Page 1

VAÊN XÖÔNG ÑEÁ QUAÂN QUAÛNG TRAÙNG löôïc dòch

NHAÂN QUAÛ BAÙO ÖÙNG

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO


LÔØI NOÙI ÑAÀU

Nhaân quaû baùo öùng laø moät taäp truyeän cuûa Trung Quoác, coù veõ tranh minh hoïa raát sinh ñoäng. Taäp truyeän naøy tröôùc do ngaøi Vaên Xöông Ñeá Quaân ñôøi nhaø Taán söu taäp nhöõng truyeän noùi veà nhaân quaû vaø söï baùo öùng qua nhieàu trieàu ñaïi ôû Trung Quoác. Taäp truyeän naøy keå laïi nhieàu caâu chuyeän mang tính giaùo duïc cao, coù theå giuùp daïy baûo, khuyeân raên nhaèm boài döôõng nhaân caùch, ñöa con ngöôøi höôùng ñeán Chaân, Thieän, Myõ, trôû thaønh moät thaønh vieân höõu ích cho gia ñình vaø xaõ hoäi. Qua moät thôøi gian daøi ñöôïc löu haønh roäng raõi taïi Trung Quoác, taäp truyeän naøy raát ñöôïc söï höôûng öùng vaø taùn döông cuûa haàu heát moïi taàng lôùp nhaân daân. Vì theá, cho duø ñaõ ra ñôøi caùch ñaây hôn 1700 naêm nhöng hieän nay noù vaãn taïo ra ñöôïc nhöõng aûnh höôûng quan troïng trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa moãi chuùng ta, thoâng qua vieäc truyeàn baù giaùo lyù nhaân quaû, moät nieàm tin haàu nhö phoå bieán ôû moïi ngöôøi trong caùc xaõ hoäi phöông Ñoâng.

5


Nhaân quaû baùo öùng Maëc duø töï bieát mình söùc hoïc non keùm, nhöng xeùt thaáy ñaây laø moät taäp truyeän hay vaø thích hôïp vôùi nhieàu ngöôøi neân toâi ñaõ coá gaéng trích dòch moät soá truyeän sang Vieät ngöõ, mong raèng coù theå giuùp cho nhöõng ai khoâng bieát chöõ Haùn cuõng coù theå ít nhieàu thöôûng thöùc ñöôïc taäp truyeän naøy. Trong coâng vieäc dòch thuaät, chaéc chaén khoâng traùnh khoûi söï sai soùt, raát mong ñöôïc söï goùp yù vaø thoâng caûm cuûa quyù ñoäc giaû. Nha Trang, ngaøy 14 thaùng 6 Taân Tî - 2001 QUAÛNG TRAÙNG

6


1. LAØM QUAN THÖÔNG DAÂN, COÂNG ÑÖÙC RAÁT LÔÙN

T

rieàu ñaïi nhaø Taàn coù moät vò quan teân laø Laâm Haïo, ngöôøi tænh Phuùc Kieán. Laàn noï, oâng ta phuïng meänh vua ñeán tænh Thieåm Taây ñeå xem xeùt coâng trình naïo veùt loøng soâng vaø oâng ñaõ taän maét chöùng kieán maáy vaïn daân phu ngaøy ñeâm bò cöôõng böùc naïo veùt. Vì laøm vieäc quaù söùc, moät soá daân phu phaûi boû maïng taïi coâng tröôøng, coøn soá ngöôøi bò thöông thì nhieàu khoâng keå xieát.

7


Nhaân quaû baùo öùng

Taàn Thuyû Hoaøng laø moät baïo chuùa thôøi baáy giôø, nhöng Laâm Haïo khoâng heà sôï haõi. Vì quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi daân laønh, oâng ñaõ duõng caûm leân kinh ñoâ ñeå töôøng trình vôùi hy voïng vua coù theå cho pheùp caùc daân phu thay phieân nhau nghæ ngôi vaø môøi thaày thuoác ñeán chöõa trò beänh taät cho hoï. Song Taàn Thuyû Hoaøng ngu muoäi, khoâng nhöõng khoâng pheâ chuaån maø coøn ñònh xöû trò Laâm Haïo. Laâm Haïo tuy laø vò quan toát thöông daân nhö con ñeû nhöng cuõng ñaønh phaûi boù tay ngoài nhìn daân chòu khoå. Vì theá, loøng oâng sinh ra phieàn muoän, laâu ngaøy thaønh beänh roài cheát.

8


Nhaân quaû baùo öùng Sau khi cheát, hoàn oâng ñöôïc ñöa ñeán aâm phuû. Vua Dieâm La baûo oâng raèng: “Nhôø söï caàu xin cöùu maïng cho haøng vaïn daân phu cuûa ngöôi neân ta cho ngöôi ñöôïc thoï theâm 50 tuoåi.” Noùi xong lieàn ra leänh boïn tieåu quyû daãn hoàn oâng trôû laïi döông theá. Laâm Haïo nhôø vaäy maø ñöôïc soáng laïi. Sau ñoù oâng xin nghæ höu veà queâ soáng aån daät cho ñeán luùc maát. Laâm Haïo thöông lo cho daân, vieäc daàu khoù khaên ñeán ñaâu oâng cuõng coá gaéng laøm cho ñöôïc, khieán cho haøng quyû thaàn cuõng phaûi kính phuïc. Nhaân ñoù maø oâng ñöôïc taêng theâm tuoåi thoï. Cho duø maïng soáng ñaõ heát nhöng nhôø laøm thieän coù theå ñöôïc soáng laâu hôn, coù theå chuyeån ngheøo thaønh giaøu, maïng yeåu thaønh tröôøng thoï chæ trong nhaùy maét. Môùi bieát taát caû söï thöôûng phaït cuûa taïo hoaù thaät ra cuõng ñeàu do vieäc laøm thieän aùc cuûa ta maø ra caû!

9


2. NGÖÔÏC ÑAÕI COÂNG DÒCH, AÙC BAÙO NHAÕN TIEÀN

V

aøo ñôøi Löông Vuõ Ñeá, ôû huyeän Vuõ Xöôùng tænh Hoà Baéc coù moät vò quan huyeän teân laø Tröông Huyeàn. Thöôøng ngaøy oâng ta raát öa taùc oai taùc quaùi, maëc yù ñaùnh ñaäp, gieát haïi nhöõng ngöôøi phu dòch. Chaúng haïn, oâng ta thöôøng ñi thuyeàn tuaàn tra treân soâng. Trong moãi laàn aáy, neáu chaúng may gaëp phaûi soùng lôùn thuyeàn bò chao ñaûo hoaëc ñi chaäm laïi, oâng

10


Nhaân quaû baùo öùng

ta lieàn maéng nhöõng ngöôøi phu thuyeàn laø lô ñeãnh, bieáng nhaùc. Soá ngöôøi bò oâng ta nhaãn taâm gieát haïi roài quaúng xaùc xuoáng soâng chæ vì moät chuyeän nhoû nhö vaäy thaät khoâng sao tính heát. Veà sau, coù moät laàn ñang ñi treân thuyeàn, söï coá töông töï laïi xaûy ra vaø oâng ta laïi gieát theâm moät soá phu thuyeàn nöõa. Trong luùc chuaån bò röôïu thòt ñeå aên uoáng, boãng nhieân oâng nhìn thaáy moät con quyû döõ, toùc tai beâ beát maùu me noåi leân töø giöõa soâng roài lao tôùi choäp laáy oâng ta, keùo ra giöõa doøng soâng vaø dìm cheát. Moïi ngöôøi treân thuyeàn cuõng ñeàu nhìn thaáy caûnh töôïng aáy, baûo nhau raèng: “Ñaây quaû laø söï baùo öùng veà toäi ngang ngöôïc gieát haïi nhöõng ngöôøi phu dòch haèng ngaøy cuûa oâng ta.”

11


Nhaân quaû baùo öùng Khoâng coù gioù laøm sao coù soùng? Khoâng gieo nhaân laøm sao gaët quaû? Thaân laøm quan phuï maãu, ñaõ khoâng nghó ñeán söï khoå cöïc cuûa ngöôøi daân, laïi coøn baïo ngöôïc gaây nhieàu oaùn haän thì traùnh sao ñöôïc aùc baùo nhaõn tieàn?

3. THOÂNG CAÛM, THA THÖÙ AÉT ÑÖÔÏC PHÖÔÙC BAÙO

V

aøo thôøi nhaø Minh, coù vò ñaïi thaàn teân laø Haï Nguyeân Caùt. Hoâm noï, oâng ta thaáy moät vieân quan do baát caån laøm möïc baén vaøo tôø thaùnh chæ cuûa vua. Haï Nguyeân Caùt bieát anh ta quaù sôï toäi neân coù theå töï saùt, lieàn voäi an uûi: “Anh ñöøng quaù sôï haõi, toâi seõ nghó caùch giuùp anh.”

12


Nhaân quaû baùo öùng

Hoâm sau, Haï Nguyeân Caùt vaøo trieàu taâu raèng: “Muoân taâu Thaùnh thöôïng, haï thaàn sô yù ñaõ laøm baån thaùnh chæ, toäi thaàn thaät ñaùng cheát.” Hoaøng thöôïng cöôøi vaø noùi: “Vaäy ta phaït khanh cheùp laïi moät laàn.” Veà sau, Hoaøng thöôïng bieát ñöôïc söï tình, khen oâng ta laø ngöôøi bieát thoâng caûm, tha thöù cho thuoäc haï. Khoâng bao laâu, Haï Nguyeân Caùt laïi ñöôïc thaêng laøm Höõu thöøa töôùng. Thaät laø coù loøng toát cöùu ngöôøi aét ñöôïc phöôùc baùo. Laøm moät ngöôøi chuû, moät ngöôøi coù quyeàn, neáu thöôøng xuyeân quan taâm giuùp ñôõ nhöõng keû thuoäc haï, bieát duøng caùc phöông tieän ñeå khoan dung vaø tha thöù cho nhöõng loãi laàm cuûa hoï thì vò aáy taát seõ ñöôïc moïi

13


Nhaân quaû baùo öùng ngöôøi kính meán, daàu coù gaëp vieäc xaáu cuõng seõ ñöôïc hoaù giaûi trôû neân an laønh. Ñoù chính laø nhôø phöôùc ñöùc maø hoï ñaõ taïo vaäy.

4. TRAÛ LAÏI TRAÂM VAØNG, CÖÙU ÑÖÔÏC HAI NGÖÔØI

V

aøo ñôøi nhaø Minh, coù moät thö sinh ngöôøi

ôû Toâ Chaâu teân laø La Luaân. Moät hoâm, anh ta cöôõi ngöïa vaø daãn theo moät tieåu ñoàng cuøng leân Nam kinh döï thi. Treân ñöôøng di, tieåu ñoàng cöôøi noùi raèng: “Hoâm qua thaät laø vaän may, con ñaõ nhaët ñöôïc chieác traâm vaøng ôû trong raõnh nöôùc tröôùc nhaø ngöôøi kia.”

14


Nhaân quaû baùo öùng

Sau khi La Luaân hoûi roõ söï vieäc, laäp töùc laáy chieác traâm vaøng cöôõi ngöïa quay trôû laïi ñeå traû cho ngöôøi bò maát. Khi ñeán nôi thì trôøi ñaõ toái, töø ngoaøi ñaõ nghe trong nhaø coù tieáng nhieàu ngöôøi khoùc loùc. Ñöùa tôù gaùi vöøa khoùc vöøa noùi: “Con khoâng coù laáy chieác traâm vaøng ñoù.” Coâ ta muoán nhaûy xuoáng gieáng töï töû ñeå chöùng minh söï trong saïch cuûa mình. Baø chuû cuõng khoùc loùc maø baûo: “Toâi khoâng coù dính líu trong vuï maát caép naøy.” Roài baø cuõng ñoøi treo coå töï töû ñeå chöùng minh mình voâ toäi. Sau ñoù, La Luaân nghe tieáng ñaùnh ñaäp, chöûi ruûa cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng neân lieàn lôùn tieáng keâu cöûa.

