Page 1

‫ֵׁשם‪_______________ :‬‬ ‫כִּ ָּתה‪___________:‬‬

‫ימית‪ -‬שכבת ב'‬ ‫חוֹבֶ ֶרת ְּפנִּ ִּ‬


‫תוֹכֵׁ ן הָּ עִּ נְּ יָּנִּ ים‬ ‫שינָּה‪3 ..........................................................................................................................‬‬ ‫הַ ֵׁ‬ ‫שלֶג ‪6 ...................................................................................................................‬‬ ‫בֵׁ ית ַה ֶ‬ ‫הַ גָּמָּ ל ‪9 ............................................................................................................................‬‬ ‫הַ כֶ לֶב ‪33 ..........................................................................................................................‬‬

‫אֵׁ יְך יו ְֹּדעִּ ים ַה ְּפ ָּר ִּחים מָּ תַ י כְּ ַדאי לִּ ְּפרֹחַ‬

‫?‪36 ...........................................................‬‬

‫המַ יִּ ם מֵׁ הַ בֶ ֶרז? ‪39 ..................................................................................‬‬ ‫אֵׁ יְך יוֹצְּ ִּאים ַ‬ ‫אֵׁ יזֶה ָאב יוֹלֵׁד אֶ ת יְּ ל ָָּּדיו? ‪22 .......................................................................................‬‬ ‫ַאהֲ בָּ ה חַ יָּ ִּתית ‪22 ...........................................................................................................‬‬

‫יחים‬ ‫כֵׁיצַ ד הַ ִּפינְּ גְּ וִּ ינִּ ים מַ צְּ לִּ ִּ‬

‫לִּ ְּמצֹא אֶ ת אֶ ְּפרוֹחֵׁ יהֶ ם? ‪22 .......................................‬‬

‫לַיֶ לֶד יֵׁש חֹם ‪33 ..............................................................................................................‬‬ ‫שוקולד ‪33 ......................................................................................................................‬‬ ‫ָּאמי ‪ ...............................................................................‬שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת‪.‬‬ ‫צּונ ִּ‬

‫‪2‬‬


‫הַ ֵׁשינָּה‬ ‫‪.1‬‬

‫ָארים עֵּׁ ִרים בַ לַיְ לָה זְ מַ ן‬ ‫הַ ֵּׁשנָה חֲ ׁשּובָ ה וְ טו בָ ה לַבְ ִריאּות‪ .‬אֲ נ ִָׁשים הַ נִ ְׁש ִ‬

‫‪.2‬‬

‫ְממֻ ָשְך ַנע ֲִשים ְמבֻלְ בָ לִ ים‪ ,‬וְ אֵּׁ ינָם ְמסֻ גָלִ ים ל ְַחׁשב בִ בְ ִהירּות ּובִ ְצלִ ילּות‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫יממָ ה‪ ,‬כְ כָל ֶׁשהּוא ג ֵָּׁדל‪,‬‬ ‫ִתינוק י ֵָּׁׁשן כִ ְׁשמונֶה עֶ ְש ֵּׁרה ָׁשעות ִב ָ‬

‫‪.4‬‬

‫קּוקים‪ ,‬בְ ֶד ֶרְך כְ לָל‪ ,‬לְ עֶ ֶשר עַ ד‬ ‫הּוא זָ קּוק לְ פָ חות ְׁשעות ֵּׁׁשנָה‪ .‬יְ ל ִָדים זְ ִ‬

‫‪5.‬‬

‫ְׁש ֵּׁתים עֶ ְש ֵּׁרה ָׁשעות ֵּׁׁשנָה‪ְ .‬מ ֻבג ִָרים ִמ ְס ַתפְ ִקים בִ ְׁשמונֶה ָׁשעות‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫ימה ַנע ֲֵּׁשית ִא ִטית יותֵּׁ ר כֵּׁן‬ ‫ירינּו‪ ,‬הַ ְנ ִׁש ָ‬ ‫כַאֲ ֶׁשר ָאנּו יְ ֵּׁׁשנִ ים‪ִ ,‬מ ְת ַרפִ ים ֶׁש ִר ֵּׁ‬

‫‪7.‬‬

‫גַם ּדופֵּׁ ק הַ לֵּׁב‪ .‬כָל הַ גּוף ִנ ְמצָ א בַ ְמנּוחָ ה‪ ,‬אַ ְך הּוא מַ ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְתפַ ֵּׁתחַ‬

‫‪8.‬‬

‫וְ לִ גְ ּדל וְ כָל הַ זְ ַמן נוצָ רות ִר ְקמות חֲ ָדׁשות ִב ְמקום אֵּׁ לֶה ֶׁשכָלּו או‬

‫‪9.‬‬

‫נִפְ גְ עּו‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫תוְך כְ ֵּׁדי ֵּׁׁשנָה ְמ ַׁשנִ ים ָאנּו אֶ ת ְתנּוחַ ת ִה ְׁשכִ יבָ ה כ‪ 31 -‬פַ עַ ם בַ מֶ ֶׁשְך‬

‫‪11.‬‬

‫הַ לַיְ לָה‪ ,‬בְ לִ י ֶׁשנ ְַרגִ יׁש בְ זֶ ה‪ .‬בְ כָל פַ עַ ם ׁשוכְ בִ ים ָאנּו עַ ל חֵּׁ לֶק ַאחֵּׁ ר ֶׁשל‬

‫‪.12‬‬

‫הַ גּוף‪ ,‬כְ ֵּׁדי ֶׁש ִת ְהיֶה לְ כָל הַ ְש ִר ִירים ִמ ָּדה ָׁשוֶ ה ֶׁשל ְמנּוחָ ה ּוכְ ֵּׁדי ֶׁשהַ ָּדם‬

‫‪13.‬‬

‫יִ זְ רם בְ חָ פְ ִׁשּיּות‪ .‬כַאֲ ֶׁשר ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת ְׁשעַ ת הַ ֵּׁשנָה ָאנּו ְמפַ הֲ ִקים‪ .‬זו‬

‫‪14.‬‬

‫קּוקים ל ֵַּׁשנָה‪ .‬יִ ָתכֵּׁן ֶׁשָאנּו‬ ‫פְ ֻעלָה בִ לְ ִתי ְרצונִית‪ ,‬הָ אומֶ ֶרת ֶׁשָאנּו זְ ִ‬

‫‪.15‬‬

‫ְמפַ הֲ ִקים כְ ֵּׁדי לְ ִה ָשאֵּׁ ר עֵּׁ ִרים‪ ,‬כִ י בַ פִ הּוק ָאנּו קולְ ִטים כְ מות גְ דולָה‬

‫‪.16‬‬

‫יותֵּׁ ר ֶׁשל חַ ְמצָ ן‪ ,‬מַ גְ בִ ִירים ֶאת מַ ְחזור הַ ָּדם ּומו ְת ִחים ֶאת הַ ְש ִר ִירים‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫הַ ֵׁשנָּה‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות‪:‬‬ ‫ָארים עֵּׁ ִרים בַ מֶ ֶׁשְך זְ מַ ן ְממֻ ָשְך?‬ ‫‪ .1‬מַ ה קו ֶרה לָאֲ נ ִָׁשים הַ נ ְִׁש ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬הַ ְׁשלִ ימּו ֶאת הַ טַ בְ לָה‪ :‬כַמָ ה ָׁשעות ֵּׁׁשנָה ָאנּו יְ ָׁשנִים בִ ימָ מָ ה?‬ ‫תינוק‬ ‫ילד‬ ‫מבוגר‬ ‫‪ .3‬מַ ה נִ ַתן לִ לְ מד ִמן הַ טַ בְ ָלה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ּומ ְמ ֻבגָר? (נָמַ ּקּו ֶאת‬ ‫‪ .4‬מַ ּדּועַ לְ ַדעְ ְתכֶם‪ִ ,‬תינוק זָ קּוק לְ יותֵּׁ ר ְׁשעות ֵּׁׁשנָה ִמ ֶּילֶד ִ‬ ‫ְתׁשּובַ ְת ֶכם)‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫השינה?‬ ‫‪ .5‬כתבו מה קורה לגּופֵּׁ ינו בִ זְ ַמן ְשעַ ת ֵּׁ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪3‬‬


‫ָארים עֵׁ ִּרים בַ לַיְּ לָּה זְּ מַ ן ְּממֻ ָּשְך ַנע ֲִּשים‬ ‫‪ .6‬בַ טֶ ְק ְסט ָכתּוב‪" :‬אֲ נ ִָּּשים הַ נִּ ְּש ִּ‬ ‫ְּמבֻלְּ בָּ לִּ ים‪ ,‬וְּ אֵׁ ינָּם ְּמסֻ גָּלִּ ים ל ְַּחשֹב בִּ בְּ ִּהירּות ּובִּ צְּ לִּ ילּות"‪.‬‬ ‫לְ מָ ה הַ כַּוָ נָה בַ ִמ ְׁשפָ ט זֶ ה? ִה ִּקיפּו אֶ ת הַ ְתׁשּובָ ה הַ ְנכונָה‪:‬‬ ‫א‪ִ .‬מי ֶׁשנִ ְׁשַאר עֵּׁ ר בַ לַיְ לָה הופֵּׁ ְך לִ ְהיות בָ ִהיר יותֵּׁ ר‪.‬‬ ‫ָאדם ֶׁשֹּלא י ֵָּׁׁשן ָכל הַ לַיְ לָה ֵּׁאינו ְמסֻ גָל לִ ְצֹלל‪.‬‬ ‫ב‪ָ .‬‬ ‫ָאדם ֶׁשנ ְִׁשַאר עֵּׁ ר בַ לַיְ לָה ִמ ְת ַק ֶשה ַל ְחׁשב וְ לִ ְהיות עֵּׁ ָרנִ י‪.‬‬ ‫ג‪ָ .‬‬ ‫‪ . 7‬מַ ה הַ ִשנּויִ ים ֶׁשנִגְ ָר ִמים בְ גּופֵּׁ ינּו בַ זְ מַ ן ֶׁשָאנּו יְ ָׁשנִ ים‪ .‬צַ ּיְ נּו ְׁשלו ָׁשה ִׁשנּויִ ים‪:‬‬ ‫א‪_________________________________________________ .‬‬ ‫ב‪_________________________________________________ .‬‬ ‫ג‪_________________________________________________ .‬‬ ‫‪ .8‬הַ ְׁשלִ ימּו ֶאת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים הַ בָ ִאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬ל ְַמרות ֶׁשגּופֵּׁ ינּו ִנ ְמצָ א ִב ְמנּוחָ ה‪ ,‬בִ ְׁשעַ ת ֵּׁׁשנָה‬ ‫הּוא_________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ב‪ָ .‬אנּו ְמפַ הֲ ִקים כִ י‪_____________________________________ :‬‬ ‫‪ .9‬בִ זְ מַ ן הַ ֵּׁשנָה ָאנּו ְמ ַׁשנִים ֶאת ְתנּוחַ ת הַ ְשכִ יבָ ה‪ .‬מַ ּדּועַ ָאנּו עו ִשים זאת?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .11‬כיצד הפִ יהּוק עוזר לנו להישאר ערים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪2‬‬


‫בניית איגלו‬

‫בֵׁ ית הַ ֶשלֶג‬ ‫‪.1‬‬

‫בֶ עָ בָ ר חַ יּו הָ ֶא ְס ִקימו ִאים בַ ֶמ ֶׁשְך כָל הַ ח ֶרף בְ ִאיגְ לּו עָ שּוי ִמ ֶשלֶג‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫הָ ִאיגְ לּו הּוא בַ יִ ת י ִַציב ְמאד‪ַ ,‬קל לִ בְ נִ ּיָה‪ ,‬וְ ל ְַמרות חָ ְמ ֵּׁרי הַ בְ נִ ּיָה‬

‫‪.3‬‬

‫פּואים‪ ,‬הּוא ְמב ָֻּדד ְמ ֻצּיָן ִמפְ נֵּׁי הַ ּקר הָ עַ ז ֶׁשבַ חּוץ‪.‬‬ ‫הַ ְּק ִ‬

‫‪.4‬‬

‫כַּיו ם הָ אֶ ְס ִקימו ִאים כְ בָ ר ג ִָרים בִ כְ פָ ִרים‪ ,‬בְ בָ ִתים ְקבּועִ ים‪ ,‬אַ ְך הָ ִאיגְ לּו‬

‫‪.5‬‬

‫ע ֲַדיִ ן מֵּׁ ְׁשמֵּׁ ׁש אֶ ת הַ צַ ּי ִָדים בְ עֵּׁ ת ַמסָ עות הַ צַ יִ ד הָ אֲ ֻרכִ ים‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫כְ ֵּׁדי לִ בְ נות ִאיגְ לּו ִמ ְׁש ַת ְמ ִׁשים בְ ֶׁשלֶג יָבֵּׁ ׁש‪ַ .‬קל ַלעֲבד עִ ם ֶׁשלֶג יָבֵּׁ ׁש‪ ,‬יֵּׁׁש‬

‫‪7.‬‬

‫בו חַ לְ לֵּׁי אֲ וִ יר וְ ָלכֵּׁן הּוא ְמבו ֵּׁדד ְמ ֻצּיָן‪ָ .‬כל הַ לְ בֵּׁ נִים ֶׁשמֵּׁ הֶ ן בו ִנים אֶ ת‬

‫‪8.‬‬

‫צּורתָ ן‪ִ ,‬מלְ בַ ד הַ לְ בָ נָה ֶׁשמֻ נַחַ ת בְ ראׁשו‪.‬‬ ‫הָ ִאיגְ לּו זֵּׁ הות בְ ג ְָדלָן ּובְ ָ‬

‫‪.9‬‬

‫אֶ ת הָ ִאיגְ לּו בונִ ים ִמ ִבפְ נִים‪ :‬הָ אֶ ְס ִקימו ִאי ַמ ִּקיף אֶ ת עַ ְצמו בְ לִ בְ נֵּׁי‬

‫צּורה מַ עְ גָלִ ית‪ ,‬כְ מו ַׁשבְ לּול‪ .‬לְ ַאחֵּׁ ר‬ ‫‪ 11.‬הַ ֶשלֶג‪ֵּׁ ,‬מנִיחַ אותָ ן זו עַ ל זו בַ ָ‬ ‫‪ֶׁ 11.‬שהֻ ְנחָ ה הַ לְ בָ נָה הָ ַאחֲ רונָה‪ ,‬הַ ִמבְ נֶה י ִַציב ְמאד‪ ,‬וְ ָאז הַ בַ נַאי ְמנַסֵּׁ ר‬ ‫‪ .12‬לְ עַ ְצמו ֶּדלֶת ֶׁש ַּד ְר ָכּה הּוא יוצֵּׁ א הַ חּוצָ ה‪.‬‬ ‫‪ 13.‬כְ ֶׁשהָ ִאיגְ לּו גָמּור‪ ,‬בונִ ים בִ פְ נִים בָ מות ל ֵַּׁשנָה ּופִ נַת בִ שּול‪ .‬עַ ל‬ ‫‪ 14.‬הָ ִר ְצפָ ה וְ הַ בָ מות פו ְר ִׁשים פְ ָרוות ֶׁשל כַלְ בֵּׁ י יָם‪ ,‬וְ הָ ִאיגְ לּו הופֵּׁ ְך לַבַ יִ ת‬ ‫‪ .15‬חַ ִמים וְ נָעִ ים‪.‬‬ ‫הרחבה‬ ‫כיצד איגלו‪ -‬קרח‪ -‬מבודד‬

‫‪6‬‬


‫בֵׁ ית הַ ֶשלֶג‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְׁשָאלות‪:‬‬ ‫‪ .1‬הֵּׁ יכָן חַ יּו הָ ֶא ְס ִקימו ִאים בֶ עָ בָ ר?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬בְ אֵּׁ יזו עונָה ֶׁשל הַ ָשנָה חַ י הָ אֶ ְס ִקימו ִאי בַ בַ יִ ת זֶ ה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .3‬הַ ְׁשלִ ימּו ֶאת ְתכּונות הָ ִאיגְ לּו‪:‬‬ ‫הָ ִאיגְ לּו הּוא בֵּׁ ית ______________________________________‬ ‫הָ ִאיגְ לּו ְמ ַׁש ֵּׁמׁש אֶ ת ______________________________________‬ ‫הָ ִאיגְ לּו עָ שּוי מ________________________________________‬ ‫הָ ִאיגְ לּו_________________________________ ִמפְ נֵּׁי הַ ּקר ֶׁשבַ חּוץ‪.‬‬ ‫‪ . 4‬עָ ְרכּו הַ ְׁשוָ ָאה בֵּׁ ין ָמקום ְמגו ָרם ֶׁשל הָ ֶא ְס ִקימו ִאים בֶ עָ בָ ר וְ ַכּיום‪:‬‬ ‫בֶ עָ בָ ר הָ אֶ ְס ִקימו ִאים גָרּו ב‬ ‫_________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫הַ ּיום הָ אֶ ְס ִקימו ִאים ג ִָרים ב________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .5‬הַ ִאם הָ אֶ ְס ִקי מו ִאים ִמ ְׁש ַת ְמ ִׁשים ַכּיום בָ ִאיגְ לּו? ִה ְסבִ ירּו לְ ֵּׁאיזו מַ טָ ָרה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪7‬‬


‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫פּואים‪,‬הּוא ְּמבוֹדֵׁ ד‬ ‫‪ .6‬לְ מָ ה הַ כַּוָ נָה בַ ִמ ְׁשפָ ט‪" :‬וְּ ל ְַּמרוֹת חָּ ְּמ ֵׁרי ַהבְּ נִּ יָּ ה הַ ְּק ִּ‬ ‫ְּמצֻיָּ ן ִּמ ְּפנֵׁי ַה ַקר הָּ עַ ז ֶשבַ חּוץ"‪.‬‬ ‫א‪.‬‬

‫פּואים ְמ ָק ְר ִרים ֶאת הָ ִאיגְ לּו‪.‬‬ ‫הֶ חֳ מָ ִרים הַ ְּק ִ‬

‫ב‪.‬‬

‫בְ תוְך הָ ִאיגְ לּו חַ ם‪ ,‬אֲ פִ לּו שקר בַ חּוץ‪.‬‬

‫הרצֶ ף‪:‬‬ ‫‪ .7‬כֵּׁיצַ ד בונֶה הָ אֶ ְס ִקימו ִאי ֶאת הָ ִאיגְ לּו? סַ ְּדרּו ֶאת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים עַ ל פִ י ֶ‬ ‫____ בְ תוְך הָ ִאיגְ לּו בונִים בִ פְ נִים בָ מות ל ֵַּׁשנָה ּופִ נַת בִ שּול‬ ‫____ הָ אֶ ְס ִקימו ִאי ַמ ִּקיף אֶ ת עָ ְצמּו בְ לִ בְ נֵּׁי הַ ֶשלֶג‪.‬‬ ‫____ הָ אֶ ְס ִקימו ִאי בונֶה ֶאת הָ ִאיגְ לּו ִמבִ פְ נִ ים‪.‬‬ ‫____ הַ בַ נַאי ְמנַסֵּׁ ר לְ עַ ְצמו ֶּדלֶת ֶׁש ַּד ְרכָּה הּוא יוצֵּׁ א הַ חּוצָ ה‪.‬‬ ‫‪ .8‬מַ ּדּועַ הַ ֶשלֶג הַ ּיָבֵּׁ ׁש ְמבו ֵּׁדד ִמפְ נֵּׁי הַ ּקר?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫השם הנוסָ ף שניתן לאיגלו בטקסט?‬ ‫‪ .9‬מהו ֶ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .11‬כיצד הופך האסקימואי את האיגלו לבית חם ונעים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .11‬ציינו עּובְ דות חדשות שלמדתם על האיגלו‪:‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪2‬‬


