Page 1

Xuaân ca Nguyeân Minh

### 4 Ó «« «« œ J » ‰ œ ‰ «« » Œ œ J œ J œ « » » » » ˆ j ˙ . » « « 4 « » » » » =================== & ˆ« “ { » » » » j l ˆ«=l j Vaøi aùng maây troâi vui treân baàu trôøi. Vaøi ( Laøn ) gioù Xuaân eâm ñöa cung nhaïc trôøi. Ñöôøng

### Jœ» œ Jœ» Jœ «« « « «« œ J œ J » » ‰ œ œ J » » œ » » « « » » » ˆ« l »» »» »» »» ˆ« j ˆ« l «˙« . «j ˆ« l » »» » »» »» j ===================== & ñoùa hoa thaém töôi nhö röïc cöôøi. saùng leân nhöõng moâi hoa goïi môøi.

Vaø aùnh döông xoùa tan bao öu Vaø tieáng ca vuùt cao trong cuoäc

1. « ### « ‰ œ» œ» œ J » œ « Jœ»» »»» »» l w «˙« ««j ===================== & ˆ« »» »» l ˙»»» l l ˙« Œ _«««ˆ l »

saàu... ñôøi...

Duø raát ñôn sô, muøa Xuaân ñeán roài ! Duø raát ñôn sô, goïi Xuaân ñeán roài !...

Muøa

### ‰ ««ˆ «« « «« . ‰ «« Jœ»»» œ»» «« Jœ»» œ»» «« « « ===================== & w lj ˆ« « ˆ« _««ˆ l ˙« ˆ« l » j j ˆ« » » j ˆ« l Xuaân

haùt vang lôøi

ca. Duø khoù khaên, duø ñaéng cay,

duø

### Jœ «« ‰ « «« œ J ‰ «« » œ J œ » « » » ˆ ˙ . « « « » « » « » » ˆ « _««ˆ l ˙« ===================== & ˆ« l j » » » » l xoùt xa

vaãn coøn

vöông

trong bao kieáp

ngheøo.

Baèng

### Jœ» œ» «« ‰ Jœ»» œ»» Jœ» œ J » œ œ J ˙ » « » « » « » ˆ » » « « » « » « » « » » » »» l » j ===================== & ˆ« » » j ˆ« l » _««ˆ ˆ« l » traùi tim, baèng caùnh tay, baèng tieáng ca, cuøng döïng xaây

aám no muoân


### «« Œ œ» w œ»» Œ Jœ»» œ»» Jœ» w ˙ « » » » = »» l » l =================== & l l» nhaø.

Muøa

Xuaân

xoùa bao öu

### w w œ»» Œ Jœ»» œ» Jœ» œ » ˙ Œ » » » »» »» l » l l »» l» ===================== & saàu.

Muøa

Xuaân

thaém toâ cuoäc

### «« Œ Jœ» »œ « œ» . « « œ» Jœ» w »» »» «j «j ˆ« l »» ˆ« ˆ«j « »» »» l ===================== & l ˆ« ñôøi.

Vôùi nhöõng baøn tay, töø thaønh phoá xoân

### œ . Jœ» w œ»» Œ Jœ» œ» « Jœ»» œ » œ J » » » » »» »» «j »» ˆ« l » »» » » l ===================== & l » xao,

hay ñoàng queâ hoang vaéng...

Goùp söùc döïng

### œ . « « œ» Jœ œ . Jœ» Jœ» œ» «« «« ‰ «« » » » » ˆ j ˙ . « « » » » « « » » » » ˆ j ˆ j « « » » l » » » l ˆ« ”{ j ===================== & » xaây

töøng nhaø maùy reo vui

hay ngaùt xanh ruoäng ñoàng.

Laøn...

»œ»œ» œ» _ _ww _ww ˙ » ### 2.«« œ » » ˙ œ w w »»» »»» »» »» Œ ˙ « ===================== & l l l ” Muøa Xuaân ñaõ

veà

ñaây !

xuanca  

ˆ « « « « ‰ ˆ « « « « ˆ _ « « « « ˙ « « « « œ »»» » J œ »»» » œ »»» » J ˙ « « « « . ‰ ˆ « « « « j l l l l l l ‰ ˆ « « « « j œ »»» » »»» » œ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you