15


Nhaân quaû baùo öùng Ngöôøi ñaøn oâng aáy lieàn môû cöûa böôùc ra. La Luaân keå roõ cho oâng ta nghe vieäc tieåu ñoàng cuûa mình baét ñöôïc chieác traâm trong raõnh nöôùc. Ngöôøi chuû baây giôø môùi vôõ leõ moïi chuyeän vaø aên naên noùi raèng: “Caùm ôn coâng töû ñaõ kòp thôøi quay laïi, nhôø vaäy maø taùnh maïng cuûa vôï toâi vaø ñöùa haàu gaùi môùi ñöôïc baûo toaøn.”

16


Nhaân quaû baùo öùng

Hoaù ra chieác traâm bò rôi vaøo boàn röûa roài theo doøng nöôùc chaûy ñeán bôø raõnh vaø tieåu ñoàng nhaân ñoù löôïm ñöôïc. Do ñoù neân môùi taïo ra söï nghi ngôø vaø hieåu laàm. Sau ñoù La Luaân tieáp tuïc ñeán Nam kinh döï thi vaø ñaõ ñaäu traïng nguyeân. Anh ta nhôø traû laïi traâm vaøng maø cöùu ñöôïc hai maïng ngöôøi neân phöôùc baùo raát lôùn. Ñaây quaû laø moät söï khích leä lôùn lao cho nhöõng ai ñaõ vaø ñang laøm vieäc thieän vaäy.

17


5. HAÏI NGÖÔØI HOÙA RA HAÏI MÌNH

V

aøo ñôøi nhaø Minh, nieân hieäu Chaùnh Ñöùc, ôû ñaûo Suøng Minh thuoäc tænh Giang Toâ, boán maët toaøn laø nöôùc, Vöông Ñaïi laø ngöôøi cheøo thuyeàn ôû treân ñaûo. Coù moät naêm vaøo thaùng baûy boãng nhieân gioù baõo thoåi ñeán. Do gioù maïnh vaø keøm theo nhöõng ñôït soùng lôùn neân daân cö soáng ôû ven bieån cheát ñuoái raát nhieàu,

18


Nhaân quaû baùo öùng

coøn treân maët bieån caùc vaät troâi noåi voâ soá. Vöông Ñaïi lieàn cheøo thuyeàn ngöôïc xuoâi treân doøng nöôùc döõ, nhöng muïc ñích cuûa anh ta khoâng phaûi laø ñeå cöùu ngöôøi maø ñeå lo vôùt caùc ñoà vaät quyù giaù, neân khi nhìn thaáy moät ngöôøi con gaùi noåi treân maët nöôùc trong tình traïng haáp hoái, tay oâm moät chieác röông nhoû maøu ñoû. Vöông Ñaïi nhìn thaáy chieác röông, nghó laø vaøng baïc ôû trong ñoù neân lieàn noåi maùu tham. Anh ta cho thuyeàn aùp saùt vaøo coâ ta vaø ñöa tay ñoaït laáy chieác röông mang veà, maëc cho coâ gaùi phaûi bò cheát ñuoái. Nhöng khi Vöông Ñaïi môû röông ra xem boãng thaáy beân trong chæ coù moät tôø hoân öôùc giöõa mình vôùi coâ ta. Luùc naøy Vöông Ñaïi môùi bieát ngöôøi con gaùi ñoù chính laø vôï chöa cöôùi cuûa mình.

19


Nhaân quaû baùo öùng Veà sau Vöông Ñaïi nhaân chuyeän naøy maø bò söï gieøm pha cuûa moïi ngöôøi, töø ñoù sanh beänh. Vöông Ñaïi tham lam taøi vaät, thaáy ngöôøi saép cheát maø khoâng cöùu, vì theá voâ tình ñaùnh maát ngöôøi con gaùi ñaõ ñính hoân vôùi mình ñeå roài moät thaân coâi cuùt buoàn phieàn, thieáu thoán maø cheát. Ñaây laø söï baùo öùng roõ raøng veà ñaïo lyù nhaân quaû, khoâng theå sai khaùc.

20


6. LAØM THIEÄN THÌ CON CHAÙU ÑÖÔÏC HÖÔÛNG

V

aøo thôøi nhaø Minh, taïi huyeän Duyeân Bình tænh Phuùc Kieán coù moät thöông nhaân hoï Chuùc leân Nhieãm, laø ngöôøi raát thaønh ñaït treân ñöôøng kinh doanh vaø raát roäng löôïng. Heã ngöôøi naøo gaëp phaûi khoù khaên, cöïc khoå laø oâng la taän tuî giuùp ñôõ. Coù nhöõng naêm maát muøa, ngöôøi daân rôi vaøo tình traïng côm khoâng ñuû aên, aùo khoâng ñuû maëc, theá laø oâng ta lieàn boû tieàn cuûa ra ñeå cöùu giuùp moïi ngöôøi.

21


Nhaân quaû baùo öùng Moät naêm noï, trong khi con trai oâng ta leân kinh döï thi thì ôû nhaø nhöõng ngöôøi haøng xoùm ñeàu naèm moäng thaáy caäu ta ñoã traïng nguyeân. Vaø quaû ñuùng nhö ñieàm moäng cuûa moïi ngöôøi, veà sau con trai oâng ta ñaõ ñoã traïng nguyeân. Do vaäy ai ai cuõng ñeàu cho raèng: Ngöôøi coù loøng toát chaéc chaén seõ coù phöôùc baùo. OÂng Chuùc Nhieãm caû ñôøi duøng ñöùc ñeå laøm thieän, con oâng laïi ñöôïc thi ñoã traïng nguyeân. Theá môùi bieát, ngöôøi laøm thieän ñöôïc höôûng phöôùc baùo chaúng phaûi laø chuyeän hoang ñöôøng vaäy.

22


7. CHIEÁM GIA SAÛN CUÛA NGÖÔØI, CHEÁT KHOÂNG ÑÖÔÏC YEÂN

ÔÛ

huyeän Tính Döông tænh Haø Nam coù moät ngöôøi ñang laâm troïng beänh teân laø Löu Quaân Töôøng. Khi bieát mình saép cheát, anh ta lieàn goïi caäu em teân laø Löu Quaân Kyø ñeán vaø buoàn baõ traên troái: “Vôï anh maát sôùm maø con anh thì laïi coøn thô daïi, neân anh nhôø em giöõ hoä gia saûn vaø nuoâi daïy chaùu giuùp anh. Duø anh coù laøm ma laøm quyû ñi nöõa cuõng khoâng bao giôø queân baùo ñaùp ôn naøy.” Nhöng ai ngôø Löu Quaân Kyø ñaõ khoâng laøm ñuùng theo lôøi phoù thaùc cuûa ngöôøi anh maø laïi coøn boû beâ chaùu cuûa mình ñi lang thang ngoaøi caùc phoá huyeän, roài moät mình chieám troïn toaøn boä gia taøi cuûa anh.

23


Nhaân quaû baùo öùng

Naêm naêm sau, coù ngöôøi haøng xoùm teân laø Tröông Thieän Töôøng trong khi ñang laøm vieäc vaøo ban ñeâm boãng thaáy Löu Quaân Töôøng hieän ra tröôùc maët ñöa moät böùc thö vaø nhôø trao laïi cho Löu Quaân Kyø. Tröông Thieän Töôøng ngôõ mình gaëp quyû, sôï quaù neân baát tænh Sau khi tænh laïi, oâng voäi ñem böùc thö trao laïi cho Löu Quaân Kyø. Ba ngaøy sau chæ thaáy Löu

24


Nhaân quaû baùo öùng Quaân Kyø vöøa luoân mieäng keâu lôùn “Mong anh tha toäi cheát” vöøa ñaäp ñaàu vaøo töôøng ñeán noãi vôõ naõo maø cheát. Vì theá nhöõng ngöôøi haøng xoùm môùi bieát: Ñaây laø aùc baùo cuûa söï vong tình boäi nghóa, queân maát tình thaâm coát nhuïc chæ vì loøng tham. Thaät laø moät baøi hoïc ñích ñaùng cho nhöõng keû baát nhaân baát nghóa.

25


8. NGÖÔØI NHAÃN NHUÏC SEÕ ÑÖÔÏC TRÖÔØNG THOÏ

H

uyeän Chuaån An tænh Giang Toâ coù moät ngöôøi hoï Cöôøng teân Phuù. OÂng ta laø moät ngöôøi hieàn töø nhaân haäu, ñoái ñaõi vôùi moïi ngöôøi raát ö ñoä löôïng khoan dung. Naêm noï, vaøo ñeâm giao thöøa, boãng ngoaøi cöûa coù moät ngöôøi lôùn tieáng chöûi maéng oâng ta. Gia nhaân

26


Nhaân quaû baùo öùng

thaáy vaäy raát töùc giaän toan môû cöûa ra ñaùnh nhöng oâng ta ngaên laïi vaø daïy raèng: “Do möøng naêm môùi, anh ta quaù cheùn neân khoâng töï chuû ñöôïc baûn thaân. Vì vaäy anh ta chöôûi maéng ngöôøi khaùc laø chuyeän bình thöôøng, caùc ngöôi khoâng neân tranh caõi laøm gì.” Maëc daàu nghe theo lôøi daïy cuûa chuû nhöng boïn gia nhaân vaãn thaáy töùc giaän vaø baát bình. Ngay ñeâm hoâm ñoù, oâng Cöôøng Phuù naèm moäng thaáy moät vò thaàn ñeán tröôùc maët mình khen raèng: “Giao thöøa laø ñeâm quan troïng maø ngöôi nhaãn ñöôïc vieäc ngöôøi khaùc khoù coù theå nhaãn. Vì theá treân trôøi raát taùn döông, ñaëc bieät ban theâm phöôùc thoï cho ngöôi.”

27


Nhaân quaû baùo öùng OÂng Cöôøng Phuù nhôø thöôøng thöïc haønh haïnh nhaãn nhuïc, bieát khieâm nhöôøng trong moïi vieäc, tuy tröôùc maét thaáy bò thieät thoøi, song treân thöïc teá thì ñöôïc lôïi voâ cuøng. Veà sau, oâng ta höôûng tuoåi thoï raát cao vaø con chaùu cuõng ñöôïc giaøu coù. Ñaây thaät laø phöôùc baùo cuûa ngöôøi coù haïnh nhaãn nhuïc vaäy.

28


9. BAÙN RUOÄNG CÖÙU NGÖÔØI ÑÖÔÏC LAØM QUAN THÖÔÏNG THÖ

T

rieàu ñaïi nhaø Minh coù moät tuù taøi ngöôøi huyeän Laâm Haûi, tænh Trieát Giang, teân laø Öng Chí Nhaân. Vaøo luùc nöûa ñeâm, trong khi anh ta ñang ngoài ñoïc saùch, boãng nghe beân ngoaøi cöûa soå coù hai con quyû nöõ noùi chuyeän vôùi nhau. Trong ñoù coù moät con noùi raèng: “Nhaø hoï Chaâu ôû phoá tröôùc coù moät naøng daâu, nhaân vì ngöôøi choàng ñi xa ñaõ 5 naêm maø vaãn chöa veà neân naøng bò boá choàng eùp phaûi taùi giaù. Vì vaäy, 10

29


Nhaân quaû baùo öùng ngaøy sau coâ ta seõ treo coå töï töû. Toâi seõ ñeán ñoù daãn oan hoàn cuûa coâ ta ñi.” Öng tuù taøi tuy khoâng tin, nhöng khi tìm hieåu lieàn thaáy phuø hôïp vôùi söï thaät. Anh ta lieàn baùn soá ruoäng cuûa mình ñöôïc 10 laïng baïc, laïi vieát theâm moät böùc thö ñem qua ñöa cho nhaø hoï Chaâu baûo laø cuûa ngöôøi con gôûi veà. OÂng boá thaáy soá baïc vaø laù thö tin laø cuûa con mình neân khoâng coøn eùp naøng daâu taùi giaù nöõa. Sau hôn moät naêm thì con trai oâng ta trôû veà thaät.

