Page 10

10 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Luni, 12 martie 2012

Finanþatorul FC Hunedoara a fost arestat preventiv upã ce prima instanþã a respins cererea de arestare preventivã, Silvan Toma, finanþatorul FC Hunedoara, a ajuns totuºi în arest preventiv, în dosarul fraudei de 20 de milioane de euro, care viza o ramificaþie de oameni de afaceri din mai multe judeþe.

D

Alãturi de el, alte trei persoane au fost de asemenea arestate în acelaºi dosar. Curtea de Apel Craiova a judecat recursul declarat de DIICOTBiroul Teritorial Mehedinþi la soluþia pronunþatã în data de 28 februarie de Tribunalul Mehedinþi. Astfel, conform sentinþei magistraþilor, „Caseazã încheierea sub aspectul dispoziþiilor de respinge a propunerii de arestare preventivã a inculpaþilor Tomiþã Ioan Gabriel, Chiru Vasile, Toma Cornelius Silvan ºi Sîrbu Daniel Constantin. Admite propunerea formulatã de DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinþi ºi dispune arestare preventivã a inculpaþilor Tomiþã Ioan Gabriel, Chiru Vasile, Toma Cornelius Silvan ºi Sîrbu Daniel Constantin, pe o perioadã de 29 de zile, calculate de la data punerii în executare a mandatelor de arestare. Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivã. Menþine restul dispoziþiilor încheierii atacate referitoare la inculpatele Mihai Elena, Bimbai Lucia ºi Frîncu Ofelia. Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpaþii Jianu Fãnel Daniel, Mihai Ilie, Mãndoiu Petre ºi Mihai Florin. Menþine restul dispoziþiilor încheierii. Definitivã”. La finele lunii februarie, nu mai puþin de 10 persoane din judeþul Hunedoara au fost ridicate ºi duse la audieri în urma percheziþiilor desfãºurate de procurorii DIICOT Mehedinþi într-un dossar de spãlare de bani. Cei mai mulþi sunt

oameni de afaceri, iar prin intermediul societãþilor pe care le deþin s-ar fi desfãºurat tranzacþiile ilegale de care vorbesc anchetatorii. Potrivit procurorilor DIICOT, liderii grupãrii, învinuiþii Mihai Gheorghe ºi Mihai Ion, au identificat un numãr de 50 de societãþi comerciale, având cifre semnificative de afaceri ºi în înþelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaþiuni comerciale fictive, de livrare mãrfuri sau prestare servicii, în scopul diminuãrii taxelor ºi impozitelor aferente bugetului de stat. În acest scop, membrii grupãrii au înfiinþat 5 societãþi comerciale, tip “fantomã“, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanþiale cãtre bugetul de stat, constând în TVA ºi impozit pe profit, datorat urmare a activitãþii infracþionale. De asemenea, reprezentanþii DIICOT mai spun cã sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaþiuni erau achitate în conturile societãþilor comerciale controlate de cãtre învinuiþi, deschise la diverse unitãþi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar ºi împãrþite între membrii grupãrii. Prejudiciul a fost calculat la 20 de milioane de euro. Car men COSMAN

HOROSCOP

SC EURO JOBS SRL

Ia-þi diplomã fãrã sã faci curs !!!

Pentru prima datã puteþi sã vã folosiþi aptitudinile sau cunoºtinþele câºtigate personal într-o anumitã ocupaþie pentru care nu aveþi certificare, în doar câteva zile!!!

SC EURO JOBS SRL s-a acreditat pentru certificarea competenþelor (cunoºtinþelor) dobândite anterior pe alte cãi decât cele formale pentru urmãtoarele ocupaþii ºi la urmatoãrele tarife: -PAVATOR - 450 lei -INSTALATOR APÃ CANAL - 500 lei -TÂMPLAR-DULGHER-PARCHETAR - 550 lei -LUCRÃTOR COMERCIAL - 550 lei -INSTALATOR ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ ªI GAZE - 550 lei -CONFECÞIONER ANSAMBLOR ARTICOLE TEXTILE - 550 lei -MAªINIST LA MAªINI PENTRU TERASAMENTE - 550 lei -CIOBAN - 550 lei -COSMETICIAN - 650 lei -BUCATAR - 600 lei -OSPATAR - 550 lei

FII PRIMUL CARE PROFITÃ DE ACEASTÃ OFERTÃ! Te aºteptãm pentru informaþii suplimentare în Petroºani, str. 22 Decembrie, nr. 1 Uricani la sediul P.A.P.I Vulcan la ªcoala Generalã nr. 1 Teodora Lucaciu Aninoasa la sediul P.A.P.I Petrila la Centrul de Afaceri Ne puteþi contacta ºi la numerele: Tel/fax: 0354.108.516 0354/100. 019 Mobil: 0724.411.221 (Cristina Niþescu) 0731.357.379

organizeazã ºi pentru persoanele care nu au competenþe dobândite anterior urmãtoarele: CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALÃ Nivel I (3 luni) Competenþe antreprenoriale - 60 ore - 550 lei Competenþe în limba englezã - 60 ore - 500 lei Manager proiect - 40 ore - 500 lei Expert achiziþii - 40 ore - 500 lei Editor imagine - 60 ore - 550 lei Contabil - 120 ore - 500 lei Ghid montan - 120 ore - 600 lei Maseur (iniþiere) - 45 zile - 450 lei Lucrãtor finisor pentru construcþii - 3 luni - 450 lei Lucrãtor în structuri pentru construcþii - 3 luni 450 lei Lucrãtor în gospodãrie agroturisticã - 3 luni - 450 lei Lucrãtor în izolaþii - 3 luni - 450 lei Asfaltator - 3 luni - 450 lei Îngrijitoare bãtrâni la domiciliu - 3 luni - 550 lei Îngrijitoare copii - 3 luni - 550 lei Sudor electric - 3 luni - 550 lei Sudor oxigaz - 3 luni - 550 lei Gaterist la tãiat buþteni - 3 luni - 550 lei Nivel II (5 luni) Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar - 5 luni - 550 lei Zidar-pietrar-tencuitor - 5 luni - 550 lei Izolator - 5 luni - 550 lei Montator pereþi þi plafoane din ghips carton - 5 luni - 550 lei Electrician exploatare medie þi joasã tensiune - 5 luni - 550 lei Lãcãtuþ mecanic - 5 luni - 550 lei Frigotehnist - 5 luni - 600 lei Administrator pensiune turisticã - 5 luni - 700 lei

