart het hoogste aan feiten genereert gevolgd door april en januari. Het laagste aantal feiten werd in de maand september geregistreerd.

9

De operationele resultaten zijn te vinden in het zonaal veiligheidsbeeld 2010 opgesteld door de Federale Politie Asse, Coรถrdinatie- en Steundirectie. 34 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


maand januari februari maart april mei juni juli augustus september october november december TOTAAL

2006 175 185 208 185 157 136 155 129 137 155 146 185 1.953

2007 187 178 207 141 171 212 180 139 203 115 122 180 2.035

2008 167 118 151 160 161 175 140 211 118 182 173 160 1.916

2009 158 151 165 143 154 155 177 147 139 192 139 143 1.863

2010 180 137 199 182 157 156 131 125 122 149 153 145 1.836

wat feiten zijn waarvan (nog) geen dader gekend is terwijl anderzijds de vaststelling kan gemaakt worden dat heel wat feiten door meerdere daders gepleegd werden gezien er 343 daders gekend zijn.. 78,4% van de daders zijn mannen, terwijl 65,1% van alle daders de Belgische nationaliteit hebben. Qua leeftijd stellen we vast dat de grootste categorie van daders tussen de 20 en 30 jaar oud is terwijl 24 % jonger is dan 20 jaar. Samengeteld maken deze twee leeftijdsgroepen 53,3% van alle daders uit. Opmerkelijk is het feit dat 12,9 % van alle daders minderjarig zijn waneer ze feiten plegen. 37,5% hebben hun woonplaats binnen onze zone, terwijl een niet te onderschatten aantal daders (32%) in één van de 19 gemeenten van Brussel woont. Van 135 daders of meer dan 1/3de is de woonplaats onbekend (rondtrekkende daders?)

Daderkenmerken Voor 425 feiten zijn één of meerdere daders gekend. Dit komt overeen met 23,1 % van het totaal. Een vaststelling hierbij is dat er enerzijds heel

35 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Type feiten In onderstaande tabel wordt een typologie weergegeven van de meest belangwekkende criminele feiten die werden geregistreerd in het arrondissement. Het gaat hier dus niet meer om alle geregistreerde feiten. In de tabel worden ter vergelijking ook de drie voorgaande jaren ook getoond.

FENOMEEN

2006

2007

2008

2009

2010

300 2 0 2

277 2 1 4

186 6 0 2

214 3 2 1

194 3 1 2

55 63 3

44 64 13

33 42 17

28 58 16

23 45 14

8. Diefstallen in handelszaken 10. Diefstallen in woningen

137 291

175 295

174 243

175 286

179 300

11. Diefstallen met geweld 12. Afpersingen 13 Vandalisme

13 1 212

21 3 271

21 2 341

22 5 273

34 / 264

13a Vandalisme aan een voertuig

123 89

143 128

139 202

151 115

142 103

1. Illegale wapenhandel & wapenproductie

2

0

1

3

4

2. Illegaal wapenbezit

0

1

12

25

13

A. Diefstal 1. 2. 3. 4.

Diefstallen uit voertuigen Garagediefstallen Homejackings Carjackings

5. Voertuigdiefstallen algemeen 6. (brom)Fietsdiefstallen 7. Diefstallen gewapenderhand Cat. 1 & 2

13b. Vandalisme ander

B. Illegale wapens

36 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


C. Mensenhandel & illegale immigratie 1. 2. 3. 4.

Illegale immigranten Seksuele exploitatie Economische exploitatie Mensensmokkel

67 0 3 40

126 0 0 60

61 0 4 33

75 0 1 29

60 0 0 /

19

12

10

14

6

1.informaticacriminaliteit

/

2

10

3

9

2. betaalkaartfraude

/

2

10

3

9

0

1

1

1

1

4

16

9

14

12

0

2

1

0

0

33

58

45

23

33

1

0

0

0

1

105

113

91

86

103

161

173

131

127

157

D. Kunst- & antiekzwendel 1. Kunst- & antiekzwendel

E. Informaticacriminaliteit

F. Economische & financiĂŤle criminaliteit 1. Namaak merkproducten en inbreuk op auteursrechten 2. Valsmunterij en vervalste betaalmiddelen 3. Witwassen