‫מידע נוסף ותמונות‬

‫סרטון‬

‫הַ גָּמָּ ל‬ ‫ימים‬ ‫ּותכּונו ֵּׁתיהֶ ן ַמ ְת ִא ִ‬ ‫‪ .1‬הַ גְ מַ לִ ים הֵּׁ ם חַ ּיות גְ דולות‪ֶׁ ,‬ש ִמ ְבנֶה גופָ ן ְ‬ ‫‪ .2‬לְ חָ יַיִ ם באזורים ִמ ְדבָ ִרּיִ ים‪ .‬עַ ל גַב הַ גְ מַ לִ ים ַּדבֶ ֶׁשת או ְׁש ַתיִ ם ֶׁשבָ הֶ ן‬ ‫‪ .3‬נֶאֱ גַר ׁשֻ מָ ן‪.‬‬ ‫‪ .4‬בִ ְתקּופות מַ ְחסור בְ מָ זון נִ יזון גּוף הַ גָמָ ל ְמׁשֻ מָ ן זֶ ה‪ַ .‬רגְ לֵּׁי הַ גָמָ ל‬ ‫‪ .5‬אֲ ֻרכות‪ ,‬וְ ֶאת אֶ ְצבְ עו ָתיו ְמחַ בֵּׁ ר עור ָק ֶׁשה בִ ְמיוחָ ד‪ֶׁ ,‬שּיוצֵּׁ ר ִמ ְׁשטָ ח‬ ‫‪ְּ .6‬ד ִריכָה ָרחָ ב וְ עָ ִמיד בִ פְ נֵּׁי הַ חם הַ צו ֵּׁרב ֶׁשל הַ חול בַ ִמ ְדבָ ר‪ .‬הַ לָׁשון ְמ ֻכסָ ה‬ ‫ידה בִ פְ נֵּׁי ִצ ְמחֵּׁ י הַ ִמ ְדבָ ר הַ ּקוצָ נִ ּיִ ים‪ֶׁ ,‬שהֵּׁ ם‬ ‫‪ .7‬חמֶ ר ַק ְרנִ י‪ ,‬וְ ָלכֵּׁן ִהיא ע ֲִמ ָ‬ ‫‪ְ .8‬מזונו ֶׁשל הַ גָמָ ל‪.‬‬ ‫‪ .9‬הַ גָמָ ל ְמסֻ גָל לִ ְחיות עַ ד ִׁשבְ עָ ה‪-‬עָ ָשר יום בִ ְתנָאֵּׁ י חם וְ יבֶ ׁש ִמבְ לִ י‬ ‫‪ .11‬לִ ְׁשתות‪ֶׁ ,‬ש ֵּׁכן כָל ֶׁש ַטח גּופו ְמסֻ ָגל לֶאֱ גר ַכמּות עֲצּומָ ה ֶׁשל מַ יִ ם‪.‬‬ ‫‪ .11‬הּוא יָכול לִ ְׁשתות ַמיִ ם בַ ֲעלֵּׁי ִריכּוז גָבוּהַ ֶׁשל מֶ לַח‪ .‬לְ ַאחֵּׁ ר מַ ָסע ָארְך‬ ‫יט ִרים ַמיִ ם בְ עֶ ֶשר ַּדּקות‪ּ ,‬ובְ כְָך הּוא‬ ‫‪ .12‬יָכול הַ גָמָ ל לִ ְׁשתות כ‪ 111 -‬לִ ְ‬ ‫‪ .13‬מַ ְחזִ יר לְ עַ ְצמו אֶ ת הַ ִמ ְׁש ָקל ֶׁש ִאבֵּׁ ד כְ תוצָ ָאה מֵּׁ ִה ְתיַבְ ׁשּות‪ַ .‬לגָמָ ל‬ ‫יסים אֲ ֻרכִ ים הַ ְמגִ נִים עַ ל עֵּׁ ינָיו ִמג ְַרגְ ֵּׁרי הַ חול‪ .‬מַ עַ בְ ֵּׁרי‬ ‫‪ .14‬גַבות עָ בות וְ ִר ִ‬ ‫יריִ ם נֶאֱ טָ ִמים בִ ְׁשעַ ת הַ צו ֵּׁרְך‪.‬‬ ‫סּומים בְ ֶר ֶׁשת ְשעָ רות‪ ,‬וְ הַ ְנ ִח ַ‬ ‫‪ .15‬הָ ָאזְ נַיִ ם חֲ ִ‬ ‫ָאקה‪ ,‬מַ גִ יעָ ה לְ בַ גְ רּות ִמינִית בְ גִ יל חָ ֵּׁמׁש ָׁש ִנים‪,‬‬ ‫‪ .16‬נ ְֵּׁקבַ ת הַ גָמָ ל‪ ,‬הַ נְ ָ‬ ‫‪ .17‬הֶ ְריונָּה ִנ ְמ ַׁשְך שנים‪-‬עָ ָשר ח ֶדׁש‪ ,‬וְ הַ ּוְ לָדות נִ ְק ָר ִאים בֶ ֶכר או בִ כְ ָרה‪.‬‬ ‫ַארבָ עִ ים ָׁשנָה‪.‬‬ ‫‪ .18‬א ֶרְך חַ ּיֵּׁי הַ גָמָ ל כְ ְ‬

‫‪9‬‬


‫הַ גָּמָּ ל‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְׁשָאלות‪:‬‬ ‫‪ .1‬בְ אֵּׁ ילּו אֲ זו ִרים חַ ּיִ ים הַ גְ מַ לִ ים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬הֵּׁ יכָן נֶאֱ גַר הַ שֻ מָ ן ֶׁשל הַ גָמָ ל?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ׁשּורה ִמ ְספָ ר ‪ 11‬כְ תּובָ ה הַ ִמלָה "לֶאֱ גר"‪ ,‬מַ ה פְ רּוׁש הַ ִמלָה לֶאֱ גר?‬ ‫‪ . 3‬בְ ָ‬ ‫הּקיפּו אֶ ת הַ ְתׁשּובָ ה הַ ְנכונָה)‪.‬‬ ‫( ִ‬ ‫א‪.‬‬

‫לִ ְׁשתות‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫לִ ְצבר‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫לֶאֱ כל‪.‬‬

‫‪ .4‬כֵּׁיצַ ד מֻ ְתָאמות ַרגְ לֵּׁי הַ גָמָ ל ל ְַתנַאי הַ ִמ ְדבָ ר?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪.5‬מדוע מכוסה לשונו של הגמל בחומר קרני?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .6‬איזו כמות של מים מסוגל הגמל לשתות בעשר דקות?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪31‬‬


‫‪ . 7‬צַ ּיְ נּו ְׁש ֵּׁתי עֻבְ ּדות הַ ְּקׁשּורות בַ ִמבְ נֶה גּופו ֶׁשל הַ גָמָ ל הַ ְמסַ ּיְ עות לו לִ ְחיות‬ ‫בִ ְתנַאי הַ ִמ ְדבָ ר הַ ַּק ִשים‪ .‬הֵּׁ בִ יאּו ִתמּוכִ ין מֵּׁ הַ טֶ ְק ְסט‪.‬‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫_______________________________________________‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫______________________________________________‬ ‫‪ .8‬במה עוזרת לגמל כמות המים העצומה שהוא שותה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .9‬לגמל גבות עבות וריסים ארוכים‪ ,‬על מה הם ָמ ֶגנִ ים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .11‬מדוע לדעתכם חסומים מעברי האוזניים של הגמל ברשת שערות?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫יריִּ ם נֶאֱ ָּט ִּמים בִּ ְּשעַ ת הַ צ ֶֹרְך"‪ ,‬ל ָָמה‬ ‫‪ .11‬הַ ְסבִ ירּו אֶ ת הַ ִמ ְׁשפָ ט‪" :‬הַ נְּ ִּח ַ‬ ‫הַ כַּוָ נָה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪33‬‬


‫‪ .12‬מה ידוע לכם על נקבת הגמל? (ציינו לפחות ‪ 3‬עובדות)‪:‬‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ג‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫‪ .13‬כיצד נקראים הַ ּוְ לָדות של הגמל?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .14‬מהו אורך חייו של הגמל?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .15‬מהי מטרת הטקסט? הסבירו את תשובתכם‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪32‬‬


‫המדריך לסוגי הכלבים‬

‫הַ כֶ לֶב‬

‫איזה כלב הייתם בוחרים לגדל?‬

‫‪ַ .1‬קּי ִָמים סּוגִ ים ׁשונִים ֶׁשל כְ לָבִ ים – ֶכלֶב צַ יִ ד‪ֶ ,‬כלֶב רועִ ים‪ֶ ,‬כלֶב‬ ‫ירה ועוד‪ .‬כָל הַ כְ לָבִ ים הֵּׁ ם חַ ּיות בַ יִ ת‪ .‬כְ לָבִ ים אוהֲ בִ ים ְמאוד‬ ‫‪ְׁ .2‬ש ִמ ָ‬ ‫‪ .3‬לְ ַשחֵּׁ ק בְ ִריצָ ה ‪ ,‬בְ גִ לְ גּול כַּדּור‪ ,‬בִ לְ עִ יסַ ת נָעַ ל יְ ָׁשנָה‪.‬‬ ‫‪ְׁ .4‬ש ִמיעָ תו ֶׁשל הַ ֶכלֶב חַ ָּדה ְמאוד‪ .‬הּוא ְמסֻ גָל לִ ְׁשמעַ קולות‪ֶׁ ,‬שָאנּו‬ ‫‪ֹ .5‬לא ְמסֻ גָלִ ים לִ ְׁשמעַ ‪ְׁ .‬ש ִמיעָ תו ְמפ ַֻתחַ ת ִמ ְש ִמיעַ ת האדם פִ י ִׁשבְ עָ ה‪.‬‬ ‫‪ .6‬לִ ְמאַ ְמנֵּׁי כְ לָבִ ים יֵּׁׁש ַמ ְׁשרו ִקית ְמיוחֶ ֶדת‪ ,‬וְ לָּה ְצלִ יל‪ֶׁ ,‬ש ַרק כְ לָבִ ים‬ ‫‪ְ .7‬מסֻ גָלִ ים לִ ְׁשמעַ ‪ָ .‬אנּו כְ לָל ֹלא ׁשו ְמעִ ים אֶ ת ְצלִ יל הַ ַמ ְׁשרו ִקית הַ זאת‪.‬‬ ‫‪ .8‬חּוׁש מיּוחָ ד נוסַ ף שיֵּׁׁש ַל ֶכלֶב‪ :‬חּוׁש ה ֵּׁריחַ ה ְמפ ָֻתח‪ .‬הַ ֶכלֶב ְמ ַר ְח ֵּׁרחַ כָל‬ ‫‪ָּ .9‬דבָ ר בְ ָד ְרכו ִמתוְך סַ ְק ָרנּות‪ .‬בַ גִ נָה ּובָ ְרחוב הּוא ְמ ַר ְח ֵּׁרחַ ע ֲֵּׁקבות‬ ‫אּורת חלֶד וְ ח ֵּׁרי עַ כְ בָ ִרים‪.‬‬ ‫‪ .11‬כְ לָבִ ים וַ חֲ תּולִ ים‪ְ ,‬מ ַ‬ ‫הריחַ עוזֵּׁ ר ַל ֶכלֶב לִ ְמצא ֶאת ַּד ְרכו‪ .‬כַלְ בֵּׁ י גִ שּוׁש עוזְ ִרים‬ ‫‪ .11‬חּוש ֵּׁ‬ ‫‪ .12‬לְ ׁשו ְט ִרים לִ ְמצא אֲ נ ִָׁשים ֶׁשהָ לְ כּו ל ִָאבּוד‪ ,‬או לִ ְמצא פו ְׁשעִ ים‬ ‫ּומ ְס ַת ְת ִרים‪.‬‬ ‫‪ֶׁ .13‬שבָ ְרחּו ִ‬

‫‪33‬‬


‫הַ כֶ לֶב‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְׁשָאלות‪:‬‬ ‫‪ .1‬אילו סוגי כלבים מּוזְ ָכ ִרים בטקסט?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬האם אתם מכירים סוגים נוספים של כלבים? אם כן‪ ,‬מהם?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .3‬מה אוהבים הכלבים לעשות?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .4‬אילו חּושים מפּו ָת ִחים אצֶ ל הכְ לבים?‬ ‫א‪ .‬חוש הטעם והשמיעה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬חוש השמיעה והריח‪.‬‬ ‫ג‪ .‬חוש הריח והראיה‪.‬‬ ‫‪ .5‬איזה חּוש מֶ יּוחד יש לכלבים? במה עוזר להם חוש זה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪33‬‬


‫‪ .6‬במה שונה שמיעתו של הכלב מן האדם? (הביאו תימוכין מן הכתוב)‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .8‬למי עוזרים כלבי הגישוש וכיצד?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .9‬ציינו לפחות ‪ 3‬עּו ְבדות חדשות שלמדתם מהטקסט על תכונות הכלבים‪:‬‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ג‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ָאדם עַ ל פִ י הַ טֶ ְק ְסט?‬ ‫‪ .11‬בְ מַ ה עוזְ ִרים הַ כְ לָבִ ים לִ בְ נֵּׁי הָ ָ‬ ‫א‪ .‬לִ ְׁשמר עַ ל הַ בַ יִ ת וְ הֶ חָ צֵּׁ ר‪ּ ,‬ולְ ַשחֵּׁ ק בַ כַּדּור‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לִ ְמצא פו ְׁשעִ ים או אֲ נ ִָׁשים ֶׁשהָ לְ כּו ל ִָאבּוד‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לִ ְמצא עִ ְּקבות ֶׁשל כְ ל ִָבים‪ ,‬חֲ תּולִ ים וְ ח ֵּׁרי עַ כְ בָ ִרים‪.‬‬ ‫‪ .11‬מהי מטרת הטקסט? הסבירו את תשובתכם‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪32‬‬


‫אֵׁ יְך יו ְֹּדעִּ ים הַ ְּפ ָּר ִּחים מָּ תַ י כְּ דַ אי לִּ ְּפרֹחַ ?‬ ‫‪ .1‬בַ טֶ בַ ע יֵּׁׁש ִמינֵּׁי ְצמָ ִחים ַרבִ ים‪ָ .‬כל ִמין ֶׁשל צֶ ַמח‪ ,‬פו ֵּׁרחַ ַרק בַ מועֵּׁ ד‬ ‫‪ .2‬הַ מַ ְת ִאים לו‪ .‬הַ ָש ֵּׁקד וְ הַ נ ְַר ִקיס פו ְר ִחים ְבאֶ ְמצַ ע הַ ח ֶרף‪ ,‬וְ הֶ חָ צָ ב פו ֵּׁרחַ‬ ‫ָאביב‪ ,‬אַ ְך יֵּׁׁש כָאֵּׁ לֶה הַ פו ְר ִחים‬ ‫ָארץ פו ְר ִחים בָ ִ‬ ‫‪ .3‬בַ ְסתָ ו‪ .‬רב הַ ְצמָ ִחים בָ ֶ‬ ‫‪ .4‬בַ ַּקיִ ץ‪ ,‬בַ ְסתָ ו או בַ ח ֶרף‪.‬‬ ‫צּורה כה‬ ‫‪ .5‬כֵּׁיצַ ד הַ ְצמָ ִחים יו ְדעִ ים לְ תַ זְ מֵּׁ ן ֶאת מוע ֲֵּׁדי הַ פְ ִריחָ ה ֶׁשלָהֶ ם בְ ָ‬ ‫‪ְ .6‬מדֻ ּי ֶי ֶקת‪ַ ,‬אף עַ ל פִ י ֶׁשעונות הַ פְ ִריחָ ה ֶׁשל פְ ָר ִחים ׁשונִ ים הֵּׁ ן ׁשונות?‬ ‫‪ .7‬כִ ְמעַ ט כָל הַ פְ ָר ִחים ְמכַ ּוְ נִ ים אֶ ת מוע ֲֵּׁדי הַ פְ ִריחָ ה ֶׁשלָהֶ ם לְ פִ י א ֶרְך הַ ּיום‬ ‫ָארכּותו‪ .‬הַ ַמ ְנגָנון הַ מַ כְ ִתיב ֶאת מוע ֲֵּׁדי‬ ‫‪ּ .8‬ולְ פִ י ִה ְת ַק ְצרּות הַ ּיום או ִה ְת ְ‬ ‫‪ .9‬הַ פְ ִריחָ ה הּוא ְמאוד ְמדֻ ָּייק‪ .‬הַ פְ ָר ִחים ִמ ְתחַ לְ ִקים לְ ָׁשלוׁש ְקבּוצות‬ ‫‪ .11‬פְ ִריחָ ה עִ י ָּק ִרּיות‪ ,‬עַ ל פִ י הַ ַמ ְנגָנון הַ מַ כְ ִתיב לָהֶ ם ֶאת עונות הַ פְ ִריחָ ה‪:‬‬ ‫‪ .11‬פרחי יום קצר ‪ -‬פו ְר ִחים בְ סוף הַ ַּקיִ ץ ּובַ ְסתָ יו‪ַ ,‬כאֲ ֶׁשר הַ ּי ִָמים‬ ‫ִמ ְת ַק ְצ ִרים‪.‬‬ ‫‪ .12‬פרחי יום ארוך ‪ -‬פו ְר ִחים בְ סוף הַ ח ֶרף ּובָ ָאבִ יב‪ ,‬כַאֲ ֶׁשר הַ ּי ִָמים‬ ‫ָארכִ ים‪.‬‬ ‫‪ִ .13‬מ ְת ְ‬ ‫‪ .14‬פרחים ניטרליים ‪ֶׁ -‬שמועֵּׁ ד פְ ִריחָ תָ ם ֵּׁאינו ָתלּוי בְ א ֶרְך הַ ּיום וְ הֵּׁ ם‬ ‫‪ .15‬פו ְר ִחים בְ כָל עונָה ֶׁשבָ ּה יֵּׁׁש לָהֶ ם מַ ְספִ יק ַמיִ ם וְ טֶ ְמפֶ ָרטּורות‬ ‫‪ .16‬מַ ְת ִאימות לִ פְ ִריחָ ה‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫אֵׁ יְך יו ְֹּדעִּ ים הַ ְּפ ָּר ִּחים מָּ תַ י כְּ דַ אי לִּ ְּפרֹחַ ?‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְׁשָאלות‪:‬‬ ‫‪ָ .1‬מתַ י פו ֵּׁרחַ הַ צֶ מַ ח?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬הַ ְׁשלִ ימּו ֶאת מועֵּׁ ד פְ ִריחָ תָ ם ֶׁשל ָכל אֶ חָ ד מֵּׁ הַ פְ ָר ִחים הַ בָ ִאים‪:‬‬ ‫א‪.‬‬

