Page 1

RONJA OCH JULIA 9C

M i lj ö o ch s am h älle WHAT DOES THE ENVIROMENT LOOK LIKE TODAY AND WHY?

There is a lot of discussions going on about how humans destroy the enviroment and their surrondings. A big part of the enviromental degradation is air pollution. We humans devastate the forests which is important for turning carbon dioxide to oxygen. But the fact that we devastate forests doesn’t only pollute the air, animals and insects that live in these forests has to move and adapt to new climates and conditions. These changes can be to hard for some animals and it causes many species to die. At the same time as we devastate forests we use charcoal as an energy source which releases dangerous gases and carbon dioxide. We also have vehicles that also releases dangerous gases and carbon dioxide. The agricultural which provides us with food changes the nature and the things that lives in it. These changes aren’t always bad since many plants and animals like conditions and grow more. Excessive nutrients that are in the ground can flow down in currents and lakes when it’s raining and can cause overfertilization. Overfertilization is when plants and algiers in lakes and currents get too much nutrients, grow too much and use all the oxygen, this makes it hard for the fish to live there. Julia 9c

Hur ser miljön ut idag och varför

Idag talas det mycket om hur människor förstör miljön och deras

och djur trivs i dessa förhållanden och växer då mer. Djuren i jordbruket släpper ut

omgivning. En stor del av miljöförstöringen är luftföroreningar. Vi människor

metangaser som förstör ozonlagret. Överflödiga näringsämnen som finns i jorden kan rinna ner i vattendrag och sjöar när det

skövlar skogen som är viktig för att omvandla koldioxid till syre. Men att vi skövlar skog förstör inte bara luften, djur och insekter som bor i dessa skogar måste flytta och anpassa sig till nya klimat och förhållanden. Dessa förändringar kan bli för stora för vissa djur och detta gör att många djurarter dör ut. Samtidigt som vi skövlar skog använder vi kol som energikälla och detta släpper ut stora mängder koldioxid. Vi har transportmedel som släpper ut farliga gaser och koldioxid. Jordbruket som förser oss med mat, förändrar naturen och det som lever i den. Dessa förändringar är inte bara dåliga eftersom många växter

regnar och orskakar då övergödning. Övergödning är när växter och alger i sjöar och vattendrag för för mycket näringsämnen, växer för mycket och förbrukar syret, detta gör det svårt för fiskarna att leva där. Vatten utger en stor del av vår jord och vi behöver det för att överleva. Därför blir det stora problem om det hamnar giftiga ämnen i vattnet som är skadliga för människor och djur. Att vatten blir smutsigt beror på att vi släpper ut avgaser, orenat avloppsvatten, gödningsmedel m.m. Vattenbrist är ett stort problem som orsakar att växterna, djuren och människorna får för lite vatten. Detta gör att


INVESTERARNYHETSBREV NR 3

HÖST 2009

växterna försvinner och människor och djur får brist på mat. Vattenbrist sker i varma

sammansättningar. Detta har givit oss mer kunskaper om hur t ex eld fungerar. Det har även

frakta hit tomater från ett varmare land. Forskare och företag arbetar hårt för att ta

länder där det regnar för lite.

möjliggjort fler upptäckter som i sin tur har påverkat våra liv. Julia 9c

fram nya fordon för att transporten ska bli mer miljövänlig.

Avfall är ett problem som vi människor har blivit allt bättre

Vad kan vi göra för att

på att sköta. Istället för att slänga allt skräp på soptippar har vi börjat återvinna och återanvända skräp. Skräpet som slängs i naturen kan

förbättra miljön? Det finns hur mycket som helst vi kan göra för att förbättra vår miljö. Transport kräver energi

Vi kan också återvinna, genom att vi återvinner minskar vi energiåtgången till tillverkningsindustrin. Genom att man använder återfunnet

innehålla gifter, kemikalier och andra ämnen som är dåliga för naturen. Det finns många upptäckter som förändrat vår miljö och omgivning.

och all användning av energi påverkar naturen och därför gör all transport det i form av farliga utsläpp. En tredjedel av utsläppen av koldioxid kommer

material sparar man på en hel del transporter. Genom att till exempel sortera dina förpackningar och lämna dom till återvinningstationen blir

Upptäckten om hur man kan utvinna energi genom kärnkraft har skapat ett helt nytt sätt att skapa energi. Kärnkraften går ut på att man

från trafiken så vi kan tex cykla eller gå istället för att åka bil. Eller varför inte sammåka eller åka buss eller använd bensinsnåla transporter eller

dessa förpackningar nya varor eller energi och vi kan också lämna in gamla glödlampor till en återvinningscentral eftersom dom innehåller farliga

klyver atomer för att utvinna energin som är lagrad i dem.

metaller som behöver tas hand om.

Albert Einstein hade en teori

bilar med alternativa bränslen, tex etanol. Vi kan också välja när vi är och handla närproducerad mat som minskar transporten och välja

om att man skulle kunna driva hela jorden på kraften från en sockerbit, om man skulle kunna omvandla sockerbiten helt och hållet till energi men

miljömärkta varor med mindre miljöbelastning eller Krav märkta varor som är ekologiskt odlade från djur som har det bättre. Men det finns

påverkas våran miljö. Exempelvis utsläpp av koldioxid, svaveldioxid eller kväve till luften, marken och vattnet. Det kan också vara

tyvärr är inte detta möjligt. En annan upptäckt som förändrat människors syn på saker och kanske till och med deras levnadssätt är Antoine Laurent

undantag, tomater exempelvis kan inte odlas på vintern i Sverige för att det är för kallt och därför odlar vi i västhus som måste värmas upp och

genom att vi bygger nya kraftverk som direkt påverkar och förändrar naturen. Till exempel vattenkraft, den ger nästan inga utsläpp alls men