G. Aantasting van de lichamelijke integriteit 1. Verdwijningen 2. Criminele ontvoeringen & gijzelingen 3. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 4. Intrafamiliaal geweld

37 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


4a. Fysisch intrafamiliaal geweld 4b. Psychisch intrafamiliaal geweld 4c. Seksueel intrafamiliaal geweld 4d. Economisch/Ander intrafamiliaal geweld

84 70

101 62

68 57

72 52

92 61

2 5

2 8

0 6

1 2

0 4

0 3

0 4

0 3

0 7

/ 1

/ 31 / /

1 38 8 0

0 33 8 5

0 37 6 3

2 11 2 3

H. Hormonen & Drugs 1. Hormonen 2. Drugs – in en uitvoer 3. Drugs - fabricatie 4. Drugs – gebruik/bezit 5. Drugs - verkoop 6. Drugs – andere

Voor de politiezone Grimbergen wordt de top 5 gevormd door: 1. Diefstallen in woningen 2. Vandalisme en vernielingen 3. Diefstallen uit/aan voertuigen 4. Diefstallen in handelszaken 5. Intrafamiliaal geweld

Voor de diepgaande analyse beperken we ons tot deze vijf fenomenen die niet alleen in de politiezone Grimbergen maar ook arrondissementeel vooraan zijn geklasseerd.

Diefstallen in woningen Het betreft alle diefstallen in woningen in enge zin. Met enge zin wordt bedoeld dat het gaat om de woning zelf en niet om de aanhorigheden zoals tuin of terras.

38 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


diefstal in woning 450 400 350 212

300 250

86

100

93

84

200

poging voltooid

150 100

191

207

2006

2007

160

200

207

2009

2010

50 0 2008

In 2010 is een stijging vast te stellen van 14 feiten(4,9%) ten overstaan van 2009. Deze stijging is zowel te wijten aan een toename van het aantal pogingen (+7of 8,1%) als aan het aantal effectieve diefstallen (+7 of 3,5%). 90% van alle diefstallen in woning werden gepleegd door middel van braak. Voor 2010 stijgt het aantal diefstallen voor het eerst in 3 jaar boven het arrondissementeel gemiddelde. In 2010 was maart de piekmaand en juli en september de dalmaanden voor de diefstallen in woningen. Vooral de woensdag leek in 2010 in trek bij inbrekers. Opmerkelijk in 2010 is dat 72,6% van de diefstallen in woning tijdens de dag gepleegd werden. De gekende daders zijn mannen (slechts ĂŠĂŠn vrouw in 2010) terwijl het aandeel van minderjarige daders op het ogenblik van de feiten sterk beperkt bleef (3), natuurlijk moet hier rekening worden gehouden met het feit dat niet alle daders van inbraken gekend zijn. Juwelen, geld en computer + toebehoren vormen in deze volgorde de top drie van gestolen goederen.

39 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Vandalisme en vernielingen Onder deze feiten vallen alle opzettelijke vernielingen, onbruikbaarmakingen of beschadigingen, zonder dat de dader het oogmerk heeft om er materieel voordeel uit te halen. Deze noemer bevat dus ook vandalisme aan voertuigen, graffiti en grafschennis. Vandalisme 350 300 250

203 140

123

200

122 ander vandalisme

113

vandalisme aan voertuig

150 100 154 50

118

138

150

142

2008

2009

2010

0 2006

2007

Wat betreft voertuigvandalisme liggen de cijfers voor Grimbergen steeds onder het arrondissementeel gemiddelde. Voor het vandalisme kennen we een daling(-13,6%)voor graffiti en voor vandalisme aan voertuig (-5,3%) tegenover 2009. Uit analyse blijkt dat deze feiten voornamelijk in de nachtelijke weekenduren gepleegd worden en dat de dader vaak niet gekend is. Slechts 17 daders werden ge誰dentificeerd voor de beide vormen van vernielingen.