‫הַ ָש ֵּׁקד וְ הַ נ ְַר ִקיס‪________________________________-‬‬

‫ב‪.‬‬

‫הֶ חָ צָ ב‪_______________________________________-‬‬

‫ג‪.‬‬

‫פִ ְרחֵּׁ י יום ָקצָ ר‪__________________________________-‬‬

‫ד‪.‬‬

‫פִ ְרחֵּׁ י יום ָארְך‪__________________________________-‬‬

‫ה‪.‬‬

‫ֵּׁיט ָרלִ ּיִ ים‪________________________________-‬‬ ‫פְ ָר ִחים נ ְ‬

‫ָארץ?‬ ‫‪ָ .3‬מתַ י פו ְר ִחים רב הַ פְ ָר ִחים בָ ֶ‬ ‫א‪.‬‬

‫בַ ַּקיִ ץ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫בָ ָאבִ יב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫בְ כָל עונות הַ ָשנָה‪.‬‬

‫‪ . 4‬הַ ִאם כָל הַ פְ ָר ִחים פו ְר ִחים בְ אותָ ּה עונָה? נָמַ ּקּו ֶאת ְתׁשּובַ ְתכֶם‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫הת ַנ ִאים הדרושים לפְ ִריחַ תָ ם של הפרחים הניטרליים?‬ ‫‪ .5‬מהם שני ְ‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬

‫‪37‬‬


‫‪ .6‬ציינו את ְשלו ֶשת קבוצות הפריחה העיקריות‪.‬‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ג‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ֵּׁיט ָרלִ ּיִ ים לְ בֵּׁ ין פְ ִריחַ ת יֶתֶ ר‬ ‫‪ .7‬מַ הּו הַ הֶ בְ ֵּּׁדל בֵּׁ ין פְ ִריחָ תָ ם ֶׁשל הַ פְ ָר ִחים הַ נ ְ‬ ‫הַ פְ ָר ִחים? (פִ ְרחֵּׁ י הַ ּיום הַ ָּקצָ ר וְ הַ ּיום הָ ָארְך)‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .8‬מַ ִהי מטרת הטקסט? הסבירו את תשובתכם‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪32‬‬


‫אֵׁ יְך יוֹצְּ ִּאים הַ מַ יִּ ם מֵׁ הַ בֶ ֶרז?‬ ‫‪.1‬‬

‫הַ מַ יִ ם הַ זו ְר ִמים בַ בֶ ֶרז בָ ִאים ִמציִ נורות ֶׁשמַ עֲבִ ִירים אֶ ת הַ מַ יִ ם‬

‫‪.2‬‬

‫ִממַ אֲ ג ִָרים ּומֵּׁ הֶ ם לַבָ ִתים‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫מֵּׁ י הַ גְ ָׁש ִמים נֶאֱ ג ִָרים בָ אֲ ג ִַמים גְ דולִ ים הַ נ ְִק ָר ִאים ַמאֲ ג ִָרים‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫מֵּׁ הַ מַ אֲ ג ִָרים מָ עֳבָ ִרים הַ מַ יִ ם ְב ִצינורות אֶ ל ִמפְ עָ ל הַ מַ יִ ם‪ .‬פה הֵּׁ ם‬

‫‪.5‬‬

‫עובְ ִרים ִטהּור‪ ,‬כְ לומַ ר ְמ ַנ ִּקים אותָ ם‪ .‬הַ מַ יִ ם ְמחַ לְ חֲ לִ ים ֶּד ֶרְך ִׁשכְ בַ ת‬

‫‪.6‬‬

‫ימּיִ ים כְ ֵּׁדי‬ ‫חול וְ ָכְך ְמ ַס ְננִ ים מֵּׁ הֶ ם כָל לִ כְ לּוְך‪ִ .‬מ ְׁש ַת ְמ ִׁשים בֶ חֳ מָ ִרים כִ ִ‬

‫‪.7‬‬

‫לַהֲ רג אֶ ת הַ חַ ייְ ַּד ִּקים‪ .‬לְ ַאחֵּׁ ר ִמכֶן ׁשואֲ בִ ים ֶאת הַ ַמיִ ם הַ ְנ ִקּיִ ים‬

‫‪.8‬‬

‫יׁשים‪.‬‬ ‫ימים אותָ ם בְ ִצינורות עָ בִ ים‪ ,‬הַ נִ ְמצָ ִאים ִמ ַתחַ ת לַכְ בִ ִ‬ ‫ּומַ זְ ִר ִ‬

‫‪.9‬‬

‫הַ ִצינורות מַ עֲבִ ִירים ַמיִ ם ְנ ִקּיִ ים אֶ ל הַ בָ ִתים‪ .‬כְ ֶׁשָאנּו פו ְת ִחים בֶ ֶרז‪,‬‬

‫‪.11‬‬

‫ָאנּו פו ְת ִחים אֶ ת הַ ִצינור‪ ,‬וְ הַ מַ יִ ם הַ נְ ִקּיִ ים זו ְר ִמים ִמ ֶמנּו‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫חָ ׁשּוב לִ ְׁשתות הַ ְרבֵּׁ ה‪ ,‬בְ עִ ָּקר כְ ֶׁשחַ ם‪ ,‬כְ ֵּׁדי לְ הַ ְחזִ יר לַגּוף ֶאת הַ ַמיִ ם‬

‫‪.12‬‬

‫ֶׁשהּוא ְמאַ בֵּׁ ד כְ ֶׁשהּוא מֵּׁ זִ יעַ ‪ִ .‬אם ֹלא ׁשו ִתים מַ ְספִ יק‪ ,‬עֲלּולִ ים‬

‫‪.13‬‬

‫לְ אַ בֵּׁ ד נוזְ לִ ים וְ הַ גּוף יָכול לְ ִה ְתייַבֵּׁ ׁש‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫אֵׁ יְך יוֹצְּ ִּאים הַ מַ יִּ ם מֵׁ הַ בֶ ֶרז?‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְׁשָאלות‪:‬‬ ‫‪ֵּׁ .1‬מַאין מגיעים המים הזורמים בברז? תארו את השלבים‪:‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪.2‬היכן נֱ ֵּׁא ַג ִרים ֵּׁמי הגשמים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .3‬הסבירו מהם " מַ אֲ ג ִָרים"?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫במפְ על המים?‬ ‫‪ .4‬איזה תַ הָ לִ יך עובְ ִרים המים ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .5‬כיצד נקרא תַ הָ לִ יך זה ומדוע?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .6‬מדוע מחלחלים המים דרך שכבת חול?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪21‬‬


‫‪ .7‬בְ אֵּׁ ילּו חֳ מָ ִרים ִמ ְׁש ַת ְמ ִׁשים עַ ל ְמנַת לַהֲ רג אֶ ת הַ חַ יְ ַּד ִּקים הַ ִנ ְמצָ ִאים בַ מַ יִ ם?‬ ‫א‪.‬‬

‫בַ סַ בון‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ימּיִ ים‪.‬‬ ‫בֶ חֳ מָ ִרים כִ ִ‬

‫ג‪.‬‬

‫ְׁש ֵּׁתי הַ ְתׁשּובות ְנכונות‪.‬‬

‫‪ .9‬מַ ּדּועַ חָ ׁשּוב לִ ְׁשתות הַ ְרבֵּׁ ה מַ יִ ם?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .11‬מה עלול לקרות לגופנו אם לא נשתה מספיק מים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫הרצֶ ף‪:‬‬ ‫‪ .11‬סַ ְּדרּו ֶאת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים עַ ל פִ י ֶ‬ ‫____ כְ ֶׁשָאנּו פו ְת ִחים בֶ ֶרז‪ָ ,‬אנּו פו ְת ִחים ֶאת הַ ִצינור‪ ,‬וְ הַ מַ יִ ם הַ נְ ִקּיִ ים‬ ‫זו ְר ִמים ִמ ֶמנּו‪.‬‬ ‫ימים אותָ ם בְ ִצינורות עָ ִבים‪,‬‬ ‫____ ׁשואֲ ִבים אֶ ת הַ מַ יִ ם הַ נְ ִקּיִ ים ּומַ זְ ִר ִ‬ ‫יׁשים‪.‬‬ ‫הַ נ ְִמצָ ִאים ִמ ַתחַ ת לַכְ בִ ִ‬ ‫____ מֵּׁ הַ מַ אֲ ג ִָרים מָ עֳבָ ִרים הַ מַ יִ ם בְ ִצינורות אֶ ל ִמפְ עָ ל הַ מַ יִ ם וְ עו ְב ִרים‬ ‫ִטהּור‪.‬‬ ‫ימּיִ ים כְ ֵּׁדי לַהֲ רג אֶ ת הַ חַ ייְ ַּד ִּקים‪.‬‬ ‫____ ִמ ְׁש ַת ְמ ִׁשים בֶ חֳ מָ ִרים כִ ִ‬ ‫____ הַ ִצינורות מַ עֲבִ ִירים ַמיִ ם נְ ִקּיִ ים אֶ ל הַ בָ ִתים‪.‬‬ ‫____ מֵּׁ י הַ גְ ָׁש ִמים נֶאֱ ג ִָרים בָ אֲ ג ִַמים גְ דולִ ים הַ נ ְִק ָר ִאים ַמאֲ ג ִָרים‪.‬‬ ‫‪ .12‬מהי מטרת הטקסט? הסבירו את תשובתכם‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪23‬‬


‫סרטון‬

‫אֵׁ יזֶה ָאב יוֹלֵׁד אֶ ת יְּ לָּדָּ יו?‬ ‫‪ .1‬סּוסון הַ ּיָם הּוא ָּדג הַ חַ י בַ ּיָם‪ ,‬והוא נמנה עם משפחת האבּובונִ יים‪.‬‬ ‫צּורת ראׁשו‪ ,‬הַ ּדומֵּׁ ה לְ ראׁש סּוס בְ ַׁש ְחמָ ט‪.‬‬ ‫יתן לו בְ ֶׁשל ַ‬ ‫‪ְׁ .2‬שמו נִ ָ‬ ‫‪ְ 1 .3‬סבִ יבָ תָ ם הַ ִטבְ עִ ית ֶׁשל סּוסונֵּׁי הַ ּיָם ִהיא אֲ זו ֵּׁרי ִצ ְמ ִחּיָה י ִַמית ‪,‬לְ יַד‬ ‫‪ .4‬חופִ ים ּובְ ׁשּונִ ּיות ַאלְ מֻ גִ ים‪ .‬סּוסונֵּׁי הַ ּיָם ְנפו ִצים לְ יַד חופִ ים גַם‬ ‫ַארצֵּׁ נּו‪.‬‬ ‫‪ .5‬בְ חופֵּׁ י ְ‬ ‫‪ .6‬לַזָ כָר יֵּׁׁש בְ בִ ְטנו כִ יס ְמיֻחָ ד לכיס הדגירה‪ֶׁ ,‬שבו ְמ ִטילָה הַ נ ְֵּׁקבָ ה אֶ ת‬ ‫ירה אֵּׁ צֶ ל‬ ‫יצים בַ כִ יס הַ ְּדגִ ָ‬ ‫יצים‪ .‬עִ ם תם הַ הֲ ָטלָה ִנ ְׁשמָ רות הַ בֵּׁ ִ‬ ‫‪ .7‬הַ בֵּׁ ִ‬ ‫יצים בַ בֶ טֶ ן בְ עֶ ֶרְך חָ ְד ַׁשיִ ם‪ .‬כְ ָכל‬ ‫‪ .8‬הַ זָ ָכר‪ .‬אַ בָ א סּוסון יָם נו ֵּׁשא אֶ ת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫‪ֶׁ .9‬שהָ עּו בְ ִרים גְ ָדלִ ים הַ כִ יס הולְֵּׁך וְ תופֵּׁ חַ ‪ַ .‬כאֲ ֶׁשר הֻ ְׁשלְ מָ ה ִה ְתפַ ְתחּות‬ ‫ּומ ְתפָ זְ ִרים‬ ‫‪ .11‬הָ ע ִ ָֻב ִרים‪ ,‬בו ְקעִ ים מהֵּׁ ן ְמאות סּוסונֵּׁי יָם ְקטַ נְ טַ נִ ים ִ‬ ‫‪ .11‬בַ מַ ּים‪ .‬מספר הביצים בכִ יס יכול לנּועַ בֶ ין ‪ 11-311‬בֵּׁ יצים‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫סּוסון ה יָם הּוא הַ זָ ָכר הַ י ִָחיד בַ טֶ בַ ע ֶׁשיָכול לְ ִה ָכנֵּׁס לְ הֵּׁ ָריון‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫אֵׁ יזֶה ָאב יוֹלֵׁד אֶ ת יְּ ל ָָּּדיו?‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות הַ בָ אות‪:‬‬ ‫הּקיפּו ֶאת הַ ְתׁשּובָ ה הַ ְנכונָה)‬ ‫‪ .1‬סּוסון הַ ּיָם הּוא‪ִ ( ...‬‬ ‫א‪.‬‬

‫סּוס ָק ָטן הַ חַ י עַ ל יַבָ ָׁשה‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צּורתו ּדומָ ה לַסּוס‪.‬‬ ‫בְ עַ ל חַ ּיִ ים י ִַמי ֶׁש ָ‬

‫ג‪.‬‬

‫סּוסים‪.‬‬ ‫בְ עַ ל חַ ּיִ ים הַ ִנזון ִמ ִ‬

‫‪ .2‬הֵּׁ יכָן חַ י סּוסון הַ ּיָם?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫__‬ ‫‪ .3‬מדוע קוראים לסוס הים בשם זה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫יצים?‬ ‫‪ .4‬הֵּׁ יכָן ְמ ִטילָה הַ נ ְֵּׁקבָ ה אֶ ת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫יצים בַ בֶ טֶ נו?‬ ‫‪ .5‬כַמָ ה זְ מָ ן אַ בָ א סּוסון יָם נו ֵּׁשא אֶ ת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫יצים?‬ ‫‪ .6‬כַמָ ה סּוסונֵּׁי יָם ְק ַט ְנ ַטנִים בו ְקעִ ים ְמהַ בֵּׁ ִ‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪23‬‬


‫הקטַ נְ טַ נִ ים לְ ַאחַ ר ֶׁשהֵּׁ ם בו ְקעִ ים?‬ ‫‪ . 7‬מָ ה עו ִשים סּוסונֵּׁי היָם ְ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .8‬רשמו מה מיוחד בסוסון הים‪ ,‬ששונה משאר בעלי החיים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .9‬הַ שלימו ֶאת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים הַ בָ ִאים‪:‬‬ ‫ָארץ‪.‬‬ ‫א‪ .‬סּוסון הַ ּיָם הּוא ________ הַ חַ י בַ ּיָם‪ ,‬גַם ְבחופֵּׁ י הָ ֶ‬ ‫ב‪ .‬לַזָ כָר יֵּׁׁש בְ בִ ְטנו _________ ְמיֻחָ ד‪.‬‬ ‫יצים‪.‬‬ ‫ג‪ֶׁ .‬שבו ְמ ִטילָה __________ אֶ ת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫יצים בַ בֶ טֶ ן‪.‬‬ ‫ד‪ .‬אַ בָ א סּוסון יָם___________ ֶאת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫ה‪ .‬סּוסון יָם הּוא_________ הַ י ִָחיד בַ טֶ בַ ע ֶׁשיָכול ________‬ ‫לְ הֵּׁ ָריון‪.‬‬ ‫‪ .11‬סַ ְּדרּו ֶאת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים הַ בָ ִאים עַ ל פִ י ה ֶרצֶ ף הַ נָכון‪:‬‬ ‫ירה אֵּׁ צֶ ל הַ זָ ָכר‪.‬‬ ‫יצים בַ כִ יס הַ ְּדגִ ָ‬ ‫____ עִ ם תם הַ הֲ טָ לָה ִנ ְׁשמָ רות הַ בֵּׁ ִ‬ ‫ּומ ְתפָ זְ ִרים בַ ַמּים‪.‬‬ ‫____ ְמאות סּוסונֵּׁי יָם ְקטַ נְ טַ נִ ים בו ְקעִ ים ִ‬ ‫יצים בַ בֶ ֶטן ְבעֶ ֶרְך חָ ְד ַׁשיִ ם‪.‬‬ ‫____ סּוסון היָם נו ֵּׁשא ֶאת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫יצים ַלתוך כִ יס ְמיֻחָ ד בְ בִ ְטנו של הזָ ָכר‪.‬‬ ‫____ הַ נ ְֵּׁקבָ ה ְמ ִטילָה אֶ ת הַ בֵּׁ ִ‬ ‫הדגִ ירה הו ֶלך ותופֶ חַ ‪.‬‬ ‫____ העּובָ רים גְ ֶדלִ ים וכִ יס ְ‬ ‫‪ .11‬אילו עּובְ דות חָ דשות למדתם אודות סוסון הים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪23‬‬


‫ַאהֲ בָּ ה חַ יָּ ִּתית‬

‫חיזור בטבע ‪ -‬מידע נוסף‬

‫‪1.‬‬

‫ֲסּוקים בְ עִ ְניְ נֵּׁי ַאהֲ בָ ה‪ ,‬גַם בַ ֲעלֵּׁי הַ חַ ּיִ ים ְצ ִריכִ ים‬ ‫ָאדם ע ִ‬ ‫ֹלא ַרק בְ נֵּׁי ָ‬

‫‪2.‬‬

‫ַלעֲבד ָק ֶׁשה כְ ֵּׁדי לִ ְמצא חֵּׁ ן בְ עֵּׁ ינֵּׁי ְבנֵּׁי זּוגָן‪ .‬הַ ַטּוָ ס ִמ ְתאַ ֵּׁמן כָל הַ ָשנָה‬

‫‪.3‬‬

‫יׁשת זָ נָב ּובְ הַ ְרעָ ַדת נוצות כְ ֵּׁדי ֶׁשבָ ָאבִ יב‪ ,‬בְ עונַת הָ ְרבִ ּיָה‪ ,‬יּוכַל‬ ‫בִ פְ ִר ַ‬

‫‪4.‬‬

‫לְ חַ זֵּׁ ר ַאחֲ ֵּׁרי הַ ַטּוָ סָ ה‪.‬‬

‫‪5.‬‬

‫יקלִ י‪ .‬הַ פִ ילָה ִהיא הָ ַאחֲ ָר ִאית ל ִַחזּור‪.‬‬ ‫מּוס ָ‬ ‫אֵּׁ צֶ ל הַ פִ ילִ ים הַ ִחזּור הּוא ִ‬

‫‪6.‬‬

‫הַ פִ ילָה ָׁש ָרה ִׁשיר ָארְך בַ ְצלִ ילִ ים נְ מּוכִ ים וְ הַ פִ ילִ ים הַ זְ ָכ ִרים ְממַ הֲ ִרים‬

