Page 1

caInacaI GausaKaorI va YaMZ rajyaktoicanaI saOnya BaartIya h_It 19 ikmaI Aat Gausalao. 1971cyaa laZa[-naMtr enajao 9842 pya-Mt Baart-paikstana inayaM~Na roYaa inaQaa-rIt krNyaat AalaI. isayaacaInacaa Baaga AinaNaI-tca rahIlaa. pirNaamat: 1984 maQyao %yaavar kbjaa krNyaasaazI spQaa- sau$ JaalaI va tI laZa[- AajadoiKla caalaU Aaho. yaa Baagaat saOinak gaaoLIbaarapoxaa inasagaa-caoca iSakar jaast haotat. %yaa kaLat yaa AitqaMD Baagaat -40 iDga`I saoilsayasamaQyao rahNyaasaazI kpDo, bauT, Sas~as~o kahIca navhto. p^raSauTcyaa JaaopDyaa banavaUna AamhI raht haotao. p`itkula vaatavarNaamauLo AsaM#ya saOinakaMcyaa fuPfusaat paNaI Jaalao AaiNa to maR%yaumauKI pDlao. kahIMcao hatpaya saDlao vaa kapavao laagalao. [t@yaa ]Mcaavar 18000 fuTaMvar jagaacyaa [ithasaat pihlyaaMdaca laZa[- JaalaI. maaJaI baTailayana saha maraza laa[-T [nfT/Ilaa Asaoca tyaarI na krta 1987maQyao isayaacaInavar caZvalao haoto. %yaatIla javaL javaL 50%o saOinak dgaavalao. %yaavaoLI ]TI yaoqaIla sTaf ka^laojamaQaIla maaJao iSaxaNa saMpt Aalao haoto. toqao maI jaahIr lao@carmaQyao saonaadla p`mauKaMnaa ivacaarlao, Asao p`iSaxaNa na dota, tyaarI na krta saOinakaMnaa isayaacaInavar pazvalao. %yaat saOinak maarlao gaolao vaa jaKmaI Jaalao. yaa p`karalaa jabaabadar kaoNa Aaho? Asaa p`Sna laYkrp`mauKaMnaa ivacaarNaara maI saOnyaacyaa [ithasaatIla pihlaaca AiQakarI Asaona. ha mau_a yaoqao mau_amahUna maaMDayacao karNa mhNajao BaartIya janatolaa kLlao paihjao kI, saOinak ha ek p`iSaxaIt maanava Asatao, maiSana naahI. tao kuzlaohI kama k$ Saktao. pNa %yaasaazI %yaalaa tyaar kravao laagato, saaQanasaamauga`I VavaI laagato, AaQauinak h%yaaro VavaI laagatat. mauLat yaacaI jaaNaIva sarkarlaa naahI. sarkarcyaa raYT/Iya saurxaobaabat far mayaa-da Aahot. paikstana, caIna va Amaoirkot saOnyaat kama kolaolao rajaikya naotoca saurxaobaabatcao inaNa-ya Gaotat. jasao ka^liana pa^vaola yaa Amaoirkna saOnyadla p`mauKalaa bauSa yaaMnaI prraYT/maM~I kolao haoto. saMrxaNamaM~I, tsaoca prraYT/ tqaa saMrxaNa Ka%yaatIla AiQakarI ho saOnyaat kmaIt kmaI 5 vaYa- naaokrI kolaolao Asatat. maga to p`Saasana AaiNa rajakarNaat kama krtat. %yaamauLo %yaaMcyaat rajaikya inaNa-ya GaoNyaacaI xamata inamaa-Na haoto. [Midra gaaMQaI yaaMnaa pihlyaa yaaoQda p`QaanamaM~I mhNata yao[-la. karNa %yaaMnaI saOnyaacyaa sava- Sas~as~aMcaa, yauQdtM~acaa AByaasa kolaa haota. t%kailana saonaadla p`mauK maaNaokSaa yaaMcyaabaraobar %yaaMcaa qaoT saMpk- haota va %yaaMnaI laYkrI inaNa-ya saonaap`mauKaMbaraobar cacaa- k$na Gaotlao. 