Page 1

Rondane Dovrefjell

FORMOKAMPEN LENGDE: 9 KM TUR-RETUR VARIGHET: 4 TIMER VANSKEGRAD: MIDDELS KREVENDE TEMA: JAKT OG FANGSTKULTUR

STORE OppLEVELSER www.rondane-dovrefjell.no


OM FORMOKAMPEN

Formokampen er et perfekt turmål for alle aldersgrupper. Turen går i lett turterreng. Tilgjengeligheten til denne toppen er svært bra, du kan parkere bilen ved startpunktet av turstien.

TURBESKRIVELSE

FRA PUTTEN SETER Start ved parkeringsplass på Putten Seter., Følg så grusvei nedenfor parkeringsplassen, passer så over den lille brua og rett etter brua tar du inn til venstre på rødmerket sti. Stien går forbi et par hytter, deretter over et lite myrområde, før den fortsetter gjennom bjørkeskogen. Etter ei stund krysser stien en bekk, før den kommer opp på kammen mot Formokampen. Den siste kilometeren blir det relativt bratt, og underlaget blir stedvis steinete. FRA HØVRINGEN Start ved den store parkeringen ved fylkesveien sør på Høvringen. Følg blå og rødmerket sti mot Peer Gynt hytta og Formokampen. Slak stigning de første 2 km før du passerer på vestsiden av Vesleberget. Relativt flatt de neste 2 km fram til Skjærungåe. Slak stigning de neste 2,5 km opp mot kammen. Den siste kilometeren blir det relativt bratt, og underlaget blir stedvis steinete. Anbefalt sesong: Juni til oktober Anbefalt kartblad: Høvringen 1:40 000

ABOUT FORMOKAMPEN

Formokampen is a fantastic hiking destination for all ages. It’s about a 9km roundtrip from Putten Seter and about 12km roundtrip from Høvringen, through gentle terrain. The accessibility to the summit is excellent and you can park at the start point of the trail, either at Høvringen or Putten Seter.

DESCRIPTION

FROM PUTTEN SETER Start at the car park at Putten Seter and follow the gravel road below. Cross the small bridge and then immediately turn to the left, onto the red-marked trail. The trail leads past a few cabins, then through a small marsh area, before continuing through a birch forest. After a while the trail crosses a stream before reaching the ridge towards Formokampen. The last kilometre is fairly steep and is quite rocky in places. FROM HØVRINGEN Start at the large car park beside the main road south of Høvringen. Follow the blue and red marked trail towards the Peer Gynt Cabin and Formokampen. There’s a slight incline for the first 2km, before you pass the west side of Vesleberget. It’s fairly flat the next 2km until Skjærungåe, where there’s again an incline for 2.5 km, until the mountain ridge. The last kilometre is fairly steep and is rocky in places. Recommended Season: June to October Recommended map: Høvringen 1:40 000


Ekvidistanse/contour interval/ekvidistanz 20 m Utgitt av Høvringen Aktivitetsselskap As, 2012 Design: Lasse Stadeløkken og Grafika AS Kartproduksjon: Gåsvatn kart-tjenester Tillatelsesnr.: NE13987-200722007

HØVRINGEN 11

TURKART MOUNTAIN MAP

ktivitetsselskap AS 1

ovringen.no

ringen.no

www.hovringen.no

Last ned app fra Lommekjent

Turen finnes på lommekjent.no for nedlasting til mobil og GPS.

RONDANE


KULTURMINNENE PÅ FORMOKAMPEN

ULTURAL REMAINS ON FORMOKAMPEN

Ved Formokampen finner du rester etter flere fangstanlegg for villrein. Her er 14 steinmurte fangstgroper, rester etter buestillinger og ikke minst ett massefangstanlegg med en oppmurt fangstbås og rester etter ledegjerder. Vi har ingen dateringer fra Formokampen, men anlegget er trolig fra jernalder eller middelalder.

At Formokampen there is an ancient facility for trapping reindeer with at least 14 stone-lined pits, stone funnel traps and the remnants or archery points. The date for the facility at Formokampen is unknown, but it was most likely used during the Viking Age and early Middle Ages.

Et spennende møte med gammel jakt- og fangstkultur.

De murte fangstgropene hadde ledegjerder av stein. Disse har styrt reinen mot gropene. De dype og smale gropene var dekket med kvist og stedegen vegetasjon som gjorde at reinen ikke så dem før de hadde tråkket utpå og falt nedi. Massefangstanlegget på Formokampen er plassert strategisk i terrenget. Her har det vært lett å lede dyrene inn mot anlegget fra alle kanter. For å styre reinen inn i anlegget, ble det satt opp rekker med skremmepinner i terrenget rundt. Det finnes flere massefangstanlegg for villrein i Rondane-området, konstruert på ulike måter og av ulike materialer. Noen har hatt fangstbås eller ruse av tre, mens andre har som anlegget på Formokampen, hatt en bås av stein. Massefangstanlegg med fangstbås eller ruse har gitt mulighet til å velge ut hvilke dyr en ville avlive, hvilke en ville slippe fri og om en ville beholde noen i fangenskap, selv om en i dag ikke vet om dette er gjort.