‫‪7.‬‬

‫יקלִ ית‪ .‬הֵּׁ ם‬ ‫מּוס ָ‬ ‫אֵּׁ לֶיהָ ‪ .‬גַם הַ לִ וְ יְ ָתנִים נוהֲ גִ ים בַ ֶּד ֶרְך הַ ִחזּור הַ ִ‬

‫‪8.‬‬

‫ִש ִאים לַמֶ ְרחַ ִּקים עַ ל‬ ‫ּומסֻ בָ כִ ים‪ ,‬הַ נ ָ‬ ‫ירי ַאהֲ בָ ה אֲ ֻרכִ ים ְ‬ ‫מַ ְׁש ִמיעִ ים ִׁש ֵּׁ‬

‫‪9.‬‬

‫גַלִ י הַ ּיָם‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫ּומפַ ְנ ִקים‪ :‬בָ עו ָלם הַ חַ י יֵּׁׁש גַם ְמחַ זְ ִרים‬ ‫ֹלא כָל הַ ְמחַ זְ ִרים אוהֲ בִ ים ְ‬

‫‪11.‬‬

‫יׁשים‪ ,‬לְ מָ ָׁשל‪ ,‬הַ נְ ֵּׁקבות הֵּׁ ן הַ גְ דולות‬ ‫ְמסֻ ָכנִ ים לְ מַ ַּדי‪ֵּׁ .‬אצֶ ל הָ עַ כְ בִ ִ‬

‫‪12.‬‬

‫וְ הַ שולְ טות וְ הַ זְ ָכ ִרים ְצ ִריכִ ים לְ ִהזָ הֵּׁ ר ְמאוד כְ ֶׁשהֵּׁ ם ִמ ְת ָק ְרבִ ים אֶ ל‬

‫‪.13‬‬

‫בָ נות זּוגָן‪ ,‬כִ י ִאם ֹלא יִ ְמ ְצאּו חֵּׁ ן בְ עֵּׁ ינֵּׁי הַ נ ְֵּׁקבות‪ ,‬הֵּׁ ן ִת ְטרפְ נָה‬

‫‪14.‬‬

‫ּומ ַגלֶה לְ צָ בֶ ה אֶ ת ַאהֲ בָ תו עַ ל‬ ‫אותָ ם‪ .‬גַם הַ צָ ב ִמ ְחזֵּׁ ר ַאחֵּׁ ר בַ ת זּוגָתו ְ‬

‫‪.15‬‬

‫יְ ֵּׁדי זֶ ה ֶׁשהּוא ִמ ְת ַנגֵּׁׁש בָ ּה ( ִׁש ְריון בַ ִש ְריון)‪ ,‬עַ ד ֶׁש ִהיא ְמבִ ינָה אֶ ת‬

‫‪.16‬‬

‫ירה לו ַאהֲ בָ ה‪.‬‬ ‫הָ ֶרמֶ ז ּומַ ְחזִ ָ‬

‫‪22‬‬


‫ַאהֲ בָּ ה חַ יָּ ִּתית‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות הַ בָ אות‪:‬‬ ‫‪ .1‬מיהם בעלי החיים המוזכרים בטקסט?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬רשמו כיצד כל בעלי החיים מחזרים אחרי בני זוגם?‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫ג‪______________________________________________ .‬‬ ‫ד‪______________________________________________ .‬‬ ‫ה‪______________________________________________ .‬‬ ‫‪ .3‬מיהו בעל החיים המוזכר בטקסט‪ ,‬שטורף את בן זוגו?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ִ . 4‬ר ְׁשמּו נָכון או ֹלא נָכון‪:‬‬ ‫ירי ַאהֲ בָ ה _______‬ ‫ויתן ִמ ְחזֵּׁ ר ַאחַ ר בַ ת זּוגָתו בְ עֶ זְ ַרת קולות וְ ִׁש ֵּׁ‬ ‫א‪ִ .‬הלְ ֶ‬ ‫ב‪ .‬הַ צָ ב ְמחַ זֵּׁ ר ַאחָ ר הַ צָ בָ ה בְ עֶ זְ ַרת זְ נָבו ___________‬ ‫יׁשים מֵּׁ חֲ זָ רות ַאחַ ר הַ זְ ָכ ִרים‪___________ .‬‬ ‫ג‪ .‬נ ְֵּׁקבות הָ עַ כְ בִ ִ‬ ‫ישת נוצו ֶתיהָ ַאחַ ר הַ טַ ּוָ ס‪_________ .‬‬ ‫ד‪ .‬הַ טַ ּוָ סָ ה מֵּׁ חַ זֶ ֶרת בְ עֶ זְ ַרת פְ ִר ַ‬ ‫ה‪ .‬הַ פִ ילָה ִהיא הָ ַאחֲ ָר ִאית ל ִַחזּור‪ ,‬וְ ִהיא ָׁש ָרה לַפִ יל ִׁש ִירים‪________ .‬‬

‫‪26‬‬


‫נושא הטקסט‪:‬‬ ‫‪ .5‬רשמו מהו ֵּׁ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ּורה ‪:)8‬‬ ‫‪ .6‬פְ רּוׁש הַ ִמלָה " ִנ ָש ִאים" (ׁש ָ‬ ‫א‪.‬‬

‫עובְ ִרים‪ִ ,‬מ ְתרו ְמ ִמים עַ ל הַ גַלִ ים‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫צולְ לִ ים ִמ ַתחַ ת לִ פְ נֵּׁי הַ מַ יִ ם‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫שו ִחים בַ ַמיִ ם‪.‬‬

‫שּורה ִמ ְספָ ר ‪ 8‬כְ תּובָ ה הַ ִמלָה " הַ ִנ ָש ִאים לַמֶ ְרחַ ִּקים"‪ ,‬לְ ִמי הַ ַכּוָ נָה?‬ ‫‪ .7‬בַ ָ‬ ‫א‪.‬‬

‫לַלִ וְ יְ תָ נִ ים‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫לְ ַגלֵּׁי הַ ּיָם‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ירי ַאהֲ בָ ה‪.‬‬ ‫ִׁש ֵּׁ‬

‫‪ֵּׁ .8‬איזֶ ה בְ עַ ל חַ ּיִ ים בו הַ נ ְֵּׁקבָ ה מֵּׁ חֲ זֶ ֵּׁרת ַאחָ ר הַ זָ ָכר?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .9‬רשמו מהי מטרת הטקסט?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪" .11‬אהבה חיתית"‪ ,‬הסבִ ירּו את כותרת הטקסט‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪27‬‬


‫סרטון‬

‫יחים לִּ ְּמצֹא אֶ ת אֶ ְּפרוֹחֵׁ יהֶ ם?‬ ‫כֵׁ יצַ ד הַ ִּפינְּ גְּ וִּ ינִּ ים מַ צְּ לִּ ִּ‬ ‫‪.1‬‬

‫הַ פִ י ְנגְ וִ י ִנים ְמ ַק ְננִים ְבמו ָׁשבות גְ דולות‪ .‬הַ ְמ ֻבג ִָרים אֵּׁ ינָם ִנכְ נ ִָסים‬

‫‪2.‬‬

‫בּורת הָ אֶ פְ רו ִחים כְ ֵּׁדי לִ ְמצא ֶאת צֶ אֱ צָ אֵּׁ יהֶ ם‪ ,‬אֶ לָא ֶנעֱמָ ִדים‬ ‫לְ תוְך חֲ ַ‬

‫‪3.‬‬

‫בּורת הָ אֶ פְ רו ִחים ּומַ ְׁש ִמיעִ ים ְק ִריאות חֲ זָ קות‪.‬‬ ‫לְ יַד חֲ ַ‬

‫‪4.‬‬

‫הַ ְּקטַ נִ ים ׁשו ְמעִ ים אותָ ם‪ְ ,‬מזַ ִהים ֶאת קול הו ֵּׁריהֶ ם וְ ָר ִצים אֲ לֵּׁיהֶ ם‬

‫‪5.‬‬

‫קּוקים לְ הו ֵּׁריהֶ ם כָל‬ ‫כְ ֵּׁדי לְ ַקבֵּׁ ל מָ זון‪ .‬אֶ פְ רו ִחים ֶׁשזֶ ה עַ ָתה בָ ְקעּו זְ ִ‬

‫‪6.‬‬

‫הַ זְ מַ ן‪ִ .‬אם הו ֶרה אֶ חָ ד הולְֵּׁך ַלּיָם לְ הָ בִ יא מָ זון‪ ,‬יו ֵּׁׁשב הַ ֵּׁשנִי עַ ל הַ ֵּּׁקן‪,‬‬

‫‪.7‬‬

‫ּומג ֵָּׁרׁש טו ְרפִ ים‪ .‬כְ ֶׁשהַ הו ֶרה חוזֵּׁ ר מֵּׁ הַ ּיָם‪ ,‬הּוא‬ ‫ְמחַ מֵּׁ ם אֶ ת הָ אֶ פְ רו ִחים ְ‬

‫‪8.‬‬

‫ּומחַ ֶכה לִ ְק ִריַאת הַ ְתׁשּובָ ה כְ ֵּׁדי לִ ְמצא אותו בֵּׁ ין‬ ‫קו ֵּׁרא לֶבֶ ן זּוגו ְ‬

‫‪.9‬‬

‫הֲ מונֵּׁי הַ פִ ינְ גְ וִ ינִ ים הַ חַ ּיִ ים במו ָשבַ ת הַ ִּקנּון‪ִ .‬ב ְהיו ָתם בְ נֵּׁי ְׁשלו ָׁשה‬

‫‪.11‬‬

‫ָׁשבּועות‪ִ ,‬מ ְצטָ ְרפִ ים ֶאפְ רוחֵּׁ י הַ פִ י ְנגְ וִ ין לַפָ עוטון הָ אֶ פְ רו ִחים‪ִ ,‬מן‬

‫‪11.‬‬

‫"גַן יְ ל ִָדים" ֶׁשבוגְ ִרים בו ְד ִדים ׁשו ְמ ִרים ֲעלֵּׁיהֶ ם‪ָ .‬אז כְ בָ ר הֻ ְטבַ ע‬

‫‪12.‬‬

‫ּומגִ יבִ ים‬ ‫בָ הֶ ם קולָם ֶׁשל הַ הו ִרים וְ הֵּׁ ם ְמזַ ִהים אֶ ת אותָ ם ְ‬

‫‪.13‬‬

‫אֲ לֵּׁיהֶ ם ִמּיָד‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫כיצד הפינגווינים מצליחים למצוא את אפרוחיהם?‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות הַ בָ אות‪:‬‬ ‫‪ .1‬מה עושים הפינגווינים במושבות הגדולות?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬חפשו במילון את המילה ִק ֶנן ורשמו את הפירוש‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ׁשּורה ִמ ְספָ ר ‪ָ 1‬כתּוב‪ " :‬הַ פִ י ְנגְ וִ י ִנים ְמ ַקנְ נִים בַ מו ָׁשבות גְ דולות"‪.‬‬ ‫‪ .3‬בְ ָ‬ ‫הַ ִּקיפּו אֶ ת הַ ְתׁשּובָ ה הַ ְנכונָה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬

‫פִ י ְנגְ וִ ינִים ַרבִ ים ִמ ְת ַא ְספִ ים בְ מָ קום אֶ חָ ד‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫הֲ מונֵּׁי פִ ינְגְ וִ ינִים בונִים ֶאת ִקנֵּׁיהֶ ם בַ ָמקום אֶ חָ ד‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ֵּׁקן הַ פִ ינְ גְ וִ ינִ ים נִ ְמצָ א בַ מו ָׁשב‪.‬‬

‫‪ .4‬כיצד מגיבים האפרוחים לקריאת הו ֶריהם? (ציינו ‪ 3‬פעולות)‪:‬‬ ‫א‪_____________________________________________ .‬‬ ‫ב‪_____________________________________________ .‬‬ ‫ג‪_____________________________________________ .‬‬ ‫קּוקים לְ הו ֵּׁריהֶ ם כָל‬ ‫‪ .5‬בְ ׁשּורות ‪ 5-6‬כָתּוב‪ " :‬אֶ פְ רו ִחים ֶׁשזֶ ה עַ ָתה בָ ְקעּו זְ ִ‬ ‫קּוקים הָ אֶ פְ רו ִחים לְ הו ֵּׁריהֶ ם? (כִ ְתבּו ָׁשלוׁש ִסבות)‬ ‫הַ זְ מַ ן"‪ .‬מַ ּדּועַ זְ ִ‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫__‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫‪29‬‬


‫ג‪______________________________________________ .‬‬ ‫‪ .6‬מַ ה עו ִשים הַ ְמ ֻבג ִָרים כְ ֵּׁדי לִ ְמצא אֶ ת צֶ אֱ צָ אֵּׁ יהֶ ם הָ אֶ פְ רו ִחים?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .7‬כיצד יוצרים קשר "ההורים הפינגווינים" אחד עם השני?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .8‬בְ ׁשּורות ‪ 11-12‬כָתּוב‪ " :‬הֻ ְטבַ ע בָ הֶ ם קולָם ֶׁשל הַ הו ִרים"‪ ,‬לְ מַ ה הַ כַּוָ נָה‬ ‫בַ ִמ ְׁשפָ ט זֶ ה?‬ ‫א‪.‬‬

‫בַ גִ יל ְׁשלו ָׁשה ָׁשבּועות הָ אֶ פְ רו ִחים יְ כולִ ים לִ ְטבעַ לְ ֹלא עֶ זְ ַרת הו ֵּׁריהֶ ם‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫בַ גִ יל ְׁשלו ָׁשה ָׁשבּועות הָ אֶ פְ רו ִחים ְמזַ ִהים וְ זוכְ ִרים אֶ ת קולות‬

‫הו ֵּׁריהֶ ם‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫בַ גִ יל זֶ ה הָ אֶ פְ רו ִחים יְ כולִ ים ַלעֲזב ֶאת הַ ֵּּׁקן‪ ,‬וְ לִ ְחיות לְ ֹלא עֶ זְ ַרת ְמ ֻבגָר‪.‬‬

‫‪ .9‬כִ ְתבּו נָכון או ֹלא נָכון‪:‬‬ ‫א‪.‬‬

‫בּורת הָ אֶ פְ רו ִחים כְ ֵּׁדי לְ חַ פֵּׁ ש ֶאת‬ ‫הַ פִ י ְנגְ וִ י ִנים ִנכְ נ ִָסים לְ תוְך חֲ ַ‬ ‫אֶ פְ רוחֵּׁ יהֶ ם‪__________ .‬‬

‫ב‪.‬‬

‫הַ פִ י ְנגְ וִ י ִנים מַ ְׁש ִמיעִ ים ְק ִריאות כְ ֶׁשהֵּׁ ם קו ְר ִאים לָאֶ פְ רו ִחים ּוכְ ֶׁשהֵּׁ ם‬ ‫רו ִאים לִ בְ נֵּׁי זּוגָם‪__________ .‬‬

‫ג‪.‬‬

‫הֲ מונֵּׁי פִ ינְגְ וִ ינִים חַ ּיִ ים בַ מו ָׁשבות ִקנּון‪___________ .‬‬

‫ד‪.‬‬

‫הָ אֶ פְ רוחַ הַ פִ י ְנגְ וִ ין אֵּׁ ינו זָ קּוק לְ הו ָריו‪ ,‬הּוא ִמ ְס ַת ֵּּׁדר לְ בַ ּדו‪________.‬‬

‫ה‪.‬‬

‫בַ גִ יל ְׁשלו ָׁשה ָׁשבּועות‪ ,‬הַ פִ ינְ גְ וִ ינִ ים ִמ ְצטָ ְרפִ ים ַלגַן הַ ּיְ ל ִָדים‪_______ .‬‬

‫‪ .11‬מַ ִהי מַ ְט ַרת הַ טֶ ְק ְסט? הַ ְסבִ ירּו ֶאת ְתׁשּובַ ְתכֶם‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪31‬‬


‫לַיֶ לֶד יֵׁש ֹחם‬ ‫‪1.‬‬

‫ִאם ַל ֶּילֶד יֵּׁׁש חם‪ ,‬צָ ִריְך לְ הָ ִסיר ִמ ֶמנּו כָל בֶ גֶד‪ֵּׁ .‬אין ַלעֲטף ֶאת הַ ֶּילֶד‬

‫‪2.‬‬

‫בִ ְש ִמיכות‪ ,‬הַ ָּדבָ ר ַרק מַ עְ לָה ֶאת חם גּופו‪.‬‬

‫‪3.‬‬

‫יֵּׁׁש לָתֵּׁ ת ַל ֶּילֶד לִ ְׁשתות כְ כל הָ אֶ פְ ָׁשר‪ ,‬הַ נוזְ לִ ים הַ ְמ ֻרבִ ים מו ְנעִ ים‬

‫‪.4‬‬

‫ִה ְתיַבְ ׁשּות‪ ,‬וְ ַאף יְ סַ ּיְ עּו לו לְ הו ִריד ֶאת הַ חם‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫אֵּׁ ין צ ֶרְך לִ ְדאג ִאם הַ ֶּילֶד ְמסָ ֵּׁרב ֶלאֱ כל‪ִ .‬אם הַ חם אֵּׁ ינו חולֵּׁף‪ ,‬יֵּׁׁש‬

‫‪6.‬‬

‫צּורת ִסירופ או טַ בְ לִ ּיות ַכמּות הַ מַ ְת ִאימָ ה לְ גִ ילו‬ ‫ָאקמול‪ ,‬בְ ַ‬ ‫לָתֵּׁ ת ַל ֶּילֶד ָ‬

‫‪.7‬‬

‫ַארבַ ע ָׁשעות)‪.‬‬ ‫(פַ עַ ם בְ ְ‬

‫‪8.‬‬

‫ִאם הַ חם מַ ְמ ִׁשיְך לִ ְהיות גָבוּהַ ‪ ,‬אֶ פְ ָׁשר לְ ַנגֵּׁב אֶ ת ִמ ְצחו ֶׁשל הַ ֶּילֶד‬

‫‪9.‬‬

‫ידי ְׁשעָ תַ יִ ם עַ ד‬ ‫בִ ְספוג ֶׁשהֻ ְרטַ ב בַ ַמיִ ם פו ְׁש ִרים‪ ,‬וְ ל ְַחזר עַ ל הַ פְ ֻעלָה ִמ ֵּׁ‬

‫‪11.‬‬

‫ַארבַ ע ָׁשעות‪.‬‬ ‫ְ‬

‫‪.11‬‬

‫אֵּׁ ין לְ ִה ְׁש ַתמֵּׁ ׁש ל ֵַּׁשם כְָך בַ מַ יִ ם ָק ִרים‪ְ .‬מַאוְ ֵּׁרר חַ ְׁשמַ לִ י ֶׁשּיְ כַּוֵּׁ ן עַ ל‬

