Page 1

Maùi chuøa cuûa chuùng ta Nhöõng ngaøy ñaàu cuûa chuøa Ñöùc Sôn

Nguyeân Minh

## 2 Œ œ» œ»» «« ««« «« ««ˆ« «« « « »» » l «ˆ« «ˆ «ˆ l ˆ« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ« l ««ˆ ««ˆ l ««ˆ «« = =================== & 4 « « « _«ˆ _««ˆ« l Ñaây maùi chuøa cuûa chuùng ta, ñôn sô voâ vaøn...

ñôn sô

voâ

## ««« «« ««ˆ« «« « « « « » œ « Œ » œ»»» »» l «ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« l ««ˆ ««ˆ l «_«« l ===================== & « « _«˙ vaøn.

Nhöng vaãn laø nôi toân nghieâm cho bao taâm

hoàn... cho

£« £« « « « ## « « « « « ««« «ˆ« « «««ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« « ««« ««ˆ« «ˆ« Œ « « « « «ˆ« _««ˆ _«ˆ« l _«« ===================== & l l l _«ˆ« «ˆ l ˆ« l «ˆ« _«˙ bao taâm

hoàn.

Töø nhöõng bìa laøng queâ xa xoâi hay beân ñöôøng ngöôøi xe chen

««ˆ« ˙ ## œ» œ J » « » « » œ œ » œ » œ » » » » « ‰ » œ »» œ»»» »» l œ»» œ»»» »» œ»»» l »» »» l » » »» œ»»» l «ˆ« ˆ« l l ===================== & » » » chuùc... cho ñeán töø nhöõng maùi nhaø tranh taêm

toái...

Bao nhieâu ngöôøi cuøng quy

## œ»» . «« œ» œ» «« «« «« «« «« «« œ»» »»œ œ»» ˙ » Œ » » ˆ« l »» » l » j ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l » » » l » ===================== & ll höôùng

veà nôi toân nghieâm.

Anh em ta traêm ngöôøi traêm höôùng cuøng veà

£« £ £ £« £ £ ## œ»» œ»» œ»» œ» «« ««« ««ˆ« «« «« «« «« «« «« «ˆ« «« «« « » » « ˆ « ˆ « ˆ « » » ˆ « « ˆ ˆ « « » » « » « ˆ ===================== & l l l «ˆ« . __«j ««ˆ l ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l ñaây naém tay quay troøn, cuøng haùt vang cho töôi vui ñôøi... Cuøng nhaéc cho nhau tieán theo ñaïo


## «« «« «« «« Jœ» «« «« «« «« « «« «« «« b Œ Œ « « ˆ « ˆˆ « ˆ . « ˆ « « ˆ« ˆ« l »» l ˆ« ˆ« «ˆ« l «˙« «˙« =================== & ll l l «ˆ = maàu.

Bao naêm hoang vu vaéng xa tieáng chuoâng khoan hoøa.

Nay nghe ngaân

«« . «« « «« «« «« «« ««˙« »»»œ œ»»» œ»»» »»œ . Jœ»» œ»» œ»» œ» œ»» b Œ » l » »» »» »» l ===================== & ˆ« ˆ« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« l l l » £ nga... moãi chieàu loøng theâm thanh thoaùt. Thöông sao thöông sao... maùi tranh sen vaøng vaãn

£ £« ## Œ œ»» « « ˙ « « » « b « « « « » « « « « »»»œ »» l » ===================== & l __«««ˆ «ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «j ˆ« l ˆ«« «ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ« l «˙« ll « saùng.

Toûa muoân höông thôm, cho ta queân heát öu saàu.

Ñaây maùi

## «« ««« «« ««« «« «« ‰ »œ œ»» «« « «« œ» œ»» ˙»» ˆ « « ˆ ˆ j « « ˆ ˙ » » ˆ . « » » « « « ˆ « « ˆ » ˆ l l l l » l » l ===================== & chuøa cuûa chuùng ta !

Ñaây maùi chuøa cuûa bao chuùng

ta !

£ ## Œ «« «« «« «« ««« ««ˆ« ˙»» Jœ»» ‰ œ»» œ»»» « œ» œ»»» œ» . œ»» œ» ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ « » » »» l ===================== & l «ˆ l l » » l «ˆ« »» » l »» Ta mong sao töø nay maõi

maõi...

Ñaây seõ laø nguoàn soáng vui chan

## «« ˙»» œ»» »œ»» œ»»» œ»»» Œ ˆ « » ===================== & l l » ” £ hoøa

cho bao traùi

tim.

maichua  
maichua  

Maùi chuøa cuûa chuùng ta œ »»» » »»» » œ œ »»» » »»»» » »»»»» » »»» » œ œ œ œ »»» » œ »»» » ˙ »»» » œ »»» » J ‰ œ »»» » »»» » œ ˆ « « « « ˆ...