Înscrierile pentru cursuri se fac în luna martie, anul curent la sediul firmei sau online pe www.eurocalificare.ro Pentru înscriere sau detalii ne puteþi gãsi la sediul SC EURO JOBS SRL. Petroºani, str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Hunedoara sau tel/fax: 0354.108.516 0354/100.019 mobil: 0728.106.769 (Adriana Murãraºu) 0731.301.162 online: www.euro-jobs.org e-mail: office@euro-jobs.org

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

12 martie 2012

În cazul în care ai în plan o cãlãtorie, conjunctura astralã te va avantaja. Indiferent cã vei pleca la drum singur sau cu prietenii, pentru divertisment sau pentru a rezolva chestiuni profesionale, vei obþine ce îþi doreºti. Oricum, nu vor lipsi ocaziile de a îmbina plãcutul cu utilul.

ªansele de a rezolva o chestiune cu care te confrunþi de mai mult timp sunt mari, ºi ar fi pãcat sã nu le fructifici. Nu te implica în discuþii în contradictoriu cu cei de acasã ºi toate vor evolua cât se poate de bine. O investiþie fãcutã în aceastã zi ar putea avea rezultate excelente în viitor.

Interesul pentru activitãþile sociale va fi peste nivelul obiºnuit. Vei primi o invitaþie, cãreia ar fi bine sã-i dai curs; nu de alta dar într-un astfel de context ai putea cunoaºte pe cineva care îþi va fi de un real folos în viitorul apropiat. Relaþia cu colaboratorii ar putea deveni mai tensionatã.

Deciziile luate în grabã îþi vor aduce pagube, nu câºtiguri. De asemenea, vei fi dornic sã participi la diverse activitãþi sociale care îþi vor da ocazia sã cunoºti persoane noi ºi sã te simþiþi excelent. Situaþia financiarã nu îþi va crea nici un fel de probleme. Sentimental te veþi simþi mai bine.

ªansa îþi va surâde în cazul în care doreºti sã îþi pui în practicã un proiect mai vechi. Colaborãrile te vor avantaja în aceastã perioadã, iar ofertele vor fi oarecum surprinzãtoare. Copiii sau persoanele mai tinere din familie vã vor obliga la cheltuieli suplimentare.

Popularitatea ta este la limita superioarã, aºa cã poþi miza pe sprijinul celor din jur. Nu vor lipsi ocaziile de a-þi lãrgi cercul de prieteni. Traversezi o perioadã în care ceea ce demarezi, chiar dacã nu pare foarte important, te va urmãri mult în viitor. Nu te implica în activitãþi deosebite.

Starea ta generalã va fi mai bunã, cãci vei reuºi sã îþi foloseºti la maxim energia de care dispui. Ai tendinþa de a te implica în mai multe activitãþi odatã ºi în felul acesta nu vei reuºi sã te odihneºti. Încearcã sã-þi organizezi cu atenþie timpul, ascultã sfatul celor din anturajul apropiat.

Energia fizicã va fi la limita inferioarã, aºa cã nu este cazul sã te implici în activitãþi care sã te suprasolicite. Proiectele pe care le ai în plan pentru timpul liber vor trebui amânate din cauza unor situaþii neprevãzute, dar vor apãrea alte posibilitãþi de distracþie.

În aceastã perioadã vei avea posibilitatea sã comunici cu persoane aflate pe alte meleaguri. Informaþiile pe care le vei primi de la ºi despre prieteni te vor ajuta sã priveºti viaþa într-un mod mai optimist. Va fi nevoie sã faci o mulþime de drumuri pentru a rezolva o situaþie.

Se va ivi o bunã ocazie sã finalizezi o activitate începutã de mai mult timp. Acest lucru îþi va îmbunãtãþi starea de spirit, mai ales cã ai fãcut o investiþie importantã de timp ºi nervi. N-ar fi rãu sã acorzi mai multã atenþie modului în care doreºti sã cheltuieºti banii.

Unele cheltuieli neprevãzute þi-ar putea crea mici probleme în plan financiar, dar pânã la sfârºitul intervalului vei reuºi sã te echilibrezi. Relaþia cu familia se va îmbunãtãþi cãci o rudã apropiatã îþi va anunþa o micã realizare. Energia fizicã nu este foarte mare.

Este posibil sã ai ºansa unui câºtig cel puþin mulþumitor. Pe cât posibil evitã sã dai curs impulsivitãþii de moment, deoarece ai putea avea neplãceri serioase. Energia fizicã nu îþi lipseºte, dar îþi este greu sã þi-o canalizezi spre un scop concret. Activitãþile recreative te vor ajuta.

2012-3-12  
2012-3-12  

L iderul Sindicatului Greva minerilor din Valea Jiului a adus în cele din urmã rezolvarea doleanþelor ortacilor, dar de pierdut, pânã acum,...

Advertisement