1971 cyaa yauQdacyaa vaoLI Amaoirkonao Baartalaa dma idlaa haota kI, tumhI paikstanavar hllaa kolyaasa Amaoirkna saonaa paikstanalaa madt krola. ASaa pirisqatIt baaMgalaa doSalaa mau@t krNyaacao kama 10 idvasaaMt krNyaacaa inaNa-ya GaoNyaat Aalaa. maaNaokSaa yaaMcyaa matap`maaNao Amaoirkna saOnyaalaa paohoacaayalaa 12 idvasa laagaNaar haoto. tovha Za@@yaavar kbjaa krNyaasaazI 13 iDsaoMbar 1971 hI tarIK inaiScat krNyaat AalaI. 3 iDsaoMbarlaa paikstanavar hllaa sau$ Jaalaa. Amaoirkonao [Midra gaaMQaIMnaa dma idlaa kI saOnyaalaa qaaMbavaa. %yaa mhNaalyaa, lavakrca qaaMbavato. [kDo Za@@yaavar kbjaa krNyaasa BaartIya saOnyaalaa ]SaIr haot haota. Amaoirkna Aarmaaracaa 7vaa baoDa baMgaalacyaa mahasaagarat paohaocalaa, tovaZyaat BaartIya saOnyaanao 16 iDsaoMbarlaa Za@@yaavar kbjaa kolaa. 99 hjaar paikstanaI saOinakaMnaI BaartIya saOnyaapuZo samap-Na kolao. laYkrI AaiNa rajaikya naotR%vaatIla samanvayaacaa ha pirNaama haota. 1991 pya-Mt Baartacaa AiQakRt Sa~u Amaoirka va %yaacao maaMDilak raYT/ paikstana ho haoto. pNa narisaMhrava, gaujarala, dovaogaaODa, vaajapoyaI va manamaaohna isaMga yaaMcyaa kaLat AapNa Amaoirkosamaaor laaoTaMgaNa Gaatlao. ivaSaoYat: vaajapoyaI AaiNa manamaaohna isaMga yaaMnaI doSaacao saurxaa QaaorNa AmaoirkokDo gahaNa zovalao Aaho. pirNaamat: Baartacao rajaikya naotR%va kNaahIna AaiNa idSaahIna Jaalao Aaho.


maI karigala yauQdat mahar roijamaoMTmaQyao daKla Jaalaao. %yaavaoLI maI saaoinayaa gaaMQaIMcaa saicava haotao. inavaDNaUka laagalyaa hao%yaa. Sard pvaaraMnaI ka^Mgao`sa pxaat fuT paDlaI haotI. ek mahInaa karigalacyaa laZa[-t kuzlaohI yaSa imaLalao navhto. paikstana Baartacaa lacaka taoDUna basalaa haota. Aaplao saOinak naahk maarlao jaat haoto. ek doiKla caaOkI BaartIya saOnyaacyaa kbjaat AalaI naahI. malaa rahavalao naahI va inavaDNaUk saaoDUna maI karigalamaQyao daKla Jaalaao. itqao baiGatlao tr malaa Qa@kaca basalaa. karNa samaaor phaDavar maiSanagana Gao}na basalaolyaa Sa~usaOnyaavar hllaa krNao mhNajao 1 hjaar isaMhgaD kbjaa krNyaasaarKo haoto. yauQdSaas~ap`maaNao DaoMgaravarIla Sa~uvar samaao$na hllaa krayacaa nasatao. BaartIya saOnyaanao inayaM~Na roYaa par k$na Sa~ucyaa pazImaagao GausaNyaacaI sarkarkDo prvaanagaI maaigatlaI. prMtu vaajapoyaI sarkar %yaasaazI prvaanagaI dot navhto. karigalamaQyao BaartIya javaana pTapT maarlao jaat haoto, pNa vaajapoyaI sarkarlaa %yaacaI pvaa- navhtI. SaovaTI Aaplyaa h_It Gausalaolyaa pak saOnyaaiva$Qd vaayaudla vaaprayacaI prvaanagaI BaartIya saOnyaanao maaigatlaI, pNa tI doiKla doNyaat AalaI naahI. rajaikya naotR%vaanao saOnyaacaa Asaa Gaat kolaa, karNa