40 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Diefstallen aan/uit voertuigen Het betreft gewone of zware diefstallen, met of zonder geweld, op een openbare of private plaats van voorwerpen die zich in of aan een voertuig bevinden.

diefstal aan/uit voertuig 300 54 67

250 200

51 38

38

150 246 100

poging voltooid

222 150

165

156

2008

2009

2010

50 0 2006

2007

Diefstallen aan/uit voertuig daalden in 2010 lichtjes met 10,2%. Zowel de pogingen (-25,5%) als de effectieve diefstallen (-5,5%) zijn hier verantwoordelijk voor. De cijfers voor Grimbergen liggen voor alle voorbije jaren lager dan het arrondissementeel gemiddelde. Mei was met 28 feiten de piekmaand terwijl september met 6 feiten de dalmaand was in 2010. De meeste feiten worden gepleegd op vrijdag terwijl op zaterdag het risico het minst was. Zoals in het verleden bleven de nachtelijke uren het aantrekkelijkst voor de daders. 10 daders werden ge誰dentificeerd die in totaal 19 van de 194 feiten hebben gepleegd. Ze wonen vooral in Grimbergen en Antwerpen, zijn meerderjarig met de Belgische nationaliteit. De top drie van de gestolen goederen worden gevormd door GPS, nummerplaat en autoradio, op de voet gevolgd door computer en toebehoren ervan. Een speciale vorm van diefstal uit voertuig, met name sackjacking kwam in Grimbergen in 2010 tweemaal voor. Dit is een daling met 4 feiten. 41 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Diefstallen in handelszaken Dit fenomeen staat op de vierde plaats in de top van meest voorkomende fenomenen in 2010 in de politiezone Grimbergen . diefstal in handelszaken 200 18

180

32

160 140

32

30

12

120

poging

100

60

voltooid

172

80

148

145

149

2008

2009

2010

125

40 20 0 2006

2007

De diefstallen in handelszaken bleef bijna gelijk aan 2009 . De gewone diefstallen daalden met 13 stuks terwijl de zware diefstallen met 15 eenheden stegen. De meeste diefstallen werden gepleegd in april (22 feiten), terwijl juli augustus en december het laagst scoorden.. Bij 70 feiten werden in totaal 61 daders werden ge誰dentificeerd; 60,7% van het mannelijk geslacht. Bijna de helft van de daders is jonger dan 20 jaar. 21,2% van deze daders heeft zijn woonplaats in onze zone terwijl iets meer dan de helft (54,5%) uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afkomstig is met St.Jans-Molenbeek als koploper. Bij deze percentage moet er wel rekening worden gehouden met het feit dat 33 daders geen gekende woonplaats hadden bij identificatie en dus vermoedelijk rondtrekkende daders zijn.

42 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Als we een opsplitsing maken tussen de zware en de gewone diefstallen in handelszaken dan krijgen we onderstaande grafiek. diefstal in handelszaken 200 180 52

160 140

68

75

59

74

120

zw are

100

gew one

80 60

138 102

112

118

2008

2009

105

40 20 0 2006

2007

2010

Zware diefstallen in handelszaken Onder zware diefstallen in handelszaken verstaat men de diefstallen in handelszaken met verzwarende omstandigheden. Hiertoe behoren onder andere de inbraken in handelszaken, de ramkraken en de diefstallen gewapenderhand in handelszaken. In 2009 werden voornamelijk bedrijven het slachtoffer van dit soort misdrijf.