Lavoisiers upptäckt om att luft och vatten är kemiska

kräver mycket energi och därför är det ibland bättre att

påverkar miljön för att landskapet förändras och livet

När vi använder energi


för djur och växter. Vindkraft ger inte heller så stora mängder av utsläpp och samma sak med kärnkraft men kärnkraften förändrar naturen när uran hämtas upp ur marken eftersom uran är ett radioaktivt ämne som kan vara skadligt för allt levande. Men vi utvecklas så dom moderna kärnkraftverken är uppbyggda för att klara olyckor så inte människor eller djur i närheten kan skadas. Så vad kan vi göra för att minska utsläppen genom energi? Vi kan exempelvis använda lågenergilampor, spara på varmvatten och köpa bra miljöval utav el som kommer från dem utvecklade kraftkällorna som vind, vatten och sol. Det är saker vi kan förändra, allt man behöver göra är att ta ansvar för sig så kommer vi tillsammans göra skillnad. För att som människor

Vad gör politikerna och EU för att förbättra miljön?

Politiker i Sverige gör mycket för att förbättra miljön, man skapar nya lagar som säger att företag inte får göra lika mycket utsläpp och andra saker som underlättar ett mer miljösmart liv. I EU jobbar man hela tiden med miljöfrågor men det kan vara svårt att leva miljösmart och tjäna pengar samtidigt. Man pratar om sådana frågor som hur mycket utsläpp bilar får ha och om man ska göra grönsaker billigare och kött dyrare. Det är svårt för politiker att göra ändringar eftersom oftast är de miljöfarliga metoderna att göra saker mycket billigare. Man måste därför hitta lösningar och kompromisser som inte blir för dyra. Julia Vilka lagar har vi i Sverige om miljön och hur man ska bete sig mot varandra?

och medmänniskor måste vi se till att värna om miljön för vi förstör inte bara för oss själva men för alla som bor och kommer att bo på jorden i

Brottsbalken är delen i svensklag som handlar om brott och straff, där står det vad som är brottsligt och vilka straff som gäller. I brottsbalken står det

framtiden. Ronja 9c

inga namn på brott som heter nätmobbning, internettrakasserier eller näthat. Istället för


internettrakasserier finns det exempelvis förtal, ofredande och olaga hot. De är alla brott.

Jag tror de vill få fram är att oavsett miljö så går alltid

Vi har mänskliga rättigheter som säger att alla människor är lika i värde och

"Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt

människors hälsa i första hand och att alla värdefulla kulturmiljöer ska tas hand om och man ska tas hand om de. Det står som inte helt tydligt

rättigheter. Ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, religion, sexuell läggning eller ålder. Ändå

levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

att man ska göra si och så utan de vill få fram att man ska se från en långsiktig synpunkt och tänka efter själv om vi vill få en bättre miljö.

händer detta varje dag. De mänskliga rättigheterna säger att alla har yttrandefrihet men detta innebär inte att man får strunta i andras friheter och

Ett utav brotten är förtal och i brottsbalken står det så här:

rättigheter. Vilket menas med andra ord att förolämpa någon på facebook kan bedömas som ett förtal. Vi har också olaga hot där det står i brottsbalken så här: Olaga hot är t ex att du skriver på twitter att du vill döda eller slå en person kan räknas som olaga hot även om du egentligen inte menar det eller några planer på att utföra de. De som tar dem här besluten är Sveriges riksdag och samma sak gäller i miljöbalken. I miljöbalken står det lagar om Sveriges miljö och vilka lagar vi har inom alla miljöfrågor. “1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.”

Ronja 9c Hur påverkar media EU och hur besluten tas?

I dagens samhälle har politiker och ledare lätt att nå ut till folket genom sociala medier där man kan starta diskussioner som kanske kan hjälpa att ta beslut. Media ger information till väljarna som sedan utifrån denna information skapar sig en egen uppfattning och väljer vem som ska styra landet. Sen kan även tidningen vrida sanningen från en annan synpunkt som påverkar oss och vad vi tycker och hur vi ska rösta. Vilket även påverkar riksdagen och i sin tur lagarna. Man kan säga att media påverkar vårt sätt att rösta och i sin tur Sveriges riksdag och EU. Julia 9c

Ronja 9c


KÄLLOR Jag och Julia har diskuterat, resonerat fram dom flesta frågorna men även använt några källor. http://www.svensktnaringsliv.se/ multimedia/archive/00016/ Milj___s__funkar_de_16150a.pdf http://svn.universeum.se/ vad_gor_vi_Sverige.htm

http://manskligarattigheter.se/sv/ de-manskliga-rattigheterna/vilkarattigheter-finns-det https://lagen.nu/1962:700

Miljö och samhälle Av Ronja och Julia

Internets påverkan på miljön

Förutom det faktum att datorer drivs av el har faktiskt teknik och internet en ganska stor påverkan på miljön. Bara att kunna skicka mail, ringa någon eller chatta över internet har hjälpt miljön mycket. Istället för att resa långa sträckor och därmed släppa ut avgaser och skicka brev med posten som måste fraktas med olika fordon, så

kan man nu enkelt skriva ett medelande till en annan människa som kommer fram snabbt och enkelt genom datorn. På internet har man även börjat diskutera dessa miljöfrågor på olika forum och folk som vill att våran miljö ska bli bättre har gjort olika videos och försöker nå ut till världen Ronja 9c

Miljö och samhället  
Advertisement