Page 1

Ngaøy Thaønh Ñaïo Chaäm - Trang nghieâm

Nhaïc vaø lôøi Nguyeân Minh

«« . « «« Jœ»»» œ»»» « «« ˙» 4 Ó « Œ « Œ « «« = « « ˆ« l »» «k ====================== &4 ˆ« k «_ˆ« «ˆ« ˆ«« l ˆ« ««ˆ ˆ« «_ˆ« ˆ« «ˆ« l Moät ngoâi sao röïc saùng giöõa maøn ñeâm.

Moät nieàm

«« « ««ˆ« ««« «« «« «« « «« «« . « «« Jœ»» œ»» œ J ˙ « « ˆ » » Œ « ˆ » » ««ˆ ˆ« » » «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«« ˙« =l » l » ======================== & ˆ« l vui

böøng leân trong cuoäc ñôøi.

OÂi ñoùa hoa vöôït treân ngaøn hoa.

«« «« «« «« « « «« ‰ «« «« « «ˆ ˆ« «« «ˆ« « « « « « Œ « . « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ j « « « « « « ˆ« ˆ« _««˙ l _««ˆ ˆ« =l ======================== & ˆ« . «ˆ ˆ« l

£ « « « « « « « ˙ . » « Jœ»» œ»» Jœ»» œ» ««« ««ˆ« «ˆ« «« ««« ««ˆ« «« ˆ«« œ»» Jœ»» ˙»» » ˆ » » » » » »» ˆ« =l » l ˆ« ˆ« l ======================== & » OÂi con ngöôøi cao quyù nhaát trong loaøi ngöôøi.

xöa

hoâm nay röïc

Ngoâi sao töø ngaøn

saùng. Con ngöôøi töø ngaøn xöa hoaùt nhieân thaønh sieâu

«« «« bb Ó « « « ˙»» . « « Œ b « « « « ˆ« ˆ« ««j j «_««ˆ «ˆ« ˆ« ˆ« l «˙ ======================== & » ll ˆ«=l nhaân.

Doøng khoå ñau meânh moâng cuoán troâi veà

b b «« «« « « « Œ « «« l «« b « « ««j ««ˆ ««j ˙« ˆ« «ˆ« j j ˆ« l ˙« ======================== & «_ « ˆ ˙ ˆ « « « ˆ«=l _ˆ«« ñaâu,

nay ngöôøi ñaõ

roõ.

Duø troâi

laên

trong bao tang

nœ»» œ» œ» n n «« ˆ««« «« «« «« «« « Œ b b b «« ««ˆ« ««ˆ« «« « n « » »» »» l l = ««« «ˆ« ˆ« ˆ«« _««˙ l ======================== & « ˆ« . ««ˆ ˆ« l ˆ« _ _ ˆ « _ˆ« thöông, nöông aùnh vaøng ta tin chaéc ngaøy mai an laønh.

Tuyeát Sôn hoang

«« «« Jœ» . «« « «« «« « «« «« « «« ˙»» œ»» . «« ««ˆ« »»œ œ»»» œ»» œ»»» ˆ« ˆ« »» j ˆ« l «ˆ« . ˆ« ˆ« «««ˆ ˆ« ˆ« ˆ««« = ˆ« l ======================== & ll » ˆ« » » » l » vu, keå töø ñaây löu truyeàn muoân kieáp. AÙnh saùng sao mai chuyeån thaønh aùnh haøo quang


˙»» œ J œ » œ » » Jœ»» œ»»» «« ««k œ . œ » » œ » œ » Œ » » » » » » » « » l » » » » » » =l ˆ« ˆ« » k l » ====================== & _««˙ . Ngaøi.

Nöông boùng Töø Bi,

bao ngöôøi vöôït qua beå khoå

«« «« «« «« bb ««« «« «« «« «« «« ˆ« «ˆ« «ˆ« « b Œ « ˆ « « « ˆ« ˆ« _««ˆ« _««˙ «ˆ« . _««j ======================== & ll _««˙ _«««ˆ ˆ«=l «_«ˆ l «ˆ Phaùp an laønh, giôø

lan khaép traàn gian.

Ngaøy trang

b b «« «««ˆ «« «« «« «« «« «« « « b « « « « « ˆ « « ˆ«=l ˆ « « « ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l _««˙ «j ˆ« «ˆ« «j j ======================== & ˆ« l «˙« ˆ« ˆ« j nghieâm, döôùi toøa sen chuùng con quaây quaàn. Chaáp tay daâng höông,« thaønh taâm höôùng

b b « « ««« «« «« «« ««ˆ« . «« «« «« « « » œ Œ » œ b » « ˆ « » ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ«= j « » » l «ˆ« l «ˆ« . «j ˆ« «ˆ« l _««˙ ======================== & ˆ« ˆ« veà ngaøy Ñaáng Theá Toân thaønh ñaïo. Chuùng con nguyeän moät loøng nöông thuyeàn

bb ««˙« «« «« «« n n n «« ««j « b Œ « « « « « « « ˆ« ˆ« j «ˆ« j ======================== & ˆ« l l = ˆ«« ˆ« l _ _««ˆ . _ «ˆ ˆ« ˆ« l ««ˆ _«j _«j _«««ˆ . j töø,

vöôït daàn qua beå khoå.

Mang aùnh vaøng, gieo raéc khaép nôi

«« œ»» . « «« Jœ»» œ»» Kœ»» Kœ»» ˙»»» œ»» «« « œ J Jœ»» l Œ » « « ˆ « « ˆ » » » » » l «ˆ l » «ˆ ======================== & l l «˙ » » »= nôi.

Moät ngaøy mai, duø coøn bao nhieâu gian khoù, tha thieát mong

««« ««ˆ« ««ˆ« «« «« «« «« « « ˙» . « « ˆ« «« ˆ«« ˙»»» Œ œ ˆ« ˆ« «ˆ« . ˆ«« ˆ« l ˆ« l »» ======================== & »»» =” sao cho muoân loaøi cuøng vui döôùi aùnh Töø

Bi.

ngaythanh  

ˆ « « « « j ˆ « « « « ˆ « « « « j ˙ « « « « Œ ˆ __ « « « « « « « « « ˆ ˙ « « « « ˆ « « « « j ˆ « « « « ˆ « « « « j l l l l l l Chaäm - Trang...