Page 1

Beù ôi ! Ngaøy mai ... Nhaïc vaø lôøi Nguyeân Minh

Vui töôi, nhí nhaûnh

## 4 Ó «« «« «« «« œ»»» œ»»» œ»» œ»» . œ» E »»œ œ» « »» » “{ » ˆ«« ˆ« «ˆ« «ˆ«=l » »» l «˙« ====================== & 4 1. 2.

Laù xanh Trang saùch thôm

non, döôùi naéng mai töôi hoàng. Naéng töôi ôi, saùng bao hy voïng. Mai Beù neân

## ««˙ »»»œ œ»»» œ»» œ»» . œ» E œ»» œ» «« œ»» œ»» bœ»» « « » » » ˆ « « ======================== & » » » l l » »» =l » ˆ« . hoàng, ngöôøi,

nuoâi lôùn laù xanh ñoàng luùa maùy reo

non. vui.

Laù xanh Naéng tung

non, taêng

ñoùn naéng mai töôi treân xoùm thoân töng

## ««« ««« «« « œ»»» œ»» œ » ««« ««« ««ˆ« ««« «« » « « ˆ » » =l ˆ« «ˆ« l «˙« ˆ« l ˆ« . «ˆ« «˙« «_««ˆ ˆ« ======================== & _ hoàng, maøu laù böøng, thaønh phoá

xanh xanh cho naéng theâm töôi hoàng. Beù vui ñoâng vui theo Beù qua thoân ngheøo. Trang saùch thôm

## œ» . œ E »œ ««« ««ˆ« ««« «« « «« »»œ œ»» bœ»» » « » » œ » « » » « « ˆ » ˆ « « » » l ˙« ˆ« l ˆ« . ˆ« » » » =l ======================== & » chôi, ôi,

khi Maù Ba ra saùng bao hy

ñoàng. Vui caáy voïng. Mai Beù

vui neân

caøy, cho Beù maõi vui ngöôøi , ñieän saùng khaép queâ

## «« «« » œ . « « » œ œ œ E » » « » « « » » œ œ « « » » » ˙« »» œ»»» l «˙« » » » «« «ˆ« ˆ« «ˆ«=l »» ======================== & l » _ _«ˆ« chôi. ta.

Trang saùch thôm Trang saùch thôm

ôi, ôi,

saùng saùng

bao hy bao hy

voïng. voïng.

Ngaøy Beù Ngaøy Beù

lôùn lôùn

2. ## « «« « « « 1.« Œ »»œ œ»» œ»» Ó » » » ”{ ««˙« «ˆ« . ˆ« «ˆ« «ˆ« _««« l «ˆ« ======================== & =” _ˆ« khoân, khoân,

Maù Ba thoâi nhoïc nhaèn. nöôùc non theâm ñeïp . . .

( Trang saùch thôm . . . ) ... giaøu .

beoi  

ˆ « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « «ˆˆ __ ˆ « « « « Œ œ »»» » »»» » œ œ »»» » ˙ « « « « Ól l ” ” { 1. ” ” 2. ˆ « « « « œ »»» » »»» » »»» »...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you