43 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Gewone diefstallen in handelszaken Tot de gewone diefstallen in handelszaken behoort het shopliften; het is een diefstal in een handelszaak zonder verzwarende omstandigheden. In 2010 is het aantal gewone diefstallen in handelszaken gedaald met 11% of 13 feiten. was de piekmaand en augustus de dalmaand voor de diefstallen in handelszaken in de politiezone Grimbergen.. Over de verschillende jaren valt geen trend te ontwaren. Zoals steeds waren de warenhuizen het meest geviseerde doelwit van de daders. Februari

Het uur waarop de feiten zich voordoen kent een tegengesteld patroon: zware diefstallen worden vooral tijdens de nachtelijke uren en de late avond gepleegd, terwijl de gewone diefstal voornamelijk tussen 12 en 18 uur worden gepleegd. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de openingsuren van de warenhuizen en de aanwezigheid van personeel tijdens de daguren in de bedrijven. Voor beide vormen van diefstal in handelszaken scoort de politiezone Grimbergen lager dan het arrondissementeel gemiddelde.

44 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Intrafamiliaal geweld Intrafamiliaal geweld staat op de vijfde plaats in de top van meest voorkomende fenomenen in de politiezone Grimbergen in 2010. In 2010 is het aantal aangegeven feiten intrafamiliaal geweld met 23,6% gestegen. I n tra fa m i l i a a l g e w e l d 180 160 140 120 100

163

172

131

126

157

2006

2007

2008

2009

2010

80 60 40 20 0

fysiek geweld psychisch geweld seksueel geweld economisch geweld Totaal

2006 84 70 2 5 163

2007 94 52 2 6 158

2008 67 56 0 6 129

2009 67 51 1 2 121

2010 92 61 0 4 157

Daar waar de politie Grimbergen in 2008 en 2009 voor intrafamiliaal geweld beneden het arrondissementeel gemiddelde scoorde, bracht de stijging een ommekeer en ligt het cijfer ook in 2010 opnieuw boven dit gemiddelde zoals 2006 en 2007. Een aanwijsbare reden voor deze 45 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


nieuwe stijging is er niet alhoewel het voortdurend sensibiliseren van het interventiepersoneel tot het herkennen van de symptomen van IFG en de mogelijke gevolgen ervan, hieraan niet vreemd zal zijn. In 2010 was de maand januari opnieuw de piekmaand voor intrafamiliaal geweld in de politiezone Grimbergen. December was duidelijk de dalmaand. Vrijdag blijft de meest risicovolle dag, terwijl op woensdag de minste feiten werden gepleegd. Aantal meldingen, interventies, aanhoudingen en processen verbaal In 2009 werden er 11734 meldingen en 10707 interventies geregistreerd. Het aantal interventies verschilt van het aantal geregistreerde feiten ( zie punt 2.1) omwille van het feit dat niet elke interventie tot een geregistreerd feit leidt.

Wat betreft de vrijheidsberovingen. kunnen we een opdeling maken: er waren 120 gerechtelijke aanhoudingen enerzijds en 75 bestuurlijke aanhoudingen anderzijds. Dit betekent dat er in 2010 gemiddeld 3 Ă 4 personen per week werden opgebracht naar het commissariaat. 50% van de Gerechtelijke vrijheidsberovingen resulteerde in een terbeschikkingstelling van het Parket Brussel.

46 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Het aantal opgestelde processen-verbaal wordt hieronder in een tabel weergegeven. In “Onbemande camera”, “Snelheidsovertreding” en “Verkeersinbreuken” komen alle overtredingen terecht die niet in aanmerking komen voor een onmiddellijke inning.