‫‪.12‬‬

‫הַ ֶּילֶד עָ שּוי לְ הָ ִחיׁש ֶאת הו ָר ַדת הַ חם‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫לַיֶ לֶד יֵׁש חֹם‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות הַ בָ אות‪:‬‬ ‫‪ .1‬מַ ִהי הַ בְ עָ יָה הַ מֻ צֶ גֶת בַ טֶ ְק ְסט?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .2‬ציינו את חמשת הפעולות המֵּׁ ַסיְ יעות להו ַרדת חום הגּוף‪:‬‬ ‫א‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ב‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ג‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ד‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫ה‪______________________________________________ .‬‬ ‫_‬ ‫‪ .3‬מדוע חשוב לשתות הרבה מים כשיש חום?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪32‬‬


‫‪ .4‬מֵּׁ הֶ ן הַ פְ עֻלות ֶׁשעֲלּולות ַלעֲלות אֶ ת חם הַ גּוף?‬ ‫א‪.‬‬

‫ְׁש ִתּיַת מַ יִ ם חַ ִמים‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ּוש ִמיכות‪.‬‬ ‫ִה ְתעַ ְטפּות בִ בְ ג ִָדים ְ‬

‫ג‪.‬‬

‫יְ ִׁשיבָ ה ְממֻ ֶשכֶת בַ ֶש ֶמׁש‪.‬‬

‫‪ .5‬הַ ְסבִ ירּו מַ ִהי מַ ְט ַרת הַ ֶט ְק ְסט?‬ ‫א‪.‬‬

‫ישים כְ ֶש ֵּׁיש חם‪.‬‬ ‫ֵּׁלתָ אֶ ר ַלקו ֶרא את כֶ יצַ ד מָ ְרגִ ִ‬

‫ב‪.‬‬

‫לְ פָ ֵּׁרט כֵּׁיצַ ד ְמ ַקבְ לִ ים חם‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫לְ הַ ְסבִ יר לְ קו ֵּׁרא כֵּׁיצַ ד מו ִר ִידים חם ַל ֶּילֶד‪.‬‬

‫‪ִ .6‬ר ְׁשמּו נָכון או ֹלא נָכון‪:‬‬ ‫א‪.‬‬

‫ִאם ַל ֶּילֶד יֵּׁׁש חם עָ לֵּׁינּו לְ הָ לבִ יׁש אותו בַ בְ ג ִָדים חַ ִמים‪__________ .‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ִנ ָתן לְ הו ִריד ֶאת חם הַ ֶּילֶד בְ עֶ זְ ַרת מַ יִ ם חַ ִמים __________‬

‫ג‪.‬‬

‫כְ ֶׁשּיֵּׁׁש חם צָ ִריְך לְ הַ ְרבות בִ ְׁש ִתּיָה‪__________ .‬‬

‫ד‪.‬‬

‫ָאקמול‪_________ .‬‬ ‫כְ ֶׁשּיֵּׁׁש חם נִ ַתן ל ֵָּׁתת לֵּׁילֵּׁד כָל ‪ָׁ 4‬שעות ָ‬

‫‪ .7‬הַ ִאם הַ כותֶ ֶרת " ַל ֶּילֶד יֵּׁׁש חם"‪ ,‬מַ ְת ִאימָ ה ל ֶַט ְק ְסט? (נ ַָמּקּו ֶאת ְתׁשּובַ ְת ֶכם)‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫טקסט למתקדמים‬

‫‪33‬‬


‫שוקולד‬

‫הַ יְ ַדעְ תֶ ם ִממַ ה ְמי ְַצ ִרים אֶ ת הַ שוקולָד הַ מָ תוק וְ הַ טָ עִ ים?‬ ‫אֶ ת הַ שוקולָד ְמי ְַצ ִרים ִמ ָק ָקאו‪.‬‬ ‫יקה‪.‬‬ ‫הַ ָק ָקאו הּוא עֵּׁ ץ הַ ג ֵָּׁדל בעִ ָקר בִ ְדרום ָאמֱ ִר ָ‬ ‫הַ פֵּׁ רות ֶׁשל עֵּׁ ץ הַ ָק ָקאו הֵּׁ ם ַת ְר ִמילִ ים גְ דולִ ים‪ .‬בְ תוך כָ ל‬ ‫ָת ְר ִמיל י ְֶׁשנָם ג ְַרעִ ינִים הַ נ ְִק ָר ִאים פולִ ים‪.‬‬ ‫לְ ַאחַ ר ֶׁשקו ְטפִ ים אֶ ת הַ תַ ְר ִמילִ ים‪ְ ,‬מפַ ְצ ִחים אותָ ם ּומו ִצ ִאים‬ ‫ִמתוכָם אֶ ת הַ פולִ ים‪.‬‬ ‫נּורים גְ דולִ ים‪ ,‬אֶ ת‬ ‫אֶ ת פולֵּׁי הַ ָק ָקאו ְמיַבְ ִׁשים וְ קולִ ים בְ תַ ִ‬ ‫הַ פולִ ים הַ ְקלּויִ ים ְמ ַר ְס ִקים ּומועֲכִ ים עַ ד ֶׁשהֵּׁ ם נ ְֶהפָ כִ ים‬ ‫לְ עִ יסָ ה ַרכָה‪.‬‬ ‫ידה אותָ ּה‬ ‫אֶ ת הַ עִ יסָ ה הַ ַרכָה מַ עֲבִ ִירים לִ ְמכונָה הַ מַ פְ ִר ָ‬ ‫לְ חֶ ְמַאת ָק ָקאו ּולְ ַאבְ ַקת ָק ָקאו‪.‬‬ ‫אֶ ת השוקולָד ֶׁשָאנּו אוכְ לִ ים ְמי ְַצ ִרים מֵּׁ עִ יסַ ת ָק ָקאו‬ ‫ּומֵּׁ חֶ ְמַאת ָק ָקאו‪.‬‬ ‫מו ִסיפִ ים סֻ כָר‪ ,‬חָ לָב‪ ,‬אֱ גוזִ ים וְ עוד ְטעָ ִמים ׁשונִים‪.‬‬ ‫אֶ ת מַ ְׁש ֵּׁקה הַ ׁשוקו ֶׁשָאנּו ׁשו ִתים עו ִׁשים מֵּׁ ַאבְ ַקת ָק ָקאו‬ ‫בְ תוסֶ פֶ ת סֻ כָר וְ חָ לָב‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫שוֹקוֹלָּד‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות הַ בָ אות‪:‬‬ ‫‪ִ .1‬ממַ ה עָ שּוי הַ שוקולָד‪ ,‬וְ הֵּׁ יכָן הּוא ג ֵָּׁדל?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ָ .2‬תאֲ רּו כֵּׁיצַ ד ִנ ְר ִאים פֵּׁ רותָ יו ֶׁשל עֵּׁ ץ הַ ָּק ָקאו?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ׁשּורה ‪:)6‬‬ ‫‪ .3‬פֵּׁ רּוׁש הַ ִמלָה "קולִ ים ( ָ‬ ‫א‪.‬‬

‫סּוג ֶׁשל ג ְַרעִ ינִים‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ְמחַ ְמ ִמים בַ ַתנּור או עַ ל הָ אֵּׁ ׁש‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫עו ִשים אותָ ם ַקלִ ים‪.‬‬

‫יבים (חֳ מָ ִרים) ְמכִ ינִ ים אֶ ת ַמ ְׁש ֶקה הַ שוקו‪:‬‬ ‫‪ֵּׁ .4‬מאֵּׁ לּו מַ ְרכִ ִ‬ ‫א‪.‬‬

‫ַאבְ ַקת ָק ָקאו‪ ,‬סֻ כָר וְ חָ לָב‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ַאבְ ַקת ָק ָקאו וְ חָ לָב‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫חָ לָב וְ סֻ ָכר‪.‬‬

‫יקים ֶאת הַ שוקולָד ֶׁשָאנּו אוכלים?‬ ‫‪ִ .5‬ממַ ה מפִ ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ׁשּורה ִמ ְספָ ר ‪ 1‬כְ תּובָ ה הַ ִמלָה‪" :‬הַ יְ ַדעְ ֶתם"‪ .‬לְ ִמי הַ כַּוָ נָה?‬ ‫‪ .6‬בְ ָ‬ ‫‪32‬‬


‫א‪.‬‬

‫לְ כו ְתבֵּׁ י הַ ֶּקטַ ע‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫לְ קו ְר ִאים אֶ ת הַ ֶּקטַ ע‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ְׁש ֵּׁתי הַ ְתׁשּובות ְנכונות‪.‬‬

‫ׁשּורה ‪ )7‬הּוא‪:‬‬ ‫‪ .7‬פֵּׁ רּוׁש הַ ִמלָה "עִ סָ ה" ( ָ‬ ‫א‪.‬‬

‫לָלּוׁש אֶ ת הַ בָ צֵּׁ ק‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫ַתעֲרּובֵּׁ ת ַרכָה ֶׁשל כַמָ ה חֳ מָ ִרים‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫פִ סָ ה ֶׁשל נְ יָר‪.‬‬

‫"מתוכָם"‪ ,‬לְ ִמי הַ ַכּוָ נָה?‬ ‫שּורה ִמ ְספָ ר ‪ 5‬כְ תּובָ ה הַ ִמלָה ִ‬ ‫‪ .8‬בַ ָ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .9‬סַ ְּדרּו ֶאת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים הַ בָ ִאים עַ ל פִ י סדר הכנתם לשוקולד‪:‬‬ ‫____ מַ פְ ִר ִידים ֶאת הָ עִ סָ ה לַחֶ ְמָאה ּולְ ַאבְ ָקה‪.‬‬ ‫____ בַ הַ ְתחָ לָה קו ְטפִ ים אֶ ת הַ ַת ְר ִמילִ ים‪.‬‬ ‫ּוטעָ ִמים‬ ‫____ לְ בַ סוף מו ִסיפִ ים לְ עִ יסָ ה וְ לַחֶ ְמָאה סֻ כָ ר‪ ,‬חָ לָב‪ ,‬אֱ גוזִ ים ְ‬ ‫ׁשונִ ים‪.‬‬ ‫יאים ִמתוכָם אֶ ת‬ ‫____ לְ ַאחֵּׁ ר הַ ָּק ִטיף מַ פְ ְצחֵּׁ י ֶאת הַ ַת ְר ִמילִ ים ּומו ִצ ִ‬ ‫הַ פּולִ ים‪.‬‬ ‫יסה‪.‬‬ ‫____ בַ הֶ ְמ ֵּׁׁשְך ְמיַבְ ִׁשים וְ קולִ ים ֶאת הַ פולִ ים ּומועֲכִ ים אותָ ם לְ עִ ָ‬ ‫‪ .11‬מַ ִהי מַ ְט ַרת הַ טֶ ְק ְסט?‬ ‫א‪.‬‬

‫ָָאדם‪.‬‬ ‫לְ הַ ִציג ֶאת תועֶ לֶת הַ שוקולָד ל ָ‬

‫ב‪.‬‬

‫לְ סַ פֵּׁ ר כַמָ ה חָ ׁשּוב לֶאֱ כל ׁשוקולָד‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫יקים אֶ ת הַ שוקולָד‪.‬‬ ‫לְ תָ אֵּׁ ר כֵּׁיצַ ד ְמפִ ִ‬

‫‪36‬‬


‫שמע‬

‫אמי‬ ‫צּו ָּנ ִּ‬ ‫‪3‬‬

‫צּונאמי הּוא גל מים גדֹול‪ ,‬הּנֹוצר בעקבֹות רעידת אדמה‪ .‬גלים אלּו נעים‬

‫‪2‬‬

‫במהירּות גבֹוהה מאד‪ .‬כאשר הגלים מגיעים לחֹוף‪ ,‬הם יכֹולים להגיע‬

‫‪3‬‬

‫לגבּה רב‪ .‬גלי הּצּונאמי מציפים את אזֹורי החֹוף הּנמּוכים‪ ,‬ושֹוטפים את‬

‫‪3‬‬

‫כל העֹומד בדרכם‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ביֹום ראשֹון ה – ‪ 26‬בדצמבר ‪ ,2113‬פגעה רעידת אדמה חזקה בדרֹום‬

‫‪6‬‬

‫יבשת ַאסיה‪ .‬בעקבֹות רעידת האדמה נֹוצרּו בים גלי ענק שהתפשטּו‬

‫‪7‬‬

‫במהירּות אדירה‪ ,‬ושטפּו ָאת האיים ואת אזֹורי החֹוף‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫גלים אלּו‪ ,‬הּנקראים "צּונאמי"‪ ,‬הרסּו כפרים שלמים‪ ,‬והשאירּו מיליֹוני‬

‫‪9‬‬

‫אנשים בלי בית‪ .‬אנשים רבים מאד נהרגּו ונפגעּו‪ ,‬ביניהם נמצאּו גם‬

‫‪31‬‬

‫מטילים ישראלים שטילּו באזֹור‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫זהּו אחד מאסֹונֹות הטבע הגדֹולים ביֹותר שקרּו במָאה השנים‬

‫‪32‬‬

‫הַאחרונות‪ .‬מדינֹות מכל העֹולם‪ּ ,‬וביניהן גם מדינת ישראל‪ ,‬ניסּו‬

‫‪33‬‬

‫לעזֹור ּולסיע למדינֹות שּנפגעּו מהּצּונאמי‪.‬‬

‫‪37‬‬


‫אמי"‬ ‫"צּו ָּנ ִּ‬ ‫ִק ְראּו ֶאת הַ ֶט ְק ְסט וְ עָ נּו עַ ל הַ ְשאֵּׁ לות הַ בָ אות‪:‬‬ ‫אמי?‬ ‫‪ִ .1‬ר ְׁשמּו בַ ִמלִ ים ֶׁשלָכֶ ם‪ :‬מַ הּו הצּו ָנ ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ִ .2‬ממַ ה נוצַ ר הצונאמי?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .3‬הֵּׁ י ַכן פָ ַגע הצונאמי?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ֵּׁ .4‬אילּו ֶנזַ ִקים ָג ַרם הצונאמי באֶ זור זה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ׁשּורה ‪ )1‬הּוא‪:‬‬ ‫‪ .5‬פֵּׁ רּוׁש הַ ִמלָה בְ עִ ְקבות ( ָ‬ ‫א‪.‬‬

‫בַ ע ֲֵּׁקבִ ים‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫בִ גְ לַל‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫ע ֲֵּׁקבות ֶׁשל חול‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫"את כָל הָ עומֵּׁ ד בְ ַד ְרכָם"‪ִ ,‬נ ַתן לומַ ר‪:‬‬ ‫‪ .6‬בִ ְמקום ֶ‬ ‫א‪.‬‬

‫אֶ ת ָכל מַ ה ֶׁשמַ פְ ִריעַ לָהֶ ם לְ ִה ְת ַק ֵּּׁדם‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫אֶ ת ָכל הַ ְּדבָ ִרים ֶׁשֹּלא ׁשוכְ בִ ים‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫אֶ ת ָכל ִמי ֶׁשפוגְ ִׁשים בַ ֶּד ֶרְך‪.‬‬

‫‪ .7‬בַ שּורות ‪ 8-9‬כָתּוב‪" :‬וְ ִה ְׁש ִאירּו ִמילְ יונֵּׁי אֲ נ ִָׁשים בְ לִ י בַ יִ ת"‪ ,‬לְ מָ ה הַ כַּוָ נָה‬ ‫בְ ִמ ְשפָ ט זה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪ .8‬מדוע ִנפְ ֶגעּו יִ ְש ָראלִ ים בצונאמי?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫ידת הָ אֲ ָדמָ ה‪:‬‬ ‫ׁשּורים זֶ ה ְבזֶ ה הצונאמי ְּורעִ ַ‬ ‫‪ .9‬כֵּׁיצַ ד ְק ִ‬ ‫א‪.‬‬

‫ידת הָ אֲ ָדמָ ה‪.‬‬ ‫הצונאמי בָ א לְ ַאחַ ר ְרעִ ַ‬

‫ב‪.‬‬

‫ידת הָ אֲ ָדמָ ה בָ ָאה לְ ַאחַ ר הצונאמי‪.‬‬ ‫ְרעִ ַ‬

‫ג‪.‬‬

‫הצונאמי הּוא גַל גָדול‪.‬‬

‫ירה"‪ .‬לְ ַמה הַ כַּוָ נָה?‬ ‫‪ .11‬בְ ׁשּורות ‪ 7-8‬כָתּוב‪ַ " :‬גלֵּׁי ֲענָק ִה ְתפַ ְשטּו ִב ְמ ִהירּות אַ ִּד ָ‬ ‫א‪.‬‬

‫הַ גַלִ ים ִה ְת ַק ְּדמּו בִ ְמ ִהירּות גְ דולָה‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫הַ גַלִ ים ִה ְת ַרחֲ בּו וְ ִה ְש ָת ְרעּו ( ִה ְתפַ ְשטּו) בִ ְמ ִהירּות ַרבָ ה‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫כָל הַ ְתׁשּובות ְנכונות‪.‬‬

‫‪ .11‬מַ ִהי מַ ְט ַרת הַ טֶ ְק ְסט?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫‪39‬‬


‫סרטון‬

‫ַאריֵׁה‬ ‫ְּ‬ ‫ַאריֵׁה ַשיָּ ְך לְּ ִּמ ְּשפַ חַ ת הַ חֲ תּולִּ יִּ ים וְּ הּוא בַ עַ ל הַ חַ יִּ ים הַ ּטו ֵֹׁרף הֶ חָּ זָּק בְּ יוֹתֵׁ ר‪.‬‬ ‫הָּ ְּ‬ ‫יקה וְ ֶאפְ ָׁשר לִ ְראות אותָ ם גם בְ ַגנֵּׁי חַ ּיות‬ ‫ַאסיָה או בְ ַאפְ ִר ָ‬ ‫רב הָ אֲ ָריות חַ ּיִ ים בְ ְ‬ ‫בְ ַרחֲ בֵּׁ י הָ עולָם‪.‬‬ ‫ַָאריֵּׁה יֵּׁׁש גּוף חָ זָ ק‪.‬‬ ‫ל ְ‬ ‫ּומ ְׁש ָקלו מַ גִ יעַ עַ ד ‪ 251‬ק"ג‪.‬‬ ‫א ֶרְך גּופו מַ גִ יעַ עַ ד ‪ֶ 3‬מטֶ ר‪ ,‬גָבְ הו עולֶה עַ ל מֶ ֶטר אֶ חָ ד ִ‬ ‫ַאריֵּׁה גָדול וְ ָרחָ ב‪ ,‬וְ הּוא ְמקֻ ָשט בְ ַרעְ מַ ת ְשעָ רות ֶׁש ְמ ַכ ָסה אֶ ת הַ צַ ּוָ אר‪.‬‬ ‫ראׁשו ֶׁשל הָ ְ‬ ‫ַאריֵּׁה ָארְך וְ הּוא ִמ ְס ַתּיֵּׁם בִ ְקבּוצַ ת ְשעָ רות ֶׁשמֻ ְס ֶת ֶרת בְ תוכָּה ִצפ ֶרן‪.‬‬ ‫הַ זָ נָב ֶׁשל הָ ְ‬ ‫ַאריֵּׁה חַ י בַ חֲ בּורות ְק ַטנות‪ ,‬וְ הּוא טו ֵּׁרף ׁשּועָ לִ ים‪ ,‬אַ ּיָלִ ים‪ ,‬זֶ בְ רות וְ עוד‪.‬‬ ‫הָ ְ‬ ‫ידה אֶ ת הַ חַ ּיות‪.‬‬ ‫ירה ֶׁשנ ְִׁשמַ עַ ת לְ מֶ ְרחַ ִּקים ּומַ פְ ִח ָ‬ ‫ַָאריֵּׁה יֵּׁׁש ְׁשָאגָה אַ ִּד ָ‬ ‫ל ְ‬ ‫ַאריֵּׁה קו ְר ִאים לְ ִביָאה‪.‬‬ ‫ַלנ ְֵּׁקבָ ה ֶׁשל הָ ְ‬ ‫ַאריֵּׁה‪ֵּׁ ,‬אין לָּה ַרעְ מָ ה וְ ִהיא אֵּׁ ינָה ׁשואֶ גֶת‪.‬‬ ‫ִהיא ְק ַטנָה ִמן הָ ְ‬ ‫ַאריֵּׁה וְ הַ לְ ִביָאה קו ְר ִאים כְ פִ יר‪.‬‬ ‫לַגּור ֶׁשל הָ ְ‬ ‫ַאריֵּׁה הּוא סֵּׁ מֶ ל לְ אמֶ ץ לֵּׁב וְ הָ ַדר מַ לְ כּות‪.‬‬ ‫הָ ְ‬ ‫ַָאריֵּׁה כַ מָ ה ֵּׁׁשמות ִנ ְר ָּדפִ ים‪ :‬כְ פִ יר‪ַׁ ,‬שחַ ל‪ ,‬לַיִ ׁש וְ לָבִ יא‪.‬‬ ‫בְ עִ בְ ִרית יֵּׁׁש ל ְ‬

