Page 1

Chieàu treân xöù mô «« ««ˆ« «« 24 Œ ‰ ««j «« ««ˆ« l « ˆ« “ { ˆ« . ˆ« l «« . =================== & =l «ˆ _«ˆ __«««˙ Nguyeân Minh

Thô Kim Lieân

Khi ( Söông )

khoâng giaêng

sao naéng chôït cho loái moäng

u buoàn. vöông saàu.

£« « « «« «« ««ˆ ««« «ˆ« œ»» . ‰ œ J » « ˆ« l ˙« j » »» l «ˆ« . ===================== & __««j « ˆ l l ««ˆ Ta veà vöông vaán Mai veà seõ coù

nhöõng nhöõng

chieàu chieàu

beân baâng

hoa. khuaâng.

«« ‰ œ» «« «« Jœ»» ˙»» œ J » « ˆ j « » » ˙ ˆ k « « « » . » ===================== & l l » j ˆ« l » l Höông Beân

chieàu ñoài

lan eâm

toûa meânh mang, aû thoâng reo ...

«««ˆ «« « ‰ «« ««ˆ« ««ˆ« «««« ««ˆ« œ»»» . Jœ»» ˙»» « « ˆ . ˆ « » l » l l ===================== & ˆ« ˆ« l 1.

maøn söông daàn böôùc

qua

ngaøn

thoâng

xanh.

Jœ»» œ»»» Jœ»» ˙»» Jœ»» ‰ »»œ œ» œ»» œJ»» Œ «« ««k » » » »» »» »» l ===================== & » ˆ« ˆ« l k l l » £ Kìa laøn

gioù quaù mong

manh,

voâ tình ñöa

œ»» . «« «« Œ « «« Jœ»» œ»» . œ J » » » ˆ« ˆ« l » l » «k » l ˙« ===================== & l j ˆ« k aùng

maây

troâi

xa

vôøi.

Ñöôøng veà


£ « « « Jœ»» œ»»» Jœ»» ˙»» Jœ»» ‰ «ˆ ««« «««ˆ« « ««j » l » «ˆ« l «ˆ« . l » ˆ« =l =================== & » xa böôùc chôi

vôi.

Thoaùng nhìn xa laï,

chôït

«« «« «« «« Œ «« .» œ » ˆ« l ˙« j ˆ« ˆ« ”{ j l ˙« l j ===================== & » rôi

vaøo

hoàn.

Söông...

«« «« ««ˆ« » œ ‰ Jœ»» ««ˆ« «««« ««« «« . » œ » « »» » l «ˆ« . ˆ« l ˙« ===================== & l » ˆ« ˆ« l ˆ« 2.

... maây troâi nheø

nheï

ñeå

chieàu

tím

buoâng.

«« Œ ˆ« ===================== & ”

chieutren  

Chieàu treân xöù mô ‰ ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ œ »»» » . œ »»» » J ˆ « « « « . ˆ « « « « j ˙ « « « « l l l l l l l l ‰ œ »»» » ˙...