Page 1

Chieàu em ñeán thaêm anh Nguyeân Minh

b 2 Œ « «« œ»» Jœ»» ˙»» Jœ»» ‰ »»œ ˙»» b œ J » » 4 ˙ « » » » « « =================== & l» l l » » l » =l _««ˆ ˆ« l Moät

chieàu

em ñeán thaêm

anh.

Em

ñi

«« ««ˆ« «« «« «« «« b Jœ» œ» Jœ» ˙»» œ J » ‰ b » « ˆ« ˆ« j ˆ« l ˙« »» »» »» l » l » «ˆ l «˙« lj l ===================== & hay laø boùng

naéng.

Caây

vöôøn

lung linh men say

«« ««ˆ« « b ««j «« «« «« «« «« ‰ « «« ‰ b ˆ ˆ « « ˆ« ˆ« j ˆ« l «˙ ˆ« _«« «ˆ« l ˙« ===================== & l «˙« lj lj l «ˆ Tô

tình

ai giaêng ai

giaêng.

Hoûi

haøng

«« b Jœ» œ» Jœ» ˙»» œ»» œ J Jœ»» œ»» Jœ»» ˙»» » ‰ b » ˙ » » « » » » » ===================== & l l l» » » l » l » » » l caây xanh ñoùn

gioù.

Gioù

veà

mang höông em chaêng ?

«« ««ˆ« « b Jœ»» ‰ « «« ˙ œ J » » œ J ‰ » œ J œ b » » » » »» »» »» l » » ˆ« l «˙« » _«« «ˆ« l ˙« l l l ===================== & ˆ« Hoûi

ngaøn

maây ñang löõng

thöõng.

Em

veà

b «« «« «« «« «« Œ # ˙» «« £ £ £ b œ œ œ » » » ˆ« ˆ« j j ˆ« l ˙« ===================== & l ˆ« l l »» l »» »» »» l ˙« l theo chaân em

chaêng ?

Ta

yeâu em voâ

tình

# £œ» £œ» £œ» «« £œ» £œ» £œ» «« £œ» £œ» £œ» ˙ » ˙ » » » « ===================== & » » » l l »» l »» »» »» l ˙« l »» »» »» l say caâu thô tình.

Ta

gieo muoân cung ñaøn,

mô theo maây


£« £« œ» . Jœ» £ £« £« « £« £« # «« £ £ « » »» l «« «ˆ« «ˆ« l «˙« «« «ˆ« = «ˆ« l ˙« =================== & l ««ˆ« «ˆ« ˆ« l » l ˆ« ˆ« ngaøn.

Vaø queân hoa laù ñang roän raøng quanh ñaây. Vaø queân traêng

# «« « £ £ £« « b Œ « «« Jœ»» b œ J œ « « « » » ˆ . « « ˆ ˙ ˙ « « « « » » ˆ j « « « l b_««ˆ «ˆ« l ===================== & ll l» » » l _««ˆ ˆ« l gioù

ñang ngaäp ngöøng hoâm nay.

Chieàu

taøn

maây thoâi löõng

«« b ˙»» Jœ»» ‰ œ»»» Jœ»» œ»» Jœ»» ˙»» Jœ»» ‰ « b ˙ « » » » » » » ===================== & l l l l l » _«««ˆ «ˆ« l thöõng.

Gioù

ngöøng

caây mong höông

ñöa.

Ñaøn

«« ««ˆ« « b «« «« «« «« ˙ œ J » » œ J ‰ » b œ J œ » » » » « ˆ » ˙« ˆ« ˆ« j ˆ« l ===================== & l »» »» » l » l» l «˙« lj traàm

aâm vang quyeán

luyeán.

Phieám chuøng

ai so daây

# Œ b «« «« ‰ œ»» œ J b œ J œ œ J ˙ » « » » » » ˙ ˙ » « « » » » » » l «ˆ« l ll l» » » l » l» ===================== & tô.

Moät

chieàu

em khoâng qua

ñaây.

Ñeâm

# ˙» Jœ»» ‰ «« «« « Jœ»» œ»» Jœ»» ˙»»» » » ===================== & l » » » l l » ˆ« ˆ« l «˙« l Jœ»»» œ»»» Jœ»»» l saâu

ñong ñaày noãi

nhôù.

Traêng

veà

voâ

taøn

lung linh men

U # ˙ «« «« « « ‰ « « œ J » » « «ˆ« «ˆ« l «˙ ˆ« l ˙« »» ˆ« «ˆ« j ===================== & l »» l «j ” « say.

Em

coù

hay ?

chieuem  

Chieàu em ñeán thaêm anh œ »»» » œ »»» » J ˙ »»» » œ »»» » J ‰ œ »»» » ˙ « « « « œ »»» » J œ »»» » œ »»» » J ˙ »»» » l l l l l l l l l l l l...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you