‫‪31‬‬


‫מילות קישור‬ ‫מילות הקישור מקשרות בין מילים או בין משפטים והן אינן משתנות לפי‬ ‫גופים‪.‬‬ ‫‪ .1‬שימו לב למילות הקישור שכתובות בקטע‪.‬‬ ‫‪ .2‬המציאו משפט עם כל מילת קישור או העתיקו מספר‪.‬‬

‫ַאריֵּׁה ַׁשּיְָך לְ ִמ ְׁשפַ חַ ת הַ חֲ תּולִ ּיִ ים וְּ הּוא בַ עַ ל הַ חַ ּיִ ים הַ טו ֵּׁרף הֶ חָ זָ ק בְ יותֵּׁ ר‪.‬‬ ‫הָ ְ‬ ‫יקה וְ אֶ פְ ָׁשר לִ ְראות אותָ ם גם בְ ַגנֵּׁי חַ ּיות‬ ‫ַאסיָה אוֹ ְבַאפְ ִר ָ‬ ‫רב הָ אֲ ָריות חַ ּיִ ים בְ ְ‬ ‫בְ ַרחֲ בֵּׁ י הָ עולָם‪.‬‬ ‫‪________________________________________________________ .1‬‬ ‫‪________________________________________________________ .2‬‬ ‫‪________________________________________________________ .3‬‬

‫יחיד רבים‬ ‫לפניכם ‪ 2‬משפטים שמתארים את האריה והם כתובים ביחיד‪.‬‬ ‫בכל משפט כתובות עובדות על אריה שמתאימות לכל האריות‪.‬‬ ‫‪ .1‬כתבו כל משפט ברבים‪ ,‬כאילו מסופר בו על כל האריות‪.‬‬ ‫שימו לב כל המילים שצריך לשנות מסומנות בקו‪.‬‬

‫ַאריֵּׁה גָדול וְ ָרחָ ב‪ ,‬וְ הּוא ְמקֻ ָשט בְ ַרעְ מַ ת ְשעָ רות ֶׁש ְמ ַכ ָסה אֶ ת הַ צַ ּוָ אר‪.‬‬ ‫ראׁשו ֶׁשל הָ ְ‬

‫ַאריֵּׁה ָארְך וְ הּוא ִמ ְס ַתּיֵּׁם בִ ְקבּוצַ ת ְשעָ רות ֶׁשמֻ ְס ֶת ֶרת בְ תוכָּה ִצפ ֶרן‪.‬‬ ‫הַ זָ נָב ֶׁשל הָ ְ‬

‫‪33‬‬


‫ַהמְ צַָאת הָ ַרכֶּבֶּ ת‬ ‫בּורה‬ ‫ְתאֵ ר כַּיֹום אֶׂ ת חַּ יֵינּו ְבלִי הָ ַּר ֶׂכבֵת‪ְ ,‬בלִי ְכלִי ַּתחְ ָ‬ ‫‪ .1‬קָ שֶׂ ה ל ָ‬ ‫זֶׂה הַּ מְ קַּ שֵ ר בֵין עִ יר לְעִ יר‪ ,‬אֶׂ ֶׂרץ לְאֶׂ ֶׂרץ‪ ,‬הַּ חֹולֵף מִ מָ קֹום‬ ‫לְמָ קֹום‪.‬‬ ‫‪ .2‬הָ ַּר ֶׂכבֵת הִ יא‪ ,‬לְמַּ עֲ שֶׂ ה‪ ,‬הַּ מְ צָָאה חֲ דָ שָ ה‪ ,‬שֶׂ בָָאה לָעֹולָם ַּרק‬ ‫ֹורג'‬ ‫לִפְ נֵי ‪ 151‬שָ נָה בְעֵ ֶׂרך‪ ,‬הֹודֹות לְהַּ מְ צָָאתֹו שֶׂ ל ג'ּ ְ‬ ‫סְ טִ יוֶׂנְסֹון‪ ,‬בְנֹו שֶׂ ל מַּ סִ יק מְ כֹונַּת קִ יטֹור ְלנִיּקּוי מִ כְרֹות‪ ,‬שֶׂ חַּ י‬ ‫בִתְ נָאֵ י עֹנִי וְלָמַּ ד לִקְ ֳרא ַּרק בִהְ יֹותֹו ְכבֶׂן עֶׂ שְ ִרים‪.‬‬ ‫ּג'ֹורג' סְ טִ יוֶׂנְסֹון ָבנָה אֶׂ ת הַּ קָ רֹון הָ ִראשֹון‪ ,‬שֶׂ הָ י ָה מְ סֻ ּגָל לַּעֲ מ ֹד‬ ‫ְ‬ ‫‪.3‬‬ ‫בְתַּ חֲ רּות מּול הַּ סּוס בְכֹוחֹו ּובִמְ הִ ירּותֹו‪ .‬כְשֶׂ עָ ַּרך אֶׂ ת נִסּוי ָיו‬ ‫בּורה‬ ‫הָ ִראשֹונִים הָ יּו ַּרבִים שֶׂ פִקְ פְקּו בִי ָכלְתֹו ִלבְנֹות ְכלִי‪-‬תַּ חְ ָ‬ ‫מָ הִ יר‪ .‬מֵ הֶׂ ם הָ יּו שֶׂ ִל ְגלְגּו עָ לָיו וְצִפּו ְלכִשְ לֹונֹו‪.‬‬ ‫ְעּוריו‬ ‫‪ .4‬ב ְַּרם‪ ,‬אף שלא היה לַּמְ דָ ן גָדֹול ולא ִבלָה את נ ָ‬ ‫בָאּונִי ֶׂברסִ יטָ ה‪ ,‬לָמַּ ד בִשְ קִ ידָ ה בָ"אּונִי ֶׂברסִ יטָ ה שֶׂ ל הַּ חַּ י ִים"‬ ‫כשֶׂ הוא מְ שַּ מֵ ש שּו ִלי ָה אֵ צֶׂל ָאבִיו בְטִ פּול בִמְ כֹונַּת‪-‬הַּ קִ יטֹור‬ ‫ְלנִיקּוי מִ כְרֹות‪.‬‬ ‫‪ .5‬בְנֹו י ְחִ ידֹו‪ ,‬רֹוב ְֶׂרט‪ ,‬שֶׂ ְכבָר ָזכָה ִללְמ ֹד בַּאּונִיב ְֶׂרסִ יטָ ה‪ָ ,‬בנָה‪,‬‬ ‫י ַּחַּ ד עִ ם ָאבִיו‪ ,‬קַּ טָ ר ֶׂשִקְ ָרא בְשֵ ם רֹוקֶׂ ט שֶׂ ָז ָכה בְמִ כ ְָרז של‬ ‫חֶׂ ב ְָרת ַּרכָבֹות‪.‬‬ ‫‪ .6‬הָ ַּרכָבֹות ִ‬ ‫הראשֹונֹות נָעּו בְכ ֹחַּ הַּ קִ יטֹור כְשֶׂ פֶׂ חָ ם מְ שָ מֵ ש‬ ‫לְהַּ סָ קָ ה‪ ,‬אַּ ְך מֵ ָאז ו ְעד היֹום נִשתָ נּו הדב ִָרים‪ :‬הקַּ טָ ִרים‬ ‫מּונָעִ ים בְדִ יזֶׂל או בְחַּ שְ מַּ ל‪ .‬הם אֵ ינָם מַּ עֲ לִים שֹבֶׂל של עָ שָ ן‬ ‫בְעִ קְ בֹותֵ יהֶׂ ם‪ ,‬והם נָעִ ים בִמְ הִ ירּות הַּ מַּ גַּעַּ ת ל‪ 251-‬ק"מ‬ ‫בְשָ עָ ה‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫סרטון‬

‫מסטיק או גומי לעיסה הוא סּוג של ממתק הנועד ִללְעִ יסָ ה‪.‬‬ ‫הַּ מַּ סְ טִ יק שֶׂ הָ י ָה מְ יּוצַּר בְעֵ בֶׂר בְדֶׂ ֶׂרְך ְכלָל מֵ הַּ שָ ָרף שֶׂ ל‬ ‫עצי האלה הנקרא" מסטיקא "ּומִ כָאן שָ מּו "מַּ סְ טִ יק"‪ּ ,‬ובִמְ י ֻחָ ד מֵ הַּ סּוג‬ ‫שֶׂ ל עֲ צֵי הָ אֵ לֶׂה הַּ נִקְ ָרא" אלת הַּ מַּ סְ טִ יק "אֲ שֶׂ ר ּגָדַּ ל בִמְ י ֻחָ ד לְצ ֶֹׂרְך הֲ פָ קַּ ת‬ ‫שֶׂ ַּרף המסטיקא‪ ,‬ו ְעִ ּקָ ר ּגִּדּולֹו הֱ י ֵה בַּּדָ רֹום מֵ עֶׂ ֶׂרב האי כיוס ביוון באזור‬ ‫שֶׂ נִקְ ָרא " ‪:‬מסטיקוחוריה כַּפְ ִרי הַּ מַּ סְ טִ יק‪.‬‬ ‫חִ ּקּוי סִ ינ ְֵתטִ י שֶׂ ל הַּ ח ֹמֶׂ ר ִללְעִ יסָ ה מִ ֶׂצמַּ ח זֶׂה מִ שַּ מָ ש כְמַּ ְרכִיב מֶׂ ְר ָכזִי‬ ‫בְמַּ סְ טִ יק הַּ מֹודֶׂ ְרנִי‪.‬‬ ‫כְיֹום מְ יַּצ ְִרים לְר ֹב אֵ ת הַּ מַּ סְ טִ יק ממוצרי פלסטיק מבוססי נפט ‪,‬‬ ‫שֶׂ מְ כִילִים בְתֹוכָם תמציות בִטְ עַּ מִ ים שֹונִים‪ ,‬בְדֶׂ ֶׂרְך ְכלָל ממומתקות‪,‬‬ ‫אּולָם י ֶׂשְ נָם מִ סְ פָ ר שְ ו ָקִ ים לְמָ שָ ל הַּ שֹוק היפאני ו ַּחֲ בֵרֹות שֶׂ עֲ דַּ י ִן‬ ‫מִ שְ ַּתמְ שֹות בִשְ ַּרף‪.‬‬ ‫תֹוְך כְדֵ י ַּתהֲ לִיְך הַּ לְעִ יסָ ה מְ שַּ חְ ֶׂר ֶׂרת תְ כּולַּת הַּ מַּ סְ טִ יק לְתֹוְך הַּ חֵ ְך‪,‬‬ ‫עֹור ֶׂרת אֵ ת פְ עִ ילּות י ְצּור הָ ר ֹק ‪.‬‬ ‫ּומְ ֶׂ‬ ‫מַּ סְ טִ יק נִלְעַּ ס בְדֶׂ ֶׂרְך ְכלָל לְמַּ טָ רֹות הֲ נָָאה‪.‬‬ ‫הַּ מְ צַָאת הַּ מַּ סְ טִ יק מְ יּוחֶׂ סֶׂ ת לתומס אדמס שֶׂ בִשְ נַּת ‪ 1781‬נִסָ ה לִטְ ע ֹם‬ ‫אֵ ת ח ֹמֶׂ ר הַּ ֶּׂגלֶׂם שֶׂ לֹו שָ עָ ה שֶׂ נִסָ ה ְליַּצֵר צַּעֲ צּועִ ים מִ שָ ָרף עֵ ץ הספודיליה‬ ‫עֵ ץ הַּ ּגָדֵ ל בְיעָ רֹות הטרופיים שֶׂ לְמֶׂ ְרכָז ָאמֶׂ ִריקָ ה ‪ְ ,‬ככָל הַּ נ ְִראֶׂ ה הּוא‬ ‫מְ קֹורֹו שֶׂ ל ּגּומִ י הַּ לְעִ יסָ ה בני המאיה נהגו ְללָעּוס אֵ ת שֶׂ ַּרף הַּ ּגּומִ י‬ ‫הַּ מֻ פָ ק מִ מֶׂ נּו‪.‬‬ ‫מַּ סְ טִ יקִ ים לְֹלא סֻ כָר נֹועָ דִ ים ל ֵ‬ ‫ְעֹורר אֵ ת הַּ פְ ָרשַּ ת הָ ר ֹק בְפֶׂ ה ו ְעַּ ל י ָדִ י כְָך‬ ‫ְלנַּּקֹות אֵ ת מִ שְ טָ ח השן משיירי מזון ובכך לְסַּ יַּע במניעת עששת ‪.‬‬ ‫י ֶׂשְ נָם סּוגִים מְ סֻ יָמִ ים שֶׂ ל מַּ סְ טִ יקִ ים הַּ מְ ֻת ְכנָנִים בִמְ י ֻחָ ד לְַאפְ שֵ ר לְלֹועֵ ס‬ ‫לְהַּ פְ ִריחַּ בּועֹות ‪ ,‬לדוגמה ‪:‬מסטיק בזוקה ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫י ֶ ְׁ‬ ‫ט ִ‬ ‫מ ְׁס ִ‬ ‫שנָם גַּם ַּ‬ ‫יקים המכילים ניקוטין שייעודם הּוא ַּל ֲעז ֹר‬ ‫ִבגְׁ ִ‬ ‫מי ָלה מעישון‪.‬סיגריות‬

‫‪33‬‬


‫סרטון‬

‫צְּ בִּ י אֶ ֶרץ יִּ ְּש ְּראֵׁ לִּ י‬ ‫הַ ְצבִ י הּוא יונֵּׁק הַ ַשּיְָך לְ ִמ ְׁשפַ חַ ת בַ עֲלי פָ ְרסָ ה‪.‬‬ ‫ּומסֻ גָלִ ים‬ ‫ירה ְ‬ ‫ְצבָ ִאים הֵּׁ ם בַ ֲעלֵּׁי פָ ְרסות מֻ ְתָאמות לְ ִריצָ ה ְמ ִה ָ‬ ‫לְ ַדלֵּׁג מֵּׁ עַ ל גְ ֵּׁדרות ּומַ ְחסו ִמים‪.‬‬ ‫גּופו הֶ עָ ִדין ֶשל הַ ְצבִ י הוא בצבע חּום‪-‬אֲ פור‪ ,‬עַ ל הַאף ֵּׁישנו‬ ‫כתם שחור‪ ,‬הבטן לבנה והזנב הקצר שחור‪.‬‬ ‫ִמ ְשקלו של הצבי ָנע בין ‪ 16‬ל‪ 31-‬ק"ג‪.‬‬ ‫תּוחים ּובַ ִמ ְדבָ ר‪.‬‬ ‫הַ ְצבִ י חַ י בחולות ‪ ,‬בִ ְׁשטָ ִחים פְ ִ‬ ‫הַ ְצבִ י פָ עִ יל בַ ָשעות הַ ְּק ִרירות ֶׁשל הַ ּיום ּובְ לֵּׁילות י ֵָּׁרחַ ‪ ,‬כַאֲ ֶׁשר‬ ‫יֵּׁׁש מַ ְספִ יק אור הַ ְמַאפְ ֵּׁׁשר אֶ ת פְ עִ ילּותו‪.‬‬ ‫הַ ְצבִ י בַ עַ ל חַ ּיִ ים ִצ ְמחונִ י אכֶל ֶי ֶרק ‪.‬‬ ‫חּוׁש הָ ֵּׁריחַ ֶׁשל הַ ְצבִ י ְמפ ָֻתח בְ יותֵּׁ ר וְ הּוא גַם מַ בְ ִחין בִ ְתנּועָ ה‬ ‫ִממֶ ְרחָ ק ַרב‪.‬‬ ‫הצבאים הם ַאצָ נִ ים ְמצּו ַינִ ים‪ ,‬הריצה היא הדרך העיקרית‬ ‫שבו נמלטים הצבאים מטורפים‪ ,‬אך הם מסוגלים גם לנתר‬ ‫גבוה וגם לבעוט ברגליהם האחוריות בזמן סכנה‪.‬‬ ‫רּותי ‪ :‬חַ י בָ עֵּׁ ֶדר‪.‬‬ ‫הַ ְצבִ י בַ עַ ל חַ ּיִ ים חַ בְ ִ‬ ‫ַנְקבָ ה בְ אֶ ְמצָ עּות ִה ְתבונְנּות עַ ל‬ ‫אֶ פְ ָׁשר לְ הַ בְ ִּדיל בֵּׁ ין זָ כָר ל ֵּׁ‬ ‫נְקבָ ה יֵּׁׁש‬ ‫הַ ַּק ְרנַיִ ים‪ :‬לְ זָ כָר יֵּׁׁש זּוג ַק ְרנַייִ ם עָ בות ּוגְ דולות וְ ַל ֵּׁ‬ ‫ּוקטַ נות יותֵּׁ ר‪.‬‬ ‫ַק ְרנַייִ ם ַּדּקות יותֵּׁ ר ְ‬