30


Nhaân quaû baùo öùng

Öng tuù taøi laø ngöôøi coù loøng nhaân haäu neân ñaõ cöùu soáng döôïc moät maïng ngöôøi. Nhôø phöôùc ñöùc naøy maø veà sau anh ta ñöôïc nhaø vua phong cho laøm quan ñeán chöùc thöôïng thö. Vaäy kính khuyeân moïi ngöôøi chôù neân cho raèng hoaï phöôùc laø khoâng coù chöùng cöù. Öng tuù taøi môùi laøm moät vieäc thieän maø ñaõ caûm ñöôïc phöôùc baùo nhö theá huoáng hoà laø ngöôøi hay laøm thieän. Neân bieát raèng mình laøm thieän taát seõ ñöôïc trôøi cao ban phöôùc.

31


10. LAØM THIEÄN THAM DANH, DIEÂM VÖÔNG KHOÂNG THA

ÔÛ

Thöôïng Haûi coù anh chaøng teân laø Chu Töû Doaõn. Haèng ngaøy, anh ta chæ thích laøm ra veû ta ñaây laø ngöôøi nhaân haäu vaø raát öa danh tieáng. Heã coù dòp laøm vieäc thieän laø anh ta ñöùng ra laøm ngöôøi ñeà xöôùng, coøn moïi ngöôøi thì luoân tin töôûng laøm theo anh ta. Nhöng sau ñoù, Chu Töû Doaõn ñoät ngoät bò beänh roài cheát moät caùch ñau ñôùn. Hai maù cuûa anh ta bò söng

32


Nhaân quaû baùo öùng

taáy leân baàm tím troâng raát ñaùng sôï. Moïi ngöôøi thaáy nhö vaäy ñeàu baøn taùn xoân xao raèng: “Taïi sao ngöôøi thöôøng laøm thieän laïi bò maéc quaû baùo ñau ñôùn nhö vaäy?”

33


Nhaân quaû baùo öùng Moät luùc sau, boãng thaáy anh ta soáng laïi maø baûo vôùi moïi ngöôøi raèng: “Thaät ra, haøng ngaøy toâi laøm vieäc thieän chæ vì hö danh chöù toâi chöa bao giôø thaät loøng laøm thieän caû. Nhaân ñaáy maø Dieâm Vöông traùch toâi giaû maïo ngöôøi thieän, taâm tham danh lôïi, roài sai boïn ñaàu traâu maët ngöïa ñaùnh vaøo maù toâi, taùt vaøo maù toâi, ñeán noåi khieán cho hai maù cuûa toâi bò söng leân nhö vaäy, laïi coøn phaït toâi sau khi trôû veà döông theá phaûi töï mình coâng khai nhaän nhöõng toäi loãi môùi coù theå mieãn

34


Nhaân quaû baùo öùng

ñoïa ñòa nguïc vaø phaûi khuyeân vôùi moïi ngöôøi raèng: ÔÛ aâm phuû quaû thöïc coù ñieän Dieâm la.” Noùi xong, anh ta lieàn cheát trôû laïi. Chuùng ta ôû treân döông gian thì coù theå che daáu toäi loãi cuûa mình, nhöng khi cheát xuoáng aâm phuû thì khoâng theå naøo troán traùnh. Vì theá, chuùng ta phaûi neân thaän troïng, chôù vì tham tieáng toát maø khoâng thaät loøng laøm thieän.

35


11. MAËT THIEÄN TAÂM AÙC CHEÁT KHOÂNG ÑÖÔÏC YEÂN

ÔÛ

huyeän Hoäi Kheâ thuoäc tænh Trieát Giang coù moät ngöôøi teân laø Ngoâ Teá Höõu. Cung caùch cöû chæ haèng ngaøy cuûa oâng ta raát laø nghieâm trang ñaïo maïo, vì theá moïi ngöôøi ñeàu cho raèng oâng ta laø moät hieàn nhaân quaân töû. Nhöng caû ñôøi oâng ta raát khoán khoå vaø

36


Nhaân quaû baùo öùng

thieáu thoán, nhaát laø luùc veà giaø. Moät hoâm, oâng ta ñeán hoûi moät ñaïo só raèng: “Caû ñôøi cuûa toâi chöa töøng taïo toäi loãi, vaäy taïi sao oâng trôøi laïi baát coâng ñoái vôùi toâi, haønh haï toâi suoát ñôøi phaûi chòu khoán khoå nhö vaäy?” Ñaïo só beøn ñaùp: “Caû ñôøi cuûa oâng beân ngoaøi thì luùc naøo cuõng laøm ra veû ta ñaây laø ngöôøi hieàn löông nhaân haäu nhöng beân trong chæ toaøn laø taâm nieäm hieåm aùc. Tuy moïi ngöôøi khoâng bieát nhöng trôøi bieát, oâng trôøi ñang vaø seõ tieáp tuïc tröøng trò veà nhöõng toäi loãi cuûa oâng. Neáu nhö oâng roäng laøm phöôùc ñöùc vôùi moät taám loøng chaân chính thì trôøi môùi coù theå mieãn bôùt hình phaït cho oâng.”

37


Nhaân quaû baùo öùng Nhöng Ngoâ Teá Höõu ñaõ khoâng nghe theo lôøi khuyeân cuûa ñaïo só maø vaãn ngoan coá giaû daïng laø moät hieàn nhaân vaø aâm thaàm laøm caùc vieäc xaáu aùc. Cuoái cuøng moïi ngöôøi cuõng phaùt hieän ra oâng ta laø keû giaû doái neân ñaõ xa laùnh. Theá roài Ngoâ Teá Höõu xaáu hoå, uaát öùc maø cheát. Vaäy kính khuyeân nhöõng ngöôøi laøm thieän chôù neân doái loøng, bôûi vì ñaïo trôøi raát coâng baèng, baùo öùng raát phaân minh, khoâng neân cho raèng hoaï phöôùc, baùo öùng laø chuyeän môø mòt ñeå roài phoâ baøy ñieàu thieän maø che ñaäy nhöõng ñieàu xaáu aùc. Neáu laøm nhö vaäy thì seõ khoâng traùnh khoûi söï tröøng trò cuûa luaät nhaân quaû.

38


12. TAÂM NHIEÀU VOÏNG TÖÔÛNG THÌ SEÕ PHAÙT BEÄNH

T

rieàu ñaïi nhaø Thanh coù vò quan lôùn teân laø Quaùch Töû Nguyeân. Do oâng khoâng ñöôïc hoaøng ñeá troïng duïng neân buoàn phieàn maø sanh beänh. Moät hoâm, oâng ta ñeán hoûi moät vò cao taêng ñeå caàu xin ngaøi chæ roõ nguyeân nhaân beänh tình cuûa mình.

Vò taêng daïy raèng: “OÂng tuy ñoïc saùch vôû thaùnh hieàn nhöng voïng töôûng quaù nhieàu neân sinh ra phieàn naõo. Thí nhö nhôù söï vinh nhuïc cuûa maáy möôi naêm qua, ñoù laø voïng töôûng veà quaù khöù cuûa oâng. Vieäc tröôùc maët oâng laïi sôï tröôùc sôï sau, vaãn coøn nghi ngôø khoâng

39


Nhaân quaû baùo öùng daùm quyeát ñònh, ñaây laø voïng töôûng ôû hieän taïi cuûa oâng. Mô moäng coâng danh phuù quyù, con chaùu thònh vöôïng, ñaây laø voïng töôûng veà töông lai. Hieän nay, tình traïng cuûa oâng nhö vaäy laø vì moãi ngaøy töø saùng ñeán toái trong taâm cuûa oâng luùc naøo cuõng voïng töôûng ñieân ñaûo, khoâng giaây phuùt naøo nghó ñeán vieäc thieän thì töï nhieân toaøn thaân phaùt beänh. Neáu nhö oâng coù theå buoâng boû heát taát caû caùc voïng töôûng ñoù thì thaân theå oâng seõ trôû neân khoeû maïnh vaø ñöôïc tröôøng thoï.”

40


Nhaân quaû baùo öùng Nghe xong lôøi khai thò cuûa laõo taêng, Quaùch Töû Nguyeân caûm thaáy hoå theïn vaø xin caùo töø. Töø ñoù, oâng ta daàn daàn buoâng boû caùc voïng töôûng. Quaû nhieân, caên beänh cuûa oâng ta cuõng tieâu maát theo voïng töôûng. Keå töø ñoù, oâng soáng moät cuoäc soáng thanh thaûn, töï taïi cho ñeán cuoái ñôøi. Chæ caàn chuyeån ñoåi nieäm aùc thaønh nieäm thieän thì ñaõ gioáng nhö chuyeån ñòa nguïc thaønh thieân ñöôøng roài, huoáng hoà coù theå laøm cho taâm ñöôïc thanh tònh thì ngay laäp töùc ôû ñoù chính laø thieân ñöôøng. Vaäy nhöõng ñieàu boå ích, lôïi laïc nhö theá, taïi sao chuùng ta khoâng laøm?

41


13. HAÕM HAÏI NGÖÔØI TOÁT QUYÛ THAÀN KHOÂNG THA

V

aøo thôøi nhaø Minh, coù vò quan giöõ chöùc giaùm saùt ngöï söû teân laø Löu Khí Chi. OÂng ta laø moät ngöôøi thanh lieâm chaùnh tröïc, thöôøng hay vaïch toäi nhöõng vò quan lôùn neân bò nhieàu ngöôøi thuø gheùt. Veà sau, oâng bò ngöôøi haõm haïi, bò ñaøy ñeán ñaûo Haûi Nam ôû tænh Quaûng Ñoâng. Cuøng thôøi gian naøy, Laâm Cöôøng laø moät keû thuø ñòch vôùi oâng cuõng ñöôïc phaùi ñeán ñaûo Haûi Nam ñeå laøm quan. Nhaân cô hoäi naøy, Laâm Cöôøng quyeát ñònh gieát cheát Löu Khí Chi ñeå baùo thuø. Khoâng ngôø ngay hoâm Laâm Cöôøng ñeán nhaän chöùc thì ñeâm ñoù naèm moäng thaáy aùc quyû ñeán ñaùnh ñaäp mình, roài qua hoâm sau beøn hoäc maùu maø cheát. Löu Khí Chi cuõng nhaân ñaáy maø ñöôïc thoaùt naïn.

42


Nhaân quaû baùo öùng

Ngöôøi coù taâm chaùnh thì thieän khí tích tuï vaø seõ ñöôïc trôøi giuùp, cho neân coù theå chuyeån nguy hieåm thaønh bình an. Coøn ngöôøi coù taâm aùc thì taø khí nhoùm hoïp, aét seõ caûm vôùi taø yeâu, roát cuoäc seõ gaëp tai hoïa. Ñaây laø moät chaân lyù nhaát ñònh. Vaäy kính khuyeân moïi ngöôøi neân coá gaéng laøm thieän, tích phöôùc ñeå coù ñöôïc nhöõng quaû baùo toát ñeïp trong hieän taïi cuõng nhö töông lai.