A fascinating insight into an ancient method for hunting and capturing wild reindeer.

The trapping system was used for hunting wild reindeer. The system comprises of stone walls, or funnel traps, which lead into the stone-line pits. The trapping facility at Formokampen was strategically placed in the landscape, making it easy to capture animals from any side. The capture pits were placed in such a way that the animals could not see them. The stone pits in the area are small, deep and steep, and could have been covered with twigs and sticks, and camouflaged with heather and moss. There are several traps for hunting wild reindeer in the Rondane area. At some of these, archaeologists have found stone-walled stalls for holding the reindeer. This trapping method may have had a greater purpose than just hunting for food. When the reindeer were held in stalls, they may have been collecting animals for farming and not just for an immediate meal.


Fangstgrop · Foto: Runar Hole

Fangstbås · Foto: Runar Hole

Data: NINA · Kart: Runar Hole Kulturminner i utmark er sårbare for slitasje og skade. Vær varsom når du ferdes i området.


Foto: Arne Nyaas Bukk (til venstre), simle (i midten) og kalv (til høyre) om høsten. // Buck (left), doe (middle) and fawn (right) in the autumn.


VERDENSBORGEREN SOM BLE NORDBOER

THE WORLD’S POPULATION HEADED NORTH

I Rondane finnes det levedyktige bestander av den opprinnelige ville fjellreinen. I Frankrike er det oppdaget 30 000 år gamle hulemalerier som viser at villreinen en gang levde i store deler av Europa sammen med hulebjørner, urokser og mammuter.

In Rondane, stocks of original wild reindeer are sustained. In France, 30,000 year old cave paintings have been discovered that show that the wild reindeer once inhabited large area of Europe together with cave bears, aurochs and mammoths.

Da isen trakk seg tilbake for 10–12 000 år siden, kom villreinen og etter hvert menneskene til det vi i dag kjenner som Norge.

When the ice melted 10-12 000 years ago, the wild reindeer, and eventually man, migrated to the place we now call Norway.

«DYRET MED HORN» Villreinen er lett å kjenne igjen på geviret. Det spesielle med villreinen er at begge kjønn i alle aldrer har gevir. Geviret felles en gang i året.

“THE ANIMAL WITH HORNS” Wild reindeer are easily recognisable from their antlers What’s so special about the reindeer is that male and females of all ages have antlers. Antlers are renewed once a year.

Bukken (♂) har et stort gevir som felles etter brunsten om høsten og vokser ut igjen i løpet av sommeren. Simla (♀) har et mindre gevir som felles etter kalvinga om våren. Geviret brukes som statussymbol og er viktig i forbindelse med brunst og mattilgang. I RONDANE ER DU GJEST I VILLREINENS RIKE Rondane og Dovre nasjonalparker er opprettet for å ta vare på et unikt fjellområde med et sårbart plante- og dyreliv. Vi skal ta vare på villreinen og villreinens leveområder, samtidig som vi skal ha anledning til flotte naturopplevelser gjennom et tradisjonelt friluftsliv. Villreinjakta i Rondane foregår i perioden 20. august til siste halvdel av september (varierer noe i området).

The buck (♂) has large antlers that it loses after mating in autumn, which grow back during summer. The doe (♀) has smaller antlers she loses after calving in the spring. Antlers are used as status symbol and are important in regards to mating and access to food. YOU ARE A GUEST IN THE REINDEER’S REALM Rondane and Dovre national parks preserve a unique mountain area with delicate plant and animal life. We endeavour to preserve the wild reindeer and their habitat, and at the same time enjoy the area’s rich natural environment. Rondane’s hunting season for wild reindeer lasts from 20 August until late September (varies from area to area).


FLERE TURFORSLAG OG INFORMASJON OM OVERNATTING OG SERVERING FINNER DU PÅ WWW.RONDANE-DOVREFJELL.NO OG WWW.HOVRINGEN.NO

Brosjyren er utgitt av Nasjonalparkriket Reiseliv AS i samarbeid med Høvringen Aktivitetsselskap, med støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning som del av «Villreinen som verdiskaper», pilot i “Naturarven som verdiskaper”. Med forbehold om trykkfeil og endringer. Rondane Dovrefjell er en del av Nasjonalparkriket.

Formokampen - Turguide  

Turguide til Formokampen