‫‪32‬‬


‫שיר‬

‫סרטון‬

‫הַ נַחֲ לִּ יאֵׁ לִּ י‬ ‫ַארצֵּׁ נּו לְ הָ קות גְ דולות ֶשל‬ ‫אשית הַ ְסתָ ו רו ִאים בְ ְ‬ ‫בְ ֵּׁר ִ‬ ‫נַחֲ לִ יאֵּׁ לִ ים‪.‬‬ ‫הַ נַחֲ לִ יאֵּׁ לִ י ִהיא ִצפור ְקטַ נָה בַ ֲעלַת זָ נָב ָארְך‪ ,‬וְ ִסנָר ָשחור עַ ל‬ ‫ּומכָאן ְשמָ ּה ‪-‬‬ ‫ַארצָ ּה ִהיא ְמ ַק ֶננֶת לְ יַד נְחָ לִ ים‪ִ ,‬‬ ‫הֶ חָ זֵּׁ ה ְשלָּה‪ .‬בְ ְ‬ ‫נַחֲ לִ יאֵּׁ לִ י‪.‬‬ ‫ַארצות הַ צָ פון הַ ָּקרות‪,‬‬ ‫הַ נַחֲ לִ יאֵּׁ לִ ים מַ גִ יעִ ים לְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵּׁ ל מֵּׁ ְ‬ ‫ּובִ לְ הָ קות גְ דולות עובְ ִרים עַ ל פְ נֵּׁי אֲ ָרצות וְ י ִַמים‪ .‬הֵּׁ ם‬ ‫נ ְִמצָ ִאים בְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵּׁ ל בְ מֶ ֶשְך כָל ְתקּופַ ת הַ ח ֶרף‪ ,‬כִ י הַ ח ֶרף‬ ‫ַארצָ ם‪ .‬בַ חּוש הַ ִטבְ עִ י‬ ‫ַארצֵּׁ נּו חָ ם יותֵּׁ ר מֵּׁ אֲ ֶשר הַ ח ֶרף בְ ְ‬ ‫בְ ְ‬ ‫אשית הָ ָאבִ יב‬ ‫ֶשלָהֶ ם הֵּׁ ם ְמנַּוְ ִטים אֶ ת ַּד ְרכָם אֵּׁ לֵּׁינּו‪ .‬בְ ֵּׁר ִ‬ ‫ַארצֵּׁ נּו‬ ‫ַארצות מול ְַד ָתם‪ ,‬וְ הֵּׁ ם יָשּובּו לְ ְ‬ ‫חוזְ ִרים הַ נַחֲ לִ יאֵּׁ לִ ים לְ ְ‬ ‫בַ ְסתָ ו הַ בָ א‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫עֲ נּו עַ ל הַ ְּׁשאֵ לוֹת הַ בָּ אוֹת‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫מַ ּדּועַ קו ְֹּׁר ִאים ַלנַחֲ לִ יאֵ לִ י בִ ְּׁשּמ ֹו?‬

‫‪.2‬‬

‫כֵיצַ ד נִ ְּׁרַאה הַ נַחֲ לִ יאֵ לִ י‪-‬כִ ְּׁתבּו וְּׁ צַ יְּׁרּו‪:‬‬

‫ַארצוֹת מּו ַל ְּׁד ָּתם?‬ ‫‪ .3‬מָּ ַתי חוֹזְּׁ ִרים הַ ַנ ְּׁחלִ יאלִ ים לְּׁ ְּׁ‬

‫ַארצוֹת מּו ַל ְּׁד ָּתם ַּדוְּׁ ָּקא בְּׁ ע ֹונָּה זוֹ?‬ ‫‪ .4‬מַ ּדּועַ הֵ ם חוֹזְּׁ ִרים לְּׁ ְּׁ‬

‫‪37‬‬


‫יפי אֶ ת הַ ְּתשּובָּ ה‬ ‫א‪/‬ק ְּר ִּאי אֶ ת הַ ֶּט ְּק ְּסט הַ ֵׁקף‪/‬הַ ִּק ִּ‬ ‫ְּק ַר ִּ‬ ‫הַ נְּ כוֹנָּה‪:‬‬ ‫ַארצֵׁ נו‪:‬‬ ‫‪ .1‬אֶ ת הַ נַחֲ לִּ יאֵׁ לִּ י אֶ ְּפ ָּשר לִּ ְּראוֹת בְּ ְּ‬ ‫אׁשית הָ ָאבִ יב‪.‬‬ ‫א‪ַ .‬רק בְ ֵּׁר ִ‬ ‫ב‪ַ .‬רק בִ ְת ִחילַת הַ ְסתָ ו‪.‬‬ ‫אׁשית הַ ַּקיִ ץ‪.‬‬ ‫ג‪ַ .‬רק בְ ֵּׁר ִ‬ ‫ד‪ .‬בְ מֶ ֶשְך כָל הַ ְסתָ ו וְ הַ ח ֶרף‪.‬‬ ‫‪ .2‬הַ נַחֲ לִּ יאֵׁ לִּ ים ְּמנַוְּ ִּטים אֶ ת דַ ְּרכָּ ם בְּ עֶ זְּ ַרת‪:‬‬ ‫א‪ .‬מַ ְצפֵּׁ ן‪.‬‬ ‫ב‪ .‬חּוש ִטבְ עִ י‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מַ פָ ה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הַ כְ נָפַ ּיִ ם ֶשלָהֶ ם‬

‫‪ .3‬הַ נַחֲ לִּ יאֵׁ לִּ ים מַ גִּ יעִּ ים לְּ אֶ ֶרץ יִּ ְּש ָּראֵׁ ל‪:‬‬ ‫א‪ .‬מֵּׁ אֲ ָרצות ָקרות‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מֵּׁ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֶ ל‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מֵּׁ אֲ ָרצות חַ מות‪.‬‬ ‫‪32‬‬


‫‪ .4‬הַ נַחֲ לִּ יאֵׁ לִּ י הּוא‪:‬‬ ‫א‪ִ .‬צפור ְקטַ נָה‪.‬‬ ‫ב‪ִ .‬צפור בֵּׁ ינונִית‪.‬‬ ‫ג‪ִ .‬צפור גְ דולָה‪.‬‬ ‫ד‪ִ .‬צפור גְ דולָה ְמאד‪.‬‬

‫ַארצֵׁ נּו כִּ י‪:‬‬ ‫‪ .5‬הַ נַחֲ לִּ יאֵׁ לִּ ים שו ִֹּהים בְּ ְּ‬ ‫ַארצֵּׁ נּו ַקר בַ ח ֶרף‪.‬‬ ‫א‪ .‬בְ ְ‬ ‫ַארצָ ם ַקר יותֵּׁ ר‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הַ ח ֶרף בְ ְ‬ ‫ַארצֵּׁ נּו יָפָ ה יותֵּׁ ר בַ ח ֶרף‪.‬‬ ‫ג‪ְ .‬‬ ‫ַארצֵּׁ נּו יֵּׁׁש לָהֶ ם חֲ בֵּׁ ִרים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬בְ ְ‬

‫‪ .6‬פֵׁ רּוש הַ ִּמלָּה ְּמ ַק ֶננֶת‪:‬‬ ‫א‪ .‬שו ֶכנֶת ּובונָה אֶ ת הַ ֵּּׁקן‪.‬‬ ‫ב‪ .‬או ֶכלֶת אֶ ת ְמזונָּה‪.‬‬ ‫ג‪ׁ .‬שותָ ה מַ ּיִ ם‪.‬‬ ‫ד‪ .‬יְ ֵּׁׁשנָה בַ לַיְ לָה‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫עֲ נּו עַ ל הַ ְּׁשאֵ לוֹת הַ בָּ אוֹת‪:‬‬ ‫‪ .1‬כִ ְּׁתבּו מַ ה ַלמַ ְּׁד ֶּתם מֵ הַ ִסּפּור?‬

‫‪.2‬‬

‫ְּׁתנּו ֵשם ַאחֵ ר לְּׁ ִסּפּור‪:‬‬

‫‪.3‬‬

‫כִ ְּׁתבּו אֵ יז ֹו ִצּפוֹר אַ ֶּתם אוֹהֲ בִ ים בִ ְּׁמיֻחָּ ד ּומַ ּדּועַ ?‬

‫עּודת זֵהוֹת הַ כ ֹו ֶּללֶּת‪:‬‬ ‫הַ כִ ינּו לָּּה בַ בַ יִת ְּׁת ַ‬ ‫ה‪/‬ציּור‪-‬‬ ‫גּורים‪ְּׁ ,‬תזּונָּה וְּׁ ְּׁתמּו ָּנ ִ‬ ‫ֵשם‪ּ ,‬גוֹדֵ ל‪ ,‬מָּ קוֹם ְּׁמ ִ‬ ‫אֶּ פְּׁ ָּשר לִ כְּׁ תוֹב ְּּׁדבָּ ִרים נוֹסָּ פִ ים‪.‬‬ ‫כִּ ְּתבּו ִּמ ְּשפָּ ִּטים הַ כוֹלְּ לִּ ים אֶ ת הַ ִּמלִּ ים הַ נְּ תּונוֹת‪:‬‬ ‫נַחֲ לִ יאֵּׁ לִ י‬ ‫ְמ ַק ֶננֶת‬ ‫ְמ ַנוֶ טֶ ת‬ ‫‪21‬‬


‫אׁשית‬ ‫בְ ֵּׁר ִ‬ ‫כִ ְּׁתבּו ִמילָּה הֲ פּוכָּה לְּׁ כֹל ִמילָּה נְּׁ תּו ָּנה‪:‬‬ ‫גדֹולֹות‬

‫ארֹוך‬

‫שחֹור‬

‫קרֹות‬

‫שּורה יוֹצֵ את ּדֹפֶּ ן וְּׁ הַ ִקיפּו או ָֹּתּה‪:‬‬ ‫ִמ ְּׁצאּו ִמילָּה בכל ָּ‬ ‫ִצּפוֹר‬

‫י ֹו ֵנק‬

‫נַחֲ לִ יאֵ לִ י‬

‫זוֹחֵ ל‬

‫ְּׁס ָּתו‬

‫ח ֶֹּרף‬

‫ָאבִ יב‬

‫ַקר‬

‫ָּשחֹר‬

‫ְּׁצבָּ ִעים‬

‫לָּבָּ ן‬

‫ָאדוֹם‬

‫ֶּשמֶּ ש‬

‫ּפו ֵֹשר‬

‫ַקר‬ ‫בְּׁ סוֹף‬

‫חַ ם‬ ‫אשית‬ ‫בְּׁ ֵר ִ‬

‫בְּׁ הַ ְּׁתחָּ לָּה‬

‫בִ פְּׁ ִתיחָּ ה‬

‫יטים בָּ ִאים‪:‬‬ ‫כִ ְּׁתבּו אֶּ ת ֵשם הַ ְּׁקבּוצָּ ה אֵ לֶּיהָּ שייכים הַ ּפְּׁ ִר ִ‬ ‫ָּשחֹר‪ ,‬לָּבָּ ן‪ָ ,‬אדֹם‪ ,‬יָּרוֹק הֵ ם‬ ‫ְּׁס ָּתו‪ ,‬ח ֶֹּרף‪ָ ,‬אבִ יב‪ַ ,‬קיִץ הֵ ם‬ ‫ַארנָּב הֵ ם‬ ‫ַנמֶּ ר‪ִ ,‬ציּפ ֹור‪ ,‬זַחַ ל‪ְּׁ ,‬‬ ‫‪23‬‬


‫סּומית הַ גָלִ יל‬ ‫ִ‬

‫סּומית הַ גָלִ יל"‪.‬‬ ‫נִק ָרא " ִ‬ ‫יִש ָראֵּׁ ל ְ‬ ‫אֶ חָ ד ִמבַ ֲעלֵּׁי הַ חַ ּיִ ים הַ נְ ִד ִירים בְ יותֵּׁ ר בְ ְ‬ ‫נִמצָ א בְ סַ כָ נַת הַ כְ חָ ָדה‪.‬‬ ‫סּו ִמית הַ גָלִ יל הּוא סַ ְרטָ ן עִ וֵּׁ ר הַ ְ‬ ‫סּומית הַ גָלִ יל חַ י בְ כִ נ ֶֶרת‪.‬‬ ‫ִ‬ ‫נִמצָ א בְ סַ כָ נַת הַ כְ חָ ָדה ְמַאחַ ר וְ הּוא חַ י בְ ׁשּולֵּׁי אֲ גַם כִ נ ֶֶרת‪.‬‬ ‫הּוא ְ‬ ‫כְ תוצָ ָאה ִממַ ְׁשבֵּׁ ר הַ מַ יִ ם בְ יִ ְש ָראֵּׁ ל וְ הַ בַ צו ֶרת יֵּׁׁש חֲ ָׁשׁש ֶׁשהַ סַ ְרטָ ן ֹלא יּוכַל‬ ‫לְ הַ ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְת ַקיֵּׁם‪.‬‬ ‫סּו ִמית הַ גָלִ יל הּוא ָש ִריד ֶׁשל יָם ָקדּום ֶׁשהָ יָה בָ אֵּׁ זור‪.‬‬ ‫הּוא נִ זון מֵּׁ ַר ְקבּובִ ית ּובְ עָ לֵּׁי חַ ּיִ ים ְקטַ נִים‪.‬‬ ‫ּוׁשנֵּׁי זּוגות ְצבָ תות‪.‬‬ ‫בִ גְ לַל ֶׁשאֵּׁ ינו רואֶ ה הּוא ִמ ְת ַק ֵּּׁדם בְ אֶ ְמצָ עּות ְמחו ִׁשים ְ‬ ‫לּוחים‬ ‫ּומ ִ‬ ‫תּוקים ְ‬ ‫הַ סַ ְרטָ ן יָכל לִ ְחיות בַ ְסבִ יבָ ה ָׁשבָ ה הַ מַ יִם ְמ ִ‬ ‫טּורה ְמסֻ יֶמֶ ת‪.‬‬ ‫ּובְ טֶ ְמפֵּׁ ָר ָ‬

‫ְׁשאֵּׁ לות‪:‬‬ ‫סּומית הַ גָלִ יל נ ְֶח ַׁשב לְ בַ עַ ל חַ ּיִ ים נ ִָדיר?‬ ‫ִ‬ ‫‪ .1‬מַ ּדּועַ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪ .2‬מַ ּדּועַ לְ ַדעְ ְתכֶם הַ סַ ְר ָטן מָ צּוי בְ סַ ָכנַת הַ כְ חָ ָדה?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫__________________________________________________‬ ‫‪22‬‬


‫‪ִ .3‬ממָ ה נִזון הַ סַ ְרטָ ן?‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫סּומית הַ גָלִ יל‬ ‫ִ‬ ‫‪ .4‬הַ ִאם יָכל הַ סַ ְר ָטן לִ ְחיות בַ ּיָם הַ ִתיכון? הַ ְס ִבירּו‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫סּומית הַ גָלִ יל!‬ ‫‪ .5‬כִ ְתבּו ‪ 4‬עֻבְ ּדות עַ ל ִ‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫מּודג ֶֶשת‪ .‬כִ ְתבּו אותָ ּה בְ י ִָחיד‪,‬‬ ‫‪ .6‬בְ ִמ ְׁשפָ ט יֵּׁׁש ִמלָה ְ‬ ‫אֶ חָ ד ִּמבַ ֲעלֵׁי הַ חַ יִּ ים הַ ְנ ִד ִירים‪.‬‬ ‫___________________________________________________‬ ‫___________________________________________________‬

‫‪23‬‬


‫חידה‬

‫תשובה‬

‫מצגת‬

‫הַ ָּק ְּרפָּ ָּדה‬ ‫הַ ָק ְרפָ ָדה ַׁש ֶי כֶת לְ ִמ ְׁשפַ חַ ת הַ ַק ְרפָ ִדיִ ים‪ֶׁ ,‬שהֵּׁ ם דּו חַ יִ ים חַ ְס ֵּׁרי זָ נָב‪ .‬פֵּׁ ירּוׁש‬ ‫הַ ִמילָה דּו הּוא ְׁשנַיִים‪ .‬הַ ָק ְרפָ ָדה הַ בוג ֶֶרת חָ יָה גַם בַ יַבָ ָׁשה וְ גַם בָ מַ יִ ם‪.‬‬ ‫ָארץ‪ִ .‬ניתַ ן‬ ‫הַ ָק ְרפָ ָדה ִהיא הַ ְׁשכִ יחָ ה וְ הַ נְפוצָ ה בְ יותֵּׁ ר ִמבֵּׁ ין הַ דּו חַ יִים בָ ֶ‬ ‫ַארצות‬ ‫לְ מו ְצָאה בָ עולָם כּולו‪ ,‬לְ מַ עֵּׁ ט או ְס ְט ַרלְ יָה‪ִ .‬היא נְפוצָ ה בְ כל ְ‬ ‫ַאסיָה‪.‬‬ ‫יקה ּובְ ְ‬ ‫אֵּׁ ירופָ ה‪ ,‬בִ ְצפון ַאפְ ִר ָ‬ ‫או ֶרך גּופָ ה מַ גִ יעַ לְ ‪ 67 -‬ס"מ‪ .‬צֶ בַ ע גָבַ ּה יָרק‪ָ-‬אפר עִ ם כְ תָ ִמים‪ַ ,‬רגְ לֶיה‬ ‫ּומ ַׁש ְמׁשות לִ ְקפִ יצָ ה ּולְ הֲ לִ יכָה‪ .‬בֵּׁ ין אֶ ְצבְ עות ַרגְ לֵּׁיהָ יֵּׁׁש ְקרּום‬ ‫ְקצָ רות ְ‬ ‫ְש ִחיָה‪.‬‬ ‫יפּוׁשיּות ּוזְ בּובִ ים‪ ,‬מֵּׁ ַׁשבְ לּולִ ים‪,‬‬ ‫הַ ָק ְרפָ ָדה נִ יזונָה מֵּׁ חֲ ָר ִקים כגון ִח ִ‬ ‫יקה ּובולַעַ ת‬ ‫ומ ִׁשלְ ׁשּולִ ים‪ֶ .‬את הָ מָ זון ִהיא צָ ָדה בְ עֶ זְ ַרת לְ ׁשונָּה הַ ְדבִ ָ‬ ‫ִ‬ ‫אותו בִ ְׁשלֵּׁמּותו‪ִ ,‬מׁשּום ֶׁשאֵּׁ ין לָּה ִׁשינַיִ ים‪.‬‬ ‫יק ִריִ ים הֵּׁ ם הָ נְחָ ִׁשים‪ .‬לְ ֵּׁׁשם הֲ ָגנָה ִמפְ נֵּׁי אויְ בֵּׁ יהָ ‪ִ ,‬היא‬ ‫אויְ בֵּׁ יהָ הָ עִ ָ‬ ‫ַאר ִסי ִמ ְׁשתֵּׁ י בַ לּוטות ַרעַ ל גְ דולות הַ ְמצּויות מֵּׁ אֲ חו ֵּׁרי‬ ‫יׁשה ִריר ְ‬ ‫מַ פְ ִר ָ‬ ‫עֵּׁ ינֵּׁיהָ ‪.‬‬ ‫הַ ָק ְרפָ ָדה פְ עִ ילָה ִב ְׁשעות הַ לַיְ לָה‪ .‬בַ יום ּובִ ְתקּופות יובֶ ׁש ִהיא ִמ ְתחַ פֶ ֶרת‬ ‫ּומ ְסתַ תֶ ֶרת תַ חַ ת אֲ בָ נִים ּוִ בִ ְמקומות מּוצָ לִ ים וְ ל ִַחים‪ִ .‬היא‬ ‫בָ ַק ְר ַקע ִ‬ ‫ְמבַ לָה ָאת רוב זְ מָ נַּה עַ ל הָ יַבָ ָׁשה‪ַ ,‬אך בָ חו ֶרף נִ יתַ ן לִ פְ גוׁש אותָ ּה‬ ‫בַ ְׁשלּולִ יות‪.‬‬ ‫הַ ָק ְרפָ ָדה ִהיא בַ עַ ל חַ יִ ים ִמ ְתבו ֵּׁדד וְ ִהיא יוצֶ ֶרת ְק ָׁש ִרים חֶ בְ ָר ִתיִים ַרק‬ ‫בְ עונַת הָ ְרבִ יָה‪ .‬בְ עונָה זונו ֶד ֶדת הַ ָק ְרפָ ָדה לְ ִמ ְקוֵּׁ וי מַ יִם‪ .‬עִ ם ֶר ֶדת‬ ‫יצים‪ִ .‬מן הַ בֵּׁ יצִ ים‬ ‫נְקבָ ה בָ מַ יִ ם ִמ ְספָ ר ַרב ֶׁשל בֵּׁ ִ‬ ‫הָ גְ ָׁש ִמים מַ ִטילָה הָ ֵּׁ‬ ‫אׁשנִים ְקטַ נִ ים‪ ,‬הַ חַ יִ ים בָ מַ יִ ם בְ מֶ ֶׁשך חו ְד ַׁשיִ ים בְ עֶ ֵּׁרך ּומֶ הֵּׁ ם‬ ‫בו ְקעִ ים ר ָ‬ ‫ִמ ְתפַ תַ חַ ת ָק ְרפָ ָדה בוג ֶֶרת‪.‬‬ ‫‪23‬‬