43


14. LAØM NHIEÀU VIEÄC THIEÄN CON CHAÙU ÑÖÔÏC GIAØU COÙ

T

rieàu ñaïi nhaø Thanh coù moät vò tieân sinh teân laø Ñaäu Vuõ Quaân. Maëc daàu oâng ñaõ gaàn 50 tuoåi maø vaãn chöa coù ngöôøi con naøo caû. Moät hoâm, oâng noäi cuûa oâng veà baùo moäng vaø khuyeân oâng ta raèng: “Con neân coá gaéng laøm caùc vieäc thieän, töông lai khoâng nhöõng ñöôïc tröôøng thoï maø coøn giaøu coù vaø seõ sanh ñöôïc naêm ngöôøi con trai.” Keå töø ñoù, oâng ta ra söùc laøm vieäc thieän trong suoát nhieàu naêm. Quaû nhieân vôï choàng oâng sanh ñöôïc naêm

44


Nhaân quaû baùo öùng

ngöôøi con trai. Veà sau, oâng noäi cuûa oâng laïi baùo moäng moät laàn nöõa vaø khuyeân oâng ta neân laøm theâm nhieàu vieäc thieän thì con chaùu môùi ñöôïc höôûng. Nghe theo lôøi khuyeân, oâng lieàn ñem heát taøi saûn trong gia ñình ra cöùu giuùp cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, roäng laøm nhöõng vieäc phöôùc ñöùc. Sau naøy, ngöôøi con trai tröôûng cuûa oâng ñöôïc laøm quan ñeán chöùc thöôïng thö, boán ngöôøi coøn laïi cuõng

45


Nhaân quaû baùo öùng ñöôïc laøm caùc quan chöùc lôùn trong trieàu. Khoâng nhöõng chæ 5 ngöôøi con trai maø caû taùm ñöùa chaùu noäi cuûa oâng cuõng ñeàu ñöôïc laøm quan vaø giaøu coù caû. Maëc daàu con chaùu ñaõ coù coâng danh phuù quyù, song Ñaäu Vuõ Quaân vaãn töï mình luoân laøm caùc vieäc thieän, khoâng heà döøng nghæ. Maõi ñeán naêm taùm möôi tuoåi oâng ta môùi qua ñôøi trong moät traïng thaùi nheï nhaøng, thanh thoaùt. Quaû nhö lôøi tuïc noùi raèng: Toå tieân ñôøi tröôùc laøm laønh, Ñôøi sau con chaùu höôûng phaàn giaøu sang.

46


Nhaân quaû baùo öùng Ñaäu Vuõ Quaân laø moät ngöôøi tích ñöùc saâu daøy, con chaùu nhôø ñoù maø ñöôïc giaøu sang phuù quyù vaø chính oâng cuõng ñöôïc tröôøng thoï. Qua ñoù, chuùng ta thaät khoâng theå khoâng tin nhaân quaû.

15. COÙ LOØNG CÖÙU VAÄT SEÕ ÑÖÔÏC PHÖÔÙC BAÙO

T

rieàu ñaïi nhaø Toáng coù moät anh chaøng teân laø Toáng Giao. Moät hoâm, anh ta ñeán nhôø oâng thaày xem töôùng soá boùi cho anh moät queû tröôùc khi leân kinh döï thi. OÂng thaày töôùng soá cheá gieãu maø baûo anh raèng:

47


Nhaân quaû baùo öùng “Ngöôi laø moät keû heøn haï, vì theá ñöøng neân mô moäng coâng danh.” Song, Toáng Giao khoâng heà thoaùi chí. Sau 5 naêm, cuoái cuøng anh ta cuõng ñaäu traïng nguyeân. Theá laø anh ta trôû laïi tìm oâng thaày töôùng soá, vì muoán cho oâng ta bieát raèng vieäc xem töôùng cuûa oâng luùc tröôùc ñaõ hoaøn toaøn khoâng ñuùng, vaäy maø coøn daùm khinh thöôøng cheá gieãu anh ta. Nhöng khi oâng thaày töôùng thaáy anh ta ñeán lieàn hoûi: “Khoâng bieát trong maáy naêm qua anh ñaõ laøm ñöôïc nhöõng vieäc thieän gì maø töôùng traïng cuûa anh baây giôø ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn so vôùi laàn tröôùc anh ñeán ñaây?” Toáng Giao lieàn ñaùp: “Naêm tröôùc, sau moät traän möa lôùn, toâi ñaõ cöùu soáng haøng vaïn con kieán, chaâu chaáu... khoûi bò nöôùc cuoán cheát.”

48


Nhaân quaû baùo öùng

Sau khi nghe xong, thaày töôùng mæm cöôøi noùi raèng: “Toâi raát vui möøng vaø kính troïng vieäc laøm cuûa anh. Caùi baûn chaát heøn haï cuûa anh xöa kia ñaõ bieán thaønh töôùng maïo giaøu sang quyeàn quyù. Theá naøo anh cuõng ñöôïc thaêng tieán treân ñöôøng coâng danh. Anh neân bieát: sanh maïng cuûa caùc loaøi vaät nhö kieán, chaâu chaáu, giun deá... cuõng gioáng nhö maïng soáng cuûa con ngöôøi. Bôûi theá, coâng ñöùc cöùu maïng cuûa anh ñaõ khieán cho töôùng maïo, coát caùch cuûa anh thay ñoåi nhanh choùng. Vaäy kính chuùc anh gaëp nhieàu may maén.”

49


Nhaân quaû baùo öùng Veà sau, quaû nhieân Toáng Giao ñöôïc laøm moät chöùc quan lôùn trong trieàu. Quaû ñuùng nhö lôøi tuïc noùi raèng: “Phöôùc ñöùc saâu daøy coù theå xoay chuyeån trôøi ñaát”. Toáng Giao coù loøng töø bi cöùu soáng haøng vaïn sanh maïng. Vieäc laøm tuy nhoû nhöng phöôùc ñöùc raát lôùn. Chính nhôø phöôùc ñöùc ñoù maø anh ta ñöôïc töôùng maïo ñoan trang, coát caùch phi phaøm. Do ñoù, chuùng ta coù theå bieát ñöôïc: phöôùc ñöùc luoân ñeán vôùi nhöõng ai laøm thieän vaø nhöõng keû laøm aùc chaéc chaén seõ bò tröøng phaït.

50


16. GIEÁT VAÄT TAØN NHAÃN HAÏI ÑEÁN CON CHAÙU

ÔÛ

Haøng Chaâu thuoäc tænh Trieát Giang coù moät ngöôøi con gaùi raát hung aùc, taùnh öa saïch seõ. Vì theá, caùc loaïi coân truøng nhö chuoät, giaùn... ôû trong nhaø ñeàu bò coâ ta tìm caùch gieát saïch. Ngoaøi ra, ôû saân tröôùc, saân sau heã choã naøo coù giun deá, chaâu chaáu, muoãi, ruoài... coâ ta cuõng tìm caùch gieát heát, khoâng ñeå soùt moät con naøo thì môùi haøi loøng. Coâ ta ñaõ gieát haïi voâ soá sanh maïng cuûa caùc loaøi nhoû beù vaø laáy ñoù laøm nieàm vui.

51


Nhaân quaû baùo öùng Sau naøy, coâ ta laáy choàng vaø sanh ñöôïc moät ngöôøi con trai. Nhöng ñöùa beù naøy toaøn thaân moïc ñaày muïn nhoït. Coâ ta ñaõ môøi nhieàu thaày thuoác gioûi ñeán chöõa trò, song taát caû ñeàu boù tay. Beänh naøy coøn tieát ra moät chaát ngoït neân khieán cho voâ soá caùc loaøi truøng kieán, muoãi, ruoài keùo ñeán. Vì theá, coâ ta suoát ngaøy phaûi ngoài ñuoåi chuùng. Coâ ta raát ñau loøng veà chöùng beänh kyø laï cuûa con mình. Sau moät thôøi gian, caäu con trai cheát, coâ ta nhaân ñoù maø phaùt ñieân.

52


Nhaân quaû baùo öùng Moïi ngöôøi thaáy vaäy baûo nhau raèng: Ñaây laø söï baùo öùng ngay trong ñôøi hieän taïi veà toäi gieát haïi caùc sanh maïng nhoû beù cuûa coâ ta. Coâ gaùi naøy gieát haïi ñaõ quen thaønh taùnh, chaúng coù chuùt loøng töø bi. Coâ ta ñaâu bieát raèng moïi con vaät cuõng ñeàu bieát ñau khoå, cuõng bieát yeâu quyù maïng soáng cuûa noù, gioáng nhö tình thöông cuûa coâ ta ñoái vôùi ngöôøi con trai cuûa mình vaäy. Nhöõng ngöôøi hieåu bieát ñeàu cho raèng: Coâ ta mang nghieäp saùt sanh quaù naëng, ñuùng lyù phaûi tuyeät töû tuyeät toân, nhöng noãi ñau maát con vaø söï noåi ñieân cuõng laø moät quaû baùo thích ñaùng veà nhöõng vieäc laøm cuûa coâ ta trong ñôøi hieän taïi. Ngöôøi ñôøi ai maø chaúng thöông con, nhöng neáu chuùng ta ñem tình thöông ñoù trang traûi ñeán vôùi moïi loaøi thì cuõng chính laø che chôû cho ñöùa con thaân yeâu cuûa mình. Xin moïi ngöôøi haõy suy nghó cho kyõ vaø laøm theo lôøi khuyeân naøy.

53


17. TUYEÄT ÑÖÔØNG CON CHAÙU DO CHIEÁM MOÄ NGÖÔØI

V

aøo ñôøi nhaø Ñöôøng, ôû huyeän Kieán AÂu thuoäc tænh Phuùc Kieán coù moät keû löu manh teân laø Laâm Ñaït. Anh ta nghe moïi ngöôøi ñoàn raèng sôû dó con chaùu nhaø hoï Traàn ñöôïc giaøu sang laø nhôø phaàn moä cuûa toå tieân hoï choân truùng choã huyeät raát toát. Theá laø anh ta tìm caùch leùn ñaøo ngoâi moä toå tieân nhaø hoï Traàn leân roài ñem quan taøi cuûa cha mình ñaët vaøo trong ñoù. Trong loøng anh ta nghó raèng: “Töø nay trôû ñi, doøng hoï cuûa mình seõ tha hoà ñöôïc vinh hoa phuù quyù.”

54


Nhaân quaû baùo öùng

Nhöng ngay ñeâm hoâm ñoù, ngöôøi cha quaù coá cuûa anh ta veà baùo moäng vaø quôû traùch anh ta: “Con ñaõ vì cha, vì doøng hoï maø ñaøo moà maû toå tieân cuûa ngöôøi khaùc neân Dieâm Vöông phaït cha phaûi bò ñoaï xuoáng 18 taàng ñòa nguïc vaø phaït con phaûi bò tuyeät töû tuyeät toân, cheát khoâng ñöôïc yeân oån.”

55


Nhaân quaû baùo öùng Laâm Ñaït tuy khoâng tin ñieàm moäng song söï thaät ñaõ khieán cho anh ta phaûi ñau khoå sôï haõi. Ñoù laø, khoâng bao laâu sau ñöùa con trai anh bò ngöôøi khaùc ñaùnh cheát, ñöùa con gaùi treo coå töï töû, coøn ngöôøi vôï laïi ngoaïi tình ñi theo keû khaùc. Thaáy tình caûnh nhö vaäy, anh ta cuoái cuøng cuõng treo coå töï vaän ngay treân caây ñaïi thoï ôû tröôùc ngoâi moä maø anh ñaõ ñaøo troäm. Bôûi vaäy, moïi ngöôøi ñeàu noùi raèng: Ñaây laø söï baùo öùng raát ñích ñaùng veà toäi loãi cuûa anh ta ñaõ taïo neân. Lôøi tuïc noùi raèng: “Ñòa lyù phong huyeät voán laø ñaïo trôøi, neáu ngöôøi naøo khoâng thuaän theo ñaïo trôøi thì tuy choã ñaát coù toát nhöng khi choân vaøo cuõng trôû thaønh xaáu.” Laâm Ñaït thöôøng laøm nhöõng vieäc lôïi mình haïi ngöôøi, laïi coøn chieám ñoaït phaàn moä toå tieân cuûa ngöôøi khaùc. Ñoái vôùi nhöõng haønh vi voâ ñaïo ñöùc nhö theá thì laøm sao maø höôûng ñöôïc phöôùc ñöùc giaøu sang?

56


18. BOÁ THÍ TÍCH ÑÖÙC CON CHAÙU ÑÖÔÏC GIAØU SANG

V

aøo ñôøi nhaø Ñöôøng, huyeän Kieán Ñöùc thuoäc tænh Trieát Giang coù moät ngöôøi chuû trì vieäc xeùt xöû ôû nha phuû teân laø Thích Loä. OÂng laø moät ngöôøi lieâm chính nhaân haäu, thöôøng hay laøm vieäc boá thí tích thieän. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi phaïm toäi, oâng ta heát loøng khuyeân raên, giuùp ñôõ, raát nhieàu ngöôøi nhaân ñoù maø ñöôïc baûo toaøn maïng soáng vaø ñaõ boû aùc laøm laønh.