Reeks Type Gerechtelijk niet verkeer Aanvankelijk Navolgend Onbemande camera Aanvankelijk Navolgend Onmiddellijke inning Aanvankelijk Navolgend Snelheidsovertreding Aanvankelijk Navolgend Verkeersinbreuken Aanvankelijk Navolgend Verkeersongeval Aanvankelijk Navolgend Waarschuwing Aanvankelijk Navolgend TOTAAL

2008 Aantal 3024 2558 67 0 6453 0 56 330 351 2094 517 483 458 24 16.415

2009 Aantal 2928 2895 47 0 6647 0 94 365 374 1685 551 453 389 24 16.452

2010 Aantal 2693 2298 223 12 8208 0 86 343 315 1801 558 49 251 0 16837

47 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


2.3 Onze tijdsbesteding

ACTIVITEITEN Onthaal Interventie Wijkwerking Lokale recherche Lokale ordehandhaving Verkeer jeugd en gezin/slachtofferbejegening/milieu 10 APO Dwingende richtlijnen Lokale actieplannen/projecten Vorming/opleiding Sturing en beheer Secretariaat

MANUREN 14.028 32.247 10.312 5.837 1.055 4.173 0 3.224 1.110 11.895 5.829 9.899 12.922

% AANDEEL 12,44 28,60 9,15 5,18 0,94 3,70 0,00 2,86 0,98 10,55 5,17 8,78 11,46

gem.HV 8,63 31,14 11,50 7,00 1,60 3,77 1,03 2,94 0,96 5,09 4,09 8,75 11,24

Dwingende richtlijnen zijn federale opdrachten die door hun aard beter worden uitgevoerd door de lokale politie en die door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in dwingende richtlijnen zijn vertaald. Hierin zitten 24 dagen dienst op het justitiepaleis Brussel door in totaal 44 inspecteurs die samen 448 uren presteerden, terwijl we 612 manuren aan bijstand aan andere korpsen in de vorm van hycap leverden in 2010.

10

Autonoom Politioneel Onderzoek 48

Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Onder het cijfer van sturing en beheer zijn ook de uren vervat die de hoofdinspecteurs spenderen aan het opvolgen, controleren en verbeteren van de processen-verbaal en het leiden van acties. In 2009 werden 156.470 manuren gepresteerd waarvan 18.591 uren tijdens weekend- en feestdagen terwijl er 24.928 nachtelijke uren werden gewerkt. Daarboven waren ook een aantal personeelsleden, de officieren en hoofdinspecteurs, de leden van de lokale recherche en slachtofferbejegenaars, nog eens 20.432 uren bereikbaar en terugroepbaar, de zogenaamde wachtdiensten ten huize.

Vakantietoezichten maand

aantal aanvragen

totaal aantal controles

2009

2010

2009

2010

Januari

13

12

43

50

februari

12

10

38

48

maart

9

10

29

28

april

17

15

63

94

mei

14

22

36

44

juni

37

28

121

138

juli

85

72

388

223

augustus

80

39

294

272

september

27

30

124

85

oktober

7

6

23

77

november

6

7

25

41

december

9

22

31

61

TOTALEN

316

273

1215

1161

49 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


2.5 Aantal snelheidscontroles 2010 Effectieve controletijd in uren Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal onmiddellijke Inningen Belgen Administratieve manuren

Onbemande camera

Bemande camera met Bemande camera interceptie zonder interceptie 6.800 16 164

2.637.350

2.795

34170

3668

326

2846

271

46

273

Voor de onbemande camera moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat door de inzet van een digitale camera op de N211 Vilvoordsesteenweg-Wolvertemsesteenweg, er heel wat meer overtredingen werden vastgesteld. Wat de bemande camera betreft viel de dienst verkeer in 2010 terug op ĂŠĂŠn agent zodat er minder controle uren konden worden gepresteerd.