‫עֲנּו עַ ל הַ ְּשאֵׁ לוֹת הַ בָּ אוֹת‪:‬‬ ‫‪ .1‬לְ אֵּׁ יזֶ ה ִמ ְׁשפָ חָ ה ַׁש ָּי ֶכת הַ ָק ְרפָ ָדה?‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________‬ ‫‪ .2‬הֵּׁ יכָן נִיתַ ן לִ ְמצוא אֶ ת הַ ָק ְרפָ ָדה?‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________‬ ‫‪ַ .3‬תאֲ רּו ֶאת הַ מַ ְראֶ ה הַ ִחיצונִי ֶׁשל הַ ָק ְרפָ ָדה‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________‬ ‫‪ִ .4‬ממַ ה ִנזונָה הַ ָק ְרפָ ָדה?‬ ‫א‪_______________________________________________ .‬‬ ‫ב‪_______________________________________________ .‬‬ ‫ג‪_______________________________________________ .‬‬ ‫‪ִ .5‬מיהֶ ם אויְ בֵּׁ יהָ ֶׁשל הַ ָק ְרפָ ָדה וְ כֵּׁיצַ ד ִהיא ִמ ְתגו ֶננֶת ִמפְ נֵּׁיהֶ ם?‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫___________________________________________‬ ‫‪ .6‬מָ ָתי חָ לָה עונַת הָ ְרבִ יָה ֶׁשל הַ ָק ְרפָ ָדה?‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫___________________________________________‬ ‫רּושי ִמלִ ים‬ ‫‪ .7‬פֶ ֵּׁ‬ ‫‪22‬‬


‫א) בַ פִ ְס ָקה הַ ְש ִניָה מופִ יעָ ה הַ ִמילָה נְּ פוֹצָּ ה‪ .‬מַ ה הַ ִמילָה בַ עָ לַת ַמ ְשמָ עּות הַ פּו ָכה‬ ‫לְ ִמילָה זו?‬ ‫‪ .1‬מּו ֶכ ֶרת‬ ‫‪ְ .2‬שכִ יחָ ה‬ ‫‪ .3‬יַפָ ה‬ ‫ירה‬ ‫‪ְ .4‬נ ִד ָ‬ ‫ב) הַ ְסבִ ירו מַ ה ַמ ְשמַ עּות הַ ִמילָה ִּמ ְּתבוֹדֵׁ ד עַ ל פִ י פִ ְס ָקה ‪7‬‬ ‫___________________________________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________________‬

‫ג) אֵּׁ יזו ִמילָה אֶ פְ ַשר לִ כְ תב בִ ְמקום הַ ִמילָה ַרב ֶשמופִ יעָ ה בְ פִ ְס ָקה הַ אֲ חַ רונָה?‬ ‫‪ .1‬שונֶה‬ ‫‪ .2‬גַדול‬ ‫‪ַ .3‬ק ַטן‬ ‫ַאקוַ ְריּום מַ לֶא ַמיִ ם‪ .‬מַ איַה אֲ ְמ ָרה לו ֶשהּוא‬ ‫אשן וְ ַשם אותו ְב ְ‬ ‫אּוריאֶ ל מַ צַ א ר ַ‬ ‫‪ִ .8‬‬ ‫אשן יִ גְ ַדל וְ יַהַ פוְך ל ֶָק ְרפָ ָדה בוג ֶֶרת‬ ‫ַאקוַ ְריּום יַבָ ָשה אֲ חֶ ֶרת כְ ֶשהַ ר ַ‬ ‫חַ יַב לִ יצור בְ ְ‬ ‫הּוא יַמּות‪.‬‬ ‫הַ ִאם ַמאיַה צו ֶד ֶקת ִב ְדבַ ֶריה? הַ ְסבֶ ר עַ ל פִ י הַ כַתּוב בַ טֶ ְק ְסט‪.‬‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫_______________________________________________________‬ ‫___________________________________‬

‫‪26‬‬


‫‪ .9‬השלם את המלים המתאימות מתוך המחסן על פי מה שקראת בטקסט‪:‬‬ ‫הַ ָק ְרפָ ָדה _________ לְ מַ ְחל ֶֶקת הַ דּו חַ יִ ים‪ __________ .‬הֵּׁ ם בְ עָ לֵּׁי חַ ּיִ ים‬ ‫ָארץ‬ ‫הַ חַ ּיִ ים _________ בַ יַבָ ָׁשה וְ גַם בָ ַמיִ ם‪ .‬הַ ָק ְרפָ ָדה ִהיא בַ עַ ל חַ ּיִ ים נָפוץ בָ ֶ‬ ‫ִיתן לִ פְ גוׁש‬ ‫ּובָ עולָם כּול ו‪ִ .‬היא ְמבַ לָה ָאת רוב זְ ָמנַּה עַ ל הָ יַבָ ָׁשה‪ַ ,‬אך בָ חו ֶרף נ ַ‬ ‫_________ בִ ְׁשלּולִ יות‪.‬‬ ‫יצים‪ִ .‬מן‬ ‫בְ עונַת הָ ְרבִ יָה נו ֶד ֶדת הַ ָק ְרפָ ָדה לְ ִמ ְקוֵּׁ וי ַמיִ ם ּובָ הֶ ם ִהיא ________ בֵּׁ ִ‬ ‫יצים בו ְקעִ ים __________ ְקטַ נִ ים‪ ,‬הַ חַ יִ ים בָ מַ יִ ם בְ ֶמ ֶׁשך כְ חָ ְד ָׁשיִ ם עַ ד ֶׁשהֵּׁ ם‬ ‫הַ בֵּׁ ִ‬ ‫הופְ כִ ים לְ __________ בוג ֶֶרת‪.‬‬

‫ַשיֶכֶ ת‬

‫דּו חַ יִּ ים‬

‫גַם‬

‫מַ ִּטילָּה‬

‫ֹאשנִּ ים‬ ‫ר ָּ‬

‫ָּק ְּרפָּ ָּדה‬

‫‪27‬‬

‫אוֹתָּ ּה‬


‫דף מידע‬

‫הַ י ֹונָּה‬ ‫יתית‪.‬‬ ‫הַ י ֹו ָּנה ִהיא ִציּפ ֹור בֵ ִ‬ ‫ַלי ֹו ָּנה ְּׁצבָּ ִעים‪:‬‬

‫ָּלבָּ ן‪ָ ,‬אפ ֹור‪,‬‬

‫חּום ּו ְּׁס ַגלְּׁ ָּגל‪.‬‬

‫הַ נ ֹוצ ֹות ַמבְּׁ ִריק ֹות‪ ,‬וְּׁ ֵיש ָּלה ָּמק ֹור ָּקצָּ ר‪.‬‬ ‫ַרגְּׁ ֵלי הַ י ֹו ָּנה ְּׁקצָּ ר ֹות ּו ְּׁי ִציב ֹות‪.‬‬ ‫הַ י ֹו ָּנה א ֹו ֶּכ ֶּלת זְּׁ ָּר ִעים וְּׁ ַגם ּפִ רּו ֵרי ָּמז ֹון ְּׁמהַ אֲ ָּדמָּ ה‪.‬‬ ‫הַ י ֹו ָּנה ב ֹו ָּנה ֵקן בְּׁ ַראֲ ֵשי הַ עֶּ ִצים‪.‬‬ ‫ֵיש הַ ְּׁרבֵ ה י ֹונִ ים אֲ ְך הַ חֲ שּובָּ ה ִהיא‬ ‫י ֹו ַנת הַ ד ֹוַאר‪.‬‬

‫‪ָּ .1‬מה הַ ָּמז ֹון ְּׁשא ֹו ֶּכ ֶּלת הַ י ֹו ָּנה?‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_____________________________________‪.‬‬ ‫‪ָּ .2‬מהֶּ ם צֲ בְּׁ עֵ י הַ י ֹו ָּנה?‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________‪.‬‬ ‫‪ .3‬אֵ יז ֹו י ֹונָּה ִהיא הַ כִ י חֲ שּובָּ ה?‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________‪.‬‬ ‫‪22‬‬


‫הַ ְּׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫יתית‪.‬‬ ‫הַ י ֹו ָּנה ִהיא________________ בֵ ִ‬ ‫הַ י ֹו ָּנה א ֹו ֶּכ ֶּלת_________וְּׁ ַגם_________________ ְּׁמהַ אֲ ָּדמָּ ה‪.‬‬ ‫הַ י ֹו ָּנה ב ֹו ָּנה ֵקן____________________________‪.‬‬ ‫כִ ְּׁתבּו ָּמה‬

‫ָּל ַמדֶּ ֶּתם‬

‫עַ ל‬

‫הַ י ֹו ָּנה?‬

‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_____________________________________‪.‬‬ ‫ָּמלְּׁ אּו אֶּ ת הַ ָּטבְּׁ ָּלה‬ ‫ֵשם בַ עֲ ל הַ ַחיִים‬ ‫ִמ ְּׁשּפָּ ָּחה‬ ‫ְּׁמזוֹנ ֹו‬ ‫ִתיאּור גּופ ֹו‬

‫‪29‬‬


‫סוגי כלבים‬

‫הַ ֶּכ ֶּלב‬ ‫הַ ֶּכ ֶּלב הּוא ָּח ַית בַ ִית‪.‬‬ ‫הַ ָא ָּדם ְּׁמ ַגדֵ ל א ֹות ֹו הַ ְּׁרבֶּ ה ָּשנִ ים‪.‬‬ ‫ַל ֶּכ ֶּלב ֵיש חּוש ֵר ִי ַח ְּׁמפּו ָּת ַח ְּׁמאֹ ד‪.‬‬ ‫הַ ֶּכ ֶּלב ֶּנא ָּמן לְּׁ בַ עֲ ַליו‪.‬‬ ‫הּוא ש ֹומֵ ר עַ ל הַ בַ ִית‪.‬‬ ‫הּוא ָּמ ֵגן עַ ל בְּׁ ֵני הַ ִמ ְּׁשּפָּ ָּחה‪.‬‬ ‫ִמ ְּׁש ָּת ְּׁמ ִשים בַ ֶּכ ֶּלב כְּׁ דֵ י לְּׁ הַ ִציל אֲ ָּנ ִשים‪.‬‬ ‫הַ ֶּכ ֶּלב מ ֹובִ יל ִעי ֵוור בַ ְּׁרח ֹוב‪.‬‬ ‫‪.1‬הַ ְּׁשלִ ימּו‪:‬‬ ‫הַ ֶּכ ֶּלב הּוא _____________________‪.‬‬ ‫__________________א ֹות ֹו הַ ְּׁרבֶּ ה ָּשנִ ים‪.‬‬ ‫ַל ֶּכ ֶּלב ֵיש________________ ְּׁמפּו ָּת ַח ְּׁמאֹ ד‪.‬‬ ‫הַ ֶּכ ֶּלב ______________ לְּׁ בַ עֲ ַליו‪.‬‬ ‫הּוא _______________עַ ל הַ בַ ִית‪.‬‬ ‫הּוא ___________עַ ל בְּׁ ֵני הַ ִמ ְּׁשּפָּ ָּחה‪.‬‬ ‫ִמ ְּׁש ָּת ְּׁמ ִשים בַ ֶּכ ֶּלב כְּׁ דֵ י_______________________‪.‬‬ ‫הַ ֶּכ ֶּלב ____________________בַ ְּׁרח ֹוב‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫‪ָּ .2‬י ִחיד ָּרבִ ים‬ ‫ָּרבִ ים‬

‫י ִָּחיד‬ ‫ֶּכלֶּב‬ ‫ָּמגֵן‬ ‫שוֹמֵ ר‬ ‫מוֹבִ יל‬ ‫בַ ִתים‬ ‫ִאיש‬

‫‪.3‬כִ ְּׁתבּו ִסיּפּור ָּקצָּ ר עַ ל ֶּכלֶּב‬ ‫ְּׁתנּו ֵשם ל ִַסיּפּור‬ ‫________________‬ ‫יוֹם אֶּ ָּחד ִטייָּלְּׁ ִתי בַ גִ ינָּה _____________________________‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________________‬ ‫_________________________________________________‬

‫‪63‬‬


‫הסוס‬ ‫חיית‬

‫הסוס‬

‫בית‬ ‫איך לצייר סוס‬

‫העוזרת‬ ‫פעם‬

‫לאדם‬

‫בעבודה וברכיבה‪.‬‬

‫היו הסוסים חיות בר‪.‬‬

‫הסוס הוא בעל חים נאמן‬ ‫לאדם‬

‫כמו הכלב‪.‬‬

‫הוא שקט מאד‬ ‫אם לא מרגיזים אותו‪.‬‬ ‫הוא משמיע קול צהלה‪.‬‬ ‫הסוס חזק מאד‪.‬‬ ‫ראש גדול‪ ,‬צואר ארוך‪,‬‬ ‫רעמה‬

‫מכסה את הראש‪.‬‬

‫שרירי‬

‫רגלים חזקים‪.‬‬

‫הוא דוהר‬

‫למרחקים‪.‬‬

‫*כתוב מה עוד עושה‬ ‫הסוס?_______________‬ ‫_____________________________________‬ ‫‪62‬‬


‫יחיד רבים‬ ‫רבים‬

‫יחיד‬ ‫סוס‬ ‫רגל‬ ‫מרחק‬ ‫מהיר‬ ‫גדול‬ ‫קול‬ ‫פרסה‬

‫* מה עוד יש לסוס שלא כתוב?‬ ‫‪____________________________.1‬‬ ‫‪____________________________.2‬‬ ‫‪____________________________.3‬‬ ‫‪____________________________.4‬‬ ‫צייר סוס!‬

‫‪63‬‬


‫הַ לְּׁ טָּ ָאה‬ ‫ַארצֵ נּו ִהיא הַ לְּׁ טָּ ָאה הַ יְּׁרֻ ָּקה‪.‬‬ ‫הַ לְּׁ טָּ ָאה הַ ּמֻ כ ֶֶּּרת בְּׁ יו ֵֹתר בְּׁ ְּׁ‬ ‫הַ לְּׁ טָּ ָאה זְּׁ ִריזָּה ְּׁמאֹד‪ .‬זְּׁ נָּבָּ ּה ָארְֹך ִמּגּופָּ ּה‪.‬‬ ‫ִהיא בו ַֹרחַ ת מַ הֵ ר מֵ הָּ א ֹויְּׁבִ ים ֶּשלָּּה‪.‬‬ ‫ִצבְּׁ עָּ ּה ָּירֹק ִעם נְּׁ קֻ ּדוֹת ְּׁשחֹרוֹת‪.‬‬ ‫הַ לְּׁ טָּ ָאה חַ יָּה בַ ְּׁסל ִָּעים ּובַ חֻ ְּׁרשוֹת וְּׁ לִ פְּׁ עָּ ִמים עַ ל בָּ ִתים‪.‬‬ ‫ְּׁמז ֹונָּּה בְּׁ ִע ַקר חֲ ָּר ִקים ּולְּׁ טָּ אוֹת ְּׁקטַ נוֹת‪.‬‬ ‫ְּׁשאֵ לוֹת‪:‬‬ ‫‪ .1‬אֵ יז ֹו לְּׁ טָּ ָאה ִהיא הַ ּמֻ כ ֶֶּּרת בְּׁ יו ֵֹתר?‬ ‫____________________________________________‬ ‫________________________________________‬ ‫‪ .2‬הֵ יכַן חַ יָּה הַ לְּׁ טָּ ָאה?‬ ‫____________________________________________‬ ‫____________________________________________‬ ‫‪ .3‬מַ הּו ְּׁמז ֹונָּּה ֶּשל הַ לְּׁ טָּ ָאה?‬ ‫____________________________________________‬ ‫הַ לְּׁ ָּטָאה‬ ‫ַארצֵ נּו ִהיא ____________ הַ יְּׁרֻ ָּקה‪.‬‬ ‫הַ לְּׁ ָּטָאה _________ בְּׁ יו ֵֹתר בְּׁ ְּׁ‬ ‫הַ לְּׁ ָּטָאה __________ ְּׁמאֹד‪ .‬זְּׁ נָּבָּ ּה ָארְֹך ________‪.‬‬ ‫ִהיא ________ ַמהֵ ר מֵ הָּ א ֹויְּׁבִ ים ֶּשלָּּה‪.‬‬ ‫ִצבְּׁ עָּ ּה _________ ִעם נְּׁ קֻ ּדוֹת ְּׁשחֹרוֹת‪.‬‬ ‫‪63‬‬


‫הַ לְּׁ ָּטָאה _________ בַ ְּׁסל ִָּעים ּובַ חֻ ְּׁרשוֹת וְּׁ לִ פְּׁ עָּ ִמים עַ ל‬ ‫___________‪.‬‬ ‫ְּׁמז ֹונָּּה בְּׁ ִע ַקר ______________ ְּׁק ַטנוֹת‪.‬‬ ‫ָּמלְּׁ אּו אֶּ ת הַ ָּטבְּׁ ָּלה‪:‬‬ ‫ֵשם בַ עַ ל ַחיִים‬ ‫ָּמזוֹן‬ ‫ִתיאּור גּוף‬ ‫גּורים‬ ‫ְּׁמ ִ‬ ‫א ֹויְּׁבִ ים‬

‫‪62‬‬

חוברת טקסטים מידעיים  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you