57


Nhaân quaû baùo öùng Moät hoâm, coù vò huyeän tröôûng nöûa ñeâm boãng thaáy nhaø cuûa oâng Thích Loä phaùt saùng, aùnh saùng chieáu khaép caû moät vuøng trôøi. Sau khi huyeän tröôûng tìm hieåu nguyeân do môùi hay laø vôï cuûa Thích Loä vöøa sanh ñöôïc moät beù trai vaø toaøn thaân ñöùa beù phaùt ra aùnh saùng raát kyø dieäu. Huyeän tröôøng hieáu kyø lieàn ñích thaân ñeán ñeå xem cho thoaû maõn. Khi nhìn thaáy ñöùa beù, oâng ta toû ra kính troïng maø khen ngôïi raèng: “Ñöùa beù naøy tuy coøn nhoû nhöng ñaõ coù töôùng giaøu sang quyeàn quyù. Ñaây

58


Nhaân quaû baùo öùng chính laø nhôø phöôùc ñöùc laøm thieän cuûa cha meï maø coù ñöôïc.” Sau naøy caäu beù lôùn leân quaû nhieân thi ñoã lieàn tam nguyeân vaø ñöôïc phong laøm quan ñeán haøng nhaát phaåm. Cha meï caäu ta cuõng höôûng ñöôïc vinh hoa phuù quyù. ÔÛ ñôøi, nhöõng ngöôøi coù quyeàn haønh, chöùc töôùc maø bieát boá thí, laøm thieän, giuùp ñôõ keû ngheøo khoå, cuõng nhö Thích Loä thanh lieâm chaùnh tröïc, bieát thöông yeâu daân thì chaéc chaén seõ ñöôïc moïi ngöôøi kính meán, phöôùc thoï doài daøo vaø con chaùu cuõng nhôø ñoù maø ñöôïc giaøu sang haïnh phuùc. Vaäy kính khuyeân moïi ngöôøi neân coá gaéng laøm thieän, chôù cho raèng ñoù laø nhöõng ñieàu mô hoà, vieãn voâng.

59


19. TAÂM ÑÒA HEÏP HOØI KHOÂNG ÑÖÔÏC PHÖÔÙC BAÙO

T

rieàu ñaïi nhaø Taán coù vò quan lôùn teân laø Töø Thuû Lieâm. oâng laø moät vò quan thanh lieâm chaùnh tröïc, caàn cuø vaø tieát kieäm, nhöng maõi ñeán naêm saùu möôi tuoåi môùi coù ñöôïc moät ñöùa con trai. Khoâng may, ngöôøi con trai cuûa oâng maéc phaûi beänh ñaäu muøa maø cheát sôùm. Vì theá, ñeâm naøo oâng ta cuõng ñoát höông caàu xin thaàn linh cho vôï choàng oâng ta sanh moät ñöùa con trai khaùc ñeå coù ngöôøi noái doõi toâng ñöôøng.

60


Nhaân quaû baùo öùng

Moät hoâm, trong luùc oâng ñang nguû boãng coù vò thaàn ñeán baùo moäng vaø quôû traùch oâng ta raèng: “Ngöôi töï mình giöõ gìn thanh lieâm, chæ bieát lo danh döï cuûa mình maø khoâng chòu ra söùc cöùu giuùp cho nhöõng ngöôøi khaùc trong khi hoï gaëp hoaïn naïn. Loøng ngöôi luoân coù söï ngôø vöïc neân nhöõng vieäc ñaùng laøm laïi khoâng laøm, bôûi theá raát nhieàu ngöôøi nhaân ñoù maø bò

61


Nhaân quaû baùo öùng haïi. Trong loøng ngöôi chæ nghó ñeán vieäc tö maø khoâng chòu cöùu giuùp daân chuùng cho neân Dieâm Vöông phaït ngöôi phaûi bò tuyeät töû tuyeät toân. Sao ngöôi laïi coøn oaùn traùch?” Töø ñoù, oâng ta hoái haän veà nhöõng sai laàm cuûa mình ñaõ maéc phaûi, nhöng ñeán khi hoái haän thì ñaõ quaù muoän. Thoâng thöôøng, con ngöôøi chæ bieát veà nhöõng vieäc thieän cuûa hoï maø hoï khoâng nghó veà nhöõng loãi laàm, sai traùi cuûa chính mình. Quaû baùo thieän aùc nhö hình vôùi boùng nhöng khoâng coá ñònh. Bôûi vaäy, neáu ai ñaõ lôõ gaây toäi loãi maø bieát sieâng naêng tu taïo phöôùc ñöùc, roäng laøm vieäc thieän thì coù theå buø ñaép cho nhöõng toäi loãi ñoù maø chuyeån hoaï thaønh phöôùc.

62


20. GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO KHOÙ SEÕ COÙ ÑIEÀM LAØNH

V

aøo ñôøi nhaø Thanh, ôû huyeän Nghi Höng thuoäc tænh Giang Toâ coù moät phuù oâng teân laø Ngoâ Nghi Tam. Maëc duø oâng laø ngöôøi giaøu coù nhieàu cuûa caûi nhöng laïi khoâng coù ñöùa con trai naøo ñeå thöøa keá caû. Boãng moät hoâm, coù vò hoaø thöôïng ñeán nhaø oâng ta vaø khuyeân raèng: “OÂng neân laøm nhieàu vieäc thieän thì nhaát ñònh seõ coù con chaùu ñaày nhaø.” Keå töø ñoù, oâng ta baét ñaàu laøm caùc vieäc thieän, coá gaéng tu taïo phöôùc ñöùc. OÂng ta khoâng nhöõng boá thí gaïo côm cho nhöõng ngöôøi ngheøo ôû caùc cöûa thaønh maø laïi coøn môû caùc tieäm thuoác môøi nhöõng danh y ñeán phaùt thuoác cöùu giuùp cho moïi ngöôøi, cho xaây döïng caùc nghóa trang, boá thí quan taøi. giuùp ñôõ tieàn baïc cho caùc gia quyeán ñeå hoï lo choân caát ngöôøi thaân, taëng vaøng baïc ñeå giuùp nhöõng ngöôøi ngheøo luùc hoï

63


Nhaân quaû baùo öùng coù vieäc caàn, trôï giuùp cho nhöõng thaân baèng quyeán thuoäc ngheøo khoå, xaây döïng tröôøng hoïc mieãn phí... Noùi chung, phaøm heã coù dòp laøm vieäc thieän laø oâng ta lieàn boû tieàn cuûa, coâng söùc ra laøm khoâng heà tieác reû. Veà sau vôï choàng oâng sanh lieàn ñöôïc ba caäu con trai vaø ñeán khi tröôûng thaønh caû ba ngöôøi con naøy ñeàu ñöôïc laøm quan trong trieàu, trôû neân giaøu coù.

64


Nhaân quaû baùo öùng

Thöû hoûi ôû ñôøi coù ai cho mình chæ toaøn laø thieän maø khoâng heà coù toäi loãi? Bôûi vaäy, Vaên Xöông Ñeá Quaân coù nghieân cöùu veà coâng vaø toäi ñeå so saùnh, oâng ta cho raèng: “Coâng nhieàu laø thieän, toäi nhieàu laø aùc.” Ngoâ Nghi Tam heát loøng laøm thieän neân lieân tuïc sanh ñöôïc ba caäu con trai. Ñaây thaät laø phöôùc ñöùc quaû baùo khieán cho con chaùu thònh vöôïng, doøng toäc ñöôïc raïng rôõ.

65


21. CÖÙU MOÄT CON CHIM HÖÔÛNG PHÖÔÙC BA ÑÔØI

V

aøo thôøi nhaø Nguyeân, ôû phía ñoâng nuùi Tuyeát coù moät caäu beù teân laø Döông Baûo. Trong moät laàn ñang chôi ñuøa, caäu ta boãng thaáy moät con chim seû maøu vaøng raát ñeïp ñang bò thöông naèm treân ñaát. Caäu ta lieàn ñem veà nhaø, heát loøng nuoâi döôõng. Sau moät

66


Nhaân quaû baùo öùng thôøi gian chaêm soùc chu ñaùo, veát thöông cuûa chim ñaõ laønh haún. Caäu ta lieàn traû töï do cho noù bay ñi. Hoâm noï, Döông Baûo naèm moäng thaáy moät tieân ñoàng maëc aùo maøu vaøng höôùng veà phía mình laïy taï maø noùi raèng: “Ta laø söù giaû cuûa Taây Vöông Maãu, hoâm tröôùc ñang treân ñöôøng ñi ñeán Boàng lai tieân caûnh thì gaëp naïn, may maø ñöôïc caäu cöùu giuùp. Treân trôøi caûm ñoäng ôn ñoù neân seõ ban phöôùc cho gia ñình caäu, trong ba ñôøi con chaùu seõ ñöôïc laøm quan vaø ñöôïc höôûng vinh hoa phuù quyù.” Ñeán naêm Döông Baûo saùu möôi tuoåi thì con trai laø Döông Thaàn, chaùu noäi laø Döông Bænh vaø chaét laø Döông Töù ñeàu ñaõ ñöôïc laøm quan vaø giaøu coù. Döông Baûo nhôù laïi söï vieäc ñaõ qua lieàn ñoát höông baùi taï trôøi cao.

67


Nhaân quaû baùo öùng Nhaø naøo tích phöôùc chaéc chaén seõ ñöôïc haïnh phuùc, seõ ñöôïc phöôùc baùo. Nhö Döông Baûo töø nhoû ñaõ bieát laøm thieän, boài ñöùc neân phöôùc ñöùc raát lôùn, quaû baùo cuõng chaúng phaûi nhoû. Neân bieát luaät nhaân quaû raát coâng baèng, heã ngöôøi naøo laøm laønh thì ñöôïc phöôùc ñöùc, coøn ngöôøi laøm aùc phaûi gaëp tai öông. Ñoù laø leõ ñöông nhieân.

68


22. VÒ QUAN THÖÔØNG LAØM MÖÔØI ÑIEÀU THIEÄN Vaøo ñôøi nhaø Minh, ôû Trung Quoác coù moät vò quan raát nhaân töø ñoä löôïng, teân laø Döông Tuaàn. Trong suoát möôøi naêm trôøi, oâng ta thöôøng laøm möôøi ñieàu thieän ñeå cöùu giuùp moïi ngöôøi. Möôøi ñieàu thieän ñoù laø: 1. Coù vuï aùn naøo oan öùc, quyeát laøm saùng toû. 2. Thaâu nhaän treû moà coâi khoâng nôi nöông töïa roài thueâ ngöôøi nuoâi döôõng.

69


Nhaân quaû baùo öùng

3. Taëng gaïo thoùc cho nhöõng ngöôøi giaø, treû em ngheøo khoå. 4. Caáp phaùt thuoác men mieãn phí. 5. Caáp quan taøi cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoå qua ñôøi. 6. Taëng quaàn aùo, vaûi luïa cho caùc coâ gaùi ngheøo khi laáy choàng. 7. Töï mình khoâng gieát haïi maø coøn phoùng sanh caùc loaøi vaät.

70


Nhaân quaû baùo öùng 8. Mua gaïo thoùc cöùu giuùp ngöôøi giaø, ngöôøi taøn taät trong nhöõng naêm maát muøa. 9. Söûa caàu coáng, khai thoâng ñöôøng xaù. 10. Caáp tieàn ñi ñöôøng cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoå ôû phöông xa. Döông Tuaàn caøng laøm thieän caøng phaán khôûi vaø caûm thaáy an vui. Neáu hoâm naøo khoâng coù vieäc thieän ñeå laøm thì caûm thaáy trong loøng böùt röùt khoù chòu. Caäu con trai oâng nhôø ñoù maø ñöôïc caûm hoaù neân hoïc taäp caøng tieán boä vaø veà sau thi ñoã traïng nguyeân. Kính khuyeân moïi ngöôøi neân laøm nhieàu vieäc thieän ñeå tích phöôùc ñöùc cho hieän taïi cuõng nhö töông lai. Ñöøng thaáy lôïi tröôùc maét maø chaïy theo caùc vieäc aùc. Nhaân quaû baùo öùng seõ khoâng tha thöù cho baát cöù keû naøo laøm aùc caû. Bôûi vaäy chuùng ta phaûi neân thaän troïng trong moãi vieäc laøm.