50 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


2.6 Verkeersongevallen met slachtoffers Alle inspanningen op het vlak van verkeer gaven de voorbije jaren de volgende resultaten wat ongevallen met slachtoffers betreft. Het gaat hier enkel om slachtoffers op de gewest- en gemeentewegen en niet de ongevallen op Ring O en A12. Ongevallen met doden11 Ongevallen met lichamelijk letsel Doden Zwaar gewonden12 Licht gewonden13 Totaal gewonden

2004 1 108 1 12 113 125

2005 0 116 0 6 138 144

2006 1 106 1 7 122 129

2007 0 129 0 14 140 154

2008 0 111 0 7 125 132

2009 0 94 0 10 109 119

2010 0 106 0 6 126 132

11

Ongevallen met doden zijn de ongevallen waarvan het slachtoffer ter plaatse is overleden. Zwaar gewonden zijn slachtoffers die minstens 24 uren in een ziekenhuis worden opgenomen 13 Licht gekwetsten slachtoffers zijn zij die na verzorging naar huis kunnen of die zelf een arts raadplegen na het ongeval. 12

51 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


VERBETEREN EN VERNIEUWEN In welke mate plant de organisatie de ontwikkeling en doorvoering van aanpassingen of verbeteringen aangaande: ▪ de tevredenheid in eigen rangen, ▪ de tevredenheid van de 'klanten’, ▪ het imago bij de maatschappij, ▪ de voldoening bij bestuur en financiers

1. Externe werking Wat de externe werking betreft zijn onze doelen vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan 2009-2012. Door middel van jaarlijkse actieplannen wordt getracht deze doelen te bereiken. De werking van de verkeersdienst moet uitgebreid worden doch als bepalende factor in deze realisatie is het volzetten van de vacatures van inspecteur van politie en agent van politie zodat de dienst op volle sterkte kan acteren.

2. Interne werking Zoals uit de opmerkingen bij de MTO is gebleken moet één van de voornaamste doelstellingen voor de interne werking de verbetering van de informatiedoorstroming worden. Hieraan gekoppeld is het up to date brengen van de beschikbare documentatie en een tool installeren die het zoeken in deze documentatie sterk vereenvoudigt. In 2010 werd een aanvang genomen met het installeren van een digitale documentatie. Hiertoe werd een aankoop van software gerealiseerd met een ondersteuning en Up-dating bij de firma Van Den Broele. Op deze manier kan ieder personeelslid de nodige informatie opzoeken. Het verder uitbouwen van een performant politiekorps is een blijvende opdracht van verbeteren en vernieuwen.

52 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


Bijlage 1

KORPSCHEF (HCP/CP)

Interventie

wijkdienst

recherche

bestuurlijke

zib

CP

CP

CP

CP

Apa-off.

2 hinp 3 inp

1calogC 1 hinp 2 inp 6 hua

5 calog D 6 hinp 32 inp

2 hinp 9 inp

KS 1 hinp 3 inp

steundienst

calogA

1Calog C 1 Calog D 1inp 1 systeembeh

2 calog B 2 calog C 1 calog D 3 halft. ond

Graad

OK

MK

BK

HK

Calog A

Calog B

Calog C

Calog D

Onderh.pers

Totaal

5

14

50

6

1

2

4

7

1,5

Totaal:Operationeel personeel = 75

Calog = 14

Onderhoudspersoneel (contractueel) = 1,5

Legende OK : officierenkader MK = Middenkader BK = Basiskader HK = Hulpkader Calog = Administratief en logistiek kader

HCP= Hoofdcommissaris van politie CP = Commissaris van politie Hinp = Hoofdinspecteur van politie Inp = Inspecteur van politie Hua = agent van politie KS = kantschriften

2 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen


BIJLAGE 2

CP RECHERCHE

CP BESTUURLIJKE DIENST ZIB KORPSCHEF BELEIDSMEDEWERKER

CP WIJKDIENST

STEUNDIENST

CP INTERVENTIEDIENST

LOKALE RECHERCHE

BESTUURLIJKE DIENST

INTERVENTIEDIENST WIJKDIENST

BEVOLKING 3 Activiteitenverslag 2010 ----- Politiezone Grimbergen

Jaarverslag Politie Grimbergen  

Jaarverslag Politie Grimbergen

Jaarverslag Politie Grimbergen  

Jaarverslag Politie Grimbergen

Advertisement