Page 1

Chuyeän laøm quen # 2 % Œ « «« « « «« « « Œ « « « « . « « « ˆ« l «ˆ« ˆ« l «ˆ j ˆ« l «ˆ« . j ««ˆ = «ˆ l «˙« =================== & 4 “{ l Nguyeân Minh

1. 2. 3. 4.

Naøy coâ em Naøo toâi ñaâu ( Naøy coâ ) em Loøng toâi mô

nho daùm nho moät

nhoû maù hoàng. ñuøa coâ naøng. nhoû maù hoàng. chieàu naéng nhaït.

Cöôøi Duø Cöôøi Ñöôøng

xinh toâi xinh reo

«« « # « J»»œ « ««« ˆ« œ»» . « « Œ « « « . » l « « ˆ ˆ« l «ˆ« . j ˆj « l ˙« l l » ===================== & ˆ« 1. 2. 3. 4.

xinh luoân xinh vui

tuyeät thích tuyeät ñoùn

vôøi ñuøa vôøi baøn

nhö em nhö chaân

mô. ôi. mô. ngoan.

Gaëp nhau ñaây Maø hoâm nay Töøng ñeâm qua Vaø möa ôi

maét vôùi döôùi haõy

# «« «««ˆ «« «« œ J ˙ » » « Œ » » « « ˆ . « ˆ « « ˆ« l » l » ===================== & l l «ˆ« . _««j ˆ« l «ˆ« «ˆ 1. 2. 3. 4.

nhìn naøng trôøi veà

long xinh traêng theânh

lanh. xinh. sao. thang.

Vaán vöông Boãng bao Coù mô Ñeå ñoâi

gì lôøi veà mình

maø côït moät laëng

loøng ñuøa ngaøy chôø

nghe xoân nhö bay ta quen möa thoâi

# « «« «« « «« ««ˆ« ˙» Œ « « « ˙« ˆ« ˆ« l «ˆ« . _«« «ˆ« l «ˆ« ˆ« l l »» l ===================== & «ˆ 1. 2. 3. 4.

xao. xa. nhau. rôi.

Toâi muoán hoûi Coâ maù hoàng Toâi tin raèng Côn möa chieàu

moät nho naøng seõ

lôøi, nhoû laø vì

em khoâng cuûa toâi hoa töôi toâi khoâng

noùi. ôi. thaém. döùt.

«« # Œ «« ««ˆ« «««ˆ «« « « «««ˆ ˆ« Œ « « « ˆ « « ˆ ˙ « « ===================== & l «ˆ« . l l l _«j ˆ« l «ˆ« 1. 2. 3. 4.

Duyeân daùng Em haõy Neân cuõng Neân naéng

cöôøi, nhìn buoàn hoàng

theïn baàu laïnh chæ

laéng coù coù laéng

yeân ñoâi hai yeân

khoâng lôøi chim lieàn ta cuøng khoâng lôøi

thuøng trôøi luøng veà

ngaém hoa töôi. vaéng maây troâi. döôùi traêng khuya. vôùi rieâng toâi.

Duø em Vaø cao Vaàng traêng Loøng toâi

# œ»» . ˙»» »»»œ œ»» œ»» œ»» « Jœ»» œ » » œ » » ««j » l » »» œ»»» l ===================== & » l » » » l «ˆ« . ˆ« l 1. 2. 3. 4.

vaãn vuùt aáy muoán

noùi. caùnh. ngaém, noùi,

Nhöng ngaém moâi cöôøi, haún Em coù mô gì ñeå neân tieáng tô ñoàng hoøa cho maét moâi laø ngaøn


1.,3. 2. # «« œ»» « «« «« l « ˆ » « »» œ»»» l ˙« =================== & ”{ ˙« “ { Œ _««ˆ« l ««ˆ« «««ˆ = ˆ«

1. 2. 3. 4.

laø muoán laëng nghe. ( Naøo toâi... ) ñôøi bôùt quaïnh ... ... hiu. cuøng nhöõng vaàn thô. ( Loøng toâi ... ) lôøi noùi cuøng .....

Gaëp Maø

nhau loøng

hoâm ñôn

# «« ««˙« Œ « « « « « «˙« «ˆ« l «ˆ« ««ˆ ˆ« l ===================== & l «˙« l l nay, coâi.

laø maø

ñieàu tình

chaúng ñôn

may. coâi.

««« «« «« «« # «« « « » œ Œ « « » œ » » œ œ « « » ˙« «ˆ« ˆ« l œ»»» »»» »» »» l »» ««ˆ ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l ===================== & l Duø chaúng may nhöng cuõng hay hay, duø nhìn nhau noùi chöa neân Roài ngaøy mai ai bieát ra sao, gaëp nhau chi ñeå vöông theâm

1. 2. # « «« «« «« «« « « « « « « « « « l _««˙« ”{ «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l ===================== & «ˆ« _«««ˆ «ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l _««˙« lôøi, ñôøi saàu, ñôøi

bao nhieâu ñaéng cay ngoït buøi... töø ...

( Maø loøng ... ) ... ñaây bieát bao

FINE % 4. # « «« ‰ «« «« «« «« Œ ” « ˙« ˆ« ««ˆ ˆ« l l ˙« ===================== & l j l ˆ« vui.

Naøy

coâ ...

...

nhau.

chuyenlam  

Chuyeän laøm quen Œ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « . ˆ _ « « « « j ˆ « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˙ « « « « Œ ˆ « « « « « « « « « ˆ l l l l l...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you