71


23. CHEÁ GIEÃU NGÖÔØI HIEÀN PHAÛI CHÒU QUAÛ BAÙO

T

aïi huyeän Haøo Chaâu thuoäc tænh An Huy coù moät thanh nieân teân laø Toâ Lan Ñình. Anh laø con trai duy nhaát trong gia ñình neân ñöôïc cha meï yeâu thöông, chieàu chuoäng heát möùc. Töø söï chieàu chuoäng ñoù khieán cho anh ta trôû neân hö hoûng, maëc söùc laøm theo yù mình.

72


Nhaân quaû baùo öùng

Nhöng anh ta chaúng bao giôø thích laøm caùc vieäc toát maø chæ thích laøm nhöõng vieäc xaáu aùc. Heã thaáy ngöôøi laøm thieän anh ta lieàn maéng chöûi, cho ñoù laø keû taâm yù giaû doái. Thaáy nhöõng thô saùch, kinh keä thì cho ñoù laø nhöõng lôøi noùi baäy baï ñeå löøa bòp thieân haï. Thaáy ngöôøi nieäm Phaät tu haønh thì cho laø vieäc meâ tín dò ñoan. Naêm anh ta ngoaøi ba möôi tuoåi thì cha meï qua ñôøi. Nhöng anh ta vaãn quen thoùi chôi bôøi leâu loång neân cuoäc soáng laâm vaøo caûnh heát söùc tuùng thieáu, ngheøo khoå. Tuy vaäy, anh ta vaãn thích ngao du ñaây ñoù ñeå treâu choïc, quaáy phaù, laøm cho moïi ngöôøi phaûi noåi giaän. Moät hoâm, anh boãng maéc moät chöùng beänh raát quaùi dò, thaân theå caøng ngaøy caøng bò co ruùt laïi

73


Nhaân quaû baùo öùng neân moïi ngöôøi cho ñoù laø ñieàu kyø laï; laïi thaáy toaøn thaân anh ta moïc ñaày loâng maøu vaøng troâng gioáng nhö moät ngöôøi choù. Sau ñoù, vaøo moät ñeâm, anh ta côûi heát quaàn aùo laên loän treân maët ñaát. Sau moät traän gaøo theùt bi ai, anh ta boû ñi thaúng vaøo trong nuùi. Töø ñoù trôû ñi, khoâng ai coøn thaáy anh ta nöõa. Ngöôøi xöa coù daïy: Thieän laø nguoàn goác cuûa moïi ñieàu phöôùc. Noùi ít laø quyù, noùi nhieàu seõ sai. Toâ Lan Ñình laøm vieäc baát löông, laïi thöôøng cheá gieãu, caûn trôû ngöôøi laøm vieäc thieän baèng nhöõng lôøi noùi raát aùc ñoäc neân bò trôøi traùch phaït. Ñaây laø moät baøi hoïc nhaèm raên ñe ñoái vôùi nhöõng keû hay cheá gieãu ngöôøi khaùc laøm vieäc thieän.

74


24. HUYNH ÑEÄ TÌNH THAÂM XAÛ MAÏNG CÖÙU GIUÙP

V

aøo muøa heø naêm Haøm Ninh ñôøi Taán Vuõ Ñeá, beänh dòch taû töï nhieân laây lan khieán cho ngöôøi cheát khoâng sao keå heát. Bôûi theá raát nhieàu ngöôøi phaûi phieâu baït khaép nôi ñeå traùnh söï laây nhieãm. Khi ñoù, coù ba anh em nhaø hoï Canh ñeàu ñaõ lôùn tuoåi. Ngöôøi anh ñaàu do nhieãm phaûi beänh maø cheát, môùi ñöa vaøo quan taøi thì ngöôøi anh keá cuõng bò nhieãm beänh phaûi naèm lieät giöôøng, chæ coøn ngöôøi em uùt laø chöa bò nhieãm.

75


Nhaân quaû baùo öùng

Boïn gia nhaân thaáy vaäy sôï bò truyeàn nhieãm voäi boû ñi heát, coøn laïi ngöôøi em uùt khoâng chòu ñi. OÂng ta nhaát quyeát ôû laïi ñeå haàu haï côm chaùo, thuoác thang cho ngöôøi anh. Moïi ngöôøi ñaõ nhieàu laàn ñeán thoâi thuùc oâng ta neân nhanh choùng rôøi khoûi nôi cheát choùc naøy, nhöng oâng ta vaãn moät möïc khoâng chòu ñi. Sau hôn möôøi ngaøy ñeâm chaêm soùc anh, ngöôøi em uùt khoâng heà nguû nghæ vaø ñeán luùc naøy beänh dòch taû cuõng ñaõ giaûm xuoáng, oâng ta cuõng nhôø ñoù maø thoaùt naïn. Nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi em uùt raát ñöôïc moïi ngöôøi trong huyeän khen ngôïi vaø taùn thaùn. Töø ñoù veà sau, hoï ñeàu ñoái xöû vôùi oâng ta heát möïc toân kính.

76


Nhaân quaû baùo öùng Laøm laønh theá naøo cuõng ñöôïc höôûng an vui, coøn laøm aùc chaén chaén seõ gaëp tai öông. Sanh khôûi taâm thieän daàu laø chöa laøm nhöng söï may maén ñaõ theo ngöôøi ñoù roài, huoáng hoà laø ngöôøi hay laøm thieän. Ngöôøi em uùt xem troïng tình nghóa neân baát chaáp moïi nguy hieåm cuûa dòch beänh ñeå ôû laïi giuùp ñôõ anh. Tình caûm anh em thaâm saâu nhö vaäy thaät ñaùng khen ngôïi. Thöû hoûi loøng ngöôøi ngaøy nay laøm sao coù theå saùnh ñöôïc vôùi ngöôøi xöa. Thôøi nay, raát nhieàu gia ñình anh em vì chuùt tieàn taøi danh voïng maø haõm haïi laãn nhau, maát heát tình thaâm coát nhuïc. Thaät ñaùng hoå theïn vaäy!

77


25. BAÁT KÍNH VÔÙI ANH BÒ TRÖØNG PHAÏT

T

aïi huyeän Laâm Ñoàng thuoäc tænh Haø Nam coù AÂn Phuù vaø AÂn Thích laø hai anh em. Ngöôøi anh giaøu sang coù nhieàu cuûa caûi, coøn ngöôøi em thì ngheøo khoå tuùng thieáu, vì theá maø ngöôøi em thöôøng ñeán nhaø anh ñeå xin tieàn. Coù moät laàn, vì lyù do naøo ñoù maø ngöôøi anh khoâng cho tieàn, ngöôøi em beøn maéng chöûi ngöôøi anh laø giaøu coù maø keo kieät, baát nhaân. Roài moät hoâm, ngöôøi em ñi chôi ôû mieáu Thaønh Hoaøng vaø nguû laïi trong mieáu. Giöõa ñeâm, anh ta bò oâng thaàn mieáu sai boïn quyû voâ thöôøng ñeø ra ñaùnh ñeán 100 tröôïng. Ñaùnh xong, caùi moâng cuûa anh ta bò söng phuø leân baàm tím, ñau nhöùc voâ cuøng. Thaàn mieáu laïi baûo raèng: “Vieäc laøm cuûa ngöôi chaúng khaùc loaøi suùc sanh, neáu coøn chöûi maéng anh ngöôi moät laàn nöõa thì ta seõ ñaùnh 200 tröôïng.” AÂn Thích tænh daäy, nghó ñeán söï tröøng phaït cuûa oâng thaàn mieáu maø ôùn laïnh, lieàn tìm ñeán nhaø ngöôøi anh keå heát ñaàu ñuoâi söï vieäc vaø theà töø nay trôû ñi khoâng daùm maéng chöûi anh, duø vì baát cöù lyù do gì. Töø ñoù, anh ta thöïc söï caûi taø quy chaùnh.

78


Nhaân quaû baùo öùng

79


Nhaân quaû baùo öùng Ngöôøi bieát ñuû tuy ngheøo maø giaøu, ngöôøi khoâng bieát ñuû tuy giaøu maø ngheøo. Ngöôøi nhieàu tham muoán thì caøng taêng theâm toäi loãi, vì theá maø khoå naõo cuõng nhieàu; coøn ngöôøi ít tham muoán thì luoân luoân ñöôïc töï taïi an vui. Neáu ngöôøi naøo ñaõ gaây ra nhöõng toäi loãi thì phaûi neân caáp toác maø söûa ñoåi. Chuùng ta neân bieát raèng: “Chæ moät yù töôûng thieän duø nhoû nhoi cuõng coù theå chuyeån hoïa thaønh phöôùc.”

26. OAÙN THUØ NEÂN GIAÛI KHOÂNG NEÂN KEÁT

T

rieàu ñaïi nhaø Toáng, ôû Haøng Chaâu coù moät thö sinh teân laø Tröông Vaân Phi. Anh ta laø moät ngöôøi tin hieåu Phaät phaùp. Moãi ngaøy anh ta tuïng moät quyeån kinh Kim Cang trong suoát maáy naêm trôøi. Vaøo moät ñeâm noï, coù vò thaàn ñeán baùo moäng vôùi anh ta raèng: “Kim Quaân Ñinh Tieåu Ñaïi laø oan gia ñôøi tröôùc cuûa ngöôi, khoâng bao laâu anh ta seõ ñeán gieát ngöôi ñeå traû moái thuø ñôøi tröôùc.” Quaû ñuùng nhö ñieàm moäng, khoâng laâu sau ñoù Kim Quaân ñeán Haøng Chaâu vaø tìm gaëp Tröông Vaân Phi. Tröông Vaân Phi tieáp ñoùn nieàm nôû vaø hoûi Kim Quaân: “Anh coù phaûi laø Ñinh Tieåu Ñaïi khoâng?”

80


Nhaân quaû baùo öùng

Kim Quaân kinh ngaïc lieàn hoûi laïi: “Laøm sao anh laïi bieát teân toâi?” Tröông Vaân Phi ñaùp: “Ñaõ coù moät vò thaàn ñeán maùch baûo vôùi toâi, vì theá toâi raát vui veû vaø chaáp nhaän traû moùn nôï ñôøi tröôùc cuûa hai chuùng ta. Vaäy anh haõy gieát toâi ñi.”

81


Nhaân quaû baùo öùng Ñinh Tieåu Ñaïi voâ cuøng caûm ñoäng lieàn suy nghó: “Taïi sao ta laïi khoâng hoaø giaûi maø cöù gaây oaùn thuø qua laïi ñeå laøm khoå cho nhau?” Nghó roài, anh ta quyeát ñònh khoâng gieát Tröông Vaân Phi nöõa maø hai ngöôøi laïi keát nghóa huynh ñeä vôùi nhau. Thaät laø moät nghóa cöû nhaân töø, cao thöôïng ñaõ chuyeån ñöôïc oaùn thuø thaønh tình baïn.

27. PHAÙ KINH HOAÏI TÖÔÏNG AÉT BÒ QUAÛ BAÙO

T

rong thôøi gian trò vì thieân haï, vua Löông Voõ Ñeá laø moät ngöôøi moä ñaïo tin Phaät. Luùc aáy, ôû Toâ Chaâu laïi coù moät ngöôøi raát phaûn ñoái ñaïo Phaät, bôûi anh ta cho raèng ñaïo Phaät laø ñaïo meâ tín. Vì theá anh ta ñem caùc kinh Phaät xeù thaønh giaáy vuïn roài ñoát, laïi ñem caùc töôïng Phaät baèng goã, baèng ñoàng cöa nhoû ra töøng maûnh, khaéc thaønh caùc vaät duïng, ñoà trang trí v.v... ñeå baùn laáy tieàn. Moät hoâm anh ta uoáng röôïu say, phaù phaùch ôû trong moät quaùn röôïu vaø lôùn tieáng chöûi raèng: “Löông Voõ Ñeá laø moät oâng vua ngu muoäi, chaúng bieát quaûn lyù vieäc trieàu chính, laïi baét ngöôøi daân noäp tieàn, ñoùng thueá ñeå xaây döïng chuøa mieáu, boùc loät tieàn löông cuûa nhaân daân ñeå nuoâi döôõng haøng nghìn haøng vaïn taêng ni.”