Amaoirkocaa %yaaMnaa tsaa AadoSa idlaa haota. puZo 26 jaulaOlaa Amaoirkonao paikstanalaa saOnya maagao GaoNyaacaa AadoSa idlaa va paikstanaI saOnya maagao gaolao. drmyaanacyaa kaLat Saur saOinakaMnaI Tayagar ihlasah Anaok isaMhgaD kbjaa kolao. pNa %yaasaazI evaZo r@t saaMDNao garjaocao haoto ka? BaartIya saOnyaalaa inayaM~Na roYaa par krNyaacaI prvaanagaI idlaI AsatI tr saat idvasaat paikstanalaa pLayalaa laagalao Asato AaiNa kaiSmarcaa kahI BauBaaga mau@t Jaalaa Asata. yaa paSva-BaumaIvar caInacyaa GausaKaorIkDo baiGatlao paihjao. yauQdjanya pirisqatI inamaa-Na k$na laaokaMcyaa DaoLyaat QauL fokNyaacaI rajaikya naotR%vaacaI KoLI sava-REaut Aaho. caInacao saOnya jar Aaplyaa h_It Gausalao Aaho tr %yaalaa Sah doNyaacao daona maaga- Aahot. pihlaa GausaKaorI inadSa-naasa Aalyaabaraobar baha<ar tasaat hllaa k$na %yaaMnaa ]KDUna kaZNao ikMvaa Sa~ucyaa dusa-yaa Baagaat Aaplyaa saOnyaanao GausaKaorI krNao. ASaI laYkrI karvaa[- kolyaanaMtrca cacao-laa sau$vaat JaalaI paihjao. p`%yaok vaoLI yauQd krNyaacaI garja nasato. pNa yauQdacaI tyaarI maa~ AsaavaI laagato. Aro laa karo mhNaNyaacaI Sa@tI jaaopya-Mt p`kT haot naahI, taopya-Mt sarkarcaa YaMZpNaa Sa~ulaa idsatao. Asao kahIca na krta doSaat cacao-cao ipk inamaa-Na krNyaat Aalao. yaa sava- cacao-caa AaSaya evaZaca Aaho kI, Amaoirka Aaplaa ima~ Aaho AaiNa caIna Aaplaa Sa~u Aaho ho BaartIya janatocyaa manaavar ibaMbavaNyaacaa p`ya%na Jaalaa. maga ho rajyakto- Amaoirkolaa doSa ivakNyaacaI p`ik`yaa AaNaKI gatImaana k$ SaktIla. mhNaUnaca malaa saMSaya yaotao kI caInacyaa GausakaorIcao ho p`krNa vaastva Aaho kI naaTk Aaho? karigala yauQdanaMtr rajaikya naotR%vaavarcaa maaJaa ivaSvaasa puNa-pNao ]Dalaa Aaho. Amaoirkolaa KuYa krNyaasaazI Baajap, iSavasaonaa, ka^Mga`osa, raYT/vaadI AaiNa iSavasaonaotUna inamaa-Na JaalaolaI manasao ho vaa+ola to k$ Saktat. idvasaoMidvasa raYT/Iya saurxaovar janatonao caaOksa bauQdInao inarIxaNa krNyaacaI garja inamaa-Na JaalaI Aaho. saOnyadlaalaa ekda yauQd krayalaa saaMigatlyaavar yauQd ijaMkNyaasaazI puNa- svaatMHya idlao paihjao. karigalacyaa yauQdap`maaNao Amaoirkocyaa AadoSaanausaar saOnyaacao hat pazImaagao baaMQaUna %yaaMnaa laZayalaa laavaNao ho raYT/d`oahacao kR%ya Aaho. %yaacap`maaNao Aaplyaa saOinakaMcaa iSarcCod krNyaat yaotao. caIna Aaplyaa h_It GausaKaorI krtao AaiNa AapNa kahIca krt naahI. ha YaMZpNaasauQda raYT/alaa ivaklaaMga k$na TakNaara Aaho! laoKk: iba`gaoDIyar sauQaIr saavaMt vaobasaa[-T: www.sudhirsawant.com maaobaa.naM.: 9987714929

Chinchi ghuskhori 2 5 13  
Chinchi ghuskhori 2 5 13  
Advertisement