Page 1

Chuù chim saâu Nguyeân Minh ## 2 Œ ««ˆ« «« « « « « «ˆ« ««ˆ . «ˆ« œ»» «««ˆ ««ˆ« ««ˆ« «« « « ˆ . 4 ˆ « =================== & “{ l » = ˆ« l Chuù chim saâu ríu ra ríu rít, tung taêng vui treân (Chuù chim) saâu ríu ra ríu rít, bay xa bao nhieâu

## «« «« «« œ»»» œ»»» « œ « « » « ˆ « ˆ « « ˆ » « « « « ˆ l » l l ===================== & ˆ.« _«ˆ« ˆ.« caønh ngaøy

kìa giôø

chim vuùt laïi thaáy

leân quay

trôøi veà

cao. ñaây.

Chim ôi Chim ôi

1. ## œ» . «« . Jœ» Kœ»» Jœ»» œ » œ » » œ » » œ » œ » œ » » œ » » » œ » »» »» »» »» »»» »» l j ˆ« »» » » » l » ===================== & l

chim bay cao xa theá coù thaáy nôi chim hay chim muoán ....

naøo ñeïp khoâng chim

2. ## «« «« «« «« «« ˙»» Jœ»» ‰ ˆ««« ««ˆ« œ»» ««ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« l » ===================== & l » ”{ »

ôi.

Chuù chim ... ... noùi :

chæ nôi ñaây queâ

## «« «« «« «« « « « « ˆ « «ˆ ˆ« l ˙« ««ˆ. _««ˆ« «ˆ« ˆ« l ===================== & ” nhaø

laø

ñeïp

nhaát

trong trôøi

maây.

chuchim  

« « « « « « « « ˆ _ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˙ « « « « l l l l ” ” Nguyeân Minh « « « « « « « « ˆ _ ˆ. « « « « « «...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you