82


Nhaân quaû baùo öùng

Coù ngöôøi ñeán baùo vôùi vua Löông Voõ Ñeá, oâng lieàn ra leänh cho caùc voõ töôùng truy baét anh ta. Ngay ñeâm hoâm ñoù, anh ta naèm moäng thaáy coù ngöôøi ñeán baùo raèng: “Nhaø ngöôi cöa töôïng Phaät, ñoát phaù kinh saùch, theá naøo cuõng maéc quaû baùo bò cheùm ñaàu.” Giaät mình tænh daäy, anh ta hoaûng sôï, nhöng vaãn khoâng tin ñieàm moäng. Saùng sôùm hoâm sau, anh ta

83


Nhaân quaû baùo öùng bò baét daãn ra giöõa chôï ñeå cheùm ñaàu. Khi ñoù, anh ta môùi hoái haän cho mình ñaõ khoâng tin Phaät, khoâng tin nhaân quaû. Song luùc naøy maø hoái haän thì ñaõ quaù muoän. Than oâi? Oai linh cuûa Ñöùc Phaät nhö vaäy laøm sao maø khoâng kính, khoâng tin cho ñöôïc? Phaù hoaïi töôïng Phaät cuõng gioáng nhö laøm thaân Phaät chaûy maùu, toäi naøy raát naëng, khoù maø traùnh khoûi quaû baùo, duø cheát cuõng chöa heát toäi. Xem söï hieån linh nhö vaäy, chaéc chaén khoâng phaûi laø lôøi noùi doái maø laø chuyeän coù thaät. Vaäy kính khuyeân moïi ngöôøi, muoán laøm vieäc gì tröôùc phaûi neân caân nhaéc nghó ñeán haäu quaû.

84


28. THAÁY CHEÁT KHOÂNG CÖÙU, DIEÂM VÖÔNG CHAÚNG THA

T

aïi huyeän Queá Laâm thuoäc tænh Quaûng Taây, hoâm noï coù boïn cöôùp ñoät nhaäp vaøo moät nhaø giaøu vaø cöôùp ñi voâ soá vaøng baïc, chaâu baùu cuøng vôùi raát nhieàu vaûi luïa gaám voùc khaùc. Sau ñoù, chuùng doàn heát soá gaám luïa vaøo moät caùi bao lôùn roài ñem veà baùn ôû moät vuøng noâng thoân vôùi giaù 5 laïng baïc. Coù moät ngöôøi teân laø Lyù Phuù Quyù thaáy vaäy lieàn xuaát tieàn ra mua, vì oâng ta bieát raèng vôùi soá löôïng

85


Nhaân quaû baùo öùng

gaám luïa naøy coù theå baùn laïi ñöôïc khoaûng 50 laïng baïc. Nhöng khoâng laâu sau, quan phuû phaùt hieän ra vaät chöùng ngay trong nhaø cuûa oâng Lyù. Theá laø oâng Lyù bò nghi laø keû cöôùp neân oâng bò daãn leân phuû vaø phaûi chòu söï ñaùnh ñaäp tra taán cuûa nha phuû. OÂng ta moät möïc keâu oan vaø noùi raèng: “Toâi khoâng phaûi keû cöôùp, toâi chæ laø ngöôøi mua laïi. Neáu quyù vò khoâng tin thì coù theå goïi oâng chuù hoï cuûa toâi ñeán laøm chöùng.” Quan phuû lieàn cho goïi ngöôøi chuù leân, nhöng oâng naøy sôï bò phieàn phöùc neân khi ñeán nôi lieàn chæ maët

86


Nhaân quaû baùo öùng oâng Lyù maø noùi raèng: “Toâi khoâng quen bieát gì vôùi oâng caû. OÂng ñuùng laø moät keû cöôùp.” Theá laø Lyù Phuù Quyù phaûi bò boïn nha phuû ñaùnh cheát vì khoâng chòu nhaän toäi. Ngay ñeâm hoâm ñoù, ngöôøi chuù hoï naèm moäng thaáy moät con quyû, toùc tai beâ beát maùu me lao ñeán duøng hai tay boùp coå oâng ta maø noùi raèng: “Ngöôi thaáy cheát maø khoâng chòu cöùu neân Dieâm Vöông sai ta ñeán baét ngöôi xuoáng ñeå ñoái chaát.” Khi ñoù, oâng ta lieàn lôùn tieáng keâu cöùu. Boïn gia nhaân nghe vaäy lieàn hoát hoaûng chaïy ñeán thì ñaõ thaáy oâng ta trôïn maét maø cheát troâng raát ñau ñôùn. Kinh Dòch daïy raèng: “Ngöôøi naøo laøm ôn, laøm phöôùc chính laø ñaõ môû ñöôøng cho moïi söï toát laønh ñeán, coøn ngöôøi naøo laøm aùc chính laø töï ñoùn laáy caùc tai hoaï vaøo mình.” Khi thaáy coù ngöôøi gaëp nguy hieåm, neáu khoâng cöùu laø baát nhaân, coøn sôï bò phieàn phöùc maø noùi doái laø baát nghóa. Maø nhöõng keû baát nhaân, baát nghóa nhö theá thì chaéc chaén phaûi chòu söï tröøng phaït cuûa nhaân quaû. Thaät laø thieän aùc coù söï baùo öùng roõ raøng!

87


29. LAØM AÙC GAËP AÙC

V

aøo thôøi nhaø Toáng, ôû huyeän Sôn Taây thuoäc phuû Ñaïi Ñoàng coù moät anh chaøng giao lieân teân laø Ngoâ Nhaân Höng. Traùch nhieäm cuûa anh ta laø cöôõi ngöïa qua caùc huyeän ñeå göûi coâng vaên. Coù laàn treân ñöôøng ñi qua moät tænh ôû phöông baéc, anh ta nghæ laïi ôû moät traïm canh gaùc. Nhaân vì ngöôøi canh gaùc tieáp ñaõi khoâng chu ñaùo neân anh ta noåi

88


Nhaân quaû baùo öùng

giaän. Vì muoán thoûa söï töùc giaän, anh ta beøn böùt caùc thöù coû coù ñoäc boû vaøo trong gieáng roài cöôõi ngöïa ñi tieáp. Nöôùc gieáng vì theá maø bò oâ nhieãm neân khoâng duøng ñöôïc, ñaønh phaûi boû hoang. Vaøo thaùng baûy naêm sau, nhaèm luùc khí trôøi oi böùc, anh ta laïi ñi qua vaø döøng nghæ ôû traïm naøy moät laàn nöõa. Vì nöôùc gieáng bò nhieãm ñoäc neân ngöôøi canh gaùc ñaõ dôøi ñeán moät nôi khaùc. Luùc aáy, quaù khaùt nöôùc neân anh ta lieàn thaû thuøng xuoáng gieáng muùc nöôùc leân uoáng moät caùch raát töï nhieân. Song, anh ta ñaâu bieát raèng nöôùc gieáng naøy ñaõ bò oâ nhieãm vaø voâ soá truøng ñoäc ñaõ sinh saûn ñaày trong ñoù. Bôûi theá, khi anh ta

89


Nhaân quaû baùo öùng vöøa uoáng vaøo thì maët maøy taùi xanh, lieàn oùi möûa trôû ra, sau ñoù hoân meâ baát tænh. Vì traïm gaùc naøy ñaõ bò boû hoang neân khoâng coù ai ñeå cöùu giuùp anh ta caû. Do ñoù, anh ta bò naèm phôi döôùi naéng maø cheát. Quaû thaät laø vieäc aùc mình laøm trôû laïi haïi mình! Chuùng ta neân bieát raèng: Taâm laøm chuû baûn thaân, bôûi theá, ngöôøi coù taâm thieän thì cuoäc soáng seõ trôû neân löông thieän, coøn ngöôøi coù taâm xaáu aùc thì cuoäc soáng seõ raát aùc ñoäc. Vaäy ngöôøi naøo muoán bieát mình gaëp hoaï phöôùc toát xaáu theá naøo thì haõy töï hoûi laïi loøng mình. Ngoâ Nhaân Höng laø ngöôøi coù taâm ñòa ñoäc aùc, vì muoán haïi ngöôøi neân phaûi gaëp tai öông. Nhieàu ngöôøi ôû ñôøi thöôøng cho raèng ñaïo trôøi thì muø mòt, thieän aùc thì khoâng chöùng cöù. Thaät laø nhöõng ngöôøi coù maét maø cuõng nhö muø neân môùi noùi ra nhöõng lôøi sai traùi nhö vaäy.

90


30. CÖÙU NGÖÔØI NGUY CAÁP COÂNG ÑÖÙC RAÁT LÔÙN

ÔÛ

thaønh Laïc Döông thuoäc tænh Haø Nam coù moät ngöôøi raát giaøu coù vaø nhaân haäu, teân laø Chu Thöøa AÂn. Vaøo moät buoåi saùng ñeïp trôøi, trong khi ñang ñi daïo thì oâng ta boãng nghe ôû döôùi chaân caàu coù tieáng nhieàu ngöôøi khoùc loùc raát theâ thaûm. Khi ñeán ñoù, oâng thaáy coù hai vôï choàng vaø moät ngöôøi con. Nguyeân vì gia ñình quaù ngheøo khoâng ñuû tieàn traû nôï, maø chuû nôï laïi thueâ boïn löu manh ñeán ñeå ñoøi. Vì vaäy, hoï chæ coøn caùch choïn con ñöôøng cheát. Tröôùc khi cuøng nhau

91


Nhaân quaû baùo öùng gieo mình xuoáng nöôùc töï vaän, hoï oâm nhau laàn cuoái vaø khoùc keå thaûm thieát ñeán nhö vaäy. Thaáy caûnh töôïng naøy, Chu Thöøa AÂn ñoäng loøng thöông môùi baûo hoï raèng: “Thoâi, anh chò ñöøng quaù ñau buoàn nöõa, toâi xin traû moùn nôï ñoù giuùp anh chò.” Theá laø oâng ta theo hoï veà laïi gia ñình. Khi ñeán nôi, thaáy coù raát nhieàu teân löu manh ñang ngoài chôø saün trong nhaø cuûa vôï choàng ngöôøi aáy, Chu Thöøa AÂn böôùc vaøo oân toàn hoûi: “Gia ñình naøy thieáu nôï quyù vò nhieàu hay ít?” Moät teân trong boïn ñaùp: “Ñuùng 100 laïng baïc, khoâng thieáu moät xu.” Chu Thöøa AÂn lieàn laáy ngaân phieáu 100 laïng baïc ñöa cho boïn löu manh. Sau khi boïn chuùng ñi roài, hai vôï choàng kia môùi caàu xin Chu Thöøa AÂn cho hoï ñöôïc laøm toâi tôù ñeå ñeàn ñaùp laïi thaâm aân cöùu maïng, nhöng Chu Thöøa AÂn baûo hoï: “Ñôøi ngöôøi khi sanh ra chæ hai baøn tay traéng, ñeán khi cheát ñi cuõng chaúng

92


Nhaân quaû baùo öùng mang ñöôïc gì caû. Anh chò ñöøng coù baän loøng, baây giôø toâi giuùp anh chò, coù leõ ñoù laø kieáp tröôùc toâi ñaõ maéc nôï anh chò neân kieáp naøy phaûi traû, vaäy thoâi.” Noùi xong oâng cöôøi ha haû roài caùo töø. Chu Thöøa AÂn laøm vieäc thieän vôùi moät taám loøng töø bi nhaân haäu, vôùi nguyeän voïng sao cho moïi ngöôøi, moïi nhaø ñöôïc höôûng söï aám no haïnh phuùc maø khoâng caàn söï baùo ñaùp. Chính nhôø phöôùc baùo naøy maø veà sau oâng ñöôïc tröôøng thoï, con chaùu trong naêm ñôøi ñeàu ñöôïc höôûng giaøu sang phuù quyù.

93


31. HIEÁU DÖÔÕNG MEÏ BAÏN LAØ MOÄT NGHÓA CÖÛ CAO THÖÔÏNG

S

öû Ñoã Hoaøn laø moät thö sinh ôû huyeän Tröôøng Sa thuoäc tænh Hoà Nam. Anh ta coù moät ngöôøi baïn ñang laøm quan huyeän ôû Giang Taây, Cöûu Giang teân laø Thöôøng Doaõn Cung. Nhöng ñaõ nhieàu naêm hai ngöôøi khoâng lieân laïc ñöôïc vôùi nhau. Vaøo moät buoåi chieàu thu. Ñoã Hoaøn ñang ngoài ñoïc saùch trong khi beân ngoaøi möa gioù khoâng ngôùt, boãng nghe coù tieáng goõ cöûa. Anh ta ra

94


Nhaân quaû baùo öùng

môû cöûa thì thaáy moät baø laõo toaøn thaân öôùt suõng, khi nhìn kyõ laïi anh ta môùi nhaän ra lieàn hoûi: “Baø chaúng phaûi laø meï cuûa Thöôøng Doaõn Cung ñaây sao?” Baø laõo traû lôøi: “Thaèng Doaõn Cung con cuûa laõo ñaõ cheát roài neân baây giôø laõo khoâng coøn nôi ñeå nöông töïa, chæ coøn bieát ñeán ñaây mong nhôø vaøo caäu.” Ñoã Hoaøn thaáy vaäy aân caàn môøi baø ôû laïi, ñoái ñaõi chaêm soùc nhö ngöôøi meï ruoät. Vì soáng moät mình laïi khoâng coøn cha meï neân Ñoã Hoaøn xin ñöôïc nhaän baø

95


Nhaân quaû baùo öùng cuï laøm meï nuoâi. Khi baø cuï bò beänh, anh ta phuïng döôõng côm chaùo thuoác thang raát chu ñaùo. Ñeán khi baø cuï qua ñôøi, anh ta cuõng chòu tang nhö meï ruoät cuûa mình vaäy. Bôûi theá moïi ngöôøi ñeàu khen ngôïi anh ta laø ngöôøi troïng nghóa. Vaäy kính khuyeân moïi ngöôøi neân noi göông theo loøng toát cuûa Ñoã Hoaøn ñeå soáng cho phaûi ñaïo laøm ngöôøi vaø neân bieát raèng: Hoaï phöôùc ñeàu do loøng ngöôøi sanh ra, neân cuõng do loøng ngöôøi maø dieät ñi. Bôûi theá, chuùng ta khoâng neân laøm caùc vieäc aùc maø neân laøm nhöõng vieäc thieän thì cuoäc soáng cuûa mình seõ traùnh ñöôïc nhöõng hoaï hoaïn.

96


32. LAØM QUAN THAM LAM GAÂY HOÏA CAÛ NHAØ

Ñ

ôøi nhaø Thanh ôû huyeän Ñònh Vieãn thuoäc tænh Vaân Nam coù teân huyeän tröôûng Ñòch Tieán Taøi laø keû tham lam vaø haùo saéc. Trong huyeän coù Vöông Phuù laø ngöôøi giaøu coù, gia taøi keách suø nhöng khoâng may bò beänh cheát sôùm. Ngöôøi em cuûa Vöông Phuù vì tham gia taøi neân ñeán quan huyeän noäp ñôn thöa kieän raèng chò daâu cuûa mình tham cuûa gieát choàng.

97


Nhaân quaû baùo öùng Ngöôøi vôï Vöông Phuù bò sai nha quaáy nhieãu, khoâng bieát laøm sao ñeå minh oan, buoäc phaûi hoái loä cho huyeän tröôûng naêm möôi vaïn quan tieàn. Khoâng ngôø teân huyeän tröôûng tham lam naøy cheâ ít khoâng chòu giuùp. Baø ta vì uaát öùc quaù neân treo coå töï vaãn. Töø ñoù, gia taøi thuoäc veà ñöùa em baát nghóa, coøn vuï aùn cuõng boû qua khoâng xeùt tôùi. Huyeän tröôûng hoï Ñòch taùnh tham vieäc traêng hoa, ban ñeâm thöôøng ñeán laàu xanh mua vui, cuøng aân aùi vôùi kyõ nöõ. Ngaøy kia maéc beänh toaøn thaân khoù chòu, noåi leân ñaày nhöõng veát theïo nhö haït ñaäu. Tuy troâng raát dò hôïm nhöng laïi khoâng ñau, khoâng ngöùa.

98


Nhaân quaû baùo öùng Roài ít laâu sau, vôï con daâu reå cho ñeán chaùu chaét trong nhaø oâng ta ñeàu maéc chöùng beänh noåi theïo nhö vaäy caû. Sau môùi bieát ñoù laø beänh huûi. Ñòch Tieán Taøi khoâng may maéc phaûi roài laây sang cho moïi ngöôøi trong gia ñình. Thôøi aáy beänh naøy chöa coù thuoác trò, neân caû nhaø oâng ta cuoái cuøng ñeàu phaûi cheát ñau ñôùn vì beänh. Cuûa caûi vôùi saéc ñeïp laø nhöõng thöù ngöôøi ñôøi hay tham ñaém, khoâng theå töø boû, thaät cuõng gioáng nhö chuùt maät dính treân löôõi dao saéc, tuy coù vò ngoït nhöng lieám vaøo khoâng khoûi caùi hoïa ñöùt löôõi. Ngöôøi tham taøi haùo saéc cuõng nhö caàm ñuoác ñi ngöôïc gioù, khoâng theå traùnh khoûi bò löûa taùp chaùy tay. Caâu chuyeän cuûa teân huyeän tröôûng tham lam naøy haù chaúng phaûi laø moät minh chöùng ñoù sao?

99


33. HOÏC SAÙCH THAÙNH HIEÀN MAÏNG LÔÙN KHOÙ CHEÁT

X

öa coù chaøng thö sinh teân Chu Ñoàng, thöôøng sieâng naêng ñoïc saùch thaùnh hieàn cho neân loøng chæ bieát nghó ñeán nhöõng ñieàu thieän, vaø thöôøng laøm nhieàu vieäc thieän, bieát toân kính nhöõng baäc tröôûng thöôïng cao tuoåi. Moät hoâm noï, coù chieác thuyeàn ñöa khaùch sang soâng boãng gaëp phaûi soùng to gioù lôùn, töôûng nhö saép phaûi ñaém thuyeàn. Thaät may maén laø qua moät hoài cheøo choáng, thuyeàn cuõng an toaøn gheù ñöôïc vaøo beán.

100


Nhaân quaû baùo öùng

Ngay khi thuyeàn saép vaøo bôø, boãng coù ngöôøi ngö phuû ñöùng treân bôø leân tieáng goïi lôùn: “Coù ai teân Chu Ñoàng ôû treân thuyeàn khoâng?” Quaû thaät, chaøng thö sinh Chu Ñoàng ñang coù maët treân thuyeàn lieàn leân tieáng ñaùp: “Coù toâi laø Chu Ñoàng ñaây. Ngöôøi tìm toâi coù vieäc gì?” Ngö phuû noùi: “Ñeâm qua toâi naèm nghe hai con quyû noùi chuyeän vôùi nhau, baûo raèng hoâm nay muoán laøm laät thuyeàn ñeå gieát cheát hôn hai möôi ngöôøi, tieác laø treân thuyeàn coù vò ñaïi thieän nhaân teân Chu Ñoàng neân khoâng theå laøm laät thuyeàn ñöôïc. Toâi xöa nay voán khoâng tin chuyeän ma quyû, neân ra ñöùng ñaây chôø kieåm chöùng xem söï vieäc coù ñuùng thaät nhö lôøi aáy hay khoâng? Khoâng ngôø quaû coù ngöôøi teân Chu Ñoàng thaät.”

101


Nhaân quaû baùo öùng Nhöõng ngöôøi khaùch ñi treân thuyeàn ñeàu thaáy rôïn toùc gaùy, môùi bieát mình vöøa ñöôïc thoaùt cheát. Taát caû ñeàu höôùng veà phía Chu Ñoàng baùi taï ôn cöùu maïng. Ngöôøi hoïc vaø laøm theo ñieàu thieän, theo nhöõng lôøi daïy cuûa thaùnh hieàn, trong loøng luoân cao quyù, nhaân haäu, ñuû ñeå quyû thaàn kính troïng. Cho neân, baäc quaân töû thöôøng hay töï xeùt loøng mình, sôï laøm chöa ñuû ñieàu thieän chöù khoâng sôï vieäc thieän cuûa mình khoâng ngöôøi bieát ñeán. Nhaân quaû cao daøy, thieän aùc baùo öùng, thaät ñaùng sôï thay!

102


34. GIUÙP NGÖÔØI MAI TAÙNG, CON CHAÙU ÑÖÔÏC PHÖÔÙC

T

rieàu ñaïi nhaø Minh vöøa baét ñaàu, ôû thaønh Nam Kinh thuoäc tænh Giang Toâ coù ngöôøi teân laø Ninh Tuøng Leã, thöôøng laøm nhieàu vieäc thieän, trong thaønh ai cuõng bieát ñeán. Hoï Ninh thöôøng mua nhieàu caây goã roài thueâ ngöôøi laøm saün raát nhieàu quan taøi. Nhöõng gia ñình naøo ngheøo khoù khoâng ñuû tieàn lo vieäc mai taùng cho ngöôøi thaân quaù coá, tìm ñeán oâng ñeàu ñöôïc giuùp ñôõ taän tình. Ngoaøi vieäc giuùp cho quan taøi, oâng coøn lo giuùp caû chi phí mai taùng, toå chöùc leã tang. Tröôùc cöûa nhaø, oâng cho keû moät taám bieån lôùn ñeà: “Nôi ñaây boá thí quan taøi”. Trong saân, oâng baøy la

103


Nhaân quaû baùo öùng lieät ñuû loaïi quan taøi lôùn nhoû. Coù ngöôøi ñeán noùi vôùi oâng raèng ñoù laø ñieàm gôû, seõ mang laïi söï khoâng may cho gia ñình. Nhöng oâng khoâng chuùt ngaàn ngaïi, vaãn thaûn nhieân tieáp tuïc vieäc laøm cuûa mình. OÂng noùi: “Ñieàu toát ñieàu xaáu ñeàu do nôi loøng ngöôøi, naøo phaûi do nôi nhöõng vaät beân ngoaøi.”

104


Nhaân quaû baùo öùng Ninh Tuøng Leã soáng thoï ñeán traêm tuoåi môùi qua ñôøi. Ít laâu sau, oâng laïi hieän veà baùo moäng cho ngöôøi nhaø raèng: “Ta troïn ñôøi laøm thieän, giuùp ngöôøi, nhaát laø giuùp ñôõ vieäc mai taùng nhöõng ngöôøi ngheøo trong nhieàu naêm, nhôø ñoù maø ñöôïc coâng ñöùc raát lôùn. Con chaùu töø nay seõ ñöôïc nhieàu thieän baùo. Chaùu noäi laø Ninh Khieâm Quang seõ ñoã Traïng nguyeân trong naêm tôùi, vaø con chaùu veà sau nhieàu ñôøi cuõng ñeàu gaëp vieäc toát laønh.” Naêm sau ñoù, Ninh Khieâm Quang quaû nhieân thi ñoã Traïng nguyeân. Con chaùu hoï Ninh veà sau ñeàu ñöôïc laøm quan lôùn nhoû, giaøu sang phuù quyù chaúng ai baèng.

105

nhanqua3  
nhanqua3  

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO VAÊN XÖÔNG ÑEÁ QUAÂN QUAÛNG TRAÙNG löôïc dòch 5 Nhaân quaû baùo öùng QUAÛNG TRAÙNG 6 1. L AØM QUAN THÖÔNG DAÂN ,...